Ferie og fravær i HR-Løn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferie og fravær i HR-Løn"

Transkript

1 Ferie og fravær i HR-Løn Side 1 af 28 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan HR-Løn kan anvendes til at registrere oplysninger om ferie og fravær, fx sygdom og barsel. Faciliteterne i systemet knyttet til ferie og fravær dækker to primære formål, nemlig at understøtte 1. administration af og opfølgning på ferie og fravær 2. data til statens fraværsstatistik Data til statens lønsystem Fraværsdata kan registreres i statens lønsystem ad flere kanaler: HR-Løn SLS Registrering af fraværsdata Statens lønsystem Fraværsdata til statistik og rapporter Statens fraværsstatistik Isola Rapporter ØS LDV Webservice Denne vejledning dækker registrering i og brug af HR-Løn, og omhandler de enkelte hændelser, fx sygdom og regnskaber, fx ferie. De oplysninger der knytter sig til fraværsstatistik er obligatoriske at registrere, mens øvrige oplysninger, fx ferie er frivillige at registrere. Da HR-Løn i vid udstrækning er selvforklarende og indeholder en del hjælpetekster online, har denne vejledning til formål, at give et overblik og en forståelse for faciliteter i og brugen af systemet. Brug af SLS og webservice til ferie-/fraværsregistrering er beskrevet i selvstændige vejledninger.

2 Indhold i vejledningen Side 2 af Anvendelse af systemet Hændelser Regnskaber Til- og fravalg ferie- og omsorgsregnskab Opgørelse i timer/dage Fraværsstatistik og rapporter Adgang til system Spørgsmål og svar Bilag 1: Omsorgsregnskab Bilag 2: Ferieregnskab Bilag 3: Frihedsbank Bilag 4: Særlige feriedage Bilag 5: Faste årsagskoder Bilag 6: Personalegrupper der ikke er omfattet af fraværsstatistik Bilag 8: Overførsel af feriedage fra lønsystemet Anvendelse af systemet Faciliteter der knytter sig til ferie og fravær, består af registrerede hændelser og af regnskaber på en medarbejder. Der er mulighed for at overføre nogle rettigheder til en frihedsbank. Her er en skitse af hvad systemet indeholder: Medarbejder Ansættelsesforhold Hændelser Ferieregnskab Omsorgsregnskab Frihedsbank Indgangen til systemet er medarbejderen, og der anvendes derfor identifikation på cpr.nr.-niveau og ikke til et givet ansættelsesforhold. Hvis en medarbejder har flere ansættelsesforhold der er identificeret ved såkaldte

3 løbenumre knyttet til cpr.nr. i lønsystemet - vil evt. sygdom jo dække begge ansættelsesforhold. Side 3 af 28 Eksempel Medarbejder A er i én og samme institution ansat som AC-fuldmægtig. Det er pågældendes hovedansættelse. Hertil er medarbejderen også ansat som timelærer, hvor pågældende med forskellige intervaller (efter kursusplan), forestår undervisning på kurser. Ferie/fravær Medarbejder A cpr.nr Lønsystem Medarbejder A Lønregister 1: AC Fuldmægtig Lønnummer Medarbejder A Lønregister 2: Timelærer Lønnummer Hvis medarbejderen er syg, vil det jo være tilfældet i forhold til personen/medarbejderen, og ikke i forhold til et givet ansættelsesforhold. Du har mulighed for at se hvilke ansættelsesforhold en given medarbejder har. Flere ansættelsesforhold tæller ikke dobbelt op Selvom en medarbejder har flere ansættelsesforhold, vil de enkelte hændelser ikke tælle dobbelt. Som tidligere nævnt er hændelser og regnskaber på medarbejderniveau, og tæller derfor også som én. Registrering sker med forskellige koder Når du skal foretage registreringer i Ferie/Fravær i HR-Løn, skal du vælge kode afhængig af om du skal registrere (evt. flytte/justere) en rettighed, f.eks. ret til ferie med løn eller om du skal registrere en hændelse, f.eks. sygdom. Der findes to typer af koder, der knytter sig til hhv. rettigheder og hændelser: De forskellige koder oprettes og vedligeholdes af Moderniseringsstyrelsen, og fremgår alle online i HR-Løn.

4 Her er et eksempel på koder til brug for registrering af hændelser, fx fravær pga. barns 1. sygedag: Side 4 af 28 Her er et eksempel på koder til brug for registrering af rettigheder, fx ferie med og uden løn: Tip: Tast * i Type, og der fremkommer en liste med de muligheder der er. Obligatoriske registreringer De hændelser (koder) der knytter sig til sygdom og barsel, skal registreres i systemet. Årsagen er, at disse hændelser indgår i fraværsstatistik. Læs mere herom i afsnittet om Fraværsstatistik nedenfor.

5 Dage/timer Man kan vælge at få præsenteret regnskaber i enten timer eller dage. Tillige kan der registreres diverse fravær med både dage og timer/minutter. Side 5 af Hændelser Registrering af diverse fravær, sker ved at registrere fraværet i form af hændelser. De forskellige typer af hændelser, registreres med en årsagskode, fx 100 for sygdom. Der findes syv grupper af hændelser, hvortil der knytter sig nogle specifikke faste årsagskoder: Gruppering af hændelser 1. Sygdom 2. Barn syg 3. Barsel 4. Ferie 5. Omsorg 6. Frihed 7. Andet Eksempel på årsagskoder De til enhver tid gældende årsagskoder, vil altid fremgå online i HR-Løn. Hændelser skal altid registreres med en Fra dato. Til dato kan registreres samtidig med registrering af en hændelse, hvor det er muligt. Når man modtager en sygemelding, vil man ofte ikke kende tidspunktet for, hvornår medarbejderen er tilbage på arbejde igen. Derfor registreres hændelsen alene med Fra dato, der vil svare til første sygedag. Ved registrering af ferie, er der ofte tale om en periode, og så kan man registrere både Fra- og Til dato samtidig. Det er muligt at få vist åbne hændelser, og herved kan man følge op på evt. udeståender, fx om en medarbejder muligvis er vendt tilbage efter en sygdomsperiode, men ikke har fået raskmeldt sig:

6 Side 6 af 28 Fra listen kan vælges den eller de medarbejdere hvor man ønsker at afslutte en periode. Når slutdato er registreret og gemt, fjernes hændelsen/perioden fra listen. Ønsker man at se alle hændelser, skal man fjerne hak for Vis kun åbne hændelser, og klik på Søg. Herefter vil både åbne og lukkede hændelser blive listet. Alt siden sidste lønkørsel vises i listen. Flere hændelser på samme dag Der er nogle typer af hændelser, der godt kan forekomme på én og samme dag. Det gælder fx Eksempel 1 Medarbejder holder en ½ feriedag og en ½ omsorgsdag. Der registreres to hændelser på samme dag: Ferie med løn - ½ dag Afgangsårsag 505 Omsorgsdag ½ dag Afgangsårsag 605 Eksempel 2 Medarbejder holder en ½ omsorgsdag og en ½ særlig feriedag. Der registreres to hændelser på samme dag. Omsorgsdag ½ dag Afgangsårsag 605 Særlig feriedag med 3,7 timer Afgangsårsag 520

7 Hvis der registreres to hændelser på samme dag, som ikke er efter gældende regler, vil det ikke være muligt at gemme hændelserne. Der kommer en fejlbesked online. Side 7 af 28 Sletning af hændelse Hvis du får brug for at ændre eller slette en eksisterende hændelse, skal det ALTID ske via den enkelte medarbejder. Når der er valgt periode, vises de hændelser der findes på medarbejderen: Herfra kan der foretages ændring eller sletning. Der kan altså ikke ændres eller slettes en hændelse via Masseindberetning. Masseindberetning af hændelser Hændelser kan også registreres ved brug af masseindberetning i HR- Løn. Her er indsat et udpluk af skabelonen: Det kan du eksempelvis have glæde af hvis du skal registrere flere ferieeller sygesedler. Tip! Det er ikke nødvendigt, at taste løbenr., der findes kun et register på hver lønmodtager i forhold til fravær i systemet. 3. Regnskaber Der er tre regnskaber i HR-Løn, som det er frivilligt om man vil anvende. Regnskaberne indeholder medarbejders rettigheder i forhold til ferie, omsorgsdage og frihed i øvrigt:

8 Side 8 af 28 Rettigheder kan overføres/flyttes fra ferie- og omsorgsregnskabet til frihedsbanken. Hertil anvendes særlige koder, så der rettigheder nedskrives i et regnskab og opskrives i et andet, eksempelvis mellem ferieregnskab og frihedsbank. En nærmere beskrivelse af de tre regnskaber fremgår af bilag 1-3. Man kan bestille automatisk overførsel af ferierettigheder fra lønsystemet, og får opsat markering i omsorgsregnskabet, så man ikke behøver at registrere omsorgsret. Se nærmere i afsnit 4: Til- og fravalg ferie- og omsorgsregnskab.

9 Fraværet kan fremstilles grafisk for den enkelte medarbejder: Side 9 af 28 Note: Hvis der er en stjernemarkering (*) i en af søjlerne, betyder det at visse institutionsspecifikt valgte helligdage/arbejdsdage indgår i optællingen. Det gælder disse dage: Grundlovsdag (5. juni), Juleaften (24. december) og Nytårsdag (31. december). Og som visning i kalender, hvor der kan bladres frem og tilbage mellem måneder og år:

10 Side 10 af Til- og fravalg ferie- og omsorgsregnskab I forhold til ferie- og omsorgsregnskabet, er der muligheder for at foretage nogle valg i forhold til: 1. Registrering af ferieret 2. Undtagelse for registrering af omsorgsrettigheder Ad 1: Registrering af ferieret For at undgå, at institutionen selv skal registrere ferierettigheder i ferieregnskabet, kan man bestille maskinel indlæggelse forud for et ferieår. Dagene overmeldes fra lønsystemet, svarende til de optællinger der er foretaget i Faste felter Ferieoplysninger 1 sidste år: Når det er tid til at foretage bestilling af den automatiske opsætning af ferieret, vil det fremgå af Løninformation typisk primo/medio januar måned. Her et udpluk fra løninformationen fra 1. lønkørsel i januar måned: Ad 2: Undtagelse for registrering af omsorgsrettigheder Hvis man ikke ønsker at registrere en medarbejdes rettigheder i omsorgsregnskabet, men alene registrere hændelser der vedrører omsorgsdage, kan man bestille undtagelse herfor.

11 Side 11 af 28 Bestilling Bestilling i henhold til punkt 1 og 2 ovenfor, sker ved henvendelse til Moderniseringsstyrelsens Lønsupport på mail: Lønsupporten skal have besked om, hvad det er man ønsker at bestille; og hvilken eller hvilke løngrupper bestillingen knytter sig til. Der må godt være anført flere løngrupper i samme mail. Oplys hvem Lønsupporten evt. kan kontakte, hvis der er spørgsmål eller andet til bestillingen. 5. Opgørelse i timer/dage Udgangspunktet for regnskab i timer er 7 timer og 24 minutter pr. dag. Der er mulighed for selv at vælge, om regnskaberne skal præsenteres i dage eller i timer/minutter. Her er to eksempler på systemets automatiske beregning: I systemet lagres rettigheder og diverse fravær med dage og minutter, idet en hel dag svarer til 444 minutter. I denne tabel vises nogle eksempler på fra registrering til system, og det der præsenteres/vises i vinduerne i HR-Løn:

12 Side 12 af 28 Systemet Visning i vinduer i HR-Løn Kontrol af omregnede timer/minutter til dage Til brug for kontrol af de dage der er beregnet på baggrund af de timer og minutter der er registreret, skal man bruge en divisionsfaktor på 444, der svarer til antal minutter pr. dag. Her et par eksempler: Fra timer/minutter til dage : Kontrol af omregnede dage til timer/minutter Til brug for kontrol af de timer og minutter der er beregnet på baggrund af de dage der er registreret, skal man gange med 444, der svarer til antal minutter pr. dag. Her et par eksempler: Fra dage til timer/minutter :

13 Side 13 af 28 Deltid/nedsat tid Hvis en medarbejder er på deltid/nedsat tid, eksempelvis arbejder 32 timer om ugen, og hermed har en deltid på 32/37, vil timer fremgå i forhold til den givne deltid:

14 Side 14 af Fraværsstatistik og rapporter Der er nogle hændelser som skal registreres, da de indgår i fraværsstatistik (Isola). De obligatoriske registreringer for fraværsstatistikken er: Fravær pga. egen sygdom samt graviditet uden for den egentlige barselsorlov Fravær pga. arbejdsskade Fravær pga. barns første og anden sygedag Fravær pga. barsel Fravær pga. adoption Fravær pga. omsorgsdage Fravær i forbindelse med afholdelse af særlige feriedage Fravær pga. delvis sygemelding i form af nedsat tid Kvartalsvis overførsel Hvert kvartal overføres hændelser der skal indgå i fraværsstatistikken til Isola. Der er tidsfrister for, hvornår hændelser senest skal være registreret i den sidste måned i kvartalet, for at de indgår i overførslen. Oplysninger om seneste tidspunkt for registrering af fraværshændelser i forhold til kvartalsoverførsel, fremgår af kalender for Ferie/fravær på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Rapporter Der er mulighed for at trække rapporter fraværsdata i ØS LDV. Her et par eksempler på standardrapporter på fraværsdata i ØS LDV: Ferieregnskab pr. medarbejder Perioder med start/slut på lørdag/søndag Fraværsstatistik på personniveau Man kan også anvende data fra fraværskuber i ØS LDV, hvor man kan vælge de data ud der er relevante, og etablere sine egne rapporter.

15 Side 15 af Adgang til system Der er mulighed for forskellige typer af adgange til HR-Løn og Ferie/fravær: Registrere og ændre fraværsoplysninger Læse fraværsoplysninger Adgang og rettigheder styres ved brug af adgangskoder, som bestilles hos Moderniseringsstyrelsen. Læs mere om brugeradgange til HR-Løn her.

16 Side 16 af 28 8 Spørgsmål og svar I dette afsnit får du nogle svar på spørgsmål som bygger på de erfaringer fra de henvendelser vi får i Lønsupporten om brug af HR-Løn og fravær. Spørgsmål Skal jeg altid lukke en hændelse, samtidig med at jeg registrerer den? Hvis der er åbne hændelser på fratrådte medarbejdere, vil de så blive overført til fraværsstatistik? Hvordan gør jeg, når jeg har mange hændelser der skal registreres? Hvorfor bliver en omsorgsdag jeg har tastet ikke fratrukket i regnskabet? Hvorfor kan jeg ikke taste fravær? Jeg får at vide, at medarbejderen ikke er i kraft i hele perioden på hændelsen. Nej, det behøver du ikke. Svar Fra november måned 2014, er der mulighed for at indrapportere åbne hændelser hvor til-dato er = Nej, det vil de ikke. Fra og med det tidspunkt en medarbejder er registreret fratrådt, stopper overmelding til fraværsstatistikken. Du kan bruge Masseindberetning i HR-Løn, fx når du skal registrere feriedage for sommerferie, eller indeklemte fridage som medarbejderen selv skal betale, fx i form af feriedag eller særlig feriedag. Årsagen er, at den dato du har indberettet, er en søndag. Årsagen er, at medarbejderen findes med 2 løbenumre (XX og YY) i lønsystemet. På det ene lønnummer (XX), er der registreret at medarbejderen er fratrådt. For at få hændelsen til at referere til det aktive lønnummer (YY), skal du i Faste felter Datofelter1 indrapportere afgangsdato = Når du har foretaget den registrering, kan du få registreret fraværshændelsen. Hvorfor får jeg fejl, når jeg vil registrere ferie i perioden 28. april til 4. maj? Årsagen er, at du vil registrere en ferieperiode, hvor ferien refererer til to forskellige ferieår. For at registrere ferieperioden, skal du indtaste to hændelser: 1. Ferie (ferieret fra forrige år) 2. Ferie (ferieret fra sidste år)

17 Side 17 af 28 Bilag 1: Omsorgsregnskab Formålet med Omsorgsregnskabet er, at føre regnskab med optjente, konverterede, forbrugte og tilgodehavende omsorgsdage, der knytter sig til børn og/eller til konverteret over-/merarbejde (afspadsering) for den enkelte medarbejder. Ordningen for omsorgsdage blev omlagt pr. 1. oktober Ansatte har fra 1. oktober 2005 ret til 2 omsorgsdage om året pr. barn. Denne ret gælder til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Retten gælder, uanset om barnet er født/modtaget før 1. oktober 2005, og før den pågældende blev ansat inden for aftalens område. Omsorgsregnskabet føres på medarbejderniveau, og vises i dage eller timer/minutter, afhængig af hvilken præsentation institutionen vælger: Hændelser Afholdelse af omsorgsdage, registreres i form af en hændelse med angivelse af en årsagskode. Hændelser der knytter sig til omsorgsdage, har en årsagskode i 6xxserien, eksempelvis: De til enhver tid gældende årsagskoder, fremgår online i HR-Løn. Du får vist listen ved at indtaste Hændelsestype, fx Omsorgsdag.

18 Frihedsbank Visse typer af Omsorgsdage, fx knyttet til afspadsering, kan overføres til Frihedsbanken. Side 18 af 28 Bilag 2: Ferieregnskab Formålet med ferieregnskabet er, at gøre det muligt at føre regnskab med optjente, overførte og tilgodehavende feriedage for den enkelte medarbejder. Ferieregnskabet i HR-Løn indeholder op til fem ferieår (løbende ferieår og de fire foregående ferieår), med disse oplysninger: Ved registrering af ferieret, svarer én feriedag/særlig feriedag til 7 timer og 24 minutter. Således er en fuld ferieret (i forhold til Ferieloven) altid 185 timer, svarende til 25 feriedage. Særlige feriedage svarer til 5 dage og hertil kan være evt. Overført ferie.

19 Overførsel af ferie Du kan overføre ferieret mellem ferieår, fx Side 19 af 28 Hvis ikke overførslen er mulig på det givne tidspunkt, vil systemet give en fejl, fx Overførsel til frihedsbank Rettigheder kan overføres til frihedsbanken fra ferieregnskabet med ferieretstype 598 eller 599. De rettigheder der flyttes med disse to ferieretstyper, vil nedskrive i ferieregnskabet når de overføres til frihedsbanken.

20 Side 20 af 28 Bilag 3: Frihedsbank Frihedsbanken knytter sig til regler for Opsparing af frihed. Rettighederne i frihedsbanken kan dels stamme fra overført ferie eller omsorg, og knytte sig til lokale aftaler. Frihedsbanken indeholder oplysning om hvor rettighederne stammer fra, og hvor meget der er afholdt, planlagt og til gode: Hvis der skal overføres rettigheder fra enten ferie- eller omsorgsregnskabet til frihedsbanken, så anvendes der koder afhængig af hvilken rettighed der er tale om. Her er nogle eksempler på koder for opsparingsrettigheder, der knytter sig til frihedsbanken:

21 Side 21 af 28 Bilag 4: Særlige feriedage Særlige feriedage kan afholdes som hele dage eller i form af enkelte timer. Hvis der skal registreres hele dage eller en periode, registreres disse ved Start- og Slut dato. Systemet beregner herefter antallet af afholdte feriedage ud fra den angivne periode: Ved afholdelse af enkelte timer, skal der registreres samme Start- og Slut dato, og de timer/minutter der afholdes skal ligeledes indrapporteres:

22 Side 22 af 28 Bilag 5: Faste årsagskoder I dette bilag er i stigende nummerorden en liste over de forskellige faste årsagskoder der kan anvendes i Ferie/fravær. I februar måned 2015, er disse to faste årsagskoder nedlagt: Kode Nuværende navn 541 Udbetalt ferie 548 Udbetalt særlige feriefridage Ændring af navn og oprettelse af nye koder, er sket i februar måned Kode Nuværende navn Nyt navn Ny kode 100 Sygdom 130 Sygdom med refusion 140 Sygdom m.ref. (2 år. kontrakt) Gravid.bet. sygdom før fødsel 154 Gravid.bet. sygdom/nedsat tid 155 Delvis sygemelding /nedsat tid 160 Delvis sygemelding/frit. opg. 220 Arbejdsskade 225 Arbejdsskade m. refusion 230 Barns 1. sygedag 231 Barns 2. sygedag 400 Barsel med løn 405 Delvis barsel 410 Barsel uden løn 420 Adoption med løn 430 Adoption uden løn 440 Forældreorlov med løn X 445 Forældreorlov uden løn X 500 Ferie med løn 503 Udbetalt feriedage - afskrives Udbetalt feriedage/ ferieafregning

23 Kode Nuværende navn Nyt navn Ny kode 504 Udbetalt særl. feried - afskr. Udbetalt særl. Feried/ ferieafregning 505 Ferie med løn ½ dag 510 Ferie uden løn 515 Ferie uden løn ½ dag 520 Særlige feriedage 530 Feriefridage 540 Erstatningsferie X 550 Sygdom under ferie X 600 Omsorgsdag 605 Omsorgsdag ½ dag 610 Omsorgsdag 15 ( 1/10-05) 615 Omsorgsdag ½ dag 15 (1/10-05) 620 Konvert./afspadsering X 700 Tjenestefri 705 Tjenestefri 710 Afspadsering 715 Seniorordning 750 Graviditetsundersøgelse 760 Løn u. hospitalsindl. af børn 801 Afh. frihed: Natpenge 802 Afh. frihed: Aften/Nat 803 Afh. frihed: Særlige ydelser 804 Afh. frihed: Lokalaftale Afh. frihed: Lokalaftale Afh. frihed: Lokalaftale Afh. frihed: Omsorgsdage/timer 808 Afh.frihed: Ferie 809 Afh. frihed: Særlige feriedage 900 Aktivitet 910 Kursus 920 Møde 930 Projekt 940 Vagt 950 Undervisning 990 Andet Side 23 af 28

24 Side 24 af 28 Bilag 6: Personalegrupper der ikke er omfattet af fraværsstatistik I dette bilag fremgår hvilke personalegrupper der ikke er omfattet af fraværsstatistik, og derfor ikke får overmeldt fraværsoplysninger til Isola. Oversigten svarer til den oversigt, der indgår i cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage. PKAT Navn på personalekategori PKAT Navn på personalekategori 0026 Efterløn 0493 Særligt aflønnede 0027 Efterindtægt 0503 Medarbejdere ved Det Kongelige Teater 0071 Eksterne lektorer 0505 Musikassistenter 0075 Frivillige i Hjemmeværnet 0507 Korassistenter 0078 Særligt aflønnede 0509 Eksterne lektorer 0080 Vederlagslønnede 0531 Interviewere 0081 Særskilt vederlagslønnede 0549 Stipendiater 0082 Timelønnede 0550 Uddannelsesydelse 0083 Vederlagslønnede 0554 Ph.d.-studerende (stipendie) 0090 Frivilligt redningspersonel 0555 Skolepraktikelever 0091 Fremmede tjenesteydelser 0567 Civile værnepligtige 0092 Vederlagslønnede 0580 Klinisk Professorer 0093 Særligt aflønnede 0581 Praktikvederlag 0095 Observatorer 0660 Værnepligtig personel 0096 Praktiklærerløn 0666 Værnepligtig personel 0098 Særligt aflønnede 0668 Særligt aflønnede 0103 Særligt aflønnede 0683 Stampersonel med rådighedspligt 0105 Kliniske/eksterne lektorer 0684 Officerer m. rådighedspligt 0106 Eksterne lektorer 0693 Særligt aflønnede timeløn 0107 Studenterundervisere 0694 Særligt aflønnede timeløn 0109 Særligt aflønnede 0695 Timelærere Handelsskoler 0111 Ministre 0696 Timelærer Tekniske skoler 0121 Speciallægekonsulenter mv Timelærere Maskinmesterskoler 0160 Værnepligtigt personel 0749 Psykologer/timeløn 0192 Timelærere/vikarer 0750 Psykologisk konsulent 0222 Vederlagslønnede pensionister 0777 Læge/vederlagsløn 0250 Rådighedskontakt i HKKF 0780 Engangsregister 0269 Officerer værnepligtige 0781 Timelønnede 0270 Værnepligtigt personel 0782 Engangsregister timelønnede 0274 Officerer m. rådighedstjeneste 0785 Voksenuddannelsesstøtte 0277 Stampersonel m. rådighedstjeneste 0787 Engangsregister - studenterundervisere 0278 Sygeplejersker m. rådighedstjeneste 0791 Engangsregister frem. tjenesteydelser 0293 Særligt aflønnede 0794 Særligt aflønnede timeløn 0294 Særligt aflønnede 0795 Vederlagslønnede fyrpassere 0326 Ventepenge 0796 Vederlagslønnede garnisonstandlæger

25 Side 25 af 28 PKAT Navn på personalekategori PKAT Navn på personalekategori 0327 Rådighedsløn 0797 Distriktslæger Hjemmeværnet 0328 Efterindtægtsmodtagere 0798 Depottilsynsførende 0492 Indiv.aflønnede Grønland 0799 Engangsregister - praktiklærerløn Note: Samt PKAT 0553 KL 0052 Ph.D.-stipendiater indskrevet i udlandet, er ikke omfattet af indberetningspligten. STIKO Navn på stillingskode STIKO Navn på stillingskode Faglig vejleder Studenterinstruktør Gæsteprofessor Studentermedhjælper Gæstelærer Studentermedhj. bib Instruktor Studentermedhjælper FU Studentervejleder Studerende FU Studerende Studenterunderviser Studenterstudievejleder Timelønnet tilsynstekniker Studentervikar Veterinærstuderende Studenterkoordinator

26 Side 26 af 28 Bilag 8: Overførsel af feriedage fra lønsystemet Som det fremgår af afsnit 4: Til- og fravalg, kan man vælge at få overført ferierettigheder i form af feriedage fra lønsystemet (SLS). Der vil ikke blive overført ferierettigheder for disse PKAT og klasser: PKAT-nr. PKAT-navn Klasse (KL) 50 Teknikere m.fl Lager- og Handelsarbejdere i hovedstaden Gartnere og gartneriarbejdere 71 og Slagteriarbejdere Lærlinge og elever 2, 4 og Skov- og naturteknikere Grafiske arbejdere Servicemedarbejdere Fagfotografer 4 og IT-medarbejdere - SAMDATA Kontorfunktionærer 15 og 82 til Specialarbejdere m.fl. 60 og Kokke/kogersker og smørrebrødsjomfruer 11, 12 og Køkkenpersonale 27 og Sanitører 60 til Sanitører mandlige rengøringsassistenter 60 til STI-Elever Tolke Skuespill./operasang Det Kongelige Teater Egu-Elever 1 og Skolepraktikelever 1 og 7 til Folketingets ansatte 17 til Kontorpersonale - Bane Danmark 62 til 64 Ferie med og uden løn For personer der har ferie med løn, vil feriedage blive tildelt i ferieregnskabet: Ferie med løn. For personer der har løndel 5050, vil feriedage blive tildelt i ferieregnskabet: Ferie uden løn. For funktioner (PLBNR 98/99) bliver der ikke overført optjente feriedage til ferieregnskabet. I øvrigt sker overførsel til ferieregnskabet med disse afrundingsregler:

27 Side 27 af 28 Optjent jf. lønsystem Fra 0,00 til 0,24 feriedag Fra 0,25 til 0,74 feriedag Fra 1,25 til 1,74 feriedag Fra 1,75 til 2,24 feriedag Fra 2,25 til 2,74 feriedag Fra 2,75 til 3,24 feriedag Fra 3,25 til 3,74 feriedag Fra 3,75 til 4,24 feriedag Fra 4,25 til 4,74 feriedag Fra 4,75 til 5,24 feriedag Fra 5,25 til 5,74 feriedag Fra 5,75 til 6,24 feriedag Fra 6,25 til 6,74 feriedag Fra 6,75 til 7,24 feriedag Fra 7,25 til 7,74 feriedag Fra 7,75 til 8,24 feriedag Fra 8,25 til 8,74 feriedag Fra 8,75 til 9,24 feriedag Fra 9,25 til 9,74 feriedag Fra 9,75 til 10,24 feriedag Fra 10,25 til 10,74 feriedag Fra 10,75 til 11,24 feriedag Fra 11,25 til 11,74 feriedag Fra 11,75 til 12,24 feriedag Fra 12,25 til 12,74 feriedag Fra 12,75 til 13,24 feriedag Fra 13,25 til 13,74 feriedag Fra 13,75 til 14,24 feriedag Fra 14,25 til 14,74 feriedag Fra 14,75 til 15,24 feriedag Fra 15,25 til 15,74 feriedag Fra 15,75 til 16,24 feriedag Fra 16,25 til 16,74 feriedag Fra 16,75 til 17,24 feriedag Fra 17,25 til 17,74 feriedag Fra 17,75 til 18,24 feriedag Fra 18,25 til 18,74 feriedag Fra 18,75 til 19,24 feriedag Fra 19,25 til 19,74 feriedag Fra 19,75 til 20,24 feriedag Overføres til ferieregnskab 0,00 feriedag 1,00 feriedag 1,50 feriedag 2,00 feriedag 2,50 feriedag 3,00 feriedag 3,50 feriedag 4,00 feriedag 4,50 feriedag 5,00 feriedag 5,50 feriedag 6,00 feriedag 6,50 feriedag 7,00 feriedag 7,50 feriedag 8,00 feriedag 8,50 feriedag 9,00 feriedag 9,50 feriedag 10,00 feriedag 10,50 feriedag 11,00 feriedag 11,50 feriedag 12,00 feriedag 12,50 feriedag 13,00 feriedag 13,50 feriedag 14,00 feriedag 14,50 feriedag 15,00 feriedag 15,50 feriedag 16,00 feriedag 16,50 feriedag 17,00 feriedag 17,50 feriedag 18, 00 feriedag 18,50 feriedag 19,00 feriedag 19,50 feriedag 20,00 feriedag

28 Optjent jf. lønsystem Fra 20,25 til 20,74 feriedag Fra 20,75 til 21,24 feriedag Fra 21,25 til 21,74 feriedag Fra 21,75 til 22,24 feriedag Fra 22,25 til 22,75 feriedag Fra 22,75 til 23,24 feriedag Fra 23,25 til 23,74 feriedag Fra 23,75 til 24,24 feriedag Fra 24,25 til 24,74 feriedag Fra 24,75 feriedag Overføres til ferieregnskab 20,50 feriedag 21,00 feriedag 21,50 feriedag 22,00 feriedag 22,50 feriedag 23,00 feriedag 23,50 feriedag 24,00 feriedag 24,50 feriedag 25,00 feriedag Side 28 af 28

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2013 Cirkulære af 14. juni 2013 Modst.nr. 016-13 J.nr. 13-520-26 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3

Læs mere

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.)

Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Løninformation nr. 6 af 9. marts 2015 (LG 04/15, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Opslag SLS Ferie og Fravær

Opslag SLS Ferie og Fravær Opslag Ferie og fravær Opslag SLS Ferie og Fravær Overblik Introduktion I dette Opslag kan du se hvilke faciliteter SLS Ferie/Fravær indeholder, og hvordan du arbejder med systemet. Du kan også se nogle

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.)

Løninformation nr. 3 af 13. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Løninformation nr. 3 af 7. februar 2014 (LG 03/14, 1.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 03/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. februar 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Moderniseringsstyrelsen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik... 3 1.2 Fraværsoplysninger

Læs mere

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.)

Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Løninformation nr. 12 af 20. maj 2015 (LG 06/15, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 06/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. maj 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår.

Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Engangsregistre Side 1 af 7 Engangsregistre anvendes til anvisninger af engangskarakter - dvs. fra én til fire anvisninger pr. kalenderår. Fordelen ved at anvende engangsregistre er, at engangsregistre

Læs mere

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.)

Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Løninformation nr. 26 af 17. december 2013 (LG 01/14, 2.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 01/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. december 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.)

Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Løninformation nr. 21 af 7. oktober 2013 (LG 11/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 11/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. oktober 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.)

Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Løninformation nr. 23 af 7. november 2013 (LG 12/13, 1.) Side 1 af 8 Løninformation om lønkørsel for LG 12/13, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 13. november 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99

Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Funktioner i HR-Løn, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Fleksibel brug af vinduer i SLS

Fleksibel brug af vinduer i SLS Fleksibel brug af vinduer i SLS Side 1 af 9 I dette opslag får du en beskrivelse af hvordan du nemt og fleksibelt kan hoppe rundt mellem forskellige vinduer i SLS, samt hvordan du kan foretage indstillinger

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.)

Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Løninformation nr. 17 af 9. september 2014 (LG 10/14, 1.) Side 1 af 6 Løninformation om lønkørsel for LG 10/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. september 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS

Refusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.)

Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Løninformation nr. 16 af 21. august 2014 (LG 09/14, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 09/14, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. august 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan

I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan Skyldige beløb Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om Skyldige beløb i lønsystemet, og du kan se, hvordan du skal indrapportere i forskellige situationer. Indhold: 1. Indledning... 1 2. Skyldige

Læs mere

KMD Opus Rollebaseret Indgang

KMD Opus Rollebaseret Indgang Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1 Indhold Forord... 3 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten... 4 02. Mine medarbejdere -> Oversigt... 4 03.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering AU AUHRA Kvikguide Fraværsregistrering 1 Fraværsadministrator ved AU Som fraværsadministrator har du ansvaret for at registrere og følge op på alle slags fravær. Det er en krævende opgave, men dit arbejde

Læs mere

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværskoder til Vagtplanbrugere maj 2015 OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Afv.type: TJ Suppl.kode:

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender

Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Brugervejledning til Inseminørenes Arbejdskalender Inseminørenes Arbejdskalender er et redskab med det formål at gøre det lettere for inseminører at planlægge og udveksle arbejdskalendre og samtidig holde

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med

ProLøn-Maler. Serviceminded lønsystem med Serviceminded lønsystem med ProLøn-Maler Introduktion til ProLøn-Maler. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på 87 10 19 30 Servicen er helt i top med ProLøn-Maler ProLøn har

Læs mere