Økonomistyring i andre lande tværgående observationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyring i andre lande tværgående observationer"

Transkript

1 166 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/3/2012, årgang 89 Økonomistyring i andre lande tværgående observationer Canada, Holland, England, Sverige, Danmark Af chefkonsulent, ekstern lektor, cand.scient.pol., Niels Refslund Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/3/2012, årgang 89 Artikler: Økonomistyring i andre lande Niels Refslund Introduktion Artiklen indeholder en struktureret sammenlignende beskrivelse og analyse af udvalgte landes tilrettelæggelse af deres nationale økonomistyring, med vægt på tiden efter at den internationale finansielle og økonomiske krise slog igennem i Fokus er i første række på landenes konkrete styringsmæssige reaktioner på krisen, dvs. tiltag, hvormed man søger at modvirke krisens dominerende virkninger, som har vist sig i form af vigende eller negativ vækst og samtidig ophobning af stærkt voksende underskud på de offentlige finanser. Artiklen fokuserer på såvel de politisk-økonomiske initiativer som de styringsmæssige initiativer dvs. det forvaltningspolitiske aspekt. Metodisk forfølges en tilgang, som kombinerer to dimensioner eller perspektiver for den tilsigtede virkning af de tiltag, som landende opererer med. Det drejer sig dels om en tidsdimension (det korte sigt hhv. mellemlangt/langt sigt), dels en niveaudimension (et samfundsøkonomisk hhv. et virksomhedsøkonomisk sigte). Det fremgår tydeligt, at hvert af sammenligningslandene tager betydelige krisebekæmpende initiativer, men både den nationale kontekst og traditioner spiller en afgørende rolle for, at der samtidig er betydelige forskelle mellem landenes adfærd. Umiddelbart synes Holland at have været mest adræt med en ganske tidlig kriseerkendelse og igangsætning af kriseanalyse og formulering af handlingsalternativer. Canada placerer sig også blandt first movers, i øvrigt ud fra en relativt gunstig udgangsposition. England derimod bliver fanget i en position, som i forvejen er stærkt presset såvel med hensyn til underskud på statsbudgettet som statsgæld. Af samme grund sætter en ny regering ind med dybtgående kriseindgreb. Sverige står klart velforberedt, bl.a. på baggrund af særlige svenske kriseerfaringer i 1990 erne. Danmark står i en relativt gunstig situation, da krisen presser på og er derfor nærmest langsom i optrækket. Men efterhånden oparbejdes en klar politisk krisebevidsthed, som bl.a. har givet anledning til visse strukturelle reformer.

2 Artikler: Økonomistyring i andre lande Baggrund Den internationale økonomiske krise slog igennem fra 2008 og har sat de fleste lande i Vesten under stærkt pres, herunder Danmark. Som direkte resultat af krisen har mange lande erfaret meget store underskud på de offentlige budgetter. Vigende eller negativ økonomisk vækst er en hovedårsag, hvortil kommer virkninger af finanspolitiske modforanstaltninger af forskellig art, det være sig støttepakker til gunst for den finansielle sektor eller investeringsprogrammer til fremme af vækst og beskæftigelse. Automatiske stabilisatorer, som f.eks. dagpenge eller lignende rettigheder til sociale ydelser, virker krisedæmpende, men indebærer i de fleste tilfælde en direkte nettobelastning af statsfinanserne. Det kan konstateres, at hovedparten af OECD-landene kæmper med at formindske og helst afvikle store, uholdbare underskud på statsbudgettet. Det kan også bemærkes, at landenes tidsperspektiv for statslig intervention i samfunds-økonomien, herunder den finansielle sektor, synes at blive stadig kortere. De fleste regeringers tidshorisonter for indgreb rækker sjældent længere end 4-5 år frem. Antagelig hører dette sammen med, at de internationale kapitalmarkeders flygtighed er vokset markant i takt med bl.a. den digitale teknologiske udvikling. I sig selv er kapitalmarkederne i stand til lynhurtigt at skubbe finansielle problemer rundt mellem landene. Dette er bekræftet med al tydelighed gennem ikke mindst de seneste 1-2 års dramatiske udvikling omkring flere sydeuropæiske landes situation. Det er på denne baggrund interessant at søge indblik i de metoder, som andre lande bringer i anvendelse for at styre de offentlige udgifter bedre end tidligere. Artiklen indeholder en overordnet tematisk sammenligning af udvalgte landes måder at arbejde på i relation til den pågående internationale økonomiske krise. Fokus har så vidt muligt været på den aktuelle indsats i landene, såvel deres politiskøkonomiske initiativer som deres styringsinitiativer, deres aktuelle»forvaltningspolitik«med sigte på at bekæmpe budgetunderskud etc. Artiklen omhandler kun i begrænset udstrækning metodiske og tekniske detaljer. 2. Landevalg Det anses for mest relevant at foretage sammenligninger med lande, som på mange måder minder om Danmark, eller som i deres traditioner for politikudformning ikke afviger alt for meget fra danske former for problemløsning. På den anden side er det selvsagt netop i forskellene, at der kan ligge bud på alternativer, som burde overvejes nærmere i Danmark. En selektion baseret på en kombination af nævnte traditions-slægtsskab, forskelle i størrelse, nærhed i relationsmæssig forstand og i flere tilfælde også i geografisk betydning samt en almen samfundsmæssig stabilitet har ført til udpegning af ovennævnte lande som sammenligningslande. Det skal understreges, at valget meget nemt, på de samme brogede præmisser, kunne føre til andre valg.

3 168 Niels Refslund Tabel 1: Oversigt over landenes offentlige finanser 1 : Overskud på statsbudgetterne samt bruttostatsgæld, i pct. af BNP. % af BNP Canada Holland England Sverige Danmark Statsoverskud ,5-5,4-10,3 0,3-3, ,6 0,7-5,0 2,5 3, ,0 0,5-2,7 2,5 5, ,4-0,9-0,1 1,1 0,1 Statsgæld ,2 71,4 82,4 49,1 55, ,0 58,2 52,0 38,0 33, ,5 47,4 43,2 45,9 31, ,0 65,7 46,7 69,1 60,8 Oversigten viser, at problemets omfang og dybde varierer betydeligt mellem landene. Især den britiske situation er presset med meget store løbende underskud på statsbudgettet, hvilket modsvares af den voldsomhed, hvormed der lægges op til indgreb i Storbritannien, jfr. nærmere nedenfor. 3. Metodik Metodisk anses det for nyttigt at søge at forfølge en relativ enkel tilgang. En enkel tilgang kan bestå i en kombination af to basale kriterier: En tidsdimension: Kort sigt hhv. mellemlangt/langt sigt En niveaudimension: Makroøkonomisk hhv. virksomhedsøkonomisk. Kombineres de to dimensioner, vil en beskrivelse og sammenlignende undersøgelse skulle bygge på følgende fire hovedsynsvinkler: Analysetilgangen illustreres i skemaet nedenfor.

4 Artikler: Økonomistyring i andre lande 169 Den følgende fremstilling bygger bl.a. på resultater af en scanning af landeoplysninger, som blev gennemført ud fra to enkle søgekriterier med hensyn til landenes handlinger i relation til krisebekæmpelse og forstærket styring vedrørende underskud på statsbudgetterne. Søgekriterierne var: Politisk-økonomiske initiativer: Indsatser af substantiel økonomisk-politisk karakter; finanspolitiske tiltag e.l. Styringsinitiativer: Indsatser af metodisk eller forvaltningspolitisk og styringsorienteret art; administrative værktøjer, organisation e.l. Hensigten er at fokusere tematisk på forhold, som synes særligt relevante for en dansk lærings- og inspirationsproces. Dette indebærer selvsagt, at det kan være relevant både at gøre opmærksom på tiltag, som kan inspirere positivt, såvel som tiltag, der kan være hensigtsmæssige at undgå i en dansk kontekst. 4. Tværgående temaer En tematisk tilgang betyder, at de enkelte sammenligningslande inddrages i den udstrækning, der synes at være relevante informationer om det enkelte tema. Derimod gives der ikke en sammenhængende, udtømmende beskrivelse af det enkelte lands økonomiske styring som helhed. Analysens omdrejningspunkt er de udvalgte, prioriterede temaer. 2 Heri indgår eksempelvis ikke parlamenternes konkrete rolle i forhold til den dagsaktuelle økonomiske politiklægning.

5 170 Niels Refslund 5. Langsigtede indsatser på samfunds-niveau 5.1. Hvordan tilvejebringes de økonomisk-politiske beslutningsgrundlag? Der er betydelige forskelle mellem landene, hvad angår traditioner og arbejdsformer knyttet til tilvejebringelsen af grundlag for udformningen af den økonomiske politik. Mest gennemsigtig og inkluderende synes den hollandske og den svenske praksis at være, efterfulgt af Canada. Det hollandske eksempel er bemærkelsesværdigt. Allerede i 2009 nedsattes en række højt prioriterede analysegrupper, som senest i foråret 2010 skulle fremlægge resultater af undersøgelser samt policy-forslag om nedbringelse/afvikling af statsunderskuddet Det blev i god tråd med hollandsk samfunds-økonomisk analysetradition (helt fra Jan Tinbergens epoke) besluttet, at hele materialet skule fremlægges åbent for alle, både regering og opposition, således at det kunne indgå i såvel valgkampen op mod parlamentsvalget i juni 2010 som evt. i et efterfølgende regeringsgrundlag. Formandsposten for hver af de tidligere nævnte 20 forskellige analysegrupper for»spending reviews«, var besat af en nuværende eller tidligere højt placeret embedsmand fra et andet policy-område end det, som gruppen skulle analysere alt med sigte på at fremme kreativitet og uafhængig tænkning. I Sverige er der tradition for institutionaliserede konkurrerende aktører, som spiller en rolle i forhold til politiklægningen. Tydeligst kommer dette til udtryk med hensyn til prognosticering af den statslige/offentlige udgiftsudvikling og andre makroøkonomiske parametre. Både Finansdepartementet og Ekonomi-StyrningsVerket (ESV) har væsentlig kapacitet på området og fremlægger jævnligt analyser og prognoser offentligt, uafhængigt af hinanden. Der findes med andre ord altid en art»second opinion«omkring de grundlæggende samfunds-økonomiske faktorer. Canadas føderale finansministerium er en stærk dagsorden- og rammesætter. Det drejer sig om magten over tilvejebringelsen af de centrale samfundsøkonomiske forudsætninger, økonomisk planlægning på både kort og langt sigt samt ikke mindst en omfattende opfølgningsindsats. Finansministeren og -ministeriet påtager sig tydeligvis rollen som ihærdig vagthund og kommunikator, som i en intensiv kadence udsender aktuelle analyser, oversigter og prognoser. Samtidig lægger man i Canada megen vægt på inddragelse. Det sker dels gennem formelle rådgivende fora, dels gennem serier af mere folkeligt orienterede konsultationer og paneldiskussioner med forretningsfolk, akademikere og sektorledere overalt i Canada. Disse proaktive konsultationer finder typisk sted forud for en kommende budgetlægning. For Englands og Danmarks vedkommende synes traditionerne på dette område at være præget af væsentligt mere lukkede arbejdsformer, dvs. at Finansministeriet traditionelt har haft en monopollignende autoritet og rolle. Efter regeringsskiftet i Danmark i 2011 er centrale makroøkonomiske funktioner imidlertid flyttet fra Finansministeriet (FM) og indplaceret i Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM), således at grebet om den samfundsøkonomiske styring nu nærmere har karakter af et duopol (FM + ØIM) Hvordan indgår demografiske forhold i beslutningsprocessen? I alle 5 lande indgår demografiske forudsætninger og analyser i grundlaget for politiklægningen. Den»demografiske udfordring«er i alt væsentligt fælles, dvs. at be-

6 Artikler: Økonomistyring i andre lande 171 folkningsprofilen i årene fremover vil blive forskudt markant mod relativt flere ældre henholdsvis relativt færre yngre. Dilemmaet er, at arbejdsudbuddet viger, samtidig med at omfanget af forsørgelse af ældre/gamle tiltager. Derfor indgår forhøjelse af pensionsalderen som et element i alle landenes økonomiske politik for at fastholde borgeren i arbejde og som skatteyder i længere tid. Det er bemærkelsesværdigt, at de danske reformer på området (efterløns-/tilbagetrækningsreform etc.) synes klart mere ambitiøse end i hvilket som helst af de øvrige lande. Det gælder både hastigheden, hvormed pensionsalderen sættes op, og det gælder i særdeleshed beslutningen om at koble pensionsalderen direkte til udviklingen i den gennemsnitlige levealder i en længere årrække fremover. Dette skridt er internationalt set unikt. Hertil kommer, at den danske pensions-alder i forvejen er relativ høj Hvilke tidshorisonter præger politiklægningen? Alle 5 lande reagerer med en krisebekæmpende økonomisk politik. Men reaktionstiden på iværksættelse af politikudformningen har været ret forskellig. Holland synes klart at have været i front tidsmæssigt. Allerede tidligt i 2009 erkendes den internationale krises dybde og bredde, og et omfattende politikforberedende arbejde sættes i gang (jf. pkt. a ovenfor). Perspektivet er fra starten en indsats, som vil strække sig over flere valgperioder. Det kan have spillet en rolle, at Holland oplevede særskilte økonomiske, styringsmæssige problemer få år tidligere, omkring århundredskiftet. Opmærksomheden var fra starten i top. Canada har dog også været meget hurtigt reagerende, nærmest proaktiv, før krisens fulde gennemslag i første række med vedtagelse af»canada s Economic Action Plan«, som allerede gjaldt fra og med finansåret 2009, og som sigter mod opretning og konsolidering af statsbudgettet i perioden frem til 2015/16. England har i krisens begyndelse ikke holdt trit med de hurtigste lande, men til gengæld reageret med drastiske spareindgreb. Sverige har på grund af en gunstig udgangsposition ikke haft samme motivation til en hurtig endsige dybtgående indgriben, som de fleste andre lande. Desuden har man kunnet trække på både bevidsthed og handlinger, som blev affødt af Sveriges særskilte økonomiske krise i 1990 erne. Det kendetegner alle 5 landes politiklægning, at hovedvægten ligger på en relativt kort tidshorisont. Der tales typisk om indsatser, som skal vende udviklingen og i det mindste konsolidere de offentlige udgifter på et holdbart niveau i løbet af perioden fra En femårshorisont er en fremherskende synsvinkel. Men samtidig er helt kortsigtede indgreb angiveligt højt prioriterede, herunder tiltag, som umiddelbart kan stabilisere netop den finansielle sektor, som har udløst krisen. En del stimuliprægede indgreb er formuleret som kortsigtede, og der satses på en hurtig udfasning. Det gælder både såkaldte»bankpakker«og ekspansive finanspolitiske tiltag, såsom fremrykkede investeringsprogrammer. Efter alt at dømme er dele af den danske økonomiske politik blandt de mest langsigtede tiltag set i et internationalt perspektiv. Det gælder såvel den afgåede regerings»2020-plan«som den nytiltrådte regerings grundlag»et Danmark, der står sammen«, samt den opfølgende 2020-plan lanceret i foråret 2012:»Danmark i arbejde udfordringer for dansk økonomi mod 2020«. De tiltag, som skal skabe strukturel balance i den offentlige saldo, og som skal sikre en strukturel balance i arbejdsudbuddet, har begge året 2020 som pejlemærke.

7 172 Niels Refslund 6. Kortsigtede indsatser på samfundsniveau 6.1. Hvilke overordnede rammer sættes for styring af økonomien? Det går igen i landenes synsvinkel på den internationale økonomiske krise, at dens konsekvenser i form af underskud på statsbudgettet skal modvirkes så hurtigt som muligt. Vedvarende underskud på de offentlige finanser anses over hele linjen for uacceptabelt og forbundet med en samfundsrisiko, som ingen regering (frivilligt) vil tage på sig. På den anden side har ingen af landene måske med undtagelse af Storbritannien mod på at tage beslutninger, som direkte risikerer at udhule den aktuelle velfærd for borgerne. Dilemmaet skal løses ved både at lægge låg over den offentlige udgiftsstigning og ved at udnytte disponible offentlige ressourcer bedre. Det kan konstateres: at alle lande satser på en kombination af ekspansiv og kontraktiv finanspolitik. Stimuli iværksættes, men de skal hurtigt rulles tilbage at alle lande satser på både at reducere de offentlige udgifter og forøge de offentlige indtægter. Det gælder ikke fuldt ud for Sverige, som indtil medio 2011 har anset forøgelse af statens indtægter som unødvendig for stabilisering. at alle lande lægger vægt på både direkte økonomiske instrumenter (tilskud, investeringer etc.) og på organisatoriske redskaber (forskellige former for modernisering af den offentlige sektor) Praktisk taget alle 5 lande opererer med et absolut og formelt besluttet loft over de offentlige udgifter som en helt afgørende ramme for økonomistyringen. I de fleste tilfælde indebærer denne position, at ethvert nyt udgiftsinitiativ skal kunne henvise til en kompenserende besparelse et andet sted i den offentlige/statslige udgiftsprofil. Det er endvidere karakteristisk, at landene opererer med rullende flerårig budgetlægning med tilknyttet udgiftsloft. Canada opererer med tilsyn og eventuel intervention overfor departementer, som ikke følger en lagt politik. Ledetråden for sanktioner i tilfælde af»non-compliance«er, at disse sanktioner må tilrettelægges i lyset af risici og afpasses fleksibelt efter formålet. Det står ikke klart, hvilke specifikke sanktioner, der finder anvendelse, men der tales om individuelle reaktioner overfor såvel institutionen som overfor ansvarlige individer. Det skal fremhæves, at Canada har solide og vidtrækkende traditioner for både evalueringer og performance management på basis af tværgående resultatinformationer og faktisk bench-marking. Fokus er i høj grad på gennemførelsen af programmer og på»spending reviews«. I Storbritannien går en del af en ny rammesætning ud på, at man vil decentralisere både udformningen af servicemål og af måderne, hvorpå der skal udføres. Eller med andre ord: Man vil begrænse omfanget af generelle overordnede servicemål, fordi disse uvægerligt er udgiftsdrivende. Dvs. at der lægges op til en nedtoning af de overordnede PSA (Public Service Agreements); en nedtoning af den overordnede, politisk besluttede velfærds-forpligtelse.

8 Artikler: Økonomistyring i andre lande Internationale orienteringspunkter for politiklægningen? Det er ikke overraskende, at de 4 europæiske lande, som alle er EU-medlemmer, orienterer sig mod de aftalte konvergens- og stabiliseringskriterier for EU-landenes offentlige/statslige økonomi. Grundfaktorerne er her kravene om, at det løbende underskud på statsbudgettet ikke må overstige 3 % af BNP og, at den samlede statsgæld ikke må overstige 60 % af BNP. Det kan i begyndelsen af 2012 konstateres, at der i EU-regi pågår en hektisk politisk aktivitet med sigte på at genskabe tillid til og stabile rammer for den fremtidige europæiske økonomi. Det drejer sig nu om at gennemføre en faktisk opfølgning af konvergens- og stabiliseringstraktaten. Tyngdepunktet heri har været ideen om at udforme en særskilt aftale i traktatform om øget offentlig budgetdisciplin i Eurolandende (Europagten). Finanspagten (Europagten) blev tiltrådt af eurolandenes regeringer i december 2011 samt af 8 øvrige EU-medlemslande, herunder Danmark og Sverige. England har valgt at stå udenfor (ligesom Tjekkiet) og er samtidig ikke-euroland. Et nøglebegreb i aftalen drejer sig om en øvre grænse for det såkaldte strukturelle budgetunderskud og en forpligtelse for deltagerlandene til at indarbejde denne budgetregel og flere disciplinerende forpligtelser i den nationale lovgivning. Europagten har karakter af en mellemstatslig aftale baseret på folkeretlige principper, men med en særlig og omdiskuteret funktionel relation til EU s institutioner, herunder med Domstolen som et led i den fremtidige sanktionsmulighed overfor de lande, som har tilsluttet sig pagten. Orienteringen mod EU s beslutninger og indsatser overfor den internationale økonomiske krise gælder uanset, at kun Holland blandt de 4 europæiske lande deltager i Euro-samarbejdet. Det er samtidig tydeligt, at Storbritannien i særdeleshed er meget langt fra at kunne opfylde»stabilitetspagtens«krav, såvel hvad angår løbende underskud som akkumuleret statsgæld. Derimod peger meget på, at Storbritannien i realiteten er nødsaget til at efterleve budgetdisciplinerende hensyn, som er på linje med Europagtens forpligtelser, selv om landet har valgt at forblive uden for aftalen. Danmark og i særdeleshed Sverige har indtil krisens gennemslag ikke haft problemer med at opfylde EU-stabilitetspagtens krav vedrørende budgetunderskud og statsgæld. Men for Danmark har opløbet til etablering af Europagten givetvis været en stærk drivkraft bag forberedelsen og den faktiske vedtagelse af en egentlig budgetlov for første gang i Danmarks politisk-økonomiske historie. Det overordnede internationale billede er fortsat udfordret af kraftigt stigende statslige budgetunderskud, samtidig med at den internationale økonomiske krise har taget nye, meget alvorlige recessive vendinger i løbet af 2. halvår 2011 (et såkaldt»second dip«). Denne tilstand har i stort omfang bidt sig fast ind i 2012, med særligt tyngdepunkt i sydeuropæiske lande. Canada lægger vægt på sin position som et velkonsolideret land i»group of Seven«, den såkaldte G-7 inden for kredsen af OECD-lande. Dette betyder, at man har kunnet handle finanspolitisk selvstændigt, aktivt og efter alt at dømme med betydelig virkning, sådan at en kontrolleret tilbagerulning af særlige ekspansive finanspolitiske tiltag har kunnet iværksættes.

9 174 Niels Refslund 6.3. Hvilken transparens gør sig gældende omkring prioriteringer? Det er vanskeligt at sammenligne graden af gennemsigtighed i landenes måde at prioritere på i den økonomiske politik og styring. Alligevel kan nogle få indikationer sandsynliggøre nogle forskelle. Den Canadiske regering residerer over en forbundsstat, til forskel fra de øvrige 4 sammenligningslande. Da delstaterne vogter nøje over deres egne beføjelser og egne muligheder for styring af delstatsøkonomien, indebærer dette udgangspunkt en ekstra opmærksomhed overfor de rammer og prioriteringer, som sættes i fællesskab på føderalt plan. Man fornemmer en»ekspliciteringsgrad«i den føderale måde at præsentere sin politik på, som til sammenligning ligger på et højt niveau. Den åbne, offentligt tilgængelige måde, som man både i Holland og Sverige udarbejder analyser og politikoplæg på, giver utvivlsomt en større grad af gennemsigtighed i de faktiske prioriteringer, end man almindeligvis oplever i f.eks. Danmark og i Storbritannien. Ganske vist er Storbritannien som bekendt et»forenet Kongerige«(UK med visse selvstyrebeføjelser i Wales, Skotland og Nordirland). Men det har ikke været muligt på den baggrund at spore en større åbenhed i stil med ovennævnte argumentation for Canadas vedkommende. På den anden side er de britiske sparekrav, som regeringen presser på for at gennemføre, af så voldsomme dimensioner (svarende til % af det hidtidige driftsudgiftsniveau), at man nødvendigvis må udpege strukturerede, holdbare besparelser for at nå målet. Her er marginale og uoplyste besparelser ikke tilstrækkelige. Det kan formodes, at iværksættelsen af en ny Budgetlov i Danmark gennem de kommende år vil forøge snarere end formindske graden af transparens i de politiskeøkonomiske prioriteringer og deres grundlag. Kun erfaringerne vil imidlertid vise de reale udviklingstendenser Organisations- og reguleringstiltag justeringer, nydannelser? Der er næppe tvivl om, at en»legalistisk«styringstradition i højere grad gør sig gældende i alle andre sammenligningslande end netop i Danmark. Eller sagt med andre ord: Tiltroen til formel styring og regulering er efter alt at dømme større i de øvrige 4 lande end i Danmark. Den danske styringstradition er i højere grad uformel og aftalebaseret og i sin funktionsmåde præget af en kontekst med en betydelig grad af tillid. Nogle eksempler kan understøtte synspunktet Budgetlov eller lignende rammer Både Canada, Holland, England og Sverige har tradition for en form for»budgetlov«eller tilsvarende regulering af procedurer, rammer og forudsætninger for det overordnede statslige styringsregime på økonomiområdet. Canada:»Foundation Framework for Treasury Board Policies«Holland:»Budget Framework«samt et regelsæt for budgetdisciplin. England:»Charter for Budget Responsibility«, Sverige:»Ramverk för Finanspolitiken«samt en egentlig budgetlov Danmark:»Budgetlov«vedtaget, men ikke implementeret (se videre nedenfor) Der er ikke i alle tilfælde tale om regler i lovsform, men dog om stærkt formaliserede sæt af forholdsregler, hvis faktiske betydning på nationalt plan antagelig er helt på linje med lovgivning.

10 Artikler: Økonomistyring i andre lande 175 I Canada har man udformet mere specifikke retningslinjer for selve ministeransvaret i relation til også den økonomiske styring:»accountable Government: A Guide for Ministers and Secretaries of State 2007«. De fleste af landene har etableret særlige regler for ledelse og styringsadfærd på virksomhedsniveau. Disse inddrages nedenfor i de berørte afsnit om indsatser på virksomhedsplanet. Danmark har først helt for nylig, foråret 2012, fået en egentlig budgetlov, som udmønter spilleregler for fastlæggelsen af de grundlæggende forudsætninger for de årlige finanslove, og som vil resultere i årlige lovbestemte udgiftslofter for hhv. staten, kommunerne og regionerne. Systemet skal være fuldt indkørt fra og med Det er givet, at både Europagtens tilblivelse og det danske EU-formandskab i første halvår 2012 har været en drivkraft bag de danske politiske beslutninger Organisatoriske og institutionelle tiltag Ikke overraskende har alle 5 lande grebet til forskellige former for organisatoriske eller institutionelle tiltag for at styrke indsatsen for at styre de offentlige finanser. I nogle tilfælde er der tale om ny vægt på eksisterende organers funktioner, mens der i andre tilfælde er tale om egentlige nydannelser. I det følgende lægges alene hovedvægt på hensigten og funktionen forbundet med givne organer (eksempler), som landene selv fremhæver i forbindelse med økonomistyring i staten. Treasury Board, Parliament, Canada har fastlagte principper for design af ministeriers rapportering til det politiske niveau og til offentligheden: Rapporteringskravene skal være i balance med dep.-chefers (deputy heads) overordnede ansvarsområde; de skal have et klart formål; de skal søge rettidig og meningsfuld information; rapporteringsomkostninger skal være minimale, dvs. at eksisterende datakilder skal udnyttes og ikke duplikere andre krav. I særlig relation til finansministeren har Canada siden 2008 haft et»economic Advisory Council«bestående af repræsentanter for forretningslivet og fra fagakademiske miljøer. Efter alt at dømme med en vis indflydelse. Budget-Rammeværk-Kommissionen, Holland, (Budget Framework Commission) er en rodsfæstet institution, som fungerer uafhængigt af regeringen. Den sender normalt før en ny regeringsperiode sin rådgivende rapport om finansielle og budgetmæssige principper og mål direkte til parlamentet uden en regeringsindstilling. Dette på trods af, at kommissionen bl.a. består af højtstående embedsmænd fra de mest berørte ministerier. Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB), Holland, er ganske vist som organ fuldt finansieret af regeringen, men har en dybt rodfæstet tradition for analytisk uafhængighed. CPB s flerårige, rullende udgiftsestimater danner grundlag for regeringens fastsættelse af et statsligt udgiftsloft. Man taler om»trend based budgetting«og lægger megen vægt på budgetdisciplin. Office for Budget Responsibility, (OBR), England, blev etableret af regeringen i maj 2010 som et nyt, uafhængigt organ med det formål at forbedre uafhængigheden, gennemsigtigheden og troværdigheden af de økonomiske/finansielle analyser og prognoser, hvorpå regeringen baserer sin politik. OBR er omtalt i lovgivning og opererer nu på grundlag af det tidligere nævnte»charter for Budget Responsibility«, som dels omhandler Tresury s målsætninger for og arbejde med finanspolitikken, dels indeholder vejledning om OBR s rolle og opgaver.

11 176 Niels Refslund»Efficiency and Reform Group in HM Treasury«, England, er en anden organisatorisk nydannelse: Der er tale om en ny, central aktør, som bl.a. sætter fokus på mere central kontrol på følgende konkrete udgiftsområder: Ejendomme i det offentlige; lejemål etc. ICT-kontrakter (Informations- og kommunikationsteknologi/it) Markedsføring og reklame/profilering skal begrænses Rekuttering samt anvendelse af konsulenter Nye store projekter skal der tages nærmere stilling til Central styring af offentlige indkøb af varer og tjenester I Sverige har et særligt»finanspolitisk Råd«siden 2007 haft til opgave at foretage vurderinger af, hvorvidt de finanspolitiske målsætninger faktisk følges op. Tilknyttet Finansdepartementet findes det eksisterende»konjunkturinstituttet«, som leverer uafhængige analyser og prognoser. Også Ekonomistyrningsverket (ESV) er som fritstående embedsværk (uafhængig styrelse) i besiddelse af sin egen analyse- og prognosekapacitet, som grundlag for indspil til regeringen. I Danmark har»det Økonomiske Råd«(DØR) i tilknytning til Budgetloven af 2012 fået en supplerende rolle med årligt at vurdere den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser. 7. Langsigtede indsatser på virksomhedsniveau 7.1. Professionalisering af økonomiledelse? Det er et gennemgående træk, at der i alle lande pågår en indsats for at bevidstgøre og professionalisere den økonomiske styring og ledelse af statens institutioner/virksomheder. Tydeligst synes dette at komme til udtryk i Canada og England. Canada. Ikke mindst Canada er udtrykkeligt formuleret med hensyn til professionalisering af den økonomiske ledelse i og af de statslige institutioner/virksomheder. Generelle forventninger til departementschefer er udmøntet i»management Accountability Framework«(MAF), om ansvar, forvaltnings-værdier, resultatkrav. Desuden er der konkrete regler, som stiller krav til statslige topledere (viceministre, dep.chefer og andre som institutionsledere, øverste økonomiansvarlige) i bl.a.»financial Administration Act«(en form for»budgetlov«), som betyder, at disse ledere har personlig pligt til at besvare spørgsmål i direkte møde med parlamentsudvalg og redegøre for: Organisering af produktion og ressourceforbrug Tilrettelæggelsen af den interne kontrol i organisationen Påtegningen af regnskaber m.h.p. statsregnskabet. Opfyldelsen af andre specifikke administrative pligter Supplerende til ovennævnte fastlagdes i en politik for styring af den finansielle ledelse i statens institutioner»policy on Financial Management Governance«. I fokus for denne politik er økonomichefer (Chief Financial Officers, CFO) og seniorchefer i departementer (Senior Departmental Managers).

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd

Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd Notat til Produktivitetskommissionen Jørgen Grønnegård Christensen Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Maj 2013 1 Sammenfatning Den danske offentlige

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS)

Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen. Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) Evaluering af 5 beretninger fra Rigsrevisionen Professor Carsten Greve Ph.D., Cand.scient.pol. Copenhagen Business School (CBS) januar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beretning 3. 24/2013: Problemerne

Læs mere

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige

Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige NR. 8-2009 Styringslaboratorier - en vej til fornyelse af den offentlige sektor Af Henrik Hjortdal, CVL/CBS, Henrik Bendix, MidtLab og Aleksander Stii, CVL/CBS Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen,

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Nummer 6 Juni 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor

Nummer 6 Juni 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor Nummer 6 Juni 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor Ansvarshavende Tommy Nørskov 5 Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Per-Henrik Goosmann, Henrik Petersen, Lone

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 Henrik Christoffersen Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 1 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt

Læs mere

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,-

Bestilling: Telefon 33 36 88 00 eller ftf@ftf.dk Pris medlemmer: kr. 20,- Pris ikke-medlemmer: kr. 50,- Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: Designit Tryk: FTF 1. oplag 1.000 eksemplarer September 2008 ISBN-nummer: 978 87-7356-114-0 Bestilling: Telefon

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere