ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar 14 Resultater og forventninger: Koncernens resultater 16 Forretningsområdernes resultater 22 Forventning til finansielt resultat for Risikostyring 28 Forretningsområder: Exploration & Production 34 Generation 40 Energy Markets 46 Sales & Distribution 52 Ledelses- og medarbejderinformation: Medarbejdere 58 Selskabsledelse 60 Bestyrelse 63 Koncernledelse 66 FINANSIEL KALENDER 11. marts 2010 Årsregnskab for april 2010 Generalforsamling 20. maj 2010 Delårsrapport for 1. kvartal august 2010 Halvårsrapport for 1. halvår november 2010 Delårsrapport for 9 måneder 2010 YDERLIGERE INFORMATION Media Relations Louise Münter Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz ANDRE UDGIVELSER FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Resultatopgørelse 68 Totalindkomstopgørelse 69 Balance 70 Egenkapitalopgørelse 72 Pengestrømsopgørelse 73 Noter til koncernregnskabet 74 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 162 FINANSIELT REGNSKAB FOR MODERSELSKABET 167 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 199 Revisorpåtegning, finansielt regnskab 200 Revisorerklæring, ikke-finansielt regnskab 201 Ansvarlig Energi 2009 kan bestilles online eller downloades på dongenergy.com SUPPLERENDE INFORMATION Koncernmeddelelser offentliggjort i Ordliste 203 GRI oversigt 204 Overblik over DONG Energy Omslag Selskabsoplysninger Omslag For- og bagsidefoto 3,6 MW vindmøller ved Avedøreværket, København Sprog Årsrapporten er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende.

3 Forord Hurtig omstilling til grøn fremtid DONG Energy s aktiviteter og resultater i 2009 var påvirket af den økonomiske krise. En ekstraordinær lav efterspørgsel efter energi medførte lave priser på vores kerneprodukter: El og naturgas. Men set i et længere perspektiv var 2009 også et år med afgørende strategiske beslutninger, der sikrer, at DONG Energy går forrest i omstillingen til en grønnere fremtid. Vi vil nedbringe CO 2 -udledningen markant og samtidig fastholde en høj forsyningssikkerhed. Vindkraft, biomasse og naturgas er centrale elementer i denne strategi. truffet beslutning om at indstille produktionen på fire kulfyrede kraftværksblokke, så vores kapacitet på kulfyrede kraftværker på knapt to år er reduceret med en fjerdedel. Desuden er alle nye udviklingsprojekter for kulkraft skrinlagt, og vurderinger af interessante muligheder for at omstille kraftværksblokke fra kul til biomasse er sat i gang. I 2009 indviede vi havmølleparken Horns Rev 2, verdens største. Den føjer sig til en række nye vindparker i Danmark, Storbritannien, Sverige og Polen. De øger vores kapacitet betragteligt og bidrager samtidig til vores resultater allerede fra i år. DONG Energy sikrede sig i 2009 mulighed for at accelerere og rationalisere bygning af vindparker gennem en omfattende leveringsaftale med Siemens Wind Power og købet af specialrederiet A2SEA. I 2009 indviede vi et af verdens første demonstrationsanlæg til produktion af 2. generations bioethanol baseret på halm og lignende restprodukter. Produktionen fra naturgasfeltet Alve blev indledt i 2009, og udbygningen af Ormen Lange-feltet fortsatte som planlagt. Samtidig blev der gjort fund i området vest for Shetlandsøerne og antallet af nye licenser blev udvidet. Naturgas er det andet vigtige element i vores omstilling til en grønnere fremtid. Forbrænding af naturgas udleder kun cirka halvt så meget CO 2 som forbrænding af kul. I år og næste år indvier vi tre nye naturgasfyrede kraftværker i henholdsvis Norge, Storbritannien og Holland. Sideløbende hermed har vi Sammen med en markant reduktion af omkostningerne skal de mange aktiviteter sikre, at vi kan nå vores ambitiøse mål om nedbringelse af CO 2 -udledningen og vores lige så ambitiøse mål for vækst. 11. marts 2010 Anders Eldrup, administrerende direktør Fritz H. Schur, bestyrelsesformand ledelsesberetning 1

4 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i OLIE- OG GASPRODUKTION ARBEJDSULYKKER MED FRAVÆR (LTIF) (mio. boe) 20 (mio. arbejdstimer) ,4 8,3 7,5 7,3 6,8 6, Olieproduktion Gasproduktion Arbejdsulykker, i alt Arbejdsulykker, egne ansatte Mål Arbejdsulykker, leverandører ELPRODUKTION CO 2 -UDLEDNING, KVOTEBELAGT Elproduktion (GWh) Andel vind/vand (%) 16% 16 (mio. tons) % 19 14% Elproduktion, i alt Elproduktion, vind/vand GASSALG CO 2 -UDLEDNING PR. PRODUCERET ENERGIENHED (GWh) (g/kwh) Note: Tallet udtrykker 85/15-planen, som er vejen til stabil energi uden CO 2. Opgørelsesmetode fremgår af side 163.

5 OVERBLIK OVER DONG ENERGY Set i lyset af den vanskelige markeds situation vurderes det realiserede EBITDA at være tilfredsstillende. Endvidere lykkedes det at fastholde stærke pengestrømme fra driftsaktivitet. NETTOOMSÆTNING OG RESULTATER Nettoomsætning (mia. kr.) EBITDA og resultat efter skat (mia. kr.) Omsætning mia. kr. 49,3 Omsætningen faldt med 19% som følge af lavere priser, delvis modsvaret af højere produktion af naturgas. Nettoomsætning EBITDA Resultat efter skat BRUTTOINVESTERINGER OG PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET (mia. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet KAPITALSTRUKTUR Bruttoinvesteringer EBITDA mia. kr. 8,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet mia. kr. 9,5 EBITDA faldt med 4,8 mia. kr. på grund af de lavere naturgasog oliepriser samt tidsforskydningseffekter vedrørende naturgas og kul. Faldet i pengestrømme fra driftsaktivitet var mindre end faldet i EBITDA primært som følge af reduktion af pengebindinger i driftskapital. (gange) , , Rentebærende nettogæld + hybridkapital / EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat Langsigtet mål 4, Bruttoinvesteringer mia. kr. 17,9 Hovedparten af investeringerne blev foretaget inden for vindmølleparker på havet, udbygning af naturgas- og oliefelter samt naturgasfyrede kraftværker.

6 UDVALGTE VIGTIGE BEGIVENHEDER I 2009 Gasfund i Glenlivet-licensen. Køb af ejerandel på 25% i offshore vindprojektet Lincs. Læs mere side 44. Læs mere side 39. Minoritetsandel i vindprojektet Walney sælges til SSE. Læs mere side 44. Indgåelse af verdens største offshore vindmølleaftale med Siemens. Aftalen udvides senere på året. Læs mere side 44. Køb af gasfyret kraftværksprojekt, Severn. Udstedelse af obligationer på i alt 2 mia. EUR. Læs mere side 31. Læs mere side 43. Standard & Poor's opjusterer rating på DONG Energy A/S. Læs mere side 31. Flere havmølleparker i Storbritannien, Walney og London Array. Læs mere side ledelsesberetning

7 Udbygningsplan og øget ejerandel i Oselvar-feltet. Læs mere side 38. Køb af selskabet A2SEA, der installerer offshore vindmøller. Læs mere side 44. Frasalg af fibernet. Læs mere side generations bioethanol demonstrationsanlæg (Inbicon) indvies. Læs mere side 42. Salg af aktierne i det svenske transmissionsselskab Swedegas. Læs mere side 50. Reduktion i kulbaseret kraftværkskapacitet. Læs mere side 42. Køb af ejerandel i gasfyret kraftværksprojekt, Enecogen. Læs mere side 43. Horns Rev 2 vindmølleparken indvies. Læs mere side 44. Fordobling af fremtidige gasleverancer fra Gazprom. Læs mere side 50. Undersøgelser af at opføre det kulfyrede kraftværk ved Greifswald indstilles. Læs mere side 43. Køb af engroshandelsselskabet KOM-STROM. Læs mere side 49. Tilgang af aktiviteter Afgang af aktiviteter Øvrige begivenheder ledelsesberetning 3

8 Hoved- og nøgletal, finansielle mio. kr. EUR mio. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning: Exploration & Production Generation Energy Markets } Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer (11.345) (15.317) (9.956) (6.769) (50) (1.525) (2.055) EBITDA: Exploration & Production Generation Energy Markets } Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer 213 (495) 4 (189) (66) EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat EBIT Finansielle poster, netto (1.362) (1.134) (740) (592) (152) (183) (152) Årets resultat BALANCE Aktiver Tilgang i materielle aktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Rentebærende nettogæld (208) Egenkapital Investeret kapital PENGESTRØMME Funds From Operation (FFO) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (21.199) (8.629) (11.803) (7.809) (9.542) (2.848) (1.157) Bruttoinvesteringer Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) (11.731) (2.961) 360 (3.676) (1.576) 235 Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) (10.623) (1.427) 58 NØGLETAL EBITDA margin % EBIT margin (overskudsgrad) % Finansiel gearing x 0,60 0,33 0,35 0,42 (0,01) 0,60 0,33 Rentebærende nettogæld + hybridkapital / EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat x 4,2 1,8 2,4 3,0 1,3 4,2 1,8 Justeret nettogæld / Pengestrømme fra driftsaktivitet x 3,3 1,9 2,1 2,7 0,7 3,3 1,9 Antal aktier, ultimo Antal aktier, gennemsnit Resultat pr. aktie kr. 2,73 15,07 9,93 17,45 12,50 0,37 2,02 Foreslået udbytte pr. aktie kr. 1,64 6,56 5,00 6,70 0,16 0,22 0,88 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie kr. 32,24 35,34 29,81 29,78 27,37 4,33 4,74 Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) pr. aktie kr. (36,17) 1,46 2,18 52,94 15,51 (4,86) 0,20 For definitioner af hoved- og nøgletal henvises til koncernregnskabets note 40 om beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 4 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

9 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle MÆNGDER Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 24,0 18,5 11,3 13,8 - olie mio. boe 8,5 10,0 9,1 12,1 - gas mio. boe 15,5 8,5 2,2 1,7 Elproduktion GWh termisk GWh vedvarende GWh Varmeproduktion TJ termisk TJ vedvarende TJ Salg og distribution: Gassalg (ekskl. eget forbrug på kraftværker) GWh Elsalg GWh Gasdistribution GWh Eldistribution GWh Olietransport, Danmark mio. tdr MILJØ Drivhusgasudledninger: Kuldioxid (CO 2 ), kvotebelagt mio. tons CO 2 11,9 12,6 13,8 18,2 Øvrige direkte drivhusgasudledninger mio. tons CO 2 -ækvivalenter 0,2 0,3 0,2 0,1 Initiativer til reduktion af drivhusgasudledninger: Andelen af CO 2 -neutrale brændsler i kraftværker % 15,2 14,1 14,5 10,0 CO 2 -udledning pr. produceret energienhed (el og varme) 1) g/kwh Kampagnen "1 ton mindre CO 2 pr. medarbejder": Samlet reduktion tons CO Reduktion pr. medarbejder tons CO 2 pr. medarb. 0, Andre luftudledninger: Kvælstofoxider (NO X ) tons Svovldioxid (SO 2 ) tons Flaring af naturgas (offshore og på gaslager) mio. Nm 3 7,3 8,6 9,7 8,4 Andre udledninger: Olie udledt til hav fra produktionsplatforme tons Reinjektion af produceret vand på produktionsplatforme % Affald: Genanvendelse af affald i administration % Genanvendelse af affald i produktionen % Miljøuheld og ledningsbrud: Væsentlige miljøuheld antal Overgravninger af gasledninger antal Metanudslip som følge af overgravninger Nm ARBEJDSFORHOLD Medarbejdere: Årsværk (FTE) antal Ledere, direktørniveau antal Alder (gennemsnit) år Medarbejderomsætning % Arbejdsmiljø og sikkerhed: Arbejdsulykker med fravær antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) 2) pr. mio. arbejdstimer 6,8 7,5 10,4 10,4 Arbejdsulykker med og uden fravær (TRIF) pr. mio. arbejdstimer Arbejdsulykker med dødelig udgang antal Se anvendt regnskabspraksis på side ) : Opgørelsen er foretaget pro rata for alle aktiviteter og inkluderer dermed associerede og ikke konsoliderede selskaber. 2): Fravær defineres i DONG Energy, som at skadelidte er uarbejdsdygtig i en dag eller mere efter skadesdatoen. Tallet for 2008 er tilpasset i forhold til det offentliggjorte tal i 2008 (fra 7,4 til 7,5). ledelsesberetning 5

10 Marked og strategi energi i forandring De internationale energimarkeder Siden åbningen af lokale energimarkeder begyndte i starten af 1990 erne er der sket store strukturelle ændringer inden for både el og naturgas på tværs af landegrænserne. Resultatet er blevet en betydelig konsolidering, der har medført, at el- og naturgasmarkedet i Europa nu er domineret af seks store internationale spillere, EDF, E.ON, Enel, GDF Suez, Iberdrola og RWE. Herudover er der en række mellemstore, mere regionalt baserede selskaber såsom Centrica, Fortum, Statkraft, Vattenfall og DONG Energy. Konsolideringen fortsatte i 2009 blandt andet med Vattenfalls køb af Nuon og RWE s køb af Essent. Fuld åbning af EU s el- og naturgasmarked var på plads i juli Målet med markedsåbningen var at skabe en effektiv prisdannelse og incitamenter til at investere i ny kapacitet. Der er imidlertid lang vej, før EU er ét energimarked. Inden for både el og naturgas er der således stadig mange regionale markeder i Europa. Der foretages dog væsentlige investeringer i udbygning af transmissionskapaciteten mellem landene, hvilket bidrager til et mere sammenhængende europæisk marked. Et eksempel er NorNed-kablet mellem Norge og Holland, som blev åbnet i DONG Energy s termiske elproduktion er koncentreret i Danmark, som er en del af det regionale markedsområde, Nord Pool. Danmark er også knyttet til det tyske marked via transmissionskabler. Det nordiske område er præget af, at en stor del af elproduktionen genereres fra vandkraftanlæg, mens elproduktionen i Tyskland og Danmark hovedsagligt er termisk baseret. Dette skaber forskellige prismønstre i Norden, Danmark og Tyskland. DONG Energy har en stor og kraftigt stigende portefølje af vindkraftaktiviteter. Investeringer i vindmøller er i stort omfang afhængig af de politiske initiativer til at fremme vedvarende energi gennem økonomiske tilskud. Ordningerne varierer fra land til land. Hovedparten af DONG Energy s vindmøller er placeret i Storbritannien, Danmark og Polen. I Storbritannien og Polen er tilskudsordningerne baseret på modtagelsen af et vist antal grønne certifikater pr. MWh, som kan sælges på markedet, mens der i Danmark modtages en fast minimumsafregning pr. produceret MWh, som er fastsat i forbindelse med myndighedernes godkendelse af et vindprojekt. Udover at der er sket en konsolidering, har det øgede fokus på klimaet haft stor indflydelse på udviklingen inden for branchen. Europas energisektor er nu inde i en fase, hvor produktionskapaciteten i vid udstrækning omstilles, således at den kan leve op til de strengere klimakrav. Dette kræver store investeringer, og det vil få stor betydning for den fremtidige sammensætning af energiproduktionen, herunder især øge andelen af energi, som genereres fra vedvarende energikilder. DONG Energy er langt fremme i denne omstilling og har taget væsentlige skridt mod en grønnere elproduktion, dels gennem investeringer i vind og biomasse, dels gennem reduktion af elproduktion baseret på kul. Markedet for naturgas er også regionalt, idet størstedelen af naturgassen transporteres i rørsystemer. I produktionsleddet er naturgasmarkedet domineret af de russiske og norske producenter, herunder Gazprom og Statoil. Flydende naturgas fra oversøiske lande, LNG (Liquefied Natural Gas), spiller en større rolle end tidligere og bidrager til, at naturgasmarkedet bevæger sig i en mere global retning. I salgsleddet er det i stort omfang få store energiselskaber, der dominerer markedet. Oliemarkedet afviger fra el- og naturgasmarkedet ved at være et globalt marked. DONG Energy s aktiviteter Energi er livsnerven i det moderne samfund, og en stabil forsyning af energi er en afgørende forudsætning for at holde samfundet i gang. DONG Energy s forretning er baseret på aktiviteter i alle led i energiens værdikæde fremskaffelse, produktion, handel og distribution. Mere end en million kunder i Nordeuropa får hver dag deres daglige energileverancer direkte fra DONG Energy, og også som producent af energi til andre forsyningsselskaber er koncernen med til at sikre en stabil og pålidelig energiforsyning. Naturgas og el udgør en væsentlig del af DONG Energy s forretning. Tilsammen udgjorde de to energiformer 80% af omsætningen i Herudover producerer DONG Energy olie, og som en del af elproduktionen produceres varme. Samlet set udgjorde disse fire energiformer 93% af koncernens 6 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

11 omsætning. Hertil kommer andre aktiviteter afledt af kerneforretningen. OMSÆTNING I % 34% 5% 7% 49 mia. kr. 46% Naturgas El Olieproduktion Fjernvarmesalg Øvrig Primære aktiviteter DONG Energy er det største energiselskab i Danmark. I 2009 producerede koncernen, hvad der svarer til 52% af den samlede indenlandske elforsyning i Danmark. Knap 30% af de danske elforbrugere og omkring 30% af de danske naturgasforbrugere er kunder hos DONG Energy. Siden etableringen af DONG Energy i 2006 har koncernen arbejdet målrettet på at udbygge sin internationale markedsposition. Således udgjorde omsætningen uden for Danmark henholdsvis 40%, 52% og 46% i de seneste tre år. Den internationale vækst sker inden for de områder, hvor der kan sikres værdiskabelse baseret på DONG Energy s særligt stærke kompetencer, eller hvor koncernen har fordele gennem eksisterende markedspositioner. Det har i den forbindelse været hensigtsmæssigt at kunne overføre erfaringer fra Danmark til aktiviteterne i andre lande. Det gælder inden for projektering, etablering og drift af vindmølleparker samt salg af energi til engros- og slutkunder. Erfaringerne fra liberaliseringen af energimarkedet i Danmark har været nyttige ved Øvrig udbygningen af markedspositionerne i især Tyskland. Fjernvarmesalg Olieproduktion Den internationale vækst og etablering af nye markedspositioner medvirker til løbende at udvikle DONG Energy s kompe- El Naturgas tencer. Samtidig bidrager det til at styrke koncernens langsigtede robusthed ved, at koncernen fordeler sine forretningsmæssige risici på flere energimarkeder. Det er målet i de kommende år at styrke DONG Energy s internationale position. Naturgas Naturgas er en vigtig kilde til at sikre en stabil energiforsyning og er den reneste af de fossile brændsler med en CO 2 -udledning, der er langt mindre end kul. En væsentlig del af DONG Energy s værdiskabelse bygger på fremskaffelse og egen produktion af naturgas og på at sikre en stabil og fleksibel leverance af naturgas til kunder på de nordeuropæiske markeder. Hovedparten af DONG Energy s salg sker til andre forsyningsselskaber, som sælger naturgassen videre til deres slutkunder. Hertil kommer direkte salg til private forbrugere og til virksomheder samt salg på de europæiske gasbørser. Endelig anvender DONG Energy naturgas som brændsel på flere af koncernens kraftværker. FOKUSOMRÅDE FOR DONG ENERGY'S NUVÆRENDE AKTIVITETER ledelsesberetning 7

12 Marked og strategi DONG Energy s fremskaffelse af naturgas baserer sig dels på egenproduktion, dels på langsigtede købsaftaler med større naturgasproducenter. Derudover købes naturgas på de europæiske energibørser. Hertil kommer produktion af olie, som afsættes på de internationale energimarkeder. DONG Energy ejer helt eller delvist en række infrastrukturaktiver, hovedsageligt til lagring og distribution af naturgas og transport af olie. Indtjeningen inden for disse områder er især baseret på transport af naturgas frem til DONG Energy s kunder, samt udnyttelse af den fleksibilitet egne naturgaslagre giver. El Det andet hovedområde for DONG Energy s forretning er produktion, salg og distribution af el. Værdiskabelsen i produktionsleddet er baseret på effektivitet, mens det i salgsleddet er afgørende at kunne tilbyde kunderne serviceorienterede energiløsninger til konkurrencedygtige priser. Hovedparten af elproduktionen sker i dag på termiske kraftværker i Danmark, hvor koncernen råder over en række effektive kraftværker, som kan anvende forskellige brændsler - kul, olie, naturgas, biomasse og affald. Overskudsvarmen fra produktionen sælges til fjernvarmeselskaber i Danmark, som distribuerer varmen videre til slutkunderne. Derudover er DONG Energy i færd med at opføre naturgasfyrede kraftværker uden for Danmark. Vindmølleparker udgør en hastigt voksende del af DONG Energy s produktionskapacitet. DONG Energy har i dag primært vindmølleparker i Danmark, Storbritannien samt Polen, og en række nye vindmølleparker er under opførelse hovedsageligt i Storbritannien. Hertil kommer elproduktion fra vandkraftanlæg i Sverige og Norge. I salgsleddet har DONG Energy omfattende aktiviteter inden for salg af el til engros- og slutkunder i Danmark, Tyskland, Holland og Sverige. Fremskaffelsen af el på de nordiske energimarkeder er uafhængig af koncernens egen produktion. Det indebærer, at DONG Energy som producent sælger el på de nordiske energimarkeder, mens koncernen som forhandler af el til slutkunderne indkøber den mængde af el, der bliver efterspurgt af slutkunderne. Endelig har DONG Energy aktiviteter inden for distribution af el og driver således det samlede eldistributionsnet i København, Frederiksberg og Nordsjælland. Integreret forretningsmodel DONG Energy s forretningsmodel bygger på tilstedeværelse i hele værdikæden for både el og naturgas. Denne integrerede forretningsmodel giver koncernen mulighed for at opnå synergier og dermed en række konkurrencemæssige fordele, hvilket skaber et stærkt udgangspunkt for at sikre ejerne en sund langsigtet værdiskabelse. Optimering af porteføljen En diversificeret og fleksibel adgang til energi samt muligheden for at afsætte energien gennem de afsætningskanaler, der tilbyder de mest attraktive vilkår, er af stor betydning for DONG Energy s værdiskabelse. Dette gælder ikke mindst på de markeder, hvor DONG Energy råder over betydelige mængder af naturgas og samtidig har en række fleksible afsætningsmuligheder for naturgassen, f.eks. som brændsel i elproduktionen, engrossalg eller salg på de europæiske energibørser. Derudover optimeres naturgasporteføljen ved hjælp af koncernens lagerkapaciteter samt udnyttelse af fleksibilitetsbestemmelser i købs- og salgskontrakter. Hertil kommer, at DONG Energy optimerer værdiskabelsen fra de energimængder, koncernen råder over enten gennem fysisk eller finansiel handel. Balanceret portefølje øger robustheden DONG Energy s portefølje af forbundne aktiviteter har forskellige afkast- og risikoprofiler, som supplerer hinanden. For energisektoren, der i disse år er præget af betydelige forandringer markedsmæssigt, teknologisk og regulatorisk er en sådan balanceret portefølje af forretningsaktiviteter samlet set med til at øge koncernens robusthed i forhold til udviklingen i omverdenen. Markedssynergi Især blandt engros- og erhvervskunder er der en stigende efterspørgsel efter samlede energiløsninger, som tager udgangspunkt i kundens energibehov. Med en stærk kompetence inden for både el og naturgas og med den troværdighed, det giver at have omfattende egenproduktion på begge områder, står DONG Energy godt rustet til at tilbyde kunderne samlede energiløsninger. Samarbejdet med kunderne kan udvikles til et stærkt partnerskab. Et godt eksempel er indgåelsen af 36 klimapartnerskaber med danske virksomheder, organisationer og kommuner. Klimapartnerskaberne skræddersys til den enkelte partner og trækker i vidt omfang på de muligheder, som DONG Energy s samlede forretning giver for den enkelte kunde. 8 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

13 ENERGISTRØMME I DONG ENERGY'S VÆRDIKÆDE (TWh) TILGANG KONVERTERING AFGANG Eksterne leverandører Gas: 77 Gas: 26 Gas: 94 Fjernvarmeselskaber Verdensmarked for råstoffer Kul: 28 Olie: 3 Biomasse: 5 Gas: 9 El: 15 Handel og optimering El: 11 Olie: 14 Affald: 2 Varme: 13 El: 2 El: 1 Note: Alle tal er angivet i Terawatt-hours (TWh). Naturgas og olie er omregnet fra mio. boe til TWh med en samlet konverteringsfaktor, der ikke tager højde for forskellige brændværdier på produkterne fra de forskellige produktionsfelter. Udnyttelse af vækstmuligheder DONG Energy foretager i disse år betydelige investeringer for at udvikle energiforsyningen på de forskellige markeder, og koncernen har en attraktiv portefølje af investeringsmuligheder. De enkelte muligheder kan løbende gennemføres eller fravælges ud fra en samlet vurdering af markedsudviklingen og under hensyn til at sikre en balanceret udvikling af koncernen. Indtjening og likviditet fra nogle forretningsområder, f.eks. handels-, salgs- og distributionsaktiviteterne blev i 2009 kanaliseret over mod investeringer i især vedvarende energi og produktion af naturgas og olie, hvor der er mange attraktive investeringsmuligheder. EBITDA OG BRUTTOINVESTERINGER I 2009 % 9 mia. kr. 18 mia. kr. 100 Exploration & Production 90 40% 18% Generation 80 (termisk) 70 Generation 27% 60 (vedvarende) 2% % Energy Markets Sales & 24% 42% Distribution % EBITDA 3% 10% Bruttoinvesteringer ledelsesberetning 9

14 Marked og strategi Vision: Stabil energi uden CO 2 Der er stigende pres på de globale energiressourcer og samtidig en voksende global erkendelse af nødvendigheden af at reducere CO 2 -udledningen. På denne baggrund står DONG Energy lige som alle andre energiselskaber med en betydelig opgave, nemlig at sikre stabile energiforsyninger med lavere CO 2 -udledning. DONG Energy har en vision om at levere stabil energi uden CO 2. Visionen udtrykker det forhold, at samfundet både ønsker en høj forsyningssikkerhed og en energiproduktion, der ikke bidrager til klimaforandringer. Som et ansvarligt energiselskab fokuserer DONG Energy aktivt på at medvirke til at forene disse to målsætninger. Udfordringen er, at det energisystem, som vi kender i dag, ikke kan levere en høj forsyningssikkerhed uden udledning af CO 2. Det skyldes, at den forsyningssikre energi i dag først og fremmest er baseret på kraftværkerne, mens de vedvarende energikilder ikke er i stand til at levere en stabil forsyning, da de er baseret på naturens kræfter. I mange år fremover vil der derfor ikke være tale om at vælge mellem kraftværker og vedvarende energi, men om at kombinere energiformerne på en måde, som sikrer at CO 2 -udledningen nedbringes markant samtidig med, at forsyningssikkerheden opretholdes. DONG Energy arbejder derfor på at omstille elproduktionen fra sort til grøn og på at sikre forsyningen af naturgas. Strategi DONG Energy s strategi tilsigter at sikre værdiskabelse gennem omstilling til fremtidens energiforsyning, der har fokus på at reducere CO 2 -udledningen og sikre forsyningssikkerheden. DONG Energy s overordnede strategiske udvikling har derfor fokus på tre områder: Mere grøn elproduktion, vækst i naturgasporteføljen og optimering af salg og distribution. Mere grøn elproduktion DONG Energy vil i de kommende år investere markant i udbygning af den vedvarende energi. Det sker for at omstille koncernens el- og varmeproduktion fra hovedsagelig at være baseret på kul til især at bygge på grønne og CO 2 -venlige energikilder som vind, biomasse og naturgas. Derfor har DONG Energy sat sig som mål at halvere udledningen af CO 2 pr. produceret energienhed fra el- og varmeproduktionen inden 2020 og derefter inden 2040 at reducere den yderligere til 15% af den nuværende CO 2 -udledning pr. produceret energienhed. Koncernen har truffet en række beslutninger, som vil bidrage betydeligt til at målet nås i Det gælder således lukningen af samtlige kraftværksprojekter baseret på kul uden for Danmark, berostillelsen af fire kulfyrede kraftværksblokke i Danmark og massive investeringer i vindmøller på land og til havs. I de kommende år forventes yderligere grønne investeringer at bidrage til, at målsætningen realiseres og til at styrke DONG Energy s position som en af de førende udbydere af klimavenlige energiløsninger. Indfrielsen af målene frem til 2020 skal i høj grad ske gennem omfattende investeringer i vedvarende energi. Hertil kommer øget brug af biomasse og naturgas i el- og varmeproduktionen. Efter 2020 forventes også nye vedvarende energiteknologier at bidrage til realiseringen af de langsigtede mål for nedbringelsen af CO 2 -udledningen. En fortsat udbygning af produktionskapaciteten inden for havmøller er en væsentlig del af strategien for at reducere CO 2 - udledningen. DONG Energy er i dag blandt verdens mest erfarne inden for projektering, opførelse og drift af vindmølleparker til havs, og denne position skal fastholdes gennem en omfattende vækst i produktionskapaciteten i de kommende år. Koncernen arbejder målrettet på at udnytte sin stærke markedsposition til at styrke værdiskabelsen fra havmølleparker yderligere. Dette skal ske gennem en udnyttelse af stordriftsfordele inden for indkøb af vindmøller og komponenter samt optimering og rationalisering af anlægsprocessen. Et andet vigtigt element i at realisere målene frem til 2020 er etablering af naturgasfyrede kraftværker. DONG Energy er i gang med at etablere tre naturgasfyrede kraftværker, et i Norge, et i Storbritannien og et i Holland, som vil bidrage til en fordobling af koncernens naturgasfyrede kraftværkskapacitet. Anlægget i Norge skal under en langsigtet aftale levere en række ydelser til Statoils nærliggende raffinaderi. Udover en væsentlig lavere CO 2 -udledning end kulfyrede kraftværker tilbyder naturgasfyrede kraftværker desuden en væsentlig større fleksibilitet som supplement til den ujævne produktion fra vedvarende energi. Derfor satser DONG Energy på at udvikle sin portefølje af naturgasfyrede kraftværker i de kommende år. Brugen af biomasse giver også et væsentligt bidrag til omstilling af kraftvarmeproduktionen fra sort til grøn. 11% af DONG Energy s kraftvarmeproduktion var i 2009 baseret på biomasse, og koncernen har omfattende erfaring med brug af biomasse, både som medforbrænding og i dedikerede kedler. Målet er at øge brugen af biomasse markant i de kommende år, blandt andet gennem ombygning af eksisterende kulfyrede kraftværker til at anvende biomasse. Omstillingen af produktionen fra sort til grøn er blevet fremskyndet af, at DONG Energy inden for de seneste to år har indstillet produktionen på en række kulfyrede kraftværksblokke. Det betyder, at 25% af koncernens samlede kulbaserede kraftværkskapacitet tages ud af produktion på mindre end to år. 10 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

15 Vækst i naturgasporteføljen Forsyningen af naturgas fra den danske del af Nordsøen, hvor DONG Energy traditionelt har hentet størstedelen af sin naturgasforsyning, forventes at falde i de kommende år på grund af svindende reserver. For at sikre en fortsat tilstrækkelig forsyning af naturgas arbejder DONG Energy derfor målrettet på at styrke koncernens forsyning af naturgas fra en række forskellige internationale kilder. DONG Energy vil være uafhængig af enkelte leverandører og forsyningskilder. Derfor har koncernen i de seneste par år styrket den langsigtede naturgasforsyning og har dermed øget forsyningssikkerheden og forstærket positionen på de europæiske naturgasmarkeder. Koncernens strategi bygger hovedsagelig på fire kilder: Udbygning af naturgasproduktionen fra egne felter i danmark, Norge og Storbritannien Langsigtede købsaftaler med internationale leverandører Medejerskab af en terminal i Rotterdam til modtagelse af oversøisk flydende naturgas (LNG) Køb på de europæiske energibørser. Inden for efterforskning og produktion af naturgas og olie deltager DONG Energy i en lang række aktiviteter, der fremover vil styrke koncernens position og værdiskabelse på de forskellige markeder. Udviklingen af aktiviteterne inden for efterforskning og produktion er baseret på modning, udbygning og produktion fra egne felter i Danmark, Norge og Storbritannien. Dette indebærer en balanceret vækst i naturgas- og olieproduktionen. Ormen Lange-feltet i Norge udgør en væsentlig del af DONG Energy s egenproduktion af naturgas, men koncernen forventer i de kommende år at styrke sin position ved deltagelse i flere udbygningsprojekter i Norge. I Storbritannien, vest for Shetlandsøerne, er koncernen den største rettighedshaver og har deltaget i alle væsentlige fund inden for de sene- ste seks år. I 2010 forventes det, at udbygningen af Laggan- Tormore-feltet vil blive igangsat, som vil øge koncernens egenproduktion af naturgas til det britiske marked. I Danmark vil der i 2010 være fokus på at forberede udbygning af Hejrefeltet og vurdering af Svane-fundet. I Grønland deltager DONG Energy i efterforskning, som på længere sigt muligvis kan få stor strategisk betydning. Optimering af salg og distribution Den stigende globale efterspørgsel efter energi, det øgede pres på verdens ressourcer og kravet om en renere energiproduktion stiller store krav til omstillingen af DONG Energy s energiforsyning i fremtiden. For de kunder, som dagligt bruger energien, er forventningerne imidlertid også stigende, og det stiller krav til de dele af koncernen, som forsyner og sælger energi til kunderne. DONG Energy er Danmarks største distributør og leverandør af el og naturgas. En stor del af indtjeningen i denne del af koncernen er underlagt lovgivningsmæssig regulering, hvilket betyder, at indtjeningen er relativt stabil. Den stabile indtjening modsvares imidlertid af stærke incitamenter i lovgivningen, der blandt andet skal sikre effektivitet og forsyningssikkerhed. I kraft af dette og DONG Energy s førende position i markedet er der en naturlig forpligtelse over for koncernens kunder til at stræbe efter høj effektivitet og omkostningsfokus. Desuden fokuseres på at sikre høj forsyningssikkerhed (eksempelvis igennem kabellægningsprojektet i Nordsjælland), attraktive produkttilbud (eksempelvis partnerskabsaftaler med virksomheder omkring energibesparelser) og god kundeservice på en omkostningseffektiv måde. For at opnå dette bliver der arbejdet systematisk med optimering af interne processer og effektivisering. Over de senere år er der foretaget væsentlige effektiviseringer, og der er ambitiøse mål for de kommende år. MÅL FOR REDUKTION I SPECIFIKKE CO 2 -UDLEDNINGER g /kwh 600 Horns Rev 2 (DK) Gunfleet Sands (UK) Walney (UK) Lincs (UK) London Array (UK) To kulfyrede kraftværksblokke stilles i bero Vindparker på land: Storrun (SE), Karnice (PL), Karcino (PL) og Nygårdsfjellet 2 (NO) CO 2 -udledning i dag Mongstad Mål for CO 2 -udledning i 2020 Severn Vindmøllepark To kulfyrede kraftværksblokke stilles i bero Gasfyret kraftværk Enecogen 2020 Øvrige beslutninger ledelsesberetning 11

16 Marked og strategi En balanceret og robust strategi DONG Energy s strategi med fokus på udbygning af den vedvarende energi og bestræbelser på at sikre forsyningen af naturgas har væsentlig betydning for DONG Energy s samlede risikobillede. Som følge af koncernens aktivportefølje og aktiviteterne omkring køb og salg af naturgas og el er DONG Energy eksponeret i forhold til en række forskellige energipriser samt valutakurser. De væsentligste prisrisici omfatter råolie og forskellige olieprodukter, naturgas, el, kul og CO 2 -kvoter (EUA) samt valuta. Visionens gennemførelse kræver betydelige investeringer og dermed kapital. For at sikre tilstrækkelig finansiel fleksibilitet har DONG Energy et fleksibelt investeringsprogram og koncernen tilstræber desuden at balancere et øget kapitalbehov med en reduceret eksponering overfor udsving i markedspriser. Sidstnævnte bliver sikret gennem omfattende prissikring med henblik på at reducere de årlige udsving i koncernens pengestrømme fra driften. Adgangen til naturgas fra flere forskellige kilder, herunder egen naturgasproduktion, samt investeringer i fleksibilitet i form af lagerfaciliteter medvirker til at reducere afhængigheden af en eller få leverandører. På samme måde medvirker optimeringsmulighederne og fleksibiliteten i DONG Energy s forretningsmodel til at sikre koncernens konkurrenceevne på naturgasmarkederne. Etableringen af en veldiversificeret portefølje af engroskontrakter og fleksibilitet på de nordeuropæiske naturgasmarkeder udgør det væsentligste element i den langsigtede risikostyring på dette område. Sund finansiering og likviditet Formålet med den finansielle styring er at sikre den nødvendige kapital på attraktive vilkår til koncernens investeringer samt tilstrækkelige likvider. For at sikre attraktive lånevilkår har DONG Energy søgt adgang til forskellige lånemarkeder, herunder bankmarkedet og eurobond-markedet. Diversifikationen på forskellige lånemarkeder har vist sig at være væsentlig i forbindelse med blandt andet de senere års finanskrise. Investeringer i havmølleparker, biomasseanlæg samt naturgasfyrede kraftværker har lang levetid. DONG Energy påtager sig herigennem langsigtede prisrisici. Prissikringsaftaler i markederne kan typisk anvendes inden for en tidshorisont på op til fem år, mens styringen af den langsigtede prisudvikling i højere grad er baseret på diversifikation på aktiver og markeder samt fokus på en fleksibilitet omkring udnyttelse af aktiverne, f.eks. i form af brændselsfleksibilitet på kraftværkerne. Prisrisikoen på kraftværker baseret på fossile brændsler knytter sig til forskellen mellem den producerede el og brændslet (f.eks. kul) samt CO 2 -kvoter (green dark spread). Risikostyringen i forhold til kraftværkerne sigter på at prissikre dækningsbidraget ved samtidigt at fastlåse prisen på el, brændsel og CO 2 -kvoter. For at understøtte DONG Energy s position på markederne opretholder koncernen en kreditrating. Koncernen ønsker at have en solid kreditværdighed og har som mål at fastholde minimum en BBB+ / Baa1 rating fra henholdsvis Standard & Poor s og Moody s. Standard & Poor s opjusterede i 2009 DONG Energy s rating til A- fra BBB+ med Stable outlook. DONG Energy har som mål for sin kapitalstruktur, at den justerede rentebærende nettogæld på lang sigt skal svare til omkring tre gange pengestrømme fra driftsaktivitet. Ligeledes fastholder DONG Energy et solidt likviditetsberedskab, blandt andet i form af committede lånetilsagn. Prisrisikoen relateret til de vedvarende energiaktiver varierer fra marked til marked. På nogle markeder sælges den producerede vedvarende energi til faste priser og dermed uden prisrisiko, mens den på andre markeder sælges direkte i markedet til den gældende pris. Koncernens investeringer i havmøller er samlet i få lande. baggrunden er blandt andet gunstige produktionsmæssige forhold i de valgte områder samt tilstrækkeligt attraktive subsidier. Koncentrationen af vindmøller indebærer stordriftsfordele, men medfører også eksponering mod få markeder, hvad angår både de markedsmæssige og de regulatoriske risici. 12 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

17 Montering af fundamenter og vindmøller i havmølleparken Horns Rev 2, der ligger 30 km ud for Blåvands Huk. ledelsesberetning 13

18 Samfundsansvar Ansvarlighed skaber værdi For DONG Energy handler ansvarlighed om at sikre en troværdig og gennemsigtig forretningsdrift, som er grundlaget for, at koncernen fortsat har et godt omdømme. Ansvarlig adfærd bidrager derved til den nuværende og fremadrettede værdiskabelse både for ejerne og for samfundet. DONG Energy tilsluttede sig i 2006 FN s Global Compact. Med udgangspunkt i denne strategiske ramme har DONG Energy siden 2006 forholdt sig aktivt til sit samfundsansvar og arbejder efter Global Compact s 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. For fjerde år i træk rapporterer DONG Energy om samfundsansvar i henhold til Global Reporting Initiative (GRI), et sæt internationalt anerkendte retningslinjer for rapportering om virksomheders samfundspåvirkninger. Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, som blev indført i 2009, har DONG Energy valgt at integrere i årsrapporten. Publikationen Ansvarlig Energi udgives imidlertid fortsat, hvori der sættes fokus på temaer inden for ansvarlighed. Koncernens vigtigste resultater inden for samfundsansvar fremgår af hoved- og nøgletalsoversigten på side 5, og udover de initiativer, der er beskrevet nedenfor, fremgår årets resultater på side Ansvarlighedsarbejdet i DONG Energy spænder bredt og involverer en lang række aktører både internt og eksternt, idet koncernen har aktiviteter i hele energiens værdikæde. Nedenstående tre temaer er identificeret som væsentlige for DONG Energy. Klima og miljø Som energivirksomhed sætter DONG Energy et væsentligt præg på miljøet og arbejder derfor langsigtet og systematisk med at begrænse påvirkningen af omgivelserne. I 2007 vedtog DONG Energy den første miljøstrategi, som sidestillede miljø med de andre overordnede mål for koncernens aktiviteter: Sund forretningsdrift, forsyningssikkerhed og vækst. Miljøstrategien blev i 2009 efterfulgt af en ambitionsproces, som involverede alle koncernens forretningsområder. Formålet med processen er todelt, idet den dels sigter mod at fastlægge fælles, langsigtede mål for miljøarbejdet, dels skal sikre, at DONG Energy forholder sig til nye relevante indsatsområder. DONG Energy ser det som en del af sit ansvar at medvirke til løsningen af verdens klimaudfordringer gennem reduktion af koncernens CO 2 -udledning. Derfor er DONG Energy i gang med en omstilling af energiproduktionen, der skal reducere CO 2 -udledningen markant. Det er koncernens forventning, at klimaforandringerne vil medføre øget efterspørgsel efter fleksible og effektive energisystemer, som samtidig nedbringer CO 2 - udledningen. DONG Energy s mål om at reducere CO 2 -udledningen sker inden for tre hovedområder: Omlægningen af DONG Energy s energiproduktion i en mere grøn retning (85/15-planen), koncernens eget energiforbrug og DONG Energy s bidrag til at reducere kundernes energiforbrug. Hvad angår sidstnævnte har DONG Energy over de senere år realiseret energibesparelser på 144 GWh om året hos privat- og erhvervskunder i henhold til en energispareaftale med Klima- og Energiministeriet. Alene i 2009 medførte DONG Energy s energirådgivning besparelser på 91 GWh hos erhvervskunderne, som svarer til en reduktion på tons CO 2. Hos privatkunderne udgjorde energibesparelserne 54 GWh i Dette er blandt andet sket gennem energirådgivning, salg af cleantech-løsninger til private samt klimapartnerskaber med virksomheder, offentlige institutioner samt kommuner. Etik og marked Med bruttoinvesteringer på 18 mia. kr. i 2009, mere end en million kunder, mange tusinde leverandører og ambitiøse fremtidsplaner er DONG Energy en væsentlig spiller på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret. DONG Energy har derfor høje forventninger til egen og samarbejdspartneres adfærd. DONG Energy har siden 2007 haft et etisk regelsæt for leverandører (Code of Conduct), som definerer de sociale, miljømæssige og etiske krav, der stilles til koncernens leverandører. Regelsættet tager udgangspunkt i DONG Energy s værdier samt internationalt anerkendte principper for ansvarlig forretningsadfærd, herunder FN s Global Compact. 14 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

19 For at sikre at regelsættet overholdes, har DONG Energy de senere år foretaget en række kontrolbesøg og audits hos udvalgte leverandører for blandt andet at vurdere deres indsats inden for arbejdsmiljø og miljø. Besøgene har generelt haft en positiv effekt både kommercielt og i forhold til samarbejdet med leverandørerne. Mennesker DONG Energy beskæftiger knap medarbejdere. Det er afgørende for værdiskabelsen, kundernes tilfredshed og medarbejdernes trivsel, at koncernen er dygtig til at rekruttere og fastholde medarbejderne. Samtidig søger DONG Energy kontinuerligt at være i dialog med de mennesker, som påvirkes af koncernens forretningsaktiviteter, blandt andet gennem afholdelse af borgermøder, samtaler med NGO er og kunde-tilfredshedsanalyser. Et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau på arbejdspladsen for både medarbejdere og leverandører er en forudsætning for at drive en ansvarlig og effektiv virksomhed. Sikkerhed er en integreret del af alt, hvad DONG Energy foretager sig, uanset om det gælder aktiviteter hos kunderne, opførelse af vindmølleparker, boring efter naturgas og olie eller drift og vedligeholdelse af koncernens anlæg. I 2009 var frekvensen af arbejdsulykker (antal ulykker med fravær pr. mio. arbejdstimer) 3,8 blandt egne medarbejdere og 9,5 hos leverandørerne. Koncernens samlede ulykkesfrekvens blev dermed 6,8, som var tæt på årets mål på 6,5. Yderligere information Yderligere information om DONG Energy s resultater for 2009 og fremadrettede overvejelser og udfordringer vedrørende ansvarlighed findes i koncernens publikation Ansvarlig Energi 2009, som kan læses online, downloades eller bestilles på På hjemmesiden findes også yderligere informationer om DONG Energy s miljøindsats samt den reviderede rapportering til Global Reporting Initiative. Der henvises endvidere til oversigten over GRI i denne rapports bageste omslag. udvalgte ansvarlighedsmål INDSATSOMRÅDE MÅL TIDSPUNKT STATUS 2009 GRI-REFERENCE Energibesparelser I perioden skal DONG Energy hjælpe kunderne til at spare 144 GWh el om året i gennemsnit. I 2009 Opfyldt. EN6 Sikkerhed Antal ulykker med fravær skal nedbringes til 6,5 pr. én million arbejdstimer. I 2009 Ikke opfyldt. Resultatet for 2009 var 6,8. LA7 Forskning og udvikling DONG Energy vil investere omkring 250 mio. kr. i forskning og udvikling af bæredygtig energi. I 2009 Ikke opfyldt. Der blev inve steret 197 mio. kr. i EU8 Energiforbrug DONG Energy s energiforbrug i forbindelse med administration, transport samt øvrig infrastruktur skal reduceres, så der spares 1 ton CO 2 pr. medarbejder. I 2012 Planmæssig fremdrift. EN5 og EN18 Affald 65% af affaldet fra produktionen og 50% fra administrationen skal genanvendes. I 2012 Planmæssig fremdrift. EN22 Kraftværker Udledning af CO 2 fra el- og varmeproduktionen skal halveres fra 638 g/kwh (2006-niveau) til 320 g/kwh. I 2020 Planmæssig fremdrift. EN16 Vedvarende energi Den vedvarende energikapacitet (dvs. vind, vand og sol) skal tredobles fra 972 MW (2006-niveau) til ca MW. I 2020 Planmæssig fremdrift. EU1 Forretningsetik Relevante medarbejdere skal uddannes i politik for forebyggelse af svindel og korruption. Løbende Planmæssig fremdrift. HR3 og SO3 Leverandører Etiske retningslinjer for leverandører skal implementeres i alle udbud og kontrakter. Løbende Planmæssig fremdrift. HR3 Trivsel Der skal gennemføres klimamåling blandt alle medarbejdere minimum hvert andet år. Løbende Opfyldt for 2008 gentages i ledelsesberetning 15

20 resultater og forventninger koncernens resultater Finansielle resultater Resultatet i 2009 var påvirket af den økonomiske krise, som medførte lavere efterspørgsel efter el og naturgas og dermed lave priser på disse kerneprodukter, der var en tredjedel lavere henholdsvis blev halveret i forhold til året før. Produktionen fra naturgasfeltet Ormen Lange fortsatte med at stige i 2009 og var årsag til, at naturgasproduktionen for første gang var større end olieproduktionen. EBITDA var på niveau med forventningen ved årets begyndelse. Der var imidlertid store forskelle mellem forretningsområderne, hvilket viser styrken ved DONG Energy s integrerede forretningsmodel. Set i lyset af den vanskelige markedssituation vurderes det realiserede EBITDA at være tilfredsstillende. Endvidere lykkedes det at fastholde stærke pengestrømme fra driftsaktivitet. Forretningsområdet Energy Markets overgik forventningerne, da stigningen i olieprisen igennem 2009 førte til en mindre negativ timelag-effekt i naturgaskontrakterne end forventet. Samtidig gav nogle af naturgaskontrakterne DONG Energy mulighed for at reducere sine køb fra de olieindekserede DUCkontrakter og i stedet dække behovet via gasbørser, hvor priserne var lavere. I modsat retning trak forretningsområdet Generation, hvor nedgangen i efterspørgslen efter el blev kraftigere end forventet, og hvor de faldende kul- og elpriser pressede indtjeningen som følge af FIFO-lagerprincippet for kul. Der blev investeret for 17,9 mia. kr. i nye aktiviteter, i udvidelser af hidtidige aktivitetsområder og i effektivisering og fornyelse af eksisterende anlæg. Samtidig blev der gennemført frasalg af aktiviteter uden for koncernens strategiske fokus for 0,4 mia. kr. Markedsforhold Den samlede elproduktion i Nord Pool-området var 7% lavere end i Især mindre aktivitet i industrien resulterede i lavere efterspørgsel. Elmarkedet i Tyskland (EEX) var præget af nogenlunde samme fald, ligeledes som følge af lavere efterspørgsel fra industrien. Green dark spread og dækningsbidrag ved elproduktion Green dark spread er et udtryk for dækningsbidraget pr. produceret MWh el på et kulfyret kraftværk med en given effektivitet. Det opgøres som forskellen mellem markedsprisen på el og omkostningen for det kul (inklusiv tilhørende fragtomkostninger) og de CO 2 -kvoter, der anvendes til elproduktion. Green dark spread påvirker størrelsen af elproduktionen. Dækningsbidraget ved elproduktion påvirkes blandt andet af, om produktionen sker på tidspunkter i løbet af døgnet med relativt høje priser (peak) eller med relativt lave priser (off-peak). Det påvirkes også af, at den regnskabsmæssige omkostning for kul afviger fra markedsprisen som følge af FIFO (first-in-first-out) lagerprincippet. Hertil kommer, at DONG Energy får tildelt en vis mængde CO 2 -kvoter. Timelag Ændringer i olieprisen og dollarkursen slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne for gas, mens indkøbspriserne reguleres med op til halvandet års forsinkelse. For eksempel kan en ændring i olieprisen og/eller dollarkursen i januar påvirke DONG Energy s salgspriser allerede i februar, men måske først slå igennem på købspriserne i sommeren det følgende år. Dermed påvirkes de enkelte perioder forskelligt, og det kan ved ændrede oliepriser give betydelige udsving i driftsresultaterne fra periode til periode. Over en årrække vil udsvingene dog udligne hinanden. FIFO-lagerprincip for kul DONG Energy køber fysisk kul op til et år før levering. Af hensyn til forsyningssikkerheden svarer kullageret typisk til 4-6 måneders forbrug. Da værdien af kullagrene indregnes i balancen efter FIFO princippet, vil kul indkøbt i en periode med høje markedspriser, efterfulgt af en periode med faldende kulpriser, blive indregnet som vareforbrug til højere priser end det aktuelle markedsprisniveau. 16 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON ÅRSRAPPORT 2008 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 kort fortalt resultater 2011 MArkedsAndele En af Nordeuropas førende energikoncerner DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Supplerende beretning

IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Supplerende beretning Supplerende beretning Dong energy årsrapport 2013 119 Hoved- og nøgletal - ikke-finansielle 2013 2012 2011 2010 2009 Mængder Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 31,7 28,5 26,4 24,4 24,0 - olie

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM UNDERSØISK PLATFORM DONG Energy benytter identiske undersøiske produktionsenheder, der placeres direkte på havbunden, i forbindelse med udbygningen af Trym- og Oselvar-felterne i Norge. DONG Energy er

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI 04 DONG Energy KORT FORTALT 9.3 MILJØ FORTSAT 48 KONCERN- REGNSKAB 11 THE DONG Energy WAY 12 FREMDRIFT PÅ 2020 STRATEGIEN INDHOLD LEDELSESBERETNING

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende

Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende ÅrsraPPort 2006 Kort om dong energy omsætning 35,7mia. kr. EBitDA 8,8 mia. kr. EBit 5,5 mia. kr. resultat EftEr skat 4,9 mia. kr. Generation Exploration & Production Centrale kraftværker Ved udgangen af

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere