2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner"

Transkript

1 #2009 ÅRSRAPPORT

2

3 INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget Forsvarschefens forventninger til det kommende år DEL 2 MÅLRAPPORTERING 2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner DEL 3 ÅRSREGNSKAB Regnskabspraksis 3.2 Resultatopgørelse 3.3 Balance 3.4 Omregningstabel 3.5 Bevillingsregnskab 3.6 Bevillingsafregning 3.7 Akkumuleret resultat PÅTEGNING 33 NOTER Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen BILAG 4.1 Leverede interne ydelser til hjemmeværnet 4.2 Opgørelse af skibe over 24 meter 4.3 Indtægtsdækket virksomhed 4.4 Øvrige aktiviteter 4.5 Bygge- og anlægsregnskab 4.6 Nationale bygge- og anlægsprojekter 4.7 Omkostningsbaseret resultat fordelt pr. hovedformål 4.8 Uddybning af målrapporteringen KONCERNOVERSIGT VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER 68 70

4 DEL 1 BERETNING FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 Forsvarskommandoens årsrapport 2009 er opdelt i tre dele. Del 1 er Forsvarskommandoens beretning for 2009, mens del 2 Målrapportering beskriver forsvarets faglige resultater nærmere. Del 2 omfatter også en analyse af forsvarets indsats i Helmandprovinsen i Afghanistan og forsvarets indsats for soldater, veteraner og pårørende. Endelig præsenteres de økonomiske resultater for 2009 i del 3 Årsregnskab. Ud over de tre dele omfatter årsrapporten en påtegning med forsvarschefen og departementschefens underskrift og bilag med yderligere forklaringer til forsvarets faglige resultater og økonomi fra del 2 og 3. Noter til tabeller er anført direkte under den enkelte tabel, mens noter til almindelig tekster er anført som fodnoter på siden. Missionen er vores grundlæggende opgave, som alle i forsvaret bidrager til. At kæmpe og vinde dækker over en lang række opgaver og evner. Det kan være at vinde i kamp, men det kan også være at vinde hearts and minds - hjerter og sind. Hovedopgaverne spænder lige fra at deltage i militære operationer overalt i verden til at sikre dansk territorium og hjælpe med at løse en lang række civile samfundsopgaver, herunder farvands- og miljøovervågning, bomberydning, forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, redningstjeneste, isbryderassistance og deltagelse i katastrofeberedskabet. Vi lægger også vægt på fortsat at være en efterspurgt samarbejdspartner for alliance- og koalitionspartnere. Når det gælder forsvaret som virksomhed, har vi et klart mål om at vi skal anvende ressourcerne ansvarligt og med fokus på den operative opgaveløsning. For medarbejderne - forsvarets vigtigste ressource - vil vi være en attraktiv arbejdsplads. Endelig er det vigtigt for forsvaret at være en socialt ansvarlig arbejdsplads, der tager hånd om sine medarbejdere. 1.1 Forsvarets formål og mission Forsvarskommandoen er en styrelse under Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoens myndighedsområde kaldes i daglig tale ofte blot forsvaret. Formålet med forsvaret er at: Forebygge konflikter og krig Hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet Fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne Forsvarets mission er: Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark. 1.2 Årets økonomiske resultat Forsvaret har i 2009 markant reduceret det akkumulerede merforbrug fra tidligere år. Det er lykkedes gennem en stram økonomistyring, besparelser og gennem betydelige udskydelser på især etablissementsog materielområdet. Nogle udskydelser kan vise sig at falde helt eller delvist bort, mens andre af de udskudte projekter skal gennemføres i de kommende år. Forsvaret har i 2009 konsolideret en ny, central økonomiorganisation, styrket den centrale controlling i forhold til underlagte myndigheder, herunder ikke mindst i forhold til materielområdet. Endvidere har forsvaret taget en række initiativer til at forbedre incitamenter og gennemsigtighed i styring og budgettering. Et år med interne sparerunder Forsvaret gik ind i 2009 med et videreført merforbrug på 843,7 mio. kr. Ved udgangen af 2009 har forsvaret nedbragt merforbruget til 96,2 mio. kr. Vejen til det positive resultat har været hård, men nødvendig har båret præg af skarpe prioriteringer af aktiviteter og anskaffelser af materiel. Forsvaret har herudover bl.a. reduceret udgifterne til den løbende drift, bygge- og anlægsprojekter, vedligeholdelse af forsvarets bygninger og materielområdet. I det hele taget har forsvaret fokuseret på at reducere, udskyde eller aflyse aktiviteter, der ikke direkte involverer national eller international opgaveløsning. Forsvaret har ligeledes 4 ÅRSRAPPORT 2009

5 i årets løb solgt bygninger og grunde, der har medvirket til et forbedret resultat. Årets resultat er bl.a. fremkommet ved, at forsvaret ved indgangen til 2009 havde overført 373,1 mio. kr. fra 2009-bevillingen til anvendelse i 2008 samt yderligere 200 mio. kr. fra 2010-bevillingen til anvendelse i Det udgiftsbaserede regnskab Forsvarets bevilling er baseret på udgiftsprincippet. Den udgiftsmæssige opgørelse for 2009 fremgår af tabel Årets overskud, der viser et overskud på 747,5 mio. kr. Det er ikke alle forsvarets konti på finansloven, der indgår i beregningen af overført mer- eller mindreforbrug. En samlet oversigt over forsvarets konti kan ses i årsrapportens påtegning. Her er de konti, der indgår i beregningen af mer- eller mindreforbrug, markeret med en stjerne (*). Årets overskud omfatter kun de konti, der er rettet mod Forsvarskommandoens forsvarsformål, dvs. uden bidrag til NATO, hjemmeværnet, isafgifter, bøder eller andre ydelser, som forsvaret administrerer. Endvidere fremgår af tabel forsvarets overskud for 2009 og resterende underskud til videreførelse. tabel Årets overskud Det omkostningsbaserede regnskab Årets samlede omkostningsbaserede resultat er vist i tabel Resultatopgørelse Tabellen viser forsvarets samlede økonomi. Her indgår alle forsvarets konti anført i påtegningen, herunder hjemmeværnets tildeling. Til forskel fra opgørelsen af årets overskud i tabel viser tabel årets likvide mer- eller mindreforbrug inkl. afskrivninger, periodiseringer og skyldige beregnede feriepenge. Hjemmeværnet får af regnskabstekniske årsager udbetalt sin bevilling gennem Forsvarskommandoen, mens afregningen af hjemmeværnets bevilling sker i en selvstændig årsrapport, der offentliggøres af hjemmeværnet. I 2009 har der været et likviditetsmæssigt mindreforbrug på 721,6 mio. kr. Mindreforbruget indgår i opgørelsen af forsvarets økonomi. Mindreforbruget med tillæg af renter fra 1. januar 2010 bliver overført til Økonomistyrelsen. Til sammenligning med tabel viser tabel både en udgiftsbaseret og en omkostningsbaseret bevilling. Fordi Forsvarskommandoen endnu ikke modtager omkostningsbaserede bevillinger, er årets bevillinger ikke regnet med under Ordinære driftsindtægter i tabellerne Resultatopgørelse 2009 og Virksomhedens økonomiske hovedtal. tabel Resultatopgørelse Udviklingen i årets resultat fra det omkostningsbaserede regnskab til det udgiftsbaserede regnskab vises i omregningstabellen ÅRSRAPPORT

6 Forsvarets økonomiske hovedtal for 2009 fremgår af tabel Virksomhedens økonomiske hovedtal og tabel Status pr. 31. december Opgørelsen viser det udgiftsbaserede regnskab. tabel Virksomhedens økonomiske hovedtal 1 Anlægsbevillingens indtægter er ekskl. konto , idet disse indtægter overføres til konto tabel Status pr. 31. december ÅRSRAPPORT 2009

7 Virksomhedens administrerede udgifter og indtægter Forsvarskommandoen administrerer forsvarets bidrag til NATO s militære driftsbudget og NATO s investeringsprogram. Tabel Virksomhedens administrative udgifter og indtægter viser forsvarets bidrag hertil samt de realiserede udgifter og årets resultat. Som det fremgår, var der i 2009 et underskud på 31,0 mio. kr. på kontoen for bidrag til NATO s militære driftsbudget. Det var forventet og ligger inden for rammen af det akkumulerede mindreforbrug, der ved udgangen af 2008 udgjorde 66,4 mio. kr. Ved udgangen af 2009 er det akkumulerede mindreforbrug reduceret til 35,4 mio. kr. Det akkumulerede mindreforbrug er oparbejdet som følge af, at NATO ikke opkræver større bidrag end nødvendigt i forhold til de godkendte budgetter. Der var et mindre overskud på kontoen for forsvarets bidrag til NATO s investeringsprogram på 1,4 mio. kr. i I resultatet indgår en overførsel på 60,8 mio. kr. til Forsvarskommandoens driftsbevilling. Det akkumulerede mindreforbrug er følgelig øget lidt fra 20,8 mio. kr. i 2008 til 22,2 mio. kr. i Det akkumulerede mindreforbrug kan tilskrives, at NATO-landene samlet set har anmeldt færre refusionsberettigede udgifter end forudsat, og at NATO s opkrævning af bidrag er reduceret i overensstemmelse hermed. tabel Virksomhedens administrative udgifter og indtægter 1.3 Årets faglige resultat Forsvaret har løst sine kerneopgaver tilfredsstillende i Forsvarets kerneopgaver er beskrevet med fem mål, med i alt 15 resultatkrav. 14 resultatkrav er opfyldt/delvist opfyldt og et krav er ikke opfyldt. Styringsdokumentet mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen for 2009 opstiller fem styringsmål med tilhørende mål. Afsnittet Årets faglige resultat omhandler alene forsvarets kerneopgaver nævnt i styringsmål 1 Forsvarets opgaveløsning. De fire andre styringsmål er beskrevet i afsnit 2.1 Målrapportering og 4.8 Yderligere målrapportering. Der er ikke gennemført beregning af anvendte økonomiske ressourcer og vurderinger for disse fire øvrige styringsmål, da der enten ikke er økonomi knyttet til disse opgaver, eller fordi den tilhørende økonomi ikke kan opgøres. Oversigt over årets faglige resultater for styringsmål 1 Forsvarets opgaveløsning fremgår af tabel herunder. tabel Årets faglige resultater 1 Forsvaret kan ikke for 2009 opgøre de samlede omkostninger for opstilling af operative kapaciteter, idet den fornødne registreringsramme først ventes etableret i 2010, med virkning fra I opgørelsen indgår i lighed med opgørelsen for 2008 ikke omkostninger til erstatninger samt reintegration og akklimatisering for i alt 81 mio. kr. i Der pågår pt. et arbejde med konsolidering og tilpasning af opgørelsesmetoden. ÅRSRAPPORT

8 Forsvaret har løst sine kerneopgaver trods store udfordringer Forsvaret har i 2009 løst sine kerneopgaver godt og effektivt. På trods af store udfordringer, særligt tab af soldater i Afghanistan, markante organisatoriske forandringer, en større mediesag og en anstrengt økonomi har forsvarets medarbejdere sammen løst mange forskellige og store opgaver. Kendetegnende for medarbejdernes indsats har været en stor grad af ansvarlighed og vilje til at løse opgaverne. Det er en væsentlig årsag til, at forsvaret har opnået de mange gode resultater i 2009 både internationalt og nationalt. Flere internationale opgaver Forsvaret var i stand til kontinuerligt at udsende ca personer til forskellige dele af verden på trods af et fortsat stort engagement såvel nationalt som internationalt. Hovedparten af de danske soldater var udsendt til de etablerede styrkebidrag. Nationale opgaver Nationalt har forsvaret ved at stille materiel og personel til rådighed fortsat gennemført overvågning og suverænitetshåndhævelsen af det danske riges samlede område, varetaget eftersøgnings- og redningstjeneste, gennemført miljøovervågning og forureningsbekæmpelse, udført ammunitionsrydning samt ydet hjælp til øvrige myndigheder og styrelser. Særligt to større begivenheder på dansk grund betød et øget behov for støtte fra forsvaret både mht. mandskab og materiel: Danmarks værtskab for den 13. olympiske kongres og den olympiske komite samt FN s klimakonference COP15 i december Under disse begivenheder støttede forsvaret med mandskab og materiel både på land, til søs og i luften. FORDELING AF ÅRSVÆRK LIBANON 33 IRAK 180 KOSOVO 87 SNMG1 (ABSALON) 79 ØVRIGE 750 AFGHANISTAN 1.4 Afslutningen på forliget Et forlig med store ændringer I 2009 indgik et bredt flertal et nyt forsvarsforlig for var derfor præget af forberedelser til det nye forlig sideløbende med afslutningen af det gamle ( ). Forligsperioden markerede en periode med markante ændringer for forsvaret, både når det gjaldt opgaver og organisation. Opgavemæssigt har forsvaret i den netop afsluttede forligsperiode deltaget i de mest krævende, operative opgaver i nyere tid med intensive kampoperationer i Irak og Afghanistan. Organisatorisk har forliget betydet en gennemgribende reorganisering af forsvaret for at flytte ressourcer fra støttestrukturen til den operative struktur. STØTTE- OG DEN OPERATIVE STRUKTUR STØTTE-STRUKTUR DEN OPERATIVE STRUKTUR I Afghanistan var der indsat ca. 750 soldater i sikkerheds- og stabiliseringsoperationer. NATO justerede i august 2009 tyngden i Afghanistan fra at bekæmpe oprørsstyrkerne til i højere grad at beskytte civilbefolkningen, ligesom en sikker gennemførelse af præsidentvalget i august 2009 var en afgørende milepæl for operationen. Støtteproduktionen, f.eks. inden for personel, materiel, bygninger og etablissement, IT, uddannelse, sundhed, regnskab og kommunikation. Indsættelse af styrker og beredskab. Styrkeproduktion, opstilling og uddannelse af kapaciteter. Helmand forblev den mest uroprægede provins i Afghanistan i De afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF etablerede sig i en række nye områder, hvilket bl.a. medførte en stigning i volden fra oprørsstyrkerne. Antallet af vejsidebomber, kamphandlinger og selvmordsbomber fortsatte med at stige, hvilket hæmmede udviklingen af provinsen. Danske styrker medvirkede sammen andre internationale styrker og afghanske styrker til at forhindre, at oprørsgrupper genetablerede sig i de områder de tidligere var blevet fortrængt fra. I andet halvår af 2009 justerede den danske styrke sin opmærksomhed til i højere grad at bidrage til opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker i det danske område. I Kosovo var der indsat ca. 320 personer i stabiliseringsoperationer. NATO påbegyndte i 2009 en ny fase Deterrent Presence for operationen i Kosovo, og for det danske styrkebidrag medførte dette forberedelser til lukning af den danske lejr og reduktion af styrkebidraget til 180 personer fra starten af Endvidere var det fleksible støtteskib Absalon indsat omkring Afrikas Horn i operationer mod pirateri. Fire F-16 kampfly varetog periodevis afvisningsberedskabet i luftrummet over hhv. Island og Baltikum. Sidst i 2009 indsatte forsvaret et logistikkompagni med 144 personer til støtte for FN-hovedkvarteret i Libanon. Den omfattende reorganisering og en intensiv operativ indsats har været krævende for medarbejdere og materiel. Samtidigt har der været et pres på at holde økonomien inden for de tildelte rammer. Ved hjælp af en stærk økonomisk ansvarlighed, skarp prioritering af aktiviteter og anskaffelser af materiel, udskydelser samt ikke mindst en ihærdig indsats fra alle medarbejderes side er det lykkedes forsvaret at opnå et tilfredsstillende resultat for Forvandlingen til et moderne forsvar Forsvarsforliget har på mange måder været et afgørende skridt i forsvarets forvandling fra at have fokus på at forsvare Danmark til i stor grad at kunne sende enheder ud til verdens brændpunkter. Forliget satte en gennemgribende forandring af forsvaret i gang. Det skete primært for at målrette forsvarets styrker til internationale operationer. Samtidig gik forsvaret i gang med en målrettet intern omfordeling af ressourcerne. Målet var at slanke og centralisere forsvarets støttevirksomhed, så ressourcerne herfra kunne overføres til den operative struktur. Dette er lykkedes. Forsvaret har i betydeligt omfang udviklet evnen til hurtigt og fleksibelt at kunne opstille, udsende og opretholde styrker i internationale operationer. Forsvarets operative struktur udgør i dag ca. 60 % af forsvarets samlede personelressourcer. 8 ÅRSRAPPORT 2009

9 1.5 Forsvarschefens forventninger til det kommende år Jeg er tilfreds med, at vi i 2009 markant har reduceret merforbruget fra tidligere år. Det er frugten af et år med stor økonomisk ansvarlighed og stram styring i hele forsvaret på alle niveauer. Det har ikke været nemt, men på trods af udfordringerne har vi løst vores opgaver. Med det nye forsvarsforlig for får vi tilført flere ressourcer. Men det er fortsat nødvendigt at have særlig opmærksomhed på økonomien. Omkostningerne til vores internationale operationer er stigende, og samtidig har vi udskudt investeringer i bl.a. materiel og etablissementer for at få tingene til at hænge sammen i Det nye forlig indeholder desuden krav om effektiviseringer og reduktioner i antallet af medarbejdere. Desværre kan ikke alle reduktioner findes i ubesatte stillinger, og i den forbindelse har forsvaret som arbejdsgiver et ansvar for at sikre, at processen gennemføres med størst mulig åbenhed og hensyntagen over for de berørte medarbejdere. I det kommende år vil forsvarets internationale indsats fortsat have den højeste prioritet. I Afghanistan vil forsvaret i endnu højere grad rette opmærksomheden mod at opbygge stærke og velfungerende afghanske sikkerhedsstyrker, der gradvist selv kan overtage ansvaret for opgaverne og egen sikkerhed. I Kosovo har opgaverne ændret karakter i 2009 som følge af den positive udvikling i sikkerhedssituationen. KFOR er således overgået til en fase, som benævnes Deterrent Presence. Det betyder, at KFOR er overgået til en mere tilbagetrukken rolle til støtte for EU s mission og Kosovos egne sikkerhedsstyrker. Der reduceres i antallet af KFOR-enheder i tre faser i forhold til situationen. Som et led heri er det danske styrkebidrag indledningsvis reduceret i februar 2010 fra ca. 320 til ca. 180 soldater. For 2010 forventes desuden, at KFOR skal reduceres yderligere i årets sidste kvartal. Dette kan betyde endnu en væsentlig reduktion af det danske styrkebidrag eller en afslutning af 11 års engagement til støtte for Kosovo. Endelig er alle tre værn i 2010 repræsenteret i den FN-ledede mission i Libanon. Også her vil vi gøre vores bedste for at forbedre situationen og skabe stabilitet. I 2010 er NATO s stående maritime enhed under dansk kommando med alt, hvad det medfører af operative opgaver, f.eks. bekæmpelse af pirateri ved Afrikas Horn. Det ser jeg som et tegn på, at Danmark er en velanset og troværdig samarbejdspartner for vores allierede - en samarbejdspartner som ikke alene kan løse, men også stå i spidsen for opgaverne. Størstedelen af de soldater, Danmark sender ud i internationale operationer, vender hjem igen personligt styrket og uden mén. Men desværre har opgavernes karakter også betydet, at et antal af vores soldater, og med dem deres familier og pårørende, har måttet betale den højeste pris. Det er svært, hver gang vi får melding om sårede eller dræbte, og derfor skal vi i 2010 fortsat arbejde på at yde soldaterne og deres familier den bedst mulige støtte. Forliget indeholder krav om udarbejdelse af en veteranpolitik. Derfor har forsvaret iværksat en analyse af området, der skal medvirke til fortsat at sikre, at vores udsendte soldater og deres familier får den nødvendige støtte både før, under og efter udsendelsen. Jeg er i den forbindelse glad for, at den 5. september er udnævnt til national flagdag for Danmarks udsendte. Jeg ser det som et tegn på stor anerkendelse af vores soldaters indsats både fra befolkningen og fra politisk hold. Jeg ved, at det også har stor betydning for de pårørende bliver et år med store udfordringer både ude og hjemme, og især operationerne i Afghanistan, forligsimplementeringen og forsvarets økonomi vil kræve en særlig indsats fra forsvarets ansatte. Også i 2010 bliver det nødvendigt at prioritere forsvarets samlede ressourcer. Men det bliver også et spændende år, hvor der fortsat vil være bud efter os og vores evne til at løse opgaver både herhjemme såvel som i udlandet. Det kan vi med rette være stolte af. Knud Bartels general Forsvarschef ÅRSRAPPORT

10 10 ÅRSRAPPORT 2009

11 ÅRSRAPPORT

12 DEL 2 MÅLRAPPORTERING Målrapporteringen består af en detaljeret målrapportering (afsnit 2.1) og en analyse (afsnit 2.2) af to strategiske indsatsområder (forsvarets indsats i Helmandprovinsen i Afghanistan og forsvarets indsats for soldater, veteraner og pårørende). Målrapporteringen sker i forhold til målene fastsat i styringsdokumentet mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen for Mål og krav til resultater fra styringsdokumentet er gengivet i tabellen herunder. Alle noter i tabel Mål er beskrevet sidst i tabellen. I afsnit 4.8 er der foretaget en uddybning af målrapporteringen. Der er blandt andet redegjort mere detaljeret for de resultatkrav, der ikke er opfyldt. 2.1 Målrapportering Tabellen herunder er opdelt i de fem overordnede styringsmål, med 19 mål og i alt 37 delmål. For hvert mål er det opgjort, om tilhørende delmål er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Forsvarets kerneopgaver er indeholdt i styringsmål 1 Forsvarets opgaveløsning. De øvrige styringsmål omfatter styringsmål 2 Personelsituationen, styringsmål 3 Militærfaglig uddannelse, styringsmål 4 Funk-tionel støttevirksomhed og styringsmål 5 Forsvarets omdømme. Generelt set opnåede forsvaret et tilfredsstillende resultat i Når det gælder kerneopgaverne, der er indeholdt i styringsmål 1 Forsvarets opgaveløsning, blev 14 ud af 15 delmål opfyldt/delvist opfyldt. Ud af alle 37 delmål, blev 23 delmål opfyldt/delvis opfyldt, 11 blev ikke opfyldt og tre delmål er ikke blevet gennemført som følge af økonomisk prioritering og fravalg. tabel Mål 12 ÅRSRAPPORT 2009

13 ÅRSRAPPORT

14 14 ÅRSRAPPORT 2009

15 ÅRSRAPPORT

16 16 ÅRSRAPPORT 2009

17 ÅRSRAPPORT

18 1 Økonomistyrelsen har dispenseret for oplysninger vedr. årsværk i tabellen. 2 De ikke opfyldte resultatkrav uddybes i afsnit Indtægter vedrører primært refusioner af omkostninger fra andre myndigheder, havmiljørefusion m.m. 4 Mål 1 Forsvarets opgaveløsning: Forsvaret kan ikke for 2009 opgøre de samlede omkostninger for opstilling af operative kapaciteter, idet den fornødne registreringsramme først ventes etableret i 2010, med virkning fra Mål 1 Opstilling af kapaciteter; delmål 1.a til 1.c består hver især af mange resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 6 I opgørelsen indgår i lighed med opgørelsen for 2008 ikke omkostninger til erstatninger samt reintegration og akklimatisering for i alt 81 mio. kr. i Der pågår pt. et arbejde med konsolidering og tilpasning af opgørelsesmetoden. 7 Mål 9 Sygefravær: En oversigt over såvel langtids- og korttidssygefravær opdelt på dage og årsværk findes i bilagene. 8 Mål 9 Sygefravær består af mange resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 9 Mål 10 Lønniveau består af mange resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 10 Mål 11 Nyttiggørelse af værnepligten består af mange resultater fra alle tre værn. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 11 Mål 14 Levering består af flere resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 12 Mål 15 Serviceydelser består af flere resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 13 Mål 16 Kapacitetsudnyttelse består af mange resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 14 Mål 17 Bygningsvedligeholdelse samt vedligeholdelsesefterslæb består af flere resultater. Et gennemsnit af de forskellige resultater vil ikke umiddelbart være sigende. 18 ÅRSRAPPORT 2009

19 2.2 Analyse af udvalgte emner Forsvarets indsats i Helmandprovinsen i Afghanistan Analysen tager afsæt i delmål 2.a vedrørende bidrag til opnåelse af de i Helmandplanen beskrevne mål for I 2009 ville Danmark, primært i rammen af den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) og Task Force Helmand, støtte den afghanske regering med beskyttelse af befolkningen og med konsolidering af sikkerheden i de befolkningstætte områder i Helmandprovinsen. Samtidig var det hensigten at påbegynde overdragelsen af sikkerhedsansvaret for befolkningscentrene til afghanske sikkerhedsstyrker. Hovedparten af det danske styrkebidrag i Helmand bestod i 2009 af en bataljonskampgruppe, en bevogtningsdeling fra hjemmeværnet (i leaveperioder) og en enhed til træning og vejledning af de afghanske sikkerhedsstyrker. Det samlede danske styrkebidrag til ISAF var ca. 750 personer. Den danske styrke var placeret på en række baser omkring Gereshk i Helmandprovinsen. Sikkerhedssituationen Helmandprovinsen forblev den mest uroprægede provins i Afghanistan i De afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF etablerede sig i en række nye områder, hvilket blandt andet medførte et stigende antal sikkerhedshændelser fra oprørsstyrkernes side. Bl.a. fortsatte antallet af vejsidebomber, kamphandlinger og selvmordsbomber med at stige, hvilket vanskeliggjorde udviklingen af regionen. Chefen for ISAF, General Stanley A. McChrystal, påpegede i sin strategiske vurdering af situationen i Afghanistan, at missionens succes krævede en justering af strategien. ISAF justerede derfor tyngde fra at bekæmpe oprørsstyrkerne til at beskytte civilbefolkningen. Antallet af ISAF-styrker i det sydlige Afghanistan steg markant i Forøgelsen i Helmand, hvor hovedparten af det danske styrkebidrag opererer, var på cirka personer. Operationerne i 2009 har også haft alvorlige omkostninger for det danske styrkebidrag. Syv danske soldater omkom, og 26 blev såret, heraf flere alvorligt. Der var i 2009 fortsat et markant slid på materiel og køretøjer som følge af det høje operationstempo. Målsætninger og den danske militære indsats Målsætningerne for den danske militære indsats i 2009 fremgår af Helmandplanen Planen redegør for de opstillede mål for den danske indsats i Afghanistan. Inden for sikkerhed og stabilisering var målsætningen, at de afghanske sikkerhedsstyrker og ISAF i 2009 tilkæmpede sig eller bevarede kontrollen i de tættere befolkede distrikter i den centrale del af Helmand. Samtidig forudså planen også, at oprørsgrupperne kunne fastholde overtaget i landdistrikterne. Den store operation Panterens Kløer blev gennemført i sensommeren med britiske og danske styrker. Operationen skabte forbindelse mellem byerne Lashkar Gah og Gereshk, der udgør Helmandprovinsens politiske og økonomiske centre. Målet var at skabe en sikkerhedssituation, som gav fri bevægelighed og mulighed for bl.a. anlæggelse af en asfalteret vej mellem de to byer. Kampoperationerne forløb som planlagt. Task Force Helmand vil fremadrettet lægge tyngde i udbygningen af sikkerheden i området, hvorefter bygning af veje forventes igangsat. Militær kapacitetsopbygning Sideløbende med en robust militær indsats var det en vigtig målsætning, at den danske styrke i stigende grad bidrog til kapacitetsopbygning af de afghanske sikkerhedsstyrker i Helmandprovinsen. Et af hovedformålene med den militære indsats i 2009 var at bidrage til at skabe forudsætning for styrkelsen af de afghanske myndigheders autoritet i Helmand. Den danske militære indsats har understøttet dette formål. Den danske styrke har i stor udstrækning gennemført operationer og samarbejdet med de lokale myndigheder og sikkerhedsstyrker, ligesom den gennem lokale stabiliseringsprojekter har forankret indsatsen hos de lokale afghanere. Manglende tilstedeværelse af afghanske infanterienheder medførte, at den danske styrke i andet halvår 2009 har haft tyngde på udviklingen af samarbejdet med det afghanske politi. Militærpolitienheder, som er tilknyttet den danske styrke, har gennemført vejledning og egentlige træningsopgaver forud for operationer med det afghanske politi. Samlet set vurderes den danske styrkes indsats at have haft en positiv effekt på kapacitetsopbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker trods de vanskelige vilkår. Den danske styrke har, i tæt samarbejde med de udsendte danske stabiliseringsrådgivere, med de lokale regeringsinstitutioner i Gereshk fokuseret på den civile distriktsledelse samt den lokale politi- og militære ledelse. Møder i distriktsrådene, som tidligere blev ledet af den danske styrke, er nu eksempelvis i større udstrækning iværksat og ledet af distrikts- og lokale myndighedspersoner. I sommeren 2009 oprettede NATO en træningsmission i Afghanistan. Denne organisation skal sammen med den fælles overdragelseskommando øge hastigheden og kapaciteten til opbygning af afghanske sikkerhedsstyrker. Begge kommandoer arbejder ud fra Kabul under samme chef. Danmark deltog fra november 2009 i begge disse centrale organisationer med en stabsofficer i hver. Forsvaret udsendte primo 2009 en træningsenhed til Afghanistan. Enheden skulle virke som vejledere for afghansk militær og opbygning af egen garnisonsenhed. Den danske enhed har forbedret den afghanske enheds evne til at arbejde mere struktureret og koordineret i relation til udførelse af lejrdriften og de enheder fra den afghanske hær, som op-holder sig i lejren. Sideløbende har forsvaret givet finansielle og materielle bidrag til opbygning af sikkerhedsstyrkerne og opbygning af civile institutioner. Forsvaret har bidraget med ca. 20 mio. kr. som økonomisk støtte til kapacitetsopbygning. Sikkerhedsoperationer i form af både større og mindre kampoperationer var fortsat en væsentlig opgave for de afghanske og internationale sikkerhedsstyrker, herunder det danske styrkebidrag. Ud over indsættelsen i det danske operationsområde har den danske styrke i løbet af 2009 afgivet enheder til støtte for operationer i øvrige dele af provinsen. Den danske styrke støttede de afghanske sikkerhedsstyrker i Gereshk med at levere sikkerhed i forbindelse med afholdelse af præsidentvalget den 20. august ÅRSRAPPORT

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3 2012 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BERETNING... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets økonomiske resultat... 5 1.3 Årets faglige resultat... 7 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 2 MÅLRAPPORTERING...15 3 REGNSKAB...32 4 BILAG TIL REGNSKAB OG BEVILLING...51

Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 2 MÅLRAPPORTERING...15 3 REGNSKAB...32 4 BILAG TIL REGNSKAB OG BEVILLING...51 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 1.1 Forsvarets formål...4 1.2 Årets økonomiske resultat...5 1.3 Årets faglige resultat...8 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13 2 MÅLRAPPORTERING...15

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER

ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Oktober 2010 ANERKENDELSE OG STØTTE TIL UDSENDTE SOLDATER, PÅRØRENDE OG VETERANER Tiltag over for udsendte soldater og veteraner Allerede inden en soldat udsendes, udpeges der en kontaktofficer ved soldatens

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD

Indholdsfortegnelse INDHOLD 2013 ÅRSRAPPORT INDHOLD Indholdsfortegnelse 1 Beretning... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets faglige resultat... 5 1.3 Målrapportering over resultatkrav og de medgåede og afsatte økonomiske ressourcer...11

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hjemmeværnets Årsrapport 2013

Hjemmeværnets Årsrapport 2013 Hjemmeværnets Årsrapport 2013 hjemmeværnet Resumé Hjemmeværnet har også i 2013 været en aktiv og attraktiv partner i samfundets samlede beredskab. Hjemmeværnets frivillige soldater har i 2013 været indsat

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere