Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr."

Transkript

1 Sweco Danmark A/S Kokbjerg Kolding Danmark T F Til tilbudsgiverne CVR-nr Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. 1 Hermed svar på stillede spørgsmål nr. 1 på de følgende sider. Med venlig hilsen Sweco Danmark A/S Betina Hylleberg Skjøth D M E Brev, Svar på stillede spørgsmål nr 1 -

2 Side 2 Svar på stillede spørgsmål nr. 1 Herunder er vist svar på de stillede spørgsmål der er modtaget til og med den, kl Pkt. 2 Indsamling af dagrenovation Næstsidste afsnit- Renovatør har gjort sig bekendt med forholdene i Rebild Kommune: Hvilke type biler køres der med i dag - 2- akslede eller 3-akslede? Køres der med mindre i biler i dag? (Der kræves jo ikke mindre biler). 2. Pkt. 2.1 Containere Chip/tag eller adresselabel Skal tag aflæses ved tømning? 3. Pkt. 2.1 Containere skema Enkeltløsninger erstattes af fællesløsninger Hvor mange beholdere/minicontainere forventes der at forsvinde ved denne ændring, og hvornår forventes ændringen? Rebild Kommune har ikke kendskab til hvor mange og hvilke typer biler der anvendes til indsamlingsopgaven i dag. Nej, der skal ikke være tagaflæsning ved tømning. Det er dog muligt, at der på et tidspunkt vil skulle indføres aflæsning af tags ifm. tømning. Der vides ikke præcist hvor mange fællesløsninger der vil være tale om. 4. Pkt. 2.4 Indsamling ved fritidshuse: Indsamling hver 14. dag i uge Hvor tit tømmes fra uge 45 til uge 13? 5. Pkt Ruteplanlægning Rebild Kommune kan også have ønsker om ændringer af ruter eller tømmedage, og dette vil blive drøftet på driftsmøderne. I hvilket omfang kan disse ønsker være? Spørger vil gerne påpege, at ruteplanlægningen påvirker både aflønning og materielomkostninger hos renovatør. I perioden uge tømmes der to gange, dvs. efter nytår og efter vinterferien (uge 7). Det bliver i alt ca tømninger årligt. Det vil kun være i begrænset omfang, at Rebild Kommune vil have mulighed for at ændre tømningsdage på enkelte adresser hvert år. Niveauet er ca ændringer over en 4-årig periode. 6. Pkt Ruteplanlægning Ændring af ruteplaner Bekræft venligst, at en ny renovatør må ændre/tilrette ruter/distrikter ved opstart, så det passer ind i en ny renovatørs planer, og at kommunen den 1. gang informerer borgerne om ændringerne. Se Rettelsesbrev nr Pkt Ruteplanlægning Ændringer ved indlæsning af filer Hvilke udgifter er det? Beløb bedes venligst oplyst. Det er et udtryk for, at hvis renovatøren ønsker at indlæse f.eks. Ecxel-fil med ændringer af tømmeadresser, skal renovatøren selv afholde evt. udgifter (f.eks. løn) til dette. Dette arbejde udføres ikke at Rebild Kommune.

3 Side 3 8. Pkt Helligdagsindsamling Når der fx indsamles på lørdage i forbindelse med helligdage, skal RenoWeb anvendes. Såfremt helligdage indkøres på lørdage, forventer Rebild kommune så, at administrationen ligeledes holder åbent? Administrationen behøver ikke at være åben, men hvis renovationsmedarbejderne ikke melder afvigelser direkte ind via RenoMobil, skal der være nogen der kan indtaste i RenoWeb ved evt. indberetninger om afvigelser m.v. 9. Pkt Glemmere og undladte tømninger m.v. Glemmere skal være tømt samme dag Køres der i 2-holdsskift i dag? Rebild Kommune har ikke kendskab til om der køres i 2-holds skift. 10. Pkt Glemmere og undladte tømninger m.v. Renovatøren skal svare på meddelelse om glemmere, ved at angive hvornår glemmeren vil blive tømt. Hvilket specifikationsniveau forventer Rebild kommune her? Taler vi et angivet tidsrum? Af driftsmæssige årsager kan det være svært at angive et helt præcist tidspunkt. Der skal alene være angivet en dag, som renovatøren kan stå inde for. 11. Pkt Klager Registrering af klager Hvem har ansvaret for klagebehandlingen? Er det renovatørens tlf.nr., der oplyses til borgerne, eller er det kommunens? Det er som regel Rebild Kommune, der modtager klager over renovatøren eller dennes medarbejder, og som giver renovatøren besked. Renovatøren har selv ansvaret for at håndtere sådanne klager og udbedre forholdet. Besked om manglende tømninger kan registereres af borgerne direkte til RenoWeb. Borgerne ringer, som udgangspunkt, ikke direkte til renovatøren - men det kan ikke udelukkes at det kan være tilfældet ifm. evt. skade på en borgers indkørsel m.v. 12. Pkt Modtageanlæg Aflæsning på andre behandlingsanlæg Hvis det skal være muligt at beregne i konkurrencemæssigt tilbud, bedes kommunen præcisere, hvor mange gange om året, det forventes, at der skal køres til andre modtageanlæg, samt i hvor lang en periode, da der er store omkostninger forbundet med at køre længere til aflæsning (0-40 km fra kommunegrænsen). Der er i tilbudslisten angivet et punkt med et forventet antal km, og dette antal km angiver det forventede niveau pr. år

4 Side Pkt. 3 Indsamling af miljøkasser Er der nogen særlige uddannelseskrav, som det indsatte mandskab skal leve på til, når de skal håndtere disse miljøkasser? 14. Pkt. 4 Option 1 Nedgravede affaldsløsninger Enkeltløsninger erstattes af fællesløsninger ved tæt-lav bebyggelser Hvor mange beholdere/minicontainere forventes der at forsvinde ved denne ændring, og hvornår forventes ændringen? 15. Pkt. 4.2 Option 1 Tømning af nedgravede affaldsløsninger Tømning Rebild kommune bedes bekræfte, at en forsinkelse inde for ordinær tømmedag ikke betragtes som en general forsinkelse i tømningen af en nedgravet beholder, således at renovatør skal medtage alt ophobet affald. Nej, der er ikke specielle uddannelseskrav ift. ADR-regler m.v. Men der er behov for en introduktion til indsamlingen, som angivet i udbudsmaterialet. Der er ikke kendskab til præcist hvor mange nedgravede affaldsløsninger der vil være tale om, da der i dag ikke er nogen nedgravede affaldsløsninger i kommunen. Med det seneste kendskab til planlagte løsninger i kommunen, er der udarbejdet en rettelse på dette punkt. Der henvises til Rettelsesbrev nr. 1, som udsendes samtidigt med svar på stillede spørgsmål. Renovatøren skal tømme på tømmedagen, og medtage affald der er ved den enkelte nedgravede affaldsløsning. Renovatøren skal herefter kontakte Rebild Kommune, så der kan tages stilling til tømningsinterval og evt. ændring. 16. Pkt. 5 Option 2 Ændring af indsamling i by til hver 14. dag Fra uge til 14-dages tømning Hvis der overgås til 14-dages tømning, vil der blive biler i overskud. Kommunen bedes derfor præcisere, hvornår kommunen ønsker at gøre brug af optionen, så det er muligt at beregne omkostning til de biler, der er i overskud, med ind i entreprisen. Der er alene tale om en option, som Rebild Kommune kan tage i anvendelse i hele kontraktperioden. Der er ikke pt. nogen planer om hvorvidt eller evt. hvornår der skal overgås til 14-dages tømning. 17. Pkt. 7 Indsamlingsbiler Udstyr der er krævet i forhold til montering af udstyr for brug af RenoWeb, herunder antenne m.v. Rebild Kommune bedes uddybe, hvad kommunen forventer en indsamlingsbil er udstyret med. Forventer kommunen, at bilerne skal være udstyret med udstyr til læsning af tags/chips i beholderen? Der vil ikke ved anvendelse af RenoWeb være behov for at montere særskilte antenner. Hvis der senere indføres RenoTrack eller andre systemer der kræver antenner, vil Rebild Kommune betale for sådant udstyr og montering heraf.

5 Side Pkt. 7 Indsamlingsbiler Krævet udstyr til brug for RenoWeb, herunder antenne mv. Hvad er det for udstyr, der tænkes på? Se svar på spørgsmål Pkt. 7.1 Reservebiler Reservebiler leve op til samme krav som ordinære biler Kan kommunen give tilladelse til brug af biler med EURO-5 motorer som reservebiler? Se Rettelsesbrev nr Pkt. 8 Medarbejdere og Samarbejde Praktikanter, vikarer og andre midlertidige ansatte må ikke indgå som en del af den faste bemanding på opgaven. Rebild Kommune bedes uddybe, hvad de forstår ved fast bemanding. I ordets natur vil vikarer og midlertidige ansatte ikke være fast bemandet. 21. Pkt. 8.2 Social klausul Praktikanter, vikarer og andre midlertidige ansatte Jævnfør Pkt. 8 afsnit 9 må praktikanter, vikarer og andre midlertidige ansatte IKKE indgå som en del af den faste bemanding på opgaven, hvilket vil sige, at medarbejdere, der er beskæftiget uden socialklausul ikke må indgå som fast bemanding. Betyder det, at renovatøren skal tillægge mindst 5 % ekstra mandskab til denne entreprise. Det virker ikke hensigtsmæssigt. Kommunen bedes tillade, at mandskab, der ansættes jf. sociale klausuler, må indgå som fast bemanding på opgaven. Der menes at praktikanter, vikarer og midlertidige ansatte ikke må indregnes permanent i den faste bemanding på ubestemt tid på en indsamlingsbil. Pkt. 8.2 medfører ikke, at der ikke kan ansættes personer efter arbejdsklausulen i midlertidige stillinger. Der skal således ikke tillægges ekstra mandskab til entreprisen. 22. Pkt. 8.2 Social klausul Renovatør kan vælge at besætte ledige stillinger med arbejdstagere fra andre EUlande Jævnfør Pkt. 8 afsnit 2 SKAL alle medarbejdere der er tilknyttet opgaven, kunne forstå og taler dansk. Hvordan hænger dette sammen? Venligst afklar 23. Pkt. 8.3 Kørselsleder og nøglepersoner En kørselsleder skal kunne træffes mellem Hvad forventer Rebild Alle medarbejdere, der er beskæftiget med indsamlingen, skal kunne forstå og tale dansk. Hvis der anvendes medarbejdere fra andre EU-lande, kan disse enten have et forudgående kenskab til det danske sprog eller gennemgå et dansk-kursus på et niveau, der sikrer at de kan indgå i indsamlingsopgaven. Der skal være administrativt personale på kontoret i perioden

6 Side 6 Kommune som åbningstid hos det administrative personel på kontoret? 24. Pkt. 9 Bodsystem Registrerede bodsgivende fejl Gives der bod fra første bodsgivende fejl jf. oversigt i pkt. 9.1? - Gives der f.eks. bod ved den første glemmer? Eller accepteres et antal bodsgivende fejl, før bod opkræves? Ja, der gives bod fra første bodsgivende fejl, når bodssystemet er aktiveret. 25. Bodssystem Rebild kommune skriver, at de accepterer glemmere i et mindre omfang. Forefindes der et acceptabelt kvalitetsniveau i henhold til de bodsgivende fejl beskrevet under pkt. 1 bodsoversigten? Rebild Kommune accepterer at der er glemmere, men accepterer ikke at renovatøren ikke henter glemmere. Se også svar på spørgsmål Bodssystem Hvis glemte tømninger afhentes som beskrevet under punkt 2.7, betragtes disse så som bodsgivende? Pkt. 2.7 drejer sig om Ekstra affald og ekstra sæk, og en glemt tømning vil være bodsgivende, hvis der ikke rettes op. 27. Bodssystem Rebild Kommune bedes uddybe, hvad der er bodsgivende i henhold til Ikke at anvende meddelelsesseddel og registreringssystem som foreskrevet. Det betyder, at det vil indgå i bodssystemet, hvis medarbejderne ikke anvender meddelelsessedler og registreringssystem. 28. Bodssystem Der gives bod for manglende reaktion/svar på en henvendelse i RenoWeb inden 2 timer fra den er sendt. - Rebild Kommune bedes bekræfte, at dette er inden for kontorets åbningstid (Se også spørgsmål vedrørende denne åbningstid) - Rebild Kommune bedes uddybe, hvordan renovatør skal forholde sig i tilfælde af nedbrud ved RenoWeb, hvilket kan forhindre at renovatør er i stand til at behandle disse henvendelser inden for tidsfristen. Der er ikke krav til kontorets åbningstid, så længe man kan besvare beskeder i RenoWeb, f.eks. omkring manglende tømning på en adresse. Udgangspunktet er, at der skal være administrativt personale der kan håndtere evt. uoverensstemmelser mens der indsamles dagrenovation. Ved nedbrud af RenoWeb, vil det blive accepteret, at renovatøren sender mail eller har telefonisk kontakt. 29. Pkt. 9.1 Bodsoversigt skema Første felt Ikke fortager tømning, herunder ekstratømninger og glemte tømninger Kommunen bedes præcisere, hvad der menes, idet der, som det er formuleret, kan gives bod på stort set alt? Der menes, at der gives bod, når der ikke udføres ordinær tømning eller når der ikke udføres ekstratømning og indhentning af glemte tøminger, som er aftalt.

7 Side Pkt.10.2 Regulering Enhedspriser der reguleres Der nævnes bonussystem her, hvad menes med dette? Gives der bonus ved denne opgave? Der er tale om en fejl, der er ikke noget bonussystem. 31. Pkt.10.2 Regulering Priser reguleres 1 gang om året Indekset der henvises til, reguleres løbende hvert kvartal, så det afspejler den løbende udvikling i omkostningerne. Kommunen opfordres derfor til at regulering finder sted hvert kvartal, hvilket giver en mere retfærdig pris for både udbyder og entreprenør, da pris på dieselbrændstof er meget svingende, med både opad- og nedadgående priser. Regulering fastholdes til at finde sted 1 gang årligt. 32. Pkt Regulering Rebild kommune bedes uddybe dette bonussystem, da det ikke nævnes andre steder i udbuddet. Det er tale om en fejl, der er ikke noget bonussystem. 33. Pkt Ændringer i opgavens omfang og karakter Renovatøren har ret og pligt til at udføre den beskrevne opgave uanset variationer i antal enheder Rebild Kommune påtænker altså, at renovatør skal kunne tage al risiko ved ændringer i opgaven fra %. Hvis kommunen påtænker løbende at overgå til andre løsninger, så kan det medvirke et stort omsætningstab for renovatør. Spørger mener, at det må være rimeligt, at renovatør kan være i stand til at genforhandle priser ved en væsentlig ændring i opgaven såsom X- % Der vil reelt ikke være tale om store variationer i antal tømninger på den ordinære indsamling i beholdere. Der vil i mindre omfang kunne indfases nedgravede affaldsløsninger, som fællesløsninger ved boligselskaber der måtte ønske at indføre sådanne ordninger. Omfanget af de nedgravede affaldsløsninger er angivet i tilbudslisten. Det forventes, at der vil være tale om en variation på ± 5-10 %. 34. Pkt Misligholdelse Dot 8 Manglende overholdelse af den beskrevne arbejdsklausul eller sociale klausul Kommunen bedes venligst afklare vores spørgsmål; Pkt. 8.2 Social klausul, om Praktikanter, vikarer og andre midlertidige ansatte samt besætte ledige stillinger med Se svar på spørgsmål 21. Som følge heraf vil det ikke være misligholdelse af kontrakten, hvis der ansættes personer i midlertidige stillinger, som led i opfyldelsen af den sociale klausul.

8 Side 8 arbejdstagere fra andre EU-lande, inden vi kan acceptere teksten, da punktet er med under væsentlig misligholdelse. 35. Pkt Misligholdelse Det udførte arbejde er af en væsentligt ringere kvalitet, end Rebild Kommune med rette kunne forvente jf. ydelsesbeskrivelsen. Rebild kommune bedes uddybe dette punkt, herunder komme med eksempler, hvor de mener, dette kan finde anvendelse. Dette punkt er pkt. 2 i oversigten. Dermed menes, at renovatøren over en periode ikke udfører indsamlingen af dagrenovation ift. kravene i ydelsesbeskrivelse, herunder ikke udfører tømning ift. ruteplan, ikke indsamler glemmere ift. krav m.v. 36. Pkt Forsøgsordninger Vejning af affald, anden type opsamlingsmateriel, ændring af tømningsfrekvens Har kommunen noget i tankerne på nuværende tidspunkt? 37. Side 5, pkt. 2, afs. 13: Er der indsat særligt / specielt materiel på opgaven i dag? 38. Side 6, pkt. 2, afs. 4: Der afregnes for antal udførte tømninger. Venligst bekræft, at der afregnes efter antal tilmeldte tømninger registreret i Renoweb, som anført under pkt. 10 Betaling og regulering, således entreprenøren ligeledes modtager betaling for forgæves kørsel og indberetning af adresser, hvor tømning ikke kan udføres? Tilsvarende hvad angår s. 12, pkt Side 20, pkt. 7, afs : Det er renovatørens ansvar at have køretøjer, der kan foretage afhentning på smalle veje m.v., men samtidig er det anført, at der ikke stilles krav om anvendelse af en lille indsamlingsbil. Hvordan skal dette forstås? 40. Side 20, pkt. 7, afs : Hvor mange biler er der indsat på opgaven i dag? og køres der i enkelt- eller 2- holdsskift? Hvor mange folk er tilknyttet opgaven i dag? Rebild Kommune overvejer hvordan evt. krav om indsamlng af den organiske del af dagrenovationen skal finde sted. Der vil kunne være mindre forsøgsområder med 100 husstande som skal prøve forskellige former for indsamlingsordninger. Der er dog ingen deciderede planer om dette endnu. Rebild Kommune har ikke kendskab til hvor mange og hvilke typer biler der anvendes til indsamlingsopgaven i dag Der afregnes efter antal tilmeldte tømninger. Det betyder, at renovatøren skal udvise fleksibilitet ifm. tømning på smalle veje, dog uden at vejene er så smalle at der er behov for en lille bil. Rebild Kommune har ikke kendskab til hvor mange og hvilke typer biler eller hvor mange medarbejdere der anvendes til indsamlingsopgaven i dag

9 Side Side 21, pkt. 7.1., afs. 5: Reservebiler skal leve op til samme krav som de ordinære biler. Da Euro 6 pt. er ensbetydende med nye biler, hvor mange reservebiler vil Rebild Kommune da have, at man min. skal kunne sætte ind / købe hjem til opgaven? Se Rettelsesbrev nr Side 29, pkt. 10.2, afs. 3: Første regulering sker 1. januar 2018, hvilket er 1,5 år efter tilbudsafgivelse. Vil det derfor ikke være muligt, at regulere f.eks. 2 x årligt med første gang pr. 1/7-2017? Se svar på Spørgsmål 31 tilbudsliste 43. Pkt. 5.1 Tilbudsliste 7 Option 1, indsamling ved nedgravede affaldsløsninger Antal under overskrift Antal tømninger pr. år Er det korrekt, at der kun er så få tømninger pr. år? Eller er det antal enheder der er angivet? Der udsendes ny tilbudsliste. Se Rettelsesbrev nr. 1

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Svar på spørgsmål Til tilbudsgivere Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Indledning På vegne af Rebild Kommune udsendes hermed udbyders svar

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet TØNDER AFFALD A/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RETTELSESBREV - SPØRGSMÅL OG SVAR INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 7 afsnit 2.3 Tildelingskriterier Det er angivet, at priserne skal være eksklusive moms og forbrændingsafgift. I dag beregnes og afregnes afgift ud fra brændværdi mm. dvs. at disse afgifter

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation EU-udbud - Indsamling af dagrenovation Maj 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 011 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 18. december

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. September 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 021 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. Hvor mange tons er der indsamlet af hver af de 2 fraktioner, og hvor mange kg er der indsamlet af batterier i

Læs mere

2054. EU-udbud Indsamling af affald Svar på stillede spørgsmål nr. 3

2054. EU-udbud Indsamling af affald Svar på stillede spørgsmål nr. 3 Til tilbudsgiverne Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 DK - 6400 Sønderborg Tel. 8843 5300 Fax. 8843 5301 info@sonfor.dk www.sonfor.dk Dato Vores ref. 2. august 2017 Behs 2054. EU-udbud Indsamling af affald

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014 Til alle tilbudsgivere Dato: 5. november 2014 Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf.: +45 9610 6240 Cvr.nr.: 14 76 05 04 Mail: borgerservice@nomi4s.dk www.nomi4s.dk J.nr.: Vores ref: Gitte Bak Dir.

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Meldgaard Miljø A/S 2017

Meldgaard Miljø A/S 2017 Indsamlingsopgaver i DK helt naturligt! Meldgaard Miljø A/S 2017 Hjørring restaffald Ålborg restaffald Rebild genbrug Djursland restaffald og genbrug Favrskov restaffald Viborg Restaffald Herning restaffald

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse 1 Tilbud Delområde Nord 2 1.1 Tilbudsliste Nord R1 R3 3 2 Tilbud Delområde Syd 6 2.1 Tilbudsliste

Læs mere

MØDEREFERAT. http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S. TITEL Referat fra Informations- og spørgemøde

MØDEREFERAT. http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S. TITEL Referat fra Informations- og spørgemøde MØDEREFERAT TITEL Referat fra Informations- og spørgemøde DATO 13. november 2014 STED Erhvervscentret, Korskildelund 6, 2670 Greve DELTAGERE Ole Vestergaard Meldgaard Miljø A/S Frank Meyer RenoNorden A/S

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Ydelsesbeskrivelse, Delopgave A, dagrenovation Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt nr. : 2054 Dokument nr. : 11 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin,

Læs mere

Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 06. april 2017 Sagsnr.: 2016-0248025 Dokument: 2016-0248025-19 Sagsbehandler Iben Carlsen Svarskrivelse nr. 3 Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Svarskrivelse nr. 2. Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune. 20. oktober Sagsnr.: Dokument:

Svarskrivelse nr. 2. Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune. 20. oktober Sagsnr.: Dokument: Teknik- og Miljøforvaltningen 20. oktober 2016 Sagsnr.: 2016-0233485 Dokument: 2016-0233485-11 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune

Læs mere

Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information

Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information CVR 44623528 Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 29. november 2014 SIDE 1/30 REF meno PROJEKTNR A053762-001/003

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (04) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivernes svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 21. marts 2017 Sagsnr.: 2016-0248025 Dokument: 2016-0248025-13 Sagsbehandler Iben Carlsen Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns

Læs mere

Rettelsesbladet er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information

Rettelsesbladet er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 29. november 2014 SIDE 1/7 REF meno PROJEKTNR A053762-001/003

Læs mere

Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015

Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015 Affald og Trafik Sagsbehandler: Niels Bo Poulsen Sagsnr. 07.18.06-Ø54-6-14 Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015 Nr. Dato for modtagelse

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune Til alle tilbudsgivere Den 8. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af afklarende spørgsmål udbud på indsamling og transport af dagrenovationslignende affald mv. fra Aarhus Kommunes

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse... 3

Læs mere

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 Punkt 6. Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 2016-009596 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. juni 2017 Sagsbehandler Susanne Snedker Poulsen Telefon direkte 76 16 33 12 E-mail supo@esbjergkommune.dk Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Spørgemøde tirsdag

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred Kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Ydelsesbeskrivelse Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og orientering 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Orientering 3 2 Generelle krav og forhold

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation Januar 2012 Projektnr P-74435 Dokumentnr 052 Version 04 Udgivelsesdato 10 januar 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BHSL KBRA KBRA 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 4 2 Opsamlingsudstyr 5 21 2-hjulede

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. vintertjenester Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. 12-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 2 3 Pkt. 3.4 Regler for betaling. Alle udkald skal faktureres

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER YDELSESBESKRIVELSE BILAG 5.1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & service A/S Dokumenttype Bilag 2 - Tilbudsliste Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 27.maj Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning.

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Baggrund I forbindelse med at der skal ændres på affaldsindsamlingen i Hjørring Kommune har tanken om at kommunen skal forestå hele eller

Læs mere

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (05)

Udbudsbekendtgørelse 2016/S SPØRGSMÅL OG SVAR (05) Udbudsbekendtgørelse 2016/S 169-303945 SPØRGSMÅL OG SVAR (05) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Ordregivers svar derpå. Spørgsmål/svar markeret med grå indikerer, at disse spørgsmål/svar

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION TIL UDBUD AF INDSAMLING AF DAGRENOVATION. 1 Kravspecifikation til udbud af indsamling af dagrenovation 4

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION TIL UDBUD AF INDSAMLING AF DAGRENOVATION. 1 Kravspecifikation til udbud af indsamling af dagrenovation 4 Affald og Trafik BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION TIL UDBUD AF INDSAMLING AF DAGRENOVATION Indhold 1 Kravspecifikation til udbud af indsamling af dagrenovation 4 1.1 Opgavens omfang 4 2 Overordnet beskrivelse

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre

Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre Spørgsmål og svar vedrørende udbud afdrift af 2 plejecentre 11. juni Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige annonceringsmateriale. Der er indkommet

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad 1 Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Rettelsesblad nr. 1 af 22. oktober 2015 Nærværende rettelsesblad er en del af udbudsmaterialet

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår

Bilag C, Lærlinge/praktikantvilkår om Teknisk Rådgivning til konvertering af Fjernvarmekedler på Lygten Vejledning Alle elementfelter skal udfyldes. (dette er et elementfelt) Sidehoved opdateres ved udskift og ved gem som PDF, eller ved

Læs mere

Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve

Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbestemmelser Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Option vedr. kontraktforlængelser

Læs mere

Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 06. oktober 2016 Sagsnr.: 2016-0233485 Dokument: 2016-0233485-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune Referat fra Informations-

Læs mere

AALBORG RENOVATION UDBUD INDSAMLING AF RESTAFFALD, DISTRIKT NORD, ØST OG VEST. Gul markering indarbejdet i udbudsmaterialet for genudbud.

AALBORG RENOVATION UDBUD INDSAMLING AF RESTAFFALD, DISTRIKT NORD, ØST OG VEST. Gul markering indarbejdet i udbudsmaterialet for genudbud. Til de bydende 8. maj 2017 AALBORG RENOVATION UDBUD INDSAMLING AF RESTAFFALD, DISTRIKT NORD, ØST OG VEST Bilag 6 Spørgsmål/svar fra tidligere udbud, af 8. maj 2017 Spørgsmålene er stillet i forbindelse

Læs mere

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise

Hillerød Spildevand A/S. Hillerød Centralrenseanlæg. Blæserentreprise Hillerød Spildevand A/S Hillerød Centralrenseanlæg Blæserentreprise Tilbudsliste Juli 2012 Bygherre: Hillerød Spildevand A/S Kirsebær Alle 15 3400 Hillerød Rådgiver: Fuglebækvej 1 A 2770 Kastrup Telefon

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 11.10.2016 kl. 15.00 1 2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Hvidbog over behandling af afgivne høringssvar afgivet i høring om regulativ for husholdningsaffald ( )

Hvidbog over behandling af afgivne høringssvar afgivet i høring om regulativ for husholdningsaffald ( ) Bilag til behandling af regulativ for husholdningsaffald sagnr. 16/15422 Hvidbog over behandling af afgivne høringssvar afgivet i høring om regulativ for husholdningsaffald (1.12.2016 5.1.2017) Interessent

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by QAASUITSUP KOMMUNIA Forvaltning for Anlæg & Miljø Postboks 113-3951 Qasigiannguit Tlf.: (+299) 94 78 00 - Fax:(+299) 91 13 77 Web: www.qaasuitsup.gl SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) for Natrenovation i Qasigiannguit

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere