ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 29 POST DANMARK KONCERNEN en del af posten norden

2

3 Indhold Hovedtal og nøgletal Året 29 Post Danmarks aktiviteter Håndtering af forsendelser i post danmark Koncernens øvrige selskaber CSR og personalepolitik selskabsledelse Risikostyring i post danmark aktionærforhold Regnskabsberetning Koncernregnskab 29 Moderselskabsregnskab 29 Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger

4 4 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING hovedtal og nøgletal Beløb i mio. kr RESULTATOPGØRELSE Indtægter Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Driftsresultat (EBIT) Res. efter skat af ass. virks. og joint ventures Finansielle poster i øvrigt Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat.253 (.494) 759 (623) (2).676 (36) (.67).44 (623) (58).82 (27) (.636).446 (598) (35) 9 (88) (.65).653 (588) (46).87 (295) (9.778).684 (56).24 (9) (82).33 (295) 738 BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter, netto Heraf investering i materielle anlægsaktiver Finansieringsaktiviteter Ændring i likviditet 93 (254) (375) (458) 9.9 (382) (376) (664) (37) 978 (368) (454) (58) (.54) (429) (27) (55).34 (696) (489) (.88) (48) NØGLETAL EBITDA margin, pct. EBIT margin/overskudsgrad, pct. Egenkapitalens forrentning, pct. Soliditetsgrad Udbytte i pct. af resultat før skat *) Udbytte pr. aktie *) Regnskabsmæssig indre værdi pr. aktie Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede **) , , , , *) Det i 25 udbetalte ekstraordinære udbytte på 45 mio. kr. indgår ikke i tallene. **) Beregningsmetoden for opgørelsen af heltidsbeskæftigede er ændret fra regnskabsåret 29. Sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed.

5 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING 5 Definition af nøgletal EBITDA margin, pct. EBIT margin/overskudsgrad, pct. Egenkapitalens forrentning Soliditetsgrad Udbytte i pct. af resultat før skat Indre værdi pr. aktie EBITDA*/Samlede indtægter EBIT*/Samlede indtægter Årets resultat*/gennemsnitlig egenkapital Egenkapital*/Samlede aktiver udbytte*/resultat før skat Egenkapital/Antal aktier

6 6 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING Året 29 Året 29 blev på mange måder et skelsættende år for Post Danmark. På den positive side faldt sammenlægningen med det svenske Posten AB på plads, salget af ejerandelen i det belgiske postvæsen De Post La Poste blev realiseret, og en række nye produkter og services blev lanceret. På den negative side oplevede Post Danmark en historisk nedgang i antallet af sendte breve og pakker, hvilket betød, at indtægterne faldt langt hurtigere, end det var muligt at reducere omkostningerne. Post Danmarks driftsresultat (EBIT) faldt som følge af faldet i brev og pakkemængderne med 68 mio. kr. fra 87 mio. kr. i 28 til 36 mio. kr. i 29. De samlede driftsomkostninger ligger under niveauet for 28, hvilket primært skyldes en række gennemførte besparelser på eksterne omkostninger. En opnået reduktion i antallet af ansatte er delvist modsvaret af overenskomstmæssige lønstigninger, stigning i kvalifikationstillæg og som følge af stigende ansættelsesanciennitet tillige stigning i anciennitetstillæg samt stigende pensionsomkostninger. Post Danmarks samlede resultat for 29 blev på.64 mio. kr. efter skat mod et resultat på 965 mio. kr. efter skat året før. Den positive resultatudvikling skyldes alene salget af Post Danmarks ejerandel i det belgiske postselskab De Post La Poste, som bidrog med en samlet gevinst på.555 mio. kr. Koncernresultatet for Post Danmark svarer til det forventede resultat, som blev offentliggjort i delårsrapporten for 3. kvartal 29. Set i lyset af den generelle udvikling i samfundsøkonomien er resultatet acceptabelt. Af årets resultat foreslås 75 mio. kr. udbetalt i udbytte til aktionærerne og 89 mio. kr. overført til egenkapitalen. Årets omsætning blev på.24 mio. kr., hvilket er et fald på 67 mio. kr. fra.9 mio. kr. i 28. Faldet skyldes en negativ udvikling i afsætningen inden for alle Post Danmarks hovedområder. Sammenlægningen med Posten AB Som de to første nationale postselskaber i verden blev Post Danmark A/S og Posten AB pr. 24. juni 29 lagt sammen ved etableringen af den fælles koncern Posten Norden. Posten Norden AB er ejet 6 pct. af den svenske stat og 4 pct. af den danske stat, mens stemmefordelingen er 5/5. Sammenlægningen af de to postselskaber krævede EUKommissionens godkendelse. EUKom missionen stillede som betingelse for sam menlægningen, at Posten Norden koncernen skulle ned bringe sin markedsandel på indenlandske erhvervs kunder på pakkeområdet i Danmark, hvilket er blevet effektueret. Målet med sammenlægningen af de to postselskaber er at skabe en stærk nordisk post og logistikvirksomhed, der er rustet til det liberaliserede marked, den tiltagende konkurrence samt den stigende elektroniske substitution. Et stærkt postselskab er en forudsætning for fortsat at kunne tilbyde konkurrencedygtige ydelser i et marked, hvor store globale aktører udvikler og udvider deres kommunikations og logistikløsninger på tværs af landegrænserne. Sammenlægningen og den nye struktur betød også ændringer i ledelsen i Post Danmark. Adm. direktør gennem 2 år Helge Israelsen valgte at gå på pension. Viceadministrerende direktør K. B. Pedersen blev udnævnt til administrerende direktør. Samtidig indtrådte Finn Hansen som medlem af direktionen. Finn Hansen kom fra forretningsenheden Distribution. De store linjer i 29 Udover den historiske sammenlægning med Posten AB, salget af andelen i det belgiske postvæsen og de strukturelle og organisatoriske ændringer bød 29 også på andre væsentlige forhold med betydning for Post Danmarks økonomi og fremtidige udviklingsmuligheder. Den helt store udfordring i 29 har været det største fald nogensinde i brev og pakkemængderne. Udviklingen på brevmarkedet har gennem mange år været et årligt fald på ca. 3 pct., men i 29 faldt antallet af sendte breve med hele 9 pct. Udviklingen på pakkemarkedet har gennem de seneste år været et stadig stigende antal sendte pakker, og særligt privates nethandel Fakta Post Danmark A/S indgår som følge af sammenlægningen med det svenske postselskab Posten AB i juni 29 som datterselskab af Posten Norden AB.

7 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING 7 er steget de seneste år. Privates nethandel steg også i 29, men antallet af sendte pakker i erhvervslivet faldt markant, således at den samlede pakkemængde i 29 blev et fald på godt 9 pct. Det drastiske fald i både brev og pakkemængderne har presset Post Danmarks indtjening og krævet en hurtigere tilpasning af omkostningerne, men koncessionskravet om omdeling alle ugens seks dage i hele landet har gjort det umuligt at reducere omkostningerne i samme tempo som faldet i indtægterne. Presset på indtjeningen som følge af faldet i både brev og pakkemængden har medført en væsentlig reduktion i antallet af ansatte i Post Danmark. I 29 var der således 8.49 ansatte i Post Danmark (omregnet til heltidsansatte) mod året før. De færre ansatte er udover de faldende mængder også en konsekvens af en stigende automatisering og effektivisering af Post Danmarks processer, som gør det muligt at håndtere breve og pakker med færre ansatte. Post Danmark arbejder løbende med at tilbyde nye og tidssvarende produkter og services. I 29 blev Post Danmarks pakkeautomat Døgnposten udbredt til flere steder i landet, og der stod ved årets udgang i alt 2 automater i landets større byer. En anden løsning, som skal bidrage til at gøre det nemmere at modtage pakker, er Modtagerflex, som blev lanceret i efteråret. Ved årets udgang havde ca. 3. tilmeldt sig ordningen, som giver Post Danmark mulighed for at aflevere pakker et sted tæt på modtagerens hoveddør, selv om modtageren ikke er hjemme. Post selvautomaterne, hvor kunderne selv kan klare de fleste ting i forbindelse med at sende breve og pakker, blev også yderligere udbredt i 29, så der nu i alt står 33 automater på landets posthuse. I 29 udkom også de første selvklæbende frimærker, som efter kort tid i handlen opnåede en markedsandel på op mod 8 pct. i de prisklasser, hvor de blev udbudt. Kunde og medarbejdertilfredshed Post Danmark måler løbende kundernes tilfredshed med at bruge Post Danmark. Der foretages både målinger af privatkundernes og erhvervskundernes oplevelser af at bruge Post Danmarks mange produkter og services. Privatkunderne vurderede i 29 Post Danmark til en score på 68, hvilket var en fremgang fra 62 i 28. For erhvervskundernes vedkommende landede scoren i 29 på 67 mod 63 i 28. Udviklingen viser, at det er lykkedes at håndtere de mange forandringer, uden det er gået ud over kundernes tilfredshed med Post Danmark som distributør. Niveauet for rettidigheden af breve steg i 29 til det højeste niveau siden målingerne startede i 992. I alt 95,7 pct. af alle Abreve var fremme dagen efter afsendelsen, hvilket er 2, pct. point bedre end 28 og væsentligt over koncessionens krav på 93 pct. Post Danmarks kvalitet på de internationale breve til og fra europæiske lande er fortsat høj. 94,9 pct. af alle breve fra Danmark, og 95, pct. af alle breve fra udlandet til Danmark, kommer frem dagen efter afsendelse. Efter to dage er 99,4 pct. fremme i de europæiske lande, mens 99, pct. fra europæiske lande er omdelt i Danmark, hvilket placerer Post Danmark på en fornem førsteplads sammenlignet med de øvrige europæiske lande. De mange forandringer og den pressede indtjening i Post Danmark i 29 har ikke haft negativ betydning for medarbejdertilfredsheden. I 29 deltog 9, pct. af de ansatte i den årlige tilfredshedsmåling, og de gav scoren 4, på en skala fra til 5. En score på 4, svarer til, at man er tilfreds med sit arbejde og sin arbejdsplads. Scoren for 28 var på 3,9. Forventninger til 2 Det er forventningen, at 2 fortsat vil være præget af svage konjunkturer, hård konkurrence, overkapacitet og pres på priserne. Selvom konjunkturerne nåede det foreløbige lavpunkt medio 29, må det påregnes, at der stadig er lang vej til de seneste års gunstige økonomiske rammer, og der forventes fortsat en svagt faldende omsætning. For at imødegå den forventede udvikling vil Post Danmark gennemføre betydelige omstruktureringer med henblik på at skabe en mere fleksibel omkostningsstruktur. Målet er i større grad at kunne tilpasse kapaciteten i takt med ændringer i afsætningen på hovedprodukterne og dermed øge driftsresultatet. Øget omkostningseffektivitet er en forudsætning for en styrket konkurrenceevne i det vigende marked.

8 8 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING Post Danmarks aktiviteter Post Danmark arbejder konstant på at udvikle og tilpasse produkter og services, så løsningerne til stadighed kan imødekomme og tilfredsstille kundernes behov. Det gælder også for effektivisering af hele processen fra tømningen af de røde postkasser og afhentning af post og pakker hos erhvervskunder over sorteringen på centrene til udbringningen af posten til de enkelte privat og erhvervskunder. Post Danmarks aktiviteter er koncentreret inden for breve, magasiner, ugeaviser, pakker, letgods, adresseløse forsendelser samt udførelsen af outsourcede driftsopgaver på facility serviceområdet. Mere end 9 pct. af Post Danmarks omsætning inden for de nationale breve stammer fra erhvervskunderne. Post Danmark har udviklet en lang række forskellige muligheder for at sende breve på en måde, så det passer til erhvervskundernes behov. Det gælder eksempelvis det prisbillige Cbrev, som stiller nogle særlige krav til afsenderen og er længere tid undervejs end eksempelvis de dyrere A og Bbreve. Det gælder også inden for en række segmenterede produkter, som sikrer en høj træfsikkerhed i nøje udvalgte målgrupper for brevet. En væsentlig del af Post Danmarks omsætning kommer desuden fra omdelingen af magasiner, adresseløse forsendelser samt ugeaviser. Post Danmarks aktiviteter inden for pakker og letgods er koncentreret om nationale og internationale logistikløsninger. For privatkunder kan pakker sendes fra posthuse og postbutikker, mens der til erhvervskunder er løsninger med fokus på pakker, paller, kurer og ekspres, systemtransporter, tredjepartslogistik, spedition og transportløsninger samt tilhørende valueadded services. Post Danmarks landsdækkende aktiviteter inden for kurerservice og specialløsninger er samlet i det pct. ejede datterselskab Budstikken Transport A/S. Budstikken yder, udover de klassiske kurerydelser, også indenrigs, ekspres, cykelog specialløsninger, hvor der er behov for det. Budstikkens internationale kurerløsninger udføres i samarbejde med store, anerkendte kurerselskaber, så kunderne kan være sikre på, at deres forsendelser når frem hurtigst muligt. Post Danmarks godsaktiviteter er samlet i det 5 pct. ejede Transportgruppen A/S, der er en af Danmarks store nationale transport og logistikudbydere. Selskabet har ca. 8 lastbiler fordelt over hele landet hos Transportgruppens 4 selvstændige vognmænd, der ejer de resterende 49 pct. af selskabet. Transportgruppen opererer via to store, centrale fragtcentre i Brøndby og Taulov, 4 regionale fragtterminaler og to varehoteller i henholdsvis Glostrup og Brøndby. En anden gren af Post Danmarks aktiviteter er de internationale ydelser samt samarbejdet med internationale partnere inden for de nævnte produktområder, herunder ansvaret for at drive det internationale postcenter ved Københavns Lufthavn. Post Danmark står også for driften af landets posthuse, postbutikker og selvbetjeningsløsninger, så som pakkeautomaten Døgnposten og Modtagerflex. Post Danmark har også ansvaret for salg og design af frimærkeprodukter. En stadig større del af køb af frimærker foregår via Post Danmarks webshop, der i 29 havde en omsætning på ca. 695 mio. kr. Opretholdelse af et landsdækkende net af filialer er et centralt krav i Post Danmarks koncession. Det landsdækkende net består dels af posthuse drevet af Post Danmark, dels i stigende grad af postbutikker, som drives af butiksindehavere. Alle filialer er fuldservice ekspeditionssteder. Filialnettet omfattede ved afslutningen af filialer, hvoraf 4 blev drevet af Post Danmark selv. Hertil kommer 6 afhentningssteder for post og pakker. Markeds og konkurrencevilkår Markeds og konkurrencevilkårene på Post Danmarks forretningsområder er for en stor dels vedkommende bestemt af koncessionsaftalen med staten. Post Danmark har eneret på breve under 5 gram, men samtidig pligt til at omdele post til hele landet seks dage om ugen også steder, hvor det er kommercielt uinteressant at omdele posten. Mere end 2/3 af Post Danmarks omsætning er i fri konkurrence. Det danske marked for både privat og erhvervspost har i de seneste år været præget af faldende efterspørgsel. Den samlede brevmængde falder fortsat som følge af kundernes øgede anvendelse af digitale medier i kommunikationen og den øgede digitalisering i den offentlige sektor. I 29 faldt den samlede brevmængde med 9 pct., hvilket er et markant fald i forhold til tidli

9 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING 9 gere års fald på ca. 3 pct. om året. Siden år 2 er faldet i brevmængden på 32 pct. I 29 er der sket et fald i Post Danmarks omsætning af magasinpost som følge af skærpet konkurrence fra det norske postvæsen, der dog har trukket sig ud af brevmarkedet med udgangen af 29. Konkurrencen på distribution af adresseløse forsendelser (husstandsomdelte reklamer) er intensiv både over for direkte konkurrenter og over for andre massemarkedsføringsmedier primært i forhold til tvannoncering og onlineannoncering, men også i forhold til annoncering i dagblade og lokale ugeaviser. Antallet af tilmeldte til Reklamer nej tak var med udgangen af 29 lige under 5., svarende til lidt mere end 8 pct. af de danske husstande. Udviklingen i omsætningen på posthuse og i postbutikker påvirkes negativt af et fald i afsætning af pakker indleveret på posthuse og i postbutikker i 29 på 3 pct. Post Danmark oplever også stærk konkurrence på ydelser som betalingsformidling og girokortindbetalinger, hvor konkurrencen primært kommer fra netbanker og PBS. Desuden faldt antallet af solgte frimærker på landets posthuse også markant i 29. Post Danmark håndterer en stor del af de afgående breve til udlandet. Konkurrencen på disse breve er præget af store internationale selskabers aktiviteter i Danmark, men Post Danmarks høje leveringskvalitet, målrettede salgsindsats og værdiskabende løsninger har givet selskabet en stærk position på området. Det danske logistikmarked er karakteriseret af intensiv konkurrence fra adskillige distributører med tilhørende internationale netværk. Post Danmark står fortsat som en af de førende virksomheder i dette marked. Efter en lang årrække med ubrudt markedsvækst og kapacitetsproblemer i branchen, blev logistikmarkedet medio 28 ramt af den generelle afmatning i erhvervslivets aktivitetsniveau, og den negative udvikling er fortsat i hele 29. Afmatningen i samfundsøkonomien har også påvirket nethandelen, men der ses fortsat en vækst i levering af vareforsendelser til private blot med en lavere vækstrate end før. Nye initiativer Den faldende brev og pakkemængde nødvendiggør nye initiativer, der kan kompensere for de faldende indtægter. Målet for Post Danmark er at fortsætte udviklingen af en kompetent og effektiv salgsstyrke, der har fokus på løsningssalg, hvilket vil sige salg af værdiskabende løsninger til kunderne frem for enkeltstående ydelser. Derudover er det væsentligt, at den fortsatte produktudvikling foregår med afsæt i markedets og kundernes krav og behov. Et vigtigt fokusområde er at tilpasse filialnettet til kundernes faktiske benyttelse heraf. Dette sker bl.a. som følge af det stigende webbaserede frimærkesalg og udbredelsen af selvbetjeningsløsninger. Herved reduceres omkostningerne til drift af filialnettet samtidig med, at kunderne oplever et tilfredsstillende niveau for service og tilgængelighed. Posthuse erstattes fortsat med postbutikker, og driften effektiviseres løbende. Selvbetjeningstilbud på dk, Post Selvautomater samt Døgnposten giver kunderne mulighed for at udføre postforretninger på tidspunkter, der passer dem og reducerer behovet for at henvende sig på et posthus eller i en postbutik. Medio 29 erhvervede Budstikken alle aktier i selskaberne TS TransportService A/S og TS TransportService Århus A/S. Selskaberne supplerer hinanden, så Budstikken med opkøbet nu kan tilbyde endnu bedre service med både kørsel med egne liftbiler, lastbiler og transport i kølebiler. Post Danmark udvider til stadighed sine løsninger inden for office support for at skabe flere og attraktive servicetilbud, der matcher kundernes behov. Post Danmark har de seneste år lanceret løsninger, hvor hele eller store dele af kundernes posthåndtering eller varemodtagelse håndteres på en af Post Danmarks lokationer eller hos kunden selv, men hvor det er ansatte hos Post Danmark, som håndterer den interne postgang hos kunden. Posten og varer leveres herefter direkte til den endelige modtager på et aftalt tidspunkt. Det er Post Danmarks forventninger, at udviklingen inden for office support og facility service i det hele taget vil vokse de kommende år.

10 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING Håndtering af forsendelser i Post Danmark Post Danmark har gennem flere år investeret store beløb i avancerede produktions og distributionssystemer og er i dag blandt verdens mest moderne og automatiserede postselskaber. Den udbredte anvendelse af den nyeste teknologi gør det muligt at skræddersy post og logistikløsninger, som imødekommer de fleste behov og ønsker hos kunderne, samtidig med at Post Danmark kan distribuere forsendelserne meget effektivt. Således kan Post Danmark inden for de forskellige produktkategorier sammensætte løsninger, som er tilpasset både afsenderkundens og modtagerkundens forventninger til serviceniveau, målrettethed, distributionshastighed, forsendelsesform og pris. Kernen i Post Danmarks produktionssystem er databaserne VAP (Vedligeholdelse Af Produktionsdata), MOD (MODtagerdatabase) og FKB (Flytning, Kundeservice og Bladrettelser). Disse tre databaser er en integreret del af Post Danmarks produktionssystem og forudsætningen for en moderne og effektiv postbehandling. Databaserne er unikke og indeholder adresseoplysninger på alle borgere i Danmark samt et postalt idnummer på samtlige afleveringssteder i landet. Med oplysningerne om adresser og idnummer er det via maskinelle sorteringsprocesser muligt at sortere brevene direkte til omdelingsorden. Produktionssystemet har gjort det muligt for Post Danmark at udvikle og ændre hidtidige produktions og distributionsmetoder til nu at kunne behandle tidskritiske (Abreve og dagblade) og ikketidskritiske (Bbreve, Cbreve, adresseløse, ugeaviser og magasiner) forsendelser på en omkostningseffektiv måde samtidig med, at forsendelserne leveres til modtageren i overensstemmelse med afsenderens behov. I distributionen anvendes Geografisk Informations System (GIS) i kombination med medarbejdernes store lokalkendskab til en effektiv planlægning af de forskellige omdelingsruter. Hovedparten af alle breve sorteres på OCRsorteringsmaskiner, der læser adresserne og sorterer brevene til omdelingsruterne på basis af data fra MOD og VAP. Hvis der på adressen er registeret en flytning, omadresseres brevet til den nye adresse som en integreret del af den maskinelle sorteringsproces, uden at forsendelsen af den grund forsinkes. Større breve, som udgør en mindre del af brevmængden, sorteres til hver enkelt omdelingsrute, hvorefter postbuddet selv sorterer i omdelingsrækkefølge. Post Danmark har været blandt de første postselskaber til at indføre disse teknologier på sine fire brevpostcentre og har derfor måttet gennemføre et stort udviklingsarbejde i samarbejde med leverandører for at sikre og øge systemernes effektivitet. Det konstante udviklingsarbejde har medført, at en stigende andel af brevene år for år er blevet sorteret helt uden menneskelig berøring, før de lægges i postbudets taske. I 29 blev ca. 83 pct. af standardbrevene således sorteret i omdelingsrækkefølge lige til postbudets taske. Håndteringen af adresseløse forsendelser udføres af en ekstern samarbejdspartner, der på specialiserede produktionsanlæg lægger forsendelserne i ét omslag pr. husstand. Samarbejdet er blevet udvidet gennem påtrykning af adresse på omslagene og sammenlægning af de adresseløse forsendelser med udvalgte typer af andre forsendelser. Det betyder, at postbudene får et bundt til hver husstand, som er holdt sammen af et omslag, i stedet for at skulle sortere de forskellige forsendelser inden starten på dagens rute. Produktionssystemet er ligeledes med til at sikre en effektiv håndtering af ordningen Reklamer nej tak. Pakkesorteringen finder sted på to pakkecentre i henholdsvis Jylland og på Sjælland. Post Danmarks pakkecentre anvender avanceret teknologi og en høj grad af automatisering. I pakkecentrene sorteres således ca. 9 pct. af pakkerne maskinelt. Ca. to tredjedele bliver sorteret elektronisk og i stigende grad ud fra oplysninger i en elektronisk fil fra kunden. Processerne på pakkecentrene og brevpostcentrene er tilrettelagt efter moderne Lean manufacturing principper, hvor effektive processer kombineres med et højt kvalitetsniveau. I alle virksomhedens centre anvendes i stor udstrækning forskellige former for hjælpeudstyr i sorterings og transportprocesser for konstant at forbedre arbejdsmiljøet. Efter sortering bliver breve og pakker transporteret ud til Post Danmarks ca. 3 distributionscentre. Herfra bliver de omdelt til kunderne sammen med andre forsendelsestyper (eksempelvis lokale ugeaviser, adresseløse forsendelser og magasiner) af ca. 4. postbude. Der er ca. tre mio. fysiske afleveringssteder, som betjenes af ca. 5.5 brev og landruter samt ca.. separate pakkeruter.

11 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING Koncernens øvrige selskaber Post Danmark Leasing A/S Post Danmark ejer pct. af selskabet Post Danmark Leasing A/S, der fungerer som internt administrationsselskab for Post Danmark koncernens ca. 4.9 biler og lastvogne og varetager indkøb og drift af disse køretøjer. Selskabets omsætning i 29 var 96 mio. kr. mod 28 mio. kr. i 28. Resultat før skat udgjorde 52 mio. kr. (63 mio. kr. i 28) og egenkapitalen udgjorde 29 mio. kr. (24 mio. kr. i 28). Data Scanning A/S Post Danmark ejer pct. af datterselskabet Data Scanning A/S, som er Danmarks førende udbyder inden for scanning og datafangst af alle former for databærere til elektroniske medier. Data Scanning løser opgaver for små og store virksomheder inden for postscanning, fakturascanning, formularscanning, arkivscanning, safescan, tasteservice samt fysisk arkivering. Data Scanning har tre regionale scanningscentre beliggende i henholdsvis Fredericia, Århus og København. Der er i dag ca. medarbejdere beskæftiget med at scanne information fra papir til elektronisk form og herefter gøre de forskellige data klar til videre behandling. Omsætningen i 29 lå på 82 mio. kr. mod 94 mio. kr. i 28. Resultat før skat udgjorde 3 mio. kr. (7 mio. kr. i 28), og egenkapitalen udgjorde 26 mio. kr. (28 mio. kr. i 28). eboks A/S eboks ejes ligeligt af Post Danmark og PBS, som i 29 i fællesskab købte KMD s tredjedel. Ideen bag eboks er at effektivisere forsendelse af post mellem virksomheder og private postmodtagere, der ønsker at gøre brug af elektronisk kommunikation og opbevaring. Selskabet leverer og opbevarer elektronisk post til ca. 2 mio. brugere. eboks tilbyder afsendere at levere breve i modtagernes sikre, elektroniske eboks. Omsætningen i 29 var 59 mio. kr. mod 52 mio. kr. i 28. Resultat før skat udgjorde 2 mio. kr. (24 mio. kr. i 28), og egenkapitalen udgjorde 7 mio. kr. (55 mio. kr. i 28). Budstikken Transport A/S Post Danmarks aktiviteter inden for kurerservice er samlet i det pct. ejede datterselskab Budstikken Transport A/S. Omsætningen i 29 var 8 mio. kr. mod 7 mio. kr. i 28. Omsætningsstigningen er bl.a. en følge af tilkøb af TS TransportService. Resultat før skat udgjorde mio. kr. (2 mio. kr. i 28), og egenkapitalen udgjorde 8 mio. kr. (8 mio. kr. i 28). Transportgruppen A/S Post Danmark ejer 5 pct. af Transportgruppen A/S. De resterende 49 pct. af aktierne ejes af selvstændige vognmænd, der tillige fungerer som distributører og kunder i selskabet. Selskabets omsætning i 29 var 268 mio. kr. (336 mio. kr. i 28). Det er en tilbagegang som følge af det generelt faldende aktivitetsniveau på forretningsområdet. Resultat før skat udgjorde (8) mio. kr. ((2) mio. kr. i 28) og egenkapitalen udgjorde 23 mio. kr. mod 37 mio. kr. i 28.

12 2 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING CSR og personalepolitik For Post Danmark er ansvaret for det omgivende samfund og selskabets mange ansatte en integreret del af koncernens forretningsstrategi og metode. Ud fra en væsentlighedsbetragtning er der i dette afsnit fokuseret på følgende temaer: CSRstrategien, code of conduct, miljø, ledelse og personalepolitik, arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed. CSRstrategien Post Danmark har defineret sit ansvar i forhold til det omgivende samfund i CSRstrategien, som lyder: De aktiviteter, som Post Danmark frivilligt har iværksat for at udvikle og udnytte koncernens kernekompetencer til gavn for det danske samfund, virksomhedens økonomi samt image som en virksomhed med et stort samfundsmæssigt engagement. Post Danmark har desuden tilsluttet sig FN s Global Compact, som er verdens største frivillige netværk for samfundsmæssigt ansvar. Miljø og klima Det er Post Danmarks mål at operere som en miljøbevidst og respekteret transport og distributionsvirksomhed og samarbejdspartner. For at gøre det overskueligt for alle ansatte at udvise omtanke i det daglige, har virksomheden valgt at centrere holdninger og politik omkring tre klart definerede indsatsområder: Transport Bygninger og energiforbrug Indkøb og affaldshåndtering. Ud over arbejdet med at nedbringe miljøbelastningen har Post Danmark i 29 også introduceret to nye produkter med tilbud til erhvervskunderne om at kompensere for CO 2 belastningen ved at sende breve og pakker. Post Danmark har siden 996 reduceret virksomhedens udledninger af drivhusgasser markant, og i de kommende år vil dette arbejde fortsætte med fokus på vores bygningsmasse, bilpark og eksterne transportører. Det er Post Danmarks vurdering, at det løbende miljøarbejde også i 29 har givet positive resultater i form af reduceret miljøpåvirkning samt i form af nye produkter til kunderne. Code of conduct i leverandørkæden I forbindelse med indkøb har Post Danmark fastlagt etiske retningslinjer en Code of Conduct. Den indeholder vores krav til leverandører og samarbejdspartnere vedrørende forretningsetik, arbejdstager og menneskerettigheder samt miljø.

13 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING 3 Ledelse og personalepolitik Post Danmarks arbejde med samfundsansvar indgår som en aktiv del af personalepolitikken. Post Danmark ønsker at tiltrække, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere uanset køn, etnisk baggrund, alder, religion, handicap eller seksuel orientering. Post Danmark fokuserer på det gode arbejdsliv i virksomheden, for at stille Post Danmark stærkt i kampen om at kunne tiltrække og fastholde de mest kvalificerede medarbejdere. Derudover yder Post Danmark en stor indsats for at integrere nydanskere og skabe plads til folk, som ikke har mulighed for at deltage med fuld styrke på arbejdsmarkedet. Post Danmark ønsker både at udvikle medarbejdernes kompetencer og at tage hånd om dem, som i perioder kan have særligt brug for det. Det sker bl.a. gennem seniorordninger, mentorordninger og talentbank samt den interne jobbørs, hvor medarbejderne får mulighed for at skifte job til andre funktioner i Post Danmark, hvis deres arbejdsfunktion nedlægges, eller hvis de har lyst til at prøve kræfter med nye udfordringer. Samlet set vurderer Post Danmark, at denne indsats har haft positiv effekt, og at faldet i personaleomsætningen bl.a. kan tilskrives indsatsen inden for ledelse og personale. Arbejdsmiljø Post Danmark har som målsætning, at arbejdsmiljøarbejdet til stadighed prioriteres og udvikles, og hovedfokus i arbejdet er at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Post Danmarks indsats på arbejdsmiljøområdet er tilrettelagt med udgangspunkt i OHSAS 8, som er en international standard for arbejdsmiljøledelse. Dansk Standard har i 29 certificeret de sidste dele af Post Danmark og dermed dokumenteret Post Danmarks arbejdsmiljøindsats i hele koncernen. En stor del af Post Danmarks medarbejdere udfører fysisk arbejde. For at sikre, at disse medarbejdere skånes mod nedslidende fysiske og psykiske belastninger i arbejdet, anvender Post Danmark arbejdspladsvurderinger, der skal identificere og optimere arbejdspladsen. Inden for flere områder er det lykkedes at opnå et fald i antallet af arbejdsulykker. Indsatsen består af forskellige elementer, herunder at øge opmærksomheden på mulige ulykkessituationer. Nye medarbejdere får således instruktion vedrørende udsatte områder, og der iværksættes forskellige informationskampagner såsom glatførekampagne for at skærpe medarbejdernes opmærksomhed. For at fremme medarbejdernes trivsel bakker Post Danmark op om forskellige sundhedsmæssige initiativer såsom motionsrum, rygestopkurser, ergonomi og fysioterapi. Post Danmark vurderer, at der er opnået gode resultater af indsatsen på arbejdsmiljøområdet. Måling af kvalitet i arbejdslivet En anden meget væsentlig del af arbejdet med at sikre Post Danmark som en attraktiv arbejdsplads er de årlige Målinger af Kvalitet i Arbejdslivet (MKA). De årlige MKAundersøgelser resulterer i en række målinger af tilfredsheden på forskellige niveauer og bliver brugt i det daglige arbejde til at gennemføre løbende forbedringer af medarbejdernes tilfredshed. Der gennemføres årligt medarbejdertilfredshedsmålinger på ca..3 team og ca. 22. medarbejdere. Målingerne sikrer, at der bliver lyttet til de enkelte medarbejderes synspunkter, og at der er mulighed for at handle i forhold til disse. Hvert team modtager en rapport med tilbagemeldinger på teamets resultater, som efterfølgende anvendes ved obligatoriske dialogmøder i de enkelte team. Rapporterne bliver dermed et værktøj til teamudvikling og forbedring af de elementer, som MKA en har fremhævet. Sammenfatning Samlet set vurderer Post Danmark at arbejdet med samfundsansvar også i 29 har været succesfuldt. Post Danmark vil også fremadrettet fokusere på at reducere virksomhedens miljøbelastning og gøre arbejdspladserne sundere og mere sikre.

14 4 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING Selskabsledelse Selskabsledelse omhandler måden, hvorpå Post Danmark ledes og kontrolleres. Post Danmark anser god selskabsledelse som en forudsætning for alle virksomhedens aktiviteter og den fremtidige udvikling. Direktionen Direktionen er ansvarlig for selskabets daglige drift. I 29 fratrådte administrerende direktør Helge Israelsen i forbindelse med pensionering, og viceadministrerende direktør K.B. Pedersen udnævntes til administrerende direktør. Endvidere udnævntes Finn Hansen til medlem af direktionen. Bestyrelsen Som konsekvens af sammenlægningen med Posten AB blev Post Danmarks vedtægter ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 7. december 29. Ændringerne afspejler Post Danmarks fremtidige rolle som et datterselskab i Posten Norden koncernen og medfører blandt andet, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fremover består af repræsentanter for koncernledelsen. På den ekstraordinære generalforsamling blev Lars G. Nordström, K. B. Pedersen, Göran Sällquist, Bo Friberg og Viveca Bergstedt Sten valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Udover de fem generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer består bestyrelsen af fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, svarende til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer på tidspunktet for udskrivning af medarbejdervalg. Pr.. januar 2 indtrådte Jan Michael Gregersen som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i stedet for Jens Bendtsen i forbindelse med dennes pensionering. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingsvalgte medlemmer af Post Danmarks bestyrelse er på valg hvert år. Medarbejdervalg til bestyrelsen finder sted hvert 4. år og fandt senest sted i 27. Revision Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen en statsautoriseret revisor til at gennemgå selskabets regnskaber og regnskabsføring. Post Danmark har herudover etableret en intern revision, som er certificeret efter internationale standarder, og som overvåger samt kontrollerer selskabets interne kontrolsystemer. Interne kontrol og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen Post Danmark skal sikre, at der ikke er væsentlige svagheder i de interne kontroller, som kan føre til væsentlig fejlinformation i regnskabet samt overholdelsen af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Post Danmark arbejder løbende på at sikre et effektivt og tilstrækkeligt kontrolmiljø, hvor alle væsentlige risici, kontroller og processer er beskrevet og fungerer tilfredsstillende. Med afsæt i begrebsrammen fra COSO en international standard for risikostyring har Post Danmark etableret systemer og procedurer til overvågning og sikring af effektiviteten af koncernens interne kontroller til afdækning af regnskabsmæssige risici for at sikre, at den finansielle rapportering giver et retvisende billede. De identificerede interne kontroller vurderes løbende mod regnskabsmæssige risici samt risikoen for besvigelser. Der foretages løbende evalueringer af den interne kontrol, herunder bl.a. som led i et årligt selvevalueringsprogram for hele Posten Norden koncernen. Herudover udarbejder Post Danmarks interne revision uafhængige vurderinger af og forslag til forbedringer af processer samt kvaliteten af den interne kontrol, herunder vurdering af det samlede kontrolmiljø og hvorvidt virksomhedsledelsen er betryggende. Bestyrelse LARS G. NORDSTRÖM, FORMAND Født 943 Indtrådt i bestyrelsen for Post Danmark A/S 29 LARS CHEMNITZ, MEDARBEJDERREPRÆSENTANT Født 957 Indtrådt i bestyrelsen for Post Danmark A/S 27 K.B. PEDERSEN Født 948 Indtrådt i bestyrelsen for Post Danmark A/S 29 Bestyrelsesmedlem i: eboks A/S ISA ROGILD, MEDARBEJDERREPRÆSENTANT Født 949 Indtrådt i bestyrelsen for Post Danmark SOV 995 direktion K.B. PEDERSEN, ADM. DIREKTØR Født 948 Bestyrelsesmedlem i: eboks A/S TORSTEN FELS Født 959 Bestyrelsesmedlem i: eboks A/S, PenSam Bank A/S BO FRIBERG Født 957 Indtrådt i bestyrelsen for Post Danmark A/S 29 VIVECA BERGSTEDT STEN Født 959 Indtrådt i bestyrelsen for Post Danmark A/S 29 FINN HANSEN Født 956 Jan michael Gregersen, MEDARBEJDERREPRÆSENTANT Født 958 Indtrådt i bestyrelsen for Post Danmark A/S 2 GÖRAN SäLlQvIST Født 957 Indtrådt i bestyrelsen for Post Danmark A/S 29 PALLE JULIUSEN Født 948 PETER MADSEN, MEDARBEJDERREPRÆSENTANT Født 953 Indtrådt i bestyrelsen for Post Danmark A/S 27

15 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING 5 Risikostyring i Post Danmark Risikostyringens overordnede formål er at udvikle og anvende metoder, der begrænser risikoen for samt omfanget af de tab, trusler og forstyrrelser mod driften, der kan ramme Post Danmark. Styringen af dette arbejde er formaliseret via en række politikker og retningslinjer. Som eksempler kan nævnes itsikkerhedspolitik, compliance manual, retningslinjer for fysisk sikring samt finanspolitikken, som på hver deres fagområde medvirker til reduktion af de risici, som Post Danmark er eksponeret for. Samtidig har Post Danmark siden 25 arbejdet med og implementeret et Enterprise Risk Management (ERM) program som tillæg til og bindeled mellem de hidtidige risikostyringsaktiviteter. I lyset af sammenlægningen med Posten AB sker koordinationen og styringen af risikostyringsaktiviteterne fremadrettet på koncernniveau i regi af Posten Norden. Strategiske risici Konkurrence og markedssituationen Et fortsat stort afsætningsfald som følge af fortsat lav aktivitet i erhvervslivet samt yderligere digitalisering af erhvervslivets post kan reducere Post Danmarks driftsindtægter i et omfang, hvor det ikke umiddelbart er muligt at reducere udgifterne i samme tempo. Øget konkurrence fra nye aktører indenfor breveller pakkedistribution i de tættest befolkede områder af landet vil forstærke konkurrencesituationen for Post Danmarks kerneforretning: distribution af fysiske forsendelser. Post Danmark følger konkurrence og markedsudviklingen tæt med henblik på at skabe grundlag for iværksættelse af nødvendige foranstaltninger så tidligt som muligt. Politiske risici/koncession Post Danmark er underlagt Lov om Post Danmark med den dertil hørende koncession med rettigheder og pligter. EUkommissionen har besluttet, at de europæiske postmarkeder skal liberaliseres, hvorfor Post Danmarks eneret på omdeling af breve på under 5 gram forsvinder senest pr.. januar 2. Operationelle risici Risikoberedskab ved driftsforstyrrelser For de vitale dele af Post Danmarks produktionsapparat (brev og pakkecentrene) er der udarbejdet omfattende risikoanalyser. De sikrer, at Post Danmark kan håndtere den krisesituation, der ville opstå, hvis et brev eller pakkecenter ikke kan sortere post i kortere eller længere tid. Post Danmarks brev og pakkehåndtering har igennem de seneste år gennemgået en centralisering og automatisering. Dette medfører større sårbarhed over for hændelser, der eventuelt måtte ramme Post Danmarks produktionsanlæg, idet der nu sorteres samme mængde post på få lokationer, samtidig med at sorteringen er mere afhængig af elektronik og it. Risikoanalyserne indeholder detaljerede beskrivelser af sikringsniveauet, beredskabet før, under og efter en hændelse samt en plan for, hvordan situationen håndteres, hvis centret sættes ud af drift i længere tid. IT Itrisikoen er blevet forøget som følge af, at it anvendes i en meget stor andel af Post Danmarks processer og produktion. Risikoen forbundet hermed bearbejdes via fortsat fokus og udvikling af itsikkerhedspolitikker og kontroller samt anvendelse af analyseværktøjer og business continuity management. Forretningskritiske, centrale itsystemer og data er spejlet på flere servere placeret på forskellige fysiske lokationer med egen nødstrømsforsyning. Finansielle risici Post Danmarks forretningsmæssige aktiviteter indebærer en række risici, som kan få indflydelse på selskabets finansielle position. Blandt andet renterisiko og valutaudsving ved betalinger og balanceposter i forbindelse med udvekslingen af post med udlandet og deraf følgende afregninger. For en nærmere omtale heraf henvises til note 28.

16 6 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING Aktionærforhold Post Danmarks aktiekapital udgør 5 mio. kr. svarende til 25 mio. stk. aktier á 2 kr. hver med én stemme. Aktierne er unoterede. Ved indgangen til 29 var de største aktionærer i Post Danmark A/S den danske stat med 75 pct. og CVC Capital Partners med 22 pct. Hovedparten af de resterende 3 pct. aktier indgik i et ledelsesincitaments og medarbejderprogram. I forbindelse med sammenlægningen med Posten AB og etablering af Posten Norden koncernen solgte CVC Capital Partners sin ejerandel til den danske stat, der herefter ejede 97 pct. Den. oktober 29 påbegyndtes et tilbagekøbsprogram for ledelses og medarbejderaktierne. Pr. 3. december 29 har hovedparten af disse mindretalsaktionærer benyttet muligheden for at få deres aktier indløst, og Posten Norden AB ejer effektivt over 99,9 pct. af aktierne i Post Danmark A/S. De resterende aktier vil blive tvangsindløst i april 2.

17 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING 7 Regnskabsberetning RESULTATOPGØRELSEN I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S samt datterselskaberne Post Danmark Leasing A/S, Transportgruppen A/S, Budstikken Transport A/S og Data Scanning A/S. Resultatet før skat udgjorde.676 mio. kr. mod.82 mio. kr. i 28, mens resultatet efter skat udgjorde.64 mio. kr. (28: 965 mio. kr.). Resultatet er kraftigt påvirket af indtægterne fra salget af De Post La Poste. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i Regnskabsmeddelelsen for 3. kvt. 29. Det seneste år har været præget af den økonomiske recession, og Post Danmarks afsætning er faldet kraftigt. Antallet af breve er faldet med godt 9 pct., og antal pakker er faldet med samme takt. Da Post Danmarks omkostninger i meget høj grad er knyttet til opretholdelsen af det faste distributionsnet, har det kun i begrænset omfang været muligt at nedbringe omkostningerne. De samlede indtægter udgjorde.253 mio. kr., hvilket er en nedgang på 84 mio. kr. i forhold til 28. Årets omsætning er faldet til.24 mio. kr. fra.9 mio. kr. i 28. Faldet er en følge af den faldende afsætning på hovedprodukterne. Andre driftsindtægter, som primært vedrører salg af ejendomme, er faldet med 33 mio. kr. til 3 mio. kr. Faldet skyldes, at disse indtægter i de tidligere år har været positivt påvirket af salg af ejendomme som led i en generel tilpasning af organisationen i forbindelse med reorganisering og fraflytning af de pågældende ejendomme. De eksterne driftsomkostninger er faldet fra mio. kr. i 28 til mio. kr. i 29. Faldet er til dels afledt af den faldende afsætning og de deraf afledte omkostningsreduktioner særligt på transportomkostninger. Hertil kommer effekten af et betydeligt omkostningsreduktionsprogram, der er gennemført i løbet af året. Personaleomkostningerne er steget med 9 mio. kr. i regnskabsåret. Stigningen er primært forårsaget af en hensættelse på 53 mio. kr. til fratrædelser i forbindelse med ændringer i organisationen. Hertil kommer en positiv effekt af en nedjustering af koncernens pensionsreguleringsforpligtelse på 3 mio. kr. mod 26 mio. kr. i 28. Justeret for disse to effekter falder personaleomkostningerne med 4 mio. kr. Driftsresultatet (EBIT) er som følge af ovenstående blevet kraftigt påvirket, og dette udgjorde 36 mio. kr. i 29 mod 87 mio. kr. i 28. Med henblik på at imødegå den negative resultatudvikling er der iværksat omfattende besparelsesaktiviteter. Disse aktiviteter fik betydelig effekt i 2. halvår 29. Resultat af associerede virksomheder og joint ventures udgør.56 mio. kr. mod 423 mio. kr. i 28. Resultatet er positivt påvirket med.383 mio. kr. i fortjeneste fra salget af Post Danmarks ejerandel i De Post La Poste. I det følgende gennemgås regnskabets hovedposter. OMSÆTNING Den samlede omsætning faldt med 67 mio. kr. i forhold til 28. Faldet skyldes primært fald i omsætningen på det største forretningsområde, breve. Det er fortsat inden for forretningspost, at afsætningsfaldet slår kraftigst igennem som følge af elektronisk substitution og ændret udsendelsesmønster hos flere store kunder. Salget af A breve er faldet betydeligt gennem året samtidig med, at salget af de billigere Cbreve er steget i forhold til 28. Pakkeomsætningen er præget af, at Post Danmark i 29 overtog de danske aktiviteter fra det tidligere PNL efter frasalget i 28 af Post Danmarks ejerandel i dette selskab. Den egentlige pakkeomsætning og afsætning udviser et kraftigt fald i 29. Såvel omsætning som afsætning på magasinpost, blade og lokale ugeaviser udviste et fald i 29. Nedgangen skyldes her primært ændret produktsammensætning på magasinpost, reducerede oplag hos udgiverne af dagblade og gratisaviser samt øget konkurrence fra andre leverandører. Adresseløse forsendelser (reklamer m.v.) udviste en svag stigning i omsætning på trods af et mindre fald i afsætningen. Omsætningsstigningen skyldes primært prisstigninger, mens faldet

18 8 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING i afsætningen bl.a. kan henføres til, at kunderne indskrænker deres oplag på grund af de ugunstige konjunkturer. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter, der omfatter eksterne huslejeindtægter, nettogevinst ved salg af aktiver mv., udgjorde 3 mio. kr. i 29 mod 46 mio. kr. i 28. I 28 var posten positivt påvirket af en regnskabsmæssig fortjeneste på 9 mio. kr. vedrørende salg af ejendomme som led i en generel tilpasning af organisationen i forbindelse med reorganisering og fraflytning af de pågældende ejendomme. EKSTERNE DRIFTSOMKOSTNINGER Eksterne driftsomkostninger udgjorde i mio. kr. mod mio. kr. i 28. Faldet er til dels afledt af faldende transportomkostningerne, hvilket primært kan henføres til faldet i antallet af pakker og deraf færre omkostninger til eksterne vognmænd. Samtidigt er omkostninger til brændstof faldet som følge af lavere brændstofpriser samt færre kørte kilometer. Herudover kommer effekten af et betydeligt omkostningsreduktionsprogram, der er gennemført i løbet af året. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger udgjorde mio. kr. i 29 mod 6.88 mio. kr. i 28, svarende til en stigning på 9 mio. kr. Det samlede antal ansatte var omregnet til helårsbasis på 8.49, hvilket er.5 årsværk lavere i forhold til året før eller 8 pct. Det heraf afledte fald i lønomkostninger er delvist modsvaret af overenskomstmæssige lønstigninger, stigning i kvalifikationstillæg og som følge af en stigende ansættelsesanciennitet tillige stigning i anciennitetstillæg samt stigende pensionsomkostninger. Personaleomkostningerne er endvidere påvirket negativt af en hensættelse på 53 mio. kr. til fratrædelser i forbindelse med ændringer i organisationen. Herudover var personaleomkostningerne i 28 påvirket af en positiv effekt af en nedjustering af koncernens pensionsreguleringsforpligtelse på 26 mio. kr. mod 3 mio. kr. i 29. Nedjusteringen skyldes, at der gennem de seneste år har kunnet konstateres en gradvis højere tilbagetrækningsalder ved pensionering. Efter aftale med staten foretages der en regulering ved afvigende pensionsalder og skalatrin for de tidligere tjenestemandsansatte medarbejdere. DRIFTSRESULTAT (EBIT) Den primære indtjening er faldet dramatisk fra 87 mio. kr. i 28 til 36 mio. kr. i 29. Post Danmark har oplevet en kraftigt faldende afsætning på alle hovedprodukterne i 29. Da Post Danmarks omkostninger i meget høj grad er knyttet til opretholdelsen af det faste distributionsnet, har det kun i begrænset omfang været muligt at nedbringe omkostningerne i takt med den faldende afsætning. Med henblik på at imødegå den negative resultatudvikling blev der iværksat omfattende besparelsesaktiviteter. Disse aktiviteter har først fået væsentlig effekt i 2. halvår 29. FINANSIELLE POSTER Resultatandele af associerede virksomheder og joint ventures udgjorde.56 mio. kr. i 29 mod 423 mio. kr. i 28. Denne store stigning skyldes salget af Post Danmarks ejerandel i det belgiske De Post La Poste. Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde netto omkostninger på 2 mio. kr. i 29 mod 58 mio. kr. i 28. SKAT AF ÅRETS RESULTAT Skat af resultatet for 29 udgør 36 mio. kr. Denne lave skat set i forhold til resultat før skat på.676 mio. kr. skyldes, at indtægterne fra salget af De Post La Poste er skattefrie. OVERSKUDSDISPONERING Af årets resultat foreslås 75 mio. kr. udbetalt i udbytte til aktionærerne og 89 mio. kr. overført til egenkapitalen. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for koncernregnskabet for 29. Den 26. januar 2 indgik Posten Norden en aftale med Logica om outsourcing af udvikling og forvaltning af ITapplikationer og systemer. Aftalen er en vigtig del af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB og skal gøre det muligt at udnytte synergieffekter på itområdet. Som led i aftalen overdrager Post Danmark 4 medarbejdere til Logica i Danmark.

19 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 LEDELSESBERETNING 9 Som følge af faldet i brevmængden offentliggjorde Post Danmark den 25. januar 2, at brevsorteringen på Midtsjællands Postcenter i Ringsted stopper i 2. Lukningen af Midtsjællands Postcenter berører 26 medarbejdere og Post Danmark vil så vidt muligt finde andet arbejde til de medarbejdere, som ønsker det. BALANCEN ANLÆGSAKTIVER Immaterielle aktiver er faldet fra.4 mio. kr. ultimo 28 til 999 mio. kr. pr. 3. december 29 primært pga. amortiseringer. Materielle aktiver er forøget fra mio. kr. ultimo 28 til mio. kr. pr. 3. december 29. Der er i 29 overført nogle af koncernens ejendomme for i alt mio. kr. til aktiver bestemt for salg, og ejendomme til en bogført værdi på 7 mio. kr. er tilbageført, hvorfor anlægssummen er forøget. Af ejendommene overført til aktiver bestemt for salg er ejendomme for netto 3 mio. kr. solgt i løbet af året, hvorefter ejendomme for i alt 24 mio. kr. er klassificeret som aktiver bestemt for salg under omsætningsaktiver i balancen. Blandt de væsentligste nyinvesteringer er opsætningen af 4 Døgnpostautomater. De finansielle aktiver udgøres hovedsageligt af kapitalinteresser i associerede virksomheder. Opgjort til indre værdi udgør disse 85 mio. kr. pr. 3. december 29 mod.47 mio. kr. ultimo 28. Det kraftige fald skyldes salget af Post Danmarks ejerandel i det belgiske De Post La Poste. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender er i 29 steget med 2.69 mio. kr. fra.85 mio. kr. ultimo 28 til mio. kr. pr. 3. december 29. Stigningen skyldes tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder på 2.85 mio. kr. Hertil kommer et fald, der bl.a. relateres til at tilgodehavender vedrørende salg af ejendomme er faldet med 3 mio. kr. Herudover er der sket et fald i tilgodehavender fra salg på 23 mio. kr. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgjorde 4.93 mio. kr. pr. 3. december 29 og er forøget med.693 mio. kr. siden sidste år, primært forårsaget af periodens overskud. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen er 53 pct. pr. 3. december 29, hvilket er en stigning på pct. point i forhold til 3. december 28. Der er ikke udbetalt udbytte i 29. LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER De langfristede forpligtelser udgør.39 mio. kr. pr. 3. december 29, hvilket er et fald på 52 mio. kr. i forhold til 3. december 28. Faldet skyldes en overførsel af gæld til realkreditinstitutter med 274 mio. kr. til kortfristede forpligtelser. Modsat er de personalemæssige forpligtelser steget som følge af hensættelsen til fratrædelser i forbindelse med ændringer i organisationen. KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER De kortfristede forpligtelser udgør 3.65 mio. kr. pr. 3. december 29, hvilket er et fald fra 28 på mio. kr. Faldet skyldes, at der er sket en nedbringelse af gæld til andre kreditinstitutter på 295 mio. kr. Samtidig er der sket en overførsel af gæld til realkreditinstitutter til kortfristede forpligtelser samt en stigning i anden gæld forårsaget af ændrede kredittider på afregninger til SKAT. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Likviditetsvirkningen fra den ordinære driftsaktivitet har i 29 bidraget med 93 mio. kr. Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter udgjorde (254) mio. kr. væsentligst som følge køb af anlægsaktiver. Provenuet fra salget af Post Danmarks ejerandel i det belgiske De Post La Poste er indtil videre placeret som udlån til tilknyttet virksomhed. Likviditetsbehovet fra finansieringsaktiviteter udgjorde (458) mio. kr., der primært kan henføres til afdrag på gæld til andre kreditinstitutter mv. Likviditetsbehovet fra investeringsaktiviteter samt finansieringsaktiviteter er mindre end likviditetsvirkningen fra driftsaktiviteterne. De likvide midler er derfor steget med 9 mio. kr. og udgør 384 mio. kr. pr. 3. december 29.

20 2 POST DANMARK ÅRSRAPPORT 29 ÅRSREGNSKAB Årsregnskab 29 koncernen

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning.

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2009 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2010 Den 23. februar 2010 RESUMÉ FOR ÅRET 2009 Post Danmark

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 Resultat

Læs mere

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet.

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2010 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2011 Den 24. februar 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2010 Faldet i antallet

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 22 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 22 POST DANMARKS AKTIVITETER KONCERNENS ØVRIGE SELSKABER SAMFUNDSANSVAR SELSKABSLEDELSE RISIKOSTYRING

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2011 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2 POST DANMARK KONCERNEN en del af postnord Indhold 4 6 8 3 4 5 6 Hovedtal og nøgletal Året 2 Post Danmarks aktiviteter Koncernens øvrige selskaber Samfundsansvar selskabsledelse Risikostyring

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 12/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 12/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

De samlede indtægter ventes påvirket af den økonomiske recession, hvorfor indtægterne ventes at ligge lidt under niveauet i 2008.

De samlede indtægter ventes påvirket af den økonomiske recession, hvorfor indtægterne ventes at ligge lidt under niveauet i 2008. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 4/2009 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 4/2009 Den 16. marts 2009 RESUMÉ FOR ÅRET 2008

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 9.637 mio. kr. i

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat:

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat: DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2009 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2009 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 09/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 05/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resultatet

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN RESULTATET FOR 3. KVARTAL BLEV 14 MIO. KR. MOD 144 MIO. KR. I 2004. RESULTAT- FORRINGELSEN SKYLDES ISÆR

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015

Mille Baby A/S. Årsrapport for 2015 Gjorslevvej 20 4660 Store Heddinge CVR-nr. 34700478 Årsrapport for 2015 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09-06-2016 Wei Qing Wang Dirigent

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

SAMMENDRAGET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET)

SAMMENDRAGET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) SAMMENDRAGET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 10/2007 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 10/2007 RESUME FOR 1. HALVÅR 2007 Resultatet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere