ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S

2 INDHOLD Beretning Refrigeration & Air Conditioning Heating & Water ÅRSRAPPORT DANFOSS A/S Motion Controls Ventures Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis MENNESKER OG VÆRDIER Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Koncernoversigt MILJØBERETNING OG -REGNSKAB Direktion og Bestyrelse Denne publikation er en del af Danfoss Årsberetninger 2001, som er opdelt i tre separate dele. Årsrapport Danfoss A/S Mennesker og værdier Miljøberetning og -regnskab Årsberetningerne er også tilgængelig på Internet: Koncerndirektionen (set fra venstre) Jørgen M. Clausen, adm. dir. CEO, Ole Steen Andersen, CFO, Hans Kirk, COO

3 KONCERN HOVED- OG NØGLETAL Nettoomsætning mio DKK Resultat før skat Årets resultat Aktiver Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Antal medarbejdere (ultimo) Resultatgrad resultat før skat i % af nettoomsætning 6,1 5,1 3,0 5,1 3,3 RONA resultat af primær drift i % af gennemsnitlige nettoaktiver 17,7 14,6 8,1 10,6 8,8 EBIT margin resultat af primær drift i % af nettoomsætningen 7,3 6,5 3,8 4,9 4,1 EBITDA margin resultat af primær drift tillagt afskrivninger i % af nettoomsætningen 12,5 11,9 9,8 10,7 9,7 Investerings % investeringer (ekskl. virksomhedskøb) i % af nettoomsætning 9,6 8,4 7,3 7,7 7,3 Nettoaktiver *) Egenkapitalens forrentning årets resultat i % af gennemsnitlig egenkapital 10,9 9,3 5,1 8,5 5,1 Likviditetsgrad omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Soliditetsgrad egenkapital i % af passiver ultimo 51,2 51,5 52,3 53,8 55,2 *) aktiver i alt med fradrag af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures, likvide beholdninger, hensatte forpligtelser samt ikke-rentebærende gæld

4 ORGANISATIONEN Executive Committee Hans Kirk Executive Vice President & COO Jørgen M. Clausen President & CEO Ole Steen Andersen Executive Vice President & CFO Corporate Functions* Danfoss Services Refrigeration & Air Conditioning Finn Fastrup Business Segment President Refrigeration and A/C Controls Commercial Compressors Household Compressors Appliance Controls Industrial Controls Heating & Water Nis Storgaard Business Segment President Comfort Controls Building Controls Burner Components Flow Water Controls Motion Controls Sven Ruder Business Segment President Drives Gearmotors Marine Systems Elsmark Group *) Inkl. Corporate Ventures

5 TIL VORES OMVERDEN»Danfoss skal være førende på det globale marked inden for vores kerneforretninger. Som en højt respekteret virksomhed vil vi forbedre livskvalitet for mennesker ved at mestre avancerede teknologier til gavn for kundernes anvendelse af vores produkter og samtidig skabe værdi for alle vores interessenter«. Således lyder Danfoss Vision, som den blev formuleret i Dermed blev der for første gang sat ord og ikke mindst billeder på, hvordan koncernen ønsker at udvikle sig. I den særlige beretning»mennesker og Værdier«giver vi en mere dybtgående information om den helt unikke fremgangsmåde, der er valgt til at sikre, at alle Danfoss medarbejdere får nemt ved at huske og dermed have et godt kendskab til denne nye ledestjerne. De mål, visionen rummer, afspejles fuldt ud i de strategier, Danfoss konsekvent og vedholdende følger. Der vil derfor næppe være de store overraskelser i denne nye vision for de, der har et indgående kendskab til Danfoss. Der er imidlertid et element i visionen, der på sin vis markerer et nyt kapitel i koncernens historie. Med ordene:»værdi for alle interessenter«, understreges, at Danfoss er klar til at møde de udfordringer, det nye århundrede stiller og fortsat vil stille til en erhvervsvirksomhed. Koncernen har en lang og succesrig tradition for at skabe vækst. Det være sig i antallet af arbejdspladser, i omsætningen og i antallet af selskaber overalt på kloden. Danfoss har altid været kendetegnet ved at udvise tålmodighed i den langsigtede planlægning, når det gælder om at nå vore strategiske mål. Det er sådan, at en virksomhed, der ikke skaber værdi for både kunder og medarbejdere, næppe har nogen eksistensberettigelse. Danfoss har da også altid haft disse to interessentgrupper i fokus, men med beslutningen om at udstede medarbejderaktier er betingelserne for Danfoss ændret i den forstand, at antallet af aktionærer er vokset dramatisk. Dermed øges også kravet om, at der skal større synlighed omkring og fokus på vores evne til at tjene penge på vore aktiviteter. På Danfoss Koncernens vegne inviterer jeg til på de følgende sider at blive orienteret om, hvordan Danfoss for alvor tog hul på disse opgaver i et år, hvor rammebetingelserne gjorde anstrengelserne desto mere udfordrende. På direktionens vegne Jørgen M. Clausen Adm. direktør & CEO Globalt førende... inden for vores kerneforretninger... en højt forbedre... respekteret... virksomhed livskvaliteten mestre avancerede teknologier... kun dernes anvendelse af vores produkter... Læs mere om Danfoss Vision i»mennesker og Værdier«side 4-5

6 BERETNING Danfoss Koncernen opnåede i 2001 en omsætning på 14,4 mia DKK, et resultat af primær drift (EBIT) på 587 mio DKK og et resultat før skat på 476 mio DKK. Årets resultat efter skat udgør 326 mio DKK. Årets resultat er ikke på et niveau, der tilfredsstiller ambitionerne, men på grund af af den lavkonjunktur, der har præget 2001 på det globale marked, vurderes resultatet ikke mindst i lyset af udviklingen i de tre Business Segments at være acceptabelt. Den organiske vækst (renset for tilkøbte og frasolgte aktiviteter) i 2001 har været på 4%, hvilket er på et væsentlig lavere niveau end forventet. Væksten afspejler ikke desto mindre, at Danfoss på sine hovedmarkedsområder har været i stand til at tage markedsandele, da den underliggende branchemæssige vækst har været på et endnu lavere stade. Samtidig har året 2001 generelt været præget af meget hård priskonkurrence. Salget i EU og USA har for Danfoss som helhed været under det forventede, mens væksten i salget primært har fundet sted i Rusland, Kina og Østeuropa. Omsætning, omkostninger og resultat af primær drift for året 2001 er ikke umiddelbart sammenlignelige med det foregående år, idet der i 2000 indgik omsætning mv. fra mobilhydraulikaktiviteterne, som pr. 3. maj 2000 blev fusioneret ind i Sauer-Danfoss Inc. Korrigeres der for udskillelsen af mobilhydraulikaktiviteterne, er resultat af primær drift gået ned med 23 mio DKK fra 610 mio DKK i 2000 til 587 mio DKK i Resultat før skat er dog sammenligneligt, idet Danfoss resultatandel i Sauer-Danfoss Inc. indgår i resultatopgørelsen under posten resultatandel før skat i associerede virksomheder og joint ventures. Danfoss Koncernen ejer 38,5% af aktierne i det børsnoterede selskab Sauer-Danfoss Inc. Tallene viser en tilbagegang på 3% i omsætning og en resultattilbagegang før skat på 37% i forhold til Danfoss har i det forløbne år set sig nødsaget til at nedjustere sine forventninger til årets omsætning. Det skete i forbindelse med halvårsmeddelelsen, hvor den amerikanske lavvækst kunne konstateres at have bredt sig til alle øvrige regioner hurtigere end forventet, ligesom der var grund til at 2

7 KONCERNOMSÆTNING mio DKK Fordelt på regioner Øvrige regioner 21% 22% EU 62% 60% Østeuropa 7% 8% Nordamerika inkl. Mexico 10% 10% De grå tal repræsenterer finansåret 2000 nedjustere baseret på udviklingen efter den 11. september, hvor lavkonjunkturerne blev yderligere forværret af stor tilbageholdenhed på samtlige markeder i skyggen af terroraktiviteterne rettet mod USA. Udover de konjunkturbestemte forhold har Danfoss resultat før skat været negativt påvirket af situationen på en række områder, der alle har udviklet sig markant dårligere i forhold til 2000 end forventet. Danfoss investeringer i nye forretningsmuligheder i form af ventures har således haft en negativ indvirkning på resultatet, da ingen af disse aktiviteter endnu har kunnet bidrage med overskudsgivende forretning. Der er anvendt hen ved 150 mio DKK i disse områder med henblik på fremtidig skabelse af ny vækst og nye arbejdspladser. Resultatet af ejerandelen i Sauer-Danfoss Inc. er påvirket af Sauer-Danfoss vanskelige markedsvilkår på især det amerikanske marked. Finansielle poster er negativt påvirket med 35 mio DKK af urealiserede tab på valutakontrakter, som er indgået for at sikre koncernens cash flow i Herudover har koncernen haft urealiserede tab på 36 mio DKK på lån i fremmed valuta. Endelig har to områder i segmenterne ikke levet op til forventningerne til vækst og indtjening. Det tidligere Bauer blev købt på fordelagtige vilkår i 1999 med henblik på at udnytte de strategiske synergier mellem frekvensomformere og gearmotorer. Den forventede og positive afsmitning på salget af frekvensomformere har udviklet sig som forventet, mens gearmotorforretningen isoleret set har vist sig at stå over for betydeligt større ændringer end forudset. Danfoss har måttet konstatere et betydeligt tab på denne aktivitet. En gennemgribende turnaround af divisionen er derfor igangsat under ledelse af en af koncernens mest erfarne produktionsdirektører. Produktionen af kompressorer i Monterrey, Mexico, har på samme vis langtfra indfriet forventningerne. Den forventede udvikling i forhold til år 2000 er udeblevet, og det har trods intense anstrengelser ikke været muligt i et stærkt konkurrencebetonet marked at sikre et overskud fra disse aktiviteter, der således i lighed med 2000 påvirker resultatet negativt. Resultatmæssigt er det fortsat opfattelsen, at potentialet i Danfoss selv i et stærkt konkurrencebetonet marked er betyde- 3

8 ligt større end det opnåede. I løbet af 2001 er der igangsat yderligere aktiviteter og gennemført tiltag, hvis hovedsigte er at nedbringe de faste omkostninger og sikre en kontinuerlig resultatforbedring. Effekten af disse tiltag ventes i stigende grad i løbet af 2002, 2003 og Investeringer Årets investeringer i maskiner og bygninger m.m. androg mio DKK svarende til 7% af omsætningen. Derudover blev der erhvervet maskiner og bygninger m.m. i forbindelse med virksomhedskøb på 156 mio DKK samt goodwill på 30 mio DKK. De tidligere års høje investeringsniveau er således fastholdt. Varelager Danfoss har grundet den indtrufne lavkonjunktur i 2001 haft særlig fokus på styringen af lagrene, og beholdningerne kan fra og med halvåret betegnes som værende på et tilfredsstillende niveau. Beskæftigelse Danfoss Koncernen beskæftigede ved årets udgang medarbejdere. Det er en reduktion på 361 medarbejdere i forhold til Der har gennem året været en stram styring, og det har derfor været muligt at afbøde de værste virkninger af den globale lavkonjunktur. Danfoss har således ikke været tvunget til større reduktioner af medarbejderstaben eller nedlæggelse af produktionsafsnit. Markante begivenheder i 2001 Danfoss modtog i august meddelelse om, at de danske myndigheder havde godkendt de ansøgte ændringer af fundatsen i Bitten og Mads Clausens Fond, der besidder den kontrollerende majoritet i Danfoss. Der er dermed åbnet mulighed for, at Danfoss Koncernen på længere sigt kan børsnoteres, og at fonden ikke nødvendigvis skal forblive majoritetsaktionær i al fremtid. Danfoss gav på samme tidspunkt mulighed for, at koncernens medarbejdere kunne erhverve aktier i virksomheden. 4

9 KONCERNENS RESULTAT FØR SKAT Resultat før skat RONA *) mio DKK 1000 % *) Return On Net Asset (resultat af primær drift i % af gennemsnitlige nettoaktiver) Knap af koncernens medarbejdere tog i andet halvår imod dette tilbud. Pr. 1. januar 2001 blev en ny organisation implementeret, der medførte en formel opdeling af Danfoss Koncernens forretningsområder på tre resultatansvarlige Business Segments: Refrigeration & Air Conditioning, Heating & Water og Motion Controls. Med udnævnelsen af Nis Storgaard til Business Segment President for Heating & Water Segmentet i november blev denne struktur færdiggjort, idet alle koncernens aktiviteter på varmeområdet dermed blev samlet under en fælles ledelse. Udskillelsen af mobilhydraulikaktiviteterne til Sauer-Danfoss er forløbet problemfrit. Ejerandelen blev i forbindelse med de sidste overdragelser forøget fra 35,7% til 38,5%. Selvom det nye selskab i lighed med markedet generelt har haft vanskelige vilkår, var det en korrekt beslutning at foretage denne fusion. Effektiviserings- og rationaliseringsbestræbelserne blev fortsat i 2001, hvor blandt andet koncernens stabsfunktioner blev omlagt og slanket. Koncernens omkostninger til stabsfunktioner og øvrige koncernopgaver udgør herefter samlet 200 mio DKK. Etableringen af Danfoss Distributionscenter, Rødekro, fortsatte efter planerne med rejsegilde den 16. maj. Centret, der dels skal stå for distribution af alle koncernens produkter til Nordeuropa og dels fungere som koncernens globale færdigvarelager, tages gradvis i brug i løbet af European Interservices, der er etableret for optimal udnyttelse af servicefunktionerne i de europæiske salgsselskaber, forstatte ligeledes arbejdet, der forventes endeligt på plads i Et større projekt med henblik på at reducere antallet af leverandører og effektivisere indkøbsprocesserne blev sat i gang. Dette projekt ventes tilendebragt i I løbet af 2001 blev fire mindre aktivitetsområder solgt fra, da de ikke længere kunne gives de optimale betingelser inden for koncernen. Det drejede sig om koncernens værkstøjsfabrik med 22 medarbejdere, der blev solgt til DCT, Nordborg, Danmark. 140 medarbejdere fik ny arbejdsgiver med salget af koncernens fabrik i Nordborg for fremstilling af elektronik efter ordre til bb electronics, Horsens, Danmark, mens aktiviteterne inden for 5

10 produktion af energimålere blev afhændet til Hydrometer GmbH, Ansbach, Tyskland. Denne handel berørte 18 medarbejdere. Endvidere solgtes Strecon enheden til selskabets ledelse pr. 1. januar Enheden beskæftigede 17 medarbejdere på salgstidspunktet. De fortsatte bestræbelser på at sikre koncernens forretningsområder en global markedsposition medvirkede til, at Danfoss også i 2001 var aktive inden for køb af virksomheder. Den 14. februar blev IWT Power Electronics GmbH i Karlsruhe, Tyskland, erhvervet. Selskabet, der udvikler frekvensomformere til anvendelse i mobile applikationer, blev sammenlagt med Drives Division, der indgår i Motion Controls Segment. Dermed fik Danfoss ni nye medarbejdere. Den 18. juni blev JiP Kugleventiler A/S, Glamsbjerg, Danmark, med 50 medarbejdere overtaget. Produktionen af kugleventiler til fjernvarmenet indgår i Building Controls Division, som er en del af Heating Segment. Den 26. oktober overtog Danfoss aktiverne i en konkursramt kompressorfabrik i Zlaté Moravce, Slovakiet. Fabrikken, der er opført i 1996 og tidligere har tilhørt køleskabsfabrikanten Calex, skal producere kompressorkomponenter og kommer til at indgå i Household Compressors Division, der er en del af Refrigeration & Air Conditioning Segment. Endelig købtes den 13. december grossistfirmaet Aircool b.v., Rotterdam, Holland. Den hollandske virksomhed og 40 medarbejdere indgår herefter i kølegrossistkæden Elsmark Group. I efteråret begyndte produktionen af frekvensomformere på en nyopført fabrik i Rockford, Illinois, USA, hvor 180 medarbejdere nu har deres daglige arbejde. Væksten i dette marked førte ligeledes til, at der under overværelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2. af Danmark blev taget første spadestik til en ny højteknologisk fabrik i forbindelse med Drives Division s hovedsæde i Gråsten, Danmark. Fabrikken skal tages i brug i juni I Frankrig tog Water Controls Division gradvist sine nye faciliteter i Bourgogne i brug, mens der i Offenbach, Tyskland blev taget hul på opførelsen af en ny administrationsbygning for de tyske salgsorganisationer. I Indien startedes produktion og samling af køleaggregater. 6

11 KONCERNENS INVESTERINGER Investeringer i % af omsætningen mio DKK 1500 % Forventninger til 2002 Danfoss Koncernen forventer en omsætning i 2002 i størrelsesordenen 14,5-15 mia DKK. Resultatet af primær drift (EBIT) ventes at være i niveauet mio DKK. De gennemførte organisationsændringer og fortløbende effektiviseringstiltag ventes således at resultere i en resultatforbedring i forhold til 2001, idet der forventes en stigning i EBIT-margin til mellem 4,5 og 5% af omsætningen fra 4,1% i Det er dog en forudsætning, at konjunkturerne bedres i løbet af året. Egentlig organisk vækst ventes tidligst i 2. halvår af 2002 og forventes for hele 2002 at være på niveau med 2001, hvor den var 4%. Danfoss Koncernen vil i 2002 fortsætte bestræbelserne på at sikre en markedslederposition for sine forretningsområder gennem opkøb, alliancer eller andre tiltag. Koncernen er løbende interesseret i og involveret i sonderinger med henblik på at tilkøbe såvel mindre som større virksomheder. Danfoss vil således ikke blot deltage i den konsolidering, der finder sted i koncernens interesseområder. Danfoss vil søge at være den aktive og udfarende part, hvor det er muligt. En beslutning om en børsnotering af Danfoss Koncernen forventes ikke truffet i Risikovurdering Såfremt de globale konjunkturer fortsætter en negativ trend efter 1. halvår 2002 kan Danfoss få vanskeligt ved at nå den ønskede resultatforbedring i Da Danfoss Koncernen henter størstedelen af sin omsætning i Europa må en lavkonjunktur i dette område anses for en risiko for Danfoss vækst i indtjening og omsætning. Danfoss Koncernens globale aktiviteter medfører, at koncernens resultat, cash flow og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for en række valutaer. Eksponeringen er i faldende rækkefølge størst over for EUR, USD, GBP og SEK. Koncernens finansafdeling opgør løbende valutarisikoen pr. valuta. Kun kommercielle positioner og fremtidige nettobetalinger afdækkes. Afdækning foretages ud fra forventningerne til den fremtidige kursudvikling og finder sted ved låneoptagelse, valg af låne- og faktureringsvaluta, valutaterminsforrentninger og -optioner. 7

12 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING Refrigeration & Air Conditioning Segment er en ledende leverandør af kompressor- og automatiseringsløsninger til den globale køle- og luftkonditioneringsindustri samt til automation i industrien. Segmentet har et omfattende produktprogram til en række forretningsområder, der strækker sig fra husholdningskøling, kommerciel køling, industriel køling, supermarkedskøling over luftkonditionering og produkter til kølegrossistmarkedet til automation i specifikke industrisektorer. Segmentet blev etableret ultimo 2000 og omfatter fem produktionsdivisioner med 27 fabrikker i 17 lande og 8500 medarbejdere samt en global regionaliseret salgsorganisation med medarbejdere. Endvidere omfatter segmentet kølegrossistselskabet Elsmark Group, der opererer i fire lande i Europa og i Sydafrika. Segmentet blev gjort fuldt operativt i begyndelsen af 2001 og tilbyder kunderne optimale produktløsninger, tæt samarbejde, rådgivning og logistik på global basis. Segmentet oplever i stadig stigende omfang at blive valgt som foretrukken leverandør, en tilfredsstillende udvikling i tråd med visioner og mål. Salgs- og resultatmæssigt levede 2001 ikke op til planer og forventninger totalt set. Efter en god start på året begyndte den internationale konjunkturudvikling at sætte sit præg på væksten, og efter terrorangrebet i USA 11. september blev stagnation afløst af direkte fald i omsætningen i nogle af forretningsområderne. For hele året steg omsætningen 3% til mio DKK, og resultat af primær drift steg med 6% til 472 mio DKK. Samlet set må disse resultater betegnes som ikke helt tilfredsstillende, men er på baggrund af den økonomiske udvikling og usikkerhed, der har præget store dele af verden, dog inden for det acceptable. Segmentet opererer i mange forretningsområder overalt i verden, og den forretningsmæssige udvikling gennem året i de enkelte områder og regioner er meget forskellig. Der er derfor både overordentlig positive og meget skuffende udviklinger. Fælles er imidlertid en negativ trend i årets sidste måneder, som ser ud til at fortsætte i hvert fald i de første 4-6 måneder af 2002 i de markeder, segmentet opererer i. 8

13 INDUSTRIAL CONTROLS SEGMENTOPLYSNINGER Omsætning mio DKK Resultat af primær drift (EBIT) mio DKK EBIT margin % 5,7 5,9 Segmentomsætning fordelt på regioner REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING CONTROLS Latinamerika inkl. Mexico 8% 8% Nordamerika 7% 6% Asien-Pacific 9% 10% Østeuropa, Mellemøsten og Afrika 15% 15% Vesteuropa 61% 61% I forhold til årsrapporten for 2000 er der foretaget ændringer i segmentets struktur, opgørelse af omsætning samt resultat af primær drift. Sammenligningstallene er tilsvarende ændret. Da omkostninger og omsætning ikke er fuldt fordelt på segmenter, kan disse ikke afstemmes direkte til koncernoplysningerne. De grå tal repræsenterer finansåret 2000 COMMERCIAL COMPRESSORS BUSINESS SEGMENT PRESIDENT FINN FASTRUP Vesteuropa I Vesteuropa, der er segmentets største marked med godt 60% af den samlede omsætning, voksede omsætningen med knap 2%. Specielt salget til de store OEM kunder (fabrikanter af maskiner og anlæg) blev ramt kraftigt af markedsrecessionen i den sidste del af året. Dette blev i nogen grad imødegået af erhvervelse af nye kunder inden for både køleskabskompressorer og køleskabstermostater, mens manglende produktionskapacitet inden for Scroll kompressorer til luftkonditionering i årets første otte måneder hindrede fuld udnyttelse af efterspørgslen. Da den tilstræbte produktionskapacitet var etableret, faldt markedet markant. Salget gennem den europæiske salgsorganisation forløb tilfredsstillende med speciel høj vækst i Syd- og Centraleuropa. På trods af en dominerende markedsposition i de fleste forretningsområder er det lykkedes at øge markedsandelene yderligere. HOUSEHOLD COMPRESSORS APPLIANCE CONTROLS Østeuropa, Mellemøsten og Afrika I Østeuropa, Mellemøsten og Afrika, der udgør 15% af den samlede omsætning, forløb udviklingen meget forskelligt.

14 Østeuropa voksede kraftigt med 20% ligesom flere markeder i Mellemøsten, mens væksten målt i danske kroner i Sydafrika blev stærkt negativt påvirket af valutakursudviklingen. Asien-Pacific I Asien-Pacific, der udgør 10% af den samlede omsætning, blev 2001 et år med en samlet høj vækst på 15%. Væksten var særlig markant i Kina, Asean og Australien-New Zealand, hvor nye kunder og samarbejdsaftaler satte sine tydelige spor, mens segmentets betydelige salg i Japan stagnerede. Markedsandelene vokser år for år således også i Nordamerika I Nordamerika, der udgør 6% af den samlede omsætning, var der allerede markedsrecession ved årets indgang, og terrorangrebet 11. september forværrede markedssituationen markant. Segmentets samlede markedsandel er lille, men gennem en fortsat intensiv indsats er en række nye, vigtige kunder erhvervet. Salget af især køleautomatik til mindre og store, globalt opererende OEM ere er vokset kraftigt på trods af markedsrecession. En undtagelse er forretningsområdet supermarkedskøling, hvor et betydeligt fald i omsætningen har fundet sted. Latinamerika I Latinamerika, der udgør 8% af den samlede omsætning, er markedet faldet og præget af stor usikkerhed, kraftige devalueringer og den stadig forværrede økonomiske krise i Argentina. Alligevel er det lykkedes at forbedre den samlede markedsposition i denne del af verden. Produktion Globaliseringen af produktionen er fortsat med betydelige investeringer i Kina, Mexico, Brasilien og Polen. Den igangværende udflytning af produktionslinier fra Danmark til disse lande forventes afsluttet medio Integrationen af de i 2000 erhvervede køleelektronikfirmaer Woodley i UK og ECI i USA er blevet gennemført i løbet af året, 10

15 og et nyt globalt produktprogram med fælles software og hardware platform er under udvikling og begyndende markedsintroduktion. I oktober blev kompressorfabrikken Calex i Slovakiet overtaget. Denne meget moderne fabrik vil i første fase producere komponenter til de tre øvrige køleskabskompressorfabrikker. Elsmark Group har ekspanderet sine aktiviteter, dels gennem købet af en 50% s andel i grossistfirmaet Elektronika i Polen, dels gennem erhvervelsen af det hollandske firma Aircool B.V. Rationaliseringsaktiviteterne er blevet kraftigt intensiveret i en række fabrikker for at sænke omkostningerne og forbedre konkurrenceevnen. De fleste fabrikker arbejder nu efter»lean Manufacturing«principper med KAN-BAN styret logistik. Dette muliggør samtidig en langt mere effektiv global lagerstyring med mindre lagre og bedre leveringsservice. Resultaterne af disse omfattende projekter viser sig nu og vil blive yderligere forbedret efterhånden som koncernens overordnede logistikprojekter realiseres i 2002 og Produktudvikling Der er introduceret mange vigtige, nye produkter i På kompressorområdet er nye energioptimerede køleskabskompressorer lanceret og allerede godkendt hos en række førende hvidevareproducenter. Serien af omdrejningstalsregulerede kompressorer er ligeledes blevet udvidet. Nye store 20 og 25 TR Scroll kompressorer er blevet lanceret til luftkonditioneringsmarkedet. Der forventes en meget høj efterspørgsel efter disse højeffektive kompressorer, der vil erstatte dyrere og mindre effektive semihermetiske kompressorer. Der planlægges store produktionsinvesteringer for disse kompressorer. Inden for automatikløsninger er en lang række nye produkter lanceret såsom elektroniske køleskabstermostater, termostatisk og elektronisk styrede ekspansionsventiler til luftkonditioneringsproducenter, step motorventiler til transportkøleunits, nye tørrefiltre, forbedrede og nye magnetventiler og nye ventiler til naturlige kølemidler. Samlet set har segmentet styrket sin globale markedsposition i et marked, der stadig såvel på kunde- som på konkurrentsiden gennemløber en omfattende konsolideringsfase. Prispresset forstærkes løbende, men segmentets mange rationaliserings- og effektiviseringsaktiviteter skal sammen med en fortsat globalisering af produktionen og løbende fornyelse og udbygning af produktportfolioen gøre Refrigeration & Air Conditioning Segment til en endnu stærkere, konkurrencedygtig leverandør i det meget konkurrenceprægede globale marked. Segmentet står stærkt rustet til at få fordel af et nyt opsving, når det ventes at slå igennem i markedet i anden halvdel af

16 HEATING & WATER Heating & Water Segment omfatter fem divisioner, hvoraf de tre opererer på varmeområdet med fælles strategi og ledelse. Hvad angår de to øvrige divisioner, er der iværksat undersøgelser med henblik på at flytte Flow Division til Motion Controls Segmentet, mens Water Controls følger en selvstændig markedsstrategi. Segmentet opnåede en omsætning på mio DKK med et resultat af primær drift på 372 mio DKK. I forhold til 2000 udviser omsætningen en vækst på små 3%, mens resultatet er forbedret med 6%. Resultaterne betegnes som acceptable på baggrund af den økonomiske lavkonjunktur, der i særlig grad har præget segmentets hovedmarkeder. Udsigterne til 2002 er for varmeområdet præget af de lagerreduktioner hos kunderne, der fandt sted i Det forventes derfor, at udviklingen i højere grad vil afspejle efterspørgslen fra markedet. Segmentet går ind i 2002 med en række nye produkter og positive forventninger til fortsat vækst i de nye markeder i Østeuropa og Kina, mens der ventes fortsat lav vækst i de mere modne markeder i Vesteuropa. Heating Heating er ansvarlig for komponenter og automatikløsninger til hele varmeforsyningskæden fra produktion og distribution af varme til anvendelse af varme for menneskelig komfort. Produktmæssigt dækker segmentet følgende områder: Selvvirkende og elektroniske komponenter til styring af varmeanlæg til boliger, automatik til fjernvarme og centralvarme, elektriske aktuatorer og ventiler til HVAC samt komponenter til oliebrændere. Markedsudvikling Heating har i 2001 realiseret en tilfredsstillende udvikling på trods af den vanskelige situation i Centraleuropa, hvor især det tyske og polske marked har været mærket af lavkonjunkturer. I begyndelse af året blev de vanskelige konjunkturer yderligere forstærket gennem en generel lagernedbrydning i afsætningskanalerne. De øvrige europæiske lande har udviklet sig tilfredsstillende, især fortsætter det store engelske marked med at 12

17 WATER CONTROLS SEGMENTOPLYSNINGER Omsætning mio DKK Resultat af primær drift (EBIT) mio DKK EBIT margin % 11,0 11,4 Segmentomsætning fordelt på regioner COMFORT CONTROLS Nordamerika inkl. Mexico 4% 5% Øvrige regioner 13% 12% Østeuropa 16% 17% EU 67% 66% I forhold til årsrapporten for 2000 er der foretaget ændringer i segmentets struktur, opgørelse af omsætning samt resultat af primær drift. Sammenligningstallene er tilsvarende ændret. Da omkostninger og omsætning ikke er fuldt fordelt på segmenter, kan disse ikke afstemmes direkte til koncernoplysningerne. De grå tal repræsenterer finansåret 2000 BUILDING CONTROLS BUSINESS SEGMENT PRESIDENT NIS STORGAARD være et vækstmarked for varmeautomatik. Resultatet af Heating s strategier for Østeuropa og Kina giver fortsat optimisme, og der er atter konstateret en væsentlig vækst inden for stort set alle produktområder på disse markeder. I løbet af 2001 er der gennemført etablering af en varmesalgsorganisation i Tyrkiet. Heating har store forventninger med hensyn til dette marked, der forventes at vokse kraftigt i de kommende år. Som følge af Heatings stærke markedsposition samt det udvidede produktprogram, der er skabt i løbet af 2000 og 2001, er der i årets løb vundet en række store lokale samt internationalt finansierede fjernvarmeprojekter. Produkter og R&D I løbet af 2001 er der sket en væsentlig udvikling af Heatings produktprogram. Reduktion af energiforbruget til opvarmning er fortsat et meget højt prioriteret tema. Ikke kun på de nye markeder i Øst- og Centraleuropa og Kina, men også i Vesteuropa, hvor der løbende sker stramninger i myndig- BURNER COMPONENTS FLOW

18 hedernes krav til varmekomponenter og -anlæg. Denne udvikling sætter øget fokus på Danfoss gasfyldte termostatelementer, en teknologi, der giver maksimal energibesparelse, og som ingen af segmentets konkurrenter behersker. Den øgede interesse for energibesparelse har også ført til, at segmentet i løbet af året i samarbejde med en stor OEM-kunde har udviklet en ny speciel energibesparende ventil. Gennem de senere år er der konstateret en øget interesse for specielle badeværelses- og designradiatorer. Denne udvikling stiller særlige krav til både funktion og design af de styringskomponenter, der skal anvendes. Der er i 2001 udviklet et omfattende program af radiatortermostater og ventiler, der både funktions- og designmæssigt fuldt lever op til disse krav. Forventningerne til vækst inden for fjernvarmeområdet understøttes af de tiltag, der er sat i gang i løbet af året efter en succesfuld integration af det tyske firma IWK Regler und Kompensatoren GmbH, som Heating overtog i september Segmentet har endvidere som følge af en fortsat fokusering på kerneforretningsområder i juni 2001 købt JiP Kugleventiler A/S. Danfoss JiP produktprogrammet for kugleventiler omfatter svejsede kugleventiler til anvendelse inden for transmissionsledninger til fjernvarme samt til anvendelse i forbindelse med individuelle hustilslutninger. Med købet af JiP er segmentet i stand til at skabe yderligere salgssynergi samt at differentiere sig fra konkurrenterne ved at tilbyde kunderne en bredere produktportefølje. I årets løb har segmentet introduceret en række nye revolutionerende produkter, herunder bl.a. en regulator med»auto Tuning«til automatisk indregulering af brugsvand og et komplet program af elektriske aktuatorer og ventiler til anvendelse i alle typer af HVAC applikationer. Disse initiativer er alle gennemført med sigte på at positionere Danfoss som en af de teknologisk førende udbydere af komplette pakkeløsninger til fjernvarme og som dedikeret komponentleverandør til bygningsautomatikfirmaer. Som en større udvidelse af produktprogrammet inden for brænderkomponenter er der introduceret et helt nyt program af store pumper, som går op til liter/time. Der kan her- 14

19 efter tilbydes et pumpeprogram, der går fra de mindste villabrændere til store industrielle brændere i 30 MW klassen pr. pumpe. Et helt nyt oliedyseprogram er ligeledes introduceret. Programmet omfatter såkaldte rundhoveddyser. Der kan herefter tilbydes et komplet program af såvel koniske som rundhoveddyser, der dækker alle behov inden for oliebrændere. Andre begivenheder Der har løbende været mange aktiviteter med henblik på at tilpasse organisation og produktionsapparat til den faktiske udvikling, herunder er det blevet besluttet at frasælge segmentets produktionsenhed til fremstilling af elektronik til bb electronics a/s. Beslutningen skal ses som en konsekvens af en fremtidig fokusering på kerneaktiviteter. Således vil segmentet i fremtiden yderligere koncentrere kræfterne omkring udvikling af produkter, herunder især elektronik, medens produktionen af elektronikprodukter i fremtiden ses som en opgave, der skal løses af underleverandører. I løbet af første halvår er der foretaget en overflytning af aktiviteterne i selskabet Safag AG i Schweiz til pumpefabrikken i Nordborg. Al pumpeudvikling og -produktion er herefter samlet ét sted med deraf følgende rationaliseringsmuligheder. Firmaet Safag er afviklet. 15

20 Water Controls Division Divisionen, der producerer og afsætter ventiler med hovedvægt på vandindustrien, fortsatte sin globale udvikling med afsæt i de tocifrede vækstrater i Divisionens brede produktprogram og forbedrede service inden for logistik har tiltrukket nye, vigtige kunder. Selskaber inden for vandindustrien anerkender i stadigt større omfang værdien af divisionens sortiment af skydeventiler, kontraventiler, reguleringsventiler og butterflyventiler. På samme vis har værfter over hele verden efterhånden fået et godt kendskab til divisionens specialiserede produktserie af butterflyventiler. Divisionens tilbagestrømningsventiler til beskyttelse af drikkevand er ved at vinde indpas på det nye marked i Polen, og Water Controls har deltaget i omfattende vand- og byggeprojekter i Rusland, Ukraine og Kina. Den fortsatte indsats for at forny produktsortimentet, både hvad angår præstation og konkurrenceevne, har forstærket divisionens omdømme som ventilspecialist. Et led i denne indsats var lancering af verdens første blyfri tilbagestrømningsventil i Californien midt i Divisionen har iværksat aktiviteter, der skal sikre kunderne en ekstraordinær service fra ordreafgivelse til levering. Samtlige kunder serviceres fra centralt hold: i Frankrig for Central- og Sydeuropa, og i Norge for den nordiske region. Nye faciliteter i Bourgogne i Frankrig blev i stigende grad mere operationelle i løbet af 2001 og vil stå færdige i midten af Water Controls har i 2001 færdiggjort væsentlige, nye produktprogrammer (nye miljøvenlige kontraventiler til vandmarkeder og industrielle butterflyventiler). Disse ventes at bidrage med ny vækst i

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division omfatter fire business units og tre salgsregioner. De fire business units Danfoss Refrigeration and Air

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 3. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Danfoss A/S Pressemeddelelse Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005

Danfoss A/S Halvårsrapport 2005 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research, udvikling, produktion,

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal for Danfoss A/S Danfoss er en af de største industrivirksomheder i Danmark. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for research,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

KONCERNHISTORIE. Grundlæggeren og produktet

KONCERNHISTORIE. Grundlæggeren og produktet Grundlæggeren og produktet Danfoss grundlægger Mads Clausen blev født i 1905 i Havnbjerg på Als på den gård, der i dag rummer Danfoss Museet. I 1933 vendte Mads Clausen tilbage til fødegården efter at

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Danfoss A/S Presseorientering Kvartalsrapport for 1. kvartal 29 for Danfoss A/S Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning,

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004

Virksomhedsdag. Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 Virksomhedsdag Den Danske Finansanalytikerforening 27. maj 2004 27. maj 2004 KOMPAN A/S 2 Agenda Kompan - Et overblik 2003 kort fortalt Udviklingstendenser i legeredskabsindustrien - Det globale perspektiv

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Jan Ryholl, Senior HR Director. Global Human Resources, Recruitment & Talent 25. oktober 2007

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Jan Ryholl, Senior HR Director. Global Human Resources, Recruitment & Talent 25. oktober 2007 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Den forretningsmæssige udfordring ved rekruttering og udvikling af talenter i en global virksomhed Jan Ryholl, Senior HR Director Global Human Resources, Recruitment & Talent

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere