Væsentlige resultater af regelforenkling og administrative lettelser for virksomhederne fra 2001 til 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Væsentlige resultater af regelforenkling og administrative lettelser for virksomhederne fra 2001 til 2010"

Transkript

1 Væsentlige resultater af regelforenkling og administrative lettelser for virksomhederne fra 2001 til 2010 Regeringen vil gøre det nemmere at være virksomhed. I perioden har målet været at lette virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. Indsatsen har medført, at virksomhedernes administrative byrder ved udgangen af 2010 er lettet med 7,6 mia. kr. om året. Det betyder, at de administrative byrder samlet er lettet med 24,6 pct. i forhold til Det svarer til, at der er frigjort fuldtidsstillinger, som de nu i stedet kan bruge til at drive forretning og skabe vækst. Der er siden regeringens tiltrædelse i november 2001 og til udgangen af 2010 gennemført mere end 250 konkrete initiativer, som spænder fra en grundlæggende forenkling og digitalisering af hele skattesystemet til en begrænsning af små virksomheders indberetning til Danmarks Statistik. Denne liste indeholder ikke alle de initiativer der er gennemført, men en lang række væsentlige initiativer siden Nogle regler er blevet lettet over flere omgange gennem de ti år. Lettelser fordelt på ministerier: Økonomi- og Erhvervsministeriet... 2 Skatteministeriet... 9 Beskæftigelsesministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøministeriet Justitsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Klima- og Energiministeriet Videnskabsministeriet Kulturministeriet Undervisningsministeriet Transportministeriet Forsvarsministeriet

2 Økonomi- og Erhvervsministeriet Resultater Digital regnskabsplatform I december 2010 blev den digitale løsning Regnskab 2.0 lanceret. Regnskab 2.0 er en ny digital regnskabsplatform, som gør det muligt for virksomheder og revisorer at indsende årsrapporter digitalt. Løsningen består af to forskellige indberetningsmuligheder for at imødekomme de forskellige typer danske virksomheder. Regnskab Basis er et intelligent, let tilgængeligt værktøj til at danne og indberette årsrapporter for små virksomheder. Derudover består Regnskab 2.0 af en specialløsning for de større virksomheder med mere komplicerede årsrapporter. Revision af regnskabet er ikke længere et krav for de mindre virksomheder Grænserne for, hvornår en virksomhed skal have en revisor til at kontrollere og underskrive regnskabet, er hævet. Det betyder, at yderligere ca virksomheder ikke længere skal følge de samme regler for revision som de store virksomheder, og at de har mulighed for at vælge, om de vil bruge en revisor, eller om de kan gennemgå regnskabet selv. I alt er revisionspligten siden 2006 lettet for ca virksomheder. Modernisering af selskabslovene Aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven er blevet moderniseret og samlet i én ny fælles selskabslov. Den nye selskabslov giver selskaberne større fleksibilitet og handlemuligheder. Fremover vil det eksempelvis være nemmere at stifte et anpartsselskab, da stiftelsesproceduren er gjort nemmere og kapitalkravet er mindre. Samtidig bliver det f.eks. også nemmere for selskaberne at fusionere, spalte og udbetale udbytte, idet kapitalejerne bl.a. har fået mulighed for at fravælge en række dokumenter. Næringsbrev til fødevarevirksomhed Næringsbrevet til fødevarevirksomheder er nu samlet i ét næringsbrev, hvor der tidligere var tre. Ændringen betyder, at restauranter og hoteller, der før skulle ansøge om næringsbrev i den lokale politikreds, nu kan få det gennem optagelsen i næringsbasen via virk.dk, på samme måde som fødevare-butikker og -engrosvirksomheder gør det. Derudover er det nu kun én myndighed, der udsteder næringsbrevene, så der ikke længere skal ansøges hos forskellige myndigheder afhængig af virksomhedstype og bopæl. Medarbejderrepræsentanter i aktie- og anpartsselskabers bestyrelser De nye regler omkring valg af medarbejderrepræsentanter til det øverste ledelsesorgan i aktieog anpartsselskaber (bestyrelse/tilsynsråd) indeholder en betydeligt større grad af fleksibilitet, end de tidligere regler gjorde. Således kan en række frist- og procedureregler fremover fraviges, hvis der er enighed herom mellem ledelse og medarbejdere i valgudvalget og/eller koncernvalgudvalget. Integreret indberetning af oplysninger til Intrastat (EU handel med varer), Udenrigshandel med tjenester og Listesystemet (eksport moms) Virksomhederne kan nu på én gang indberette oplysninger om import/ eksport (Intrastat) og listeindberetninger om salg til andre EU virksomheder til flere myndigheder på én gang. Danmarks Statistik og Skatteministeriet har lavet en fælles digital løsning, som gør, at de kan dele oplysningerne i mellem sig. I den nye løsning er der information om varekoder og om muligheden for at kontrollere momsnumre. Begge dele sparer virksomhedernes tid. Nemmere indberetning til campingstatistikken Det er blevet betydeligt nemmere for campingpladsejere at indberette til Danmarks Statistiks Campingstatistik, fordi der er blevet lavet en system-til-system løsning mellem campingpladsernes bookingsystemer og Danmarks Statistik. En typisk campingplads bruger nu kun om- 2

3 kring en halv time årligt på at indberette til Campingstatistikken. Det er et fald på næsten 98 pct. i de administrative byrder. Færre stikprøver på statistik - Intrastat import Færre virksomheder skal give oplysninger til Danmarks Statistik om import. Det skyldes, at den gældende EU-forordning for Intrastat er ændret, og at Danmarks Statistik herefter har besluttet at spørge færre virksomheder. Det betyder, at ca danske virksomheder slipper for at indberette til statistikken. Digitalisering af blanketter til indberetning til Danmarks Statistik Det er blevet nemmere for virksomhederne at hente, udfylde og sende indberetninger til Danmarks Statistik. Blanketterne ligger nu på Virk.dk som smarte blanketter. Det betyder, at nogle af blanketterne er blevet nemmere og hurtigere for virksomhederne at bruge, fordi de kan søge i dem. Andre blanketter er udfyldt på forhånd med oplysninger fra den forrige indberetning. Ledelsesberetning i finansielle virksomheder Revisor skal ikke længere revidere oplysningerne i ledelsesberetningen til årsrapporten i finansielle virksomheder. Revisor kan i stedet nøjes med at afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab. Ændringer af årsregnskabsloven Grænserne i EU s regnskabsdirektiv, for hvornår en virksomhed betragtes som henholdsvis lille, mellemstor eller stor, er forhøjet. Det betyder, at en række virksomheder, der tidligere var mellemstore, nu er små, ligesom en række af de tidligere store virksomheder nu er mellemstore. Dermed stilles der færre krav til disse virksomheder end tidligere. Herudover er der gennemført en række lempelser i lovens krav. Bl.a. er kravet om at opgøre og medtage udviklingsprojekter i regnskabet ophævet for mellemstore virksomheder, ligesom visse oplysningskrav er fjernet. Resultater 2008: Forenkling af byggesagsbehandlingen Fra 1. januar 2009 er ukomplicerede byggerier blevet fritaget fra kommunal kontrol af de byggetekniske forhold. Kommunerne skal således ikke længere kontrollere, om disse byggerier overholder de tekniske krav i bygningsreglementet, idet bygherren og dennes rådgivere selv er ansvarlig for at sikre overholdelsen af de tekniske krav. Det medfører, at ca. 90 pct. af alle byggerier kan opføres uden kommunal sagsbehandling af de tekniske forhold med deraf følgende administrative besparelser for bygherrerne. Virk.dk - virksomhedernes digitale indgang til det offentlige På Virk.dk finder du indberetninger til det offentlige og erhvervsrettet information fra myndigheder. Portalen er resultatet af flere års arbejde og udvikles til stadighed for at give virksomhederne adgang til indberetninger og information. Portalen giver adgang til ca digitale indberetninger (ultimo 2010) og til søgning i erhvervsrettet information fra offentlige myndigheder Forenklet årsregnskabslov Reglerne for udarbejdelse af virksomhedernes årsrapport er blevet forenklet, således at virksomhederne skal give færre oplysninger. Dette har medført store årlige besparelser for ca små og mellemstore virksomheder. 3

4 Resultater 2007: Webreg Webreg giver mulighed for online registrering af virksomheder. Systemet er løbende blevet udviklet siden det første gang så dagens lys i Med en digital signatur kan næsten alle typer A/S og ApS stiftes på Webreg, og på sitet kan en lang række forhold ændres f.eks. om ledelse, revision, virksomhedens navn og binavne, hjemstedsadresse, vedtægter mv. Elinstallatører skal kun autoriseres én gang Elinstallatører skal nu ikke længere søge om at få deres autorisation forlænget. Tidligere skulle alle knapt elinstallatører hvert femte år indsende en blanket til Sikkerhedsstyrelsen for at få deres autorisation forlænget. Kursusbevis er nok til at arbejde med gasfyr Gasreglementet er ændret, så der kun kræves et kursusbevis af VVS-installatører for at arbejde med større gasfyrede anlæg. Tidligere skulle VVS-installatørerne have et personligt certifikat, som blev udstedt på baggrund af kursusbeviset, men i dag er det tilstrækkeligt med kursusbeviset som dokumentation for de faglige kompetencer. Digital på- og afmønstring af besætningen på skibe Søfartsstyrelsen har udviklet to digitale løsninger, som redere kan bruge til indberetning af påog afmønstring for besætningen. Den ene løsning er en avanceret system-til-system, hvor redernes IT-system kan generere mønstringsdata direkte til Søfartsstyrelsen, mens den anden løsning benytter online-registrering via Virk.dk og er beregnet til mindre rederier. Tidligere udfyldte man af- og påmønstringen på gennemslagspapir og fordelte seks eksemplarer til bl.a. rederiet, den søfarende og Søfartsstyrelsen. Mindre dokumentation for sikkerhedsudstyr på fiskeskibe Fiskeskibe skal fremover kun føre dokumentation for deres øvelser med industrifisk-relateret sikkerhedsudstyr hver tredje måned i modsætning til tidligere, hvor det var hver måned. Ændringen betyder lettelser for omkring fiskeskibe. Elektronisk kvittering for egenkontrol i stedet for Søfartsstyrelsens syn 30 lastskibe har fået mulighed for skriftligt at rapportere til Søfartsstyrelsen, at skibet overholder reglerne i lov om sikkerhed til søs. Søfartsstyrelsen har derudover udviklet en elektronisk kvittering. Pligten til at føre tilsynsbog er ophævet Kravet om at føre tilsynsbog blev ophævet i august I tilsynsbogen skulle virksomhederne indføre dokumentation for Søfartsstyrelsens syn og anføre dispensationer og særlige tilladelser eller afgørelser mv. Tilsynsbogen blev som følge af en ny digital løsning i 2004 mere eller mindre overflødig. Pligten til at føre maskindagbog ophævet Kravet om at føre maskindagbøger i skibe med en fremdrivningseffekt på 750 KW og derover blev ophævet i Initiativet sparer virksomhederne for detaljeret at registrere aktiviteter og hændelser på sørejsen af betydning for sejlsikkerheden. Oplysningerne lagres automatisk. Dermed spares knap 4000 skibe for administrativt besvær. Ophør af statistikindberetninger til Ordreindgang mht. anlæg Pligten til at indberette til statistik om Ordreindgang mht. anlæg er fra 2007 begrænset til alene at omfatte ordreproducerende virksomheder - ikke øvrige producenter. 4

5 Resultater 2006: Krav om kundesamtykke er lempet Finansielle virksomheder, som f.eks. forsikringsselskaber, skal ikke længere en gang om året oplyse kunderne om, hvilke typer af oplysninger, som kunden har givet samtykke til, at virksomheden må videregive. Virksomhederne skal heller ikke længere oplyse kunderne, når der er sket ændringer i disse oplysninger. Kunderne kan stadig få disse oplysninger oplyst, hvis de beder om det. Ændringerne letter 136 virksomheder for byrder. Mindre kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler Elektriske installationer i landets ca forsamlingslokaler skal nu kun kontrolleres hvert andet år. Tidligere skulle de kontrolleres hvert år. Det sparer ejerne af forsamlingslokaler for udgifter til autoriserede elinstallatører. Små virksomheder fritages for revisionspligt Årsregnskabsloven er blevet ændret, så små virksomheder ikke længere behøver at få revideret deres årsrapport af en revisor. Omkring virksomheder er fritaget for revisionspligten. Digital information om livsforsikringer Forsikringsselskaberne behøver ikke længere sende det årlige brev til kunderne med oplysninger om deres livsforsikringer. Forsikringsselskaberne kan i stedet give kunderne adgang til oplysningerne via en kodet hjemmeside. Ændringen betyder en lettelse for 68 forsikringsselskaber i udgifter til print og porto m.m. Færre krav til forsikringsselskabernes årsregnskaber Forsikringsselskaber, der tilbyder syge- og ulykkesforsikringer, har fået lempet reglerne for, hvordan deres årsregnskab skal udarbejdes. De skal bl.a. ikke længere udarbejde særskilte opgørelser af det forsikringstekniske resultat for henholdsvis livsforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden. Færre små virksomheder skal indberette til produktstatistik Produktstatistikkerne for service-erhverv er blevet ændret, så virksomheder med færre end 10 ansatte kun skal indberette til to ud af elleve statistikker fra Færre skal indberette til Forbrugerindekset Med en reduktion af stikprøven til Forbrugerindekset er flere end 100 virksomheder fritaget for indberetning fra Digital indberetning til Danmarks Statistik via Virk.dk Èn indgang via Virk.dk har siden 2006 lettet virksomhedernes indberetning til en lang række statistikker: Intrastat, Detailomsætningsindekset, Svinetællingen, Industriens produktion og ordreindgang, Industriens salg af varer, Prisindeks i produktions- og importleddet samt Beskæftigede inden for bygge- og anlæg. Resultater 2005: Afskaffelse af fusions-/spaltningsregnskab og forenklede beslutningsprocedurer Aktieselskaber skal ikke længere opstille et fusionsregnskab, hvis de fusionerer, eller et spaltningsregnskab, hvis de bliver splittet op i flere selskaber. Ændringen betyder lettelser for omkring virksomheder om året. Enklere udbetaling af ekstraordinært udbytte 5

6 Kravene ved udbetaling af ekstraordinært udbytte i aktie- og anpartsselskaber er lempet. Bl.a. skulle ét af de bilag, der var vedlagt ledelsens beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, tidligere være gennemgået og påtegnet af selskabets revisor, men det krav er nu bortfaldet for selskaber, der ikke er underlagt revisionspligt. Nemmere at opløse erhvervsdrivende virksomheder Der er indført en forenklet procedure for opløsning af erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar. Disse virksomheder kan nu opløses ved at afgive en erklæring overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at al gæld er betalt, og at virksomheden er opløst. Tidligere kunne virksomhederne alene følge reglerne om likvidation, hvor ledelsen bl.a. skal udpege en likvidator til at stå for opløsningen, annoncere likvidationen i Statstidende og give eventuelle kreditorer en frist på tre måneder til at gøre sit krav gældende. Mulighed for elektroniske bestyrelsesmøder Det er blevet muligt for bestyrelserne i anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde at afholde elektroniske bestyrelsesmøder, f.eks. via Internettet. Samtidig kan bestyrelserne bruge elektronisk udveksling af dokumenter i forbindelse med møderne i stedet for at skulle fremlægge dokumenter i papirformat. Virksomheder skal ikke beskrive almindelige økonomisystemer Virksomhederne skal ikke længere udarbejde en beskrivelse af det system, de benytter til bogføring, så længe der er tale om et almindeligt økonomisystem. Samtidig skal virksomhederne ikke længere søge dispensation, hvis de ønsker at opbevare regnskabsmateriale i visse andre lande. Begrænsning i antal indberetninger for små virksomheder Virksomheder med under 10 ansatte (eller en omsætning svarende hertil) skal fra 2005 makimalt indberette til 3 statistikker i løbet af et år. Antallet af virksomheder der skal indberette til Intrastat er reduceret I kraft af, at grænserne for indberetning til Intrastat er blevet hævet, er ca virksomheder fra 2005 blevet lettet administrativt, heraf er ca. 800 virksomheder er blevet helt fritaget for indberetning. Antallet af oplysningskrav til Intrastat er reduceret Der er fra 2005 sket en reduktion i antallet af oplysninger, der skal afgives til intrastat, herunder skal der ikke oplyses om returvarer, og der skal ikke angives en varebeskrivelse. Websøgefacilitet til varekoder i Intrastat Der er fra 2005 udviklet en websøgefacilitet til varekoder, som er én af de oplysninger, som ca virksomhederne skal afgive månedligt vedrørende handel med EU-lande. Spørgsmål om mængdeoplysninger fjernes Fra 2005 fjernes kravet om angivelse af mængdeoplysninger på spørgeskemaet til Industriens forbrug af råvarer og tjenester. Forenklingen vil komme ca virksomheder til gode. Indberetning til Detailomsætningsindekset er forenklet Mængden af oplysninger, der skal indberettes til Detailomsætningsindekset, er reduceret fra Danmarks Statistik ophørte med at udskille omsætning til hhv. erhvervsmæssig salg og eksport, hvilket man hidtil havde bedt de største indberettere om at gøre. Samtidig kan indberetningen ske nemt via telefonen. 6

7 Indberetning til regnskabsstatistikken er blevet forenklet Et stigende antal indberettere til Regnskabsstatistikken benytter muligheden for blot at indsende en kopi af sit interne regnskab. Hertil kommer, at Supplerende regnskabsstatistik for rederier og Regnskabsstatistik for forbrugerkreditselskaber er ophørt fra 2005, hvorved knap 200 virksomheder blev fritaget for indberetning. Færre skal indberette til høst-statistikken og skemaet er blevet reduceret Stikprøven til høsttællingen er fra 2005 blevet reduceret, hvorved ca leverandører er blevet fritaget. For de resterende indberettere er spørgeskemaet blevet reduceret. Færre skal indberette til svinetællingen og system-til-system løsning er etableret Stikprøven til Svinetællingen er fra 2005 reduceret, hvorved ca årlige indberetninger undgås. Desuden blev indberetningen fra 2007 automatiseres via system-til-system løsningen Agrosoft. Resultater 2004: Forenkling af selskabslovgivningen Selskabslovene er blevet forenklet, så selskaber opnår større fleksibilitet med hensyn til likviditet og kapitalstruktur. Eksempelvis er reglerne om binding af midler i aktieselskabers overkursfonde ophævet, og det er blevet muligt at udbetale ekstraordinært udbytte i løbet af året. Ændringerne medfører samtidig større fleksibilitet for selskabers ejere og ledere blandt andet ved fjernelse af bopælskrav og ved at muliggøre skriftlig behandling af visse bestyrelsessager. Forenkling af indberetninger til Danmarks Statistik For at gøre det lettere for virksomhederne at indberette oplysninger til Danmarks Statistik, er der skabt mulighed for, at virksomhederne, hvis de tekniske forudsætninger er til stede, kan indsende oplysninger til de enkelte statistiktællinger via Virk.dk. Ved indberetninger via portalen forudfyldes oplysninger for den enkelte dataleverandør. Forenkling af årsregnskabsloven Årsregnskabsloven er blevet forenklet, så det er blevet lettere at aflægge årsrapport for især små og mellemstore virksomheder. Forenklingen indebærer blandt andet, at cirka mellemstore virksomheder fremover kan nøjes med at opfylde de lempeligere regler, som gælder for små virksomheder. Desuden er en række oplysningskrav blevet ophævet for især små og mellemstore virksomheder. Forenkling af brandbestemmelser i byggeri Byggebranchen har fået lettere ved at overskue brandbestemmelserne i byggesager. Bestemmelserne i bygningsreglementet er ændret fra omfangsrige, detaljerede udførelseskrav til overordnede funktionskrav. Det giver plads til større fleksibilitet i byggeprocessen. Sikkerhedsniveauet for bygningers brandbeskyttelse er fastholdt ved ændringen. Virksomheders enhedsregistrering Hidtil har virksomheder ved opstart, ændringer og ophør skullet afgive oplysninger til en række myndigheder. Nu bliver grundregistrering og lettere kontrolopgaver sammenlagt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og alle typer af virksomheder får dermed én indgang til virksomhedsregistrering. Samtidig udvikles der en internetbaseret løsningsmodel, der betyder, at virksomheden vil kunne indberette alle relevante oplysninger samlet til myndighederne, som straks herefter registrerer oplysningerne. Enkel adgang til erhvervsservice 7

8 Der er blevet etableret i alt 15 Erhvervscentre i hele landet som en afløsning for TIC og Kontaktpunkter for Iværksættere, som i 2003 blev nedlagt. Der er dermed skabt et enstrenget erhvervsservicesystem, som sikrer iværksættere og mindre virksomheder en samlet indgang til al erhvervsservice i området. Erhvervsservicecentrene koordinerer nu de forskellige erhvervsservicetilbud i regionen. Digital ansøgning om autorisation som VVS-installatør mv. 6 forskellige ansøgninger om autorisation på el-, VVS- og kloakområderne kan fremover indgives elektronisk til Sikkerhedsstyrelsen via Virk.dk ved anvendelse af digital signatur. Resultater : Digital indberetning af el-sikkerhedsattester Ejere, der får foretaget kontrol af elinstallationerne i forsamlingslokaler, skulle tidligere indsende genpart af el-sikkerhedsattesten fra elinstallatøren til Elektricitetsrådet. Reglerne er nu forenklet, således at lokaleejeren kan overlade indberetningen af sikkerhedsattesten til elinstallatøren, der indberetter den via Internettet. Det anslås, at ejere af forsamlingslokaler fremover slipper for at indsende cirka attester om året. Elektroniske generalforsamlinger Fremover er det muligt for aktie- og anpartsselskaber at afholde elektroniske generalforsamlinger. Det er muligt at afholde en generalforsamling, hvor nogle aktionærer deltager fysisk, mens andre deltager elektronisk f.eks. via internettet. Samtidig kan selskaberne nu kommunikere elektronisk med aktionærerne frem for at anvende papirbaseret kommunikation. Forenkling af indberetninger til Danmarks Statistik 500 virksomheder i byggeriet skal ikke længere indberette oplysninger til Danmarks Statistik til brug for opgørelsen af beskæftigelsen i byggeriet. Danmarks Statistik har desuden gennemgået alle spørgeskemaer til virksomhederne med henblik på at forenkle dem og gøre dem mere forståelige. I nogle tilfælde henter Danmarks Statistik nu selv prisoplysninger fra virksomhedernes hjemmesider i stedet for at spørge virksomhederne. Endelig er det blevet muligt for virksomhederne at indberette oplysninger til flere statistikker via internettet. Det gælder blandt andet indberetningerne til intrastat, lønstatistikken, godstransport med lastbiler, svinetælling samt øvrige arbejdsomkostninger. Administrative forenklinger på skibe Der er gennemført en række administrative forenklinger for skibe. Tidligere skulle arbejdsinstruktioner ajourføres på både dansk og engelsk. Denne pligt er afskaffet, således at ajourføringen fremover kun skal ske på engelsk. Desuden skal små skibe ikke længere afholde sikkerhedsmøder med skriftligt referat én gang i kvartalet men i stedet udfylde særlige skemaer. Autorisationskravet for skibsdagbøger er fjernet Skibsdagbøger og tilsynsbøger bliver trykt og udgivet af Søfartsstyrelsen. Tidligere skulle bøgerne autoriseres af Søfartsstyrelsen eller af en dansk udenrigsrepræsentation, når de blev solgt. Det skete ved, at der blev trukket en lidse gennem hullerne i den nye bog, og lidsen blev forseglet med en oblat. Udfyldte bøger blev desuden kontrolleret. Autorisationskravet er nu fjernet, hvilket er en forenkling til gavn for skibsførere, rederier og myndigheder. Erhvervsportalen virk.dk Mange offentlige myndigheder har udviklet digitale løsninger, som gør det lettere for virksomhederne at indberette oplysninger m.m. til de offentlige myndigheder. Det var imidlertid svært for virksomhederne at overskue og finde de rigtige blanketter på Internettet. Virk.dk er én sam- 8

9 let indgang til alle offentlige erhvervsrettede informations- og søgetjenester og digitale løsninger. Portalen samler dermed al information, som virksomhederne skal bruge for at løse sine administrative opgaver og holde sig orienteret. (Portalen er blevet løbende udviklet se også under 2008). Skatteministeriet Resultater Momsindberetning system-til-system løsning Virksomhederne har fået det meget lettere, når de skal indberette moms. Der er udviklet en såkaldt system-til-system- (digital) løsning, som gør, at Skatteministeriet kan trække de relevante oplysninger direkte fra virksomhedernes regnskabs- og bogføringssystemer og overføre dem til Skatteministeriet. I første omgang omfatter løsningen landbrug, men når system-til-system løsningen er fuldt implementeret senest omkring 2012, vil alle danske virksomheder få fordel af det nye system. Integreret indberetning af oplysninger til Intrastat (EU handel med varer), Udenrigshandel med tjenester og Listesystemet (eksport moms) (SKM / ØEM) (Se beskrivelse under ØEM) Tilbagesøgning af moms fra udlandet Virksomhederne kan nu selv søge moms tilbage, og det kan nu også betale sig for små beløb. SKATs web-løsning gør det mere enkelt at søge moms tilbage, der er betalt i udlandet. Virksomhederne skal ikke længere kommunikere med skattemyndighederne i det land, hvor momsen er betalt, men med SKAT. SKAT står for at kommunikere med det eller de lande, hvor momsen er betalt. Al virksomhedens kommunikation foregår digitalt via SKATs webløsning. De øvrige EU lande har implementeret lignende løsninger. Letmoms - Momsregistrering i webreg lynservice. Virksomheder kan nu blive momsregistreret samtidig med, at de registrerer deres virksomhed, og det sparer dem for en arbejdsgang. Initiativet betyder, at en person, der ønsker at oprette en virksomhed, samtidig kan lade sig registrere for moms, ansatte, lønsumsafgift, import og eksport. Samtidig kan alle, der allerede har et CVR nummer, nu bruge den digitale løsning til at lade sig registrere for moms, ansatte og lønsumsafgift. Spilleautomater smart løsning til indberetning Ejere af spilleautomater skulle tidligere manuelt aflæse de nødvendige tal til den månedlige angivelse og beregning. Derefter skulle ejerne printe tallene ud og taste dem ind i TastSelvløsningen. I dag kan spilleautomatejeren med en særlig software trække de nødvendige tal ud og med den nye system-til-system-løsning sker angivelsen digitalt og uden om TastSelv via indsendelsen af en fil direkte til Skatteministeriet. Forenkling for delregistrerede virksomheder Indtil 1. januar 2009 skulle delregistrerede virksomheder altid anvende samme korte afregningsfrister, som gælder for store virksomheder eksempelvis afregne moms månedligt og afregne indeholdt A-skat den sidste bankdag i den pågældende måned. Nu er reglen ændret, så delregistrerede virksomheder kun kommer på de forkortede afregningsfrister, hvis de tilsammen kommer over grænserne for at blive anset for en stor virksomhed. Hermed er reglerne om forkortede afregningsfrister begrænset til virksomheder, som reelt er over beløbsgrænserne for de kortere afregningsfrister. Med ændringen er værnsreglen lempet, så den nu kun rammer de helt nødvendige tilfælde. Ændringen gælder både for fristen for afregning af moms og A-skat m.v. 9

10 Digital platform Skatteministeriet kan fra 2011 modtage selskabsselvangivelsen via den fælles digitale løsning Regnskab 2.0, som virksomhederne også benytter til at indsende regnskaber til Økonomi- og Erhvervsministeriet. (læs mere om initiativet under ØEM) Resultater 2008: Administrationen ved lønindeholdelse fjernet Med indførelsen af eindkomstregistret og det elektroniske skattekort er det blevet muligt at lønindeholde via det almindelige skattetrækkort. Herved er arbejdsgiverens arbejde med at lønindeholde fjernet. Det letter arbejdsgiverens arbejde med lønadministrationen betydeligt og har fjernet en stor irritationsbyrde for virksomhederne og belastning for lønmodtagerne. Samtidig betyder det elektroniske skattekort, at virksomheden slipper for at indsamle skattekort fra medarbejderne og derefter indtaste oplysningerne i bogholderisystemet. Digitaliseret vejbenyttelsesbevis Danmark har i samarbejde med Benelux-landene og Sverige lavet et onlinesystem, som gør det overflødigt at medbringe vejbenyttelsesbeviset i de lande, der er omfattet af systemet. I stedet kan myndighederne slå op i registret og se, at der er betalt vejbenyttelsesafgift for lastbilen. Lastbilchauffører er blevet fri for at køre rundt med et vejbenyttelsesbevis. Beviset tjente tidligere som bevis til politiet for, at afgiften var betalt. Politiet har i stedet fået en database, hvor det er muligt at se, om afgiften er betalt. Færgeselskaberne er også sluppet for at udstede vejbenyttelsesbeviser til udenlandske lastbiler m.v. Lettelsen omfatter virksomheder med ca lastbiler over 12 tons, der betaler vejafgift. Storkundeordning ved betaling af tinglysningsafgift Fra den 1. januar 2009 blev det muligt for store kunder, som f.eks. banker, kreditforeninger og ejendomsmæglere at betale en måneds tinglysningsgebyrer på en gang i stedet for som nu at betale afgiften for hver enkelt tinglysning. Enklere regler for værdifastsættelse af brugte køretøjer Registrerede bil- eller motorcykelforhandlere kan nu selv vurdere et køretøjs værdi i forbindelse med import eller eksport af et brugt køretøj. Angivelser og betaling kan ske samlet en gang om måneden. Ordningen er en lettelse for forhandlerne ved at mindske det arbejde der er forbundet med at betale registreringsafgift af importerede brugte køretøjer, og det arbejde, der er forbundet med at få udbetalt godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af brugte køretøjer. Kreditordning på nummerplader Fra 12. januar 2009 er det muligt for registrerede autoforhandlere (dvs. virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven), månedligt at afregne betalingen for nummerplader, ejerskifte, genpart af registreringsattest, samt køb af rettigheder til ønskenummerplader, i stedet for den nuværende praksis, som har været kontant betaling. Kreditordningen gælder i princippet alle de ydelser, som registrerede forhandlere normalt betaler for hos SKATs nummerpladeekspedition, ved indregistrering eller ejerskifte af motorkøretøjer mv. 10

11 Resultater 2007: Selskaber fritages for at søge om tilladelse til skattefri omstruktureringer Selskaber, som ønsker at gennemføre skattefri omstruktureringer af koncernen, behøver ikke længere at søge om tilladelse hertil. Reglerne er objektiveret, så selskaberne kan læse i loven, hvornår der kan omstruktureres skattefrit. Nu kan selskaberne gennemføre omstruktureringen og blot oplyse herom i forbindelse med selvangivelsen. Lettelsen består i, at selskabet fritages for at skrive ansøgning om tilladelse til skattefri omstrukturering. Datagenbrug ved skattefri omstruktureringer Selskaber, som gennemfører skattefri omstruktureringer er fritaget for at indsende de selskabsretlige dokumenter til SKAT. De selskabsretlige dokumenter skal efter de selskabsretlige regler indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registreringen af selskabet. SKAT har derfor mulighed for at rekvirere de selskabsretlige dokumenter hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaberne slipper dermed for at indsende de samme dokumenter til begge myndigheder. Forslaget er således udtryk for en udmøntning af visionen om én indberetning, én gang, ét sted. Bedre service SKAT har i sin indsatsstrategi sat fokus på bedre service og forebyggelse samt en mere målrettet kontrol. Et led i den bedre service er bedre vejledning, kurser, servicebesøg og nyhedsbreve. Disse initiativer sætter alle fokus på at hjælpe virksomhederne med at overholde reglerne ved brug af bedre service og vejledning. Initiativerne består i: Kurser til virksomhederne og deres rådgivere. Det drejer sig om kurser for iværksættere, kurser ved ny lovgivning samt grundlæggende kurser om skatte- og afgiftsregler. Der er også udarbejdet en iværksætterpakke med alle de oplysninger, som nystartede virksomheder typisk har brug for. Informationsmateriale og vejledninger er gennemskrevet, så det bliver nemmere at læse og nemmere at finde de informationer, som virksomheden skal bruge i den konkrete situation. Virksomhederne kan også tilmelde sig et nyhedsbrev med nyheder og vejledning indenfor de emner, som virksomheden vælger. Endelig tilbyder SKAT at komme på servicebesøg hos virksomhederne og hjælpe dem med at få styr på de rutiner, som er grundlaget for nemt at kunne følge reglerne. SKAT har på sin hjemmeside forbedret søgemaskinen, så det nu er lettere og hurtigere at finde svar på et konkret spørgsmål. Hurtigere tilbagebetaling af negativ moms Indsatsstrategien har også betydet, at SKAT har hævet grænsen for automatisk udbetaling af negativ moms. Det betyder samtidig, at flere virksomheder kan få udbetalt den negative moms uden ventetid. Resultater 2006: Overblik over egne skatteoplysninger Fra 1. februar 2006 har SKAT åbnet for, at man som virksomhed på TastSelv Erhverv kan se de skatteoplysninger (renter, aktieoplysninger m.v.), der af andre er indberettet til SKAT på virksomhedens CVR- / SE-nummer. Er der tale om indberetning til en personligt ejet virksomhed vil oplysningerne desuden fremgå af virksomhedsejers skattemappe i TastSelv Borger. En virksomhed kan autorisere andre (f.eks. revisorer, banker) til sine indberettede skatteoplysninger på TastSelv Erhverv. Det har gjort revisors arbejde med selvangivelsen for en personlig erhvervsdrivende betydelig nemmere. 11

12 Virksomheder skal ikke søge tilladelse til at anvende forskudt indkomstår Selvstændige erhvervsdrivende skal ikke længere søge SKAT om tilladelse til at anvende forskudt indkomstår. I stedet for fremgår det nu klart af en række objektive kriterier, hvornår virksomhederne har lov til at omlægge deres indkomstår. Omkring virksomheder anvender forskudt indkomstår. Afskaffelse af underretningspligt til tredjeparter Øget brug af digitale løsninger har skabt grundlag for, at virksomhederne kan slippe af med en række underretningspligter. Når en virksomhed tidligere indberettede oplysninger om trediepart til SKAT skulle virksomheden også underrette den pågældende om, hvad der var indberettet til SKAT. Det betød, at virksomhederne skulle give de samme oplysninger til SKAT og til den oplysningerne vedrørte. Det kunne f.eks. være oplysninger, som modtageren skulle bruge til sin egen selvangivelse. Mange af disse underretningspligter er nu fjernet. I stedet stiller SKAT oplysningerne til rådighed i en særlig skattemappe, man kan se på Internettet. Det drejer sig eksempelvis om oplysninger fra pengeinstitutter om renter, udloddet udbytte, oplysning om pantebreve i depot etc. For modtageren af oplysningerne betyder det en bedre service, fordi oplysningerne stilles til rådighed samlet. Så slipper modtageren for at holde styr på et større antal rudekuverter ved kontrollen af selvangivelsen. For virksomhederne er der ressourcer at spare, når de slipper for at udsende oplysningerne til ansatte, kunder og aktionærer etc. Afskaffelsen af underretningspligterne til tredjeparter har sparet virksomhederne for 313 mio. kr. Fritagelse for virksomhedsskema m.m. Indførelsen af nye regler betyder, at omkring virksomheder fritages for indberetning af et særligt omfattende virksomhedsskema. I stedet er der tilført nogle nye felter i selvangivelsen til regnskabsoplysninger. Samtidig lempes kravet om indgivelse af skatteregnskab, så kun få store og specielle virksomheder skal indgive skatteregnskab sammen med selvangivelsen, mens andre virksomheder kun skal indgive skatteregnskab efterfølgende, hvis skattemyndighederne beder om det, fordi virksomheden er udtaget til ligning. De fleste virksomheder kan nu også indberette selvangivelsen digitalt, fordi afgivelsen af regnskabsoplysninger er integreret i selvangivelsen, og fordi skatteregnskab som hovedregel ikke skal sendes med. Færre omregninger af valuta i skatteregnskabet Virksomheder, der bogfører i fremmed valuta, skulle tidligere omregne transaktioner, der er gennemført i fremmed valuta, om til danske kroner efter den gældende valutakurs på dagen. Det er virksomhederne blevet fri for, og kan nu nøjes med at regne det skattemæssige årsregnskab om til danske kroner én gang om året. Færre krav ved oprettelse af selskab Reglerne for sikkerhedsstillelse ændres, så de bl.a. lempes i forbindelse med oprettelse af selskaber. Det betyder, at der ikke længere stilles krav om indsendelse af en revisor-, ledelses- og formueerklæring, når virksomheden ikke opfylder formuekravet på kr. ved registrering. Omkring virksomheder er omfattet af lettelsen. Kortere opbevaring af kassestrimler Detailvirksomheder skal nu kun opbevare kassestrimler og andre interne bilag i ét år efter at regnskabet er underskrevet. Tidligere skulle detailvirksomhederne gemme kassestrimlerne i fem år eller udarbejde og indsende en ansøgning til skattemyndighederne for at få tilladelse til, at kassestrimler kun skulle opbevares i ét år. Lettelsen gælder for omkring detailvirksomheder. 12

13 En virksomhedskalender - årshjul På skatteområdet kan virksomhederne danne deres egen virksomhedskalender ved at svare på nogle spørgsmål om deres egen virksomhedsprofil. Herved dannes et årshjul, der viser de frister, som gælder for virksomhedens indberetningspligter til SKAT. Resultater 2005: Ændrede momsgrænser Grænserne for virksomheders afgiftspligtige leverancer blev forhøjet, hvilket har medført at en række virksomheder, ikke skal indberette moms så hyppigt som tidligere. Mulighed for at anvende digitale lønsedler Arbejdsgivere skal ikke længere skriftligt meddele arbejdstagere om indeholdt A-skat, men kan i stedet gøre dette digitalt. Det blev derved muligt for alle arbejdsgivere at anvende digitale lønsedler i stedet for lønsedler på papir. Lettelsen betyder, at arbejdsgiverne kan spare arbejdet med print, kuvertering, omdeling eller forsendelse. Ændringen berører alle virksomheder med ansatte, og der udsendes omkring 25 mio. lønsedler om året. Forenkling af pensionsbeskatningsloven Virksomheder, der udbyder pensionsordninger, f.eks. pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionskasser, skal opgøre beskatningsgrundlaget af pensionsafkastet for hver kunde, som de administrerer pensionsordninger for. Når investeringerne giver tab, kan der forekomme negativ skat, som skal udbetales til kunden, hvis pensionsordningen ophører. Tidligere skulle pensionsudbyderne ansøge om at få den negative skat udbetalt til kunden, men det skal de ikke længere. Lettelsen har virkning for 20 virksomheder. Forenklede regler om gevinstgivende spilleautomater Gevinstgivende spilleautomater skal nu kun godkendes hvert femte år i stedet for, som tidligere, hvert tredje år. Formålet med godkendelsen er bl.a. at sikre, at der ikke kan ændres på de dele af spilleautomaten, som har betydning for spillets udfald. Godkendelsen indeholder bl.a. en plombering af disse dele. Lettelsen betyder, at virksomhederne ikke så ofte skal søge om at få godkendelsen fornyet. Forenkling af anpartsreglerne ved udlejning af fast ejendom Reglerne for virksomheders udlejning af fast ejendom er lempet så virksomheder med op til 10 ejere, der ikke deltager væsentligt i den daglige drift af virksomheden, kan lade den daglige drift af ejendommen varetage af en professionel administrator. Tidligere har skattereglerne været til hinder for en effektiv og professionel drift, fordi virksomhederne var tvunget til at sikre sig, at den valgte daglige administrator ikke udførte tilsvarende administration af udlejet fast ejendom for andre og i alt for flere end 10 personer. Det var administrativt bøvlet for virksomhederne, særligt fordi den øvrige administration af virksomheden godt måtte ske hos en administrator, som havde tilsvarende opgaver for andre. Resultater 2004: Bindende ligningssvar til selskaber og hovedaktionærer Bindende ligningssvar betyder, at borgere og erhvervsdrivende mod betaling af et mindre gebyr kan få klar besked om deres skat, inden de foretager en økonomisk disposition. Ordningen er nu udvidet, så den også omfatter selskaber og hovedaktionærer Forenkling af CO2-afgiften De komplicerede regler om CO2-afgift er blevet lidt enklere. Det betyder, at alle momsregistrerede virksomheder, der betaler CO2-afgift, når de bruger el til belysning, produktionsanlæg, 13

14 edb-udstyr og ventilatorer, får administrative lettelser. Ændringen indebærer, at refusionen af CO2-afgift på 10 procent ved let proces er bortfaldet samtidig med, at selve afgiften er nedsat tilsvarende virksomheder opnår derved administrative lettelser. Forbedrede tinglysningsafgiftsregler Nu er det muligt at samle flere retsforhold i én anmeldelse (ét dokument). Dermed skal borgere og virksomheder kun betale tinglysningsafgift én gang. Reglerne for overførsel af afgift mellem pantebreve ved afløsning af lån er ligeledes forenklet. Forenkling af afgiftslove Flere afgiftslove er blevet forenklet, herunder er afgiften på hårde pvc-produkter ophævet, og der er indsat en bagatelgrænse for registrering og betaling af afgift for glødelamper. Udvidelse af etableringskontoordningen Hidtil har en etableringskonto alene kunnet benyttes til at starte personligt ejede virksomheder. Det er nu muligt også at anvende midler fra en etableringskonto til at starte virksomhed i selskabsform. Desuden nedsættes grænsen for anvendelse af kontoen fra kr. til kr., og det bliver muligt at anvende kontoen til forskellige udgiftstyper. Lettere afregning af A-skat af feriegodtgørelse Det er blevet lettere at afregne A-skat af feriegodtgørelse for 14 dages lønnede. Efter ønske fra erhvervslivet er reglerne for afregning af feriegodtgørelse blevet justeret, så feriepengene følger den almindelige løn. Det vil særligt medføre lettelser i juledagene. Kapitalforklaringen afskaffet Skatteministeriet har afskaffet pligten for selvstændige erhvervsdrivende til årligt at udarbejde en kapitalforklaring til selvangivelsen og pligten til at lave en momsafstemning i skatteregnskabet. En afskaffelse eller forenkling af kapitalforklaringen var det næstmest fremsatte ønske i Skatteministeriets Skattejagt på regelbøvlet. Det har været en stor lettelse for alle hovedaktionærer. Målrettet kontrol og service SKAT har forenklet kontrolindsatsen, så kontrollen målrettes de borgere og virksomheder, der hverken kan eller vil overholde landets regler. Hvis virksomhederne til gengæld følger reglerne til punkt og prikke, skal de have forøget og forbedret service f.eks. via mindre intens skatte- og afgiftskontrol. Er de i tvivl om forståelsen af reglerne, kan de gøre brug af ordningen med forhåndsligning, så de kan få klar besked, inden de disponerer. Resultater : Grænsen for registrering for moms er hævet små virksomheder er blevet fritaget for at lave et momsregnskab til skattemyndighederne. Forenklingen er en følge af, at grænsen for registrering for moms er hævet fra kr. til kr. Grænsen for kvartalsvis momsafregning er hævet Grænsen for kvartalsvis afregning af moms er forhøjet fra 10 mio. kr. til 15 mio. kr. Det betyder, at yderligere virksomheder fremover kun skal afregne moms til skattemyndighederne én gang i kvartalet i stedet for hver måned. 14

15 Udbytteskatten er moderniseret Selskaber og foreninger har hidtil udfyldt attester, når udbytteskat enten skulle godskrives eller tilbagesøges. Fremover bliver udbytteskatten en del af selskaberne og foreningernes normale skatteordninger. Selskaber og foreninger og skattemyndigheder slipper dermed for at udfylde og administrere ca attester hvert år. Flere biltyper godkendes til gule plader Den såkaldte 50/50-regel, der tidligere var afgørende for om visse biltyper kunne anerkendes som varevogne, er blevet ophævet. Reglen krævede, at bilens lad ikke måtte være kortere end førerhuset. Forenklingen betyder, at flere biltyper nu kan godkendes til gule plader og dermed til en lavere registreringsafgift. Kørebøger for biler på gule plader er afskaffet Virksomheder med firmabiler på gule plader har tidligere udfyldt kørebøger, hvilket var administrativt besværligt for virksomhederne. Kravet om kørebøger er nu ophævet. Da firmabilerne ikke må benyttes til privat kørsel, er kravet om kørebøger overflødigt. Lettelser for generationsskifte Ved generationsskifte ønsker nogle virksomhedsejere at lade nære medarbejdere videreføre virksomheden. Der er derfor skabt bedre mulighed for, at nære medarbejdere kan indgå i generationsskiftet på fordelagtige vilkår. Kravet om momsafstemninger er ophævet Tidligere skulle virksomheder afstemme de poster i årsregnskabet, der er beregnet moms af med købs- og salgsmomsen, der er angivet i momsangivelserne. Momsafstemningerne havde til formål at sandsynliggøre rigtigheden af skatteregnskabet. En analyse hos SKAT har imidlertid vist, at der ikke er behov for at kræve, at virksomhederne udarbejder momsafstemninger. Kravet om momsafstemninger er derfor blevet ophævet. PVC-afgiftsloven er forenklet PVC-afgiftsloven er blevet forenklet. Der er bl.a. indført en bagatelgrænse på kr. årligt for registrering og betaling af afgiften samt mulighed for alene at svare afgift af de dele i en vare, som indeholder PVC. Der er dermed blevet lettere for ca. 100 virksomheder at administrere reglerne om afgift på PVC. Beskæftigelsesministeriet Resultater Arbejdsgivere skal ikke længere underskrive feriebeviser Både lønmodtagere i arbejde og selvstændigt erhvervsdrivende kan fremover selv underskrive deres feriekontobevis. Det letter livet betydeligt for de mere end arbejdsgivere og medarbejdere, der hvert år modtager beviser fra FerieKonto. Færre og enklere blanketter om genteknologiske anlæg Virksomhederne skal ikke længere forholde sig til så mange skemaer skemaerne om anmeldelse af genteknologiske anlæg og forsøg er lagt sammen, og de er gjort enklere. Nu skal virksomhederne f.eks. ikke længere oplyse om, hvem der har ansvaret for instruktion af rengøringspersonalet, hvor ofte der foretages hovedrengøring, og om hvem af personalet, der rengør hvad, men kan nøjes med blot at udføre rengøringen. 15

16 Ikke mere bøvl med at beregne bidrag til Den Særlige Pensionsopsparing (SP) Virksomhederne er sluppet for besværet med at beregne og opgøre SP-bidraget for deres medarbejdere. SP-ordningen var en tvungen opsparing fra 1998 for alle arbejdstagere, som skulle indbetale 1 pct. af bruttolønnen. Ordningen har været suspenderet siden 2003, og virksomhederne har derfor ikke haft bøvlet siden da. Ordningen er nu helt fjernet og forventes ikke indført igen. Nye regler for sikkerhedsorganisationer/ arbejdsmiljøorganisationer (AMO) i virksomhederne Virksomhederne har fået et sæt arbejdsmiljøregler, hvor der er større frihed til at organisere og finde den samarbejdsform, der passer bedst til virksomheden. Det er fortsat arbejdsgiveren, der skal sørge for at samarbejdet kan finde sted og har ansvaret for at oprette AMO efter reglerne. NemRefusion sygedagpenge og barsel For virksomheder og selvstændige er det gjort meget nemmere at melde om og bede om refusion af syge- og barselsdagpenge. Med NemRefusion kan virksomheder og selvstændige melde og bede om at få refusion for løn til medarbejdere, der er syge eller på barsel og melde om samtaler om sygefravær digitalt. NemRefusion kan bl.a. også automatisk sende en eller sms og varsle virksomheden om de mange frister, der gælder. Virksomhederne får også adgang til at se status på kommunens sagsbehandling og specifikationen af eventuelle udbetalinger. NemRefusion forbinder således virksomheder og kommuner og optimerer fælles arbejdsgange. Resultater 2008: Automatisk barselsrefusion Arbejdsgivere, der er medlem af den nationale barselfond, har ret til refusion, hvis den ansatte får løn - dvs. mere end dagpenge - under barsel. Refusionen er lig med forskellen mellem barselsdagpenge og løn på op til 142 kr. i timen. Reglerne for barselsfonden er dog skruet således sammen, at omkring virksomheder fritages fra at anmode om refusion fra den nationale barselfond, idet kommunerne automatisk videresender de relevante informationer til barselsfonden på baggrund af virksomhedernes anmodning om refusion af barselsdagpenge fra kommunen. Barselsfonden overfører pengene til arbejdsgiverens Nemkonto. Refusionsudbetalingerne fra den nationale barselfond sker således på baggrund af 100 procent datagenbrug. Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag En række arbejdsgiverbidrag beregnes fremover på grundlag af indbetalingen af atp-bidrag og opkræves samlet én gang i kvartalet. Det betyder lettelser i virksomhedernes administration, i forhold til bogføring, kontrol og indbetaling af bidragene. Det er bl.a. bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Arbejdsgivernes Elevrefusion, der indgår i fællesopkrævningen. Arbejdsgivernes protokolpligt er fjernet I funktionærloven er protokolpligten og funktionærernes ret til en tjenesteattest ophævet. Ophævelsen af kravet til arbejdsgiverne om at føre protokol under forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår med funktionærernes organisationer betyder en årlig besparelse for mere end virksomheder. Samtidig har virksomhederne ikke længere pligt til at udarbejde en tjenesteattest for funktionærer. Medarbejderne har ved afskedigelse stadig ret til en skriftlig begrundelse, hvilket kan reducere besparelserne for arbejdsgiverne. Resultater 2007: Færre aftaler om refusion af sygedagpenge ved langvarig sygdom 16

17 Aftalerne mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom er blevet forlænget fra et til to år. Dermed får arbejdsgiverne en lettelse, da de kun skal indgå halvt så mange aftaler som tidligere. Resultater 2006: eindkomstregister (BM + SKM) eindkomst er et elektronisk register, hvor indberetninger fra virksomheder, pensionsselskaber, A-kasser og offentlige myndigheder om, hvor meget borgerne tjener og arbejder er samlet. Systemet har givet virksomhederne en række lettelser i forhold til tidligere. Før skulle de hvert år afstemme, om den løn de havde udbetalt, stemte med det beløb, de havde indberettet. Det er de blevet fri for, fordi de nu kan indberette til registret samtidig med, at de udbetaler løn. Systemet kan også generere og udsende lønsedler og rekvirere skattekort, når arbejdsgiveren har registreret alle oplysninger om medarbejderen. Virksomhederne er ligeledes blevet lettet for byrden med at tilbageholde løn for skatterestancer. Der forventes yderligere lettelser, når administration af feriepenge kommer med. Digital barsels- og sygedagpengeløsning En digital løsning på virk.dk gør det muligt for virksomhederne at anmelde sygefravær og søge om refusion af barsels- og sygedagpenge ved graviditet, barsel og adoption digitalt. Lettelserne ved brug af den digitale løsning skyldes bl.a., at en række stamoplysninger om virksomheden er udfyldt på forhånd i den digitale indberetningsløsning og at virksomhederne ikke længere selv skal beregne sygedagpengenes størrelse, da beregningen er integreret i den digitale løsning. Endelig er der ikke længere krav om en medarbejderunderskrift på ansøgningen. Løsningen er frivillig. Mulighed for elektroniske ansættelsesbeviser I reglerne om ansættelsesbeviser er det blevet præciseret, at ansættelsesbeviser kan foreligge elektronisk. Virksomhederne behøver derfor ikke længere at kopiere, arkivere og sende informationerne på papir til lønmodtageren. Resultater 2004: Bindende forhåndsbesked om arbejdsmiljøinvesteringer Landets mange virksomhedsledere behøver ikke længere frygte, at en ny investering på arbejdspladsen er i strid med arbejdsmiljølovens krav. Virksomheder har fra 2005 mod betaling kunne indhente en bindende forhåndsbesked på udvalgte arbejdsmiljøområder fra Arbejdstilsynet. På den måde kan virksomheden få sikkerhed for, at det, den påtænker at gøre, lever op til arbejdsmiljølovens krav på det tidspunkt, hvor forhåndsbeskeden bliver givet. Målrettet arbejdsmiljørådgivning Tilsynsindsatsen og rådgivningspligten er blevet målrettet de virksomheder, der har et dårligt arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet vil over en årrække screene arbejdsmiljøet på alle landets virksomheder for at finde frem til de virksomheder, som har et dårligt arbejdsmiljø. Disse virksomheder vil få et grundigt tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet og blive pålagt en rådgivningspligt, hvis der er behov for det. Virksomheder, der via et arbejdsmiljøcertifikat kan dokumentere, at de har orden i arbejdsmiljøet, slipper derimod for screening, tilsyn og rådgivningspligt. Resultater : Digitalisering af arbejdsskader Arbejdsgivere og læger har nu mulighed for elektronisk at anmelde arbejdsskader til samtlige myndigheder ét sted. Anmeldelsen bliver derefter videreformidlet til de relevante myndigheder. 17

18 Tidligere skulle arbejdsgivere både anmelde arbejdsskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Forenkling af løntilskudsordninger Antallet af ordninger, som virksomhederne kan benytte til at ansætte ledige med løntilskud fra det offentlige, er forenklet fra 18 til 1 ordning med 3 forskellige satser. Virksomhederne har tidligere peget på, at det var meget svært at finde rundt i og administrere de offentlige løntilskudsordninger. Forenklingen betyder, at det er blevet lettere for virksomhederne at overskue og benytte de offentlige løntilskudsordninger til gavn for både de ledige og virksomhederne. Hjælp til arbejdspladsvurderingerne Mange virksomheder, særligt de mindre, har svært ved at overskue hvilke forhold og områder, der skal indgå i virksomhedens arbejdspladsvurdering. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet 60 brancherettede checklister som en hjælp til de små virksomheder, der skal udarbejde skriftlige arbejdspladsvurderinger. Checklisterne indeholder en række spørgsmål, der skal svares ja eller nej til. Desuden indeholder checklisten en skabelon til virksomhedens handlingsplan, hvor virksomhedsejeren i samarbejde med en medarbejder skal tage nærmere stilling til opfølgning på spørgsmålene i ja-kategorien. Små virksomheder fritaget for sikkerhedsorganisation Særligt de små virksomheder har fundet, at reglerne om etablering af en sikkerhedsorganisation for at følge op på arbejdsmiljøet er unødvendigt bureaukratiske. Reglerne betyder, at sikkerhedsrepræsentanter skal på kursus af en uges varighed. Grænserne for etablering af en sikkerhedsorganisation er nu hævet, således at ca små virksomheder med mellem 5 og 10 ansatte er blevet fritaget for at organisere sikkerhedsarbejdet. Fremover er det kun virksomheder med over 10 ansatte, der skal etablere en sikkerhedsorganisation. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Resultater Enkeltbetaling Online Det er blevet nemmere for landmændene at søge om bl.a. hektarstøtte med den digitale løsning - Enkeltbetaling Online (EHA). Landmændene kan nu sende et fællesskema til ansøgning om enkeltbetaling, tilskud til arealbaserede miljø- og økologiordninger m.m. online, hvilket sparer både landmænd og FødevareErhverv tid, fordi de indtastede oplysninger automatisk kontrolleres. Landmændene kan samtidig indtegne deres marker i Internet Markkort og genbruge indtegningerne fra år til år. En del af de oplysninger, som landmændene indberetter til EHA, genbruges også i Plantedirektoratets IT-system til indberetning af gødningsregnskaber Gødnings- og HusdyrIndberetningen (GHI). Derved opnår landmændene samtidig lettelser på begge områder. Digital logbog for fiskere Fiskere skal føre logbog, når de er ude og fiske. Logbogen skal afleveres med oplysninger om fiskeriet efter hver fangstrejse. Logbogen var tidligere kun på papir, men der er nu udviklet en elektronisk udgave. Den nye elektroniske logbog kan genbruge dataoplysninger, der tidligere er registreret i systemet. Systemet kan automatisk logge fiskekutterens placering på havet, som er en af de oplysninger, fiskerne skal indberette. Hvis der føres elektronisk logbog, kan logbogsoplysningerne også sendes elektronisk til Fiskeridirektoratet ved eksempelvis landing. Det skal gøres manuelt, hvis der anvendes en papirudgave af logbogen. Alle fiskere har fået et brev, der beskriver den digitale logbog, og en USB-nøgle med en vejledningsfilm om, hvordan de 18

19 kommer i gang med at bruge den digitale log. Initiativet har lettet administrationen ombord på 118 danske fartøjer. Fødevarekontrol For virksomheder i kategorien ultralav risikovirksomhed er fødevarekontrollen blevet lempeligere. De skal ikke længere have besøg hvert femte år, men efter behov. Alle fødevarevirksomheder, der modtager kontrolbesøg, kategoriseres og modtager kontrolbesøg med forskellig frekvens alt efter risikovurdering. Lettere registrering af lægemidler til dyr Landmændene skal ikke registrere så meget som tidligere, når de giver dyrene medicin, som kræver recept. Tidligere skulle landmændene skrive ned, hvad dyrene fik hver dag i hele behandlingen. I dag skal de kun registrere den første dag, hvor der behandles. Det tager kortere tid, og samtidig skal det ikke længere noteres, hvem der har udført behandling på dyrene. Fødevarevirksomheders egenkontrol Virksomhederne skal gennemføre egenkontrol på langt færre områder end tidligere. Skriftlig egenkontrol er begrænset til områder, hvor der er risiko for fødevaresikkerheden, og resten af kontrollen kan ske mundtligt. Eksempelvis behøver virksomhederne ikke længere at dokumentere, at der bliver gjort rent, men kan koncentrere sig om rengøringen. Mindre mærkning af fødevarer Virksomhederne skal ikke længere mærke færdigpakkede fisk og fiskevarer og udskårne ostestykker, der ikke er færdigpakkede. Mindre kontrol af frø og sædekorn og øget digitalisering Kontrollen af frø og sødekorn er forenklet. Det er nu tilladt ved kontrollen at bruge det vandmåleudstyr, som er godkendt af grovvarebranchen til afregning for korn, frem for at udføre en særlig analyse for vandindhold i sædekorn. Antallet af audits og proceskontroller er halveret hos autoriserede prøvetagningssteder. Samtidig kan resultater fra avlskontrol af frø og sædekorn nu indberettes digitalt, og fra 2011 vil det også gælde for produktion af certificerede partier af frø og sædekorn. Samordnet kontrol for foder og økologi Foder- og økologikontrollen på de virksomheder, der er godkendt til at producere foder til dyr med økologistatus, er blevet samordnet, så virksomhederne nu kun får ét besøg fra én myndighed mod tidligere to besøg fra to forskellige myndigheder. Samtidig bliver der nu udført foderog økologikontrol på virksomheder, der er udvalgt til den årlige foderaudit. Lettere at handle med frisk frugt og grønt Virksomheder skal nu kun anmelde import og eksport af visse typer frugt og grønt. Friske frugter og grøntsager, der skal bruges til industriel forarbejdning skal ikke længere følges af en industriattest, men blot mærkes med bestemt til forarbejdning Højere bagatelgrænse for gødningsregnskaber og gødningsselvangivelser Fra 2011 forhøjes grænsen for, hvornår en virksomhed har pligt til at udarbejde gødningsregnskab fra kr. til kr. i momspligtig omsætning. I 2010 sendte Plantedirektoratet for første gang gødningsselvangivelser til en gruppe landmænd. Hvis jordbrugerne ikke har ændringer til selvangivelsen, betragtes den som en indberetning. 19

20 Én-strengede pesticidkontrol En bedre organisering af kontrol om brug af pesticid betyder, at landmænd får væsentlig færre kontrolbesøg end tidligere. Kontrollen fra kommuner, Miljøstyrelsen og Plantedirektoratet er lagt sammen. For virksomhederne betyder det færre, men grundigere besøg. I forbindelse med det enkelte kontrolbesøg vil landbrug, gartnerier og frugtplantager opleve en mere helhedsorienteret gennemgang af deres virksomheds håndtering af pesticider. Resultater 2008: Digital løsning til gødnings- og husdyrindberetning For at lette de administrative byrder for landmænd blev de to indberetninger, Fælles Husdyrindberetning (Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsens fælles system) samt indberetningen af gødningsregnskabet (Plantedirektoratet) i 2006 samlet i én: Gødnings- og husdyrindberetning (GHI) med én fælles indberetningsdato. Løsningen samler data fra flere systemer, så landmanden får et delvist forudfyldt husdyr- og gødningsregnskab. GHI modtager bl.a. data fra Dansk Kvægs enkeltdyrsregistrering, så landmanden kan få hjælp til udregning af sin husdyrgødningsproduktion og antal DyreEnheder. Landmændene kan opnå yderligere administrative lettelser, såfremt de ved ansøgning om enkeltbetaling også udfylder markplanen, der beregner kvælstofkvoten. Dermed kan kvælstofkvoten, det samlede areal og krav til efterafgrøder være forudfyldt i gødningsregnskabet. For planteavleren kan det betyde, at gødningsregnskabet måske bare skal underskrives. For husdyrbrugere vil en stor del af gødningsregnskabet være forudfyldt. GHI formindsker risikoen ved at indberette et fejlbehæftet eller ufuldstændigt gødningsregnskab, idet der er indlagt en række hjælpefunktioner, som minimerer antallet af fejl. Dette reducerer antallet af henvendelser på grund af forkerte eller manglende oplysninger. Ingen krav om høstkontrol ved avl af markfrø Krav om høstkontrol før godkendelse af avl til certificering af markfrø er afskaffet, så virksomhederne undgår både en indberetning om høstforhold og en kontrol. Det er blevet lettere at indberette produktion og handel med frø og sædekorn Arbejdsgange er effektiviseret og forenklet, så alle artsgrupper håndteres ens ved anmeldelse, kontrol og indberetning. For virksomhederne betyder det f.eks. at 6 formularer er blevet flettet sammen til 1 formular, og yderligere 1 formular er afskaffet i forbindelse med avlskontrol, samt at oplysninger ikke indberettes flere gange, hvis oplysningen allerede er kendt i anden sammenhæng. Virksomheder, der opsækker partier af certificeret frø, f.eks. fra en container til mindre sække, skal ikke længere indberette det. Egenkontrol af vandindhold i sædekorn Der er indført egenkontrol af vandindholdet i sædekorn for virksomheder med autoriserede laboratorier. Sædekornsvirksomhederne kan nu selv udføre stikprøvekontrollen for vandindhold i sædekorn, eller de kan lave en aftale med et autoriseret frølaboratorium om at udføre denne stikprøvekontrol. Digitaliseringinitiativer i forbindelse med indberetninger om produktion af frø og sædekorn Virksomhederne har fået mulighed for at indberette direkte fra virksomhedens it-system til LIMS og FCS (Plantedirektoratets it-systemer til håndtering af laboratorieanalyser og frøcertificering). Indberetninger, der kan indberettes omfatter anmeldelser til avlskontrol, resultater fra avlskontrollen, producerede partier, og analyseresultater på de producerede partier. Virksom- 20

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008

Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 Resultater af regelforenkling og administrative lettelser fra 2005 til 2008 [Bilag til Afbureaukratiseringsplanen] Regeringen arbejder målrettet med regelforenkling og administrative lettelser til gavn

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private

ABAF NYT 18/2011 november 2011. Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private ABAF NYT 18/2011 november 2011 Hvem kan få refusion og hvor fra? Alle virksomheder på det private HUSK AT SØGE OM REFUSION FRA DA-BARSEL DER ER PENGE AT HENTE En undersøgelse viser, at mange virksomheder

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Mindre bøvl - mere frihed

Mindre bøvl - mere frihed Mindre bøvl - mere frihed Regeringen December 2004 Forord Der findes mere end 10.000 love og bekendtgørelser, som regulerer alt fra tidens fastsættelse til husdyrhold. Love og regler er med til at sikre,

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 FORBES: DENMARK

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af ernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Redegørelse nr. R 19 (2/6 2010) Folketinget 2009-10

Redegørelse nr. R 19 (2/6 2010) Folketinget 2009-10 Redegørelse nr. R 19 (2/6 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 2/6 2010 om erhvervslivet og reguleringen 2008/2009.

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere