ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar 14 Resultater og forventninger: Koncernens resultater 16 Forretningsområdernes resultater 22 Forventning til finansielt resultat for Risikostyring 28 Forretningsområder: Exploration & Production 34 Generation 40 Energy Markets 46 Sales & Distribution 52 Ledelses- og medarbejderinformation: Medarbejdere 58 Selskabsledelse 60 Bestyrelse 63 Koncernledelse 66 FINANSIEL KALENDER 11. marts 2010 Årsregnskab for april 2010 Generalforsamling 20. maj 2010 Delårsrapport for 1. kvartal august 2010 Halvårsrapport for 1. halvår november 2010 Delårsrapport for 9 måneder 2010 YDERLIGERE INFORMATION Media Relations Louise Münter Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz ANDRE UDGIVELSER FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN Resultatopgørelse 68 Totalindkomstopgørelse 69 Balance 70 Egenkapitalopgørelse 72 Pengestrømsopgørelse 73 Noter til koncernregnskabet 74 IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 162 FINANSIELT REGNSKAB FOR MODERSELSKABET 167 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning 199 Revisorpåtegning, finansielt regnskab 200 Revisorerklæring, ikke-finansielt regnskab 201 Ansvarlig Energi 2009 kan bestilles online eller downloades på dongenergy.com SUPPLERENDE INFORMATION Koncernmeddelelser offentliggjort i Ordliste 203 GRI oversigt 204 Overblik over DONG Energy Omslag Selskabsoplysninger Omslag For- og bagsidefoto 3,6 MW vindmøller ved Avedøreværket, København Sprog Årsrapporten er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende.

3 Forord Hurtig omstilling til grøn fremtid DONG Energy s aktiviteter og resultater i 2009 var påvirket af den økonomiske krise. En ekstraordinær lav efterspørgsel efter energi medførte lave priser på vores kerneprodukter: El og naturgas. Men set i et længere perspektiv var 2009 også et år med afgørende strategiske beslutninger, der sikrer, at DONG Energy går forrest i omstillingen til en grønnere fremtid. Vi vil nedbringe CO 2 -udledningen markant og samtidig fastholde en høj forsyningssikkerhed. Vindkraft, biomasse og naturgas er centrale elementer i denne strategi. truffet beslutning om at indstille produktionen på fire kulfyrede kraftværksblokke, så vores kapacitet på kulfyrede kraftværker på knapt to år er reduceret med en fjerdedel. Desuden er alle nye udviklingsprojekter for kulkraft skrinlagt, og vurderinger af interessante muligheder for at omstille kraftværksblokke fra kul til biomasse er sat i gang. I 2009 indviede vi havmølleparken Horns Rev 2, verdens største. Den føjer sig til en række nye vindparker i Danmark, Storbritannien, Sverige og Polen. De øger vores kapacitet betragteligt og bidrager samtidig til vores resultater allerede fra i år. DONG Energy sikrede sig i 2009 mulighed for at accelerere og rationalisere bygning af vindparker gennem en omfattende leveringsaftale med Siemens Wind Power og købet af specialrederiet A2SEA. I 2009 indviede vi et af verdens første demonstrationsanlæg til produktion af 2. generations bioethanol baseret på halm og lignende restprodukter. Produktionen fra naturgasfeltet Alve blev indledt i 2009, og udbygningen af Ormen Lange-feltet fortsatte som planlagt. Samtidig blev der gjort fund i området vest for Shetlandsøerne og antallet af nye licenser blev udvidet. Naturgas er det andet vigtige element i vores omstilling til en grønnere fremtid. Forbrænding af naturgas udleder kun cirka halvt så meget CO 2 som forbrænding af kul. I år og næste år indvier vi tre nye naturgasfyrede kraftværker i henholdsvis Norge, Storbritannien og Holland. Sideløbende hermed har vi Sammen med en markant reduktion af omkostningerne skal de mange aktiviteter sikre, at vi kan nå vores ambitiøse mål om nedbringelse af CO 2 -udledningen og vores lige så ambitiøse mål for vækst. 11. marts 2010 Anders Eldrup, administrerende direktør Fritz H. Schur, bestyrelsesformand ledelsesberetning 1

4 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i OLIE- OG GASPRODUKTION ARBEJDSULYKKER MED FRAVÆR (LTIF) (mio. boe) 20 (mio. arbejdstimer) ,4 8,3 7,5 7,3 6,8 6, Olieproduktion Gasproduktion Arbejdsulykker, i alt Arbejdsulykker, egne ansatte Mål Arbejdsulykker, leverandører ELPRODUKTION CO 2 -UDLEDNING, KVOTEBELAGT Elproduktion (GWh) Andel vind/vand (%) 16% 16 (mio. tons) % 19 14% Elproduktion, i alt Elproduktion, vind/vand GASSALG CO 2 -UDLEDNING PR. PRODUCERET ENERGIENHED (GWh) (g/kwh) Note: Tallet udtrykker 85/15-planen, som er vejen til stabil energi uden CO 2. Opgørelsesmetode fremgår af side 163.

5 OVERBLIK OVER DONG ENERGY Set i lyset af den vanskelige markeds situation vurderes det realiserede EBITDA at være tilfredsstillende. Endvidere lykkedes det at fastholde stærke pengestrømme fra driftsaktivitet. NETTOOMSÆTNING OG RESULTATER Nettoomsætning (mia. kr.) EBITDA og resultat efter skat (mia. kr.) Omsætning mia. kr. 49,3 Omsætningen faldt med 19% som følge af lavere priser, delvis modsvaret af højere produktion af naturgas. Nettoomsætning EBITDA Resultat efter skat BRUTTOINVESTERINGER OG PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET (mia. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet KAPITALSTRUKTUR Bruttoinvesteringer EBITDA mia. kr. 8,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet mia. kr. 9,5 EBITDA faldt med 4,8 mia. kr. på grund af de lavere naturgasog oliepriser samt tidsforskydningseffekter vedrørende naturgas og kul. Faldet i pengestrømme fra driftsaktivitet var mindre end faldet i EBITDA primært som følge af reduktion af pengebindinger i driftskapital. (gange) , , Rentebærende nettogæld + hybridkapital / EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat Langsigtet mål 4, Bruttoinvesteringer mia. kr. 17,9 Hovedparten af investeringerne blev foretaget inden for vindmølleparker på havet, udbygning af naturgas- og oliefelter samt naturgasfyrede kraftværker.

6 UDVALGTE VIGTIGE BEGIVENHEDER I 2009 Gasfund i Glenlivet-licensen. Køb af ejerandel på 25% i offshore vindprojektet Lincs. Læs mere side 44. Læs mere side 39. Minoritetsandel i vindprojektet Walney sælges til SSE. Læs mere side 44. Indgåelse af verdens største offshore vindmølleaftale med Siemens. Aftalen udvides senere på året. Læs mere side 44. Køb af gasfyret kraftværksprojekt, Severn. Udstedelse af obligationer på i alt 2 mia. EUR. Læs mere side 31. Læs mere side 43. Standard & Poor's opjusterer rating på DONG Energy A/S. Læs mere side 31. Flere havmølleparker i Storbritannien, Walney og London Array. Læs mere side ledelsesberetning

7 Udbygningsplan og øget ejerandel i Oselvar-feltet. Læs mere side 38. Køb af selskabet A2SEA, der installerer offshore vindmøller. Læs mere side 44. Frasalg af fibernet. Læs mere side generations bioethanol demonstrationsanlæg (Inbicon) indvies. Læs mere side 42. Salg af aktierne i det svenske transmissionsselskab Swedegas. Læs mere side 50. Reduktion i kulbaseret kraftværkskapacitet. Læs mere side 42. Køb af ejerandel i gasfyret kraftværksprojekt, Enecogen. Læs mere side 43. Horns Rev 2 vindmølleparken indvies. Læs mere side 44. Fordobling af fremtidige gasleverancer fra Gazprom. Læs mere side 50. Undersøgelser af at opføre det kulfyrede kraftværk ved Greifswald indstilles. Læs mere side 43. Køb af engroshandelsselskabet KOM-STROM. Læs mere side 49. Tilgang af aktiviteter Afgang af aktiviteter Øvrige begivenheder ledelsesberetning 3

8 Hoved- og nøgletal, finansielle mio. kr. EUR mio. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning: Exploration & Production Generation Energy Markets } Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer (11.345) (15.317) (9.956) (6.769) (50) (1.525) (2.055) EBITDA: Exploration & Production Generation Energy Markets } Sales & Distribution Andre aktiviteter/elimineringer 213 (495) 4 (189) (66) EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat EBIT Finansielle poster, netto (1.362) (1.134) (740) (592) (152) (183) (152) Årets resultat BALANCE Aktiver Tilgang i materielle aktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Rentebærende nettogæld (208) Egenkapital Investeret kapital PENGESTRØMME Funds From Operation (FFO) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (21.199) (8.629) (11.803) (7.809) (9.542) (2.848) (1.157) Bruttoinvesteringer Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb/frasalg) (11.731) (2.961) 360 (3.676) (1.576) 235 Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) (10.623) (1.427) 58 NØGLETAL EBITDA margin % EBIT margin (overskudsgrad) % Finansiel gearing x 0,60 0,33 0,35 0,42 (0,01) 0,60 0,33 Rentebærende nettogæld + hybridkapital / EBITDA korrigeret for særlig kulbrinteskat x 4,2 1,8 2,4 3,0 1,3 4,2 1,8 Justeret nettogæld / Pengestrømme fra driftsaktivitet x 3,3 1,9 2,1 2,7 0,7 3,3 1,9 Antal aktier, ultimo Antal aktier, gennemsnit Resultat pr. aktie kr. 2,73 15,07 9,93 17,45 12,50 0,37 2,02 Foreslået udbytte pr. aktie kr. 1,64 6,56 5,00 6,70 0,16 0,22 0,88 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie kr. 32,24 35,34 29,81 29,78 27,37 4,33 4,74 Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb/frasalg) pr. aktie kr. (36,17) 1,46 2,18 52,94 15,51 (4,86) 0,20 For definitioner af hoved- og nøgletal henvises til koncernregnskabets note 40 om beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 4 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

9 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle MÆNGDER Produktion: Olie- og gasproduktion mio. boe 24,0 18,5 11,3 13,8 - olie mio. boe 8,5 10,0 9,1 12,1 - gas mio. boe 15,5 8,5 2,2 1,7 Elproduktion GWh termisk GWh vedvarende GWh Varmeproduktion TJ termisk TJ vedvarende TJ Salg og distribution: Gassalg (ekskl. eget forbrug på kraftværker) GWh Elsalg GWh Gasdistribution GWh Eldistribution GWh Olietransport, Danmark mio. tdr MILJØ Drivhusgasudledninger: Kuldioxid (CO 2 ), kvotebelagt mio. tons CO 2 11,9 12,6 13,8 18,2 Øvrige direkte drivhusgasudledninger mio. tons CO 2 -ækvivalenter 0,2 0,3 0,2 0,1 Initiativer til reduktion af drivhusgasudledninger: Andelen af CO 2 -neutrale brændsler i kraftværker % 15,2 14,1 14,5 10,0 CO 2 -udledning pr. produceret energienhed (el og varme) 1) g/kwh Kampagnen "1 ton mindre CO 2 pr. medarbejder": Samlet reduktion tons CO Reduktion pr. medarbejder tons CO 2 pr. medarb. 0, Andre luftudledninger: Kvælstofoxider (NO X ) tons Svovldioxid (SO 2 ) tons Flaring af naturgas (offshore og på gaslager) mio. Nm 3 7,3 8,6 9,7 8,4 Andre udledninger: Olie udledt til hav fra produktionsplatforme tons Reinjektion af produceret vand på produktionsplatforme % Affald: Genanvendelse af affald i administration % Genanvendelse af affald i produktionen % Miljøuheld og ledningsbrud: Væsentlige miljøuheld antal Overgravninger af gasledninger antal Metanudslip som følge af overgravninger Nm ARBEJDSFORHOLD Medarbejdere: Årsværk (FTE) antal Ledere, direktørniveau antal Alder (gennemsnit) år Medarbejderomsætning % Arbejdsmiljø og sikkerhed: Arbejdsulykker med fravær antal Arbejdsulykker med fravær (LTIF) 2) pr. mio. arbejdstimer 6,8 7,5 10,4 10,4 Arbejdsulykker med og uden fravær (TRIF) pr. mio. arbejdstimer Arbejdsulykker med dødelig udgang antal Se anvendt regnskabspraksis på side ) : Opgørelsen er foretaget pro rata for alle aktiviteter og inkluderer dermed associerede og ikke konsoliderede selskaber. 2): Fravær defineres i DONG Energy, som at skadelidte er uarbejdsdygtig i en dag eller mere efter skadesdatoen. Tallet for 2008 er tilpasset i forhold til det offentliggjorte tal i 2008 (fra 7,4 til 7,5). ledelsesberetning 5

10 Marked og strategi energi i forandring De internationale energimarkeder Siden åbningen af lokale energimarkeder begyndte i starten af 1990 erne er der sket store strukturelle ændringer inden for både el og naturgas på tværs af landegrænserne. Resultatet er blevet en betydelig konsolidering, der har medført, at el- og naturgasmarkedet i Europa nu er domineret af seks store internationale spillere, EDF, E.ON, Enel, GDF Suez, Iberdrola og RWE. Herudover er der en række mellemstore, mere regionalt baserede selskaber såsom Centrica, Fortum, Statkraft, Vattenfall og DONG Energy. Konsolideringen fortsatte i 2009 blandt andet med Vattenfalls køb af Nuon og RWE s køb af Essent. Fuld åbning af EU s el- og naturgasmarked var på plads i juli Målet med markedsåbningen var at skabe en effektiv prisdannelse og incitamenter til at investere i ny kapacitet. Der er imidlertid lang vej, før EU er ét energimarked. Inden for både el og naturgas er der således stadig mange regionale markeder i Europa. Der foretages dog væsentlige investeringer i udbygning af transmissionskapaciteten mellem landene, hvilket bidrager til et mere sammenhængende europæisk marked. Et eksempel er NorNed-kablet mellem Norge og Holland, som blev åbnet i DONG Energy s termiske elproduktion er koncentreret i Danmark, som er en del af det regionale markedsområde, Nord Pool. Danmark er også knyttet til det tyske marked via transmissionskabler. Det nordiske område er præget af, at en stor del af elproduktionen genereres fra vandkraftanlæg, mens elproduktionen i Tyskland og Danmark hovedsagligt er termisk baseret. Dette skaber forskellige prismønstre i Norden, Danmark og Tyskland. DONG Energy har en stor og kraftigt stigende portefølje af vindkraftaktiviteter. Investeringer i vindmøller er i stort omfang afhængig af de politiske initiativer til at fremme vedvarende energi gennem økonomiske tilskud. Ordningerne varierer fra land til land. Hovedparten af DONG Energy s vindmøller er placeret i Storbritannien, Danmark og Polen. I Storbritannien og Polen er tilskudsordningerne baseret på modtagelsen af et vist antal grønne certifikater pr. MWh, som kan sælges på markedet, mens der i Danmark modtages en fast minimumsafregning pr. produceret MWh, som er fastsat i forbindelse med myndighedernes godkendelse af et vindprojekt. Udover at der er sket en konsolidering, har det øgede fokus på klimaet haft stor indflydelse på udviklingen inden for branchen. Europas energisektor er nu inde i en fase, hvor produktionskapaciteten i vid udstrækning omstilles, således at den kan leve op til de strengere klimakrav. Dette kræver store investeringer, og det vil få stor betydning for den fremtidige sammensætning af energiproduktionen, herunder især øge andelen af energi, som genereres fra vedvarende energikilder. DONG Energy er langt fremme i denne omstilling og har taget væsentlige skridt mod en grønnere elproduktion, dels gennem investeringer i vind og biomasse, dels gennem reduktion af elproduktion baseret på kul. Markedet for naturgas er også regionalt, idet størstedelen af naturgassen transporteres i rørsystemer. I produktionsleddet er naturgasmarkedet domineret af de russiske og norske producenter, herunder Gazprom og Statoil. Flydende naturgas fra oversøiske lande, LNG (Liquefied Natural Gas), spiller en større rolle end tidligere og bidrager til, at naturgasmarkedet bevæger sig i en mere global retning. I salgsleddet er det i stort omfang få store energiselskaber, der dominerer markedet. Oliemarkedet afviger fra el- og naturgasmarkedet ved at være et globalt marked. DONG Energy s aktiviteter Energi er livsnerven i det moderne samfund, og en stabil forsyning af energi er en afgørende forudsætning for at holde samfundet i gang. DONG Energy s forretning er baseret på aktiviteter i alle led i energiens værdikæde fremskaffelse, produktion, handel og distribution. Mere end en million kunder i Nordeuropa får hver dag deres daglige energileverancer direkte fra DONG Energy, og også som producent af energi til andre forsyningsselskaber er koncernen med til at sikre en stabil og pålidelig energiforsyning. Naturgas og el udgør en væsentlig del af DONG Energy s forretning. Tilsammen udgjorde de to energiformer 80% af omsætningen i Herudover producerer DONG Energy olie, og som en del af elproduktionen produceres varme. Samlet set udgjorde disse fire energiformer 93% af koncernens 6 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

11 omsætning. Hertil kommer andre aktiviteter afledt af kerneforretningen. OMSÆTNING I % 34% 5% 7% 49 mia. kr. 46% Naturgas El Olieproduktion Fjernvarmesalg Øvrig Primære aktiviteter DONG Energy er det største energiselskab i Danmark. I 2009 producerede koncernen, hvad der svarer til 52% af den samlede indenlandske elforsyning i Danmark. Knap 30% af de danske elforbrugere og omkring 30% af de danske naturgasforbrugere er kunder hos DONG Energy. Siden etableringen af DONG Energy i 2006 har koncernen arbejdet målrettet på at udbygge sin internationale markedsposition. Således udgjorde omsætningen uden for Danmark henholdsvis 40%, 52% og 46% i de seneste tre år. Den internationale vækst sker inden for de områder, hvor der kan sikres værdiskabelse baseret på DONG Energy s særligt stærke kompetencer, eller hvor koncernen har fordele gennem eksisterende markedspositioner. Det har i den forbindelse været hensigtsmæssigt at kunne overføre erfaringer fra Danmark til aktiviteterne i andre lande. Det gælder inden for projektering, etablering og drift af vindmølleparker samt salg af energi til engros- og slutkunder. Erfaringerne fra liberaliseringen af energimarkedet i Danmark har været nyttige ved Øvrig udbygningen af markedspositionerne i især Tyskland. Fjernvarmesalg Olieproduktion Den internationale vækst og etablering af nye markedspositioner medvirker til løbende at udvikle DONG Energy s kompe- El Naturgas tencer. Samtidig bidrager det til at styrke koncernens langsigtede robusthed ved, at koncernen fordeler sine forretningsmæssige risici på flere energimarkeder. Det er målet i de kommende år at styrke DONG Energy s internationale position. Naturgas Naturgas er en vigtig kilde til at sikre en stabil energiforsyning og er den reneste af de fossile brændsler med en CO 2 -udledning, der er langt mindre end kul. En væsentlig del af DONG Energy s værdiskabelse bygger på fremskaffelse og egen produktion af naturgas og på at sikre en stabil og fleksibel leverance af naturgas til kunder på de nordeuropæiske markeder. Hovedparten af DONG Energy s salg sker til andre forsyningsselskaber, som sælger naturgassen videre til deres slutkunder. Hertil kommer direkte salg til private forbrugere og til virksomheder samt salg på de europæiske gasbørser. Endelig anvender DONG Energy naturgas som brændsel på flere af koncernens kraftværker. FOKUSOMRÅDE FOR DONG ENERGY'S NUVÆRENDE AKTIVITETER ledelsesberetning 7

12 Marked og strategi DONG Energy s fremskaffelse af naturgas baserer sig dels på egenproduktion, dels på langsigtede købsaftaler med større naturgasproducenter. Derudover købes naturgas på de europæiske energibørser. Hertil kommer produktion af olie, som afsættes på de internationale energimarkeder. DONG Energy ejer helt eller delvist en række infrastrukturaktiver, hovedsageligt til lagring og distribution af naturgas og transport af olie. Indtjeningen inden for disse områder er især baseret på transport af naturgas frem til DONG Energy s kunder, samt udnyttelse af den fleksibilitet egne naturgaslagre giver. El Det andet hovedområde for DONG Energy s forretning er produktion, salg og distribution af el. Værdiskabelsen i produktionsleddet er baseret på effektivitet, mens det i salgsleddet er afgørende at kunne tilbyde kunderne serviceorienterede energiløsninger til konkurrencedygtige priser. Hovedparten af elproduktionen sker i dag på termiske kraftværker i Danmark, hvor koncernen råder over en række effektive kraftværker, som kan anvende forskellige brændsler - kul, olie, naturgas, biomasse og affald. Overskudsvarmen fra produktionen sælges til fjernvarmeselskaber i Danmark, som distribuerer varmen videre til slutkunderne. Derudover er DONG Energy i færd med at opføre naturgasfyrede kraftværker uden for Danmark. Vindmølleparker udgør en hastigt voksende del af DONG Energy s produktionskapacitet. DONG Energy har i dag primært vindmølleparker i Danmark, Storbritannien samt Polen, og en række nye vindmølleparker er under opførelse hovedsageligt i Storbritannien. Hertil kommer elproduktion fra vandkraftanlæg i Sverige og Norge. I salgsleddet har DONG Energy omfattende aktiviteter inden for salg af el til engros- og slutkunder i Danmark, Tyskland, Holland og Sverige. Fremskaffelsen af el på de nordiske energimarkeder er uafhængig af koncernens egen produktion. Det indebærer, at DONG Energy som producent sælger el på de nordiske energimarkeder, mens koncernen som forhandler af el til slutkunderne indkøber den mængde af el, der bliver efterspurgt af slutkunderne. Endelig har DONG Energy aktiviteter inden for distribution af el og driver således det samlede eldistributionsnet i København, Frederiksberg og Nordsjælland. Integreret forretningsmodel DONG Energy s forretningsmodel bygger på tilstedeværelse i hele værdikæden for både el og naturgas. Denne integrerede forretningsmodel giver koncernen mulighed for at opnå synergier og dermed en række konkurrencemæssige fordele, hvilket skaber et stærkt udgangspunkt for at sikre ejerne en sund langsigtet værdiskabelse. Optimering af porteføljen En diversificeret og fleksibel adgang til energi samt muligheden for at afsætte energien gennem de afsætningskanaler, der tilbyder de mest attraktive vilkår, er af stor betydning for DONG Energy s værdiskabelse. Dette gælder ikke mindst på de markeder, hvor DONG Energy råder over betydelige mængder af naturgas og samtidig har en række fleksible afsætningsmuligheder for naturgassen, f.eks. som brændsel i elproduktionen, engrossalg eller salg på de europæiske energibørser. Derudover optimeres naturgasporteføljen ved hjælp af koncernens lagerkapaciteter samt udnyttelse af fleksibilitetsbestemmelser i købs- og salgskontrakter. Hertil kommer, at DONG Energy optimerer værdiskabelsen fra de energimængder, koncernen råder over enten gennem fysisk eller finansiel handel. Balanceret portefølje øger robustheden DONG Energy s portefølje af forbundne aktiviteter har forskellige afkast- og risikoprofiler, som supplerer hinanden. For energisektoren, der i disse år er præget af betydelige forandringer markedsmæssigt, teknologisk og regulatorisk er en sådan balanceret portefølje af forretningsaktiviteter samlet set med til at øge koncernens robusthed i forhold til udviklingen i omverdenen. Markedssynergi Især blandt engros- og erhvervskunder er der en stigende efterspørgsel efter samlede energiløsninger, som tager udgangspunkt i kundens energibehov. Med en stærk kompetence inden for både el og naturgas og med den troværdighed, det giver at have omfattende egenproduktion på begge områder, står DONG Energy godt rustet til at tilbyde kunderne samlede energiløsninger. Samarbejdet med kunderne kan udvikles til et stærkt partnerskab. Et godt eksempel er indgåelsen af 36 klimapartnerskaber med danske virksomheder, organisationer og kommuner. Klimapartnerskaberne skræddersys til den enkelte partner og trækker i vidt omfang på de muligheder, som DONG Energy s samlede forretning giver for den enkelte kunde. 8 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

13 ENERGISTRØMME I DONG ENERGY'S VÆRDIKÆDE (TWh) TILGANG KONVERTERING AFGANG Eksterne leverandører Gas: 77 Gas: 26 Gas: 94 Fjernvarmeselskaber Verdensmarked for råstoffer Kul: 28 Olie: 3 Biomasse: 5 Gas: 9 El: 15 Handel og optimering El: 11 Olie: 14 Affald: 2 Varme: 13 El: 2 El: 1 Note: Alle tal er angivet i Terawatt-hours (TWh). Naturgas og olie er omregnet fra mio. boe til TWh med en samlet konverteringsfaktor, der ikke tager højde for forskellige brændværdier på produkterne fra de forskellige produktionsfelter. Udnyttelse af vækstmuligheder DONG Energy foretager i disse år betydelige investeringer for at udvikle energiforsyningen på de forskellige markeder, og koncernen har en attraktiv portefølje af investeringsmuligheder. De enkelte muligheder kan løbende gennemføres eller fravælges ud fra en samlet vurdering af markedsudviklingen og under hensyn til at sikre en balanceret udvikling af koncernen. Indtjening og likviditet fra nogle forretningsområder, f.eks. handels-, salgs- og distributionsaktiviteterne blev i 2009 kanaliseret over mod investeringer i især vedvarende energi og produktion af naturgas og olie, hvor der er mange attraktive investeringsmuligheder. EBITDA OG BRUTTOINVESTERINGER I 2009 % 9 mia. kr. 18 mia. kr. 100 Exploration & Production 90 40% 18% Generation 80 (termisk) 70 Generation 27% 60 (vedvarende) 2% % Energy Markets Sales & 24% 42% Distribution % EBITDA 3% 10% Bruttoinvesteringer ledelsesberetning 9

14 Marked og strategi Vision: Stabil energi uden CO 2 Der er stigende pres på de globale energiressourcer og samtidig en voksende global erkendelse af nødvendigheden af at reducere CO 2 -udledningen. På denne baggrund står DONG Energy lige som alle andre energiselskaber med en betydelig opgave, nemlig at sikre stabile energiforsyninger med lavere CO 2 -udledning. DONG Energy har en vision om at levere stabil energi uden CO 2. Visionen udtrykker det forhold, at samfundet både ønsker en høj forsyningssikkerhed og en energiproduktion, der ikke bidrager til klimaforandringer. Som et ansvarligt energiselskab fokuserer DONG Energy aktivt på at medvirke til at forene disse to målsætninger. Udfordringen er, at det energisystem, som vi kender i dag, ikke kan levere en høj forsyningssikkerhed uden udledning af CO 2. Det skyldes, at den forsyningssikre energi i dag først og fremmest er baseret på kraftværkerne, mens de vedvarende energikilder ikke er i stand til at levere en stabil forsyning, da de er baseret på naturens kræfter. I mange år fremover vil der derfor ikke være tale om at vælge mellem kraftværker og vedvarende energi, men om at kombinere energiformerne på en måde, som sikrer at CO 2 -udledningen nedbringes markant samtidig med, at forsyningssikkerheden opretholdes. DONG Energy arbejder derfor på at omstille elproduktionen fra sort til grøn og på at sikre forsyningen af naturgas. Strategi DONG Energy s strategi tilsigter at sikre værdiskabelse gennem omstilling til fremtidens energiforsyning, der har fokus på at reducere CO 2 -udledningen og sikre forsyningssikkerheden. DONG Energy s overordnede strategiske udvikling har derfor fokus på tre områder: Mere grøn elproduktion, vækst i naturgasporteføljen og optimering af salg og distribution. Mere grøn elproduktion DONG Energy vil i de kommende år investere markant i udbygning af den vedvarende energi. Det sker for at omstille koncernens el- og varmeproduktion fra hovedsagelig at være baseret på kul til især at bygge på grønne og CO 2 -venlige energikilder som vind, biomasse og naturgas. Derfor har DONG Energy sat sig som mål at halvere udledningen af CO 2 pr. produceret energienhed fra el- og varmeproduktionen inden 2020 og derefter inden 2040 at reducere den yderligere til 15% af den nuværende CO 2 -udledning pr. produceret energienhed. Koncernen har truffet en række beslutninger, som vil bidrage betydeligt til at målet nås i Det gælder således lukningen af samtlige kraftværksprojekter baseret på kul uden for Danmark, berostillelsen af fire kulfyrede kraftværksblokke i Danmark og massive investeringer i vindmøller på land og til havs. I de kommende år forventes yderligere grønne investeringer at bidrage til, at målsætningen realiseres og til at styrke DONG Energy s position som en af de førende udbydere af klimavenlige energiløsninger. Indfrielsen af målene frem til 2020 skal i høj grad ske gennem omfattende investeringer i vedvarende energi. Hertil kommer øget brug af biomasse og naturgas i el- og varmeproduktionen. Efter 2020 forventes også nye vedvarende energiteknologier at bidrage til realiseringen af de langsigtede mål for nedbringelsen af CO 2 -udledningen. En fortsat udbygning af produktionskapaciteten inden for havmøller er en væsentlig del af strategien for at reducere CO 2 - udledningen. DONG Energy er i dag blandt verdens mest erfarne inden for projektering, opførelse og drift af vindmølleparker til havs, og denne position skal fastholdes gennem en omfattende vækst i produktionskapaciteten i de kommende år. Koncernen arbejder målrettet på at udnytte sin stærke markedsposition til at styrke værdiskabelsen fra havmølleparker yderligere. Dette skal ske gennem en udnyttelse af stordriftsfordele inden for indkøb af vindmøller og komponenter samt optimering og rationalisering af anlægsprocessen. Et andet vigtigt element i at realisere målene frem til 2020 er etablering af naturgasfyrede kraftværker. DONG Energy er i gang med at etablere tre naturgasfyrede kraftværker, et i Norge, et i Storbritannien og et i Holland, som vil bidrage til en fordobling af koncernens naturgasfyrede kraftværkskapacitet. Anlægget i Norge skal under en langsigtet aftale levere en række ydelser til Statoils nærliggende raffinaderi. Udover en væsentlig lavere CO 2 -udledning end kulfyrede kraftværker tilbyder naturgasfyrede kraftværker desuden en væsentlig større fleksibilitet som supplement til den ujævne produktion fra vedvarende energi. Derfor satser DONG Energy på at udvikle sin portefølje af naturgasfyrede kraftværker i de kommende år. Brugen af biomasse giver også et væsentligt bidrag til omstilling af kraftvarmeproduktionen fra sort til grøn. 11% af DONG Energy s kraftvarmeproduktion var i 2009 baseret på biomasse, og koncernen har omfattende erfaring med brug af biomasse, både som medforbrænding og i dedikerede kedler. Målet er at øge brugen af biomasse markant i de kommende år, blandt andet gennem ombygning af eksisterende kulfyrede kraftværker til at anvende biomasse. Omstillingen af produktionen fra sort til grøn er blevet fremskyndet af, at DONG Energy inden for de seneste to år har indstillet produktionen på en række kulfyrede kraftværksblokke. Det betyder, at 25% af koncernens samlede kulbaserede kraftværkskapacitet tages ud af produktion på mindre end to år. 10 ledelsesberetning Dong energy årsrapport 2009

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI 04 DONG Energy KORT FORTALT 9.3 MILJØ FORTSAT 48 KONCERN- REGNSKAB 11 THE DONG Energy WAY 12 FREMDRIFT PÅ 2020 STRATEGIEN INDHOLD LEDELSESBERETNING

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi

Koncernårsrapport. Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Koncernårsrapport 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi Nøgletal Finansielle nøgletal Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning DKK

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107

Årsrapport 2011. Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 Årsrapport 2011 Dok. nr. 2275/12 v9, Sag 12/119 1/107 FINANSIELLE NØGLETAL 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse Omsætning DKK mio. 7.369 8.480 9.145 8.360 9.792 Over- og underdækning DKK mio. 530

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder

årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder 2009 årsrapport NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere