Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79"

Transkript

1 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr

2 2

3 Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Selskabsoplysninger og koncernoversigt Hoved- og nøgletal for koncernen Beretning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2012 for Esbjerg Forsyning Holding A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, herunder særligt de forhold som er beskrevet under afsnittet usikkerhed ved indregning og måling. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december

5 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Esbjerg, den 22. april 2013 Direktion: Hans Kjær Jesper Frost Rasmussen Bestyrelse: Freddie H. Madsen Bente Bendix Jensen Jørn Boesen Andersen formand næstformand Vivi Lindblad Thomas Isle Bornhøft Niels Peter Nielsen medarbejdervalgt medarbejdervalgt Jørgen Skov Martin Bitsch Sølbeck medarbejdervalgt 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Esbjerg Forsyning Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Esbjerg Forsyning Holding A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision 6

7 omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 12 i regnskabet, som beskriver en væsentlig usikkerhed vedrørende indregning af udskudt skat vedrørende koncernens anlægsaktiver. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Kolding, den 22. april 2013 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Peter Wulff Andersen statsaut. revisor Søren Lykke statsaut. revisor 7

8 Selskabsoplysninger og koncernoversigt Esbjerg Forsyning Holding A/S Esbjerg Forsyning Holding A/S Ravnevej Esbjerg Ø Telefon % 100% 100% 100% Hjemmeside Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Vand A/S Esbjerg Varme A/S Esbjerg Forsyning A/S CVR-nr Stiftet 21. december 2009 Hjemsted Esbjerg Regnskabsår 1. januar december Bestyrelse Freddie H. Madsen (formand) Bente Bendix Jensen (næstformand) Jørn Boesen Andersen Vivi Lindblad Jørgen Skov Thomas Isle Bornhøft * Niels Peter Nielsen * Martin Bitsch Sølbeck* *)medarbejdervalgt Direktion Hans Kjær Jesper Frost Rasmussen Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé Kolding Generalforsamling Ordinær generalforsamling 6. maj

9 Hoved- og nøgletal for koncernen tkr /10-31/12 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær drift Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Egenkapital Nøgletal i % Bruttomargin 48,0 46,3 4,0 48,5 Overskudsgrad 12,8 12,0 3,8 4,9 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) 58,0 57,6 57,5 62,3 Forrentning af egenkapitalen 3,0 3,5 0,6 0,2 Gennemsnitlig antal medarbejdere

10 10 Beretning

11 Koncernens hovedaktiviteter Koncernens hovedaktiviteter omfatter produktion og distribution af drikkevand, afledning og transport og rensning af spildevand, produktion og distribution af varme samt serviceaktiviteter i forbindelse hermed. Koncernens forsyningsselskabers indtægtsgrundlag er baseret på brugerbetaling, og taksterne fastsættes årligt efter principperne i henholdsvis vandsektorloven og varmeforsyningsloven. Vand: Spildevand: Varme: Forsyning: Holding: Esbjerg Vand A/S leverer omkring 6,8 mio. m3 rent, koldt og klart drikkevand til hovedparten af borgerne i Esbjerg Kommune via ca km. vandledninger. Esbjerg Vand A/S håndterer alle aktiviteter fra vandindvinding til produktion og distribution til kunderne. Esbjerg Spildevand A/S håndterer spildevand og overfladevand fra hele Esbjerg Kommune. Den samlede mængde udgjorde i 2012 ca. 18 mio. m³ spildevand og overfladevand, der via km. kloakledninger ledes til henholdsvis renseanlæg og til recipienter. Ribe Renseanlæg, Esbjerg Renseanlæg Øst og Esbjerg Renseanlæg Vest renser ca. 90 % af spildevandet, mens resten renses på en række mindre anlæg. Esbjerg Varme A/S forsyner ca kunder i Esbjerg by og omegn med varme. Det årlige varmesalg er på 3,0 mio. GJ og varmen leveres via 760 km. dobbeltledninger. Langt hovedparten af varmen (ca. 98 %) produceres på og leveres af DONG Esbjergværket og L90 affaldsforbrænding. Den resterende varmeproduktion produceres på egne spids- og reservelastcentraler, kraftvarmeproduktion på basis af slamforgasning og industriel overskudsvarme. Esbjerg Forsyning A/S er serviceselskab i Esbjerg Forsyning Holding A/S-koncernen. Esbjerg Forsyning A/S har aftaler med Esbjerg Varme A/S, Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Spildevand A/S om levering af centrale ydelser, herunder primært personaleydelser samt andre administrative ydelser. Esbjerg Forsyning A/S har 142 ansatte, der er fordelt på de tre forsyningsområder samt centrale funktioner. Esbjerg Forsyning Holding A/S formål er at eje aktier i datterselskaberne. Esbjerg Forsyning Holding A/S har 100 % ejerskab af aktierne i Esbjerg Vand A/S, Esbjerg Spildevand A/S, Esbjerg Varme A/S og Esbjerg Forsyning A/S. Der er ingen aktiviteter i selskabet ud over ejerskabet af aktierne. Esbjerg Forsyning følger sin virksomhedsstrategi for perioden Strategien skal sikre, at vi også fremadrettet er en konkurrencedygtig, grøn og innovativ virksomhed. Den tager højde for, at vi som halvoffentlig virksomhed har flere bundlinjer at tage hensyn til sammenlignet med de private. Ikke kun den økonomiske bundlinje, men også forhold som miljø, social ansvarlighed, sikkerhed og kvalitet er blandt vores fokusområder i det daglige. Strategien rummer ambitiøse mål, der breder sig over fem områder: Penge, Kunder, Udvikling, Miljø og Medarbejdere. Som vand-, varme- og spildevandsforsyning udfører vi en væsentlig samfundsnyttig opgave. Det forpligter overfor kunder, samfundet omkring os og miljøet. 11

12 Sikring af grundvand og god drikkevandskvalitet, høj fjernvarmeforsyningssikkerhed og sikker afledning af spildevand kommer ikke af sig selv. Det kræver langsigtet planlægning og investering, hvor vores grønne miljøprofil spiller en central rolle. Bæredygtighed er et nøgleord for os. Vi skal passe på naturens ressourcer. På vandforsyningsområdet søger vi derfor bl.a. at sikre fremtidens vandforsyning via skovrejsning og dyrkningsaftaler. Men også via etablering af et nyt energivenligt vandværk i Esbjerg. Vi er i gang med planlægningen af fremtidens vandværk, der vil være gearet til Esbjerg Kommunes kommende vandforsyningsplan, herunder eventuelt øgede krav til forsynings- og drikkevandssikkerhed. Fra samfundets side er der ønske om grøn omstilling. Fremtidens energisystem skal defineres. Vi ser en række udfordringer i, at fjernvarmen får en central placering deri. For det er fint med et grønt fokus men også en balancegang, da vi samtidig mødes med krav om høj forsyningssikkerhed og en rimelig varmepris. På spildevandsområdet presser klimaet os. Klimaforandringerne og de stigende nedbørsmængder udfordrer vores eksisterende kloaknet og øger behovet for nye kloaksystemer. Det har vi øje for. Vi er således i fuld gang med at adskille overfladevand og spildevand i Esbjerg Kommune, så vi bl.a. minimerer risikoen for forurening af vandløb og søer. Separatkloakeringsprojektet strækker sig over de næste 40 år. Selvom der er tale om store investeringer, er der dog ingen tvivl om, at det økonomisk og miljømæssigt er den rigtige løsning. Det er samtidig i tråd med vores fokus på at udvise økonomisk ansvarlighed. Miljøet skal ikke betale en høj pris. Ej heller kunderne. Vi arbejder for, at de sikres den bedst mulige ydelse til den lavest mulige pris. På lang sigt bl.a. ved, at vi sørger for vedligehold af vores anlægsaktiver og på den kortere bane bl.a. ved, at vi nøje følger økonomien i vores projekter. Styringen kommer også til udtryk via vores Strategipas, som oplister de mål virksomheden skal nå på årsbasis og som er synliggjort for medarbejderne. Vi evaluerer løbende og målstyringen skal være med til at øge effektiviteten. Et af målene i passet er opbygning af et fælles kvalitets-, sikkerheds- og miljøsystem (QSE-system), som i 2014 kan certificeres ift. arbejdsmiljø-, miljø- og fødevaresikkerheds-standarder. Forudsætningerne for at udføre de daglige opgaver påvirkes bl.a. af ændringer udefra. Det stiller krav til medarbejdernes fleksibilitet og manøvredygtighed. Derfor har vi særligt fokus på kompetenceudvikling og indsatsen for at sikre et godt arbejdsklima. Også for at ruste medarbejderne til deltagelse i miljøvenlige udviklingsprojekter og brugen af ny grøn teknologi. Det er to områder Esbjerg Forsyning vægter højt. Vi er endvidere åbne over for samarbejde med andre forsyningsselskaber. Som det fremgår, er vores aktiviteter tæt forbundet med miljøet og samfundet omkring os. Udfordringen er at skabe balance mellem disse og forretningen. Det arbejder vi i det daglige fokuseret på at nå. 12

13 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årsrapporten for 2012 for Esbjerg Forsyning Holding A/S udviser en omsætning på 608,4 mio. kr. og resultatet udviser et overskud efter skat på 67,1 mio. kr. Egenkapital udgør pr. 31. december 2012 i alt tkr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Finansiering Investeringsniveauet har i 2012 været højere end de fastsatte takster har kunnet dække. Det skyldes vandsektorlovgivningens regler omkring prisloft, kombineret med et stort behov for reinvesteringer i Esbjerg Spildevand A/S. Det har betydet, at koncernen i tillæg til de allerede eksisterende gældsforpligtelser har optaget lån hos Kommunekredit til finansiering heraf. Usikkerhed ved indregning og måling SKAT har i en række afgørelser afvist vandsektorbranchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne, og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni De nævnte sager er alle påklaget til Landsskatteretten. Det er SKAT s vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er lavere end de selvangivne. Esbjerg Forsyning Holding A/S, Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Spildevand A/S har i februar 2013 modtaget SKAT s afgørelse om ændring af selskabernes skattemæssige indgangsværdier og skatteansættelser for 2009 og Selskaberne har ikke accepteret afgørelserne og har påklaget afgørelserne til Landsskatteretten. Ledelsen og branchen i øvrigt vurderer, at det er tvivlsomt, at skattesagerne fuldt ud falder ud til SKAT s fordel, og på baggrund af de igangværende skattesager, er der væsentlig usikkerhed om de skattemæssige indgangsværdier. Selskaberne og koncernen har på denne baggrund ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT s afgørelser. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter ledelsens vurdering ikke indtruffet væsentlige hændelser efter balancedagen, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten. Forventninger til fremtiden Forventningerne til den økonomiske udvikling i koncernen hænger i væsentlig grad sammen med primært vandsektorlovens bestemmelser om prisloft og sekundært varmeforsyningsloven principper om hvile i sig selv. For vandselskaberne gælder det, at vi stadig er inde i en brydningstid, hvor udmøntningen af vandsektorlovens bestemmelser stadig påvirker driften og fokus i selskaberne. Forsyningssekretariatet har via deres benchmarkmodel beregnet, at der også i Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Spildevand A/S er plads til effektiviseringer, hvilket forventes at påvirke kommende års prislofter. Skattebetaling fra vandselskaber i Danmark er ligeledes et stort emne i branchen, og også for Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Spildevand A/S er det et højaktuelt emne. Afhængig af udfaldet af de sager der kører ved Landskatteretten omkring fastsættelse af 13

14 skattemæssige indgangsværdier, kan der ske påvirkning af taksterne overfor forbrugerne, idet en eventuel skattebetaling skal indregnes i taksterne. På varmesiden fortsættes udbetalingen af tidligere års overdækning til forbrugerne, og omsætningen i 2013 vil være reduceret i forhold til et normalt niveau, hvor udgifterne til investering og driftsudgifter i hovedtræk dækkes ind via taksterne. I Esbjerg Varme A/S pågår endvidere pt. forhandlinger med Dong Energy Power A/S om en ny varmeleveringsaftale for Esbjergværket. Disse forhandlinger er af stor betydning for den fremtidige økonomiske udvikling i Esbjerg Varme A/S. Den nuværende aftale er opsagt med udløb pr 31/ og en ny aftale vil få væsentlig indflydelse på både økonomien og driften af selskabet i fremtiden. Der kan forudses at varmeleverancerne fra Esbjergværket vil blive mere dynamiske og i større grad drevet af spotprisen på elmarkedet, hvor den i dag er drevet af varmebehovet. Vidensressourcer Alle medarbejdere i Esbjerg Forsyning Holding A/S-koncernen er ansat i Esbjerg Forsyning A/S. Esbjerg Forsyning har udpeget medarbejderne som 14

15 strategisk fokusområde, ligesom trivsel er en af de fire grundværdier i Esbjerg Forsyning. Der er opstillet en række strategiske og taktiske mål i koncernens strategiplan med henblik på at sikre optimal trivsel og effektivitet blandt medarbejderne. Miljøforhold samt forsknings- og udviklingsaktiviteter Vand Vandforsyningen deltager i øjeblikket i et 5-årigt forskningsprojekt DW Biofilters, hvor DTU Miljø er tovholder og hvor der deltager en række indenog udenlandske vandforsyninger. Projektet forsøger at undersøge og øge kendskabet til hvordan sandfiltre virker i relation til drikkevandsforsyning. Dette vil kunne medføre en optimering af konstruktion og drift af sandfiltre i fremtiden. Esbjerg Vand A/S har i dag selv visse udfordringer med driften af sandfiltre, og disse cases anvendes blandt andet i projektet. Spildevand Der arbejdes stadig på at reducere elforbruget i Esbjerg Spildevand A/S. Målet med hensyn til elforbrug på 8 mio. kwh blev ikke helt indfriet, idet forbruget endte på 8,7 mio. kwh. Siden 2007 er forbruget reduceret fra 10,8 mio. kwh. Og målet er stadigt at komme under 8 mio. kwh. Forsyningssekretariatets benchmarking viste, at der for Esbjerg Spildevand A/S er et effektiviseringspotentiale på 10,7 mio. kr., hvoraf 0,7 Mio kr. skal realiseres i Redegørelse om samfundsansvar Esbjerg Forsyning udfører en væsentlig samfundsnyttig opgave, da vi er med til at sikre borgerne i Esbjerg Kommune rent drikkevand, fjernvarme og afledning af spildevand. Vi har fokus på at udvise ansvarlighed i det daglige over for vores kunder, ansatte, miljøet og det øvrige samfund. Faste omdrejningspunkter i vores arbejdskultur er bl.a. fokus på, hvordan vi bruger naturressourcerne, hvordan vi påvirker miljøet og kundernes helbred og hvordan medarbejderne trives. I det følgende beskrives udvalgte aktiviteter på områderne samfund, medarbejdere, miljø, kunder og leverandører: SAMFUND Vi engagerer os i samfundet omkring os. Det gør vi bl.a. gennem input til lovgivningen inden for virksomhedens interesseområder. Det sker enten direkte eller via brancheforeningerne, vi er medlem af; DANVA og Dansk Fjernvarme. Endvidere er vi engageret i flere forskningsprojekter, som også kan have generel gavn for vand-, varme- og spildevandssektorerne. Vi er bl.a. involveret i projekterne Termis på Varmeforsynings- området og Mikrobiologisk database på spildevands-området. Esbjerg Forsyning arbejder generelt med at styrke information til samfundet omkring minimering af ressourcer, rent vand, energibesparelser mv. på vores hjemmeside. Esbjerg Forsynings kundeservice sørger 15

16 også for at informere vores kunder og undersøge henvendelser. Esbjerg Forsyning arbejder aktivt med information og aktive arrangementer for hele lokalsamfundet. År 2012 blev der afholdt flere lokale arrangementer f.eks. Vandets Dag med plantning af træer i ny skov ved Lustrup, hvor der blev plantet stk. træer. Varmens Dag på Citycentralen, ny spids- og reservelast central, hvor der bl.a. blev informeret om miljørigtig biobrændsel. Vi er åbne for at arbejde med bæredygtige projekter, og deltager i uddannelses-arrangementer, infomerer om virksomheden og er åbne overfor nye udviklingsprojekter. Nær samfundet: Esbjerg Forsyning tager del i det sociale ansvar ved at samarbejde med lokalsamfundet om jobafklaringer, arbejdsprøvninger, praktikanter, studerende mv. Esbjerg Forsyning samarbejder hovedsageligt med jobcentrene under Esbjerg Kommune, hvor det er aftalt, at de til enhver tid kan henvende sig til os med hensyn til praktikpladser, og i det omfang at vi kan finde opgaver og ressourcer til det, tager vi vores andel. I 2012 havde Esbjerg Forsyning syv ansatte på fleksjob, ligesom der blev indgået aftale om fire arbejdsprøvninger samt to praktikaftaler af kortere varighed. Desuden var der ansat en ingeniørstuderende i et halvt år, som del af et uddannelsesforløb. Fleksjobbene, arbejdsprøvningerne samt praktikaftalerne ligger pænt fordelt på alle afdelinger ved Esbjerg Forsyning. Øvrige samfund: Esbjerg Forsyning har i 2012 støttet det globale sociale ansvar ved et samarbejde med en vandforsyning i den Bosniske by Kupres (< indbyggere) om hjælp med materialer som f.eks. brugte vandmålere / udstyr og brugt arbejdstøj. MEDARBEJDERE Esbjerg Forsyning har en vision, hvor der bl.a. er nævnt, at virksomheden vil sikre at være en attraktiv arbejdsplads, med stolte medarbejdere, hvor der er plads til at blive set og hørt. Vi vil sikre at leve op til denne vision og have glade og tilfredse medarbejdere ved bl.a. at tildele de ansatte opgaver, der udfordrer og udvikler. De tilbydes løbende kompetenceudvikling og Esbjerg Forsyning sikrer til stadighed at den nødvendige viden er til stede hos alle medarbejderne. Der afholdes årligt en medarbejdertilfredshedsundersøgelse og der afholdes årligt en medarbejderudviklingssamtale (MUS). Der er indgået lokalaftaler og udfærdiget en personalepolitik, samt indgået aftaler om personalegoder (rabatordninger), der fuldt ud sikrer de ansatte gode ansættelsesforhold og rettigheder. Desuden tilstræber vi stor medarbejderinvolvering i samarbejds- og sikkerhedsudvalgene. 16

17 Medarbejder udviklingssamtaler: Udviklingssamtaler (MUS) mellem nærmeste leder og medarbejder er obligatorisk ved Esbjerg Forsyning, og foregår en gang årligt, fortrinsvis i første halvår. Samtalen skal fremme kommunikation, trivsel, samarbejde og udvikling af kompetencer og derudover giver samtalen mulighed for indflydelse på egen jobsituation og for at udtrykke synspunkter, forventninger og vilkår i jobbet. Den ansatte bliver bekendt med lederens vurdering af arbejdsindsatsen og lederen får en tilbagemelding på sin ledelse. Udviklingssamtalen er ligeledes med til at matche kompetencer og ansvar. Foruden denne samtale er Esbjerg Forsyning altid åben overfor deltagelse i relevant efter/- og videreuddannelse samt kurser efter aftale med ledelsen. I 2012 har Esbjerg Forsyning haft et mål i strategipasset om 100% afholdelse af MUS-samtaler. Målet blev nået i 2012, og i tillæg hertil har der for langt hovedparten af medarbejderne været afholdt en halvårlig opfølgningssamtale. Sygefravær og håndtering: Et af de strategiske mål, der også er med i strategipasset, som Esbjerg Forsyning har fokus på, er sygefravær og håndtering af sygefravær. Målet er at reducere og forebygge sygefraværet, og ende ud med en faldende tendens. Esbjerg Forsyning har en helt klar sygefraværspolitik som specifikt beskriver, hvornår man henvender sig til den syge medarbejder og hvordan man kan afholde en sygesamtale. Desuden benyttes flere muligheder for at fastholde den syge i arbejdet ved f.eks. at tilbyde den sygemeldte at genoptage sit arbejde på deltid i en periode eller genoptage med at få skåneopgaver m.v. Herudover har Esbjerg Forsyning en samarbejdsaftale med et fysioterapicenter, hvor aftalen lyder, at Esbjerg Forsyning kan henvise sine ansatte uden en lægehenvisning. Fysioterapien betales af Esbjerg Forsyning og evalueres løbende. I foråret 2013 gennemføres en sundhedsprofil i virksomheden. Alle ansatte tilbydes denne undersøgelse. Undersøgelsen vil foregå i arbejdstiden, for bl.a. at motivere flere til at deltage. Undersøgelsen vil være med til at afdække de ansattes sundhed ved bl.a. at have fokus på motion, kost, rygning, søvn og kondital. Der gennemføres efterfølgende en personlig opfølgning og sluttelig en samlet evaluering af hele processen. Esbjerg Forsyning udfærdiger hvert kvartal en specificeret sygefraværs-statistik, hvor man kan se hvor i virksomheden og indenfor hvilken kategori sygefraværet har været størst. Det kan give lederne et redskab til at iværksætte relevante tiltag til forebyggelse og nedbringelse af sygefravær. Sygefraværet har været svagt faldende indenfor de seneste år, og til sammenligning kan nævnes, at gennemsnittet i 2009 var på 8,9 sygedage, hvor den i 2012 er faldet til 8,4 sygedage. Statistikken indeholder alle sygedage hvilket vil sige, at sygefravær der strækker sig hen over weekender og andre fridage også talt er med i opgørelsen. 17

18 Fra året 2013 ændres opgørelsen af sygefravær til en procentvis statistik, og Esbjerg Forsyning er gået i samarbejde med fem andre forsyningsvirksomheder fra Jylland om at benchmarke sygefraværet via denne model. Den nye model vil kun have fokus på sygefravær på faktiske arbejdstimer, hvilket vil sige, at der ikke længere medtages timer fra weekender eller sh-dage. Esbjerg Forsyning vil stadig specificere sygefraværet på kategorier, således at relevante tiltag kan iværksættes. Medarbejderinvolvering gennem Samarbejdsudvalg (SU): Esbjerg Forsyning har indgået en lokalaftale om samarbejde, som har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere ved Esbjerg Forsyning. Lokalaftalen bygger på en forudsætning om, at der er gensidig tillid mellem parterne og at aftalen medvirker til at forbedre arbejdsmiljøet og øge arbejdsglæden. Aftalen er let at forstå og administrere, så ledere og medarbejdere kan bruge kræfterne på deres daglige arbejde. Aftalen skal sikre, at der på den enkelte arbejdsplads skabes en fælles holdning mellem ledelse og medarbejdere til prioritering af opgaverne, og til hvordan disse skal løses, og at lokalaftalen om samarbejde ved Esbjerg Forsyning respekterer de gældende aftaler de centrale parter har indgået, samt Husaftalen med akademikere, maskinmestre og lignende ansat ved Esbjerg Forsyning (AC-aftalen). I 2012 har vi gennemført de fire årligt planlagte SUmøder med deltagelse af repræsentanter fra ledelse og medarbejdere. I tillæg hertil har direktionen haft 12 månedlige statusmøder med alle tillidsrepræsentanter. Personalepolitikker og styrkelse af sociale netværk: Ved Esbjerg Forsyning har man valgt at overdrage de fleste politikker og retningslinjer fra de kommunale aftaler, da Esbjerg Forsyning blev selskabsgjort. Størstedelen af disse politikker er døbt lokalaftaler, og det er aftaler, der er indgået mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne for de forhandlingsberettigede fagforbund i virksomheden. Desuden har AC-siden og maskinmestrene, der ikke har overenskomst under DI, udfærdiget deres egen husaftale med Esbjerg Forsyning. Denne husaftale indeholder stort set de samme politikker og retningslinjer som de førnævnte lokalaftaler eller henviser til nævnte lokalaftaler. Den overordnede personalehåndbog blev færdig og omdelt til samtlige ansatte medio Alle lokalaftaler samt personalehåndbogen er tilgængelig online via Esbjerg Forsynings intranet, og alle ansatte har adgang til intranettet. Esbjerg Forsyning gør meget for at styrke de sociale netværk. En gang årligt arrangerer virksomheden en såkaldt Forsyningsdag. Forsyningsdagen er et arrangement for samtlige ansatte og indeholder ofte en tur ud fra virksomheden, hvor de ansatte får en eller anden form for oplevelse sammen. Arrangementet afsluttes altid af en samlet frokost, hvor de ansatte på tværs af forsyningsgrene kan lære hin- 18

19 anden at kende. Dagen arrangeres i arbejdstiden og der er mødepligt. Herudover har virksomheden en personaleforening der årligt arrangerer 5-6 arrangementer også med ægtefælle/familie. Ture til Legoland, tur i cirkus, julebanko, julefrokost og meget mere, er eksempler. Endelig betaler Esbjerg Forsyning deltagergebyr til dem der ønsker at deltage i det årlige vestkystløb, til stafetten, til natløbet, cykelkampagnen, gåkampagnen eller andre sundhedsfremmende arrangementer. Medarbejdertilfredsheds-undersøgelsen: Esbjerg Forsyning foretog i samarbejde med Rambøll en tilfredshedsundersøgelse i slutningen af 2011, der fik en samlet svarprocent på i alt 93 %, hvilket var yderst tilfredsstillende. Vi formåede dog at øge svarprocenten i tilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført ultimo 2012, hvor svarprocenten blev flotte 97%. Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen 2012 var ligeledes meget tilfredsstillende. Undersøgelsens overordnede resultat viste, at 96 % af medarbejderne er tilfredse eller meget tilfredse med at være ansat hos Esbjerg Forsyning. Det er en lille forbedring i forhold til 2011, hvor 93 % af medarbejderne var tilfredse eller meget tilfredse. Rambøll fremhæver særligt i deres afrapportering på undersøgelsen, at medarbejderne er fortsat rigtig godt tilfredse med deres arbejdssituation og samarbejdet og trivslen i afdelingerne. Områder som ansættelsesvilkår og uddannelsesmuligheder er ligeledes områder, hvor der er sket markant udvikling i den positive retning i forhold til Resultater blev i 2011 sammenlignet med Rambølls benchmarkdatabase, der består af en række danske private og offentlige sammenlignelige virksomheder. På alle kategorier lå Esbjerg Forsynings gennemsnitlige besvarelser højere end benchmark. I 2012 blev resultaterne sammenlignet med 2011 og igen var de gennemsnitlige besvarelser bedre end Esbjerg Forsyning har været i gang med en opfølgning på undersøgelsen fra 2012, og en handleplan er blevet iværksat indenfor de områder, hvor der trods en flot besvarelse, var plads til forbedringer. Tilfredshedsundersøgelsen forventes at blive gentaget ultimo MILJØ Miljø, klima og energi: Vi vil holde et miljømæssigt højt fagligt fokus. I alle vore opgaver skal energiforbruget og anvendelsen af ressourcer konstant optimeres, så vi fastholder vores grønne profil. Vi er åbne over for anvendelsen af ny grøn teknologi og deltager gerne i miljøvenlige udviklingsprojekter. Esbjerg Forsyning har siden 2003 haft et miljøledelsessystem efter ISO 14001, hvor der årligt er ekstern audit på systemet. Esbjerg Forsyning er også medlem af Miljønetværk Syd og udarbejder årligt en omfattende miljøredegørelse med mål, handlinger, opfølgning mv. Miljøredegørelsen for 2012 kan findes på Esbjerg Forsynings hjemmeside. 19

20 Esbjerg Forsyning arbejder med projekter, der samfundsmæssigt, miljø-, energi- og klimatilpasningsmæssigt giver optimale løsninger, f.eks. projektet med separatkloakering i Esbjerg Kommune og etablering af fjernaflæste målere, som kan forhindre et stort vandspild ved at spore evt. lækager. Sundhed og sikkerhed: Arbejdsmiljøgrupperne og alle medarbejdere er med til at sikre et sundt arbejdsmiljø rundt på alle arbejdspladser ved Esbjerg Forsyning. (Stk.) Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet Arbejdsulykker uden fravær Der arbejdes aktivt med at forbygge arbejdsulykker ved at registrere og arbejde med de Nærved ulykker der opstår, så de ikke bliver til arbejdsulykker. Nærved ulykker: (Stk.) Kunder Vi vil levere god kvalitet til kunderne. Det gælder både den driftsmæssige kvalitet og måden vi kommunikerer på. Kunderne skal have enkel, letforståelig information. Og så er service et nøgleord. Alle medarbejdere skal være med til at give kunden god service lige fra første henvendelse til opgaven slutter. I 2012 har vi haft fokus på at få hjemtaget aflæsninger på alle vores aktive målere, for at kunne afregne vores kunder for det faktiske forbrug. Vi vil gerne afregne så korrekt som muligt samt undgå at skulle regulere efter et skønnet forbrug i form af store efterregninger til gene for kunderne. Leverandører I forbindelse med udvælgelse af leverandører og andre samarbejdspartnere vil Indkøb i samarbejde med de øvrige funktioner i Esbjerg Forsyning sikre ordentlige, etiske, sociale og miljømæssige forhold i hele forsyningskæden, det være sig leverancer af både varer og/eller tjenesteydelser. I 2012 er der etableret en ny QSE-organisation, hvor kvalitet, arbejdsmiljø og miljø er en del af hinanden. Og med henblik på at sikre at tingene lever i afdelingerne, er der etableret QSE koordinatorer i afdelingerne. Der arbejdes aktivt på en QSE-handlingsplan, hvor APV Arbejdspladsvurderingen indgår. Der arbejdes systematisk hen imod, at Esbjerg Forsyning arbejdsmiljøcertificeres efter OHSAS I forbindelse med udvælgelse og/eller prækvalificering af nye leverandører skal leverandørerne underskrive en tro og love-erklæring og i fremtidige nye leverandøraftaler vil det ligeledes være et punkt som leverandørerne skal forholde sig til for at få en aftale med Esbjerg Forsyning. Såfremt der på et hvilket som helst tidspunkt opstår tvivl om en leverandørs efterlevelse af forholdene, vil leverandøren blive bedt om at bringe forholdene i orden, hvilket vil blive efterprøvet ved en decideret leverandør-audit. Følgende er fremover med i enhver ny leverandøraftale. 20

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk

Andelsselskabet Ørbæk Vandværk CVR-nr. 17 41 70 10 GENERALFORSAMLING DEN 27. APRIL 2015 KL. 19.00 PÅ ØRBÆK KRO DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere