PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE"

Transkript

1 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C PARTERNE STYRKER DET CENTRALE OG LOKALE SAMARBEJDE Et godt samarbejde og et velfungerende partssystem er væsentlige elementer i udviklingen af statslige arbejdspladser præget af effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen samt motivation og trivsel. De centrale parter vil fremadrettet understøtte udviklingen af arbejdspladserne endnu bedre gennem en øget forståelse af værdien af et godt samarbejde med fælles ansvar, tillid og åbenhed samt kendskab til og respekt for parternes legitime roller og opgaver. Parterne er enige om, at en fokuseret og helhedsorienteret ledelsesindsats, en velfungerende tillidsrepræsentantfunktion og et velfungerende samarbejdsudvalg samt et bredt funderet samarbejde præget af løbende dialog og gensidig respekt er væsentlige forudsætninger for en sådan udvikling. Derfor er det væsentligt med klarhed over og forståelse af legitimiteten af de forskellige aspekter af rollerne som henholdsvis tillidsrepræsentant og leder samt gode rammer for og kompetencer til at udfylde disse roller godt. Parterne vil i fællesskab understøtte det fælles lokale ansvar for udviklingen af effektive statslige arbejdspladser ved aktivt at bidrage til, at samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter, medarbejdere og ledelse fungerer lokalt på de statslige arbejdspladser. Det skabes ved en lokal gensidig respekt for henholdsvis tillidsrepræsentantens og ledelsens legitime rolle - og gennem en forståelse og anerkendelse af, at parterne kan tage flere forskellige midler i anvendelse i udvikling af arbejdspladsen, herunder lokal dialog, drøftelser, forhandlinger og aftaler med henblik på at sikre fælles ejerskab. Det er et lokalt ansvar på alle arbejdspladser at fremme det gode samarbejde, og de centrale parter tager et fælles ansvar for at styrke samarbejdet centralt og lokalt.

2 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C Lokal indsats Parterne vil derfor i overenskomstperioden iværksætte fælles indsatser lokalt på de statslige arbejdspladser for at understøtte de lokale parter og derigennem bidrage til at øge effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Initiativerne iværksættes primo 2016 i forlængelse af den fælles afklaring parterne imellem. Som et element vil parterne etablere partsfælles rådgivning, hvor parterne vil være til stede på statslige arbejdspladser, når det ønskes af begge lokale parter. Formålet er at understøtte de lokale parter i at håndtere udfordringer med samarbejdet. Den partsfælles rådgivning vil være et supplement til Samarbejdssekretariatets rådgivning og er afgrænset i forhold til det fagretlige system. Det er parternes opfattelse, at en dialog mellem de centrale og de lokale parter på den enkelte arbejdsplads kan være en effektiv understøttelse af det lokale samarbejde og samtidig kan give de centrale parter viden, der kan komme andre arbejdspladser til gavn. Parterne vil derfor også tage initiativ til at bringe statslige arbejdspladser sammen på tværs af erfaringsgrundlag med henblik på gensidigt at kvalificere det lokale samarbejde. Ligeledes kan parterne, hvis der lokalt opstår ønske om det, understøtte udviklingsforsøg på enkelte statslige arbejdspladser med henblik på at videreudvikle det lokale samarbejde på den pågældende arbejdsplads og samtidig opnå erfaringer og inspiration, der kan udbredes til andre arbejdspladser. Parterne vil herudover i fællesskab udbrede kendskabet til værdien af et velfungerende lokalt samarbejde, herunder betydningen af kendskab til og respekt for de forskellige legitime roller og opgaver på arbejdspladsen. I tilknytning hertil vil parterne stille relevant fælles uddannelse til rådighed for ledere og tillidsrepræsentanter. Budskaberne i den fælles uddannelse kan efterfølgende tjene som inspiration i parternes egen uddannelse og rådgivning af henholdsvis tillidsrepræsentanter og ledere. Parterne vil løbende have fokus på at formidle erfaringer og viden, der indsamles undervejs i perioden, herunder om effekter af det gode lokale samarbejde på opgaveløsningen.

3 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag C Fælles afklaring Som grundlag for indsatserne vil parterne gennemføre en fælles afklaringsfase, der tilstræbes afsluttet senest ultimo I fasen vil parterne drøfte og identificere forudsætninger for det gode lokale samarbejde, herunder hvilke forskellige legitime opgaver og hensyn tillidsrepræsentanten og ledelsen varetager inden for det lokale partssystem, og hvilken betydning gode rammer og kompetencer har i den forbindelse. Parterne vil desuden etablere en fælles viden om, hvilke erfaringer med det lokale samarbejde der allerede foreligger på det statslige område. I den forbindelse vil blandt andet erfaringer fra parternes fælles projekt om tillid og samarbejde indgå. Der vil i afklaringsfasen blandt andet indgå dialog med og besøg på udvalgte statslige arbejdspladser, herunder eventuelt i form af workshops med inddragelse af lokale parter. I den forbindelse kan lokale parters erfaringer med at håndtere udfordringer med fx en ny organisationsstruktur eller geografisk adskilte lokationer indgå. Dialogen kan ligeledes give inspiration til, hvorledes de centrale parter kan understøtte de lokale parter i arbejdet med at fremme et godt lokalt samarbejde. En god fælles forståelse blandt de centrale parter er væsentlig for en effektiv fælles understøttelse af de lokale parters samarbejde. Organisering Indsatsen i perioden organiseres ved en styregruppe med repræsentation fra CFU og Moderniseringsstyrelsen. Der skal udarbejdes et endeligt kommissorium for indsatsen. Da parterne løbende indsamler konkrete erfaringer med effekten af den partsfælles indsats på arbejdspladserne, vil styregruppen i fornødent omfang kunne foretage tilpasninger af indsatsen.

4 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag D PARTSFÆLLES INDSATS FOR ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ Et godt psykisk arbejdsmiljø og et tillidsfuldt samarbejde er afgørende for medarbejderes og lederes trivsel og dermed for produktiviteten og for kvaliteten i opgaveløsningen. CFU og Moderniseringsstyrelsen vil i fællesskab sætte fokus på og understøtte de statslige arbejdspladser i deres arbejde med det gode psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladserne repræsenterer en mangfoldighed af opgavetyper, medarbejdere og organisatoriske forskelle mv. En lige så stor mangfoldighed kan der derfor være i de faktorer, som har betydning for det psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. Konkrete tiltag, der sigter mod at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø, skal derfor variere og målrettes afhængig af lokale vilkår og behov. Et fælles træk ved arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø er, at de generelt er kendetegnet ved tillid, gensidig respekt og anerkendelse. Dette fremmes typisk gennem et godt samarbejde og en løbende og troværdig dialog mellem ledere og medarbejdere, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Et andet fælles træk er, at der er en god fælles forståelse af kerneopgaver og retning samt en forståelse af roller, rammer og forventninger til arbejdsopgavernes udførelse. Arbejdet med at skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø kræver, at alle på arbejdspladsen tager ansvar. Ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen, samarbejdsudvalget, tillidsrepræsentanten og øvrige medarbejdere må tage et fælles ansvar både for, at det går godt, og når eventuelle problemer opstår og skal løses. Problemer med det psykiske arbejdsmiljø kan føre til øget sygefravær, mistrivsel og høj personaleomsætning og til, at arbejdet ikke udføres så godt og effektivt som muligt. Det er derfor væsentligt løbende at være opmærksom på arbejdsmiljøet og at adressere de konkrete udfordringer, hvis der er tegn på dårligt arbejdsmiljø. I den forbindelse kan det eksempelvis være væsentligt at have en målrettet dialog om forventninger til arbejdsopgaverne og arbejdsopgavernes udførelse, opmærksomhed på håndtering af forandringer samt dialog om og opmærksomhed på sygefravær, herunder forventningsafstemning i forbindelse med tilbagevenden fra sygdom. At kunne arbejde målrettet og effektivt med det psykiske arbejdsmiljø kræver, at man har kendskab til alle de faktorer, som konkret kan have en positiv eller negativ betydning for det psykiske arbejdsmiljø.

5 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag D Parterne er enige om at understøtte det fælles lokale arbejde for det gode arbejdsmiljø. Det sker med udgangspunkt i en fælles forståelse af, at løsninger med reel lokal effekt skabes med udgangspunkt i de konkrete vilkår på arbejdspladserne, og at der er forskel på arbejdspladser, arbejdsopgaver og medarbejdere. Indsatser CFU og Moderniseringsstyrelsen vil derfor i overenskomstperioden iværksætte fælles indsatser lokalt på de statslige arbejdspladser for at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og derigennem bidrage til at øge effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Det er parternes opfattelse, at den lokale drøftelse er meget væsentlig, hvis der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø. Dette skal ses i sammenhæng med strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem til Rejsehold Som et helt centralt element vil parterne i fællesskab etablere et rejsehold, der efter nærmere aftale med de lokale parter kan understøtte arbejdspladserne i at håndtere konkrete udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det er parternes opfattelse, at en dialog mellem de centrale og de lokale parter på den enkelte arbejdsplads om udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø samt inspiration til at håndtere disse kan være en effektiv støtte til det lokale arbejde for at bedre det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig kan det give de centrale parter viden, der kan komme andre arbejdspladser til gavn. De lokale parter og rejseholdet afklarer tilrettelæggelsen af indsatsen, herunder hvem på arbejdspladsen der medvirker. Formidling Parterne vil i fællesskab viderebringe erfaringer med værdien af et godt psykisk arbejdsmiljø. Dette vil blandt andet ske ved at invitere ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter mv. til informationsmøder forskellige steder i landet. Parterne vil løbende have fokus på at formidle erfaringer og viden, der findes på området og indsamles undervejs i projektet, herunder om effekter af et godt psykisk arbejdsmiljø på opgaveløsningen. Desuden vil parterne løbende indsamle konkrete erfaringer med effekten af den partsfælles indsats på arbejdspladserne og i fornødent omfang foretage en tilpasning af indsatsen. Fælles afklaring Som grundlag for indsatserne vil parterne gennemføre en fælles afklaringsfase, der tilstræbes afsluttet senest ultimo 2015.

6 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag D Der vil i afklaringsfasen blandt andet indgå dialog med udvalgte statslige arbejdspladser og andre aktører på arbejdsmiljøområdet med henblik på at opnå viden om erfaringer med at arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Dialogen skal give inspiration til, hvorledes de centrale parter kan understøtte de lokale parter i arbejdet med at fremme et godt arbejdsmiljø. Organisering Indsatsen i perioden organiseres ved en styregruppe med repræsentation fra CFU og Moderniseringsstyrelsen. Der skal udarbejdes et endeligt kommissorium for partsprojektet. Styregruppen vil løbende drøfte resultaterne af indsatserne med henblik på at kunne foretage tilpasninger i fornødent omfang.

7 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E PARTERNES FÆLLES ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIK- LING I STATEN Kompetenceudvikling er vigtig for at kunne understøtte fleksibilitet, effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen på de statslige arbejdspladser. Kompetenceudvikling er tillige et væsentligt element i sikringen af den enkelte medarbejders employability. I forlængelse heraf satte parterne ved OK13 i fællesskab et styrket fokus på kompetenceudvikling i staten. Den partsfælles indsats i perioden, etablering af en årlig dialog med repræsentanter fra arbejdspladser og organisationer samt Kompetencesekretariatets målrettede rådgivningsarbejde er nogle af de tiltag, parterne vurderer, har båret frugt i perioden og derfor skal fortsætte. Parterne ønsker endvidere at videreføre de ved OK13 aftalte rammer for parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten, herunder det partsfælles Kompetencesekretariat. Parterne er enige om, at der fortsat skal afsættes betydelige ressourcer til kompetenceudvikling i staten. Den partsfælles indsats skal fortsat have fokus på den lokale effekt af kompetenceudvikling. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) Fonden videreføres, og der afsættes i alt 24,6 mio. kr. årligt i perioden. I 1. år tilføres der yderligere 0,5 mio. kr. De ekstra midler fordeles forholdsmæssigt mellem de tværgående og de særlige gruppevise fokus- og indsatsområder. Parterne lægger vægt på, at der fortsat er stærkt fokus på lokal forankring for at skærpe effekten af den kompetenceudvikling, der gennemføres lokalt, samt videreformidlingen heraf. Tværgående fokus- og indsatsområder: I alt afsættes 14,8 mio. kr. årligt. Parterne er enige om følgende fokus- og indsatsområder: Omstilling, herunder - Understøttelse af arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser - I arbejdspladsprojekter kan der i ganske særlige tilfælde gives støtte til kompetenceafklaring af overtallige medarbejdere

8 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E Organisatorisk udvikling - Understøttelse af større projekter med fokus på den organisatoriske tilstand og udvikling Tilskud i forbindelse med ansættelse i integrations- og oplæringsstillinger i henhold til parternes aftale af 27. juni Herudover særlige indsatser besluttet af parterne. Parterne kan i perioden foretage en yderligere konkretisering af de tværgående fokus- og indsatsområder. Særlige gruppevise fokus- og indsatsområder: Af fondens midler afsættes i alt 9,8 mio. kr. årligt til særlige gruppevise fokus- og indsatsområder: På Akademikernes område i alt 4,6 mio. kr., På LC/CO10 s område i alt 2,9 mio. kr., På OAO s område i alt 2,3 mio. kr. Parterne beslutter og konkretiserer i perioden de gruppevise fokus- og indsatsområder, eksempelvis vedrørende ledelsesudvikling for specifikke grupper. Kompetencefonden Kompetencefonden videreføres, og der afsættes i alt 32,8 mio. kr. årligt i perioden. I 1. år tilføres der yderligere 0,6 mio. kr. Parterne er enige om, at den ved OK13 igangsatte udvikling af et nyt administrations- og evalueringssystem af Kompetencefonden gennemføres. I forbindelse med fordelingen af midler fra Kompetencefonden til ministerier og styrelser skal der arbejdes for lokal opmærksomhed på, at midlerne kommer fra partssystemet, er et supplement og udmøntes i overensstemmelse med parternes aftale om Kompetencefonden. Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling Den nuværende organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling, herunder Kompetencesekretariatet, videreføres.

9 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag E Kompetencesekretariatet fortsætter det opsøgende arbejde. Den igangværende indsats for medarbejderudviklingssamtaler med effekt fortsættes, hvor der i perioden også vil være fokus på medarbejdernes livssituation, eksempelvis seniorers fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Kompetencesekretariatet vil fortsat i deres rådgivning understøtte arbejdspladsernes gennemførelse af kompetenceudvikling med effekt. Tilknytningsordningen videreføres i perioden. Parterne fastsætter hver især i samarbejde med Kompetencesekretariatet de nærmere retningslinjer for administrationen af ordningen. Ovenstående indebærer, at aftalen om kompetenceudvikling videreføres uændret, aftalen om Kompetencefonden videreføres med de ovenfor anførte ændringer, aftalen om FUSA videreføres med de ovenfor anførte ændringer, og at aftalen om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten videreføres uændret.

10 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU VILKÅR FOR ANSÆTTELSE AF CHEFER Bilag F CFU/Akademikerne og Finansministeriet har i forbindelse med aftale- og overenskomstfornyelsen drøftet perspektiver for et nyt grundlag for løn- og ansættelsesvilkår for chefer på det statslige område. Parterne er enige om i perioden at afsøge mulighederne for at fastsætte nye rammer for ansættelse af chefer med henblik på, at disse kan træde i kraft den 1. juli Afsøgningen søges afsluttet senest januar Drøftelserne har taget udgangspunkt i en erkendelse af, at chefområdet på baggrund af den historiske udvikling er præget af forskelligartede ansættelsesgrundlag og til dels ugennemsigtige lønstrukturer med elementer, der ikke i alle tilfælde virker efter hensigten. Det er således parternes ambition, at der kan etableres et nyt fælles grundlag for ansættelse af chefer med en gennemsigtig og enkel lønstruktur. Det er ikke intentionen, at et nyt ansættelsesgrundlag skal give chefer en anden lønudvikling end lønudviklingen for øvrige ansatte i staten. Afsøgningen føres med følgende udgangspunkt: Fleksibilitet og fornyelse En ny aftale skal på den ene side kunne tilbyde løn- og ansættelsesvilkår, der giver gode muligheder for at rekruttere og fastholde højt kvalificerede chefer i staten og på den anden side give fleksible rammer for løbende fornyelse, udvikling og tilpasning af ledelsesstruktur og sammensætning af cheflaget, således at de statslige institutioner til enhver tid kan leve op til ændringer i krav og behov. Ansættelsesgrundlaget skal basere sig på almindelige ansættelsesretlige regler. En ny chefaftale skal indeholde aftalte rammer for forsvarlige aftaler om fratrædelse eller overgang til anden stilling/funktion, der understøtter behovet for fleksibilitet og mobilitet. Parterne er enige om, at det er et anliggende mellem den enkelte chef og ansættelsesmyndigheden at aftale konkrete vilkår inden for aftalens rammer, herunder om ansættelsens varighed. Ansættelse af chefer skal endvidere basere sig på de generelle aftaler og de fælles regelsæt, der er aftalt mellem Finansministeriet og centralorganisationerne, jf. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, bilag 2.

11 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag F Dækningsområde Dækningsområdet for en ny aftale er chefer i de statslige institutioner ekskl. det selvejende område, uddannelsesinstitutioner og DSB. Parterne er i den forbindelse enige om også at drøfte perspektiver i forhold til det øvrige forhandlingsområde. Aftalen skal omfatte egentlige chefstillinger i staten, der ikke besættes på tjenestemandsvilkår. Dette omfatter alle stillinger, der hidtil har været klassificeret i lr. 37 og derover - herunder stillinger, der har været omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Herudover er det intentionen, at også andre chefstillinger skal kunne omfattes. Parterne drøfter de nærmere forhold i den forbindelse, herunder afgrænsningen af sådanne stillinger. Løn Der aftales en enkel lønmodel, hvor den enkelte chef aftaler de konkrete lønvilkår individuelt med ansættelsesmyndigheden. Hidtidige regler om klassificering/indplacering af stillinger ved aftale mellem overenskomstparterne finder ikke anvendelse. Håndteringen af de overordnede rammer for indplacering af stillinger i stillingsniveauer skal afklares. Det er væsentligt for parterne, at der bliver transparens omkring løndannelsen for chefer, og organisationerne forudsætter, at der fortsat vil være adgang til relevant lønstatistik for chefer. Etablering af et nyt ansættelsesgrundlag for chefer indgår i bevillingsmyndighedernes løbende overvejelser vedrørende stillingskontrollen.

12 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag G FRATRÆDELSESBELØB VED ÅREMÅLSANSÆTTELSER Aftale om ændring af aftale om løn- og andre ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten 1. 2 og 3 i aftale af 31. oktober 2001 om løn- og andre ansættelsesvilkår under åremålsansættelse i staten affattes således: 2. Det kan aftales, at der ved åremålsansættelsens udløb ydes et fratrædelsesbeløb til åremålsansatte, som ikke er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb (tilbagegangsstilling). Stk. 2. Fratrædelsesbeløbet udgør et beløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen for hvert fulde års åremålsansættelse. Stk. 3. Hvis en åremålsansættelse forlænges, betragtes hele perioden under ét, og fratrædelsesbeløbet udbetales først ved fratræden i forbindelse med udløbet af det forlængede åremål. Stk. 4. Fratrædelsesbeløb efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvor den ansatte direkte efter udløb af åremålsperioden genansættes i åremålsstillingen, ansættes i en chefstilling eller ansættes i anden tilsvarende eller højere stilling inden for ansættelsesområdet Ved ansøgt afsked før åremålets udløb ydes der ikke fratrædelsesbeløb, medmindre dette er eller bliver aftalt. Stk. 2. Fratrædelsesbeløb efter stk. 1 bortfalder i alle tilfælde, hvor den ansatte direkte efter udløb af åremålsperioden er i et ansættelsesforhold inden for det hidtidige ansættelsesområde eller inden for ansættelsesområdet for en eventuel tilbagegangsstilling. 2. Aftalen har virkning for nyansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. juni 2015 eller senere. 1 Ansættelsesområdet skal her forstås bredt (og ikke nødvendigvis kun det, der gælder for åremålsansættelsen). Præciseres nærmere.

13 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Bilag H OPSPARINGSDAGE 1. Den ansatte kan vælge at få tilgodehavende afspadsering for over-/merarbejde, der ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb, konverteret til opsparingstimer/dage. 2. Tilsvarende gælder for eventuel afspadsering optjent for arbejde på ubekvemme tidspunkter, som ikke er afviklet inden afspadseringsfristens udløb. 3. Ansættelsesmyndigheden kan fastsætte et maksimum, dels for hvor mange timer, der årligt kan konverteres, dels for den til enhver tid værende opsparing. Maksimum kan ikke fastsættes til mindre end 74 timer for ansatte på deltid og plustid en forholdsmæssig del heraf. 4. Afspadsering, der efter pkt. 1 og 2 er konverteret til opsparingstimer/dage, kan ikke senere tilbageføres og godtgøres kontant, jf. dog pkt Tidspunktet for afvikling af opsparingstimerne fastlægges efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte. Afvikling kan ske såvel i timer som i hele dage. 6. Ved afvikling af opsparingstimerne har den ansatte ret til sædvanlig løn, inkl. eventuelle fast påregnelige tillæg. 7. Ved ansættelsesforholdets ophør afregnes eventuelle uafviklede opsparingstimer kontant med den aktuelle timeløn. 8. Hvis opsparingen af timer ved den ansattes eller ansættelsesmyndighedens opsigelse af ansættelsesforholdet overstiger det i pkt. 3 angivne timetal, kan ansættelsesmyndigheden kræve, at de overskydende timer afvikles i opsigelsesperioden. 9. Ved nyordningens ikrafttræden ændres eksisterende konverterede omsorgsdage til opsparingsdage og omfattes af de herom fastsatte regler. 10. Ændringerne berører ikke omsorgsdage, der i henhold til barselsaftalen ydes til forældre med mindre børn.

14 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Bilag I AFTALE OM AT UNDTAGE GRUPPER I FOLKEKIRKEN UNDER AKADEMIKERNES FORHANDLINGSOMRÅDE FRA PULJESTYRINGEN UNDER LOKALLØNSORDNINGEN 1. Denne aftale omfatter tjenestemænd omfattet af aftale om lokalløn, som er ansat som organist, kirkemusikskolelærer eller kantor under Akademikernes forhandlingsområde i folkekirken. 2. Med virkning fra 1. april 2015 og indtil videre undtages de i 1 nævnte medarbejdergrupper fra puljestyringen i aftale om lokalløn. Lønforbedringer kan derfor aftales uden for pulje efter bestemmelserne i aftalen om lokalløn, så længe nærværende aftale er gældende. Stk. 2. Undtagelsen fra puljestyringen sker på vilkår, der fremgår af 3-5. Stk. 3. Herudover er aftale om lokalløn gældende i sin helhed. 3. Så længe denne aftale gælder, kan der af de parter, der er bemyndiget til at anvende aftale om lokalløn, aftales lønforbedringer, jf. 3 i aftale om lokalløn. Stk. 2. Der kan dog ikke aftales gruppevise og individuelle omklassificeringer efter denne aftale. 4. En forholdsmæssig del (efter lønsum) af en eventuel restpulje i folkekirken fastfryses og kan frigives med virkning fra det tidspunkt, hvor nærværende aftale måtte bortfalde. 5. Aftaler om lønforbedringer uden for pulje, der er indgået i henhold til denne aftale, kan opsiges efter bestemmelser svarende til bestemmelserne i 14 i rammeaftale om nye lønsystemer om opsigelse af lokale aftaler. 6. Denne aftale har virkning fra 1. april 2015 og kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel. Aftalen bortfalder automatisk, såfremt der sker ændringer i lokallønsaftalen. Det kan aftales at videreføre aftalen.

Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og

Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 BILAG TIL FORLIG MELLEM

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg

Moderniseringsstyrelsen. Resultatet af. Forhandlingerne mellem Finansministeren og. Centralorganisationernes Fællesudvalg Moderniseringsstyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Resultatet af Forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes 5 Fællesudvalg Februar 2015 Med korrektion af 11. februar

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 25. februar Modst.nr J.nr

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 25. februar Modst.nr J.nr Cirkulære om aftale om Kompetencefonden 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 009-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Aftale 1. Indledning...

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Offentligt Ansattes Organisationer

Offentligt Ansattes Organisationer Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme og periodelængde En tre-årig OK-periode Et samlet resultat på 4,50 pct. 2 Ramme og reguleringsordning OK15 Udmøntning 1.4.2015 1.4.2016 1.4.2017 1.12.2017 I alt

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 007-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK15 (2015-2018) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland

Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 12. maj 2005 Perst. nr. 022-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle mærkninger... 3 Rammeaftale

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked

Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning, (CARMA) Aalborg Universitet IDA Offentlig delegeretforsamling København den 7. Maj 2015 Ok 15 og det offentlige arbejdsmarked Oplæg v/professor emeritus Flemming Ibsen

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE Finansministeriet Aftale om kompetenceudvikling 2011 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 022-11 J.nr. 10-610-27 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at:

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: 1(1 Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til 0.18 med kommentarer KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: sikre et

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitiske principper for administrative medarbejdere under den faglige udviklingsproces,

Personalepolitiske principper for administrative medarbejdere under den faglige udviklingsproces, NOTAT Personalepolitiske principper for administrative medarbejdere under den faglige udviklingsproces, Louise Gade Vicedirektør, HR Dato: 25. august 2010 Side 1/6 Aarhus Universitet er i gang med en omfattende

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 30. november Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2016 Cirkulære af 30. november 2016 Modst. nr. 035-16 PKAT nr. 0231 J.nr. 2014-1513-0130 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Overenskomstresultatet skal nu til urafstemning blandt medlemmerne, før det endeligt er godkendt og kan træde i kraft.

Overenskomstresultatet skal nu til urafstemning blandt medlemmerne, før det endeligt er godkendt og kan træde i kraft. Kære medlem Finansministeren og de faglige organisationer i staten (CFU) er blevet enige om et overenskomstresultat for de næste tre år. I pjecen her kan du læse om resultatet. Overenskomstresultatet skal

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere