Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr. 32 66 25 79"

Transkript

1 Årsrapport Esbjerg Forsyning Holding A/S CVR. nr

2 2

3 Indhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Selskabsoplysninger og koncernoversigt Hoved- og nøgletal for koncernen Beretning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2012 for Esbjerg Forsyning Holding A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, herunder særligt de forhold som er beskrevet under afsnittet usikkerhed ved indregning og måling. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december

5 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Esbjerg, den 22. april 2013 Direktion: Hans Kjær Jesper Frost Rasmussen Bestyrelse: Freddie H. Madsen Bente Bendix Jensen Jørn Boesen Andersen formand næstformand Vivi Lindblad Thomas Isle Bornhøft Niels Peter Nielsen medarbejdervalgt medarbejdervalgt Jørgen Skov Martin Bitsch Sølbeck medarbejdervalgt 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Esbjerg Forsyning Holding A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Esbjerg Forsyning Holding A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision 6

7 omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 12 i regnskabet, som beskriver en væsentlig usikkerhed vedrørende indregning af udskudt skat vedrørende koncernens anlægsaktiver. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Kolding, den 22. april 2013 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Peter Wulff Andersen statsaut. revisor Søren Lykke statsaut. revisor 7

8 Selskabsoplysninger og koncernoversigt Esbjerg Forsyning Holding A/S Esbjerg Forsyning Holding A/S Ravnevej Esbjerg Ø Telefon % 100% 100% 100% Hjemmeside Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Vand A/S Esbjerg Varme A/S Esbjerg Forsyning A/S CVR-nr Stiftet 21. december 2009 Hjemsted Esbjerg Regnskabsår 1. januar december Bestyrelse Freddie H. Madsen (formand) Bente Bendix Jensen (næstformand) Jørn Boesen Andersen Vivi Lindblad Jørgen Skov Thomas Isle Bornhøft * Niels Peter Nielsen * Martin Bitsch Sølbeck* *)medarbejdervalgt Direktion Hans Kjær Jesper Frost Rasmussen Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé Kolding Generalforsamling Ordinær generalforsamling 6. maj

9 Hoved- og nøgletal for koncernen tkr /10-31/12 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær drift Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Egenkapital Nøgletal i % Bruttomargin 48,0 46,3 4,0 48,5 Overskudsgrad 12,8 12,0 3,8 4,9 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) 58,0 57,6 57,5 62,3 Forrentning af egenkapitalen 3,0 3,5 0,6 0,2 Gennemsnitlig antal medarbejdere

10 10 Beretning

11 Koncernens hovedaktiviteter Koncernens hovedaktiviteter omfatter produktion og distribution af drikkevand, afledning og transport og rensning af spildevand, produktion og distribution af varme samt serviceaktiviteter i forbindelse hermed. Koncernens forsyningsselskabers indtægtsgrundlag er baseret på brugerbetaling, og taksterne fastsættes årligt efter principperne i henholdsvis vandsektorloven og varmeforsyningsloven. Vand: Spildevand: Varme: Forsyning: Holding: Esbjerg Vand A/S leverer omkring 6,8 mio. m3 rent, koldt og klart drikkevand til hovedparten af borgerne i Esbjerg Kommune via ca km. vandledninger. Esbjerg Vand A/S håndterer alle aktiviteter fra vandindvinding til produktion og distribution til kunderne. Esbjerg Spildevand A/S håndterer spildevand og overfladevand fra hele Esbjerg Kommune. Den samlede mængde udgjorde i 2012 ca. 18 mio. m³ spildevand og overfladevand, der via km. kloakledninger ledes til henholdsvis renseanlæg og til recipienter. Ribe Renseanlæg, Esbjerg Renseanlæg Øst og Esbjerg Renseanlæg Vest renser ca. 90 % af spildevandet, mens resten renses på en række mindre anlæg. Esbjerg Varme A/S forsyner ca kunder i Esbjerg by og omegn med varme. Det årlige varmesalg er på 3,0 mio. GJ og varmen leveres via 760 km. dobbeltledninger. Langt hovedparten af varmen (ca. 98 %) produceres på og leveres af DONG Esbjergværket og L90 affaldsforbrænding. Den resterende varmeproduktion produceres på egne spids- og reservelastcentraler, kraftvarmeproduktion på basis af slamforgasning og industriel overskudsvarme. Esbjerg Forsyning A/S er serviceselskab i Esbjerg Forsyning Holding A/S-koncernen. Esbjerg Forsyning A/S har aftaler med Esbjerg Varme A/S, Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Spildevand A/S om levering af centrale ydelser, herunder primært personaleydelser samt andre administrative ydelser. Esbjerg Forsyning A/S har 142 ansatte, der er fordelt på de tre forsyningsområder samt centrale funktioner. Esbjerg Forsyning Holding A/S formål er at eje aktier i datterselskaberne. Esbjerg Forsyning Holding A/S har 100 % ejerskab af aktierne i Esbjerg Vand A/S, Esbjerg Spildevand A/S, Esbjerg Varme A/S og Esbjerg Forsyning A/S. Der er ingen aktiviteter i selskabet ud over ejerskabet af aktierne. Esbjerg Forsyning følger sin virksomhedsstrategi for perioden Strategien skal sikre, at vi også fremadrettet er en konkurrencedygtig, grøn og innovativ virksomhed. Den tager højde for, at vi som halvoffentlig virksomhed har flere bundlinjer at tage hensyn til sammenlignet med de private. Ikke kun den økonomiske bundlinje, men også forhold som miljø, social ansvarlighed, sikkerhed og kvalitet er blandt vores fokusområder i det daglige. Strategien rummer ambitiøse mål, der breder sig over fem områder: Penge, Kunder, Udvikling, Miljø og Medarbejdere. Som vand-, varme- og spildevandsforsyning udfører vi en væsentlig samfundsnyttig opgave. Det forpligter overfor kunder, samfundet omkring os og miljøet. 11

12 Sikring af grundvand og god drikkevandskvalitet, høj fjernvarmeforsyningssikkerhed og sikker afledning af spildevand kommer ikke af sig selv. Det kræver langsigtet planlægning og investering, hvor vores grønne miljøprofil spiller en central rolle. Bæredygtighed er et nøgleord for os. Vi skal passe på naturens ressourcer. På vandforsyningsområdet søger vi derfor bl.a. at sikre fremtidens vandforsyning via skovrejsning og dyrkningsaftaler. Men også via etablering af et nyt energivenligt vandværk i Esbjerg. Vi er i gang med planlægningen af fremtidens vandværk, der vil være gearet til Esbjerg Kommunes kommende vandforsyningsplan, herunder eventuelt øgede krav til forsynings- og drikkevandssikkerhed. Fra samfundets side er der ønske om grøn omstilling. Fremtidens energisystem skal defineres. Vi ser en række udfordringer i, at fjernvarmen får en central placering deri. For det er fint med et grønt fokus men også en balancegang, da vi samtidig mødes med krav om høj forsyningssikkerhed og en rimelig varmepris. På spildevandsområdet presser klimaet os. Klimaforandringerne og de stigende nedbørsmængder udfordrer vores eksisterende kloaknet og øger behovet for nye kloaksystemer. Det har vi øje for. Vi er således i fuld gang med at adskille overfladevand og spildevand i Esbjerg Kommune, så vi bl.a. minimerer risikoen for forurening af vandløb og søer. Separatkloakeringsprojektet strækker sig over de næste 40 år. Selvom der er tale om store investeringer, er der dog ingen tvivl om, at det økonomisk og miljømæssigt er den rigtige løsning. Det er samtidig i tråd med vores fokus på at udvise økonomisk ansvarlighed. Miljøet skal ikke betale en høj pris. Ej heller kunderne. Vi arbejder for, at de sikres den bedst mulige ydelse til den lavest mulige pris. På lang sigt bl.a. ved, at vi sørger for vedligehold af vores anlægsaktiver og på den kortere bane bl.a. ved, at vi nøje følger økonomien i vores projekter. Styringen kommer også til udtryk via vores Strategipas, som oplister de mål virksomheden skal nå på årsbasis og som er synliggjort for medarbejderne. Vi evaluerer løbende og målstyringen skal være med til at øge effektiviteten. Et af målene i passet er opbygning af et fælles kvalitets-, sikkerheds- og miljøsystem (QSE-system), som i 2014 kan certificeres ift. arbejdsmiljø-, miljø- og fødevaresikkerheds-standarder. Forudsætningerne for at udføre de daglige opgaver påvirkes bl.a. af ændringer udefra. Det stiller krav til medarbejdernes fleksibilitet og manøvredygtighed. Derfor har vi særligt fokus på kompetenceudvikling og indsatsen for at sikre et godt arbejdsklima. Også for at ruste medarbejderne til deltagelse i miljøvenlige udviklingsprojekter og brugen af ny grøn teknologi. Det er to områder Esbjerg Forsyning vægter højt. Vi er endvidere åbne over for samarbejde med andre forsyningsselskaber. Som det fremgår, er vores aktiviteter tæt forbundet med miljøet og samfundet omkring os. Udfordringen er at skabe balance mellem disse og forretningen. Det arbejder vi i det daglige fokuseret på at nå. 12

13 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årsrapporten for 2012 for Esbjerg Forsyning Holding A/S udviser en omsætning på 608,4 mio. kr. og resultatet udviser et overskud efter skat på 67,1 mio. kr. Egenkapital udgør pr. 31. december 2012 i alt tkr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Finansiering Investeringsniveauet har i 2012 været højere end de fastsatte takster har kunnet dække. Det skyldes vandsektorlovgivningens regler omkring prisloft, kombineret med et stort behov for reinvesteringer i Esbjerg Spildevand A/S. Det har betydet, at koncernen i tillæg til de allerede eksisterende gældsforpligtelser har optaget lån hos Kommunekredit til finansiering heraf. Usikkerhed ved indregning og måling SKAT har i en række afgørelser afvist vandsektorbranchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne, og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni De nævnte sager er alle påklaget til Landsskatteretten. Det er SKAT s vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er lavere end de selvangivne. Esbjerg Forsyning Holding A/S, Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Spildevand A/S har i februar 2013 modtaget SKAT s afgørelse om ændring af selskabernes skattemæssige indgangsværdier og skatteansættelser for 2009 og Selskaberne har ikke accepteret afgørelserne og har påklaget afgørelserne til Landsskatteretten. Ledelsen og branchen i øvrigt vurderer, at det er tvivlsomt, at skattesagerne fuldt ud falder ud til SKAT s fordel, og på baggrund af de igangværende skattesager, er der væsentlig usikkerhed om de skattemæssige indgangsværdier. Selskaberne og koncernen har på denne baggrund ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT s afgørelser. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter ledelsens vurdering ikke indtruffet væsentlige hændelser efter balancedagen, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten. Forventninger til fremtiden Forventningerne til den økonomiske udvikling i koncernen hænger i væsentlig grad sammen med primært vandsektorlovens bestemmelser om prisloft og sekundært varmeforsyningsloven principper om hvile i sig selv. For vandselskaberne gælder det, at vi stadig er inde i en brydningstid, hvor udmøntningen af vandsektorlovens bestemmelser stadig påvirker driften og fokus i selskaberne. Forsyningssekretariatet har via deres benchmarkmodel beregnet, at der også i Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Spildevand A/S er plads til effektiviseringer, hvilket forventes at påvirke kommende års prislofter. Skattebetaling fra vandselskaber i Danmark er ligeledes et stort emne i branchen, og også for Esbjerg Vand A/S og Esbjerg Spildevand A/S er det et højaktuelt emne. Afhængig af udfaldet af de sager der kører ved Landskatteretten omkring fastsættelse af 13

14 skattemæssige indgangsværdier, kan der ske påvirkning af taksterne overfor forbrugerne, idet en eventuel skattebetaling skal indregnes i taksterne. På varmesiden fortsættes udbetalingen af tidligere års overdækning til forbrugerne, og omsætningen i 2013 vil være reduceret i forhold til et normalt niveau, hvor udgifterne til investering og driftsudgifter i hovedtræk dækkes ind via taksterne. I Esbjerg Varme A/S pågår endvidere pt. forhandlinger med Dong Energy Power A/S om en ny varmeleveringsaftale for Esbjergværket. Disse forhandlinger er af stor betydning for den fremtidige økonomiske udvikling i Esbjerg Varme A/S. Den nuværende aftale er opsagt med udløb pr 31/ og en ny aftale vil få væsentlig indflydelse på både økonomien og driften af selskabet i fremtiden. Der kan forudses at varmeleverancerne fra Esbjergværket vil blive mere dynamiske og i større grad drevet af spotprisen på elmarkedet, hvor den i dag er drevet af varmebehovet. Vidensressourcer Alle medarbejdere i Esbjerg Forsyning Holding A/S-koncernen er ansat i Esbjerg Forsyning A/S. Esbjerg Forsyning har udpeget medarbejderne som 14

15 strategisk fokusområde, ligesom trivsel er en af de fire grundværdier i Esbjerg Forsyning. Der er opstillet en række strategiske og taktiske mål i koncernens strategiplan med henblik på at sikre optimal trivsel og effektivitet blandt medarbejderne. Miljøforhold samt forsknings- og udviklingsaktiviteter Vand Vandforsyningen deltager i øjeblikket i et 5-årigt forskningsprojekt DW Biofilters, hvor DTU Miljø er tovholder og hvor der deltager en række indenog udenlandske vandforsyninger. Projektet forsøger at undersøge og øge kendskabet til hvordan sandfiltre virker i relation til drikkevandsforsyning. Dette vil kunne medføre en optimering af konstruktion og drift af sandfiltre i fremtiden. Esbjerg Vand A/S har i dag selv visse udfordringer med driften af sandfiltre, og disse cases anvendes blandt andet i projektet. Spildevand Der arbejdes stadig på at reducere elforbruget i Esbjerg Spildevand A/S. Målet med hensyn til elforbrug på 8 mio. kwh blev ikke helt indfriet, idet forbruget endte på 8,7 mio. kwh. Siden 2007 er forbruget reduceret fra 10,8 mio. kwh. Og målet er stadigt at komme under 8 mio. kwh. Forsyningssekretariatets benchmarking viste, at der for Esbjerg Spildevand A/S er et effektiviseringspotentiale på 10,7 mio. kr., hvoraf 0,7 Mio kr. skal realiseres i Redegørelse om samfundsansvar Esbjerg Forsyning udfører en væsentlig samfundsnyttig opgave, da vi er med til at sikre borgerne i Esbjerg Kommune rent drikkevand, fjernvarme og afledning af spildevand. Vi har fokus på at udvise ansvarlighed i det daglige over for vores kunder, ansatte, miljøet og det øvrige samfund. Faste omdrejningspunkter i vores arbejdskultur er bl.a. fokus på, hvordan vi bruger naturressourcerne, hvordan vi påvirker miljøet og kundernes helbred og hvordan medarbejderne trives. I det følgende beskrives udvalgte aktiviteter på områderne samfund, medarbejdere, miljø, kunder og leverandører: SAMFUND Vi engagerer os i samfundet omkring os. Det gør vi bl.a. gennem input til lovgivningen inden for virksomhedens interesseområder. Det sker enten direkte eller via brancheforeningerne, vi er medlem af; DANVA og Dansk Fjernvarme. Endvidere er vi engageret i flere forskningsprojekter, som også kan have generel gavn for vand-, varme- og spildevandssektorerne. Vi er bl.a. involveret i projekterne Termis på Varmeforsynings- området og Mikrobiologisk database på spildevands-området. Esbjerg Forsyning arbejder generelt med at styrke information til samfundet omkring minimering af ressourcer, rent vand, energibesparelser mv. på vores hjemmeside. Esbjerg Forsynings kundeservice sørger 15

16 også for at informere vores kunder og undersøge henvendelser. Esbjerg Forsyning arbejder aktivt med information og aktive arrangementer for hele lokalsamfundet. År 2012 blev der afholdt flere lokale arrangementer f.eks. Vandets Dag med plantning af træer i ny skov ved Lustrup, hvor der blev plantet stk. træer. Varmens Dag på Citycentralen, ny spids- og reservelast central, hvor der bl.a. blev informeret om miljørigtig biobrændsel. Vi er åbne for at arbejde med bæredygtige projekter, og deltager i uddannelses-arrangementer, infomerer om virksomheden og er åbne overfor nye udviklingsprojekter. Nær samfundet: Esbjerg Forsyning tager del i det sociale ansvar ved at samarbejde med lokalsamfundet om jobafklaringer, arbejdsprøvninger, praktikanter, studerende mv. Esbjerg Forsyning samarbejder hovedsageligt med jobcentrene under Esbjerg Kommune, hvor det er aftalt, at de til enhver tid kan henvende sig til os med hensyn til praktikpladser, og i det omfang at vi kan finde opgaver og ressourcer til det, tager vi vores andel. I 2012 havde Esbjerg Forsyning syv ansatte på fleksjob, ligesom der blev indgået aftale om fire arbejdsprøvninger samt to praktikaftaler af kortere varighed. Desuden var der ansat en ingeniørstuderende i et halvt år, som del af et uddannelsesforløb. Fleksjobbene, arbejdsprøvningerne samt praktikaftalerne ligger pænt fordelt på alle afdelinger ved Esbjerg Forsyning. Øvrige samfund: Esbjerg Forsyning har i 2012 støttet det globale sociale ansvar ved et samarbejde med en vandforsyning i den Bosniske by Kupres (< indbyggere) om hjælp med materialer som f.eks. brugte vandmålere / udstyr og brugt arbejdstøj. MEDARBEJDERE Esbjerg Forsyning har en vision, hvor der bl.a. er nævnt, at virksomheden vil sikre at være en attraktiv arbejdsplads, med stolte medarbejdere, hvor der er plads til at blive set og hørt. Vi vil sikre at leve op til denne vision og have glade og tilfredse medarbejdere ved bl.a. at tildele de ansatte opgaver, der udfordrer og udvikler. De tilbydes løbende kompetenceudvikling og Esbjerg Forsyning sikrer til stadighed at den nødvendige viden er til stede hos alle medarbejderne. Der afholdes årligt en medarbejdertilfredshedsundersøgelse og der afholdes årligt en medarbejderudviklingssamtale (MUS). Der er indgået lokalaftaler og udfærdiget en personalepolitik, samt indgået aftaler om personalegoder (rabatordninger), der fuldt ud sikrer de ansatte gode ansættelsesforhold og rettigheder. Desuden tilstræber vi stor medarbejderinvolvering i samarbejds- og sikkerhedsudvalgene. 16

17 Medarbejder udviklingssamtaler: Udviklingssamtaler (MUS) mellem nærmeste leder og medarbejder er obligatorisk ved Esbjerg Forsyning, og foregår en gang årligt, fortrinsvis i første halvår. Samtalen skal fremme kommunikation, trivsel, samarbejde og udvikling af kompetencer og derudover giver samtalen mulighed for indflydelse på egen jobsituation og for at udtrykke synspunkter, forventninger og vilkår i jobbet. Den ansatte bliver bekendt med lederens vurdering af arbejdsindsatsen og lederen får en tilbagemelding på sin ledelse. Udviklingssamtalen er ligeledes med til at matche kompetencer og ansvar. Foruden denne samtale er Esbjerg Forsyning altid åben overfor deltagelse i relevant efter/- og videreuddannelse samt kurser efter aftale med ledelsen. I 2012 har Esbjerg Forsyning haft et mål i strategipasset om 100% afholdelse af MUS-samtaler. Målet blev nået i 2012, og i tillæg hertil har der for langt hovedparten af medarbejderne været afholdt en halvårlig opfølgningssamtale. Sygefravær og håndtering: Et af de strategiske mål, der også er med i strategipasset, som Esbjerg Forsyning har fokus på, er sygefravær og håndtering af sygefravær. Målet er at reducere og forebygge sygefraværet, og ende ud med en faldende tendens. Esbjerg Forsyning har en helt klar sygefraværspolitik som specifikt beskriver, hvornår man henvender sig til den syge medarbejder og hvordan man kan afholde en sygesamtale. Desuden benyttes flere muligheder for at fastholde den syge i arbejdet ved f.eks. at tilbyde den sygemeldte at genoptage sit arbejde på deltid i en periode eller genoptage med at få skåneopgaver m.v. Herudover har Esbjerg Forsyning en samarbejdsaftale med et fysioterapicenter, hvor aftalen lyder, at Esbjerg Forsyning kan henvise sine ansatte uden en lægehenvisning. Fysioterapien betales af Esbjerg Forsyning og evalueres løbende. I foråret 2013 gennemføres en sundhedsprofil i virksomheden. Alle ansatte tilbydes denne undersøgelse. Undersøgelsen vil foregå i arbejdstiden, for bl.a. at motivere flere til at deltage. Undersøgelsen vil være med til at afdække de ansattes sundhed ved bl.a. at have fokus på motion, kost, rygning, søvn og kondital. Der gennemføres efterfølgende en personlig opfølgning og sluttelig en samlet evaluering af hele processen. Esbjerg Forsyning udfærdiger hvert kvartal en specificeret sygefraværs-statistik, hvor man kan se hvor i virksomheden og indenfor hvilken kategori sygefraværet har været størst. Det kan give lederne et redskab til at iværksætte relevante tiltag til forebyggelse og nedbringelse af sygefravær. Sygefraværet har været svagt faldende indenfor de seneste år, og til sammenligning kan nævnes, at gennemsnittet i 2009 var på 8,9 sygedage, hvor den i 2012 er faldet til 8,4 sygedage. Statistikken indeholder alle sygedage hvilket vil sige, at sygefravær der strækker sig hen over weekender og andre fridage også talt er med i opgørelsen. 17

18 Fra året 2013 ændres opgørelsen af sygefravær til en procentvis statistik, og Esbjerg Forsyning er gået i samarbejde med fem andre forsyningsvirksomheder fra Jylland om at benchmarke sygefraværet via denne model. Den nye model vil kun have fokus på sygefravær på faktiske arbejdstimer, hvilket vil sige, at der ikke længere medtages timer fra weekender eller sh-dage. Esbjerg Forsyning vil stadig specificere sygefraværet på kategorier, således at relevante tiltag kan iværksættes. Medarbejderinvolvering gennem Samarbejdsudvalg (SU): Esbjerg Forsyning har indgået en lokalaftale om samarbejde, som har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere ved Esbjerg Forsyning. Lokalaftalen bygger på en forudsætning om, at der er gensidig tillid mellem parterne og at aftalen medvirker til at forbedre arbejdsmiljøet og øge arbejdsglæden. Aftalen er let at forstå og administrere, så ledere og medarbejdere kan bruge kræfterne på deres daglige arbejde. Aftalen skal sikre, at der på den enkelte arbejdsplads skabes en fælles holdning mellem ledelse og medarbejdere til prioritering af opgaverne, og til hvordan disse skal løses, og at lokalaftalen om samarbejde ved Esbjerg Forsyning respekterer de gældende aftaler de centrale parter har indgået, samt Husaftalen med akademikere, maskinmestre og lignende ansat ved Esbjerg Forsyning (AC-aftalen). I 2012 har vi gennemført de fire årligt planlagte SUmøder med deltagelse af repræsentanter fra ledelse og medarbejdere. I tillæg hertil har direktionen haft 12 månedlige statusmøder med alle tillidsrepræsentanter. Personalepolitikker og styrkelse af sociale netværk: Ved Esbjerg Forsyning har man valgt at overdrage de fleste politikker og retningslinjer fra de kommunale aftaler, da Esbjerg Forsyning blev selskabsgjort. Størstedelen af disse politikker er døbt lokalaftaler, og det er aftaler, der er indgået mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne for de forhandlingsberettigede fagforbund i virksomheden. Desuden har AC-siden og maskinmestrene, der ikke har overenskomst under DI, udfærdiget deres egen husaftale med Esbjerg Forsyning. Denne husaftale indeholder stort set de samme politikker og retningslinjer som de førnævnte lokalaftaler eller henviser til nævnte lokalaftaler. Den overordnede personalehåndbog blev færdig og omdelt til samtlige ansatte medio Alle lokalaftaler samt personalehåndbogen er tilgængelig online via Esbjerg Forsynings intranet, og alle ansatte har adgang til intranettet. Esbjerg Forsyning gør meget for at styrke de sociale netværk. En gang årligt arrangerer virksomheden en såkaldt Forsyningsdag. Forsyningsdagen er et arrangement for samtlige ansatte og indeholder ofte en tur ud fra virksomheden, hvor de ansatte får en eller anden form for oplevelse sammen. Arrangementet afsluttes altid af en samlet frokost, hvor de ansatte på tværs af forsyningsgrene kan lære hin- 18

19 anden at kende. Dagen arrangeres i arbejdstiden og der er mødepligt. Herudover har virksomheden en personaleforening der årligt arrangerer 5-6 arrangementer også med ægtefælle/familie. Ture til Legoland, tur i cirkus, julebanko, julefrokost og meget mere, er eksempler. Endelig betaler Esbjerg Forsyning deltagergebyr til dem der ønsker at deltage i det årlige vestkystløb, til stafetten, til natløbet, cykelkampagnen, gåkampagnen eller andre sundhedsfremmende arrangementer. Medarbejdertilfredsheds-undersøgelsen: Esbjerg Forsyning foretog i samarbejde med Rambøll en tilfredshedsundersøgelse i slutningen af 2011, der fik en samlet svarprocent på i alt 93 %, hvilket var yderst tilfredsstillende. Vi formåede dog at øge svarprocenten i tilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført ultimo 2012, hvor svarprocenten blev flotte 97%. Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen 2012 var ligeledes meget tilfredsstillende. Undersøgelsens overordnede resultat viste, at 96 % af medarbejderne er tilfredse eller meget tilfredse med at være ansat hos Esbjerg Forsyning. Det er en lille forbedring i forhold til 2011, hvor 93 % af medarbejderne var tilfredse eller meget tilfredse. Rambøll fremhæver særligt i deres afrapportering på undersøgelsen, at medarbejderne er fortsat rigtig godt tilfredse med deres arbejdssituation og samarbejdet og trivslen i afdelingerne. Områder som ansættelsesvilkår og uddannelsesmuligheder er ligeledes områder, hvor der er sket markant udvikling i den positive retning i forhold til Resultater blev i 2011 sammenlignet med Rambølls benchmarkdatabase, der består af en række danske private og offentlige sammenlignelige virksomheder. På alle kategorier lå Esbjerg Forsynings gennemsnitlige besvarelser højere end benchmark. I 2012 blev resultaterne sammenlignet med 2011 og igen var de gennemsnitlige besvarelser bedre end Esbjerg Forsyning har været i gang med en opfølgning på undersøgelsen fra 2012, og en handleplan er blevet iværksat indenfor de områder, hvor der trods en flot besvarelse, var plads til forbedringer. Tilfredshedsundersøgelsen forventes at blive gentaget ultimo MILJØ Miljø, klima og energi: Vi vil holde et miljømæssigt højt fagligt fokus. I alle vore opgaver skal energiforbruget og anvendelsen af ressourcer konstant optimeres, så vi fastholder vores grønne profil. Vi er åbne over for anvendelsen af ny grøn teknologi og deltager gerne i miljøvenlige udviklingsprojekter. Esbjerg Forsyning har siden 2003 haft et miljøledelsessystem efter ISO 14001, hvor der årligt er ekstern audit på systemet. Esbjerg Forsyning er også medlem af Miljønetværk Syd og udarbejder årligt en omfattende miljøredegørelse med mål, handlinger, opfølgning mv. Miljøredegørelsen for 2012 kan findes på Esbjerg Forsynings hjemmeside. 19

20 Esbjerg Forsyning arbejder med projekter, der samfundsmæssigt, miljø-, energi- og klimatilpasningsmæssigt giver optimale løsninger, f.eks. projektet med separatkloakering i Esbjerg Kommune og etablering af fjernaflæste målere, som kan forhindre et stort vandspild ved at spore evt. lækager. Sundhed og sikkerhed: Arbejdsmiljøgrupperne og alle medarbejdere er med til at sikre et sundt arbejdsmiljø rundt på alle arbejdspladser ved Esbjerg Forsyning. (Stk.) Anmeldte arbejdsulykker til Arbejdstilsynet Arbejdsulykker uden fravær Der arbejdes aktivt med at forbygge arbejdsulykker ved at registrere og arbejde med de Nærved ulykker der opstår, så de ikke bliver til arbejdsulykker. Nærved ulykker: (Stk.) Kunder Vi vil levere god kvalitet til kunderne. Det gælder både den driftsmæssige kvalitet og måden vi kommunikerer på. Kunderne skal have enkel, letforståelig information. Og så er service et nøgleord. Alle medarbejdere skal være med til at give kunden god service lige fra første henvendelse til opgaven slutter. I 2012 har vi haft fokus på at få hjemtaget aflæsninger på alle vores aktive målere, for at kunne afregne vores kunder for det faktiske forbrug. Vi vil gerne afregne så korrekt som muligt samt undgå at skulle regulere efter et skønnet forbrug i form af store efterregninger til gene for kunderne. Leverandører I forbindelse med udvælgelse af leverandører og andre samarbejdspartnere vil Indkøb i samarbejde med de øvrige funktioner i Esbjerg Forsyning sikre ordentlige, etiske, sociale og miljømæssige forhold i hele forsyningskæden, det være sig leverancer af både varer og/eller tjenesteydelser. I 2012 er der etableret en ny QSE-organisation, hvor kvalitet, arbejdsmiljø og miljø er en del af hinanden. Og med henblik på at sikre at tingene lever i afdelingerne, er der etableret QSE koordinatorer i afdelingerne. Der arbejdes aktivt på en QSE-handlingsplan, hvor APV Arbejdspladsvurderingen indgår. Der arbejdes systematisk hen imod, at Esbjerg Forsyning arbejdsmiljøcertificeres efter OHSAS I forbindelse med udvælgelse og/eller prækvalificering af nye leverandører skal leverandørerne underskrive en tro og love-erklæring og i fremtidige nye leverandøraftaler vil det ligeledes være et punkt som leverandørerne skal forholde sig til for at få en aftale med Esbjerg Forsyning. Såfremt der på et hvilket som helst tidspunkt opstår tvivl om en leverandørs efterlevelse af forholdene, vil leverandøren blive bedt om at bringe forholdene i orden, hvilket vil blive efterprøvet ved en decideret leverandør-audit. Følgende er fremover med i enhver ny leverandøraftale. 20

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

NK-Vand A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 32 10 26 54. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015. Dirigent: ...

NK-Vand A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 32 10 26 54. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 32 10 26 54 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. april 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014

Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent ROBÆK Godkendt Tlf 87 58 31 00 Østergade 9 Hovedgaden 41

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

F. Junckers Industrier A/S

F. Junckers Industrier A/S F. Junckers Industrier A/S Værftsvej 4, 4600 Køge CVR-nr. 66 92 02 16 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Som dirigent:... Kenneth Enevold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87 CVR-nr. 21 36 70 87 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere