ROTTEHANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTTEHANDLINGSPLAN"

Transkript

1 ROTTEHANDLINGSPLAN

2 Indhold Baggrund 3 Status 4 Opfølgning på Handlingsplan Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 8 Indsatsområder: w 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse 9 2 Monitering af rotteaktivitet og bekæmpelse af rotter langs Harrestrup Å og Fæstningskanalen 10 3 Gennemgang af kommunale institutioner 11 4 Tilsyn ved mindre fødevarevirksomheder 12 5 Fokus på ubeboede huse og grunde 13 6 Særligt fokus på hønse- og kaninhold 14 7 Tilsyn med mindre virksomheders sikringsordninger 15 2

3 Baggrund Det fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1, at kommunerne skal udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Handlingsplanen skal være offentligt tilgængelig og den skal revideres hvert tredje år. Handlingsplanen skal indeholde overordnede mål for rottebekæmpelsen, oversigt over tildelte ressourcer, målbare succéskriterier og konkrete tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. Rødovre Kommune har udarbejdet handlingsplanen for og den afløser den hidtidige handlingsplan for I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder: ejendomme i landzone (ikke relevant i Rødovre Kommune) ejendomme i byzone, sommerhusområder og kolonihaveområder fødevarevirksomheder kloakker og stikledninger (herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer) havnearealer (ikke relevant i Rødovre Kommune) kommunale genbrugsstationer lossepladser og deponier (ikke relevant i Rødovre Kommune) vildtfodringspladser (ikke relevant i Rødovre Kommune) sikringsordning mod rotter, hvor et skadedyrsfirma har en aftale om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Problemer omkring fødevirksomheder opdages ofte i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse efter anmeldelse. Da de virksomheder som oftest har problemer med rotter (typisk virksomheder som bagere, pizzeriaer og supermarkeder) ligger i områder med stor menneskelig aktivitet, vil rotteaktivitet hurtigt blive opdaget. I denne handlingsplan sættes fokus på opbevaring af affald og information om rotter målrettet små fødevirksomheder. Genbrugsstationen i Rødovre udgør ikke et problem i forhold til rotter, idet der kun sjældent anmeldes rotter. Fraktionerne opbevares i containere, der modtages ikke dagrenovation og haveaffald afhentes så tit, at det ikke udgør en tilstrækkelig interessant ressource for rotter, hverken som føde eller som gemmested. Miljøvurdering af planer og programmer Planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Idet Rottehandlingsplan ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, er planen ikke omfattet af lovbekendtgørelsen. Rødovre Kommune er tæt bebygget, og hele kommunen er udlagt som byzone. Samtidig er haver og kolonihaver i Rødovre ikke så forskelligt opbygget i forhold til bekæmpelse og forebyggelse af rotter, og i handlingsplanen er der derfor ikke skelnet mellem ejendomme i byzone og kolonihaveområder ved beskrivelse af særlige indsatsområder. Da kolonihaver ikke behandles anderledes end resten af kommunen, opstilles der ikke særlige indsatser her. Både store og små fødevirksomheder har ofte en 1 Bekendtgørelselse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 3

4 Status Den praktiske kommunale rottebekæmpelse i Rødovre Kommune varetages af Anticimex, mens den administrative del af rottebekæmpelsen varetages af Teknisk Forvaltning. I 2008 modtog Rødovre Kommune det højeste antal anmeldelser (1321), men siden 2008 har antallet af anmeldelser været faldende. I perioden er det lykkedes at reducere antallet af anmeldelser i forhold til 2012 som reference-år, og vi har oplevet et fald hvert år siden. I 2015 modtog kommunen 899 anmeldelser. Nogle af de væsentligste årsager til rotteanmeldelser i Rødovre Kommune er gamle kloakledninger på både den private og offentlige del, gode gemmesteder i blandt andet private haver samt fuglefodring. I Rødovre er der mange rotter, som lever fast på overfladen, idet der er mange gode leve- og spredningsmuligheder for rotter i kraft af tæt bebyggelse og tæt vegetation. Kortlægning af rotteproblemer har vist, at aktiviteter som fuglefodring og hønsehold er medvirkende til at skabe grobund for rotter på overfladen. Borgernes muligheder for at anmelde rotter Der kan foretages rotteanmeldelse døgnet rundt via kommunens hjemmeside. Borgere, der anmelder rotter, får besøg af rottebekæmperen senest første hverdag efter anmeldelse. Ved anmeldelse om rotter i beboelse eller på institutioner, fødevarevirksomheder og lignende rykker kommunen ud samme dag. Med denne service sikrer vi, at der hurtigt bliver taget hånd om rotteproblemet. Handlinger vedrørende kloakrotter Rødovre Kommune råder over 160 elektroniske rottefælder (Wise Trap, en dræbende fælde til brug mod rotter i kloakken), som benyttes i områder, hvor der viser sig generelle problemer med kloakrotter. Samtidig med bekæmpelsen, bør eventuelle fejl på kloakken udbedres. Hvis der er afgrænset kloaksystemer i boligselskaber eller grundejerforeninger, der kan sikres med rottespærrer, kan rottefælder bruges til at rydde systemet bagved rottespærren. Der er gennemført en række områdebekæmpelser, hvor grundejere eller boligselskaber har sikret klo- Antal rotteanmeldelser i Rødovre Kommune i perioden

5 akken med rottespærrer, og vi har bekæmpet med Wisetraps i kloakken. Vi vil fortsat foretage målrettet bekæmpelse i kloakken og håndhæve udbedring af defekte kloakker. Da det er intakte kloakker, der giver den bedste sikring mod kloakrelaterede rotteanmeldelser, vil der fortsat være fokus på, at grundejerne er bekendt med deres ansvar vedrørende vedligeholdelse af den private kloakledning og brønde. Dette foregår blandt andet i forbindelse med bekæmpelsen, men sker også ved information på kommunens hjemmeside I den gældende rottebekendtgørelse er det et krav, at kommunerne opsætter rottespærrer, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og dagsinstitutioner. I Rødovre var projektet med opsætning af rottespærrer færdiggjort i januar Brug af gift i den kommunale rottebekæmpelse I Rødovre Kommune er der fokus på at anvende gift til bekæmpelse af rotter så hensigtsmæssigt som muligt af hensyn til miljøet og for at mindske risikoen for resistensudvikling. Ved at bruge elektroniske rottefælder kan vi foretage kloakrottebekæmpelse på en miljøansvarlig måde, og der anvendes ikke gift til bekæmpelse af rotter i kloakken. Der anvendes fortsat gift til bekæmpelse af rotter over jorden i Rødovre. Der er fokus på, at al giftudlægning foretages på den mest forsvarlige måde, med de mængder der er nødvendige og altid med opfølgende besøg, indtil rotteforekomsten vurderes bekæmpet. Da rottebekæmpelsen og dermed også giftudlægningen varetages af et privat bekæmpelsesfirma, er vi i løbende dialog med skadedyrsteknikeren, for at sikre den bedst mulige bekæmpelse. Med ikrafttrædelse af den seneste bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunen sikre, at al bekæmpelse med gift henholder sig til resistensstrategien: Der skal altid anvendes den svagest mulige gift. Rotter kan udvikle resistens mod gift, men de gifttyper, der er til rådighed, giver mulighed for at bekæmpe resistente rotter med stærkere gifte, som de endnu ikke er resistente overfor. Denne strategi kræver, at man altid bekæmper med det mildeste giftstof først, så man altid har stærkere gifte tilbage, hvis der bliver behov for det. Forebyggelse af rotter og vejledning af borgere og virksomheder hænger nøje sammen. Vi har fokus på vejledning direkte i forbindelse med bekæmpelsen, men denne vejledning er primært rettet mod specifikke problemer i forhold til den enkelte bekæmpelse. På vores hjemmeside har vi mere materiale omkring forebyggelse af rotter, hvor man kan blive inspireret til hvordan man bedst forebygger rotter. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse Grundlæggende har rotter brug for tre ting for at leve i et område: Mad, vand og et tørt redested. Man kan forebygge at rotter slår sig ned, ved at sørge for, at disse ting ikke er til stede i omgivelserne. Rottebekæmpelsen i Rødovre Kommune er gebyrfinansieret, og gebyret for 2016 er fastsat som 0,10 af ejendomsværdien. Gebyret dækker kommunens udgifter til selve rottebekæmpelsen, IT-systemer til registrering af skadedyr, sagsbehandling m.m. Vi benytter IT-systemet Netdialog til registrering af rotteanmeldelser. Systemet gør det muligt for borgere og virksomheder, at anmelde rotter digitalt døgnet rundt. Systemet bruges også i forbindelse med bekæmpelsen så bekæmpelsesforløbet er tilgængeligt digitalt for både sagsbehandler og skadedyrstekniker. Udover selve bekæmpelsen bruger vi ca. et årsværk på kontakt med borgere, planlægning, tilsyn og håndhævelse af lovgivningen. 5

6 Opfølgning på Handlingsplan Målrettet kloakrottebekæmpelse I løbet af planperioden har Rødovre Kommune foretaget områdebekæmpelse hvor kloaksystemet er sikret med rottespærrer. Det drejer sig om seks grundejerforeninger, fem afdelinger af boligselskaber, to store erhvervsejendomme og en række skoler og institutioner. Rødovre Kommune deltager i halvårlige koordineringsmøder med HOFOR omkring skadedyrsbekæmpelse. HOFOR har på Rødovre Kommunes opfordring lovet at informere kommunen inden planlagte strømpeforinger, så der er mulighed for forudgående bekæmpelse med Wisetraps. Information om fuglefodring Fuglefodring er en fantastisk fødekilde for rotter. Ved den praktiske bekæmpelse sørger rottefængeren nu for at vejlede borgere om, at fuglefodring tiltrækker rotter og at kraftig fodring kan besværliggøre bekæmpelsen, fordi rotterne foretrækker fuglefoder fremfor giftblokke. I særligt grelle tilfælde kan kommunen udstede midlertidigt forbud mod fodring, men det har ikke været nødvendigt i denne planperiode. På kommunens hjemmeside er der lagt grundig information og gode råd omkring fuglefodring. Særligt fokus på hønse- og kaninhold Alene det at holde dyr vil have en tiltrækkende effekt på rotter, da de kan lugte at der er mad. Hvis man sikrer sit kaninbur eller sin hønsegård efter forskrifterne, er der ikke nogen problemer i at have dyr i haven. Ved bekæmpelse hos grundejere med dyrehold, lægges der vægt på vejledning til grundejer omkring sikring. Ved kommunens opfølgende tilsyn på ejendomme med kaninbure, er kaninburene enten blevet sikret eller kaninholdet fjernet. På ejendomme med hønsehold har de opfølgende tilsyn resulteret i en bedre sikring af hønseholdet. Rødovre Kommunes hønseregulativ er revideret i planperioden, og i den forbindelse er der lagt vægt på, at hønsehold skal være sikret mod rotter. Samtidig er der udarbejdet en vejledning til sikring af hønse- og kaninhold, der kan findes på kommunens hjemmeside. Den beskriver detaljeret, hvordan man sikrer kanin- og hønsehold mod rotter. Fokus på rottesikker affaldshåndtering Den nuværende affaldsordning som blev indført i 2013, har gjort det vanskeligt for rotter at udnytte affald som fødekilde. Bl.a. er der indført minicontainere ved haveboliger i stedet for sækkestativer eller løsthængende sække i små affaldsrum. Ved større ejendomme med 660 l containere informerer rottefængeren om, at containeren skal sikres med bundprop, da der ellers vil være fri adgang til containerens indhold for rotter. Ved tilsyn i forbindelse med rottebekæmpelse - særligt omkring virksomheder er der blevet vejledt om korrekt affaldshåndtering. Monitering af rotteaktivitet og bekæmpelse langs Harrestrup Å og Fæstningskanalen Rødovre Kommune har gennemført tilsyn med brug af rottehund langs med dele af Harrestrup Å og Fæstningskanalen samt Schweizerdalssøen. Resultatet viste, at der kun var spredt aktivitet langs Harrestrup Å og Fæstningskanalen, mens der til gengæld var udbredt aktivitet ved Schweizerdalssøen. Årsagen hertil skal findes i udbredt fuglefodring. Erfaringsmæssigt er det ikke muligt at ændre folks adfærd omkring fuglefodring ved søer og lignende, så der er i stedet sat ind med bekæmpelse ved søen efter behov. Tilpasning af digitalt program til registrering af rotteanmeldelser Rødovre Kommune har sikret, at Netdialog er blevet tilpasset de krav, der stilles til digital registrering i rottebekendtgørelsen primært omkring kloakproblemer. Systemet er samtidig forbedret, så datainformation om bl.a. giftforbrug er let tilgængelig for sagsbehandleren. Det er blevet mere udbredt, at borgerne anmelder rotter elektronisk. På den måde er anmeldelsen tilgængelig for rottefængeren, lige så snart den er foretaget. Det betyder bl.a. at borgere, 6

7 der anmelder rotter elektronisk i weekenden, får besøg hurtigere, end hvis de venter med anmeldelsen til de kan ringe til Rødovre Kommune i normal åbningstid. Systematisk registrering og kontrol af sikringsordninger Rødovre Kommune registrerer sikringsordningerne, når de bliver anmeldt til os. Nye sikringsordninger indberettes til Naturstyrelsen. Rødovre Kommune har gjort skadedyrsfirmaerne opmærksomme på deres forpligtelse til at indberette nye sikringsordninger til kommunen. Der er i planperioden gennemført tilsyn hos en række firmaer, der har købt en sikringsordning hos et professionelt skadedyrsfirma. Tilsynene viste generelt, at ved store firmaer, der selv ønsker at gøre en indsats mod rotter, fungerer sikringsordningerne. Ved mindre virksomheder som bagere og kiosker har sikringsordningen ikke medført meget andet, end at der er opstillet nogle giftdepoter, mens renholdelse og forebyggelse ikke foretages. 7

8 Målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Den overordnede målsætning for Rødovre Kommune er at levere en effektiv rottebekæmpelse. En effektiv rottebekæmpelse består dels af selve bekæmpelsen, hvor de rotter, der har givet anledning til en anmeldelse, bliver fjernet, og dels af fejlfinding, information og rådgivning, der medvirker til, at problemet ikke kommer igen. For at understøtte det overordnede mål for den kommunale rottebekæmpelse har Rødovre Kommune opstillet følgende delmål: At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre At mindske muligheden for at rotter i kloakken har mulighed for at skabe problemer over jorden At sikre kvalitet og kontinuitet i den kommunale rottebekæmpelse At rottebekæmpelse i Rødovre henholder sig til resistensstrategien At nedbringe giftforbruget i Rødovre At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst De første fem delmål er de samme som i handlingsplanen for , mens information og vejledning er et nyt delmål i denne handlingsplan. Det betyder naturligvis ikke, at det er nyt for os at yde råd og vejledning til forebyggelse af rotteforekomst. Indsatsområder Til at understøtte de ovenstående målsætninger er der udvalgt følgende indsatsområder: 1. Målrettet kloakrottebekæmpelse 2. Monitering af rotteaktivitet og bekæmpelse af rotter i grønne områder 3. Gennemgang af kommunale institutioner i forhold til rottesikring af bygninger 4. Tilsyn ved mindre fødevarevirksomheder i forhold til rottesikring og opbevaring af affald 5. Fokus på tomme grunde og huse i forhold til rotters levemuligheder 6. Vejledning omkring hønse- og kaninhold 7. Tilsyn med mindre virksomheders sikringsordninger 8

9 1 Målrettet kloakrottebekæmpelse For at forebygge kloakrotters adgang til overfladen fra defekte kloakledninger, foretages målrettet kloakrottebekæmpelse i områder med mange rotteanmeldelser. Kloakrottebekæmpelse er ikke en varig løsning, men kloakrottebekæmpelse er et nyttigt redskab forud for udbedring af kloakbrud og sikring af det private og offentlige ledningsnet. Ved større renoveringsarbejde i kloakken kan der opstår gener, når rotterne presses ud i de private ledningsdele på grund af ledningsrenovering. Disse gener kan forebygges ved forudgående bekæmpelse af rotter i kloakken. Rødovre Kommune råder over 160 Wise Traps. Med disse fælder foretages en målrettet kloakrot- tebekæmpelse i mindre områder uden brug af eller med minimalt brug af gift. Rødovre Kommune udfører kloakrottebekæmpelse: I områder plaget af kloakrotter. Her vil kloakrottebekæmpelsen blive fulgt op med krav om ledningsrenovering på den private og/eller offentlige ledningsdel, hvis der konstateres brud på kloakken I områder, der sikres med rottespærrer, kan kommunen lave områdebekæmpelse bag rottespærren. På kommunale institutioner hvor der er opsat rottespærrer, ryddes kloaknettet bag rottespærren for rotter ved hjælp af Wisetraps Forud for planlagt ledningsrenovering på den offentlige ledningsdel Aktiviteter/handlinger Rødovre Kommune vil foretage systematisk kloakrottebekæmpelse forud for større ledningsrenoveringer i den offentlige del af kloakken. HOFOR informerer i den forbindelse Rødovre Kommune inden planlagte strømpeforinger af HOFOR s ledninger. Vi vil på baggrund af de registrerede rotteproblemer vurdere, om der lokalt er behov for kloakrottebekæmpelse. Hvis der er mange anmeldelser koncentreret i et område, hvor kilden ikke umiddelbart kan forklares eller der er uforholdsmæssigt mange anmeldelser af rotter indendørs i et område, kan dette indikere, at der er defekter på kloaksystemet. Vi vil fortsat udføre områdebekæmpelse i kloakken, hvor grundejere eller boligselskaber ønsker at sikre deres kloaksystem med rottespærrer. Understøttede målsætninger At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre At mindske muligheden for at rotter i kloakken har mulighed for at skabe problemer over jorden Forventede resultater Færre anmeldelser relaterede til defekte kloakker, i de områder hvor bekæmpelsen foretages Succeskriterier Nedgang i antal rotteanmeldelser i områder, hvor der foretages kloakrottebekæmpelse 9

10 2 Monitering af rotteaktivitet og bekæmpelse af rotter langs Fæstningskanalen Harrestrup Å og Fæstningskanalen gennemskærer en stor del af Rødovre Kommune. Langs store dele af disse vandstrækninger ligger beboelsesområder. Langs med åbrinkerne og/eller i de tilstødende jordarealer/volde kan rotterne leve tæt på vand. Via disse områder kan rotterne i ly af den, ofte tætte, vegetation spredes rundt til de dele af Rødovre, der ligger nær ved Harrestrup Å og Fæstningskanalen. Rødovre Kommune har i forbindelse med den sidste handlingsplan kortlagt rotteforekomst langs med Harrestrup Å og Schweizerdalssøen. Kortlægningen viste, at der kun var sporadisk rotteaktivitet langs med Harrestrup Å, mens der var markant rotteaktivitet ved Schweizerdalssøen. Aktiviteten ved Schweizerdalssøen skyldes, at der fodres fugle og at rotterne har let adgang til overskydende foder. I perioden vil Rødovre Kommune gennemføre en kortlægning af rotteakitivitet langs med dele af Fæstnignskanalen. Aktiviteter/handlinger Rødovre Kommune vil gennemføre en kortlægning af rotteaktiviteten og herefter vurdere rotteaktivitetens betydning for nærområderne. Der vil blive igangsat bekæmpelse og forebyggende tiltag, i det omfang det findes nødvendig på baggrund af undersøgelsen. Rødovre Kommune vil koordinere eventuel bekæmpelse langs Harrestrup Å i tilknytning til Damhussøen med Københavns Kommune, hvor det skønnes relevant. Understøttede målsætninger At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre Forventede resultater At Harrestrup Å og Fæstningskanalen ikke udgør en kilde for rotter til de omkringliggende beboelsesområder Succeskriterier Der skal ikke være en forøget risiko for rotter på ejendomme tæt ved åer og søer i forhold til resten af kommunen Fæstningskanalen 10

11 3 Gennemgang af kommunale institutioner Som et led i forebyggelse af rotter har Rødovre Kommune opsat rottespærrer på kommunale institutioner. I forlængelse heraf vil kommunen gennemgå institutionerne for at kortlægge, om institutionerne i øvrigt er sikret mod rotter. Det er vanskeligt at sikre bygninger fuldstændigt mod rotter. En gennemgang kan være med til at identificere adgangs- veje, som defekte sokkeludluftninger eller lignende, der let kan udbedres. Gennemgangen skal munde ud i en oversigt for hver institution, der beskriver tiltag, der kan gøres for at sikre institutionen yderligere mod rotter. Aktiviteter/handlinger Rødovre Kommune vil foretage en gennemgang af kommunalt ejede institutioner, skoler og plejehjem med henblik på at identificere adgangsveje for rotter. Understøttede målsætninger At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst Forventede resultater At rotters mulighed for at få adgang til kommunale institutioner indendørs forebygges bedst muligt Succeskriterier Gennemgangen identificerer adgangsveje og resulterer i en oversigt over mulig rottesikring 11

12 4 Tilsyn ved mindre fødevarevirksomheder Rødovre Kommune modtager ofte rotteanmeldelser omkring mindre fødevarevirksomheder som bagere og pizzeriaer, hvor der jævnligt håndteres fødevarer. Produktionen medfører spiseligt affald, som bliver en let tilgængelig fødekilde for rotter, hvis der ikke er tilstrækkeligt fokus på affaldshåndteringen. Rotter omkring fødevarevirksomheder er meget uhensigtsmæssigt, idet det er en kilde til smittefare for virksomhedens kunder. Større virksomheder har ofte fokus på fødevaresikkerheden, mens mindre fødevarevirksomheder ikke nødvendigvis bruger tilstrækkelige ressourcer på rottesikring og renholdelse. Ved at føre tilsyn med bagere, pizzeriaer, mindre cateringvirksomheder og kiosker kan vi vejlede ejere og ansatte om deres forpligtelser i forhold til at forebygge rotter. Ved sådanne tilsyn kan der sættes fokus på specifikke problemer omkring manglende kapacitet til affald, manglende sikring af containere (åbne låg, manglende bundpropper), sikring af adgangsveje, oprydning på udendørs arealer og håndtering af fødevarer ved levering. Aktiviteter/handlinger Rødovre Kommune vil føre tilsyn med en række mindre fødevarevirksomheder med fokus på affaldshåndtering og vejledning af virksomheden for at forebygge rotters forekomst. Understøttede målsætninger At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre At nedbringe giftforbruget i Rødovre At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst Forventede resultater Korrekt håndtering af affald forebygger forekomst af rotter Et fald i antallet af rotteanmeldelser, der stammer fra mindre fødevarevirksomheder Succeskriterier Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra mindre fødevarevirksomheder 12

13 5 Fokus på ubeboede huse og grunde Ubeboede huse og grunde betyder, at kloakkerne er tørre og dermed indbyder rotter til ophold. Der vil være større risiko for, at de gnaver sig ud af kloakken disse steder, fordi stikledningerne er tørre. Samtidig betyder den manglende aktivitet i bygningerne, at toiletter og vandlåse står tørre og dermed bliver mulige at forcere for rotterne. Problemet kan forebygges ved information til grundejere, der så kan sikre deres kloakinstallationer. Ubeboede huse og grunde udgør også et problem, da vegetationen ofte ikke holdes nede. Dermed bliver de attraktive for rotter både som fødekilde og opholdssted. Vegetationen gør det samtidig vanskeligt at bekæmpe med traditionelle giftdepoter, der er mest effektive når rotterne kan bruge dem som et midlertidigt skjulested, mens de bevæger sig omkring. Aktiviteter/handlinger Rødovre Kommune vil føre tilsyn med ubeboede huse og grunde, hvor disse udgør et problem i forhold til forekomst af rotter og rottebekæmpelse. Formålet med at føre tilsyn er at vejlede grundejere og dermed forebygge forekomst af rotter. Understøttede målsætninger At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre At nedbringe giftforbruget i Rødovre At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst Forventede resultater Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer omkring ubeboede huse og grunde Succeskriterier Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer omkring ubeboede huse og grunde 13

14 6 Fokus på hønse- og kaninhold Hønse- og kaninhold i haven tiltrækker rotter. Rotterne kan lugte dyrefoder, og hvis ikke burene er sikret, udgør foderet en glimrende fødekilde for rotterne. Samtidig kan særligt hønsegård og hønsehus give mulighed for, at rotter kan finde et sted at bygge rede. Rotter kan passere et hul på størrelse med en to-krone, så hønsenet i sig selv er ikke nogen barriere for en voksen rotte, der simpelthen kan gå direkte gennem maskerne. Det er også vigtigt, at der ikke er sprækker eller huller, der giver adgang for rotter. Rødovre Kommune vil vejlede omkring sikring af bure og hønsegårde, dels i forbindelse med rottebekæmpelsen og dels ved at gøre opmærksom på de informationer, der ligger på kommunens hjemmeside om sikring af dyrehold. Aktiviteter/handlinger Vores rottefænger vil vejlede omkring sikring af hønse- og kaninhold i forbindelse med den almindelige bekæmpelse. Bliver vejledningen ikke fulgt op, orienterer rottefængeren Rødovre Kommune, så der kan føres tilsyn med, at hønse- og kaninholdet bliver sikret, for at forebygge forekomst af rotter. Understøttede målsætninger At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre At nedbringe giftforbruget i Rødovre At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst Forventede resultater Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer omkring hønse- og kaninhold Succeskriterier Et fald i antallet af rotteanmeldelser fra naboer omkring hønse- og kaninhold Hønsehold kan tiltrække rotter 14

15 7 Tilsyn med mindre virksomheders sikringsordninger En virksomhed eller grundejer kan ifølge rottebekendtgørelsen indgå aftale om en sikringsordning med et skadedyrsfirma. Rottebekendtgørelsen stiller krav til hvad sikringsordningen skal omfatte. En sikringsordning skal omfatte en bygningsgennemgang, der skal identificere adgangsveje og forhold ved bygningen, der kan give adgang for rotter eller tiltrække rotter. Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport med beskrivelse af forebyggende tiltag, og den skal udleveres til den person eller det firma, der har købt sikringsordningen. Derudover suppleres sikringsordningen som oftest med opstilling af foderdepoter med gift. Erfaringsmæssigt er der ofte ved mindre virksomheder indgået sikringsordninger, som består af et par giftdepoter og ikke ret meget andet. Rødovre Kommune vil udvælge nogle mindre virksomheder for at efterprøve, om kravet om bygningsgennemgang er overholdt. Samtidig vil kommunen vejlede om, at anbefalingerne bør følges, hvis sikringsordningen skal have den forventede effekt. Hvis bygningsgennemgangen viser særligt grelle forhold, kan kommunen håndhæve overfor grundejer, at disse forhold skal bringes i orden. Aktiviteter/handlinger Rødovre Kommune vil føre tilsyn med en række mindre virksomheder med fokus på overholdelse af rottebekendtgørelsens krav til sikringsordninger. Formålet er at forebygge forekomst af rotter. Hvis skadedyrsfirmaerne ikke overholder deres forpligtelse om bygningsgennemgang m.m., vil Rødovre Kommune indberette de pågældende overtrædelser til Naturstyrelsen. Understøttede målsætninger At nedbringe antallet af rotteanmeldelser i Rødovre At nedbringe giftforbruget i Rødovre At bidrage med information og vejledning, der forebygger rotters forekomst Forventede resultater Ordentlige sikringsordninger, der forebygger forekomst af rotter Et fald i antallet af rotteanmeldelser Succeskriterier Et fald i antallet af rotteanmeldelser 15

16 A-Master Til forside og øvrige sider uden sidetal Rødovre Kommune Rødovre Parkvej Rødovre tlf www. rk.dk E-post:

Rottehandlingsplan. for Bornholm

Rottehandlingsplan. for Bornholm Rottehandlingsplan 2016-2018 for Bornholm Teknik & Miljø - Marst 2017 Indholdsfortegnelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Bornholms Regionskommune... 3 Rottehandlingsplan 2016-2018... 3

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Handlingsplan FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 8 Kommunens

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE

AC Heiberg Rådgivning 3. udkast HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I SILKEBORG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse

Plan for forebyggelse og bekæmpelse Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2014-2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag... 3 2. Status... 3 3. Mål... 6 4. Handleplan... 6 4.1. Udbedring af defekte kloakker og afløbsinstallationer...

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710 2012 158501 Dokument nr. 710 2015 310317 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov

Læs mere

Rottehandlingsplan Vejen Kommune

Rottehandlingsplan Vejen Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Vejen Kommune Indhold; Rotter og handlingsplan... 3 Servicemål for den kommunale rottebekæmpelse i Vejen Kommune... 3 Fokusområder i handlingsplan 2016-2018... 3 Fokusområde

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Rottehandlingsplan Varde Kommune

Rottehandlingsplan Varde Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Varde Kommune Siden 1. januar 2013 har alle kommuner skulle have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse med krav om fornyelse minimum hvert tredje år. Rottehandlingsplanen

Læs mere

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan

Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan Plan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Aarhus Kommune Rottehandlingsplan 2016-2018 Handlingsplanen er udtryk for Aarhus Kommunes overordnede fokusområder og mål i forhold til den lovpligtige bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016

Handlingsplan for rottebekæmpelse. Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade Maribo. Udarbejdet august 2016 ad Handlingsplan for rottebekæmpelse 2016-2018 Teknik- og Miljømyndighed Jernbanegade 7 4930 Maribo Udarbejdet august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Vision... 4 3. Mål...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2016-2018 Godkendt i Klima- og Miljøudvalget den 17. marts 2016 Fakta Hvorfor skal vi have en handlingsplan? Rotter kan komme igennem åbninger og

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 1 Udarbejdet af konsulent Ann-Charlotte Heiberg i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme Juni 2016 Kontaktperson: Hanne Hansen, Center for Anlæg og Ejendomme, Tlf. 7994

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2018 KULTUR, MILJØ OG VÆKST VEJ- OG PARKAFDELINGEN NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 1. Baggrund... 3 2. Handlingsplanens indhold...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Holbæk Kommune 2016-2018 1 Indhold Målet for den kommunale rottebekæmpelse i Holbæk Kommune... 3 Servicemål for den praktiske del af den kommunale

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE

Rotte- handlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE Rottehandlingsplan SKANDERBORG KOMMUNE 2016-2018 Rottehandlingsplan 2016 // Skanderborg Kommune Side 3 Indhold Indledning - rotter og handlingsplan... 5 Organisering og økonomi... 6 Servicemål for den

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan 2016-2018 Rottehandlingsplan Egedal Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Formål... 2 2. Bekæmpelse i Egedal Kommune... 3 2.1 Myndighedsopgaver... 3 2.2 Forebyggelse og bekæmpelse i

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy

Rottehandlingsplan og kloakker Lis Richardy Rottehandlingsplan og kloakker 21-11-2013 Lis Richardy Kommunal rottebekæmpelse i Roskilde Bekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma Roskilde Forsyning A/S står for den praktiske administrative

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: 2016-2018 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 3 Årsag til rottetilhold... 4 Forbrug af rottegifte i perioden... 5 Status på

Læs mere

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse

Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse Rottehandlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2017-2019 2017-2019 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 VI BETALER ALLE TIL DEN KOMMUNALE ROTTEBEKÆMPELSE... 4 ANTALLET AF ROTTEANMELDELSER

Læs mere

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune

Handlingsplan. for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i. Kalundborg Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Kalundborg Kommune 2013-2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27.02.2013 1 Indholdsfortegnelse: INDHOLD Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ESBJERG KOMMUNE 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2018 1 Indhold Rottehandlingsplan 2016 2018... 3 Skadedyrsenheden... 5 Styrke dialogen med københavnerne til gavn for forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter... 6 Inddrage københavnere,

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1. revision 2015 Planperiode: 2016 til 2018 Indledning I 2012 udarbejdede Assens Kommune den første rottehandlingsplan. Handlingsplanen blev udarbejdet

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I ODENSE KOMMUNE 2013-2015 Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status...

Læs mere

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune

Evaluering af. Rottehandlingsplan Køge Kommune Evaluering af Rottehandlingsplan 2013-2015 Køge Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 STATUS FOR ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 3 1.1 Det igangværende pilotprojekt med WiseTraps videreføres 3 1.2 Skoler og

Læs mere

by i 2015 Københavns Rottestrategi

by i 2015 Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Københavns Rottestrategi Københavns Rottestrategi En rotteproblemfri by i 2015 Tryk FORMULA Grafik og layout tmf design Foto Ursula Bach øvrige billeder Københavns Kommune

Læs mere

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune

Handlingsplan rottebekæmpelse i Kolding Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Kolding Kommune 2013-2016 Indhold Vision...3 Overordnede mål...3 Indsatsområder...3 1. Kommunal rottebekæmpelse...5 2. Information til borgere og virksomheder...6 3.

Læs mere

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI

EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTE- PROBLEMFRI BY I 2015 KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI KØBENHAVNS ROTTESTRATEGI EN ROTTEPROBLEMFRI BY I 2015 2 3 Verdens miljømetropol I 2015 vil Københavns Kommune være kendt som verdens miljømetropol.

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Status for rottebekæmpelsen

Status for rottebekæmpelsen Status for rottebekæmpelsen På udvalgsmødet den 6. marts 2017 blev der anmodet om en nærmere redegørelse for rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune. Baggrunden herfor var indslaget i DR s Kontant den 2. marts

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift

Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift 275.000 kg så meget gift lægges der hvert år ud for at bekæmpe rotter og mus. Giften holder skadedyrene nede, men har

Læs mere

AC Heiberg Rådgivning Den udkast

AC Heiberg Rådgivning Den udkast 1 !"#$%&%!%' Forord... 3 Vision... 4 Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 Status... 5 Budget... 5 Kommunens målsætning for forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 6 Indsatsområder...

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelsen. Gladsaxe kommune Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Gladsaxe kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige

Læs mere

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer

Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer 2014 Status rotter, oktober 2014 manglende ressourcer Rottehul på en vej, hvor rotterne er kommet op til overfladen via defekt kloak Connie Nielsen Hvidovre Kommune 15-10-2014 Indhold Resume... 2 1.0 Antal

Læs mere

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL høringssvar til udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter KL takker for modtagelse af udkast til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. KL støtter op om behovet

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet.

Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune. Overordnede mål. Ingen rotter i gadebilledet. Vision Giftfri bekæmpelse af rotter i Kolding Kommune Overordnede mål Ingen rotter i gadebilledet. Det er strategiens målsætning: At forebygge frem for at bekæmpe, At rotterne bliver i kloakken, At der

Læs mere

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan

Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan Strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Rottehandlingsplan 2013-2015 Lene Skovmose Herning Kommune 2 Indhold Lovgrundlag 3 Status...3 Organisering af rottebekæmpelsen..4 Budget for årene 2013

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i. Favrskov Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Favrskov Kommune 2013-2015 Marts 2013 Favrskov Kommune Borgerservice Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Sagsnr. 710-2012-158501

Læs mere

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune

Rottebekæmpelse. i Middelfart Kommune Rottebekæmpelse i Middelfart Kommune Denne folder er til dig, der gerne vil vide lidt mere om, hvordan den kommunale rottebekæmpelse foregår, og hvilke regler der er på området samt hvilke forpligtelser

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Planperiode: dec. 2012 dec. 2015. Side 1 af 11 Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter Planperiode: dec. 2012 dec. 2015 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Status... 4 Overordnede målsætninger

Læs mere

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE

Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Offentligt udbud af Rottebekæmpelse i kloaksystemet i Gribskov Kommune YDELSESBESKRIVELSE Januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rottebekæmpelse og karakteristik af Gribskov Kommune...

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER DU DIT HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD...3 FORSKRIFT VEDRØRENDE INDRETNING

Læs mere

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: #

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: # Udkast 27-05-2015 Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune Billede: #7488042 1 Sådan indretter du dit hønse- og andet fuglehold I de senere år er det igen

Læs mere