2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner"

Transkript

1 #2009 ÅRSRAPPORT

2

3 INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget Forsvarschefens forventninger til det kommende år DEL 2 MÅLRAPPORTERING 2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner DEL 3 ÅRSREGNSKAB Regnskabspraksis 3.2 Resultatopgørelse 3.3 Balance 3.4 Omregningstabel 3.5 Bevillingsregnskab 3.6 Bevillingsafregning 3.7 Akkumuleret resultat PÅTEGNING 33 NOTER Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen BILAG 4.1 Leverede interne ydelser til hjemmeværnet 4.2 Opgørelse af skibe over 24 meter 4.3 Indtægtsdækket virksomhed 4.4 Øvrige aktiviteter 4.5 Bygge- og anlægsregnskab 4.6 Nationale bygge- og anlægsprojekter 4.7 Omkostningsbaseret resultat fordelt pr. hovedformål 4.8 Uddybning af målrapporteringen KONCERNOVERSIGT VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 68 70

4 DEL 1 BERETNING FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 Forsvarskommandoens årsrapport 2009 er opdelt i tre dele. Del 1 er Forsvarskommandoens beretning for 2009, mens del 2 Målrapportering beskriver forsvarets faglige resultater nærmere. Del 2 omfatter også en analyse af forsvarets indsats i Helmandprovinsen i Afghanistan og forsvarets indsats for soldater, veteraner og pårørende. Endelig præsenteres de økonomiske resultater for 2009 i del 3 Årsregnskab. Ud over de tre dele omfatter årsrapporten en påtegning med forsvarschefen og departementschefens underskrift og bilag med yderligere forklaringer til forsvarets faglige resultater og økonomi fra del 2 og 3. Noter til tabeller er anført direkte under den enkelte tabel, mens noter til almindelig tekster er anført som fodnoter på siden. Missionen er vores grundlæggende opgave, som alle i forsvaret bidrager til. At kæmpe og vinde dækker over en lang række opgaver og evner. Det kan være at vinde i kamp, men det kan også være at vinde hearts and minds - hjerter og sind. Hovedopgaverne spænder lige fra at deltage i militære operationer overalt i verden til at sikre dansk territorium og hjælpe med at løse en lang række civile samfundsopgaver, herunder farvands- og miljøovervågning, bomberydning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, redningstjeneste, isbryderassistance og deltagelse i katastrofeberedskabet. Vi lægger også vægt på fortsat at være en efterspurgt samarbejdspartner for alliance- og koalitionspartnere. Når det gælder forsvaret som virksomhed, har vi et klart mål om at vi skal anvende ressourcerne ansvarligt og med fokus på den operative opgaveløsning. For medarbejderne - forsvarets vigtigste ressource - vil vi være en attraktiv arbejdsplads. Endelig er det vigtigt for forsvaret at være en socialt ansvarlig arbejdsplads, der tager hånd om sine medarbejdere. 1.1 Forsvarets formål og mission Forsvarskommandoen er en styrelse under Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoens myndighedsområde kaldes i daglig tale ofte blot forsvaret. Formålet med forsvaret er at: Forebygge konflikter og krig Hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet Fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne Forsvarets mission er: Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark. 1.2 Årets økonomiske resultat Forsvaret har i 2009 markant reduceret det akkumulerede merforbrug fra tidligere år. Det er lykkedes gennem en stram økonomistyring, besparelser og gennem betydelige udskydelser på især etablissementsog materielområdet. Nogle udskydelser kan vise sig at falde helt eller delvist bort, mens andre af de udskudte projekter skal gennemføres i de kommende år. Forsvaret har i 2009 konsolideret en ny, central økonomiorganisation, styrket den centrale controlling i forhold til underlagte myndigheder, herunder ikke mindst i forhold til materielområdet. Endvidere har forsvaret taget en række initiativer til at forbedre incitamenter og gennemsigtighed i styring og budgettering. Et år med interne sparerunder Forsvaret gik ind i 2009 med et videreført merforbrug på 843,7 mio. kr. Ved udgangen af 2009 har forsvaret nedbragt merforbruget til 96,2 mio. kr. Vejen til det positive resultat har været hård, men nødvendig har båret præg af skarpe prioriteringer af aktiviteter og anskaffelser af materiel. Forsvaret har herudover bl.a. reduceret udgifterne til den løbende drift, bygge- og anlægsprojekter, vedligeholdelse af forsvarets bygninger og materielområdet. I det hele taget har forsvaret fokuseret på at reducere, udskyde eller aflyse aktiviteter, der ikke direkte involverer national eller international opgaveløsning. Forsvaret har ligeledes 4 ÅRSRAPPORT 2009

5 i årets løb solgt bygninger og grunde, der har medvirket til et forbedret resultat. Årets resultat er bl.a. fremkommet ved, at forsvaret ved indgangen til 2009 havde overført 373,1 mio. kr. fra 2009-bevillingen til anvendelse i 2008 samt yderligere 200 mio. kr. fra 2010-bevillingen til anvendelse i Det udgiftsbaserede regnskab Forsvarets bevilling er baseret på udgiftsprincippet. Den udgiftsmæssige opgørelse for 2009 fremgår af tabel Årets overskud, der viser et overskud på 747,5 mio. kr. Det er ikke alle forsvarets konti på finansloven, der indgår i beregningen af overført mer- eller mindreforbrug. En samlet oversigt over forsvarets konti kan ses i årsrapportens påtegning. Her er de konti, der indgår i beregningen af mer- eller mindreforbrug, markeret med en stjerne (*). Årets overskud omfatter kun de konti, der er rettet mod Forsvarskommandoens forsvarsformål, dvs. uden bidrag til NATO, hjemmeværnet, isafgifter, bøder eller andre ydelser, som forsvaret administrerer. Endvidere fremgår af tabel forsvarets overskud for 2009 og resterende underskud til videreførelse. tabel Årets overskud Det omkostningsbaserede regnskab Årets samlede omkostningsbaserede resultat er vist i tabel Resultatopgørelse Tabellen viser forsvarets samlede økonomi. Her indgår alle forsvarets konti anført i påtegningen, herunder hjemmeværnets tildeling. Til forskel fra opgørelsen af årets overskud i tabel viser tabel årets likvide mer- eller mindreforbrug inkl. afskrivninger, periodiseringer og skyldige beregnede feriepenge. Hjemmeværnet får af regnskabstekniske årsager udbetalt sin bevilling gennem Forsvarskommandoen, mens afregningen af hjemmeværnets bevilling sker i en selvstændig årsrapport, der offentliggøres af hjemmeværnet. I 2009 har der været et likviditetsmæssigt mindreforbrug på 721,6 mio. kr. Mindreforbruget indgår i opgørelsen af forsvarets økonomi. Mindreforbruget med tillæg af renter fra 1. januar 2010 bliver overført til Økonomistyrelsen. Til sammenligning med tabel viser tabel både en udgiftsbaseret og en omkostningsbaseret bevilling. Fordi Forsvarskommandoen endnu ikke modtager omkostningsbaserede bevillinger, er årets bevillinger ikke regnet med under Ordinære driftsindtægter i tabellerne Resultatopgørelse 2009 og Virksomhedens økonomiske hovedtal. tabel Resultatopgørelse Udviklingen i årets resultat fra det omkostningsbaserede regnskab til det udgiftsbaserede regnskab vises i omregningstabellen ÅRSRAPPORT

6 Forsvarets økonomiske hovedtal for 2009 fremgår af tabel Virksomhedens økonomiske hovedtal og tabel Status pr. 31. december Opgørelsen viser det udgiftsbaserede regnskab. tabel Virksomhedens økonomiske hovedtal 1 Anlægsbevillingens indtægter er ekskl. konto , idet disse indtægter overføres til konto tabel Status pr. 31. december ÅRSRAPPORT 2009

7 Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Forsvarskommandoen administrerer forsvarets bidrag til NATO s militære driftsbudget og NATO s investeringsprogram. Tabel Virksomhedens administrative udgifter og indtægter viser forsvarets bidrag hertil samt de realiserede udgifter og årets resultat. Som det fremgår, var der i 2009 et underskud på 31,0 mio. kr. på kontoen for bidrag til NATO s militære driftsbudget. Det var forventet og ligger inden for rammen af det akkumulerede mindreforbrug, der ved udgangen af 2008 udgjorde 66,4 mio. kr. Ved udgangen af 2009 er det akkumulerede mindreforbrug reduceret til 35,4 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug er oparbejdet som følge af, at NATO ikke opkræver større bidrag end nødvendigt i forhold til de godkendte budgetter. Der var et mindre overskud på kontoen for forsvarets bidrag til NATO s investeringsprogram på 1,4 mio. kr. i I resultatet indgår en overførsel på 60,8 mio. kr. til Forsvarskommandoens driftsbevilling. Det akkumulerede mindreforbrug er følgelig øget lidt fra 20,8 mio. kr. i 2008 til 22,2 mio. kr. i Det akkumulerede mindreforbrug kan tilskrives, at NATO-landene samlet set har anmeldt færre refusionsberettigede udgifter end forudsat, og at NATO s opkrævning af bidrag er reduceret i overensstemmelse hermed. tabel Virksomhedens administrative udgifter og indtægter 1.3 Årets faglige resultat Forsvaret har løst sine kerneopgaver tilfredsstillende i Forsvarets kerneopgaver er beskrevet med fem mål, med i alt 15 resultatkrav. 14 resultatkrav er opfyldt/delvist opfyldt og et krav er ikke opfyldt. Styringsdokumentet mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen for 2009 opstiller fem styringsmål med tilhørende mål. Afsnittet Årets faglige resultat omhandler alene forsvarets kerneopgaver nævnt i styringsmål 1 Forsvarets opgaveløsning. De fire andre styringsmål er beskrevet i afsnit 2.1 Målrapportering og 4.8 Yderligere målrapportering. Der er ikke gennemført beregning af anvendte økonomiske ressourcer og vurderinger for disse fire øvrige styringsmål, da der enten ikke er økonomi knyttet til disse opgaver, eller fordi den tilhørende økonomi ikke kan opgøres. Oversigt over årets faglige resultater for styringsmål 1 Forsvarets opgaveløsning fremgår af tabel herunder. tabel Årets faglige resultater 1 Forsvaret kan ikke for 2009 opgøre de samlede omkostninger for opstilling af operative kapaciteter, idet den fornødne registreringsramme først ventes etableret i 2010, med virkning fra I opgørelsen indgår i lighed med opgørelsen for 2008 ikke omkostninger til erstatninger samt reintegration og akklimatisering for i alt 81 mio. kr. i Der pågår pt. et arbejde med konsolidering og tilpasning af opgørelsesmetoden. ÅRSRAPPORT

8 Forsvaret har løst sine kerneopgaver trods store udfordringer Forsvaret har i 2009 løst sine kerneopgaver godt og effektivt. På trods af store udfordringer, særligt tab af soldater i Afghanistan, markante organisatoriske forandringer, en større mediesag og en anstrengt økonomi har forsvarets medarbejdere sammen løst mange forskellige og store opgaver. Kendetegnende for medarbejdernes indsats har været en stor grad af ansvarlighed og vilje til at løse opgaverne. Det er en væsentlig årsag til, at forsvaret har opnået de mange gode resultater i 2009 både internationalt og nationalt. Flere internationale opgaver Forsvaret var i stand til kontinuerligt at udsende ca personer til forskellige dele af verden på trods af et fortsat stort engagement såvel nationalt som internationalt. Hovedparten af de danske soldater var udsendt til de etablerede styrkebidrag. Nationale opgaver Nationalt har forsvaret ved at stille materiel og personel til rådighed fortsat gennemført overvågning og suverænitetshåndhævelsen af det danske riges samlede område, varetaget eftersøgnings- og redningstjeneste, gennemført miljøovervågning og forureningsbekæmpelse, udført ammunitionsrydning samt ydet hjælp til øvrige myndigheder og styrelser. Særligt to større begivenheder på dansk grund betød et øget behov for støtte fra forsvaret både mht. mandskab og materiel: Danmarks værtskab for den 13. olympiske kongres og den olympiske komite samt FN s klimakonference COP15 i december Under disse begivenheder støttede forsvaret med mandskab og materiel både på land, til søs og i luften. FORDELING AF ÅRSVÆRK LIBANON 33 IRAK 180 KOSOVO 87 SNMG1 (ABSALON) 79 ØVRIGE 750 AFGHANISTAN 1.4 Afslutningen på forliget Et forlig med store ændringer I 2009 indgik et bredt flertal et nyt forsvarsforlig for var derfor præget af forberedelser til det nye forlig sideløbende med afslutningen af det gamle ( ). Forligsperioden markerede en periode med markante ændringer for forsvaret, både når det gjaldt opgaver og organisation. Opgavemæssigt har forsvaret i den netop afsluttede forligsperiode deltaget i de mest krævende, operative opgaver i nyere tid med intensive kampoperationer i Irak og Afghanistan. Organisatorisk har forliget betydet en gennemgribende reorganisering af forsvaret for at flytte ressourcer fra støttestrukturen til den operative struktur. STØTTE- OG DEN OPERATIVE STRUKTUR STØTTE-STRUKTUR DEN OPERATIVE STRUKTUR I Afghanistan var der indsat ca. 750 soldater i sikkerheds- og stabiliseringsoperationer. NATO justerede i august 2009 tyngden i Afghanistan fra at bekæmpe oprørsstyrkerne til i højere grad at beskytte civilbefolkningen, ligesom en sikker gennemførelse af præsidentvalget i august 2009 var en afgørende milepæl for operationen. Støtteproduktionen, f.eks. inden for personel, materiel, bygninger og etablissement, IT, uddannelse, sundhed, regnskab og kommunikation. Indsættelse af styrker og beredskab. Styrkeproduktion, opstilling og uddannelse af kapaciteter. Helmand forblev den mest uroprægede provins i Afghanistan i De afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF etablerede sig i en række nye områder, hvilket bl.a. medførte en stigning i volden fra oprørsstyrkerne. Antallet af vejsidebomber, kamphandlinger og selvmordsbomber fortsatte med at stige, hvilket hæmmede udviklingen af provinsen. Danske styrker medvirkede sammen andre internationale styrker og afghanske styrker til at forhindre, at oprørsgrupper genetablerede sig i de områder de tidligere var blevet fortrængt fra. I andet halvår af 2009 justerede den danske styrke sin opmærksomhed til i højere grad at bidrage til opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker i det danske område. I Kosovo var der indsat ca. 320 personer i stabiliseringsoperationer. NATO påbegyndte i 2009 en ny fase Deterrent Presence for operationen i Kosovo, og for det danske styrkebidrag medførte dette forberedelser til lukning af den danske lejr og reduktion af styrkebidraget til 180 personer fra starten af Endvidere var det fleksible støtteskib Absalon indsat omkring Afrikas Horn i operationer mod pirateri. Fire F-16 kampfly varetog periodevis afvisningsberedskabet i luftrummet over hhv. Island og Baltikum. Sidst i 2009 indsatte forsvaret et logistikkompagni med 144 personer til støtte for FN-hovedkvarteret i Libanon. Den omfattende reorganisering og en intensiv operativ indsats har været krævende for medarbejdere og materiel. Samtidigt har der været et pres på at holde økonomien inden for de tildelte rammer. Ved hjælp af en stærk økonomisk ansvarlighed, skarp prioritering af aktiviteter og anskaffelser af materiel, udskydelser samt ikke mindst en ihærdig indsats fra alle medarbejderes side er det lykkedes forsvaret at opnå et tilfredsstillende resultat for Forvandlingen til et moderne forsvar Forsvarsforliget har på mange måder været et afgørende skridt i forsvarets forvandling fra at have fokus på at forsvare Danmark til i stor grad at kunne sende enheder ud til verdens brændpunkter. Forliget satte en gennemgribende forandring af forsvaret i gang. Det skete primært for at målrette forsvarets styrker til internationale operationer. Samtidig gik forsvaret i gang med en målrettet intern omfordeling af ressourcerne. Målet var at slanke og centralisere forsvarets støttevirksomhed, så ressourcerne herfra kunne overføres til den operative struktur. Dette er lykkedes. Forsvaret har i betydeligt omfang udviklet evnen til hurtigt og fleksibelt at kunne opstille, udsende og opretholde styrker i internationale operationer. Forsvarets operative struktur udgør i dag ca. 60 % af forsvarets samlede personelressourcer. 8 ÅRSRAPPORT 2009

9 1.5 Forsvarschefens forventninger til det kommende år Jeg er tilfreds med, at vi i 2009 markant har reduceret merforbruget fra tidligere år. Det er frugten af et år med stor økonomisk ansvarlighed og stram styring i hele forsvaret på alle niveauer. Det har ikke været nemt, men på trods af udfordringerne har vi løst vores opgaver. Med det nye forsvarsforlig for får vi tilført flere ressourcer. Men det er fortsat nødvendigt at have særlig opmærksomhed på økonomien. Omkostningerne til vores internationale operationer er stigende, og samtidig har vi udskudt investeringer i bl.a. materiel og etablissementer for at få tingene til at hænge sammen i Det nye forlig indeholder desuden krav om effektiviseringer og reduktioner i antallet af medarbejdere. Desværre kan ikke alle reduktioner findes i ubesatte stillinger, og i den forbindelse har forsvaret som arbejdsgiver et ansvar for at sikre, at processen gennemføres med størst mulig åbenhed og hensyntagen over for de berørte medarbejdere. I det kommende år vil forsvarets internationale indsats fortsat have den højeste prioritet. I Afghanistan vil forsvaret i endnu højere grad rette opmærksomheden mod at opbygge stærke og velfungerende afghanske sikkerhedsstyrker, der gradvist selv kan overtage ansvaret for opgaverne og egen sikkerhed. I Kosovo har opgaverne ændret karakter i 2009 som følge af den positive udvikling i sikkerhedssituationen. KFOR er således overgået til en fase, som benævnes Deterrent Presence. Det betyder, at KFOR er overgået til en mere tilbagetrukken rolle til støtte for EU s mission og Kosovos egne sikkerhedsstyrker. Der reduceres i antallet af KFOR-enheder i tre faser i forhold til situationen. Som et led heri er det danske styrkebidrag indledningsvis reduceret i februar 2010 fra ca. 320 til ca. 180 soldater. For 2010 forventes desuden, at KFOR skal reduceres yderligere i årets sidste kvartal. Dette kan betyde endnu en væsentlig reduktion af det danske styrkebidrag eller en afslutning af 11 års engagement til støtte for Kosovo. Endelig er alle tre værn i 2010 repræsenteret i den FN-ledede mission i Libanon. Også her vil vi gøre vores bedste for at forbedre situationen og skabe stabilitet. I 2010 er NATO s stående maritime enhed under dansk kommando med alt, hvad det medfører af operative opgaver, f.eks. bekæmpelse af pirateri ved Afrikas Horn. Det ser jeg som et tegn på, at Danmark er en velanset og troværdig samarbejdspartner for vores allierede - en samarbejdspartner som ikke alene kan løse, men også stå i spidsen for opgaverne. Størstedelen af de soldater, Danmark sender ud i internationale operationer, vender hjem igen personligt styrket og uden mén. Men desværre har opgavernes karakter også betydet, at et antal af vores soldater, og med dem deres familier og pårørende, har måttet betale den højeste pris. Det er svært, hver gang vi får melding om sårede eller dræbte, og derfor skal vi i 2010 fortsat arbejde på at yde soldaterne og deres familier den bedst mulige støtte. Forliget indeholder krav om udarbejdelse af en veteranpolitik. Derfor har forsvaret iværksat en analyse af området, der skal medvirke til fortsat at sikre, at vores udsendte soldater og deres familier får den nødvendige støtte både før, under og efter udsendelsen. Jeg er i den forbindelse glad for, at den 5. september er udnævnt til national flagdag for Danmarks udsendte. Jeg ser det som et tegn på stor anerkendelse af vores soldaters indsats både fra befolkningen og fra politisk hold. Jeg ved, at det også har stor betydning for de pårørende bliver et år med store udfordringer både ude og hjemme, og især operationerne i Afghanistan, forligsimplementeringen og forsvarets økonomi vil kræve en særlig indsats fra forsvarets ansatte. Også i 2010 bliver det nødvendigt at prioritere forsvarets samlede ressourcer. Men det bliver også et spændende år, hvor der fortsat vil være bud efter os og vores evne til at løse opgaver både herhjemme såvel som i udlandet. Det kan vi med rette være stolte af. Knud Bartels general Forsvarschef ÅRSRAPPORT

10 10 ÅRSRAPPORT 2009

11 ÅRSRAPPORT

12 DEL 2 MÅLRAPPORTERING Målrapporteringen består af en detaljeret målrapportering (afsnit 2.1) og en analyse (afsnit 2.2) af to strategiske indsatsområder (forsvarets indsats i Helmandprovinsen i Afghanistan og forsvarets indsats for soldater, veteraner og pårørende). Målrapporteringen sker i forhold til målene fastsat i styringsdokumentet mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen for Mål og krav til resultater fra styringsdokumentet er gengivet i tabellen herunder. Alle noter i tabel Mål er beskrevet sidst i tabellen. I afsnit 4.8 er der foretaget en uddybning af målrapporteringen. Der er blandt andet redegjort mere detaljeret for de resultatkrav, der ikke er opfyldt. 2.1 Målrapportering Tabellen herunder er opdelt i de fem overordnede styringsmål, med 19 mål og i alt 37 delmål. For hvert mål er det opgjort, om tilhørende delmål er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Forsvarets kerneopgaver er indeholdt i styringsmål 1 Forsvarets opgaveløsning. De øvrige styringsmål omfatter styringsmål 2 Personelsituationen, styringsmål 3 Militærfaglig uddannelse, styringsmål 4 Funk-tionel støttevirksomhed og styringsmål 5 Forsvarets omdømme. Generelt set opnåede forsvaret et tilfredsstillende resultat i Når det gælder kerneopgaverne, der er indeholdt i styringsmål 1 Forsvarets opgaveløsning, blev 14 ud af 15 delmål opfyldt/delvist opfyldt. Ud af alle 37 delmål, blev 23 delmål opfyldt/delvis opfyldt, 11 blev ikke opfyldt og tre delmål er ikke blevet gennemført som følge af økonomisk prioritering og fravalg. tabel Mål 12 ÅRSRAPPORT 2009

13 ÅRSRAPPORT

14 14 ÅRSRAPPORT 2009

15 ÅRSRAPPORT

16 16 ÅRSRAPPORT 2009

17 ÅRSRAPPORT

18 1 Økonomistyrelsen har dispenseret for oplysninger vedr. årsværk i tabellen. 2 De ikke opfyldte resultatkrav uddybes i afsnit Indtægter vedrører primært refusioner af omkostninger fra andre myndigheder, havmiljørefusion m.m. 4 Mål 1 Forsvarets opgaveløsning: Forsvaret kan ikke for 2009 opgøre de samlede omkostninger for opstilling af operative kapaciteter, idet den fornødne registreringsramme først ventes etableret i 2010, med virkning fra Mål 1 Opstilling af kapaciteter; delmål 1.a til 1.c består hver især af mange resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 6 I opgørelsen indgår i lighed med opgørelsen for 2008 ikke omkostninger til erstatninger samt reintegration og akklimatisering for i alt 81 mio. kr. i Der pågår pt. et arbejde med konsolidering og tilpasning af opgørelsesmetoden. 7 Mål 9 Sygefravær: En oversigt over såvel langtids- og korttidssygefravær opdelt på dage og årsværk findes i bilagene. 8 Mål 9 Sygefravær består af mange resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 9 Mål 10 Lønniveau består af mange resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 10 Mål 11 Nyttiggørelse af værnepligten består af mange resultater fra alle tre værn. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 11 Mål 14 Levering består af flere resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 12 Mål 15 Serviceydelser består af flere resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 13 Mål 16 Kapacitetsudnyttelse består af mange resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 14 Mål 17 Bygningsvedligeholdelse samt vedligeholdelsesefterslæb består af flere resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 18 ÅRSRAPPORT 2009

19 2.2 Analyse af udvalgte emner Forsvarets indsats i Helmandprovinsen i Afghanistan Analysen tager afsæt i delmål 2.a vedrørende bidrag til opnåelse af de i Helmandplanen beskrevne mål for I 2009 ville Danmark, primært i rammen af den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) og Task Force Helmand, støtte den afghanske regering med beskyttelse af befolkningen og med konsolidering af sikkerheden i de befolkningstætte områder i Helmandprovinsen. Samtidig var det hensigten at påbegynde overdragelsen af sikkerhedsansvaret for befolkningscentrene til afghanske sikkerhedsstyrker. Hovedparten af det danske styrkebidrag i Helmand bestod i 2009 af en bataljonskampgruppe, en bevogtningsdeling fra hjemmeværnet (i leaveperioder) og en enhed til træning og vejledning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Det samlede danske styrkebidrag til ISAF var ca. 750 personer. Den danske styrke var placeret på en række baser omkring Gereshk i Helmandprovinsen. Sikkerhedssituationen Helmandprovinsen forblev den mest uroprægede provins i Afghanistan i De afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF etablerede sig i en række nye områder, hvilket blandt andet medførte et stigende antal sikkerhedshændelser fra oprørsstyrkernes side. Bl.a. fortsatte antallet af vejsidebomber, kamphandlinger og selvmordsbomber med at stige, hvilket vanskeliggjorde udviklingen af regionen. Chefen for ISAF, General Stanley A. McChrystal, påpegede i sin strategiske vurdering af situationen i Afghanistan, at missionens succes krævede en justering af strategien. ISAF justerede derfor tyngde fra at bekæmpe oprørsstyrkerne til at beskytte civilbefolkningen. Antallet af ISAF-styrker i det sydlige Afghanistan steg markant i Forøgelsen i Helmand, hvor hovedparten af det danske styrkebidrag opererer, var på cirka personer. Operationerne i 2009 har også haft alvorlige omkostninger for det danske styrkebidrag. Syv danske soldater omkom, og 26 blev såret, heraf flere alvorligt. Der var i 2009 fortsat et markant slid på materiel og køretøjer som følge af det høje operationstempo. Målsætninger og den danske militære indsats Målsætningerne for den danske militære indsats i 2009 fremgår af Helmandplanen Planen redegør for de opstillede mål for den danske indsats i Afghanistan. Inden for sikkerhed og stabilisering var målsætningen, at de afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF i 2009 tilkæmpede sig eller bevarede kontrollen i de tættere befolkede distrikter i den centrale del af Helmand. Samtidig forudså planen også, at oprørsgrupperne kunne fastholde overtaget i landdistrikterne. Den store operation Panterens Kløer blev gennemført i sensommeren med britiske og danske styrker. Operationen skabte forbindelse mellem byerne Lashkar Gah og Gereshk, der udgør Helmandprovinsens politiske og økonomiske centre. Målet var at skabe en sikkerhedssituation, som gav fri bevægelighed og mulighed for bl.a. anlæggelse af en asfalteret vej mellem de to byer. Kampoperationerne forløb som planlagt. Task Force Helmand vil fremadrettet lægge tyngde i udbygningen af sikkerheden i området, hvorefter bygning af veje forventes igangsat. Militær kapacitetsopbygning Sideløbende med en robust militær indsats var det en vigtig målsætning, at den danske styrke i stigende grad bidrog til kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker i Helmandprovinsen. Et af hovedformålene med den militære indsats i 2009 var at bidrage til at skabe forudsætning for styrkelsen af de afghanske myndigheders autoritet i Helmand. Den danske militære indsats har understøttet dette formål. Den danske styrke har i stor udstrækning gennemført operationer og samarbejdet med de lokale myndigheder og sikkerhedsstyrker, ligesom den gennem lokale stabiliseringsprojekter har forankret indsatsen hos de lokale afghanere. Manglende tilstedeværelse af afghanske infanterienheder medførte, at den danske styrke i andet halvår 2009 har haft tyngde på udviklingen af samarbejdet med det afghanske politi. Militærpolitienheder, som er tilknyttet den danske styrke, har gennemført vejledning og egentlige træningsopgaver forud for operationer med det afghanske politi. Samlet set vurderes den danske styrkes indsats at have haft en positiv effekt på kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker trods de vanskelige vilkår. Den danske styrke har, i tæt samarbejde med de udsendte danske stabiliseringsrådgivere, med de lokale regeringsinstitutioner i Gereshk fokuseret på den civile distriktsledelse samt den lokale politi- og militære ledelse. Møder i distriktsrådene, som tidligere blev ledet af den danske styrke, er nu eksempelvis i større udstrækning iværksat og ledet af distrikts- og lokale myndighedspersoner. I sommeren 2009 oprettede NATO en træningsmission i Afghanistan. Denne organisation skal sammen med den fælles overdragelseskommando øge hastigheden og kapaciteten til opbygning af afghanske sikkerhedsstyrker. Begge kommandoer arbejder ud fra Kabul under samme chef. Danmark deltog fra november 2009 i begge disse centrale organisationer med en stabsofficer i hver. Forsvaret udsendte primo 2009 en træningsenhed til Afghanistan. Enheden skulle virke som vejledere for afghansk militær og opbygning af egen garnisonsenhed. Den danske enhed har forbedret den afghanske enheds evne til at arbejde mere struktureret og koordineret i relation til udførelse af lejrdriften og de enheder fra den afghanske hær, som op-holder sig i lejren. Sideløbende har forsvaret givet finansielle og materielle bidrag til opbygning af sikkerhedsstyrkerne og opbygning af civile institutioner. Forsvaret har bidraget med ca. 20 mio. kr. som økonomisk støtte til kapacitetsopbygning. Sikkerhedsoperationer i form af både større og mindre kampoperationer var fortsat en væsentlig opgave for de afghanske og internationale sikkerhedsstyrker, herunder det danske styrkebidrag. Ud over indsættelsen i det danske operationsområde har den danske styrke i løbet af 2009 afgivet enheder til støtte for operationer i øvrige dele af provinsen. Den danske styrke støttede de afghanske sikkerhedsstyrker i Gereshk med at levere sikkerhed i forbindelse med afholdelse af præsidentvalget den 20. august ÅRSRAPPORT

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner #2009 ÅRSRAPPORT INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 1.1 Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget 2005-2009 1.5 Forsvarschefens

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord årsrapport 2007 Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan September 2009 BERETNING OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆRE OPERATIONER I AFGHANISTAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

#2008 ÅRSRAPPORT Forsvarskommandoen Danneskiold-Samsøes Allé 1 DK-1434 København K

#2008 ÅRSRAPPORT Forsvarskommandoen Danneskiold-Samsøes Allé 1 DK-1434 København K #2008 ÅRSRAPPORT Indhold Del 1 Beretning 1.1 Forsvarets formål og mission 1.2 Årets faglige resultater 1.3 Forsvarets økonomiske resultat 1.4 Administrative udgifter og indtægter 1.5 Forventninger til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1 Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? H.O.Jørgensen 1 1 Udsendte soldater Siden 1992 har Danmark haft udsendt ca. 28.000 soldater i internationale missioner. Balkan, Irak og Afghanistan

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS Tylstrupvej 35 9382 Tylstrup Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2017 Michael Sudergaard

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Indledning: Året der gik i hjemmeværnet. Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt

Finansudvalget L Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Finansudvalget L 219 - Svar på 12 Spørgsmål 5 Offentligt Bilag til forsvarsministerens skrivelse af 25. september 2007 ( 12 - L 219) (Vedr. FFL 2008 12) Spørgsmål 1: Ad 12. Forsvarsministeriet Ministeren

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3 2012 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BERETNING... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets økonomiske resultat... 5 1.3 Årets faglige resultat... 7 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere