ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar 14 Resultater og forventninger: Koncernens resultater 16 Forretningsområdernes resultater 22 Forventning til finansielt resultat for Risikostyring 28 Forretningsområder: Exploration & Production 34 Generation 40 Energy Markets 46 Sales & Distribution 52 Ledelses- og medarbejderinformation: Medarbejdere 58 Selskabsledelse 60 Bestyrelse 63 Koncernledelse 66 FINANSIEL KALENDER 11. marts 2010 Årsregnskab for april 2010 Generalforsamling 20. maj 2010 Delårsrapport for 1. kvartal august 2010 Halvårsrapport for 1. halvår november 2010 Delårsrapport for 9 måneder 2010 YDERLIGERE INFORMATION Media Relations Louise Münter Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz ANDRE UDGIVELSER FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Resultatopgørelse 68 Totalindkomstopgørelse 69 Balance 70 Egenkapitalopgørelse 72 Pengestrømsopgørelse 73 Noter til koncernregnskabet 74 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 162 FINANSIELT REGNSKAB FOR MODERSELSKABET 167 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 199 Revisorpåtegning, finansielt regnskab 200 Revisorerklæring, ikke-finansielt regnskab 201 Ansvarlig Energi 2009 kan bestilles online eller downloades på dongenergy.com SUPPLERENDE INFORMATION Koncernmeddelelser offentliggjort i Ordliste 203 GRI oversigt 204 Overblik over DONG Energy Omslag Selskabsoplysninger Omslag For- og bagsidefoto 3,6 MW vindmøller ved Avedøreværket, København Sprog Årsrapporten er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende.

3 Forord Hurtig omstilling til grøn fremtid DONG Energy s aktiviteter og resultater i 2009 var påvirket af den økonomiske krise. En ekstraordinær lav efterspørgsel efter energi medførte lave priser på vores kerneprodukter: El og naturgas. Men set i et længere perspektiv var 2009 også et år med afgørende strategiske beslutninger, der sikrer, at DONG Energy går forrest i omstillingen til en grønnere fremtid. Vi vil nedbringe CO 2 -udledningen markant og samtidig fastholde en høj forsyningssikkerhed. Vindkraft, biomasse og naturgas er centrale elementer i denne strategi. truffet beslutning om at indstille produktionen på fire kulfyrede kraftværksblokke, så vores kapacitet på kulfyrede kraftværker på knapt to år er reduceret med en fjerdedel. Desuden er alle nye udviklingsprojekter for kulkraft skrinlagt, og vurderinger af interessante muligheder for at omstille kraftværksblokke fra kul til biomasse er sat i gang. I 2009 indviede vi havmølleparken Horns Rev 2, verdens største. Den føjer sig til en række nye vindparker i Danmark, Storbritannien, Sverige og Polen. De øger vores kapacitet betragteligt og bidrager samtidig til vores resultater allerede fra i år. DONG Energy sikrede sig i 2009 mulighed for at accelerere og rationalisere bygning af vindparker gennem en omfattende leveringsaftale med Siemens Wind Power og købet af specialrederiet A2SEA. I 2009 indviede vi et af verdens første demonstrationsanlæg til produktion af 2. generations bioethanol baseret på halm og lignende restprodukter. Produktionen fra naturgasfeltet Alve blev indledt i 2009, og udbygningen af Ormen Lange-feltet fortsatte som planlagt. Samtidig blev der gjort fund i området vest for Shetlandsøerne og antallet af nye licenser blev udvidet. Naturgas er det andet vigtige element i vores omstilling til en grønnere fremtid. Forbrænding af naturgas udleder kun cirka halvt så meget CO 2 som forbrænding af kul. I år og næste år indvier vi tre nye naturgasfyrede kraftværker i henholdsvis Norge, Storbritannien og Holland. Sideløbende hermed har vi Sammen med en markant reduktion af omkostningerne skal de mange aktiviteter sikre, at vi kan nå vores ambitiøse mål om nedbringelse af CO 2 -udledningen og vores lige så ambitiøse mål for vækst. 11. marts 2010 Anders Eldrup, administrerende direktør Fritz H. Schur, bestyrelsesformand ledelsesberetning 1

4 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i OLIE- OG GASPRODUKTION ARBEJDSULYKKER MED FRAVÆR (LTIF) (mio. boe) 20 (mio. arbejdstimer) ,4 8,3 7,5 7,3 6,8 6, Olieproduktion Gasproduktion Arbejdsulykker, i alt Arbejdsulykker, egne ansatte Mål Arbejdsulykker, leverandører ELPRODUKTION CO 2 -UDLEDNING, KVOTEBELAGT Elproduktion (GWh) Andel vind/vand (%) 16% 16 (mio. tons) % 19 14% Elproduktion, i alt Elproduktion, vind/vand GASSALG CO 2 -UDLEDNING PR. PRODUCERET ENERGIENHED (GWh) (g/kwh) Note: Tallet udtrykker 85/15-planen, som er vejen til stabil energi uden CO 2. Opgørelsesmetode fremgår af side 163.

5 OVERBLIK OVER DONG ENERGY Set i lyset af den vanskelige markeds situation vurderes det realiserede EBITDA at være tilfredsstillende. Endvidere lykkedes det at fastholde stærke pengestrømme fra driftsaktivitet. NETTOOMSÆTNING OG RESULTATER Nettoomsætning (mia. kr.) EBITDA og resultat efter skat (mia. kr.) Omsætning mia. kr. 49,3 Omsætningen faldt med 19% som følge af lavere priser, delvis modsvaret af højere produktion af naturgas. Nettoomsætning EBITDA Resultat efter skat BRUTTOINVESTERINGER OG PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET (mia. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet KAPITALSTRUKTUR Bruttoinvesteringer EBITDA mia. kr. 8,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet mia. kr. 9,5 EBITDA faldt med 4,8 mia. kr. på grund af de lavere naturgasog oliepriser samt tidsforskydningseffekter vedrørende naturgas og kul. Faldet i pengestrømme fra driftsaktivitet var mindre end faldet i EBITDA primært som følge af reduktion af pengebindinger i driftskapital. (gange) , , Rentebærende nettogæld + hybridkapital / EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat Langsigtet mål 4, Bruttoinvesteringer mia. kr. 17,9 Hovedparten af investeringerne blev foretaget inden for vindmølleparker på havet, udbygning af naturgas- og oliefelter samt naturgasfyrede kraftværker.

6 UDVALGTE VIGTIGE BEGIVENHEDER I 2009 Gasfund i Glenlivet-licensen. Køb af ejerandel på 25% i offshore vindprojektet Lincs. Læs mere side 44. Læs mere side 39. Minoritetsandel i vindprojektet Walney sælges til SSE. Læs mere side 44. Indgåelse af verdens største offshore vindmølleaftale med Siemens. Aftalen udvides senere på året. Læs mere side 44. Køb af gasfyret kraftværksprojekt, Severn. Udstedelse af obligationer på i alt 2 mia. EUR. Læs mere side 31. Læs mere side 43. Standard & Poor's opjusterer rating på DONG Energy A/S. Læs mere side 31. Flere havmølleparker i Storbritannien, Walney og London Array. Læs mere side ledelsesberetning

7 Udbygningsplan og øget ejerandel i Oselvar-feltet. Læs mere side 38. Køb af selskabet A2SEA, der installerer offshore vindmøller. Læs mere side 44. Frasalg af fibernet. Læs mere side generations bioethanol demonstrationsanlæg (Inbicon) indvies. Læs mere side 42. Salg af aktierne i det svenske transmissionsselskab Swedegas. Læs mere side 50. Reduktion i kulbaseret kraftværkskapacitet. Læs mere side 42. Køb af ejerandel i gasfyret kraftværksprojekt, Enecogen. Læs mere side 43. Horns Rev 2 vindmølleparken indvies. Læs mere side 44. Fordobling af fremtidige gasleverancer fra Gazprom. Læs mere side 50. Undersøgelser af at opføre det kulfyrede kraftværk ved Greifswald indstilles. Læs mere side 43. Køb af engroshandelsselskabet KOM-STROM. Læs mere side 49. Tilgang af aktiviteter Afgang af aktiviteter Øvrige begivenheder ledelsesberetning 3

8 Hoved- og nøgletal, finansielle mio. kr. EUR mio. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning: Exploration & Production Generation Energy Markets } Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer (11.345) (15.317) (9.956) (6.769) (50) (1.525) (2.055) EBITDA: Exploration & Production Generation Energy Markets } Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer 213 (495) 4 (189) (66) EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat EBIT Finansielle poster, netto (1.362) (1.134) (740) (592) (152) (183) (152) Årets resultat BALANCE Aktiver Tilgang i materielle aktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Rentebærende nettogæld (208) Egenkapital Investeret kapital PENGESTRØMME Funds From Operation (FFO) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (21.199) (8.629) (11.803) (7.809) (9.542) (2.848) (1.157) Bruttoinvesteringer Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) (11.731) (2.961) 360 (3.676) (1.576) 235 Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) (10.623) (1.427) 58 NØGLETAL EBITDA margin % EBIT margin (overskudsgrad) % Finansiel gearing x 0,60 0,33 0,35 0,42 (0,01) 0,60 0,33 Rentebærende nettogæld + hybridkapital / EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat x 4,2 1,8 2,4 3,0 1,3 4,2 1,8 Justeret nettogæld / Pengestrømme fra driftsaktivitet x 3,3 1,9 2,1 2,7 0,7 3,3 1,9 Antal aktier, ultimo Antal aktier, gennemsnit Resultat pr. aktie kr. 2,73 15,07 9,93 17,45 12,50 0,37 2,02 Foreslået udbytte pr. aktie kr. 1,64 6,56 5,00 6,70 0,16 0,22 0,88 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie kr. 32,24 35,34 29,81 29,78 27,37 4,33 4,74 Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) pr. aktie kr. (36,17) 1,46 2,18 52,94 15,51 (4,86) 0,20 For definitioner af hoved- og nøgletal henvises til koncernregnskabets note 40 om beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 4 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

9 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle MÆNGDER Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 24,0 18,5 11,3 13,8 - olie mio. boe 8,5 10,0 9,1 12,1 - gas mio. boe 15,5 8,5 2,2 1,7 Elproduktion GWh termisk GWh vedvarende GWh Varmeproduktion TJ termisk TJ vedvarende TJ Salg og distribution: Gassalg (ekskl. eget forbrug på kraftværker) GWh Elsalg GWh Gasdistribution GWh Eldistribution GWh Olietransport, Danmark mio. tdr MILJØ Drivhusgasudledninger: Kuldioxid (CO 2 ), kvotebelagt mio. tons CO 2 11,9 12,6 13,8 18,2 Øvrige direkte drivhusgasudledninger mio. tons CO 2 -ækvivalenter 0,2 0,3 0,2 0,1 Initiativer til reduktion af drivhusgasudledninger: Andelen af CO 2 -neutrale brændsler i kraftværker % 15,2 14,1 14,5 10,0 CO 2 -udledning pr. produceret energienhed (el og varme) 1) g/kwh Kampagnen "1 ton mindre CO 2 pr. medarbejder": Samlet reduktion tons CO Reduktion pr. medarbejder tons CO 2 pr. medarb. 0, Andre luftudledninger: Kvælstofoxider (NO X ) tons Svovldioxid (SO 2 ) tons Flaring af naturgas (offshore og på gaslager) mio. Nm 3 7,3 8,6 9,7 8,4 Andre udledninger: Olie udledt til hav fra produktionsplatforme tons Reinjektion af produceret vand på produktionsplatforme % Affald: Genanvendelse af affald i administration % Genanvendelse af affald i produktionen % Miljøuheld og ledningsbrud: Væsentlige miljøuheld antal Overgravninger af gasledninger antal Metanudslip som følge af overgravninger Nm ARBEJDSFORHOLD Medarbejdere: Årsværk (FTE) antal Ledere, direktørniveau antal Alder (gennemsnit) år Medarbejderomsætning % Arbejdsmiljø og sikkerhed: Arbejdsulykker med fravær antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) 2) pr. mio. arbejdstimer 6,8 7,5 10,4 10,4 Arbejdsulykker med og uden fravær (TRIF) pr. mio. arbejdstimer Arbejdsulykker med dødelig udgang antal Se anvendt regnskabspraksis på side ) : Opgørelsen er foretaget pro rata for alle aktiviteter og inkluderer dermed associerede og ikke konsoliderede selskaber. 2): Fravær defineres i DONG Energy, som at skadelidte er uarbejdsdygtig i en dag eller mere efter skadesdatoen. Tallet for 2008 er tilpasset i forhold til det offentliggjorte tal i 2008 (fra 7,4 til 7,5). ledelsesberetning 5

10 Marked og strategi energi i forandring De internationale energimarkeder Siden åbningen af lokale energimarkeder begyndte i starten af 1990 erne er der sket store strukturelle ændringer inden for både el og naturgas på tværs af landegrænserne. Resultatet er blevet en betydelig konsolidering, der har medført, at el- og naturgasmarkedet i Europa nu er domineret af seks store internationale spillere, EDF, E.ON, Enel, GDF Suez, Iberdrola og RWE. Herudover er der en række mellemstore, mere regionalt baserede selskaber såsom Centrica, Fortum, Statkraft, Vattenfall og DONG Energy. Konsolideringen fortsatte i 2009 blandt andet med Vattenfalls køb af Nuon og RWE s køb af Essent. Fuld åbning af EU s el- og naturgasmarked var på plads i juli Målet med markedsåbningen var at skabe en effektiv prisdannelse og incitamenter til at investere i ny kapacitet. Der er imidlertid lang vej, før EU er ét energimarked. Inden for både el og naturgas er der således stadig mange regionale markeder i Europa. Der foretages dog væsentlige investeringer i udbygning af transmissionskapaciteten mellem landene, hvilket bidrager til et mere sammenhængende europæisk marked. Et eksempel er NorNed-kablet mellem Norge og Holland, som blev åbnet i DONG Energy s termiske elproduktion er koncentreret i Danmark, som er en del af det regionale markedsområde, Nord Pool. Danmark er også knyttet til det tyske marked via transmissionskabler. Det nordiske område er præget af, at en stor del af elproduktionen genereres fra vandkraftanlæg, mens elproduktionen i Tyskland og Danmark hovedsagligt er termisk baseret. Dette skaber forskellige prismønstre i Norden, Danmark og Tyskland. DONG Energy har en stor og kraftigt stigende portefølje af vindkraftaktiviteter. Investeringer i vindmøller er i stort omfang afhængig af de politiske initiativer til at fremme vedvarende energi gennem økonomiske tilskud. Ordningerne varierer fra land til land. Hovedparten af DONG Energy s vindmøller er placeret i Storbritannien, Danmark og Polen. I Storbritannien og Polen er tilskudsordningerne baseret på modtagelsen af et vist antal grønne certifikater pr. MWh, som kan sælges på markedet, mens der i Danmark modtages en fast minimumsafregning pr. produceret MWh, som er fastsat i forbindelse med myndighedernes godkendelse af et vindprojekt. Udover at der er sket en konsolidering, har det øgede fokus på klimaet haft stor indflydelse på udviklingen inden for branchen. Europas energisektor er nu inde i en fase, hvor produktionskapaciteten i vid udstrækning omstilles, således at den kan leve op til de strengere klimakrav. Dette kræver store investeringer, og det vil få stor betydning for den fremtidige sammensætning af energiproduktionen, herunder især øge andelen af energi, som genereres fra vedvarende energikilder. DONG Energy er langt fremme i denne omstilling og har taget væsentlige skridt mod en grønnere elproduktion, dels gennem investeringer i vind og biomasse, dels gennem reduktion af elproduktion baseret på kul. Markedet for naturgas er også regionalt, idet størstedelen af naturgassen transporteres i rørsystemer. I produktionsleddet er naturgasmarkedet domineret af de russiske og norske producenter, herunder Gazprom og Statoil. Flydende naturgas fra oversøiske lande, LNG (Liquefied Natural Gas), spiller en større rolle end tidligere og bidrager til, at naturgasmarkedet bevæger sig i en mere global retning. I salgsleddet er det i stort omfang få store energiselskaber, der dominerer markedet. Oliemarkedet afviger fra el- og naturgasmarkedet ved at være et globalt marked. DONG Energy s aktiviteter Energi er livsnerven i det moderne samfund, og en stabil forsyning af energi er en afgørende forudsætning for at holde samfundet i gang. DONG Energy s forretning er baseret på aktiviteter i alle led i energiens værdikæde fremskaffelse, produktion, handel og distribution. Mere end en million kunder i Nordeuropa får hver dag deres daglige energileverancer direkte fra DONG Energy, og også som producent af energi til andre forsyningsselskaber er koncernen med til at sikre en stabil og pålidelig energiforsyning. Naturgas og el udgør en væsentlig del af DONG Energy s forretning. Tilsammen udgjorde de to energiformer 80% af omsætningen i Herudover producerer DONG Energy olie, og som en del af elproduktionen produceres varme. Samlet set udgjorde disse fire energiformer 93% af koncernens 6 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

11 omsætning. Hertil kommer andre aktiviteter afledt af kerneforretningen. OMSÆTNING I % 34% 5% 7% 49 mia. kr. 46% Naturgas El Olieproduktion Fjernvarmesalg Øvrig Primære aktiviteter DONG Energy er det største energiselskab i Danmark. I 2009 producerede koncernen, hvad der svarer til 52% af den samlede indenlandske elforsyning i Danmark. Knap 30% af de danske elforbrugere og omkring 30% af de danske naturgasforbrugere er kunder hos DONG Energy. Siden etableringen af DONG Energy i 2006 har koncernen arbejdet målrettet på at udbygge sin internationale markedsposition. Således udgjorde omsætningen uden for Danmark henholdsvis 40%, 52% og 46% i de seneste tre år. Den internationale vækst sker inden for de områder, hvor der kan sikres værdiskabelse baseret på DONG Energy s særligt stærke kompetencer, eller hvor koncernen har fordele gennem eksisterende markedspositioner. Det har i den forbindelse været hensigtsmæssigt at kunne overføre erfaringer fra Danmark til aktiviteterne i andre lande. Det gælder inden for projektering, etablering og drift af vindmølleparker samt salg af energi til engros- og slutkunder. Erfaringerne fra liberaliseringen af energimarkedet i Danmark har været nyttige ved Øvrig udbygningen af markedspositionerne i især Tyskland. Fjernvarmesalg Olieproduktion Den internationale vækst og etablering af nye markedspositioner medvirker til løbende at udvikle DONG Energy s kompe- El Naturgas tencer. Samtidig bidrager det til at styrke koncernens langsigtede robusthed ved, at koncernen fordeler sine forretningsmæssige risici på flere energimarkeder. Det er målet i de kommende år at styrke DONG Energy s internationale position. Naturgas Naturgas er en vigtig kilde til at sikre en stabil energiforsyning og er den reneste af de fossile brændsler med en CO 2 -udledning, der er langt mindre end kul. En væsentlig del af DONG Energy s værdiskabelse bygger på fremskaffelse og egen produktion af naturgas og på at sikre en stabil og fleksibel leverance af naturgas til kunder på de nordeuropæiske markeder. Hovedparten af DONG Energy s salg sker til andre forsyningsselskaber, som sælger naturgassen videre til deres slutkunder. Hertil kommer direkte salg til private forbrugere og til virksomheder samt salg på de europæiske gasbørser. Endelig anvender DONG Energy naturgas som brændsel på flere af koncernens kraftværker. FOKUSOMRÅDE FOR DONG ENERGY'S NUVÆRENDE AKTIVITETER ledelsesberetning 7

12 Marked og strategi DONG Energy s fremskaffelse af naturgas baserer sig dels på egenproduktion, dels på langsigtede købsaftaler med større naturgasproducenter. Derudover købes naturgas på de europæiske energibørser. Hertil kommer produktion af olie, som afsættes på de internationale energimarkeder. DONG Energy ejer helt eller delvist en række infrastrukturaktiver, hovedsageligt til lagring og distribution af naturgas og transport af olie. Indtjeningen inden for disse områder er især baseret på transport af naturgas frem til DONG Energy s kunder, samt udnyttelse af den fleksibilitet egne naturgaslagre giver. El Det andet hovedområde for DONG Energy s forretning er produktion, salg og distribution af el. Værdiskabelsen i produktionsleddet er baseret på effektivitet, mens det i salgsleddet er afgørende at kunne tilbyde kunderne serviceorienterede energiløsninger til konkurrencedygtige priser. Hovedparten af elproduktionen sker i dag på termiske kraftværker i Danmark, hvor koncernen råder over en række effektive kraftværker, som kan anvende forskellige brændsler - kul, olie, naturgas, biomasse og affald. Overskudsvarmen fra produktionen sælges til fjernvarmeselskaber i Danmark, som distribuerer varmen videre til slutkunderne. Derudover er DONG Energy i færd med at opføre naturgasfyrede kraftværker uden for Danmark. Vindmølleparker udgør en hastigt voksende del af DONG Energy s produktionskapacitet. DONG Energy har i dag primært vindmølleparker i Danmark, Storbritannien samt Polen, og en række nye vindmølleparker er under opførelse hovedsageligt i Storbritannien. Hertil kommer elproduktion fra vandkraftanlæg i Sverige og Norge. I salgsleddet har DONG Energy omfattende aktiviteter inden for salg af el til engros- og slutkunder i Danmark, Tyskland, Holland og Sverige. Fremskaffelsen af el på de nordiske energimarkeder er uafhængig af koncernens egen produktion. Det indebærer, at DONG Energy som producent sælger el på de nordiske energimarkeder, mens koncernen som forhandler af el til slutkunderne indkøber den mængde af el, der bliver efterspurgt af slutkunderne. Endelig har DONG Energy aktiviteter inden for distribution af el og driver således det samlede eldistributionsnet i København, Frederiksberg og Nordsjælland. Integreret forretningsmodel DONG Energy s forretningsmodel bygger på tilstedeværelse i hele værdikæden for både el og naturgas. Denne integrerede forretningsmodel giver koncernen mulighed for at opnå synergier og dermed en række konkurrencemæssige fordele, hvilket skaber et stærkt udgangspunkt for at sikre ejerne en sund langsigtet værdiskabelse. Optimering af porteføljen En diversificeret og fleksibel adgang til energi samt muligheden for at afsætte energien gennem de afsætningskanaler, der tilbyder de mest attraktive vilkår, er af stor betydning for DONG Energy s værdiskabelse. Dette gælder ikke mindst på de markeder, hvor DONG Energy råder over betydelige mængder af naturgas og samtidig har en række fleksible afsætningsmuligheder for naturgassen, f.eks. som brændsel i elproduktionen, engrossalg eller salg på de europæiske energibørser. Derudover optimeres naturgasporteføljen ved hjælp af koncernens lagerkapaciteter samt udnyttelse af fleksibilitetsbestemmelser i købs- og salgskontrakter. Hertil kommer, at DONG Energy optimerer værdiskabelsen fra de energimængder, koncernen råder over enten gennem fysisk eller finansiel handel. Balanceret portefølje øger robustheden DONG Energy s portefølje af forbundne aktiviteter har forskellige afkast- og risikoprofiler, som supplerer hinanden. For energisektoren, der i disse år er præget af betydelige forandringer markedsmæssigt, teknologisk og regulatorisk er en sådan balanceret portefølje af forretningsaktiviteter samlet set med til at øge koncernens robusthed i forhold til udviklingen i omverdenen. Markedssynergi Især blandt engros- og erhvervskunder er der en stigende efterspørgsel efter samlede energiløsninger, som tager udgangspunkt i kundens energibehov. Med en stærk kompetence inden for både el og naturgas og med den troværdighed, det giver at have omfattende egenproduktion på begge områder, står DONG Energy godt rustet til at tilbyde kunderne samlede energiløsninger. Samarbejdet med kunderne kan udvikles til et stærkt partnerskab. Et godt eksempel er indgåelsen af 36 klimapartnerskaber med danske virksomheder, organisationer og kommuner. Klimapartnerskaberne skræddersys til den enkelte partner og trækker i vidt omfang på de muligheder, som DONG Energy s samlede forretning giver for den enkelte kunde. 8 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

13 ENERGISTRØMME I DONG ENERGY'S VÆRDIKÆDE (TWh) TILGANG KONVERTERING AFGANG Eksterne leverandører Gas: 77 Gas: 26 Gas: 94 Fjernvarmeselskaber Verdensmarked for råstoffer Kul: 28 Olie: 3 Biomasse: 5 Gas: 9 El: 15 Handel og optimering El: 11 Olie: 14 Affald: 2 Varme: 13 El: 2 El: 1 Note: Alle tal er angivet i Terawatt-hours (TWh). Naturgas og olie er omregnet fra mio. boe til TWh med en samlet konverteringsfaktor, der ikke tager højde for forskellige brændværdier på produkterne fra de forskellige produktionsfelter. Udnyttelse af vækstmuligheder DONG Energy foretager i disse år betydelige investeringer for at udvikle energiforsyningen på de forskellige markeder, og koncernen har en attraktiv portefølje af investeringsmuligheder. De enkelte muligheder kan løbende gennemføres eller fravælges ud fra en samlet vurdering af markedsudviklingen og under hensyn til at sikre en balanceret udvikling af koncernen. Indtjening og likviditet fra nogle forretningsområder, f.eks. handels-, salgs- og distributionsaktiviteterne blev i 2009 kanaliseret over mod investeringer i især vedvarende energi og produktion af naturgas og olie, hvor der er mange attraktive investeringsmuligheder. EBITDA OG BRUTTOINVESTERINGER I 2009 % 9 mia. kr. 18 mia. kr. 100 Exploration & Production 90 40% 18% Generation 80 (termisk) 70 Generation 27% 60 (vedvarende) 2% % Energy Markets Sales & 24% 42% Distribution % EBITDA 3% 10% Bruttoinvesteringer ledelsesberetning 9

14 Marked og strategi Vision: Stabil energi uden CO 2 Der er stigende pres på de globale energiressourcer og samtidig en voksende global erkendelse af nødvendigheden af at reducere CO 2 -udledningen. På denne baggrund står DONG Energy lige som alle andre energiselskaber med en betydelig opgave, nemlig at sikre stabile energiforsyninger med lavere CO 2 -udledning. DONG Energy har en vision om at levere stabil energi uden CO 2. Visionen udtrykker det forhold, at samfundet både ønsker en høj forsyningssikkerhed og en energiproduktion, der ikke bidrager til klimaforandringer. Som et ansvarligt energiselskab fokuserer DONG Energy aktivt på at medvirke til at forene disse to målsætninger. Udfordringen er, at det energisystem, som vi kender i dag, ikke kan levere en høj forsyningssikkerhed uden udledning af CO 2. Det skyldes, at den forsyningssikre energi i dag først og fremmest er baseret på kraftværkerne, mens de vedvarende energikilder ikke er i stand til at levere en stabil forsyning, da de er baseret på naturens kræfter. I mange år fremover vil der derfor ikke være tale om at vælge mellem kraftværker og vedvarende energi, men om at kombinere energiformerne på en måde, som sikrer at CO 2 -udledningen nedbringes markant samtidig med, at forsyningssikkerheden opretholdes. DONG Energy arbejder derfor på at omstille elproduktionen fra sort til grøn og på at sikre forsyningen af naturgas. Strategi DONG Energy s strategi tilsigter at sikre værdiskabelse gennem omstilling til fremtidens energiforsyning, der har fokus på at reducere CO 2 -udledningen og sikre forsyningssikkerheden. DONG Energy s overordnede strategiske udvikling har derfor fokus på tre områder: Mere grøn elproduktion, vækst i naturgasporteføljen og optimering af salg og distribution. Mere grøn elproduktion DONG Energy vil i de kommende år investere markant i udbygning af den vedvarende energi. Det sker for at omstille koncernens el- og varmeproduktion fra hovedsagelig at være baseret på kul til især at bygge på grønne og CO 2 -venlige energikilder som vind, biomasse og naturgas. Derfor har DONG Energy sat sig som mål at halvere udledningen af CO 2 pr. produceret energienhed fra el- og varmeproduktionen inden 2020 og derefter inden 2040 at reducere den yderligere til 15% af den nuværende CO 2 -udledning pr. produceret energienhed. Koncernen har truffet en række beslutninger, som vil bidrage betydeligt til at målet nås i Det gælder således lukningen af samtlige kraftværksprojekter baseret på kul uden for Danmark, berostillelsen af fire kulfyrede kraftværksblokke i Danmark og massive investeringer i vindmøller på land og til havs. I de kommende år forventes yderligere grønne investeringer at bidrage til, at målsætningen realiseres og til at styrke DONG Energy s position som en af de førende udbydere af klimavenlige energiløsninger. Indfrielsen af målene frem til 2020 skal i høj grad ske gennem omfattende investeringer i vedvarende energi. Hertil kommer øget brug af biomasse og naturgas i el- og varmeproduktionen. Efter 2020 forventes også nye vedvarende energiteknologier at bidrage til realiseringen af de langsigtede mål for nedbringelsen af CO 2 -udledningen. En fortsat udbygning af produktionskapaciteten inden for havmøller er en væsentlig del af strategien for at reducere CO 2 - udledningen. DONG Energy er i dag blandt verdens mest erfarne inden for projektering, opførelse og drift af vindmølleparker til havs, og denne position skal fastholdes gennem en omfattende vækst i produktionskapaciteten i de kommende år. Koncernen arbejder målrettet på at udnytte sin stærke markedsposition til at styrke værdiskabelsen fra havmølleparker yderligere. Dette skal ske gennem en udnyttelse af stordriftsfordele inden for indkøb af vindmøller og komponenter samt optimering og rationalisering af anlægsprocessen. Et andet vigtigt element i at realisere målene frem til 2020 er etablering af naturgasfyrede kraftværker. DONG Energy er i gang med at etablere tre naturgasfyrede kraftværker, et i Norge, et i Storbritannien og et i Holland, som vil bidrage til en fordobling af koncernens naturgasfyrede kraftværkskapacitet. Anlægget i Norge skal under en langsigtet aftale levere en række ydelser til Statoils nærliggende raffinaderi. Udover en væsentlig lavere CO 2 -udledning end kulfyrede kraftværker tilbyder naturgasfyrede kraftværker desuden en væsentlig større fleksibilitet som supplement til den ujævne produktion fra vedvarende energi. Derfor satser DONG Energy på at udvikle sin portefølje af naturgasfyrede kraftværker i de kommende år. Brugen af biomasse giver også et væsentligt bidrag til omstilling af kraftvarmeproduktionen fra sort til grøn. 11% af DONG Energy s kraftvarmeproduktion var i 2009 baseret på biomasse, og koncernen har omfattende erfaring med brug af biomasse, både som medforbrænding og i dedikerede kedler. Målet er at øge brugen af biomasse markant i de kommende år, blandt andet gennem ombygning af eksisterende kulfyrede kraftværker til at anvende biomasse. Omstillingen af produktionen fra sort til grøn er blevet fremskyndet af, at DONG Energy inden for de seneste to år har indstillet produktionen på en række kulfyrede kraftværksblokke. Det betyder, at 25% af koncernens samlede kulbaserede kraftværkskapacitet tages ud af produktion på mindre end to år. 10 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

15 Vækst i naturgasporteføljen Forsyningen af naturgas fra den danske del af Nordsøen, hvor DONG Energy traditionelt har hentet størstedelen af sin naturgasforsyning, forventes at falde i de kommende år på grund af svindende reserver. For at sikre en fortsat tilstrækkelig forsyning af naturgas arbejder DONG Energy derfor målrettet på at styrke koncernens forsyning af naturgas fra en række forskellige internationale kilder. DONG Energy vil være uafhængig af enkelte leverandører og forsyningskilder. Derfor har koncernen i de seneste par år styrket den langsigtede naturgasforsyning og har dermed øget forsyningssikkerheden og forstærket positionen på de europæiske naturgasmarkeder. Koncernens strategi bygger hovedsagelig på fire kilder: Udbygning af naturgasproduktionen fra egne felter i danmark, Norge og Storbritannien Langsigtede købsaftaler med internationale leverandører Medejerskab af en terminal i Rotterdam til modtagelse af oversøisk flydende naturgas (LNG) Køb på de europæiske energibørser. Inden for efterforskning og produktion af naturgas og olie deltager DONG Energy i en lang række aktiviteter, der fremover vil styrke koncernens position og værdiskabelse på de forskellige markeder. Udviklingen af aktiviteterne inden for efterforskning og produktion er baseret på modning, udbygning og produktion fra egne felter i Danmark, Norge og Storbritannien. Dette indebærer en balanceret vækst i naturgas- og olieproduktionen. Ormen Lange-feltet i Norge udgør en væsentlig del af DONG Energy s egenproduktion af naturgas, men koncernen forventer i de kommende år at styrke sin position ved deltagelse i flere udbygningsprojekter i Norge. I Storbritannien, vest for Shetlandsøerne, er koncernen den største rettighedshaver og har deltaget i alle væsentlige fund inden for de sene- ste seks år. I 2010 forventes det, at udbygningen af Laggan- Tormore-feltet vil blive igangsat, som vil øge koncernens egenproduktion af naturgas til det britiske marked. I Danmark vil der i 2010 være fokus på at forberede udbygning af Hejrefeltet og vurdering af Svane-fundet. I Grønland deltager DONG Energy i efterforskning, som på længere sigt muligvis kan få stor strategisk betydning. Optimering af salg og distribution Den stigende globale efterspørgsel efter energi, det øgede pres på verdens ressourcer og kravet om en renere energiproduktion stiller store krav til omstillingen af DONG Energy s energiforsyning i fremtiden. For de kunder, som dagligt bruger energien, er forventningerne imidlertid også stigende, og det stiller krav til de dele af koncernen, som forsyner og sælger energi til kunderne. DONG Energy er Danmarks største distributør og leverandør af el og naturgas. En stor del af indtjeningen i denne del af koncernen er underlagt lovgivningsmæssig regulering, hvilket betyder, at indtjeningen er relativt stabil. Den stabile indtjening modsvares imidlertid af stærke incitamenter i lovgivningen, der blandt andet skal sikre effektivitet og forsyningssikkerhed. I kraft af dette og DONG Energy s førende position i markedet er der en naturlig forpligtelse over for koncernens kunder til at stræbe efter høj effektivitet og omkostningsfokus. Desuden fokuseres på at sikre høj forsyningssikkerhed (eksempelvis igennem kabellægningsprojektet i Nordsjælland), attraktive produkttilbud (eksempelvis partnerskabsaftaler med virksomheder omkring energibesparelser) og god kundeservice på en omkostningseffektiv måde. For at opnå dette bliver der arbejdet systematisk med optimering af interne processer og effektivisering. Over de senere år er der foretaget væsentlige effektiviseringer, og der er ambitiøse mål for de kommende år. MÅL FOR REDUKTION I SPECIFIKKE CO 2 -UDLEDNINGER g /kwh 600 Horns Rev 2 (DK) Gunfleet Sands (UK) Walney (UK) Lincs (UK) London Array (UK) To kulfyrede kraftværksblokke stilles i bero Vindparker på land: Storrun (SE), Karnice (PL), Karcino (PL) og Nygårdsfjellet 2 (NO) CO 2 -udledning i dag Mongstad Mål for CO 2 -udledning i 2020 Severn Vindmøllepark To kulfyrede kraftværksblokke stilles i bero Gasfyret kraftværk Enecogen 2020 Øvrige beslutninger ledelsesberetning 11

16 Marked og strategi En balanceret og robust strategi DONG Energy s strategi med fokus på udbygning af den vedvarende energi og bestræbelser på at sikre forsyningen af naturgas har væsentlig betydning for DONG Energy s samlede risikobillede. Som følge af koncernens aktivportefølje og aktiviteterne omkring køb og salg af naturgas og el er DONG Energy eksponeret i forhold til en række forskellige energipriser samt valutakurser. De væsentligste prisrisici omfatter råolie og forskellige olieprodukter, naturgas, el, kul og CO 2 -kvoter (EUA) samt valuta. Visionens gennemførelse kræver betydelige investeringer og dermed kapital. For at sikre tilstrækkelig finansiel fleksibilitet har DONG Energy et fleksibelt investeringsprogram og koncernen tilstræber desuden at balancere et øget kapitalbehov med en reduceret eksponering overfor udsving i markedspriser. Sidstnævnte bliver sikret gennem omfattende prissikring med henblik på at reducere de årlige udsving i koncernens pengestrømme fra driften. Adgangen til naturgas fra flere forskellige kilder, herunder egen naturgasproduktion, samt investeringer i fleksibilitet i form af lagerfaciliteter medvirker til at reducere afhængigheden af en eller få leverandører. På samme måde medvirker optimeringsmulighederne og fleksibiliteten i DONG Energy s forretningsmodel til at sikre koncernens konkurrenceevne på naturgasmarkederne. Etableringen af en veldiversificeret portefølje af engroskontrakter og fleksibilitet på de nordeuropæiske naturgasmarkeder udgør det væsentligste element i den langsigtede risikostyring på dette område. Sund finansiering og likviditet Formålet med den finansielle styring er at sikre den nødvendige kapital på attraktive vilkår til koncernens investeringer samt tilstrækkelige likvider. For at sikre attraktive lånevilkår har DONG Energy søgt adgang til forskellige lånemarkeder, herunder bankmarkedet og eurobond-markedet. Diversifikationen på forskellige lånemarkeder har vist sig at være væsentlig i forbindelse med blandt andet de senere års finanskrise. Investeringer i havmølleparker, biomasseanlæg samt naturgasfyrede kraftværker har lang levetid. DONG Energy påtager sig herigennem langsigtede prisrisici. Prissikringsaftaler i markederne kan typisk anvendes inden for en tidshorisont på op til fem år, mens styringen af den langsigtede prisudvikling i højere grad er baseret på diversifikation på aktiver og markeder samt fokus på en fleksibilitet omkring udnyttelse af aktiverne, f.eks. i form af brændselsfleksibilitet på kraftværkerne. Prisrisikoen på kraftværker baseret på fossile brændsler knytter sig til forskellen mellem den producerede el og brændslet (f.eks. kul) samt CO 2 -kvoter (green dark spread). Risikostyringen i forhold til kraftværkerne sigter på at prissikre dækningsbidraget ved samtidigt at fastlåse prisen på el, brændsel og CO 2 -kvoter. For at understøtte DONG Energy s position på markederne opretholder koncernen en kreditrating. Koncernen ønsker at have en solid kreditværdighed og har som mål at fastholde minimum en BBB+ / Baa1 rating fra henholdsvis Standard & Poor s og Moody s. Standard & Poor s opjusterede i 2009 DONG Energy s rating til A- fra BBB+ med Stable outlook. DONG Energy har som mål for sin kapitalstruktur, at den justerede rentebærende nettogæld på lang sigt skal svare til omkring tre gange pengestrømme fra driftsaktivitet. Ligeledes fastholder DONG Energy et solidt likviditetsberedskab, blandt andet i form af committede lånetilsagn. Prisrisikoen relateret til de vedvarende energiaktiver varierer fra marked til marked. På nogle markeder sælges den producerede vedvarende energi til faste priser og dermed uden prisrisiko, mens den på andre markeder sælges direkte i markedet til den gældende pris. Koncernens investeringer i havmøller er samlet i få lande. baggrunden er blandt andet gunstige produktionsmæssige forhold i de valgte områder samt tilstrækkeligt attraktive subsidier. Koncentrationen af vindmøller indebærer stordriftsfordele, men medfører også eksponering mod få markeder, hvad angår både de markedsmæssige og de regulatoriske risici. 12 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

17 Montering af fundamenter og vindmøller i havmølleparken Horns Rev 2, der ligger 30 km ud for Blåvands Huk. ledelsesberetning 13

18 Samfundsansvar Ansvarlighed skaber værdi For DONG Energy handler ansvarlighed om at sikre en troværdig og gennemsigtig forretningsdrift, som er grundlaget for, at koncernen fortsat har et godt omdømme. Ansvarlig adfærd bidrager derved til den nuværende og fremadrettede værdiskabelse både for ejerne og for samfundet. DONG Energy tilsluttede sig i 2006 FN s Global Compact. Med udgangspunkt i denne strategiske ramme har DONG Energy siden 2006 forholdt sig aktivt til sit samfundsansvar og arbejder efter Global Compact s 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. For fjerde år i træk rapporterer DONG Energy om samfundsansvar i henhold til Global Reporting Initiative (GRI), et sæt internationalt anerkendte retningslinjer for rapportering om virksomheders samfundspåvirkninger. Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, som blev indført i 2009, har DONG Energy valgt at integrere i årsrapporten. Publikationen Ansvarlig Energi udgives imidlertid fortsat, hvori der sættes fokus på temaer inden for ansvarlighed. Koncernens vigtigste resultater inden for samfundsansvar fremgår af hoved- og nøgletalsoversigten på side 5, og udover de initiativer, der er beskrevet nedenfor, fremgår årets resultater på side Ansvarlighedsarbejdet i DONG Energy spænder bredt og involverer en lang række aktører både internt og eksternt, idet koncernen har aktiviteter i hele energiens værdikæde. Nedenstående tre temaer er identificeret som væsentlige for DONG Energy. Klima og miljø Som energivirksomhed sætter DONG Energy et væsentligt præg på miljøet og arbejder derfor langsigtet og systematisk med at begrænse påvirkningen af omgivelserne. I 2007 vedtog DONG Energy den første miljøstrategi, som sidestillede miljø med de andre overordnede mål for koncernens aktiviteter: Sund forretningsdrift, forsyningssikkerhed og vækst. Miljøstrategien blev i 2009 efterfulgt af en ambitionsproces, som involverede alle koncernens forretningsområder. Formålet med processen er todelt, idet den dels sigter mod at fastlægge fælles, langsigtede mål for miljøarbejdet, dels skal sikre, at DONG Energy forholder sig til nye relevante indsatsområder. DONG Energy ser det som en del af sit ansvar at medvirke til løsningen af verdens klimaudfordringer gennem reduktion af koncernens CO 2 -udledning. Derfor er DONG Energy i gang med en omstilling af energiproduktionen, der skal reducere CO 2 -udledningen markant. Det er koncernens forventning, at klimaforandringerne vil medføre øget efterspørgsel efter fleksible og effektive energisystemer, som samtidig nedbringer CO 2 - udledningen. DONG Energy s mål om at reducere CO 2 -udledningen sker inden for tre hovedområder: Omlægningen af DONG Energy s energiproduktion i en mere grøn retning (85/15-planen), koncernens eget energiforbrug og DONG Energy s bidrag til at reducere kundernes energiforbrug. Hvad angår sidstnævnte har DONG Energy over de senere år realiseret energibesparelser på 144 GWh om året hos privat- og erhvervskunder i henhold til en energispareaftale med Klima- og Energiministeriet. Alene i 2009 medførte DONG Energy s energirådgivning besparelser på 91 GWh hos erhvervskunderne, som svarer til en reduktion på tons CO 2. Hos privatkunderne udgjorde energibesparelserne 54 GWh i Dette er blandt andet sket gennem energirådgivning, salg af cleantech-løsninger til private samt klimapartnerskaber med virksomheder, offentlige institutioner samt kommuner. Etik og marked Med bruttoinvesteringer på 18 mia. kr. i 2009, mere end en million kunder, mange tusinde leverandører og ambitiøse fremtidsplaner er DONG Energy en væsentlig spiller på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret. DONG Energy har derfor høje forventninger til egen og samarbejdspartneres adfærd. DONG Energy har siden 2007 haft et etisk regelsæt for leverandører (Code of Conduct), som definerer de sociale, miljømæssige og etiske krav, der stilles til koncernens leverandører. Regelsættet tager udgangspunkt i DONG Energy s værdier samt internationalt anerkendte principper for ansvarlig forretningsadfærd, herunder FN s Global Compact. 14 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

19 For at sikre at regelsættet overholdes, har DONG Energy de senere år foretaget en række kontrolbesøg og audits hos udvalgte leverandører for blandt andet at vurdere deres indsats inden for arbejdsmiljø og miljø. Besøgene har generelt haft en positiv effekt både kommercielt og i forhold til samarbejdet med leverandørerne. Mennesker DONG Energy beskæftiger knap medarbejdere. Det er afgørende for værdiskabelsen, kundernes tilfredshed og medarbejdernes trivsel, at koncernen er dygtig til at rekruttere og fastholde medarbejderne. Samtidig søger DONG Energy kontinuerligt at være i dialog med de mennesker, som påvirkes af koncernens forretningsaktiviteter, blandt andet gennem afholdelse af borgermøder, samtaler med NGO er og kunde-tilfredshedsanalyser. Et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau på arbejdspladsen for både medarbejdere og leverandører er en forudsætning for at drive en ansvarlig og effektiv virksomhed. Sikkerhed er en integreret del af alt, hvad DONG Energy foretager sig, uanset om det gælder aktiviteter hos kunderne, opførelse af vindmølleparker, boring efter naturgas og olie eller drift og vedligeholdelse af koncernens anlæg. I 2009 var frekvensen af arbejdsulykker (antal ulykker med fravær pr. mio. arbejdstimer) 3,8 blandt egne medarbejdere og 9,5 hos leverandørerne. Koncernens samlede ulykkesfrekvens blev dermed 6,8, som var tæt på årets mål på 6,5. Yderligere information Yderligere information om DONG Energy s resultater for 2009 og fremadrettede overvejelser og udfordringer vedrørende ansvarlighed findes i koncernens publikation Ansvarlig Energi 2009, som kan læses online, downloades eller bestilles på På hjemmesiden findes også yderligere informationer om DONG Energy s miljøindsats samt den reviderede rapportering til Global Reporting Initiative. Der henvises endvidere til oversigten over GRI i denne rapports bageste omslag. udvalgte ansvarlighedsmål INDSATSOMRÅDE MÅL TIDSPUNKT STATUS 2009 GRI-REFERENCE Energibesparelser I perioden skal DONG Energy hjælpe kunderne til at spare 144 GWh el om året i gennemsnit. I 2009 Opfyldt. EN6 Sikkerhed Antal ulykker med fravær skal nedbringes til 6,5 pr. én million arbejdstimer. I 2009 Ikke opfyldt. Resultatet for 2009 var 6,8. LA7 Forskning og udvikling DONG Energy vil investere omkring 250 mio. kr. i forskning og udvikling af bæredygtig energi. I 2009 Ikke opfyldt. Der blev inve steret 197 mio. kr. i EU8 Energiforbrug DONG Energy s energiforbrug i forbindelse med administration, transport samt øvrig infrastruktur skal reduceres, så der spares 1 ton CO 2 pr. medarbejder. I 2012 Planmæssig fremdrift. EN5 og EN18 Affald 65% af affaldet fra produktionen og 50% fra administrationen skal genanvendes. I 2012 Planmæssig fremdrift. EN22 Kraftværker Udledning af CO 2 fra el- og varmeproduktionen skal halveres fra 638 g/kwh (2006-niveau) til 320 g/kwh. I 2020 Planmæssig fremdrift. EN16 Vedvarende energi Den vedvarende energikapacitet (dvs. vind, vand og sol) skal tredobles fra 972 MW (2006-niveau) til ca MW. I 2020 Planmæssig fremdrift. EU1 Forretningsetik Relevante medarbejdere skal uddannes i politik for forebyggelse af svindel og korruption. Løbende Planmæssig fremdrift. HR3 og SO3 Leverandører Etiske retningslinjer for leverandører skal implementeres i alle udbud og kontrakter. Løbende Planmæssig fremdrift. HR3 Trivsel Der skal gennemføres klimamåling blandt alle medarbejdere minimum hvert andet år. Løbende Opfyldt for 2008 gentages i ledelsesberetning 15

20 resultater og forventninger koncernens resultater Finansielle resultater Resultatet i 2009 var påvirket af den økonomiske krise, som medførte lavere efterspørgsel efter el og naturgas og dermed lave priser på disse kerneprodukter, der var en tredjedel lavere henholdsvis blev halveret i forhold til året før. Produktionen fra naturgasfeltet Ormen Lange fortsatte med at stige i 2009 og var årsag til, at naturgasproduktionen for første gang var større end olieproduktionen. EBITDA var på niveau med forventningen ved årets begyndelse. Der var imidlertid store forskelle mellem forretningsområderne, hvilket viser styrken ved DONG Energy s integrerede forretningsmodel. Set i lyset af den vanskelige markedssituation vurderes det realiserede EBITDA at være tilfredsstillende. Endvidere lykkedes det at fastholde stærke pengestrømme fra driftsaktivitet. Forretningsområdet Energy Markets overgik forventningerne, da stigningen i olieprisen igennem 2009 førte til en mindre negativ timelag-effekt i naturgaskontrakterne end forventet. Samtidig gav nogle af naturgaskontrakterne DONG Energy mulighed for at reducere sine køb fra de olieindekserede DUCkontrakter og i stedet dække behovet via gasbørser, hvor priserne var lavere. I modsat retning trak forretningsområdet Generation, hvor nedgangen i efterspørgslen efter el blev kraftigere end forventet, og hvor de faldende kul- og elpriser pressede indtjeningen som følge af FIFO-lagerprincippet for kul. Der blev investeret for 17,9 mia. kr. i nye aktiviteter, i udvidelser af hidtidige aktivitetsområder og i effektivisering og fornyelse af eksisterende anlæg. Samtidig blev der gennemført frasalg af aktiviteter uden for koncernens strategiske fokus for 0,4 mia. kr. Markedsforhold Den samlede elproduktion i Nord Pool-området var 7% lavere end i Især mindre aktivitet i industrien resulterede i lavere efterspørgsel. Elmarkedet i Tyskland (EEX) var præget af nogenlunde samme fald, ligeledes som følge af lavere efterspørgsel fra industrien. Green dark spread og dækningsbidrag ved elproduktion Green dark spread er et udtryk for dækningsbidraget pr. produceret MWh el på et kulfyret kraftværk med en given effektivitet. Det opgøres som forskellen mellem markedsprisen på el og omkostningen for det kul (inklusiv tilhørende fragtomkostninger) og de CO 2 -kvoter, der anvendes til elproduktion. Green dark spread påvirker størrelsen af elproduktionen. Dækningsbidraget ved elproduktion påvirkes blandt andet af, om produktionen sker på tidspunkter i løbet af døgnet med relativt høje priser (peak) eller med relativt lave priser (off-peak). Det påvirkes også af, at den regnskabsmæssige omkostning for kul afviger fra markedsprisen som følge af FIFO (first-in-first-out) lagerprincippet. Hertil kommer, at DONG Energy får tildelt en vis mængde CO 2 -kvoter. Timelag Ændringer i olieprisen og dollarkursen slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne for gas, mens indkøbspriserne reguleres med op til halvandet års forsinkelse. For eksempel kan en ændring i olieprisen og/eller dollarkursen i januar påvirke DONG Energy s salgspriser allerede i februar, men måske først slå igennem på købspriserne i sommeren det følgende år. Dermed påvirkes de enkelte perioder forskelligt, og det kan ved ændrede oliepriser give betydelige udsving i driftsresultaterne fra periode til periode. Over en årrække vil udsvingene dog udligne hinanden. FIFO-lagerprincip for kul DONG Energy køber fysisk kul op til et år før levering. Af hensyn til forsyningssikkerheden svarer kullageret typisk til 4-6 måneders forbrug. Da værdien af kullagrene indregnes i balancen efter FIFO princippet, vil kul indkøbt i en periode med høje markedspriser, efterfulgt af en periode med faldende kulpriser, blive indregnet som vareforbrug til højere priser end det aktuelle markedsprisniveau. 16 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

ANSVARLIG ENERGI 2009

ANSVARLIG ENERGI 2009 ANSVARLIG ENERGI 2009 INDHOLD 2 principper for ansvarlighed 4 Mod CO 2 -neutral energiforsyning 8 Den grønneste energi er den, der ikke bruges 10 Fremtidens Energiløsninger Udbygningsplan og øget ejerandel

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION

INDHOLD. For yderligere information, se www.dongenergy.com TELEKONFERENCE BERETNING PÅTEGNING FINANSIELT REGNSKAB SUPPLERENDE INFORMATION DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER INDHOLD DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008 Omsætning 15.080 mio. kr. EBITDA 3.186 mio. kr. Resultat efter skat 1.252 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON ÅRSRAPPORT 2008 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 EBITDA. 4.343 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Omsætning 16.203 mio. kr. EBITDA 4.343 mio. kr. Resultat efter skat 2.013 mio. kr. Tilfredsstillende resultat trods et fortsat vanskeligt marked Bestyrelsen for DONG Energy A/S

Læs mere

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr.

7.619 mio. kr. 2009: 4.766 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Omsætning 27.691 mio. kr. : 28.779 mio. kr. EBITDA 7.619 mio. kr. : 4.766 mio. kr. Resultat efter skat 2.950 mio. kr. : 1.335 mio. kr. Styrket indtjening Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Hvilke markedsmæssige synergier mellem el og gas ser DONG Energy?

Hvilke markedsmæssige synergier mellem el og gas ser DONG Energy? Hvilke markedsmæssige synergier mellem el og gas ser DONG Energy? Vice President Knud Pedersen, DONG Energy A/S Energinet.dk konference om Gas og el hvor meget kan sektorerne sammentænkes? d. 23. november

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr.

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning 41.612 mio. kr. EBITDA 10.993 mio. kr. Resultat efter skat 5.177 mio. kr. Stærkt finansielt resultat Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Risk governance. Markeds- og kreditrisici

Risk governance. Markeds- og kreditrisici risikostyring Risikostyringen i DONG Energy er fokuseret på at identificere, analysere og måle de risici, som er afledt af de forretningsmæssige aktiviteter. På den baggrund tages der løbende stilling

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr.

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 27.820 mio. kr. EBITDA 6.651 mio. kr. Resultat efter skat 3.082 mio. kr. Stærkt finansielt resultat påvirket af høje olie- og gaspriser Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Notat 15. juni Virksomheder i C20

Notat 15. juni Virksomheder i C20 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 348 Offentligt Finansministeriet Notat 15. juni 2016 Værdiudviklingen i DONG Energy siden kapitaludvidelsen I forbindelse med kapitaludvidelsen

Læs mere

INDEX Årsrapport 2013

INDEX Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 08 Fremdrift på 2020-strategien 02 DONG Energy kort fortalt LEDELSESBERETNING 1 Bestyrelsesformandens forord 2 Kort fortalt - vores forretning 4 Kort fortalt - finansielt overblik 6 Kort

Læs mere

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power 22. marts 2013, Energinet.dk Strategikonference DONG Energy strategi 2020

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 kort fortalt resultater 2011 MArkedsAndele En af Nordeuropas førende energikoncerner DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Solidt og tilfredsstillende resultat Bestyrelsen for DONG Energy har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2011 med følgende forventninger og hovedtal i forhold til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

ENERGI TIL SAMFUNDET. Hvordan fornyer vi løbende energiforsyningen?

ENERGI TIL SAMFUNDET. Hvordan fornyer vi løbende energiforsyningen? ENERGI TIL SAMFUNDET Hvordan fornyer vi løbende forsyningen? Som forbrugere tager vi for det meste for givet. Det er der bare. Og sådan skal det være. Derfor skal vi hele tiden forny s for at sikre, at

Læs mere

PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy

PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy 20. december 2010. Et konsortium bestående af PGGM og den hollandske kapitalfond Ampère Equity Fund, administreret

Læs mere

86 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN

86 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 86 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Hoved- og nøgletal - ikke-finansielle 2012 2011 2010 2009 2008 Mængder Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 28,5

Læs mere

IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Supplerende beretning

IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Supplerende beretning Supplerende beretning Dong energy årsrapport 2013 119 Hoved- og nøgletal - ikke-finansielle 2013 2012 2011 2010 2009 Mængder Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 31,7 28,5 26,4 24,4 24,0 - olie

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR OG 4. KVARTAL Omsætning 35.661 mio. kr. EBIT 5.534 mio. kr. Resultat efter skat 4.917 mio. kr. blev et meget tilfredsstillende år. Resultatet blev positivt påvirket af høje

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

BERETNINGEN MÅ FØRST OMTALES I MEDIERNE DEN 23. JANUAR 2013 EFTER KL. 14.00. Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S

BERETNINGEN MÅ FØRST OMTALES I MEDIERNE DEN 23. JANUAR 2013 EFTER KL. 14.00. Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S BERETNINGEN MÅ FØRST OMTALES I MEDIERNE DEN 23. JANUAR 2013 EFTER KL. 14.00 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 B E R E T N I N G O M D O N G E N E R G Y A / S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere