Væsentlige resultater af regelforenkling og administrative lettelser for virksomhederne fra 2001 til 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væsentlige resultater af regelforenkling og administrative lettelser for virksomhederne fra 2001 til 2010"

Transkript

1 Væsentlige resultater af regelforenkling og administrative lettelser for virksomhederne fra 2001 til 2010 Regeringen vil gøre det nemmere at være virksomhed. I perioden har målet været at lette virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. Indsatsen har medført, at virksomhedernes administrative byrder ved udgangen af 2010 er lettet med 7,6 mia. kr. om året. Det betyder, at de administrative byrder samlet er lettet med 24,6 pct. i forhold til Det svarer til, at der er frigjort fuldtidsstillinger, som de nu i stedet kan bruge til at drive forretning og skabe vækst. Der er siden regeringens tiltrædelse i november 2001 og til udgangen af 2010 gennemført mere end 250 konkrete initiativer, som spænder fra en grundlæggende forenkling og digitalisering af hele skattesystemet til en begrænsning af små virksomheders indberetning til Danmarks Statistik. Denne liste indeholder ikke alle de initiativer der er gennemført, men en lang række væsentlige initiativer siden Nogle regler er blevet lettet over flere omgange gennem de ti år. Lettelser fordelt på ministerier: Økonomi- og Erhvervsministeriet... 2 Skatteministeriet... 9 Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøministeriet Justitsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Klima- og Energiministeriet Videnskabsministeriet Kulturministeriet Undervisningsministeriet Transportministeriet Forsvarsministeriet

2 Økonomi- og Erhvervsministeriet Resultater Digital regnskabsplatform I december 2010 blev den digitale løsning Regnskab 2.0 lanceret. Regnskab 2.0 er en ny digital regnskabsplatform, som gør det muligt for virksomheder og revisorer at indsende årsrapporter digitalt. Løsningen består af to forskellige indberetningsmuligheder for at imødekomme de forskellige typer danske virksomheder. Regnskab Basis er et intelligent, let tilgængeligt værktøj til at danne og indberette årsrapporter for små virksomheder. Derudover består Regnskab 2.0 af en specialløsning for de større virksomheder med mere komplicerede årsrapporter. Revision af regnskabet er ikke længere et krav for de mindre virksomheder Grænserne for, hvornår en virksomhed skal have en revisor til at kontrollere og underskrive regnskabet, er hævet. Det betyder, at yderligere ca virksomheder ikke længere skal følge de samme regler for revision som de store virksomheder, og at de har mulighed for at vælge, om de vil bruge en revisor, eller om de kan gennemgå regnskabet selv. I alt er revisionspligten siden 2006 lettet for ca virksomheder. Modernisering af selskabslovene Aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven er blevet moderniseret og samlet i én ny fælles selskabslov. Den nye selskabslov giver selskaberne større fleksibilitet og handlemuligheder. Fremover vil det eksempelvis være nemmere at stifte et anpartsselskab, da stiftelsesproceduren er gjort nemmere og kapitalkravet er mindre. Samtidig bliver det f.eks. også nemmere for selskaberne at fusionere, spalte og udbetale udbytte, idet kapitalejerne bl.a. har fået mulighed for at fravælge en række dokumenter. Næringsbrev til fødevarevirksomhed Næringsbrevet til fødevarevirksomheder er nu samlet i ét næringsbrev, hvor der tidligere var tre. Ændringen betyder, at restauranter og hoteller, der før skulle ansøge om næringsbrev i den lokale politikreds, nu kan få det gennem optagelsen i næringsbasen via virk.dk, på samme måde som fødevare-butikker og -engrosvirksomheder gør det. Derudover er det nu kun én myndighed, der udsteder næringsbrevene, så der ikke længere skal ansøges hos forskellige myndigheder afhængig af virksomhedstype og bopæl. Medarbejderrepræsentanter i aktie- og anpartsselskabers bestyrelser De nye regler omkring valg af medarbejderrepræsentanter til det øverste ledelsesorgan i aktieog anpartsselskaber (bestyrelse/tilsynsråd) indeholder en betydeligt større grad af fleksibilitet, end de tidligere regler gjorde. Således kan en række frist- og procedureregler fremover fraviges, hvis der er enighed herom mellem ledelse og medarbejdere i valgudvalget og/eller koncernvalgudvalget. Integreret indberetning af oplysninger til Intrastat (EU handel med varer), Udenrigshandel med tjenester og Listesystemet (eksport moms) Virksomhederne kan nu på én gang indberette oplysninger om import/ eksport (Intrastat) og listeindberetninger om salg til andre EU virksomheder til flere myndigheder på én gang. Danmarks Statistik og Skatteministeriet har lavet en fælles digital løsning, som gør, at de kan dele oplysningerne i mellem sig. I den nye løsning er der information om varekoder og om muligheden for at kontrollere momsnumre. Begge dele sparer virksomhedernes tid. Nemmere indberetning til campingstatistikken Det er blevet betydeligt nemmere for campingpladsejere at indberette til Danmarks Statistiks Campingstatistik, fordi der er blevet lavet en system-til-system løsning mellem campingpladsernes bookingsystemer og Danmarks Statistik. En typisk campingplads bruger nu kun om- 2

3 kring en halv time årligt på at indberette til Campingstatistikken. Det er et fald på næsten 98 pct. i de administrative byrder. Færre stikprøver på statistik - Intrastat import Færre virksomheder skal give oplysninger til Danmarks Statistik om import. Det skyldes, at den gældende EU-forordning for Intrastat er ændret, og at Danmarks Statistik herefter har besluttet at spørge færre virksomheder. Det betyder, at ca danske virksomheder slipper for at indberette til statistikken. Digitalisering af blanketter til indberetning til Danmarks Statistik Det er blevet nemmere for virksomhederne at hente, udfylde og sende indberetninger til Danmarks Statistik. Blanketterne ligger nu på Virk.dk som smarte blanketter. Det betyder, at nogle af blanketterne er blevet nemmere og hurtigere for virksomhederne at bruge, fordi de kan søge i dem. Andre blanketter er udfyldt på forhånd med oplysninger fra den forrige indberetning. Ledelsesberetning i finansielle virksomheder Revisor skal ikke længere revidere oplysningerne i ledelsesberetningen til årsrapporten i finansielle virksomheder. Revisor kan i stedet nøjes med at afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab. Ændringer af årsregnskabsloven Grænserne i EU s regnskabsdirektiv, for hvornår en virksomhed betragtes som henholdsvis lille, mellemstor eller stor, er forhøjet. Det betyder, at en række virksomheder, der tidligere var mellemstore, nu er små, ligesom en række af de tidligere store virksomheder nu er mellemstore. Dermed stilles der færre krav til disse virksomheder end tidligere. Herudover er der gennemført en række lempelser i lovens krav. Bl.a. er kravet om at opgøre og medtage udviklingsprojekter i regnskabet ophævet for mellemstore virksomheder, ligesom visse oplysningskrav er fjernet. Resultater 2008: Forenkling af byggesagsbehandlingen Fra 1. januar 2009 er ukomplicerede byggerier blevet fritaget fra kommunal kontrol af de byggetekniske forhold. Kommunerne skal således ikke længere kontrollere, om disse byggerier overholder de tekniske krav i bygningsreglementet, idet bygherren og dennes rådgivere selv er ansvarlig for at sikre overholdelsen af de tekniske krav. Det medfører, at ca. 90 pct. af alle byggerier kan opføres uden kommunal sagsbehandling af de tekniske forhold med deraf følgende administrative besparelser for bygherrerne. Virk.dk - virksomhedernes digitale indgang til det offentlige På Virk.dk finder du indberetninger til det offentlige og erhvervsrettet information fra myndigheder. Portalen er resultatet af flere års arbejde og udvikles til stadighed for at give virksomhederne adgang til indberetninger og information. Portalen giver adgang til ca digitale indberetninger (ultimo 2010) og til søgning i erhvervsrettet information fra offentlige myndigheder Forenklet årsregnskabslov Reglerne for udarbejdelse af virksomhedernes årsrapport er blevet forenklet, således at virksomhederne skal give færre oplysninger. Dette har medført store årlige besparelser for ca små og mellemstore virksomheder. 3

4 Resultater 2007: Webreg Webreg giver mulighed for online registrering af virksomheder. Systemet er løbende blevet udviklet siden det første gang så dagens lys i Med en digital signatur kan næsten alle typer A/S og ApS stiftes på Webreg, og på sitet kan en lang række forhold ændres f.eks. om ledelse, revision, virksomhedens navn og binavne, hjemstedsadresse, vedtægter mv. Elinstallatører skal kun autoriseres én gang Elinstallatører skal nu ikke længere søge om at få deres autorisation forlænget. Tidligere skulle alle knapt elinstallatører hvert femte år indsende en blanket til Sikkerhedsstyrelsen for at få deres autorisation forlænget. Kursusbevis er nok til at arbejde med gasfyr Gasreglementet er ændret, så der kun kræves et kursusbevis af VVS-installatører for at arbejde med større gasfyrede anlæg. Tidligere skulle VVS-installatørerne have et personligt certifikat, som blev udstedt på baggrund af kursusbeviset, men i dag er det tilstrækkeligt med kursusbeviset som dokumentation for de faglige kompetencer. Digital på- og afmønstring af besætningen på skibe Søfartsstyrelsen har udviklet to digitale løsninger, som redere kan bruge til indberetning af påog afmønstring for besætningen. Den ene løsning er en avanceret system-til-system, hvor redernes IT-system kan generere mønstringsdata direkte til Søfartsstyrelsen, mens den anden løsning benytter online-registrering via Virk.dk og er beregnet til mindre rederier. Tidligere udfyldte man af- og påmønstringen på gennemslagspapir og fordelte seks eksemplarer til bl.a. rederiet, den søfarende og Søfartsstyrelsen. Mindre dokumentation for sikkerhedsudstyr på fiskeskibe Fiskeskibe skal fremover kun føre dokumentation for deres øvelser med industrifisk-relateret sikkerhedsudstyr hver tredje måned i modsætning til tidligere, hvor det var hver måned. Ændringen betyder lettelser for omkring fiskeskibe. Elektronisk kvittering for egenkontrol i stedet for Søfartsstyrelsens syn 30 lastskibe har fået mulighed for skriftligt at rapportere til Søfartsstyrelsen, at skibet overholder reglerne i lov om sikkerhed til søs. Søfartsstyrelsen har derudover udviklet en elektronisk kvittering. Pligten til at føre tilsynsbog er ophævet Kravet om at føre tilsynsbog blev ophævet i august I tilsynsbogen skulle virksomhederne indføre dokumentation for Søfartsstyrelsens syn og anføre dispensationer og særlige tilladelser eller afgørelser mv. Tilsynsbogen blev som følge af en ny digital løsning i 2004 mere eller mindre overflødig. Pligten til at føre maskindagbog ophævet Kravet om at føre maskindagbøger i skibe med en fremdrivningseffekt på 750 KW og derover blev ophævet i Initiativet sparer virksomhederne for detaljeret at registrere aktiviteter og hændelser på sørejsen af betydning for sejlsikkerheden. Oplysningerne lagres automatisk. Dermed spares knap 4000 skibe for administrativt besvær. Ophør af statistikindberetninger til Ordreindgang mht. anlæg Pligten til at indberette til statistik om Ordreindgang mht. anlæg er fra 2007 begrænset til alene at omfatte ordreproducerende virksomheder - ikke øvrige producenter. 4

5 Resultater 2006: Krav om kundesamtykke er lempet Finansielle virksomheder, som f.eks. forsikringsselskaber, skal ikke længere en gang om året oplyse kunderne om, hvilke typer af oplysninger, som kunden har givet samtykke til, at virksomheden må videregive. Virksomhederne skal heller ikke længere oplyse kunderne, når der er sket ændringer i disse oplysninger. Kunderne kan stadig få disse oplysninger oplyst, hvis de beder om det. Ændringerne letter 136 virksomheder for byrder. Mindre kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler Elektriske installationer i landets ca forsamlingslokaler skal nu kun kontrolleres hvert andet år. Tidligere skulle de kontrolleres hvert år. Det sparer ejerne af forsamlingslokaler for udgifter til autoriserede elinstallatører. Små virksomheder fritages for revisionspligt Årsregnskabsloven er blevet ændret, så små virksomheder ikke længere behøver at få revideret deres årsrapport af en revisor. Omkring virksomheder er fritaget for revisionspligten. Digital information om livsforsikringer Forsikringsselskaberne behøver ikke længere sende det årlige brev til kunderne med oplysninger om deres livsforsikringer. Forsikringsselskaberne kan i stedet give kunderne adgang til oplysningerne via en kodet hjemmeside. Ændringen betyder en lettelse for 68 forsikringsselskaber i udgifter til print og porto m.m. Færre krav til forsikringsselskabernes årsregnskaber Forsikringsselskaber, der tilbyder syge- og ulykkesforsikringer, har fået lempet reglerne for, hvordan deres årsregnskab skal udarbejdes. De skal bl.a. ikke længere udarbejde særskilte opgørelser af det forsikringstekniske resultat for henholdsvis livsforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden. Færre små virksomheder skal indberette til produktstatistik Produktstatistikkerne for service-erhverv er blevet ændret, så virksomheder med færre end 10 ansatte kun skal indberette til to ud af elleve statistikker fra Færre skal indberette til Forbrugerindekset Med en reduktion af stikprøven til Forbrugerindekset er flere end 100 virksomheder fritaget for indberetning fra Digital indberetning til Danmarks Statistik via Virk.dk Èn indgang via Virk.dk har siden 2006 lettet virksomhedernes indberetning til en lang række statistikker: Intrastat, Detailomsætningsindekset, Svinetællingen, Industriens produktion og ordreindgang, Industriens salg af varer, Prisindeks i produktions- og importleddet samt Beskæftigede inden for bygge- og anlæg. Resultater 2005: Afskaffelse af fusions-/spaltningsregnskab og forenklede beslutningsprocedurer Aktieselskaber skal ikke længere opstille et fusionsregnskab, hvis de fusionerer, eller et spaltningsregnskab, hvis de bliver splittet op i flere selskaber. Ændringen betyder lettelser for omkring virksomheder om året. Enklere udbetaling af ekstraordinært udbytte 5

6 Kravene ved udbetaling af ekstraordinært udbytte i aktie- og anpartsselskaber er lempet. Bl.a. skulle ét af de bilag, der var vedlagt ledelsens beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, tidligere være gennemgået og påtegnet af selskabets revisor, men det krav er nu bortfaldet for selskaber, der ikke er underlagt revisionspligt. Nemmere at opløse erhvervsdrivende virksomheder Der er indført en forenklet procedure for opløsning af erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar. Disse virksomheder kan nu opløses ved at afgive en erklæring overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at al gæld er betalt, og at virksomheden er opløst. Tidligere kunne virksomhederne alene følge reglerne om likvidation, hvor ledelsen bl.a. skal udpege en likvidator til at stå for opløsningen, annoncere likvidationen i Statstidende og give eventuelle kreditorer en frist på tre måneder til at gøre sit krav gældende. Mulighed for elektroniske bestyrelsesmøder Det er blevet muligt for bestyrelserne i anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde at afholde elektroniske bestyrelsesmøder, f.eks. via Internettet. Samtidig kan bestyrelserne bruge elektronisk udveksling af dokumenter i forbindelse med møderne i stedet for at skulle fremlægge dokumenter i papirformat. Virksomheder skal ikke beskrive almindelige økonomisystemer Virksomhederne skal ikke længere udarbejde en beskrivelse af det system, de benytter til bogføring, så længe der er tale om et almindeligt økonomisystem. Samtidig skal virksomhederne ikke længere søge dispensation, hvis de ønsker at opbevare regnskabsmateriale i visse andre lande. Begrænsning i antal indberetninger for små virksomheder Virksomheder med under 10 ansatte (eller en omsætning svarende hertil) skal fra 2005 makimalt indberette til 3 statistikker i løbet af et år. Antallet af virksomheder der skal indberette til Intrastat er reduceret I kraft af, at grænserne for indberetning til Intrastat er blevet hævet, er ca virksomheder fra 2005 blevet lettet administrativt, heraf er ca. 800 virksomheder er blevet helt fritaget for indberetning. Antallet af oplysningskrav til Intrastat er reduceret Der er fra 2005 sket en reduktion i antallet af oplysninger, der skal afgives til intrastat, herunder skal der ikke oplyses om returvarer, og der skal ikke angives en varebeskrivelse. Websøgefacilitet til varekoder i Intrastat Der er fra 2005 udviklet en websøgefacilitet til varekoder, som er én af de oplysninger, som ca virksomhederne skal afgive månedligt vedrørende handel med EU-lande. Spørgsmål om mængdeoplysninger fjernes Fra 2005 fjernes kravet om angivelse af mængdeoplysninger på spørgeskemaet til Industriens forbrug af råvarer og tjenester. Forenklingen vil komme ca virksomheder til gode. Indberetning til Detailomsætningsindekset er forenklet Mængden af oplysninger, der skal indberettes til Detailomsætningsindekset, er reduceret fra Danmarks Statistik ophørte med at udskille omsætning til hhv. erhvervsmæssig salg og eksport, hvilket man hidtil havde bedt de største indberettere om at gøre. Samtidig kan indberetningen ske nemt via telefonen. 6

7 Indberetning til regnskabsstatistikken er blevet forenklet Et stigende antal indberettere til Regnskabsstatistikken benytter muligheden for blot at indsende en kopi af sit interne regnskab. Hertil kommer, at Supplerende regnskabsstatistik for rederier og Regnskabsstatistik for forbrugerkreditselskaber er ophørt fra 2005, hvorved knap 200 virksomheder blev fritaget for indberetning. Færre skal indberette til høst-statistikken og skemaet er blevet reduceret Stikprøven til høsttællingen er fra 2005 blevet reduceret, hvorved ca leverandører er blevet fritaget. For de resterende indberettere er spørgeskemaet blevet reduceret. Færre skal indberette til svinetællingen og system-til-system løsning er etableret Stikprøven til Svinetællingen er fra 2005 reduceret, hvorved ca årlige indberetninger undgås. Desuden blev indberetningen fra 2007 automatiseres via system-til-system løsningen Agrosoft. Resultater 2004: Forenkling af selskabslovgivningen Selskabslovene er blevet forenklet, så selskaber opnår større fleksibilitet med hensyn til likviditet og kapitalstruktur. Eksempelvis er reglerne om binding af midler i aktieselskabers overkursfonde ophævet, og det er blevet muligt at udbetale ekstraordinært udbytte i løbet af året. Ændringerne medfører samtidig større fleksibilitet for selskabers ejere og ledere blandt andet ved fjernelse af bopælskrav og ved at muliggøre skriftlig behandling af visse bestyrelsessager. Forenkling af indberetninger til Danmarks Statistik For at gøre det lettere for virksomhederne at indberette oplysninger til Danmarks Statistik, er der skabt mulighed for, at virksomhederne, hvis de tekniske forudsætninger er til stede, kan indsende oplysninger til de enkelte statistiktællinger via Virk.dk. Ved indberetninger via portalen forudfyldes oplysninger for den enkelte dataleverandør. Forenkling af årsregnskabsloven Årsregnskabsloven er blevet forenklet, så det er blevet lettere at aflægge årsrapport for især små og mellemstore virksomheder. Forenklingen indebærer blandt andet, at cirka mellemstore virksomheder fremover kan nøjes med at opfylde de lempeligere regler, som gælder for små virksomheder. Desuden er en række oplysningskrav blevet ophævet for især små og mellemstore virksomheder. Forenkling af brandbestemmelser i byggeri Byggebranchen har fået lettere ved at overskue brandbestemmelserne i byggesager. Bestemmelserne i bygningsreglementet er ændret fra omfangsrige, detaljerede udførelseskrav til overordnede funktionskrav. Det giver plads til større fleksibilitet i byggeprocessen. Sikkerhedsniveauet for bygningers brandbeskyttelse er fastholdt ved ændringen. Virksomheders enhedsregistrering Hidtil har virksomheder ved opstart, ændringer og ophør skullet afgive oplysninger til en række myndigheder. Nu bliver grundregistrering og lettere kontrolopgaver sammenlagt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og alle typer af virksomheder får dermed én indgang til virksomhedsregistrering. Samtidig udvikles der en internetbaseret løsningsmodel, der betyder, at virksomheden vil kunne indberette alle relevante oplysninger samlet til myndighederne, som straks herefter registrerer oplysningerne. Enkel adgang til erhvervsservice 7

8 Der er blevet etableret i alt 15 Erhvervscentre i hele landet som en afløsning for TIC og Kontaktpunkter for Iværksættere, som i 2003 blev nedlagt. Der er dermed skabt et enstrenget erhvervsservicesystem, som sikrer iværksættere og mindre virksomheder en samlet indgang til al erhvervsservice i området. Erhvervsservicecentrene koordinerer nu de forskellige erhvervsservicetilbud i regionen. Digital ansøgning om autorisation som VVS-installatør mv. 6 forskellige ansøgninger om autorisation på el-, VVS- og kloakområderne kan fremover indgives elektronisk til Sikkerhedsstyrelsen via Virk.dk ved anvendelse af digital signatur. Resultater : Digital indberetning af el-sikkerhedsattester Ejere, der får foretaget kontrol af elinstallationerne i forsamlingslokaler, skulle tidligere indsende genpart af el-sikkerhedsattesten fra elinstallatøren til Elektricitetsrådet. Reglerne er nu forenklet, således at lokaleejeren kan overlade indberetningen af sikkerhedsattesten til elinstallatøren, der indberetter den via Internettet. Det anslås, at ejere af forsamlingslokaler fremover slipper for at indsende cirka attester om året. Elektroniske generalforsamlinger Fremover er det muligt for aktie- og anpartsselskaber at afholde elektroniske generalforsamlinger. Det er muligt at afholde en generalforsamling, hvor nogle aktionærer deltager fysisk, mens andre deltager elektronisk f.eks. via internettet. Samtidig kan selskaberne nu kommunikere elektronisk med aktionærerne frem for at anvende papirbaseret kommunikation. Forenkling af indberetninger til Danmarks Statistik 500 virksomheder i byggeriet skal ikke længere indberette oplysninger til Danmarks Statistik til brug for opgørelsen af beskæftigelsen i byggeriet. Danmarks Statistik har desuden gennemgået alle spørgeskemaer til virksomhederne med henblik på at forenkle dem og gøre dem mere forståelige. I nogle tilfælde henter Danmarks Statistik nu selv prisoplysninger fra virksomhedernes hjemmesider i stedet for at spørge virksomhederne. Endelig er det blevet muligt for virksomhederne at indberette oplysninger til flere statistikker via internettet. Det gælder blandt andet indberetningerne til intrastat, lønstatistikken, godstransport med lastbiler, svinetælling samt øvrige arbejdsomkostninger. Administrative forenklinger på skibe Der er gennemført en række administrative forenklinger for skibe. Tidligere skulle arbejdsinstruktioner ajourføres på både dansk og engelsk. Denne pligt er afskaffet, således at ajourføringen fremover kun skal ske på engelsk. Desuden skal små skibe ikke længere afholde sikkerhedsmøder med skriftligt referat én gang i kvartalet men i stedet udfylde særlige skemaer. Autorisationskravet for skibsdagbøger er fjernet Skibsdagbøger og tilsynsbøger bliver trykt og udgivet af Søfartsstyrelsen. Tidligere skulle bøgerne autoriseres af Søfartsstyrelsen eller af en dansk udenrigsrepræsentation, når de blev solgt. Det skete ved, at der blev trukket en lidse gennem hullerne i den nye bog, og lidsen blev forseglet med en oblat. Udfyldte bøger blev desuden kontrolleret. Autorisationskravet er nu fjernet, hvilket er en forenkling til gavn for skibsførere, rederier og myndigheder. Erhvervsportalen virk.dk Mange offentlige myndigheder har udviklet digitale løsninger, som gør det lettere for virksomhederne at indberette oplysninger m.m. til de offentlige myndigheder. Det var imidlertid svært for virksomhederne at overskue og finde de rigtige blanketter på Internettet. Virk.dk er én sam- 8

9 let indgang til alle offentlige erhvervsrettede informations- og søgetjenester og digitale løsninger. Portalen samler dermed al information, som virksomhederne skal bruge for at løse sine administrative opgaver og holde sig orienteret. (Portalen er blevet løbende udviklet se også under 2008). Skatteministeriet Resultater Momsindberetning system-til-system løsning Virksomhederne har fået det meget lettere, når de skal indberette moms. Der er udviklet en såkaldt system-til-system- (digital) løsning, som gør, at Skatteministeriet kan trække de relevante oplysninger direkte fra virksomhedernes regnskabs- og bogføringssystemer og overføre dem til Skatteministeriet. I første omgang omfatter løsningen landbrug, men når system-til-system løsningen er fuldt implementeret senest omkring 2012, vil alle danske virksomheder få fordel af det nye system. Integreret indberetning af oplysninger til Intrastat (EU handel med varer), Udenrigshandel med tjenester og Listesystemet (eksport moms) (SKM / ØEM) (Se beskrivelse under ØEM) Tilbagesøgning af moms fra udlandet Virksomhederne kan nu selv søge moms tilbage, og det kan nu også betale sig for små beløb. SKATs web-løsning gør det mere enkelt at søge moms tilbage, der er betalt i udlandet. Virksomhederne skal ikke længere kommunikere med skattemyndighederne i det land, hvor momsen er betalt, men med SKAT. SKAT står for at kommunikere med det eller de lande, hvor momsen er betalt. Al virksomhedens kommunikation foregår digitalt via SKATs webløsning. De øvrige EU lande har implementeret lignende løsninger. Letmoms - Momsregistrering i webreg lynservice. Virksomheder kan nu blive momsregistreret samtidig med, at de registrerer deres virksomhed, og det sparer dem for en arbejdsgang. Initiativet betyder, at en person, der ønsker at oprette en virksomhed, samtidig kan lade sig registrere for moms, ansatte, lønsumsafgift, import og eksport. Samtidig kan alle, der allerede har et CVR nummer, nu bruge den digitale løsning til at lade sig registrere for moms, ansatte og lønsumsafgift. Spilleautomater smart løsning til indberetning Ejere af spilleautomater skulle tidligere manuelt aflæse de nødvendige tal til den månedlige angivelse og beregning. Derefter skulle ejerne printe tallene ud og taste dem ind i TastSelvløsningen. I dag kan spilleautomatejeren med en særlig software trække de nødvendige tal ud og med den nye system-til-system-løsning sker angivelsen digitalt og uden om TastSelv via indsendelsen af en fil direkte til Skatteministeriet. Forenkling for delregistrerede virksomheder Indtil 1. januar 2009 skulle delregistrerede virksomheder altid anvende samme korte afregningsfrister, som gælder for store virksomheder eksempelvis afregne moms månedligt og afregne indeholdt A-skat den sidste bankdag i den pågældende måned. Nu er reglen ændret, så delregistrerede virksomheder kun kommer på de forkortede afregningsfrister, hvis de tilsammen kommer over grænserne for at blive anset for en stor virksomhed. Hermed er reglerne om forkortede afregningsfrister begrænset til virksomheder, som reelt er over beløbsgrænserne for de kortere afregningsfrister. Med ændringen er værnsreglen lempet, så den nu kun rammer de helt nødvendige tilfælde. Ændringen gælder både for fristen for afregning af moms og A-skat m.v. 9

10 Digital platform Skatteministeriet kan fra 2011 modtage selskabsselvangivelsen via den fælles digitale løsning Regnskab 2.0, som virksomhederne også benytter til at indsende regnskaber til Økonomi- og Erhvervsministeriet. (læs mere om initiativet under ØEM) Resultater 2008: Administrationen ved lønindeholdelse fjernet Med indførelsen af eindkomstregistret og det elektroniske skattekort er det blevet muligt at lønindeholde via det almindelige skattetrækkort. Herved er arbejdsgiverens arbejde med at lønindeholde fjernet. Det letter arbejdsgiverens arbejde med lønadministrationen betydeligt og har fjernet en stor irritationsbyrde for virksomhederne og belastning for lønmodtagerne. Samtidig betyder det elektroniske skattekort, at virksomheden slipper for at indsamle skattekort fra medarbejderne og derefter indtaste oplysningerne i bogholderisystemet. Digitaliseret vejbenyttelsesbevis Danmark har i samarbejde med Benelux-landene og Sverige lavet et onlinesystem, som gør det overflødigt at medbringe vejbenyttelsesbeviset i de lande, der er omfattet af systemet. I stedet kan myndighederne slå op i registret og se, at der er betalt vejbenyttelsesafgift for lastbilen. Lastbilchauffører er blevet fri for at køre rundt med et vejbenyttelsesbevis. Beviset tjente tidligere som bevis til politiet for, at afgiften var betalt. Politiet har i stedet fået en database, hvor det er muligt at se, om afgiften er betalt. Færgeselskaberne er også sluppet for at udstede vejbenyttelsesbeviser til udenlandske lastbiler m.v. Lettelsen omfatter virksomheder med ca lastbiler over 12 tons, der betaler vejafgift. Storkundeordning ved betaling af tinglysningsafgift Fra den 1. januar 2009 blev det muligt for store kunder, som f.eks. banker, kreditforeninger og ejendomsmæglere at betale en måneds tinglysningsgebyrer på en gang i stedet for som nu at betale afgiften for hver enkelt tinglysning. Enklere regler for værdifastsættelse af brugte køretøjer Registrerede bil- eller motorcykelforhandlere kan nu selv vurdere et køretøjs værdi i forbindelse med import eller eksport af et brugt køretøj. Angivelser og betaling kan ske samlet en gang om måneden. Ordningen er en lettelse for forhandlerne ved at mindske det arbejde der er forbundet med at betale registreringsafgift af importerede brugte køretøjer, og det arbejde, der er forbundet med at få udbetalt godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer. Kreditordning på nummerplader Fra 12. januar 2009 er det muligt for registrerede autoforhandlere (dvs. virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven), månedligt at afregne betalingen for nummerplader, ejerskifte, genpart af registreringsattest, samt køb af rettigheder til ønskenummerplader, i stedet for den nuværende praksis, som har været kontant betaling. Kreditordningen gælder i princippet alle de ydelser, som registrerede forhandlere normalt betaler for hos SKATs nummerpladeekspedition, ved indregistrering eller ejerskifte af motorkøretøjer mv. 10

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 [Bilag til Afbureaukratiseringsplanen] Regeringen arbejder målrettet med regelforenkling og administrative lettelser til gavn

Læs mere

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle Skatteministeriet December 2005 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle December 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Skatteministeriets forenklingsredegørelse

Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriets forenklingsredegørelse Skatteministeriet Maj 2003 Udgiver: Skatteministeriet København 2003 Tryk: Scanprint ISBN: 87-90922-41-7 ISBN: 87-90922-42-5 (Internet) Pris: 30,00 kr. Yderligere

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

Færre regler flere muligheder. regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser

Færre regler flere muligheder. regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser Færre regler flere muligheder regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser Regeringen Oktober 2003 Færre regler flere muligheder, oktober 2003 I tabeller kan afrunding medføre,

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Udgiver: Skatteministeriet København 2008 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-81-6 ISBN: 87-90922-82-4 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Mindre bureaukrati - helt konkret!

Mindre bureaukrati - helt konkret! Mindre bureaukrati - helt konkret! Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog Oktober 2012 Mindre bureaukrati helt konkret! 1 Liberal Alliances afbureaukratiseringskatalog: Snærende regler og unødigt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning:

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering

Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud Indhold 1 5 7 7 8 8 9 9

Læs mere

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01

AKTUEL SKAT. August 2006. www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 AKTUEL SKAT August 2006 www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009

Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis. December 2009 Vejledning om køb og salg samt drift af kiropraktorpraksis December 2009 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 1. Overvejelser inden køb/salg 3 1.1 Personlige overvejelser 3 1.2 Rådgivere - advokat/revisor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere