VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE"

Transkript

1 VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE De fire områdetyper Fordeling af udgiftsramme til områdefornyelse Udvælgelse af ansøgninger Særlig udgiftsramme til bygningsfornyelse i forbindelse med områdefornyelse Supplerende EU-tilskud til mindre byer fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram Støtte til forsøg OMRÅDEFORNYELSENS PROCES ANSØGNINGSFASEN ANSØGNING OM RESERVATION Ansøgningsskema Hvad kan der gives støtte til? PROGRAMFASEN - UDARBEJDELSE AF BYFORNYELSESPROGRAM Hvad er et byfornyelsesprogram? Hvad skal byfornyelsesprogrammet indeholde? Tiltræk private investeringer - investeringsredegørelsen Målsætning og succeskriterier GENNEMFØRELSESFASEN Tilpasning af organisationsplanen Gennemførelse af byfornyelsesprogrammet Dokumentation og erfaringsopsamling i løbet af gennemførelsesfasen udarbejdelse af statusrapporter FORANKRING AF OMRÅDEFORNYELSESINDSATSEN BORGERINDDRAGELSE KOMMUNIKATION OG INFORMATION BUDGET, FINANSIERING OG REGNSKAB Budget og finansiering i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning Finansiering i forbindelse med udarbejdelse af byfornyelsesprogram Den løbende økonomistyring i gennemførelsesfasen Afsluttende regnskab GODE RÅD LITTERATURLISTE Relevante love, bekendtgørelser og vejledninger

4 4

5 INDLEDNING Kommunerne står over for mange bymæssige udfordringer. Byområder kan miste attraktivitet som følge af nedslidning af bygninger og fællesarealer, trafik- og støjproblemer, koncentration af boligsociale problemer, manglende aktivitetsmuligheder mv. Den negative udvikling kan blive selvforstærkende, fordi der ikke længere investeres tilstrækkeligt i områder med faldende attraktivitet. I disse tilfælde er der behov for, at kommunen tager initiativ til en byfornyelsesindsats, der kan løfte området og styrke grundlaget for private investeringer og dermed gøre områderne bæredygtige i fremtiden. Denne vejledning handler om byfornyelse og beslutningstypen områdefornyelse, der er en del af lov om byfornyelse og udvikling af byer siden Men hvad er områdefornyelse, og hvad omfatter det? Hvilke krav er der til projektindhold og proces i en områdefornyelsesindsats? Hvordan opbygger man det nødvendige samarbejde, og hvordan kan samarbejdet organiseres? Det giver denne vejledning svar på. Vejledningen henvender sig primært til kommuner, der enten overvejer eller skal til at gå i gang med at gennemføre en områdefornyelsesindsats. Herudover vil kommuner, der er i gang med en områdefornyelsesindsats, også kunne finde viden og inspiration i vejledningen. Indholdet er målrettet projektlederen/projektledelsen samt øvrige med ansvar for projektets fremdrift. Første del af vejledningen (afsnit 1) beskriver de overordnede lovgivningsmæssige rammer for en områdefornyelsesindsats. Herudover beskrives byfornyelseslovens instrumenter samt strategigrundlaget for indsatsen. Anden del af vejledningen (afsnit 2-6) beskriver områdefornyelsesprocessen og de enkelte faser i projektforløbet: Ansøgningsfasen, programfasen og gennemførelsesfasen. Herudover beskrives, hvordan man kan sikre en forankring af områdefornyelsesindsatsen. Tredje del af vejledningen (afsnit 7-9) går tættere på forskellige elementer i områdefornyelsesprocessen: Borgerinddragelse, kommunikation og information, budget, finansiering samt regnskab. Afsluttende i vejledningen (afsnit 10) er oplistet en række gode råd og anbefalinger. Herudover er der bagerst i vejledningen en liste over relevante udgivelser, vejledninger, love og bekendtgørelser. 5

6 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE Områdefornyelse blev indført i byfornyelsesloven lov om byfornyelse og udvikling af byer med virkning fra Det overordnede formål med områdefornyelse er at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og boligområder og derigennem gøre dem attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer. Det er kommunerne, der kan vurdere udviklingen i byerne og tage stilling til behovet for at igangsætte en positiv udvikling i de problemramte byområder. Byfornyelsesloven indeholder forskellige beslutningstyper, som kommunen kan søge statslig støtte til. De overordnede beslutningstyper er områdefornyelse og bygningsfornyelse. Områdefornyelse er en kommunal beslutning om udvikling af nedslidte byområder, nyere boligområder med store sociale problemer og ældre erhvervs- og havneområder. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters refusion af midler til områdefornyelse kan bruges til fysiske tiltag, f.eks. forbedring af torve og pladser, trafikale foranstaltninger samt sociale og kulturelle indsatser. En nærmere beskrivelse af, hvad der kan gives støtte til, kan læses i afsnit 3.1. Områdefornyelsesmidler skal anvendes i det enkelte områdefornyelsesprojekt til en 5-årig indsats. Bygningsfornyelse I de fleste områder, hvor der gennemføres en områdefornyelse, er der også behov for renovering af boligerne og forbedring af de private fælles friarealer, og der er mulighed for at opnå støtte efter de almindelige bestemmelser. En beslutning om bygningsfornyelse kan omfatte istandsættelse eller nedrivning af dårlige boliger. Ved at kombinere en områdefornyelsesindsats med en bygningsfornyelsesindsats og friarealforbedring kan man opnå en samlet og forstærket indsats, der både omfatter en områdemæssig indsats af fysisk, kulturel og social karakter samt en indsats for at forbedre de private boliger og friarealer. En kombination af disse værktøjer kan medvirke til at skabe en synergieffekt til gavn for området og de lokale aktører. Der kan findes oplysninger om område- og bygningsfornyelse, herunder også etablering af fælles friarealer og kondemnering på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside - For at understøtte den målrettede indsats over for de dårlige ejendomme i de små byer og landdistrikterne kan kommunerne ansøge om forhøjet statslig refusion af op til 60 % af kommunens udgifter til visse byfornyelsesaktiviteter i disse områder. Det drejer sig om istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af ejendomme samt fjernelse af skrot og affald som finder sted i byer med færre end indbyggere eller i det åbne land. Ordningen omfatter herudover nedrivning af erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt, og bygningen er beliggende i en by med under indbyggere. Muligheden for forhøjet refusion gælder både aktiviteter gennemført under den ordinære byfornyelsesramme og den særlige udgiftsramme til bygningsfornyelse i forbindelse med områdefornyelse, der er beskrevet i afsnit 1.4. Puljens størrelse Der afsættes årligt midler til byfornyelse, herunder områdefornyelse på finansloven. Af den samlede ramme til byfornyelse afsættes årligt 60 mio. kr. ekskl. moms til områdefornyelse. Herudover afsættes årligt 40 mio. kr. til bygningsfornyelse i de områder, der er omfattet af en beslutning om områdefornyelse. 6

7 Lovgrundlaget for beslutningstypen områdefornyelse fremgår af lov om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven) se lovbekendtgørelse nr. 504 af 16/5/2013, kap De fire områdetyper Der er i byfornyelsesloven defineret fire forskellige typer af problemramte byområder, der kan få støtte til områdefornyelse. For alle områdetyperne gælder, at der skal være en flerhed af væsentlige problemer på forskellige områder. De områdemæssige problemer kan f.eks. bestå i en fysisk nedslidning af området, utidssvarende boliger, sociale- og beskæftigelsesmæssige problemer, høj flyttefrekvens, mangel på fællesarealer, utrygge trafikforhold mv. Herudover er det væsentligt, at der er ressourcer til stede i byområdet. Ressourcer kan f.eks. være engagerede lokale aktører (beboere, foreninger, virksomheder mv.) eller fysiske omgivelser, hvor der er potentialer for udvikling. De områder, der kan komme i betragtning til områdefornyelse fremgår af 2 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om udvælgelseskriterier for reservation af støtte til områdefornyelse og fastsættelse af ansøgningsfrist Der er ikke fastsat krav om, at det udpegede område skal have et bestemt omfang eller karakteristika. Det er dog afgørende, at området dels er så stort, at det rummer en flerhed af problemer og ressourcer, samt at det ikke er større end, at beboerne kan opnå en positiv identitetsfølelse med området. De fire områdetyper er prioriteret i følgende rækkefølge: 1. Nedslidte byområder i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for en bymæssig udvikling: De mindre byer med behov for bymæssig udvikling er oftest beliggende i landsdele, hvor der er stagnerende økonomi og befolkningsudvikling. Områderne består typisk af en blanding af boliger og erhverv og kan være præget af stilstand og et vist forfald. Områderne lider af svigtende investeringer af både offentlig og privat karakter. Ved behandlingen af ansøgninger om støtte til områdefornyelse arbejder ministeriet ud fra en afgrænsning af kategorien mindre byer på indbyggere. 2. Nedslidte byområder i større byer, hvor der er et væsentligt behov for bygningsfornyelse: De nedslidte byområder i større byer udgør typisk bymidten og de omkringliggende kvarterer, der er opført fra slutningen af det 19. århundrede og starten af det 20. århundrede. De typiske problemer er fysisk nedslidning af området, dårlige boliger, små private friarealer, trafikstøj, manglende kulturtilbud, sociale problemer og et deraf følgende dårligt omdømme. 3. Nyere boligområder med store sociale problemer: Der er typisk tale om almene boligbebyggelser fra mellemkrigstiden eller efter anden verdenskrig. De findes især i de store byer, men også som mindre enheder i mellemstore byer. Med tiden er områderne blevet mindre attraktive på grund af en isoleret beliggenhed, de store monotone bygninger og friarealer, samt manglende oplevelsesmuligheder og privat service. Områderne er inde i en negativ spiral, hvor 7

8 ændringer i beboersammensætningen, øgede sociale problemer og fysisk nedslidning af områderne gensidigt forstærker hinanden. 4. Ældre erhvervs- og havneområder, udpeget i kommuneplanen som byomdannelsesområder, og som ikke umiddelbart kan omdannes på markedsvilkår: De ældre erhvervs- og havneområder omfatter bl.a. industriområder, banearealer og offentlige institutioner, der er under omdannelse til andre formål. Erhvervs- og havneområder skal være udpeget i kommuneplanen som byomdannelsesområde (jf. lov om planlægning, 11 b) af kommunalbestyrelsen senest ved tidspunktet for beslutningen om områdefornyelse. Områderne ligger typisk i centrale dele af de gamle købstæder samt i forstædernes erhvervsområder. Områderne er karakteriseret ved, at arealerne ikke længere anvendes efter deres oprindelige formål, eller at der kun er en begrænset erhvervsmæssig aktivitet tilbage. Det er en betingelse for tildeling af midler til områdefornyelse af ældre erhvervs- og havneområder, at områderne ikke umiddelbart kan omdannes på markedsvilkår Fordeling af udgiftsramme til områdefornyelse Fordelingen af udgiftsrammen til områdefornyelsesindsatser sker ud fra kommunernes konkrete ansøgninger. På baggrund af de fastsatte udvælgelseskriterier udvælger ministeriet de projekter, der får reservation om støtte. Læs om udvælgelseskriterierne i afsnit 1.3. Ministeriets udvælgelse af projekter tager udgangspunkt i den ovenstående rækkefølge af områdetyperne. Områdetypen nedslidte byområder i mindre byer prioriteres først med højst 35 mio. kr. af den samlede statslige udgiftsramme. Inden for den resterende del af udgiftsrammen prioriteres områdetypen nedslidte byområder i større byer højst, dernæst områdetypen nyere boligområder og sidst områdetypen erhvervs- og havneområder. Hvis der er tilstrækkeligt mange ansøgninger i de 2 højst prioriterede kategori, vil ingen af ansøgningerne i de to øvrige kategorier få tildelt reservation af ramme. I tilfælde af uforbrugte midler på udgiftsrammen som følge af manglende ansøgninger til områdetyperne 2, 3 og 4 kan disse midler anvendes til de mindre byer. Prioriteringsrækkefølgen er ufravigelig. Støtten til områdefornyelse i mindre byer kan suppleres med EU-midler via Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og de lokale aktionsgrupper. Læs mere om ordningen under punkt Udvælgelse af ansøgninger Inden for den enkelte områdekategori sker udvælgelsen ud fra en konkret vurdering på baggrund af fastsatte kriterier for områdets behov for en offentlig indsats. Udvælgelseskriterierne for de støtteberettigede områdetyper er: 1. Nedslidte byområder i mindre byer o Omfang og karakter af de områdemæssige problemer (f.eks. fysisk nedslidning af bygninger, veje og offentlige arealer, trafikale problemer, manglende offentlige og private servicetilbud, herunder kultur- og fritidstilbud). o o Omfang og karakter af boliger med behov for bygningsfornyelse. Regionale og lokale forudsætninger vedrørende udviklingen i indbyggerantal, investeringer og beskæftigelse. 2. Nedslidte byområder i større byer 8

9 o o o Omfang og karakter af de områdemæssige problemer (f.eks. fysisk nedslidning af bygninger, veje og offentlige arealer, trafikale problemer, herunder støjbelastning, manglende offentlige og private servicetilbud, herunder kultur- og fritidstilbud). Omfang og karakter af boliger med behov for bygningsfornyelse. Omfang og karakter af sociale og beskæftigelsesmæssige problemer. 3. Nyere boligområder med store sociale problemer o Omfang og karakter af sociale og beskæftigelsesmæssige problemer. o Omfang og karakter af de områdemæssige problemer (f.eks. fysisk nedslidning af bygninger, veje og offentlige arealer, trafikale problemer, manglende offentlige og private servicetilbud, herunder kultur- og fritidstilbud). 4. Ældre erhvervs- og havneområder o Regionale og lokale forudsætninger, herunder geografisk beliggenhed. o o Omfang og karakter af den fysiske nedslidning af områdets arealer og bygninger. Omfang og karakter af gener fra den aktuelle erhvervsaktivitet, der kan virke som en barriere for udvikling af området. Ved udvælgelsen lægges der for alle fire områdetyper endvidere vægt på, at kommunalbestyrelsen kan sandsynliggøre, at der i området er potentialer til en udvikling inden for de i ansøgningen påpegede problemer, og at der kan mobiliseres private investeringer og andre ressourcer. Herudover lægges vægt på, at kommunen prioriterer området ved intern organisering og egne investeringer, og at projektet sætter fokus på at inddrage væsentlige, lokale interessenter i processen og i gennemførelsen af områdefornyelsen. Udvælgelseskriterierne for reservation fremgår af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse nr af 13/12/2012 om udvælgelseskriterier for reservation af støtte til områdefornyelse og fastsættelse af ansøgningsfrist Særlig udgiftsramme til bygningsfornyelse m.v. i forbindelse med områdefornyelse Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter reserverer hvert år op til 40 mio.kr. af den statslige udgiftsramme til en særlig bygningsfornyelsesindsats i byer og byområder, hvor der gennemføres områdefornyelse. Midlerne fordeles efter ansøgning fra kommunerne i forbindelse med indsendelse af byfornyelsesprogrammet. Midlerne tildeles de nedslidte byområder i mindre byer, og i tilfælde af uforbrugte midler som følge af manglende ansøgninger, kan de uforbrugte midler efter ansøgning fordeles i prioriteret rækkefølge til de øvrige byområder, hvor der gennemføres områdefornyelse. Kommunerne kan i forbindelse med indsendelse af byfornyelsesprogrammet søge om at få del i den særlige udgiftsramme. Der kan kun søges denne ene gang. Tildelingen sker med udgangspunkt i kommunernes angivelse af det bygningsmæssige behov i området. Ved fordelingen lægges særligt vægt på boligernes alder, installationsmangler, vedligeholdelsesmangler, boligsammensætning (ejerforhold og størrelse), bevaringsværdige og fredede boliger, friarealers beskaffenhed samt tilkendegivelse fra ejerne i området om gennemførelse af bygningsfornyelse. 9

10 Kommunen kan ikke anvende den tildelte udgiftsramme til bygningsfornyelse udenfor det område, byfornyelsesprogrammet omfatter. Uudnyttet udgiftsramme kan overføres fra det finansår, midlerne er tildelt, til og med det tredje finansår. Overførslen sker ved ansøgning til ministeriet - et år af gangen. Ved det tredje årsskifte efter ministeriets tildeling bortfalder den særlige udgiftsrammen. Hvis bygningsfornyelsen indgår i byfornyelsesprogrammet, kan kommunens udgifter til planlægningen af denne refunderes. I planlægningen kan indgå opsøgende og informerende aktiviteter i forhold til boligejerne. Der gives ikke refusion til kommunens egne lønudgifter. Bestemmelserne for tildeling af den særlige udgiftsramme til bygningsfornyelse fremgår af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse nr. 35 af 18/01/2013 om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet Supplerende EU-tilskud til mindre byer fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har indgået en aftale om samfinansiering af gennemførelse af områdefornyelse i mindre byer. Aftalen gælder for perioden Kommuner, der gennemfører områdefornyelse i mindre byer i perioden kan søge om supplerende EU-tilskud fra landdistriktsprogrammet gennem en lokal aktionsgruppe (LAG). Dette gælder for kommuner med aktionsgrupper godkendt under landdistriktsprogrammet. Tilskuddet kan gives til projekter der understøtter etablering af attraktive levevilkår og etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne. Derudover skal formålet med projektet ligge inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og bidrage til at opfylde aktionsgruppens kvantitative mål. EU-tilskuddet kan maksimalt udgøre 55/45 af det statslige tilskud fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projekter der støttes med supplerende EU-tilskud skal falde indenfor temaerne: Basale servicefaciliteter til gavn for området Fornyelse i landsbyer. OBS! Tilskud indenfor dette tema kan kun gives til indsatser i mindre byer med højst 3000 indbyggere. Natur- og kulturarv Kultur- og fritidsaktiviteter Nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder inden for service, kultur og fritid Kompetenceudvikling og informationskampagne for den lokale aktionsgruppe Yderligere information om muligheden for at opnå supplerende finansiering fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram via de lokale aktionsgrupper fås her: Støtte til forsøg I helt særlige tilfælde kan ministeriet inden for den samlede udgiftsramme til områdefornyelse godkende, at områdefornyelse gennemføres som forsøg og give særlig støtte hertil. Den 10

11 tildelte udgiftsramme for forsøg kan forhøjes til 20 mio. kr. per beslutning, og udgifterne til forsøgselementerne kan finansieres med forhøjet statslig refusion. En forudsætning for støtte til forsøgsindsatser er, at projektet bidrager til udvikling af nye relevante og generelt anvendelige redskaber og metoder på byfornyelsesområdet. 11

12 2.0. OMRÅDEFORNYELSENS PROCES Gennemførelsen af et områdefornyelsesprojekt sker i flere forskellige faser. Det drejer sig om den indledende udpegning af områdefornyelsesområdet, hvorefter kommunen skal igennem en ansøgningsfase, programfase og endelig selve gennemførelsesfasen. Den overordnede proces i gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt er følgende: 1. Kommunalbestyrelsen eventuelt med udgangspunkt i kommuneplanen - udpeger et område til områdefornyelse på baggrund af et dokumenteret og skønnet behov for en særlig indsats. 2. Kommunen ansøger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af støtte til det pågældende område. 3. På baggrund af de fastsatte udvælgelseskriterier udvælger ministeriet et antal ansøgninger, der skal modtage støtte til områdefornyelse. 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fremsender et brev om reservation af støtte til de kommuner, der er udvalgt til støtte samt afslagsbreve til øvrige ansøgere. 5. Når kommunen har modtaget reservation af støtte, skal den udarbejde et byfornyelsesprogram for gennemførelsen af områdefornyelsen i samarbejde med lokalområdets beboere og øvrige lokale aktører. Kommunalbestyrelsen skal dernæst træffe en beslutning om gennemførelse af områdefornyelsen. 6. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning og godkendt byfornyelsesprogrammet, sendes det til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til endelig godkendelse. 7. Når kommunen har fået endeligt tilsagn fra ministeriet skal områdefornyelsesindsatsen gennemføres i løbet af en 5-årig periode. 8. Efter gennemførelsen afsluttes indsatsen ved indsendelse af en afsluttende statusrapport samt et revisorgodkendt regnskab til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I de følgende kapitler gennemgås ansøgnings-, program- og gennemførelsesfasen. 12

13 3.0. ANSØGNINGSFASEN ANSØGNING OM RESERVATION Ansøgningsfase Programfase Gennemførelsesfase Kommunalbestyrelsen kan ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af støtte til områdefornyelse én gang om året. Ministeriet skal senest modtage ansøgningen den 7. januar. Er den 7. januar en lørdag eller en søndag, udskydes fristen til den førstkommende hverdag. Denne frist er fastsat i 3, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2012 om udvælgelseskriterier for reservation af støtte til områdefornyelse og fastsættelse af ansøgningsfrist. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udsender normalt meddelelse om reservation af midler eller afslag ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen Ansøgningsskema Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet et ansøgningsskema til hver kategori, som kommunerne skal benytte ved ansøgningen om reservation af støtte til områdefornyelse. Ansøgningsskemaet kan downloades fra ministeriets hjemmeside. Det er vigtigt i ansøgningen at sandsynliggøre, at kommunen prioriterer projektet i sin egen organisering og økonomi, og at kommunen vurderer, at der er mulighed for at inddrage private investeringer i områdets udvikling. Det vil oftest være embedsmænd fra kommunen, eventuelt i samarbejde med eksterne konsulenter, der udarbejder ansøgningen om reservation af støtte. Først i næste fase, programfasen, hvor det konkrete indhold i byfornyelsesprogrammet udarbejdes, er der krav om, at de lokale aktører inddrages. Det er en god ide allerede i ansøgningsfasen at få det kommunale tværsektorielle samarbejde i gang. Samarbejdet kan f.eks. igangsættes ved at inddrage relevante forvaltninger i udarbejdelsen af ansøgningen, hvorved de opnår et ejerskab til indsatsen og tager et medansvar. Herved sikres et tværfagligt og helhedsorienteret fokus. Nøgletal Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anbefaler, at kommunen medsender nøgletal til at understøtte ansøgningens beskrivelse af problemer og potentialer. Nøgletallene kan bestilles ved Danmarks Statistik. Se procedure for bestilling af tallene på ministeriets hjemmeside Nøgletallene skal dog ikke bruges til ansøgninger i kategorien ældre erhvervs- og havneområder. 13

14 BOSSINF Kommunerne skal samtidig med indsendelse af ansøgningen om reservation til områdefornyelse indberette ansøgningen i ministeriets administrative it-system kaldet BOSSINF-område. Via BOSSINF-område håndteres både reservation, tilsagn om støtte og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters udbetalinger af refusion, samt regnskab. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet en brugervejledning til hjælp for indberetning i BOSSINF. Vejledningen kan downloades fra ministeriets hjemmeside _4_udg.pdf 3.2. Hvad kan der gives støtte til? Tilsagn om refusion til den enkelte beslutning om områdefornyelse kan højst udgøre en tredjedel af kommunens udgifter til områdefornyelse, dog højst 10 mio. kr. ekskl. moms. Dvs. at et projekt, der støttes med 10 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, skal matches af en kommunal medfinansiering på minimum 20 mio. kr. Private midler kan ikke erstatte den kommunale medfinansiering. Den tildelte ramme til den enkelte beslutning vil variere og kan reduceres i forhold til det ansøgte beløb. Det er endvidere en forudsætning for refusionen, at arbejderne ikke er igangsat. Ved beslutninger i områdetyperne: nedslidte byområder i mindre byer, nedslidte byområder i større byer og nyere boligområder med store sociale problemer, kan ministeriet give refusion til følgende udgifter: o o o o o o Udgifter til programudarbejdelse. Udgifter til eksterne konsulenter i forbindelse med information og borgerinddragelse, herunder udgifter til oprettelse af partnerskaber og til eksterne rådgivere eller projektledere ansat til det særlige formål at planlægge og koordinere den samlede indsats. Udgifter til planlægning af bygningsfornyelse i området, herunder opsøgende og informerende arbejde blandt ejere og lejere. Udgifter til etablering og forbedring af torve, pladser, grønne arealer, opholdsarealer m.v., herunder udgifter til projektering, tilsyn o. lign. vedrørende kommunale anlægsarbejder. Udgifter til etablering og gennemførelse af kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, herunder etablering af lokaler til disse formål. Eksempelvis til etablering af kultur- og aktivitetshuse, kulturelle og sportslige aktiviteter samt boligsociale indsatser til særlige beboergrupper, f.eks. børn og unge, psykisk syge, misbrugere etc. Udgifter til etablering af særlige trafikale foranstaltninger, herunder udgifter til trafiksanering og forbedring af parkeringsforhold samt projektering og tilsyn o. lign. vedrørende kommunale anlægsarbejder. Ved beslutninger i ældre erhvervs- og havneområder kan ministeriet give refusion til følgende udgifter: 14

15 o o o o Undersøgelse af omfanget af jordforurening og af de skønnede udgifter til oprensning heraf. Kortlægning af ejerforhold og erhvervsforhold i området. Udarbejdelse af handlingsplaner for den fremtidige udnyttelse af området. Forberedelse af det organisatoriske grundlag for gennemførelsen af omdannelsen. For erhvervs- og havneområder betyder dette bl.a., at der ikke ydes refusion af udgifter til udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet, da kravene til dette i høj grad er identiske med kravene til ansøgningen. For alle områdetyper gælder, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ikke yder refusion af udgifter til: Aktiviteter, der er igangsat inden tilsagnet bortset fra udgifter i forbindelse med udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet. Almindelige kommunale driftsudgifter eller udgifter til aflønning af kommunale medarbejdere, bortset fra projektledere, der har til opgave at planlægge og koordinere den samlede indsats ifølge programmet. Endvidere kan kommunens egen medfinansiering ikke erstattes af tilskud fra private fonde eller lign., og der ydes ikke statslig refusion til private udgifter. Reglerne om refusion af udgifter til områdefornyelse fremgår af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters bekendtgørelse nr. 27 af 18. januar 2013 om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

16 4.0. PROGRAMFASEN - UDARBEJDELSE AF BYFORNYELSESPROGRAM Ansøgningsfase Programfase Gennemførelsesfase Når kommunen har fået reserveret midler til områdefornyelse, skal den udarbejde et byfornyelsesprogram. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastlægger fristen for programmets udarbejdelse, som oftest vil være i februar året efter, der er givet tilsagn om reservation af midler. Kommunen har således næsten et år til udfærdigelse af byfornyelsesprogrammet. I særlige tilfælde kan fristen forlænges. For erhvervs- og havneområder gælder dog en kortere frist for udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet, idet der ikke er samme krav til udformningen (jf. afsnit 4.2). Her vil fristen ofte være indenfor samme år, der er givet tilsagn om reservation af midler. Kommunen vil have ca. 5 måneder efter modtaget reservation til at udarbejde byfornyelsesprogrammet for erhvervs- og havneområdet Hvad er et byfornyelsesprogram? Byfornyelsesprogrammet er hele grundlaget for områdefornyelsesindsatsen og udgør det væsentligste arbejdsredskab for det videre arbejde. Byfornyelsesprogrammet beskriver, hvordan kommunen vil opnå de mål, der er fastsat for at igangsætte en udvikling for området, og kan ses som projektets køreplan med beskrivelser af aktiviteter, tidsplaner, organisering af indsatsen og budget for de næste ca. fem års arbejde. Det er vigtigt, at kommunen tidligt i programfasen tager stilling til, hvilken eller hvilke forvaltninger, der er ansvarlige for den endelige udarbejdelse af byfornyelsesprogrammet, og hvem der træffer beslutning om programmets endelige indhold, så alle, der deltager i processen, er informeret om omfanget af deres indflydelse på projektudformningen. Dette er særligt afgørende i forhold til deltagende borgere mv., så disse er helt klare på, hvad deres rolle og muligheder er (jf. afsnit 7 om borgerinddragelse). Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning og godkendt byfornyelsesprogrammet, sendes det til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til endelig godkendelse. Først når ministeriet har godkendt programmet og givet det endelige tilsagn, må de konkrete indsatser i projektet påbegyndes. Efter ministeriets godkendelse af byfornyelsesprogrammet kan der ikke foretages væsentlige ændringer i projektet uden forudgående skriftlig godkendelse af ministeriet Hvad skal byfornyelsesprogrammet indeholde? I byfornyelsesloven er der formuleret en række krav til, hvad byfornyelsesprogrammet skal indeholde. Kravene er følgende: 1) En beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer i området. 2) En beskrivelse af de kommunale og private initiativer inden for de nævnte problemområder og beskrivelse af initiativernes koordinering. 3) En handlings- og tidsplan, herunder frist for afslutning af gennemførelse af beslutningen. 4) Et budget, der angiver, hvordan udgifterne til områdefornyelsen finansieres. 16

17 5) En investeringsredegørelse for området, der angiver mulighederne for såvel de private som de offentlige investeringer i området (beskrives i afsnit 4.4.). 6) En beskrivelse af de aktiviteter og indsatser, der støttes med områdefornyelsesmidler. 7) En opgørelse over behovet for bygningsfornyelse i området. For så vidt angår ældre erhvervs- og havneområder (områdetype 4), skal byfornyelsesprogrammet alene indeholde oplysningerne i punkt 1, 3, 4 og 6. Udover ovennævnte krav skal byfornyelsesprogrammet, af hensyn til senere opfølgning og evaluering af beslutningen om områdefornyelse, indeholde målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats. Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvor omfattende og detaljeret programmet skal være. Men et gennemarbejdet og præcist formuleret program med bred opbakning vil forebygge mange tvivlsspørgsmål og behov for ændringer. De konkrete krav til indhold i byfornyelsesprogrammet fremgår af 5, stk.3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer se lovbekendtgørelse nr. 504 af 16/05/ Forpligtende samarbejde med relevante eksterne parter I forbindelse med udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet skal kommunalbestyrelsen etablere et forpligtende samarbejde med de parter, der vil blive berørt af beslutningen om områdefornyelse. Der er dog ingen krav til, hvordan samarbejdet organiseres, idet dette vil være afhængigt af områdets karakter og kommunens tradition for samarbejde. Partnerne kan f.eks. være virksomheder, private investorer, organisationer, institutioner og foreninger samt beboere og boligselskaber. Uanset hvilken model kommunen vælger, bør den valgte model gennemtænkes og tilrettelægges, så den passer til området og dets aktører. I valg af samarbejdsmodel kan det derfor være en god idé at tage stilling til følgende: Hvilke aktører skal inddrages? Hvordan skal rolle- og kompetencefordelingen være mellem kommune og aktører? Hvordan skal samarbejdet organiseres? Erfaringer viser, at samarbejdet mellem forskellige interessenter fungerer bedst, når det bygger på fælles forventninger. Kommunen må derfor melde klart ud om, hvilken rolle de forskellige aktører har i projektet, og hvad de kan være med til at beslutte (for mere om borgerinddragelse jf. afsnit 7) Partnerskaber Et forpligtende samarbejde kan eksempelvis organiseres i et partnerskab. Der er imidlertid mange forskellige måder at organisere et partnerskab på. Der kan f.eks. være tale om formaliserede organisatoriske partnerskaber, som agerer som koordinerende styregruppe for projektet, mens det i andre tilfælde vil være aktuelt at etablere et mere økonomisk forpligtende partnerskab. Nogle partnerskaber kan have fokus på det strategiske med fælles mål, som alle parterne forpligter sig til at arbejde for. Andre vil have karakter af projektpartnerskaber, hvor parternes forskellige roller og bidrag bliver defineret konkret i forhold til et givent delprojekt. 17

18 På Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside kan der findes mere information om partnerskaber i forbindelse med områdefornyelse Tiltræk private investeringer - investeringsredegørelsen I forbindelse med byfornyelsesprogrammet stilles der krav om, at der skal udarbejdes en investeringsredegørelse, som angiver mulighederne for private og offentlige investeringer i området. Investeringsredegørelsen er et strategisk dokument, et redskab, som kan hjælpe kommunen med at rette opmærksomhed på byområdets uudnyttede økonomiske potentialer og skabe forudsætningerne for øgede private investeringer i byområdet. Investeringsredegørelsen kan bl.a. indeholde følgende: Oversigt over de forventede samt faktiske investeringer i byfornyelsesområdet Oversigt over uudnyttede byggegrunde og fortætningsmuligheder ved om- og påbygninger af private ejendomme til bolig- og erhvervsformål Planer om opførelse eller udvidelse af offentlige institutioner Muligheder for etablering af erhverv derved kan private investorers opmærksomhed rettes mod byfornyelsesområdet. Investeringsredegørelsen kan i hele gennemførelsesperioden udgøre et aktivt instrument, som kan bidrage til en bedre koordinering af de kommunale og de private investeringer, og give et aktuelt billede af investeringsmulighederne. Det er derfor vigtigt, at kommunerne ser investeringsredegørelsen som et dynamisk dialogværktøj, der løbende kan justeres i samarbejde med de lokale virksomheder mv. Der stilles ikke krav om, hvem der skal stå for udarbejdelsen af investeringsredegørelsen, men flere kommuner har haft gode erfaringer med at inddrage økonomiforvaltningen i udarbejdelsen af investeringsredegørelsen, da forvaltningen har relevant erfaring og kontakter til erhvervslivet m.v. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer, udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 2008, viser, at kommunerne har haft stor succes med at tiltrække privat medfinansiering gennem helhedsorienteret byfornyelse. Undersøgelsen viser, at for hver offentlig krone der er investeret, er det i gennemsnit lykkedes kommunerne at få 5 private kroner. Du kan læse evalueringen her: 1/evaluering-af-helhedsorienteret-byfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet en vejledning om investeringsredegørelsen. Vejledningen kan downloades fra ministeriets hjemmeside. 18

19 4.5. Målsætning og succeskriterier Områdefornyelse omfatter forskellige indsatser, der prioriteres indenfor temaerne: borgerinddragelse, etablering og forbedring af opholdsarealer, trafikale foranstaltninger samt kulturelle og boligsociale foranstaltninger. Det er vigtigt at arbejde konkret med målsætning og succeskriterier for de valgte temaer eller for de enkelte indsatser. Det gør det muligt løbende at følge og justere indsatsen i samarbejde med de lokale interessenter og i sidste ende vurdere, hvorvidt det ønskede mål er opnået. Ud fra målsætningen kan der defineres milepæle for indsatsen eller indsatserne. Milepælene er de aktiviteter, som er centrale at realisere for at indsatsen kan blive en succes. Når målesætning og milepæle er fastlagt, opstilles succeskriterierne, som viser i hvilken grad, målet er opfyldt eller om I er på rette vej mod målet. Et succeskriterium kan forstås som den målestok, man løbende anvender gennem hele områdefornyelsen til at finde ud af, om formålet med indsatsen er opfyldt. Succeskriterier kan være objektive nøgletal eller de kan være af mere kvalitativ art, som indebærer en konkret vurdering eller et skøn Fastsættelse af succeskriterier og målsætninger i byfornyelsesprogrammet Kommunen skal i byfornyelsesprogrammet beskrive de kommunale og private initiativer, der igangsættes for at imødekomme områdets problemer og udnytte de eksisterende ressourcer (jf. afsnit 4.2). I programmet opstilles målet for indsatsen og de eventuelle delmål/milepæle, der skal nås undervejs, ligesom de valgte succeskriterier formuleres. Det er vigtigt, at de relevante samarbejdsparter er enige om, hvilke milepæle og succeskriterier, der skal indfris og realiseres Gode råd til formuleringen af succeskriterier Vurdering af om resultatet af indsatsen er nået, er ofte ganske simpelt: Er den konkrete trafiksanering foretaget og gjort tilgængelig for områdets borgere ja eller nej. 19

20 Derimod er det i praksis langt sværere at opstille og anvende brugbare succeskriterier som et redskab gennem hele områdefornyelsen og på den baggrund til sidst vurdere om formålet med indsatsen er indfriet. Fælles for mål og delmål/milepæl er: 1) At målet er specifikt formuleret. Det er handlingsorienteret, at det klart fremgår, hvad der skal ske og med hvem. 2) At det er målbart det vil sige, at det er muligt at pege på en konkret ændring efter indsatsen. 3) At målet er accepteret blandt partnerskaber og øvrige deltagere i områdefornyelsen at beboere, foreninger, brugere, erhvervslivet osv. er enige om målet. 4) At målet er realistisk at nå med de givne ressourcer og øvrige rammer for områdefornyelsen. 5) At målet er tidsafgrænset det vil i praksis sige, at det kan nås det indenfor perioden, områdefornyelsen gennemføres. Eksempler på målsætninger og succeskriterier Indsatsområde Målsætning Succeskriterium Trafikale forhold At få skabt større trafiksikkerhed og sammenhæng i gadens funktioner At undersøgelser vil påvise en tydelig reduktion i trafikulykker med personskade. Kulturelle aktiviteter At få skabt grobund for et aktivt udeliv At der kan registreres flere organiserede arrangementer på gaden. Kvalitet i byrummet At få skabt et identitetsskabende grønt rum. At en spørgeskemaundersøgelse blandt lokale borgere i 2011 vil vise, at en majoritet oplever byrummet som forbedret. Eksemplet stammer fra Gladsaxe Kommunes byfornyelsesprogram for Søborg Hovedgade Løbende statusrapporter for områdefornyelsen Kommunen skal indsende en statusrapport til Socialministeriet 2 gange i den periode, områdefornyelsen gennemføres. Rapporterne giver blandt andet lejlighed til at gøre status på de opstillede mål- og delmål samt succeskriterier for indsatsen, og for de opnåede resultater. En skabelon for statusrapporterne ligger på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. Se afsnit

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Vejledning om områdefornyelse Et redskab til kommunerne om hvordan man planlægger og gennemfører et områdefornyelsesprojekt. Juli 2016.

Vejledning om områdefornyelse Et redskab til kommunerne om hvordan man planlægger og gennemfører et områdefornyelsesprojekt. Juli 2016. Vejledning om områdefornyelse Et redskab til kommunerne om hvordan man planlægger og gennemfører et områdefornyelsesprojekt Juli 2016 Byfornyelse 0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 1. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål herunder Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt.,

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 480 af 07/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-132 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: BEK nr 1266 af 06/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. september 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2648

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Den 2. marts 2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ

OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ VELKOMMEN Plan, Byg og Erhverv/ Plan og Byggeri OMRÅDEFORNYELSE NYKØBING SJ Nykøbing Sj. 19. Januar 2017 Titti Donsted, Planlægger m.a.a. (tidon@odsherred.dk) DAGSORDEN 1. Processen 2. orientering om effekt-måling

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale

Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik. Vejledningsmateriale Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Vejledningsmateriale 31. august 2017 3 Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Indhold Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik 4

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale

Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Brugervejledning for BOSSINF-Område 5. udgave

Brugervejledning for BOSSINF-Område 5. udgave Brugervejledning for BOSSINF-Område 5. udgave 27. maj 2016 1.0 Brugervejledning Indledning for BOSSINF-Område 5. udgave Ejnar Andersen 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet UDKAST Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet I medfør af 94, stk. 3, 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist onsdag d. 17. maj 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Formålet med Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje...3

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet BEK nr 1102 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-3510

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere