Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere"

Transkript

1 Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. b. at bidrage til medlemmernes dygtiggørelse inden for relevante fagområder ved at etablere eller påvirke fagrelaterede uddannelser og/eller seminarer c. at medvirke til at udbygge det faglige og kollegiale fællesskab medlemmerne imellem d. at skabe grundlag for erfaringsudveksling medlemmerne imellem e. at synliggøre foreningens holdninger med henblik på at påvirke beslutningsprocesser inden for de fagområder, som foreningen arbejder med. Formålet søges fremmet bl.a. ved: a. at afholde årsmøder, konferencer, seminarer, temadage og ERFA-møder b. at informere medlemmerne om relevante nyheder og forhold i øvrigt indenfor foreningens interesseområder på foreningens hjemmeside eller ved udsendelse af nyhedsbreve c. at samarbejde med leverandører og parter i øvrigt på risikostyringsområdet d. at samarbejde med andre foreninger, sammenslutninger og brancheorganisationer med tilknytning til risikostyring samt sikkerheds- og sundhedsarbejdet e. at søge medvirken i udvalg og arbejdsgrupper inden for de nævnte fagområder f. at tage del i den offentlige debat på området gennem pressen

2 Medlemmer 3 Som A-medlem af foreningen kan optages personer i offentligt regi, der arbejder med risikostyring - herunder forsikring, sikring, arbejdsmiljø samt sikkerheds- og sundhedsarbejde eller beskæftigelse, som efter bestyrelsens afgørelse kan sidestilles hermed. Medlemskab bortfalder ved ophør af funktionen i offentligt regi. Som B-medlem af foreningen kan optages samarbejdspartnere og leverandører. Samarbejdspartnere og leverandører kan deltage i årsmøder, kurser og konferencer m.v. og har endvidere adgang til at overvære foreningens generalforsamling uden stemmeret. Samarbejdspartnere, leverandører og sponsorer får tilsendt nyhedsbreve og har adgang til foreningens hjemmeside. Stk. 3 Som C-medlem af foreningen kan optages studerende på læreranstalter, der som hovedstudieretning har risikostyring eller områder indenfor risikostyring. Sådanne medlemmer betaler et reduceret kontingent. Studerende kan deltage i årsmøder, kurser og konferencer m.v. og har endvidere adgang til at overvære foreningens generalforsamling uden stemmeret. Studerende får tilsendt nyhedsbreve og har adgang til foreningens hjemmeside. Foreningen kan optage passive medlemmer, der har arbejdet med risikostyring - herunder forsikring, sikring, arbejdsmiljø samt sikkerheds- og sundhedsarbejde eller beskæftigelse, som efter bestyrelsens afgørelse kan sidestilles hermed. Sådanne medlemmer betaler et reduceret kontingent. Passive medlemmer kan deltage i årsmøder, kurser og konferencer m.v. og har endvidere adgang til at overvære foreningens generalforsamling uden stemmeret. Passive medlemmer får tilsendt nyhedsbreve og har adgang til foreningens hjemmeside. Stk. 5 Passive medlemmer kan vælges som kasserer eller sekretær, ligesom passive medlemmer kan udpeges til udvalg, nedsat af bestyrelsen. Stk. 6 Kun A-medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret ved generalforsamlingen.

3 Stk. 7 Som æresmedlem kan udnævnes personer, der har ydet en særlig indsats for foreningen. Beslutning herom træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Stk. 8 Optræder et medlem i strid med foreningens interesser, kan vedkommende udelukkes af foreningen, når en generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen, vedtager dette med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 9 Indmeldelse i ellert udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat eller kasserer. Kontingent 4 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet har virkning fra det følgende regnskabsår. Kontingentet opkræves forud i januar kvartal. Har et medlem ikke betalt kontingent inden den 1. juli i forfaldsåret, kan bestyrelsen beslutte udelukkelse af foreningen. Stk. 3 Et medlem, der på grund af restance er udelukket af foreningen, kan optages på ny, når restancen er betalt. Generalforsamlingen 5 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender og træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra de i nærværende vedtægt nævnte tilfælde. Deltagelse i generalforsamlingens afstemninger kræver medlemmernes personlige fremmøde.

4 Stk. 3 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis dirigenten eller mindst 10 medlemmer kræver det. Stk. 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år 5. Indkomne forslag 6. Valg af: a. Formand (ulige årstal) b. Næstformand (lige årstal) c. Øvrige medlemmer (2 ulige år og 1 lige år) d. 1 bestyrelsessuppleant (hvert år) 7. Eventuelt Stk. 6 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Stk. 7 Foreningens reviderede regnskab udlægges senest 14 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside. Stk. 8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse og udlægges på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/5 af foreningens A-medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom over for bestyrelsen. Begæringen skal indeholde begrundet dagsorden samt forslag til beslutning. 0 Indkaldelse med angivelse af dagsorden finder sted efter reglerne i 5, stk. 6, og skal ske inden 1 måned efter modtagelse af begæring herom.

5 Bestyrelsen 6 Bestyrelsen består af formand, næstformand samt 3 medlemmer Bestyrelsen vælger i førstkommende møde efter generalforsamlingen en kasserer primært blandt bestyrelsens medlemmer eller blandt foreningens medlemmer i øvrigt, herunder passive medlemmer. Stk. 3 Bestyrelsen vælger i førstkommende møde efter generalforsamlingen en sekretær primært blandt bestyrelsens medlemmer eller blandt foreningens medlemmer i øvrigt, herunder passive medlemmer. Bestyrelsen vælger i førstkommende møde efter generalforsamlingen revisionsfirma til revision af foreningens regnskab. Stk. 5 Hvis bestyrelsesmedlemmer fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden. Hvis formanden fratræder i valgperioden, indtræder næstformanden som formand og den tilbageværende bestyrelse vælger blandt bestyrelsesmedlemmerne ny næstformand. Hvis næstformanden fratræder i valgperioden vælger den tilbageværende bestyrelse blandt bestyrelsesmedlemmerne ny næstformand. Bestyrelsesfunktionen 7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens daglige drift varetages af formandskabet (formand og næstformand) med ansvar overfor bestyrelsen. Væsentlige dispositioner koordineres forinden med øvrige bestyrelsesmedlemmer.

6 Stk. 3 Formanden indkalder til mindst 5 årlige bestyrelsesmøder, eller når formanden finder det påkrævet, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 5 Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøder, der efterfølgende indlægges på foreningens hjemmeside. Stk. 6 Bestyrelsen kan indhente hjælp til foreningens administration. Stk. 7 Honorarer og godtgørelser vedrørende foreningens administration fastsættes af bestyrelsen. Stk. 8 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af specielle opgaver. Foreningens regnskab 8 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revideret årsregnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen 9 Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal optages til beslutning på en generalforsamling og skal senest 14 dage forinden være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

7 Vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 3 Forslag til beslutning om opløsning af foreningen optages til beslutning på en generalforsamling. Beslutning herom træffes af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Generalforsamlingens beslutning om opløsning af foreningen er betinget af, at beslutningen ved en efterfølgende urafstemning godkendes af et flertal af afgivne stemmer blandt foreningens A-medlemmer. Hvis foreningen opløses, skal formuen anvendes til formål indenfor foreningens formålsområde efter generalforsamlingens nærmere beslutning. Foreløbig godkendelse på den stiftende generalforsamling den 17. april Bestyrelsen fik bemyndigelse på den stiftende generalforsamling til at foretage justeringer i vedtægterne, og forelægge vedtægterne på den efterfølgende generalforsamling. Endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling den 10. april Ændringer foretaget på generalforsamlingen Ø 28. april 2005: 3, stk. 1, 3, stk. 2, 3, stk. 5 og 4 Ø 6. april 2006: (Træder i kraft i forbindelse med generalforsamlingen den 19. april 2007) 7, 9, stk. 1, 9, stk. 2, 9, stk. 3, 10, stk. 4 og 12 Ø 20. april 2007: 1 (ændring af navn) og 3, stk. 5 (nyt afsnit 4) Ø 18. april 2013: Modernisering af vedtægterne baseret på de gældende vedtægter tilrettet efter de faktiske forhold. Bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen (ikke som tidligere i kredse svarende til amter/regioner) samt beskrivelse af A + B + C medlemmer og passive medlemmer. Ø 10. april 2014: Antallet af suppleanter til bestyrelsen hæves fra 1 til 2 - en 1. suppleant og en 2. suppleant. Ændringen er et led i bestyrelsens arbejde med generationsskifte (yngre medlemmer som suppleanter og klar til at indtræde i bestyrelsen). Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. Ø 16. april 2015: Antallet af suppleanter til bestyrelsen nedsættes fra 2 til 1. Ændringen er et led i bestyrelsens arbejde med rationalisering og tilpasning. Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne. Danske Risikorådgivere - Telefon

8

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere