Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at:"

Transkript

1 Dette notat er udarbejdet i et samarbejde mellem administrationerne i Solrød Kommune, Greve Kommune og Greve Solrød Forsyning. 1. Principper for genbrugspladsgebyr for erhverv i 2014 Reglerne for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser er lovgivningsbestemt: Virksomheder fra Solrød og Greve har mod betaling haft adgang til MiljøCenter Greve fra Fra 2012 har ordningen fungeret som en tilmeldeordning. Fra 2013 har virksomhederne desuden haft mulighed for at benytte andre kommuners genbrugspladser mod betaling. Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at: Der kun tilbydes abonnementsordning. Mange af kommunerne i nærheden har enten valgt klippekortsordning eller en kombination af begge dele (frit valg). Gebyret for erhverv ligger højt i forhold til nabokommunerne, se bilag 1. Åbningstiderne på hverdage er ikke så virksomhedsvenlige (kl ). I forbindelse med gebyrfastsættelsen for 2014 ønsker Byrådene i Solrød og Greve Kommuner derfor at se på: Om gebyrerne for erhverv kan gøres lavere ved, at husholdningerne betaler en større andel af udgifterne til drift af MiljøCenter Greve. Om der skal tilbydes klippekortsordning. Om MiljøCenter Greve skal åbne tidligere på hverdage, så åbningstiden bliver mere erhvervsvenlig.

2 2. Fordeling af udgifter mellem husholdninger og erhverv I bilag 1 ses en sammenligning mellem gebyrerne for erhvervs brug af genbrugspladser, for Solrød og Greve Kommuner, Kara/Noverens samt Vestforbrændings kommuner. Reglerne for virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser er lovgivningsbestemt, og affaldsgebyrerne er underlagt hvile-i-sig-selv -princippet. Her er det klart, at virksomheder, der vælger at benytte MiljøCenter Greve, skal betale de udgifter, der er forbundet hermed. Der er ikke lovhjemmel til at skubbe omkostninger fra virksomhederne over på husholdningerne, da de private aktører på markedet så i realiteten udkonkurreres med offentlige midler. Lovgrundlaget er gennemgået i bilag 2. Der har i hele landet været meget utilfredshed med ordningen fra både virksomheders og kommuners side, og derfor er lovgivningen blevet ændret væsentligt tre gange siden Kommunerne administrerer gebyrberegningerne meget forskelligt, og nogle kommuner følger ikke lovens intention og ordlyd. Mange steder har man lokalpolitisk ønsket at tilbyde virksomhederne et lavere gebyr end den kostægte pris, som lovgivningen har til hensigt. Ordningen skal i 2014 vurderes på nationalt plan, hvorefter der igen forventes ændringer, da der fortsat er utilfredshed og uhensigtsmæssigheder forbundet med ordningen. Der forventes fokus på, at kommunerne ikke finansierer virksomhedernes genbrugspladsomkostninger med indtægter fra husholdningerne, og det ventes, at miljøministeren griber ind og ensretter genbrugspladsordningen og beregningsprincipperne. Miljøstyrelsen skriver: Endvidere og især skal det i evalueringen belyses, om gebyrerne for genbrugspladsordningen er kostægte.. Miljøministeren har desuden bedt om, at kommunerne holder sig indenfor lovgivningens rammer, og at eventuelle uhensigtsmæssigheder i stedet gives som input til den nationale evaluering i Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning, der beskriver, hvordan man kan gennemføre brugerundersøgelser og beregner genbrugspladsgebyrerne. De årlige brugerundersøgelser på MiljøCenter Greve er udført efter Miljøstyrelsens vejledning. Solrød og Greve Kommuner følger dog ikke Miljøstyrelsens vejledning til beregning af gebyrerne, men holder sig indenfor hensigten med lovgivningen. Der er i stedet valgt en fordelingsnøgle, hvor virksomhederne betaler en mindre andel, og husholdningerne en større del, end hvis Miljøstyrelsens vejledning var blevet fulgt, se bilag 3. Det er administrationernes vurdering, at den fortolkning, der er valgt i Solrød og Greve Kommuner, er den model, hvor virksomhederne betaler den mindst mulige andel af udgifterne indenfor lovgivningens rammer, samt at beregningsmodellen i højere grad end Miljøstyrelsens vejledning afspejler de faktiske udgifter, som virksomhederne påfører ordningen. Det vurderes at være udenfor lovens rammer at nedsætte virksomhedernes andel yderligere. Sættes virksomhedernes andel lavere end de reelle omkostninger til ordningen fås desuden en transport af affald ind i ordningen fra det private marked og andre kommuner, som på sigt vil øge husholdningernes gebyrer. Administrationernes indstilling: 2

3 Administrationerne indstiller, at de nuværende beregningsprincipper for gebyrer på MiljøCenter Greve fastholdes i Abonnements- og/eller klippekortsordning for virksomheder Solrød og Greve Kommuner har valgt at tilbyde abonnementsordning til virksomhederne for at: Videreføre ordningen så uændret som muligt indtil den nationale evaluering i 2014 af hensyn til at skabe kontinuitet for virksomhederne i en ordning, hvor der i forvejen ligger en meget turbulent lovgivning til grund. Spare administration. I modsætning til i mange andre kommuner har der ikke måttet tilføres ekstra ressourcer til håndtering af erhvervsordningen i Solrød og Greve Kommuner. Opnå bedre muligheder for kontrol og dermed mindre snyd. Ulempen ved abonnementsordningen er, at den primært egner sig til virksomheder, der jævnligt benytter MiljøCenter Greve, dvs. primært lokale virksomheder. Der kan uden yderligere anlægs- og IT-investeringer indføres en klippekortsordning med et plastikkort til bomsystemet (et kort pr. bil). I praksis vil et sådant system enten fungere ved, at virksomheden forud køber eksempelvis 10 klip, eller at virksomheden eksempelvis kvartalsvist bagud betaler for det brugte antal klip. Det er endnu ikke vurderet, hvilken af løsningerne der administrativt er billigst. Fordelen ved kortløsningen er, at snyd begrænses til virksomheder, hvor brugeren har et sygesikringskort fra enten Solrød eller Greve Kommune, samt at virksomhedskortet kan lukkes, hvis en virksomhed ikke betaler for sit forbrug. Dermed kan store restancer undgås. Fordele og ulemper ved at indføre klippekortsordning fremgår af Tabel 1. Tabel 1: Fordele og ulemper ved en klippekortsordning. Fordele Ulemper Bedre tilbud til virksomheder, der bruger genbrugspladsordningen sjældnere. Dårligere mulighed for kontrol. Der kan fra besøg til besøg være forskel på, om bilen betaler, og personalet kan derfor ikke lære, hvem der har betalt. Ligeledes kan der ikke, som ved en abonnementsløsning, sættes klistermærke i forruden på bilen. Under aflæsning skal der derfor bruges flere ressourcer til kontrol af, om virksomheden har betalt for besøget. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der i praksis er væsentligt mere snyd i klippekortsordningerne. På nogle genbrugsstationer er der fundet 50 % gratister, hvilket vil sige, at halvdelen af virksomhederne betaler, mens den anden halvdel ikke gør. Det fordyrer ordningen. Kommunerne har ikke hjemmel til at udstede bøde/kontrolafgift ved snyd kan kun opkræves almindelig betaling, eller virksomheden kan politianmeldes. Dyrere i administration. Der skal opkræves oftere, og antallet af klip skal løbende administreres for hver virksomhed. 3

4 Hvis der indføres klippekortsordning anbefaler administrationerne, at der indføres frit valg for virksomhederne mellem abonnement og klippekort (hver bil kan frit tilmeldes den ene eller den anden ordning). Abonnementsordningen er den bedste og billigste løsning for virksomheder, der benytter MiljøCenter Greve ofte. Derudover er det administrativt en fordel, at flest mulige er tilmeldt abonnementsordningen - det begrænser det administrative ressourceforbrug, letter kontrollen på MiljøCenter Greve og begrænser snyd. Hvis der indføres frit valg mellem abonnements- og klippekortsordningen med kostægte gebyrer (i henhold til bilag 2 og 3), vurderer administrationerne umiddelbart, at antallet af tilmeldte virksomheder bliver af et omfang, hvor det ikke er nødvendigt at tilføje ekstra administrative ressourcer til opgaven. Skulle mange virksomheder tilmelde sig klippekortsordningen, bliver det, som i mange andre kommuner, formentligt nødvendigt at tilføre ekstra administrative ressourcer, hvilket vil være med til at fordyre ordningen. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at et klippekorts-læs er 2-3 gange større end et læs affald i en abonnementsordning, og derfor kan de hidtidige erfaringer fra MiljøCenter Greve ikke bruges til beregningen af gebyrerne. Hvis der indføres klippekortsordning foreslår administrationerne derfor, at der i 2014 sættes et gebyr på 185 kr. ekskl. moms pr. besøg, da Kara/Noveren har vurderet, at det er udgiften pr. virksomhedsbesøg på deres genbrugspladser, se bilag 1. Administrationernes indstilling: Administrationerne anbefaler, at a. den nuværende abonnementsordning fortsætter i 2014, eller b. der indføres frit valg mellem abonnements- og klippekortsordning fra 2014, hvor et klip koster 185 kr. ekskl. moms (pris pr. besøg). 4

5 Bilag 1 Gebyrer i Solrød og Greve Kommuner, Kara/Noveren og Vestforbrænding, 2013 Tabel 1 viser Solrød og Greve Kommuners gebyrer for erhvervs adgang til MiljøCenter Greve i 2013 samt årets forventede resultat. Tabel 2 viser de samme oplysninger for Kara/Noveren. Gebyrerne på MiljøCenter Greve for håndværkere og anlægsgartnere svarer til, at en virksomhedsbil skal besøge Kara/Noverens genbrugspladser mere end 1,7 gange om ugen, for at det bedre kan betale sig med et årsabonnement til MiljøCenter Greve. En øvrig virksomhed skal besøge Kara/Noverens genbrugspladser mere end 2 gang om måneden, for at et MiljøCenter Greve-abonnement bedre kan svare sig. Ordningen på MiljøCenter Greve har derfor primært en målgruppe af lokale virksomheder, eller virksomheder der arbejder i lokalområdet, og som bruger en genbrugsplads ofte. Kara/Noveren har i øjeblikket underskud på genbrugspladsregnskabet, både for husholdninger og erhverv. Det betyder, at gebyrerne senere må sættes væsentligt op for at dække det oparbejdede underskud. Kara/Noveren har beregnet den reelle udgift pr. besøg til 185 kr. for erhvervsvirksomheder. Der er benyttet andre beregningsprincipper end i Solrød og Greve Kommuner. Tabel 2: Solrød og Greve Kommuners priser for erhvervs adgang til genbrugsplads i 2013, samt det forventede resultat for Pris ekskl. moms Håndværkere og anlægsgartnere uden farligt affald kr./år/bil Håndværkere og anlægsgartnere med farligt affald kr./år/bil Øvrige virksomheder uden farligt affald kr./år/bil Øvrige virksomheder med farligt affald kr./år/bil Forventet resultat 2013, husholdninger og erhverv 0 kr. Tabel 3: Kara/Noverens priser for erhvervs adgang til genbrugsplads i 2013, samt det forventede resultat for Pris ekskl. moms Bil med/uden trailer 150 kr./besøg Forventet resultat 2013 (5 kommuner), husholdninger og erhverv Hvis budget 2014 skulle balancere for erhverv: Bil med/uden trailer kr. 185 kr./besøg Tabel 3 viser Vestforbrændings genbrugspladsgebyrer for erhverv. Vestforbrænding oplyser på deres hjemmeside, at virksomhederne betaler for 40 % af det affald, de afleverer på genbrugsstationerne. Resten betales af husholdningerne. En omregning viser, at en håndværker/anlægsgartner ca. ville skulle betale kr. årligt, mens en øvrig virksomhed ca. skulle betale kr. årligt hos Vestforbrænding, hvis virksomhederne betalte for hele udgiften. Det er i størrelsesordenen som Greve og Solrød Kommuners gebyrer. Det 5

6 er her forudsat, at håndværkere og anlægsgartnere kommer i kassevogn eller ladvogn, mens øvrige virksomheder kommer i personbil. Tabel 4: Vestforbrændings priser for erhvervs adgang til genbrugsplads i Vestforbrænding oplyser på deres hjemmeside, at virksomhederne betaler for 40 % af det affald, de afleverer på genbrugsstationerne. Resten betales af husholdningerne. Pris ekskl. moms Personbil kr./år/bil Personbil 150 kr./besøg Kassevogn kr./år/bil Kassevogn 150 kr./besøg Ladvogn under kg kr./år/bil Ladvogn under kg 200 kr./besøg Priserne er inkl. aflevering af max. 5 kg farligt affald pr. besøg. For hver 10 kg farligt affald derudover, koster det 45 kr. inkl. moms. Solrød og Greve Kommuner har ved gebyrberegningen opdelt virksomhederne i håndværkere og anlægsgartnere og øvrige virksomheder. Indenfor hver af de to brugergrupper hviler gebyret i sig selv. Opdelingen i de to grupper sker for at imødegå Affaldsbekendtgørelsens krav om, at. der er en nøje sammenhæng mellem betaling for abonnementet og mængden af affald fra den enkelte virksomhed. Dette kan man f.eks. gøre ved at opdele virksomhederne i forskellige brancher, der afspejler hvor meget affald, de kommer med, jf. Affaldsbekendtgørelsens 58, stk. 4. Det ses af Tabel 2, at denne opdeling er meget relevant, da udgiftsniveauet indenfor de to brugergrupper afviger væsentligt fra hinanden. 6

7 Bilag 2 Lovgrundlag for fordeling af udgifter mellem husholdninger og erhverv MiljøCenter Greve servicerer to brugergrupper husholdninger og erhverv. Affaldsgebyrerne er underlagt hvile-i-sig-selv -princippet. Det betyder, at udgifterne indenfor hver brugergruppe og affaldsordning skal dækkes af gebyrer fra brugergruppen selv, så indtægter og udgifter balancerer over en kortere årrække. Det er således ikke lovligt at kryds-subsidiere mellem husholdninger og erhverv eller med andre ord: Husholdningerne skal betale for husholdningernes forbrug, og erhverv skal betale for erhvervs forbrug. I Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 af 26/06/2010) er det angivet, hvad gebyrerne skal dække: 48. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer til dækning af udgifter til planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger. Affaldsbekendtgørelsen (Bek. nr af 18/12/2012) siger: 54. den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække kommunens omkostninger til ordningen. Hvis en ordning omfatter både husholdninger og virksomheder, skal omkostningerne til ordningen fordeles på henholdsvis husholdninger og virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger til håndtering, som henholdsvis husholdninger og virksomheder giver anledning til. Med hensyn til husholdningers og erhvervsvirksomheders gebyrer for brug af genbrugspladsen, så er det ud over hvile-i-sig-selv -princippet yderligere præciseret i Affaldsbekendtgørelsens 57-59, hvordan virksomhedernes gebyrer for brug af genbrugspladsen skal beregnes Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen. Særligt for klippekortsordning gælder: 58. Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen, jf. 57, som betaling pr. besøg, skal betalingen afspejle den enkelte virksomheds afleverede arter og mængder af affald.... Særligt for abonnementsordning gælder: Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen som betaling af et abonnement, skal kommunalbestyrelsen tilrettelægge ordningen således, at der er en nøje sammenhæng mellem betaling for abonnementet og mængden af affald fra den enkelte virksomhed. Stk. 3. I den i stk. 2 nævnte situation skal kommunalbestyrelsen ved beregning af gebyret anvende opgørelserne af de reelle affaldsmængder fra virksomhederne, som de bliver afdækket via brugerundersøgelserne. til at fastsætte betalingen for abonnementet Brugerundersøgelserne skal danne grundlag for fordelingen af omkostningerne mellem husholdninger og virksomheder og indeholde opgørelser af de mængder af affald, som forskellige kategorier af virksomheder faktisk afleverer på genbrugspladsen. Der er altså ikke nogen tvivl om, at de virksomheder, der vælger at benytte MiljøCenter Greve, skal betale de udgifter, der rent faktisk er forbundet hermed. Det er desuden også klart, at der ikke er lovhjemmel til at opkræve udgifter for virksomhedernes forbrug hos husholdningerne. 7

8 Bilag 3 Principper for gebyrberegningen i Solrød og Greve Kommuner Solrød og Greve Kommuner har valgt at beregne gebyrerne ud fra en anden model, end den, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning. Det er administrationernes vurdering, at den fortolkning, der er valgt i Solrød og Greve Kommuner, er den model, hvor virksomhederne betaler den mindst mulige andel af udgifterne indenfor lovgivningens rammer. Det er i øvrigt også administrationernes vurdering, at den valgte fordelingsnøgle i højere grad end Miljøstyrelsens afspejler de faktiske udgifter, der er forbundet med virksomhedernes brug af MiljøCenter Greve. På Figur 1 ses fordelingen af husholdninger og erhverv på MiljøCenter Greve, både med hensyn til antal tilmeldte, antal besøg og i forhold til de udgifter til transport og behandling, som henholdsvis husholdninger og erhverv belaster ordningen med (i henhold til brugerundersøgelsen). Som det ses på figuren, er andelen af tilmeldte virksomheder ikke ret stor, men de besøger gennemsnitligt MiljøCenter Greve væsentligt oftere end husholdninger. Det ses også af figuren, at erhverv belaster ordningen med væsentligt større udgifter til transport og behandling af affald, end en husholdning. Det skyldes dels, at erhverv ved hvert besøg medbringer meget mere affald end en husholdning og dels, at det affald, erhverv medbringer, gennemsnitligt er væsentligt dyrere i behandlingsudgifter. Fordeling af brugergrupper på MiljøCenter Greve % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tilmeldte Besøg Udgifter til transport og behandling af affald Virksomheder Husholdninger Figur 1: Fordeling af brugergrupper på MiljøCenter Greve fra brugerundersøgelsen i a) I venstre kolonne ses fordelingen i forhold til antal tilmeldte hvor husholdningerne har en kollektiv ordning, mens erhverv har en tilmeldeordning. b) I den midterste kolonne ses, hvor mange gange henholdsvis husholdninger og erhverv besøger MiljøCenter Greve. Data er hentet fra bomsystemet. c) I kolonnen til højre ses de udgifter til transport og behandling af affald, som henholdsvis husholdninger og erhverv påfører ordningen. Udgifterne er beregnet i henhold til Miljøstyrelsens vejledning til brugerundersøgelser. Brugerundersøgelsen gennemføres ved, at alle besøgende samt deres affaldstyper og -mængder registreres igennem en repræsentativ uge. Transport- og behandlingsudgifterne beregnes derefter for hver enkelt affaldsfraktion for henholdsvis husholdninger og erhverv. 8

9 Gebyrer skal dække alle udgifter til etablering og drift forbundet med MiljøCenter Greve. Gebyrer skal dække alle udgifter til administration af MiljøCenter Greve, f.eks. planlægning af ændringer på pladsen. På Figur 2 ses lovgivningens rammer for, hvordan udgifterne til drift af MiljøCenter Greve skal fordeles mellem husholdninger og erhverv. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lovgivningens rammer for fordeling af udgifter til drift af genbrugsplads Transport og behandling Øvrige driftsudgifter Administration Virksomheder Husholdninger Figur 2: Lovgivningens angivelse af, hvordan udgifterne til drift af MiljøCenter Greve skal fordeles mellem husholdninger og virksomheder. Fordelingsnøglen for transport og behandling er fra brugerundersøgelsen i

10 Miljøstyrelsens vejledning siger: Udgifter til transport og behandling af affald skal fordeles efter, hvor stor en andel af udgifterne til transport og behandling, erhvervsvirksomhederne påfører ordningen (ifølge brugerundersøgelsen). Øvrige driftsudgifter fordeles efter den samme fordelingsnøgle. Administrationsudgifter fordeles efter den samme fordelingsnøgle. På Figur 3 ses fordelingen af udgifter i 2012, hvis Miljøstyrelsens vejledning var blevet fulgt. Miljøstyrelsens vejledning til fordeling af udgifter til drift af genbrugsplads 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Virksomheder Husholdninger Figur 3: Fordelingen af udgifter mellem husholdninger og erhverv på MiljøCenter Greve efter Miljøstyrelsens vejledning. Fordelingsnøglerne er fra brugerundersøgelsen i

11 I Solrød og Greve Kommuner er i stedet benyttet følgende fordelingsnøgle: Udgifter til transport og behandling af affald fordeles efter, hvor stor en andel af udgifterne til transport og behandling, erhvervsvirksomhederne påfører ordningen (ifølge brugerundersøgelsen). Øvrige driftsomkostninger fordeles efter, hvor mange gange MiljøCenter Greve benyttes. Forudsætningen herfor er, at personaleomkostninger, vedligehold mm. koster det samme pr. besøg. Udgifter til administration fordeles efter antallet af tilmeldte, så én tilmeldt virksomhed betaler det samme som én tilmeldt husholdning. På Figur 4 ses den udgiftsfordeling, der er blevet benyttet i 2012 i Solrød og Greve Kommuner. Fordeling af udgifter på MiljøCenter Greve 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Virksomheder Husholdninger Figur 4: Fordeling af udgifter mellem husholdninger og erhverv, som den er i Solrød og Greve Kommuner. Fordelingsnøglerne er fra brugerundersøgelsen i Det ses af Figur 3 og Figur 4, at virksomhederne i 2012 dækkede 6 % af udgifterne til driften af MiljøCenter Greve. Havde vi fulgt Miljøstyrelsens vejledning, ville virksomhederne skulle have betalt 17 % af udgifterne, hvilket ville svare til en 3-dobling af genbrugspladsgebyret for erhverv. Administrationerne vurderer, at den nuværende fordelingsnøgle overholder lovgivningen og afspejler de faktiske udgifter, som virksomhederne påfører ordningen. Det vurderes at være udenfor lovens rammer at nedsætte virksomhedernes andel yderligere. 11

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var:

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var: Notat Redegørelse om baggrund m.v. for erhvervsgebyrer 2017 21. september 2016 Sagsnr. Dok. nr. Initialer Side 1 af 5 XXX HEN Efter forespørgsel fra Frederiksberg Kommune er udarbejdet en redegørelse om

Læs mere

Ny ordning for virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012

Ny ordning for virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012 Notat Dato: 6. oktober 2012 Vedrørende: Virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012 Notat udarbejdet af: Forvaltningerne i Solrød og Greve Kommune samt Greve Solrød Forsyning Ny ordning

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 383 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012

BESTYRELSESMØDE NR. 383 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012 Den 27. november 2012 Init. HMD/lns Sagsnr. 11-00891 BESTYRELSESMØDE NR. 383 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012 Punkt 3. - Indstillingssager. c. Indstilling om godkendelse af forslag tilkommunalbestyrelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget tilblivelsen heraf og planer herfor Et historisk rids.. Før fase 1 af Ny Organisering Fase 1 affaldsbekendtgørelse 1473 2009 En tilføjelse til Fase 1 politisk

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Observationer samt fordele og ulemper ved forskellige betalingsmodeller for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Observationer samt fordele og ulemper ved forskellige betalingsmodeller for virksomheders adgang til genbrugsstationer Notat Titel Dato Observationer samt fordele og ulemper ved forskellige betalingsmodeller for virksomheders adgang til genbrugsstationer 15. august 2013 JHN Processor Spinderigade 11E 7100 Vejle Telefon

Læs mere

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne

Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne Notat Dato: 5. september 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne Forhistorien Gennem de seneste fire år har virksomheders brug af

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Referat Teknik- og miljøudvalget

Referat Teknik- og miljøudvalget Referat Teknik- og miljøudvalget 2014- Mødedato: 25. oktober 2016 Tidspunkt: 13:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: M21, Faaborg Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev

Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev Målinger er udført fra den 13. 16. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Metodebeskrivelse... 3 3. Data... 5 4. Konklusion... 5 5. Bilag

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 23. november 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Forligskredsen bag den politiske aftale om omorganisering af affaldssektoren

Læs mere

Brugerundersøgelser på genbrugspladserne En vejledning fra Miljøstyrelsen

Brugerundersøgelser på genbrugspladserne En vejledning fra Miljøstyrelsen Brugerundersøgelser på genbrugspladserne En vejledning fra Miljøstyrelsen Side 1 af 29 Indhold Baggrund... 4 Formål... 5 Målgruppe... 5 Læsevejledning... 5 Sammenfatning... 6 Skabelon for brugerundersøgelser...

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Bilag 1 De overordnede gebyrprincipper

Bilag 1 De overordnede gebyrprincipper Den 27. november 2012 Init. HMD/lns Sagsnr. 11-00891 Bilag 1 De overordnede gebyrprincipper Ændring af gebyrstruktur I 2012 og i bestyrelsens beslutning på mødet d. 5.september om forslag til gebyrer for

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Gebyrer Gebyrer Ikrafttræden Opkrævning af gebyrer via CVRregistret fra 1.1.2010 Opkrævning af gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladser fra 1.1.2010. Undtagelser

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Beregning af erhvervsaffaldsgebyr i 2011 hvilken model skal vi have 2012?

Beregning af erhvervsaffaldsgebyr i 2011 hvilken model skal vi have 2012? Beregning af erhvervsaffaldsgebyr i 2011 hvilken model skal vi have 2012? Bjarne Kallesø, Civilingeniør Indhold Budget for erhvervsgebyr Sortering af virksomheder og gebyrberegning Fritagelseshåndtering

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Forudsætningerne for beregningsgrundlaget i 2006 er herefter fastlagt således:

Forudsætningerne for beregningsgrundlaget i 2006 er herefter fastlagt således: Bilag 7 Bilag: Fastsættelse af gebyrer for 2006 På baggrund af resultaterne fra brugerundersøgelserne på genbrugsstationerne foreslås gebyret for 2006 fastsat ud fra ændrede beregningsprincipper, der fortsat

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 29. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 29. november Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Page 1 of 1 Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Fra: "Madsen, Søren R. N."

Læs mere

BILAG 1 Den 17. november 2011 HMD/CBP

BILAG 1 Den 17. november 2011 HMD/CBP BILAG 1 Den 17. november 2011 HMD/CBP Beskrivelse af ny fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne Tilmeldeordningen Opsummering Fra og med januar 2012 skal kommunerne

Læs mere

Tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser

Tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser Notat Dato: 20. september 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser Indledende bemærkninger Forligskredsen bag aftalen om ny organisering af affaldssektoren

Læs mere

Notat 07. august 2015 J-nr.: /

Notat 07. august 2015 J-nr.: / Notat 7. august 21 J-nr.: 818 / 2271 Håndtering af erhvervsaffald i kommunerne Ny analyse fra Dansk Byggeri giver et billede af erhvervsvenligheden i affaldssektoren. Der ses på tre punkter: Tilgængelighed

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens Side 1 af 10

Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens Side 1 af 10 Hvad kan der konkluderes om effekterne af affaldsreformens første fase? 08.02.2016 Side 1 af 10 J.nr. 4.10.1.1 Indledning KL og Dansk Affaldsforening vil med dette notat lave en komprimeret gennemgang

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV

TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV ADGANG TIL GENBRUGSSTATIONEN ERHVERV VÆLG MELLEM ÅRSKORT ÉNGANGSBILLET Betaling for virksomheders adgang til genbrugsstationer Fra den 1. januar. 2012 gælder der nye regler for virksomheders brug af genbrugsstationer.

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619

Læs mere

Reglerne for virksomheder i 2013

Reglerne for virksomheder i 2013 Reglerne for virksomheder i 2013 15.2.2012/PBAN ADMINISTRATIONSBIDRAG. På nær visse forlods fritagne virksomhedstyper samt virksomheder, der opnår kommunal dispensation - inden en given frist, opkræves

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser Til alle landets kommuner Jord & Affald J.nr. Mst-7759-00016 Ref. JABRA 17. februar 2010 Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne?

På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne? På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne? Klippekortmodel Vægtmodel Abonnementsmodel Der skal tages stilling til, hvor mange genbrugspladser i kommunen/oplandet,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017 Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017 iht. affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 kapitel 8 Renovation, Administration Dato 7. juni

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4. KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.0 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol

BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol BESTYRELSESMØDE 13. SEPTEMBER 2017 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 23-17 Regnskab 1. halvår 2017 24-17 Opdering af genbrugsstioner (lukket dagsordenpunkt) 25-17 Erhverv på genbrugsstioner Business

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. 202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til affaldsgebyrer og tilhørende gebyrblad for

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09. 25. oktober 2011 1561 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2013

Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2013 Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2013 5978901234 Jensen VVS Sahara 6 6700 Esbjerg Nyt betalingssystem med Gen Bizz i forruden På genbrugspladsen modtager vi ikke dagrenovation kommer køretøjer med

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december 2011 kl. 08:00 i Lokale S1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 433. Håndtering af farligt affald fra virksomheder fra 2012.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere