Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser. for. Rejseforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr."

Transkript

1 Betingelser nr Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.:

2 1.0 Forsikrede 1.1 Hvem er dækket af forsikringen? Personer, der rejser for forsikringstagerens regning og i dennes interesse, og som er berettiget til ydelser i henhold til gældende dansk lov om offentlig sygesikring. 1.2 Forsikringen omfatter de hos forsikringstageren ansatte personer, medarbejdende ejere og medejere, virksomhedens gæster og bestyrelsen, når ovennævnte betingelser er opfyldt Forsikringen omfatter også ledsagende ægtefælle, samlever og børn Forsikringen gælder herudover på private feriedage, der holdes i kombination med en erhvervsrejse. 1.3 Det er en forudsætning for KommuneForsikrings erstatningspligt, at forsikringstageren afregner præmie for den aftalte dækning for faktiske afholdte rejsedage inden for de geografiske dækningsområder. 2.0 Hvor dækker forsikringen? 2.1 Forsikringen dækker rejser i hele verden, men omfatter ikke indlandsrejser med rejsemål i Danmark, med mindre andet er aftalt med KommuneForsikring. 2.2 For dækningerne 4. Sygdom og 5. Hjemtransport gælder, at forsikringen er delt op i 3 geografiske dækningsområder: (Norden, det øvrige Europa og resten af verden). 3.0 Hvornår dækker forsikringen? 3.1 Forsikringsaftalen træder i kraft og gælder i den periode, der er anført i policen. 3.2 Forsikringen dækker fra det øjeblik, forsikrede påbegynder rejsen fra egen bopæl eller arbejdsplads, og ophører ved hjemkomst til egen bopæl eller arbejdsplads. 3.3 Skader sket under transport mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt er ikke dækket. 4.0 Sygdom 4.1 Dækningens omfang I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået under rejsen, dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: Hospitalsindlæggelse (max. taksten for tosengs stue) Lægeordineret behandling af autoriseret læge Lægeordineret hospitalsindlæggelse på intensiv afdeling Lægeordineret medicin Behandling af fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandler, med maks. 5 behandlinger Behandling hos tandlæge med max. DKK Tandbehandlingen skal afsluttes i udlandet eller påbegyndes i udlandet og afsluttes efter hjemkomst til Danmark Taxatransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet, med max. DKK Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 1 måned før forventet fødselstidspunkt, samt lægeordineret hospitalsophold eller hotelophold og udgifter til fortæring i forbindelse hermed Telefonopkald, transport, læsestof mv., i tilfælde hvor forsikrede er hospitalsindlagt, med max. DKK 500 pr. påbegyndt uge Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra SOS-International med max. DKK pr. døgn, hvis behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring med max. DKK pr. døgn efter endt hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted Indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager, og såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret. 4.2 Der er følgende begrænsninger i dækningens omfang Forsikringen dækker ikke udgifter til: Betingelser nr

3 4.2.1 Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov Behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen Ikke lægeordineret medicin Fødsel eller behandling af sygdom som følge af svangerskab indenfor 1 måned før forventet fødselstidspunkt Abortus provokatus At erstatte, udskifte eller reparere tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater Rekreation eller kurophold Medmindre andet er anført, dækkes ikke behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOS- Internationals læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytningen/hjemtransporten er forsvarlig Behandling og ophold i udlandet, når SOS-Internationals læge har besluttet og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente hjemkomst til Danmark Transport som følge af forsikredes frygt for smittefare Udgifter som følge af, at forsikrede ikke følger de af behandlende læge og/eller SOS-Internationals læge angivne anvisninger. 4.3 Forhold i skadetilfælde Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at forsikrede på anmodning giver SOS-Internationals læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb Forsikrede har pligt til at give SOS- International alle informationer, der kan Betingelser nr belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalbilag for udgifter, der ønskes refunderet, mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 4.4 Akut sygdom eller tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan forsikrede altid kontakte SOS- International, som kan garantere, eller formidle betaling for, dækningsberettiget lægebehandling, medicin etc. 4.5 Hospitalsophold Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelse ske til SOS-International straks efter indlæggelsen. 4.6 Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS-International straks underrettes (dokumenterede udgifter hertil refunderes). Se punkt Hjemtransport 5.1 Dækningens omfang I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst omfattet af dækning 4. Sygdom dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til: Forsikredes hjemtransport til Danmark eller til andet egnet behandlingssted, når SOS-Internationals læge har vurderet, at transporten er nødvendig og forsvarlig Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor sikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig Hjemrejse i de tilfælde hvor planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager Hjemtransport ved dødsfald, herunder udgifter til lovbefalede foranstaltninger, fx balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske, dog maks. med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. SOS- International kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl. a. med henblik på obduktion.

4 5.1.5 Medrejsende børn under 18 år tilhørende husstanden er berettiget til hjemtransport, når forældre eller rejseledsager alle bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død Kontakt til SOS-International. 5.2 Der er følgende begrænsninger i dækningens omfang Forsikringen dækker ikke udgifter: Til hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare Til ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til Danmark I forbindelse med en hjemtransport arrangeret af forsikrede, som SOS- International ikke ville have haft, hvis SOS-International havde formidlet hjemtransporten. 5.3 Forhold i skadetilfælde Forsikrede har pligt til at give SOS- International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv. samt oplyse om en eventuel forsikring i andet selskab Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal SOS-International straks underrettes SOS-Internationals læge vil sammen med den behandlende læge/hospitalet træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan Hvis hjemtransporten arrangeres af forsikrede uden kontakt til SOS-International, dækker forsikringen maks. med et beløb svarende til de udgifter, SOS- International ville have haft, hvis SOS- International havde arrangeret hjemtransporten. Det er samtidigt et krav, at SOS-Internationals læge finder hjemtransporten nødvendig og forsvarlig. 5.4 Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS-International straks underrettes. SOS-International vil sørge for det videre fornødne. Se punkt Effektiv skadehjælp 6.1 Gennem denne forsikring yder SOS- International assistance og skadeservice direkte på stedet. 6.2 Dette indebærer, at forsikrede helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. 6.3 Effektiv skadehjælp omfatter foreløbig regulering af alle skader, der helt eller delvist kan reguleres på stedet. 6.4 Erstatningsudbetalingen vil være af begrænset omfang, betinget af det øjeblikkelige, individuelle behov for økonomisk hjælp, idet den endelige skadebehandling vil ske, når forsikrede kommer hjem fra rejsen. 7.0 Rejseafbrydelse 7.1 Dækningens omfang Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter, dog maks. ordinært rutefly/økonomiklasse, hvis forsikrede må afbryde rejsen efter aftale med SOS-International og rejse hjem til Danmark på grund af: Et familiemedlems dødsfald eller pludseligt opstået alvorlig sygdom eller tilskadekomst, der har medført hospitalsindlæggelse i Danmark. Ved familiemedlem forstås forsikredes husstand, børn og forsikredes forældre Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse og ikke kunne forudses eller forventes ved forsikredes afrejse fra Danmark Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med SOS-International. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. 7.2 Begrænsning i dækningen Forsikringen dækker ikke rejseafbrydelse, der medfører et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 10 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. 8.0 Sygeledsagelse Betingelser nr

5 8.1 Formål med dækningen Hvis forsikrede på grund af alvorlig sygdom eller tilskadekomst bliver forhindret i at gennemføre rejsen som planlagt, sikrer denne forsikringsdækning, at pårørende eller andre, dog max. én person, kan blive hos forsikrede og/eller følge med forsikrede under transporten. 8.2 Hvilke udgifter dækker forsikringen? Hvis forsikrede rammes af alvorlig akut sygdom, alvorlig tilskadekomst eller afgår ved døden, og dette er dækningberettiget i henhold til dækning 4. Sygdom, dækker forsikringen rimelige ekstraudgifter til: Sygeledsagerens transport under ledsagelse Ophold, forplejning og lokaltransport med op til i alt DKK pr. døgn i op til 14 dage, som påføres ovennævnte person, der efter aftale med SOS-International bliver hos og/eller følger med forsikrede Sygeledsagerens transport hjem efter endt sygeledsagelse Sygeledsagerens returrejse til udgangspunktet for sygeledsagelsen eller til det sted,hvor sygeledsageren i henhold til planlagt rejserute skulle befinde sig, når sygeledsagelsen ikke længere er påkrævet. Vælger sygeledsageren at benytte denne mulighed, skal dette ske senest 14 døgn efter, at sygeledsagelsen er afsluttet Denne rejseforsikrings dækninger træder automatisk i kraft og dækker den person, som sygeledsager den forsikrede. Dækningen ophører i samme øjeblik, sygeledsagelsen er tilendebragt. 8.3 Begrænsninger i dækningen For dækning 8. Sygeledsagelse gælder en maksimal sum på DKK I tilfælde af skade - krav til dokumentation Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsikrede indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for den person, der har været sygeledsager, samt Betingelser nr oplyser hvilke udgifter, der ville have været afholdt, såfremt sygeledsagelsen ikke havde fundet sted. 9.0 Tilkaldelse 9.1 Forsikringens formål Denne dækning sikrer, at en pårørende, eller en anden person kan kaldes ud til forsikrede på skadestedet. 9.2 Dækningens omfang Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for 1 person, der efter aftale med SOS-Internationals læge kaldes ud til forsikrede på grund af dennes alvorlige, akut opståede sygdom, alvorlige tilskadekomst eller død Dækning af rejseudgifter omfatter transportudgifter ifølge originalregning, dog maks. ordinært rutefly, økonomiklasse Dækning af opholdsudgifter omfatter rimelige udgifter til ophold, lokaltransport og forplejning med maks. DKK pr. døgn i op til 10 døgn Det er en betingelse for at opnå erstatning, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede snart skal transporteres hjem. 9.3 Begrænsninger i dækningen For dækning 9. Tilkaldelse gælder en maksimal sum på DKK I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for at opnå erstatning, at forsikrede indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport for den person, der har været tilkaldt, samt oplyse hvilke udgifter, der ville have været afholdt, såfremt tilkaldelse ikke havde fundet sted BAGAGE 10.1 Dækningens omfang Forsikringen dækker almindelig bagage, pc-udstyr, mobiltelefon, penge, pas, beklædning, værdipapirer, rejsechecks og

6 værktøj, som forsikrede medbringer på rejsen eller anskaffer under rejsen For dækningen gælder en sum på i alt DKK Summen og delsummerne for de enkelte dækninger udgør grænsen for erstatningspligten Der er følgende begrænsninger i dækningen: Rede penge, rejsechecks, værdipapirer maksimalt med DKK Billetter og pas op til sum Pc-udstyr, smykker, foto- og videoudstyr, mobiltelefon op til DKK , dog med maksimalt 50% af summen pr. genstand Optagelser, tegninger, manuskripter og lignende erstattes maks. med værdien af råmaterialet Hvilke genstand er ikke omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker ikke følgende genstande: Campingvogne, motorcykler, cykler og lignende Både, windsurfere og lignende Tilbehør til ovenfor nævnte Genstande der sendes særskilt, idet disse ikke er omfattet af denne forsikring under transporten, men først fra det tidspunkt, hvor de afhentes af forsikrede Hvilke skadetilfælde er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker tab og/eller beskadigelse af sikredes bagage som følge af: Tyveri fra aflåst hotelværelse eller safety box og tyveri fra aflåst bagagerum i motorkøretøj Tyveri der kan betegnes som ran, dvs. bemærket af forsikrede eller andre i selve gerningsøjeblikket Beskadigelse på grund af brand- eller vandskade Bortkomst, beskadigelse og/eller forveksling af indskreven bagage, dog ikke rede Betingelser nr penge, billetter, rejsechecks, værdipapirer og pas. Bagage anses dog først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er tilendebragt, og bagagen ikke fundet. Hos nogle transportører kan det erfaringsmæssigt tage op til 4 uger Simpelt tyveri, dvs. tyveri som ikke bemærkes i gerningsøjeblikket, dog ikke rede penge, rejsechecks, værdipapirer, pas og billetter Hvad omfatter dækningen ikke? Forsikringen dækker ikke skadetilfælde, der skyldes: Slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret Misbrug af kreditkort og rejsechecks, herunder økonomiske tab der opstår i forbindelse hermed. Dog omfatter dækningen udgifter til kontakt til kortudsteder i forbindelse med spærring af kreditkort, samt eventuelle gebyrer for genanskaffelse af kort med op til DKK Tyveri af genstande der henstår uden opsyn, idet de sikrede genstande ikke må forlades af forsikrede, heller ikke for et kort øjeblik, såfremt de ikke er låst inde i bolig, bagagerum i motorkøretøj, bagageboks eller lignende Glemte, tabte eller forlagte genstande Hvordan beregnes erstatningen? Genstande, der er indkøbt som nye, er ubeskadigede, når skaden sker og er under 2 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande Genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadiget, erstattes med dagsværdi, dvs. genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, men med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, svarende til reparationsprisen. Selskabet har ret, men ikke pligt, til at yde erstatning in natura.

7 10.7 Betingelser i tilfælde af skade I skadetilfælde skal der fra forsikredes side øjeblikkelig rettes henvendelse til SOS-International Det er en betingelse for at opnå erstatning ved tyveri af værdier for over DKK 1.500, at forsikrede anmelder tyveriet til den nærmeste politimyndighed og sender originalkvittering for anmeldelsen til SOS- International. I modsat fald erstattes max. DKK Skulle det undtagelsesvis ikke være muligt for forsikrede at anmelde tyveriet under rejsen, skal forholdet anmeldes ved først givne lejlighed og senest umiddelbart efter forsikredes hjemkomst til Danmark. Originalkvittering fra den lokale politimyndighed skal sendes sammen med anmeldelsen til SOS-International Ved bortkomst af indskreven bagage skal der foretages anmeldelse til luftfartselskabet eller anden transportør. Kvittering for anmeldelsen skal sendes til SOS- International i form af original PIR (Property Irregularity Report) eller lignende I tilfælde af beskadigelse af effekterne må disse ikke kasseres, før tilladelse er givet hertil fra SOS-International. Forsikrede skal på forlangende tilsende SOS-International de beskadigede effekter Dækningen omfatter ikke tab, som er dækket af anden forsikring Bagageforsinkelse 11.1 Dækningens omfang Bliver forsikredes indskrevne bagage forsinket mere end 3 timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for Danmark, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb af nødvendige artikler, fx toiletsager og tøj med maks. DKK pr. person. Genstandene skal være indkøbt på destinationen Det er en betingelse, at forsikrede kan fremvise original dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet og/eller rejsebureauet - og at forsikrede i tilfælde af ny udlandsrejse kan dokumentere en ny udlandsrejse, der er booked forud for hjemkomsten til Danmark Forsikringen dækker ikke erstatningskøb, der foretages efter, at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet Ulykke 12.1 Dækningens omfang Forsikringen yder erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden medvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller medfører et varigt mén Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig ydre hændelse, hvorved den forsikrede pådrager sig en påviselig legemlig skade, ufrivilligt eller i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses for forsvarlig Rammes forsikrede af et ulykkestilfælde under rejsen, giver forsikringen følgende muligheder for dækning: Dødsfaldserstatning Erstatning for varigt mén Tandbehandling Undtagelser Undtaget fra forsikringen er: Enhver sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde Ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg Forværring af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er forbigående besvimelsestilfælde eller ildebefindende Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen Erstatning ved død Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter Betingelser nr

8 ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum, der er fastsat for dødsfald Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt erstatning for varigt mén, fratrækkes dette beløb i forsikringssummen ved død Medmindre andet skriftligt er meddelt KommuneForsikring, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende som defineret i forsikringsaftalelovens 105 stk. 2., dvs. til den efterladte ægtefælle, registrerede partner eller, hvis afdøde er ugift, separeret, fraskilt, enke eller enkemand, til afdødes livsarvinger eller, hvis hverken ægtefælle, registreret partner eller livsarvinger efterlades, til afdødes arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Efterlades ingen arvinger, sker der ingen udbetaling For personer under 18 år udbetales ved død DKK til den eller de personer, der har forældremyndigheden over det pågældende barn Erstatning ved invaliditet Hvis et ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 5 %, udbetales en ménerstatning. Erstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang. Fastsættelsen sker uden hensyntagen til forsikredes erhverv og sociale forhold. Erstatningen udgør den til méngraden svarende procent af den på ulykkestidspunktet gældende forsikringssum, dog max. 100% Der udbetales ikke erstatning for mén, der bestod før ulykkestilfældet. Et bestående mén kan derfor ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede Méngradens størrelse skal, hvis forsikrede eller selskabet forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse er bindende for begge parter Forsikringssummer Forsikringssummen er DKK ved død og DKK ved 100% varigt mén pr. person. Betingelser nr Regulering af erstatning Hvis forsikrede ikke har ægtefælle/registreret partner eller børn, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK Invaliditetssummen forhøjes automatisk med det beløb, dødsfaldssummen formindskes med Er den forsikrede blind, døv, eller har den forsikrede forud en méngrad på 67% eller derover, dækker forsikringen med halvdelen af den gældende forsikringssum For ulykkestilfælde sket under udførelse af manuelt arbejde, dækker forsikringen med halvdelen af forsikringssummen For personer over 70 år dækker forsikringen med halvdelen af forsikringssummen Tandbehandling Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes tandbehandling efter ulykkestilfældet i det omfang, udgifterne ikke refunderes fra anden side Behandlingen og de udgifter, der vil være forbundet hermed, skal godkendes af SOS-International, inden behandlingen begynder. Undtaget herfra er dog akutte nødbehandlinger Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der er foretaget mere end 5 år efter ulykkestilfældet Er ulykkestilfældet sket, inden den forsikrede fyldte 18 år, dækker forsikringen dog udgifter til tandbehandling, der foretages indtil forsikrede fylder 22 år Var tandens/tændernes tilstand forringet inden ulykkestilfældet (fx som følge af genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab eller paradentose), kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde Ved tandskader sket i udlandet skal behandling påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i Danmark Forsikringen dækker ikke tandskader, der opstår ved tygning/spisning Briller eller kontaktlinser Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller/

9 kontaktlinser eller have nye briller/kontaktlinser, dækkes rimelige udgifter til briller/kontaktlinser Flyverisiko Forsikringen omfatter alene ulykkestilfælde, der rammer den forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer Motorcykel Ved ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som følge af motorcykel-, EU-knallerteller scooter-kørsel indtruffet inden førerens fyldte 25. år, beregnes erstatning på grundlag af halvdelen af de gældende forsikringssummer Forhold i skadetilfælde Enhver skade skal straks anmeldes til SOS-International, bilagt lægelig dokumentation. Ved dødsfald skal SOS-International kontaktes. Se punkt KommuneForsikring s erstatningspligt er betinget af, at skadelidte straks bliver behandlet af en læge og følger dennes forskrifter SOS-International er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge eller hospital, der har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne undersøge af en af SOS-International valgt læge. Så snart behandlingen er afsluttet, eller skadens varige følger kan bedømmes, skal slutattest indsendes til SOS-International. Attesten kan rekvireres i SOS-International, der betaler for alle forlangte attester Hvis forsikrede i øvrigt er i besiddelse af lægerapporter, hospitalsjournaler, politirapport eller lignende, skal disse indsendes i original Retshjælp 13.1 Formål med dækningen 13.1 Ud over at dække omkostninger i forbindelse med visse private retstvister, opstået på forsikredes rejse på lige fod med forsikredes eventuelle familieforsikring med retshjælpsdækning, giver forsikringen dækning for rejseomkostninger, hvis forsikrede skal afhøres som vidne eller part i forbindelse med en sag i udlandet Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker med indtil DKK For Retshjælpsdækningen gælder Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning med nedenstående afvigelser i forbindelse med rets- og voldgiftssager, udsprunget af tvister opstået under rejsen Forsikringen dækker rimelige og nødvendige rejseomkostninger i forbindelse med rets- og voldgiftssag i tilfælde hvor: Forsikrede skal være til stede, for at sagen kan gennemføres, og forsikrede er indkaldt af retten til partsafhøring Forsikrede er indkaldt som vidne, og forsikrede har en retslig interesse i at vidne i udlandet, og det ikke er muligt at foretage vidneafhøring i Danmark Selvrisiko Ved ethvert skadetilfælde hørende under retshjælpdækningen betaler forsikrede en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10% af de samlede omkostninger, dog min. DKK Hvilke udgifter er ikke dækket af forsikringen? Forsikringen dækker ikke udgifter i forbindelse med rets- og voldgiftssager mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren Forsikringen dækker ej heller egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav Herudover gælder de i Forsikring og Pensions Almindelige Betingelser for Retshjælp for Familieforsikringer med Indbodækning nævnte begrænsninger og undtagelser I tilfælde af skade - krav til dokumentation Forsikrede har pligt til at give SOS- International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante, Betingelser nr

10 originale dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab Sikkerhedsstillelse/kaution 14.1 Dækningen har til hensigt at sikre frigivelse af forsikrede eller forsikredes bagage i tilfælde af tilbageholdelse i udlandet Hvilke udgifter dækker forsikringen? 14.2 Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse/kaution med indtil DKK Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse, foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til SOS-International straks efter sikkerhedsstillelsens frigivelse Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes den som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til SOS-International straks efter beslaglæggelsen Forsikringen dækker ikke Forsikringen omfatter ikke sikkerhedsstillelse/kaution i retssager, der vedrører: Kontrakt-, erhvervs- og arbejdsforhold Ansvar for benyttelse af motorkøretøjer Straffesager Privatansvar 15.1 Forsikringen dækker, hvis forsikrede under rejsen pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skade på person eller ting, eller såfremt der rejses et uberettiget erstatningskrav mod forsikrede Forsikringen dækker ikke erhvervsansvar, dvs. ansvar som forsikrede pådrager sig under udførelse af erhverv Forsikringen dækker i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder. Betingelser nr Til orientering kan oplyses, at man efter dansk ret normalt er juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Er skadevolder uden skyld, kaldes skaden hændelig, og hændelige skader er man ikke erstatningsansvarlig for. Derfor må skadelidte selv bære tabet i en sådan situation Forsikringssummer: Forsikringen dækker med DKK for al ved samme hændelse forvoldt personskade og DKK for al ved samme hændelse forvoldt tingskade De anførte forsikringssummer danner øverste grænse for KommuneForsikring s erstatningspligt inkl. enhver omkostning efter ét skadetilfælde, uanset om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på en eller flere forsikringer i KommuneForsikring Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af et juridisk erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder Omkostningerne i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med SOS-International Skader på hotel eller lejet bolig samt indbo heri med op til DKK pr. rejse, dog med en selvrisiko på DKK 500 pr. forsikringsbegivenhed Hvilke udgifter dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar: I kontraktforhold I erhvervs- eller arbejdsforhold Som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold.

11 For skade på ting, som ikke er omfattet af pkt , og som forsikrede ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund For skade forvoldt af hunde For skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom For skade forvoldt ved benyttelse af: a. Motorkøretøj, camping/påhængsvogn, luftfartøj. b. Søfartøjer, der er på mindst 3 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK For skade forvoldt af forsikrede som jæger, idet sådant ansvar dækkes af Jagtforsikringen For skader forvoldt med forsæt Forsikringen dækker ej heller: Bøder eller bodslignende krav Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika, og dette er en væsentlig årsag til skaden Betingelser i tilfælde af skade I skadetilfælde skal der fra forsikredes side øjeblikkelig rettes henvendelse til SOS-International, som træffer alle afgørelser i sagen Forsikrede har pligt til at give SOS- International alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelsen til politiet, samt: Nøjagtig beskrivelse af hændelseforløbet Navn og adresse på alle implicerede personer Oplysning om andre forsikringer, der kan dække skaden Vidneerklæringer Specificeret opgørelse af skaden Bemærk Forsikrede kan ikke med bindende virkning for KommuneForsikring helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade Hjælp i skadetilfælde 16.1 Hvis De får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller bagageskade m.m., kan De uanset tidspunktet og uanset ugedag, kontakte: SOS-International alarmcentral på: Telefon Fax Nummeret står også på det udleverede tjenesterejsekort 17.0 Fællesbetingelser 17.1 Forsikringssummer De i policen og betingelserne anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner øverste grænse for KommuneForsikring s erstatningspligt for alle de i forsikringsperioden indtrædende forsikringsbegivenheder under de respektive dækninger Indeksregulering Præmien og de for forsikringen gældende forsikringssummer indeksreguleres hvert år ved forsikringens hovedforfald på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks Bemærk at præmie og forsikringssummer for følgende ikke indeksreguleres: sygeledsagelse, tilkaldelse, bagageforsinkelse, privatansvar, retshjælp, sikkerhedsstillelse/kaution, rejseafbrydelse og ulykke Forsikringsperioden Forsikringen dækker fra det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads i Danmark for at påbegynde Betingelser nr

12 rejsen og ophører ved hjemkomst til bopælen eller arbejdspladsen i Danmark. Forsikringen dækker ikke transport mellem arbejdsplads og bopæl og omvendt. Falder tidspunktet for forsikringens tegning senere end rejsens tiltræden, dækker forsikringen først fra dette senere tidspunkt. Forsikringen dækker kun under ophold, der står i umiddelbar forbindelse med rejsen Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for en 1 årig periode og er fortløbende, indtil den skriftligt opsiges eller ændres med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald af forsikringstageren eller KommuneForsikring Efter enhver anmeldt skade har KommuneForsikring ret til med 14 dages varsel at ophæve forsikringen mod at godtgøre præmien forholdsmæssigt fra forsikringens ophør til udløbet af den periode, for hvilken præmien er betalt Opsigelsen skal være skriftlig og afgives senest 1 måned efter erstatningens udbetaling eller kravets afvisning Forsikredes oplysningspligt Ved enhver skade skal skadeanmeldelsen udfyldes med nøjagtige oplysninger om skadeforhold og sendes til KommuneForsikring, bilagt kopi af policen, originalbilag samt dokumentation Forsikringstageren har oplysningspligt til SOS-International om alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at levere dokumenter, herunder sygejournaler, regnskabsmateriale og kontoudskrifter mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab Ved personskade har SOS-International til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til forsikredes helbredstilstand. SOS-International s læge har ret til at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de behandlende læger bekendt med det til SOS-International oplyste. Lægelige oplysninger vil blive behandlet fortroligt Lægeundersøgelse og obduktion Ved personskader har SOS-International ret til at lade forsikrede undersøge af en af selskaberne udpeget læge, ligesom selskaberne ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. SOS-International betaler omkostningerne i forbindelse hermed Udbetaling og erstatning Erstatning udbetales, så snart SOS- International har modtaget de oplysninger, som SOS-International anser for nødvendige til at fastslå selskabets forpligtelse og erstatningens størrelse Ved udbetalinger indtræder SOS- International i alle forsikredes/forsikringstagerens rettigheder I det omfang SOS-International har stillet sikkerhed, indtræder SOS-International i enhver henseende i forsikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/eller erstatningsydelser Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden SOS-International s samtykke overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. Right of Subrogation Underwriters shall be fully and completely subrogated to the rights of the insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Underwriters may at its own expense take over insured s rights against third parties to the extent of its payment made. Insured shall co-operate with the underwriter and provide such information and documentation reasonable required by underwriter in order to collect and enforce its rights of subrogation. Underwriters may institute any proceedings at its own expense against such third parties in the name of the insured Forhold under forsikringens løbetid For denne forsikring gælder Dansk Lov om Forsikringsaftaler og Dansk Lov om Forsikringsvirksomhed i det omfang, dis- Betingelser nr

13 se ikke er fraveget i forsikringsbetingelserne Præmieregulering Ved forsikringsårets udløb skal forsikringstageren inden 1 måned efter forfald oplyse om det faktiske antal rejsedage, hvorefter præmieregulering vil finde sted. Opgørelsen over rejsedage skal opdeles i 3 grupper, Norden, det øvrige Europa og resten af verden Dækning fra anden side I det omfang, forsikrede kan opnå erstatning fra anden side, dækker forsikringen ikke, medmindre andet er aftalt. Dette gælder dog ikke for ulykkesforsikringen I tilfælde af at anden forsikring har samme forbehold, deles skadeudgifterne mellem selskaberne i henhold til dobbeltforsikringsreglerne Erstatning i henhold til ulykkesforsikringen bliver ikke begrænset af anden etableret forsikring, bortset fra bestemmelsen vedrørende luftfart: ved ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som passager under befordring med nationalitetsbetegnede luftfartøjer, kan erstatning ikke overstige DKK 4.5 mio. ved død DKK 9.0 mio. ved invaliditet Selvom forsikrede er omfattet af flere (evt. også i andre selskaber tegnede) private ulykkesforsikringer, er den samlede erstatning for flyulykker begrænset til de foran nævnte maksimumbeløb, der fordeles forholdsmæssigt på de enkelte forsikringer Opbevaring/behandling af forsikredes effekter Det er en betingelse for at opnå erstatning, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed Definitioner Norden Norden defineres som: Grønland, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige. Betingelser nr Det øvrige europa Europa defineres som: Europa herunder Estland, Litauen, Rusland indtil Uralbjergene, Hviderusland, Ukraine og Moldova, de asiatiske lande med kystlinie til Middelhavet, Jordan, De Kanariske Øer, Madeira og Azoerne Manuelt arbejde Manuelt arbejde er her defineret som enhver anden beskæftigelse end kontorarbejde, tilsyn eller ledelsesfunktion, herunder medarbejdende ledelse Smykker Er defineret som genstande, der i det væsentlige består af guld, sølv, platin, perler eller ædelstene Ekspeditioner/Opdagelsesrejser Er defineret som områder, hvor de offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til at færdes Generelle begrænsninger i alle forsikringens dækninger 18.1 Forsikringen dækker ikke: Fremkaldelse af en forsikringsbegivenhed som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra forsikredes side eller som følge af dennes påvirkning af narkotiske stoffer eller andre rusgifte Fremkaldelse af forsikringsbegivenheden som følge af at forsikrede er under påvirkning af spiritus, og dette er en væsentlig medvirkende årsag til skaden. Dette gælder dog ikke for dækningerne 4. Sygdom, 5. Hjemtransport, 8. Sygeledsagelse og 9. Tilkaldelse Ansatte ved atomare anlæg Piloter, flymekanikere eller andet flypersonel, samt personer, der er under træning/uddannelse til pilot eller andet flypersonale Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald Træning eller deltagelse i enhver form for professionel sport. Med professionel sport forstås sport, hvortil der ydes tilskud uanset tilskuddets størrelse.

14 Under ophold off-shore Træning eller deltagelse i enhver form for: Motor-, cykel- eller hestevæddeløb. Kørsel på motor cross cykel. Boksning, brydning, fægtning, karate og andre kampsportsgrene. Elastikspring eller lignende. Faldskærmsudspring eller lignende. Paragliding, hanggliding, svæveflyvning, ballonfart, drageflyvning eller lignende. Bjergbestigning, bjergklatring eller lignende. Rafting eller lignende. Dykning med anvendelse af særligt dykker- eller frømandsudstyr. Ekspeditioner, opdagelsesrejser, storvildtjagt eller lignende Lovgivning 19.1 For forsikringen gælder i øvrigt Lom om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed. Betingelser nr

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring

Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Betingelser nr. 203306 Police C Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring

Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser for Erhvervsrejseforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. D 203207 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Udvidet rejseforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Udvidet rejseforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister,

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, Betingelser nr. 203602 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, inkl. tandskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab Betingelser nr. 202702 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 202102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet

Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet Rejseforsikring under statslige Tjenesterejser mv. i udlandet Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2016 Rejseforsikring under

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport

Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport Betingelser nr. 201302 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter Betingelser nr. 201402 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser.

Definitionerne Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) Rejseforsikring Total 1.1 Omfang rejse. Indledende bestemmelser. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Total. (185DK00201) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2 SPIES SUPPLEMENT BETINGELSER NR. 891 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din SPIES SUPPLEMENT. Derefter de betingelser,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere