ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK"

Transkript

1 ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

2 Sådan bruger du forsikringen Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på rejser omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, skal du kontakte Den Offentlige Rejsesygesikrings alarmcentral på telefon Husk altid at medbringe Sundhedskortet på rejsen. Ved rejser der ikke er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, eller hvis der er brug for anden assistance i forbindelse med dækningen, kan ihi Bupa s alarmservice kontaktes døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, arrangere hjemtransport og hjælpe på andre måder i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, bortkommen bagage m.v. I tilfælde af skade Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse, hjemkaldelse, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald og ulykkestilfælde. Andre skader skal anmeldes til ihi Bupa, så snart du er kommet hjem fra din rejse. Udskriv en skadeanmeldelse på www. ihi bupa.com eller bestil den på telefon Udfyld anmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til ihi Bupa sammen med al den originale dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være kvitterede og specificerede lægeregninger, medicin- eller tandlægeregninger, rapporter fra lufthavnen, politirapporter samt anden dokumentation, der omhandler den specifikke skade. Hvis du bliver indlagt på hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når ihi Bupa har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med ihi Bupa. vigtig information... Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet Hvis du har en kronisk sygdom En rejseforsikring dækker som hovedregel kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Kontakt ihi Bupa, hvis du lider af eller har lidt af en sygdom i tiden op til rejsens start. Dette gælder forud for hver rejse ikke kun på det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen. Se også 4.4 og 4.5. Hvis du er fyldt 80 år Forsikringen er kun gyldig for personer, der er fyldt 80 år, hvis der indhentes forhåndstilsagn fra ihi Bupa forud for hver rejse. Se også 1.4. Helbredsskema kan downloades på eller bestilles på telefon eller 2 3

3 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2012 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 3 Hvor forsikringen dækker 4 Sygeudgifter (Grunddækning) 5 Transport (Grunddækning) 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse (Grunddækning) 7 Evakuering (Grunddækning) 8 Hjemkaldelse (Udvidet Dækning) 9 Erstatningsrejse/Erstatning for ødelagte feriedage (Udvidet Dækning) 10 Returrejse (Udvidet Dækning) 11 Forsinket bagage (Udvidet Dækning) 12 Skade på lejet feriebolig (Udvidet Dækning) 13 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand (Udvidet Dækning) 14 Ulykke og overfald (Udvidet Dækning) 15 Bagage (Tillægsdækning) 16 Privatansvar (Tillægsdækning) 17 Retshjælp (Tillægsdækning) 18 Afbestilling (Tillægsdækning) 19 Erstatning 20 Undtagelser fra erstatning 21 Hvordan skaden anmeldes 22 Anden dækning 23 Præmiebetaling 24 Overdragelse, opsigelse og ophør 25 Tvister, værneting m.v. Ordliste 4 5

4 1 Godkendelse af forsikringen Den maksimale varighed pr. forsikringsperiode Sygdom eller tilskadekomst der er opstået eller 3.4 Bopælsland 1.1 Hvem der kan tegne Enkeltrejse er 12 måneder, inkl. eventuelle forlængelser. har vist symptomer i den foregående forsik Forsikringen dækker ikke i forsikredes bopæls Forsikrede skal være omfattet af Den ringsperiode, er ikke dækket i en evt. forlænget land og/eller hvor forsikrede har ret til at mod Offentlige Rejsesygesikring i Danmark, Sverige 2.2 Rejsens varighed forsikringsperiode, medmindre forlængelsen er tage sociale ydelser. eller Norge for at kunne tegne Enkeltrejse. Forsikringen dækker fra det tidspunkt, den forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted tegnet før sygdommens eller tilskadekomstens opståen. 4 Sygeudgifter (Grunddækning) Forsikringen dækker endvidere, hvis forsikrede på grund af udlandsrejse i 6 til 12 måneder i hjemlandet og ophører, når den forsikrede kommer hjem til sin bopæl/sit opholdssted i 3 Hvor forsikringen dækker 4.1 Dækningsberettigede sygeudgifter Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne midlertidigt frameldes folkeregistret. hjemlandet. 3.1 Dækningsområde Europa er rimelige og relevante for at få klarhed over Forsikringen omfatter alle typer rejser i om forsikrede lider af en sygdom, er i behov 1.2 Hvem forsikringen omfatter 2.3 Retten til erstatning EU-landene, Færøerne, Grønland, Andorra, for behandling eller for at kontrollere en udført Forsikringen dækker de på forsikringskortet Retten til erstatning indtræder straks ved for Island, Isle of Man, Kanaløerne, Liechtenstein, behandling. nævnte forsikrede. sikringens ikrafttrædelse. Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. Forsikringen omfatter følgende ydelser: 1.3 Medforsikring af børn under to år 2.4 Specielt hvis forsikringen tegnes efter Gratis medforsikring af børn under to år for afrejse Ved rejser omfattet af Den Offentlige a) ubegrænset dækning til forsikredes udsætter, at der sker tilmelding af barnet til Hvis forsikringen tegnes efter at forsikrede Rejsesygesikring omfatter forsikringen ikke sygeudgifter i tilfælde af akut opstået Selskabet, og at en af de forsikrede har foræl har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjem dækning for sygeudgifter under 4.1. sygdom eller tilskadekomst, dremyndighed over barnet. landet, indtræder retten til erstatning først tre dage (karensperiode) efter forsikringens ikraft 3.2 Dækningsområde EuropaPlus b) lægeordineret og receptpligtig medicin. 1.4 Forhåndsvurdering ved fyldt 80 år træden. Udgifter som følge af begivenheder Forsikringen omfatter ferie- og studierej Hvis forsikrede skal på rejse uden for Europa opstået i karensperioden er aldrig omfattet af ser for egen regning i EU-landene, Albanien, 4.2 Midlertidig smertestillende og er fyldt 80 år på afrejsetidspunktet eller fyl forsikringsdækningen. Algeriet, Andorra, Bosnien-Herzegovina, tandbehandling der 80 år på rejsen, skal der udfyldes helbreds Egypten, Færøerne, Gaza, Grønland, Selskabet yder erstatning for rimelige og nød skema og eventuelt afgives medicinske oplys Ved alvorlig tilskadekomst i forbindelse med et Hviderusland, Island, Isle of Man, Israel, Jordan, vendige udgifter til midlertidig smertestillende ninger til Selskabet inden hver rejse. ulykkestilfælde indtræder retten til erstatning Kanaløerne, Kosovo, Kroatien, Libanon, Libyen, tandbehandling, dog maks. DKK pr. til dog samtidig med forsikringens ikrafttræden. Liechtenstein, Makedonien, Marokko, Moldova, fælde. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan Monaco, Montenegro, Norge, Palæstina, udstedes forhåndstilsagn eller ej for dækning Bagagetillæg kan aldrig tegnes efter at for Rusland indtil Ural bjergene, San Marino, Det er en betingelse for Selskabets erstat på rejsen. sikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i Schweiz, Serbien, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, ningspligt, at forsikrede sender en original hjemlandet. I tilfælde hvor bagagetillæg er teg Ukraine, Vatikanstaten og Vestbredden. erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, 1.5 Selskabets godkendelse net efter, at forsikrede har forladt sin bopæl/sit der specificerer, hvilken del af tandbehandlin Selskabet afgør om forsikringen kan antages opholdssted i hjemlandet, vil eventuelle skader 3.3 Dækningsområde Verden gen der har været midlertidigt smertestillende. og for at Selskabets ansvar kan indtræde, er blive afvist og præmien refunderet. Forsikringen omfatter alle typer rejser i hele det en betingelse, at præmien betales rettidigt verden. Forsikringen yder ikke erstatning for udgifter, til Selskabet. 2.5 Forlængelse af forsikring der vedrører, skyldes eller er opstået som følge 2 Hvornår forsikringen træder i kraft Forsikringstager kan efter aftale med Selskabet forlænge forsikringen. Ved rejser der ikke er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, dækkes forsikre af tandlidelser, der ikke er akut opstået på rejsen, eller hvor tandbehandling ikke er mid 2.1 Forsikringsperiode des erstatningsberettigede sygeudgifter i hen lertidigt smertestillende og kan afvente hjem Forsikringen er i kraft, forudsat at præmien Hvis forsikringen tegnes som en forlængelse hold til 4. komsten. er betalt inden forsikringsperiodens start. inden udløbet af den på tegningstidspunktet Forsikringsperioden fremgår af forsikrings dækkende forsikring, bortfalder de tre dages Tandproteser dækkes ikke. kortet. karenstid. 6 7

5 4.3 Kiropraktik og fysioterapi eller på grund af tidligere udeblivelser har h) har behov for behandling og/eller 5.2 Selskabets rettigheder ved transport til Forsikringen omfatter dækning for medicinsk opgivet normale kontrolbesøg, operationer, der kan afvente forsikredes behandling betinget og lægeordineret kiropraktik- eller hjemkomst. Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjem fysioterapibehandling, maksimalt DKK h) har behov for behandling og/eller transporteret til behandling i bopælslandet og pr. rejse pr. forsikrede. operationer, der kan afvente forsikredes Forsikringen dækker ikke kontrol og behand lade behandling afvente hjemkomsten. hjemkomst. ling, herunder medicin, til at holde en kronisk Det er en betingelse for Selskabets erstat eller eksisterende sygdom stabil og velregu Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsik ningspligt, at Selskabet modtager original Forsikringen dækker ikke kontrol og behand leret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen rede overført til andet egnet behandlingssted. erklæring fra den lokalt praktiserende henvi ling, herunder medicin, til at holde en kronisk kendt behandlingsbehov. sende læge eller eksisterende sygdom stabil og velregu Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i leret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen 4.6: Behandlingskvalitet samråd med behandlende læge, om transpor Alle behandlinger skal udføres af godkendt kendt behandlingsbehov. Selskabet godkender kun behandling som ten er nødvendig og/eller forsvarlig. behandler indenfor hver behandlingsform. foregår efter metoder med dokumenteret 4.5 Eksisterende lidelser ved rejser inden for effekt og som er godkendt af de offentlige 5.3 Hjemtransport og lovbefalede 4.4 Eksisterende lidelser ved rejser uden for Europa sundhedsmyndigheder i det land hvor foranstaltninger ved dødsfald Europa Forsikringen dækker ikke udgifter til behand behandling udføres. Desuden er det en Ved rejser, der ikke er omfattet af Den Forsikringen dækker ikke udgifter til behand ling af kroniske eller eksisterende sygdomme, forudsætning og en betingelse, at det skal Offentlige Rejsesygesikring, dækker forsikrin ling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste to måneder før afrejsen være overvejende sandsynligt at behandlingen gen forsikredes hjemtransport i tilfælde af død, der inden for de sidste fire måneder før afrej har medført: væsentligt og varigt kan kurere sygdommen hvis der er tegnet Enkeltrejse EuropaPlus eller sen har medført: eller tilskadekomsten, eller væsentligt og Enkeltrejse Verden. a) hospitalsindlæggelse, varigt kan forbedre helbredstilstanden efter a) hospitalsindlæggelse, sygdommen eller tilskadekomsten. Ved død refunderes nødvendige og rimelige b) vurdering og/eller behandling hos læge/ udgifter til hjemtransport af afdøde samt lov b) vurdering og/eller behandling hos læge/ tandlæge, som ikke er et led i kontrol, Behandlende læger, speciallæger, tandlæger befalede foranstaltninger såsom balsamering tandlæge, som ikke er et led i kontrol, og andet sundhedspersonale skal have autori og zinkkiste. c) ændret medicinering, sation i det land, hvori der praktiseres. c) ændret medicinering, eller hvis forsikrede: 5 Transport (Grunddækning) Følgende dækkes: eller hvis forsikrede: 5.1 Dækningsberettiget syge- eller a) kremering af afdøde og hjemtransport af d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået hjemtransport urne, eller d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, Selskabet yder erstatning til rimelige ekstra eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, ordinære udgifter til forsikredes syge- og/ b) hjemtransport af afdøde. selv om forsikrede burde vide eller at sygdommen krævede behandling eller eller hjemtransport, inkl. ambulancetransport, formode, at sygdommen krævede var væsentligt forværret, i tilfælde af: 5.4 Indhentning af rejserute behandling eller var væsentligt forværret, Selskabet yder erstatning til indhentning af e) er blevet opgivet for, eller har fået afslag på a) alvorlig sygdom eller rejseruten, hvis forsikredes rejse er påbegyndt, e) er blevet opgivet for, eller har fået afslag på behandling, og den dokumenterede planlagte rejserute behandling, b) alvorlig tilskadekomst eller ikke kan gennemføres. f) er skrevet op, henvist eller er på venteliste f) er skrevet op, henvist eller er på venteliste til vurdering/behandling, c) død. Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes til vurdering/behandling, dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, og g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden Forsikringen dækker kun for én hjemtransport at den behandlende læge har ordineret: g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg for de sidste to måneder før afrejse eller på i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskade inden for de sidste fire måneder før afrejse grund af tidligere udeblivelser har opgivet komst. a) sengeleje eller hospitalsophold, eller normale kontrolbesøg, 8 9

6 b) akut ambulant behandling. Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om a) rejseselskabets konkurs, såfremt der 7.3 Specielt ved krig eller risiko for krig varighed af hospitalsophold, eller at forsikre ikke er tale om en pakkerejse eller Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af Selskabet yder erstatning i henhold til 6 til des tilstand skal være livstruende. lignende, hvor hjemrejsen er dækket af myndighederne i et land som følge af krig dækningsberettigede ledsagere, som ikke Rejsegarantifonden, eller risiko for krig, dækker forsikringen i op opnår dækning til indhentning af rejserute Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i til tre måneder dokumenterede og afkrævede under Den Offentlige Rejsesygesikring, uanset forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskade b) epidemi i det område hvor forsikrede ekstraudgifter til ophold og fortæring med op om ledsagerne er forsikret i Selskabet. komst/dødsfald. opholder sig, såfremt det danske til DKK pr. døgn samt nødvendig lokal Udenrigsministerium, dansk ambassade transport. Der ydes refusion til en flybillet på samme Tilkaldelse kan kun foretages med udrejse fra eller lignende institution anbefaler klasse som oprindeligt planlagt samt maks. forsikredes hjemland. evakuering, og hvor tilstanden er opstået 7.4 Danske Udenrigsministeriums DKK pr. døgn til dokumenterede nødven efter forsikredes udrejsetidspunkt til anbefalinger dige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede området, Det er en betingelse for dækning, at forsikrede og lokal transport under indhentningen af den udskrives fra hospitalet. ikke på et tidligere tidspunkt har undladt dokumenterede planlagte rejserute. c) krig, borgerlige uroligheder, at følge det danske Udenrigsministeriums 6.2 Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte borgerkrig, terrorhandlinger, militær opfordring til evakuering. 5.5 Forsinkelser og restriktioner Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan undtagelsestilstand, revolution eller anden Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for der i alt vælges op til to personer, dog kan alle lignende tilstand i det område, hvor 7.5 Selskabets ansvar forsinkelser eller restriktioner i forbindelse medrejsende, medforsikrede medlemmer af forsikrede befinder sig, såfremt det danske Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket med transporten grundet vejret, mekaniske husstanden blive sygeledsagere. Udenrigsministerium, dansk ambassade omfang en transport/eftersøgning/redning kan problemer, restriktioner fra offentlige eller lignende institution anbefaler foretages, men vil samarbejde med det danske myndigheder eller fra piloten eller andre 6.3 Børn evakuering, og hvor tilstanden er opstået Udenrigsministerium, dansk ambassade eller forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. Medforsikrede børn under 18 år er altid beret efter forsikredes udrejsetidspunkt til lignende institution i de tilfælde, hvor hjælp er tiget til dækning for sygeledsagelse, hvis bar området, nødvendig. 5.6 Generel betingelse for dækning under 5 nets forældre eller alle barnets medforsikrede rejseledsagere bliver sygeledsagere på grund d) naturkatastrofer hvor det danske 8 Hjemkaldelse (Udvidet Dækning) Udgifter under 5 dækkes kun hvis sygdoms af en dækningsberettiget skade. Udenrigsministerium, dansk ambassade 8.1 Betingelser for hjemkaldelse tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet eller lignende institution anbefaler Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, omfat dækkes af forsikringen eller Den Offentlige 6.4 Dækningsberettigede udgifter evakuering, og hvor tilstanden er opstået ter forsikringen dækning for hjemkaldelse, og Rejsesygesikring. Ved sygeledsagelse/tilkaldelse ydes der erstat efter forsikredes udrejsetidspunkt til Selskabet yder efter forhåndsgodkendelse 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse (Grunddækning) ning til flybillet én gang på økonomiklasse samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring området. 7.2 Dækningsberettigede udgifter erstatning, hvis en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: 6.1 Betingelser for sygeledsagelse og og lokal transport. Der ydes refusion til transport til nærmeste a) at et nært familiemedlem i hjemlandet tilkaldelse sikre destination eller til hjemlandet samt bliver hospitalsindlagt eller afgår ved døden Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse 6.5 Generel betingelse for dækning under maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede som følge af akut livstruende sygdom eller og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver 6 ekstraudgifter til hotelophold. tilskadekomst, opstået efter forsikredes hospitalsindlagt, overflyttet til egnet behand Udgifter under 6 dækkes kun hvis sygdoms afrejse. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive lingssted, eller hjemtransporteret som følge af tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet Selskabet afgør om forsikrede skal evakueres truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. dækkes af forsikringen eller Den Offentlige til nærmeste sikre destination eller til hjem samråd med behandlende læge. I tilfælde af Rejsesygesikring. landet. Såfremt forsikrede er evakueret til død, er det en betingelse, at der fremskaffes Ved tilkaldelse skal såvel lokalt behandlende læge som Selskabets eller Den Offentlige 7 Evakuering (Grunddækning) nærmeste sikre destination, ydes erstatning til dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til udvidet dødsattest, Rejsesygesikrings læge vurdere, at hospitals 7.1: Dækningsberettiget evakuering hjemrejse. opholdet vil vare mindst fem døgn, eller at for Selskabet yder erstatning i tilfælde af: sikredes tilstand er livstruende

7 b) indbrud, brand eller oversvømmelse Udgifter til hotel, fortæring og lokal transport c) Rejser hjem i første halvdel af den Hvis ikke alle i bilen er berettiget til en erstat i forsikredes private bolig eller i under ophold i hjemlandet er ikke dækket af planlagte rejseperiode som følge af en ningsrejse, fordeles udgifterne forholdsmæssigt. virksomheden, hvis politianmeldelse eller forsikringen. dækningsberettiget hjemkaldelse. lignende dokumentation foreligger, og Erstatning pr. ødelagt feriedag beregnes som forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, 8.5 Rejser med motorkøretøj i Europa 9.2 Betingelser for erstatning for ødelagte de dækningsberettigede udgifter delt med Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre feriedage antal planlagte rejsedage. c) bedrageriske handlinger i forsikredes egen transportmidler end motorkøretøjet benyttes, Selskabet yder erstatning i form af rejsens pris virksomhed begået af en medarbejder, hvis hvis det på forhånd er aftalt med Selskabet. pr. dag for ødelagte feriedage til den skadelidte 9.6 Forsikringssum erstatningsrejse politianmeldelse eller anden dokumentation I et sådant tilfælde dækker forsikringen også forsikrede for de dage, der bliver ødelagt som Erstatningen er begrænset til maksimalt foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet følge af, at forsikrede på grund af akut sygdom DKK for Enkeltrejse Europa og maksi nødvendig, inden for Europa. eller tilskadekomst har været hospitalsindlagt malt DKK for Enkeltrejse Verden. i mindre end halvdelen af den planlagte d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse 8.6 Selskabets forhåndsgodkendelse rejseperiode, eller den behandlende læge har 9.7 Generel betingelse for dækning under 9 eller konkurs i forsikredes egen virksomhed Det er en forudsætning for dækning, at hjem ordineret indendørsophold i ferieboligen. Erstatning under 9 ydes kun hvis sygdoms og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. kaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb. 9 Erstatningsrejse/Erstatning for ødelagte feriedage (Udvidet Dækning) Kompensationen beregnes fra den dag, hvor behandlende læge har ordineret indendørsophold. Hjemrejsedagen erstattes ikke. dækkes af forsikringen eller Den Offentlige Rejsesygesikring. 10 Returrejse (Udvidet Dækning) 9.1 Betingelser for erstatningsrejse Det er en betingelse, at forsikrede fremskaffer 10.1 Betingelser for returrejse Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjem Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, yder en lægeerklæring fra den behandlende læge i Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, yder komsttidspunktet herfor ligger mere end 12 Selskabet erstatning til en ny rejse til forsikrede udlandet. Erklæringen skal indeholde en diag Selskabet erstatning til en returrejse, hvis for timer forud for forsikredes planlagte hjem og dennes medrejsende husstand nævnt på nose og angive perioden for indendørsophol sikredes påbegyndte rejse bliver afbrudt som komsttidspunkt. forsikringskortet, eller maksimalt to medfor det. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive truffet af følge af, at forsikrede: sikrede rejseledsagere, hvis forsikredes påbe Selskabets lægekonsulent, evt. i samråd med 8.2 Ledsager gyndte rejse bliver ødelagt som følge af, at behandlende læge i udlandet. a) bliver syge- eller hjemtransporteret som Forsikrede kan efter eget valg vælge én per forsikrede: følge son som ledsager. Ledsagelse skal ske fra for 9.3 Visum og forsikringer af egen sygdom eller tilskadekomst opstået i sikredes opholdssted. a) Bliver hospitalsindlagt i mere end halvdelen Forsikringen dækker ikke visum/forsikringer. anden halvdel af den planlagte rejseperiode, af den planlagte rejseperiode på grund af 8.3 Børn akut sygdom eller tilskadekomst, 9.4 Mistet ferieformål b) rejser hjem i anden halvdel af den Dog er medforsikrede børn under 18 år beret Forsikringen dækker ikke mistet ferieformål. planlagte rejseperiode som følge af en tiget til dækning under hjemkaldelse, hvis bar b) Bliver syge- eller hjemtransporteret dækningsberettiget hjemkaldelse. nets forældre eller alle barnets rejseledsagere af Selskabet eller Den Offentlige 9.5 Dækningsberettigede udgifter bliver hjemkaldt på grund af en dæknings Rejsesygesikring som følge af egen sygdom Forsikringen dækker det beløb, de erstatnings 10.2 Ledsagere returrejse berettiget skadebegivenhed. eller tilskadekomst opstået i første halvdel berettigede har betalt for transport fra hjemlan Dækningsberettigede ledsagere jfr. 6, opnår af den planlagte rejseperiode, det til rejsemålet og retur, samt leje af feriebo dækning til en returrejse, såfremt man ledsager 8.4 Dækningsberettigede udgifter lig, forudsat at udgifterne er betalt, før skaden forsikrede, uanset om ledsageren er forsikret i Der ydes refusion for flybillet på samme klasse Dog dækker forsikringen ikke erstatningsrejse i er opstået og kan dokumenteres, samt at de Selskabet. som udrejsen samt maks. DKK pr. døgn forbindelse med syge- eller hjemtransport ved ikke kan refunderes. til dokumenterede ekstraudgifter til hotelop skader, der medfører brud (fraktur), ledbånds 10.3 Tidsfrist returrejse hold, fortæring og lokal transport, der påføres skade eller lignende, medmindre tilskadekom Er forsikrede kørt på ferie i bil, dækkes En returrejse skal foretages senest to uger efter forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. sten har medført hospitalsindlæggelse i mere transportudgifter til og fra feriestedet ad syge- eller hjemtransport, sygeledsagelse eller end halvdelen af den planlagte rejseperiode. nærmeste vej med maks. DKK 1,00 pr. km. hjemkaldelse

8 10.4 Dækningsberettigede udgifter Der ydes refusion til en flybillet på samme d) at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede 13 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand (Udvidet Dækning) Transport af tilkaldte dækkes med fly på maks. økonomiklasse tur/retur en gang samt klasse som anvendtes ved udrejsen samt rejser med Dækningsberettigede udgifter nødvendige og rimelige udgifter til ophold og maks. DKK pr. døgn til dokumenterede Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, omfat fortæring. nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, for 11.2 Undtagelser ter forsikringen dækning for sikkerhedsstillelse tæring og lokal transport. Flyrejsen skal gå til Forsikringen dækker ikke: og advokatbistand, og forsikringen dækker 13.5 Rejseudgifter udgangspunktet for syge- eller hjemtranspor betaling, der permanent eller midlertidigt kan Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter ten, hjemkaldelsen eller sygeledsagelsen. a) leje/køb af sportsudstyr, fri give forsikrede eller dennes ejendele fra til som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne bageholdelse foretaget af lokale myndigheder. eller til afhøring ved domstol i udlandet Generel betingelse for dækning under b) indirekte tab, eksempelvis, men ikke 10 begrænset til udgifter til taxa, hotelophold 13.2 Tilbagebetalingspligt 13.6 Selvrisiko Erstatning under 10 ydes kun hvis sygdoms og telefon. Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, Ved enhver skade under denne dækning, und tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet som skal tilbagebetales til Selskabet straks tagen for sikkerhedsstillelse jf. 13.1, betaler dækkes af forsikringen eller Den Offentlige 11.3 Dækning ved hjemkomst efter frigivelse eller efter påkrav. forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede Rejsesygesikring. Dækningen gælder ikke ved ankomst til hjem omkostninger, dog mindst DKK Forsinket bagage (Udvidet Dækning) landet Dækningsberettigede udgifter Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke 13.7 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 11.1 Dækningsberettigede erstatningskøb Der ydes erstatning for maksimalt DKK møder op til retsmøder, eller forsikrede på Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, dæk anvendt pr. påbegyndt døgn de første fem anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, a) juridiske problemer mellem forsikrede ker forsikringen rimelige erstatningskøb af på hinanden følgende døgn efter ankomst, så betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit og rejsebureauet, rejsearrangøren eller beklædningsgenstande, toiletartikler samt livs længe bagagen er forsinket. lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks rejseformidleren, nødvendig medicin i tilfælde, hvor indskrevet efter beslaglæggelsen. bagage er forsinket mere end fem timer i for Det maksimale beløb pr. døgn, DKK 1.000, må b) juridiske problemer i forbindelse med hold til forsikredes ankomst til bestemmelses ikke anvendes på forskud Advokatbistand kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, stedet uden for bopælslandet. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet 11.5 Forsikringssum for et strafbart forhold opstået under rejsen, c) juridiske problemer i forbindelse med Det er en betingelse for erstatning: Forsikringssummen for bagageforsinkelse er dækkes nødvendige og rimelige advokat familie- og arveretlige spørgsmål, DKK omkostninger til og med sagens afgørelse ved a) at forsikrede har original skaderapport fra det pågældende transportselskab eller rejsebureau på, at bagagen ikke er 12 Skade på lejet feriebolig (Udvidet Dækning) retten i 1. instans, dog maks. DKK Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det d) juridiske problemer mellem forsikrede og Selskabet, fremkommet til planlagt tid samt dato og 12.1 Dækningsberettigede udgifter strafbare forhold, betragtes forsikredes advo e) sager der ikke er opstået på rejsen, tidspunkt for den faktiske fremkomst, Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, dækker katomkostninger som et rentefrit lån, der skal forsikringen skader forvoldt af forsikrede i/på tilbagebetales til Selskabet efter påkrav. f) retssager om ansvar for benyttelse af b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen lejet feriebolig/hotel samt indbo i ferieboligen, motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, er kommet frem til forsikrede, dog maks. DKK og med selvrisiko på Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal DKK 500 pr. forsikringsbegivenhed. godkendes af Selskabet. g) egentlige erstatninger, bøder eller c) at der indsendes original dokumentation for bodslignende krav. de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, 12.2 Undtagelser 13.4 Tilkaldelse hvad de afholdte udgifter vedrører i form af Forsikringen dækker ikke de i 16.2 c), 16.2 d), Forsikringen dækker tilkaldelse af to 13.8 Forsikringssum dateret kvittering, kassebon eller lignende, 16.2 e) og 16.2 g) beskrevne forhold. personer efter forsikredes eget valg Forsikringssummen for sikkerhedsstillelse og ud til forsikrede og retur til bopælen i advokatbistand er i alt DKK tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer

9 14 Ulykke og overfald (Udvidet Dækning) Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller have Forsikringssummen for tandbehandling er DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. e) Selskabet er berettiget til at nedsætte eller afvise erstatning til tandbehandling, såfremt 14.1 Dækning ved ulykkestilfælde skiftet briller, dækkes rimelige og dokumente forsikredes tænder inden ulykkestilfældet Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, omfat rede udgifter hertil Overfald ud fra en tandlægelig vurdering må ter forsikringen dækning for ulykke, og yder Hvis forsikrede i forsikringsperioden bli antages at have været væsentlig dårligere erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte En bestående invaliditet berettiger ikke til ver overfaldet af en person med påviselig end hos personer på samme alder, der og uden indvirken af sygdom forårsager den erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen personskade eller dødsfald til følge, dæk følger regelmæssig tandlægekontrol og forsikredes død eller bevirker en vedvarende ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ker forsikringen erstatning for det beløb, -behandling invaliditet. ikke havde været til stede. som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til f) Er forsikrede under 18 år, er forsikrings 14.2: Dødsfald Det er en betingelse for udbetaling af invalidi Erstatningsansvarsloven for et overfald sket summen ved død begrænset til DKK Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et tetserstatning, at forsikrede er i live ved erstat under tilsvarende forhold i Danmark. ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes ningens udbetaling. g) Er forsikrede over 75 år, dækker død inden for et år efter ulykkestilfældet. Forsikringssummen ved overfald er forsikringen med halvdelen af de gældende Behandlingen af tilskadekomsten skal være DKK forsikringssummer Medmindre andet skriftligt er meddelt dokumenteret påbegyndt i udlandet af en Selskabet, udbetales forsikringssummen til lokalt autoriseret læge. Det er en betingelse for Selskabets erstat h) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen nærmeste pårørende. ningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmel Forsikringssummen ved invaliditet er des til det lokale politi, at der udfærdiges poli i) Overfald begået af forsikredes rejseledsager Forsikringssummen ved død er DKK DKK tirapport, og at forsikrede konsulterer en lokalt eller et vilkårligt overfald begået af en af autoriseret læge/tandlæge umiddelbart efter forsikrede bekendt person er ikke omfattet Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt 14.4 Tandbehandling overfaldet. af forsikringen invaliditetserstatning, ydes erstatning med det Forsikringen dækker rimelige og nødvendige beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger udgifter til behandling af tandskader, der sker Original politirapport og lægeerklæring skal 14.7 Lægens foreskrifter den allerede foretagne udbetaling. som følge af et ulykkestilfælde på rejsen, i det efterfølgende sendes til Selskabet. Forsikrede skal være under stadig behandling omfang udgifterne ikke kan refunderes fra af læge og følge dennes forskrifter Permanent invaliditet anden side, f.eks. det offentlige Undtagelser Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet Undtagelser og særlige bestemmelser: 14.8 Selskabets ret til at indhente oplysninger svarende til en méngrad på mindst 5 %, udbe Tandbehandlingen skal være foretaget inden Selskabet er berettiget til at indhente oplys tales ménerstatning. for tre år efter skadens indtræden. Hvis skaden a) Enhver sygdom og udløsning af latente ninger hos enhver læge, der behandler eller er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal sygdomsanlæg, selv om sygdommen har behandlet forsikrede, til at lade forsikrede Erstatningen ansættes til en til méngraden sva tandbehandlingen være foretaget inden forsik er opstået eller forværret ved et undersøge af en af Selskabet valgt læge og til rende procent af invaliditetssummen. redes fyldte 25 år. ulykkestilfælde ved dødsfald at kræve obduktion. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskade Det er en forudsætning for dækning, at b) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom 15 Bagage (Tillægsdækning) styrelsens méntabel på grundlag af skadens tandbehandlingen er forhåndsgodkendt af 15.1 Dækningsberettiget bagage medicinske art og omfang og kan uden hen Selskabet. c) Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, Hvis der er tegnet Tillægsdækning for bagage, syntagen til forsikredes erhverv sammenlagt der skyldes en tilstedeværende eller er følgende genstande tilhørende forsikrede, ikke overstige 100 %. Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, tilfældigt tilstødende sygdom omfattet af dækningen: men afsluttende behandling kan om nødven Fastsættelse af méngraden foretages, så snart digt ske i bopælslandet. d) Følger af lægelig behandling, som ikke er Bagage, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, ulykkestilfældets endelige følger kan bestem nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er kreditkort, værdipapirer og pas. mes og ikke senere end tre år efter ulykkestil Tandproteser samt behandling af tyggeskade omfattet af forsikringen fældet. dækkes ikke

10 15.2 Undtagelser Følgende dækkes ikke: a) computere og andet elektronisk udstyr, bagage af enhver art til erhvervsmæssig brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner, b) cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil. Dækning Alle beløb i DKK Årsag / Genstand Bagage Rede penge, rejsebilletter og værdi-papirer 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj 4 Bortkomst eller beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage, mens den er i transportselskabets varetægt 5 Tyveri fra kabinen i aflåst motorkøretøj, campingvogn eller båd (elektronisk udstyr dog ikke dækket) Tyveri fra aflåst telt Tyveri fra badestrand eller swimmingpool Glemte, tabte eller forlagte genstande 9 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn 10 Tyveri fra motorkøretøj, båd, bagageboks, hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 11 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage 12 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks 13 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt 14 Indirekte tab 15 Simpelt tyveri 16 Mindre skader på bagagens ydre (ridser, pletter, buler) 15.3 Begrænsninger Som beskrevet i følgende dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: 15.4 Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/beskadigede genstande dokumenteret er mindre end to år gamle b) For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed Forsikringssummer I intet tilfælde kan erstatningen for en enkelt genstand overstige DKK For samlet fotoudstyr samt smykker og ure kan erstatningen maksimalt udgøre DKK Forsikringssummen for bagage er DKK pr. forsikringsår Forsikringssummer for personer under 28 år Er forsikrede på skadetidspunktet under 28 år, dækker forsikringen maks. med 50 % af de i 15.3 og 15.5 nævnte forsikringssummer Anmeldelse I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse uden ugrundet ophold indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 16 Privatansvar (Tillægsdækning) 16.1 Betingelser for privatansvar Hvis der er tegnet Tillægsdækning for privatansvar dækker forsikringen: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet, 18 19

11 c) for skade forvoldt ved aktiv deltagelse 16.4 Forsikringssum d) egentlige erstatninger, bøder eller Forsikringen kan kun tegnes af personer, der i skiløb, snowboarding, kælkning eller Forsikringssummen 2 millioner ved tingskade bodslignende krav, tegner rejseforsikring i Selskabet dækkende lignende, dog maks DKK pr. og 5 millioner ved personskade er højeste samme rejse. hændelse. grænse for Selskabets forpligtelse efter en e) retssager vedrørende kontrakts-, erhvervs- enkelt forsikringsbegivenhed, selv om denne eller arbejdsforhold, 18.3 Specielt ved dødsfald 16.2 Undtagelser resulterer i flere skader, selv om ansvaret I tilfælde af et nært familiemedlems dødsfald Forsikringen dækker ikke forsikredes erstat pålægges flere, og uanset om der er dækning f) retssager om ansvar for benyttelse af kan Selskabet yde erstatning til indhentning ningsansvar: på én eller flere policer i Selskabet. motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, af rejseruten på første eller anden rejsedag af den planlagte rejseperiode. Erstatningen kan a) i kontraktforhold, dog på nær for skade på 16.5 Forsikredes anerkendelse af g) retssager vedrørende narkotika, ikke overstige forsikringssummen. Selskabet er ting, som er omfattet af 12.1, erstatningspligt berettiget, men ikke forpligtet, til at tilbyde ind Forsikrede kan ikke med bindende virkning for h) retssager vedrørende våben, hentning af rejserute. b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, Selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. i) sager vedrørende forsikredes deltagelse i Der ydes alene erstatning efter 18.1 eller c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et 17 Retshjælp (Tillægsdækning) kriminelle handlinger Ophør af dækning videregående ansvar, end hvad forsikrede 17.1 Dækningsberettigede udgifter Herudover gælder de i Forsikring og Pensions Forsikringen dækker fra betalingsdatoen, og ville være underlagt efter de almindelige Hvis der er tegnet Tillægsdækning for rets Almindelige betingelser for Retshjælp for dækningen ophører på det tidspunkt, hvor for regler om erstatningsansvar uden for hjælp, dækker forsikringen retshjælp i henhold Familieforsikringer med indbodækning sikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i kontraktforhold, til Forsikring og Pensions Almindelige betin nævnte begrænsninger og undtagelser. hjemlandet for at begynde udlandsrejsen. gelser for Retshjælp for Familieforsikringer d) for skade på ting, som forsikrede ejer, med indbodækning, som på begæring kan 17.4 Forsikringssum 18.5 Dækkede hændelser har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, rekvireres hos Selskabet. Forsikringssummen for retshjælp er Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan befordring, bearbejdning eller behandling, DKK påbegynde rejsen på grund af: har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, Beregnes advokatsalæret som en nærmere angivet brøkdel af sagsgenstandens værdi, 18 Afbestilling (Tillægsdækning) a) død eller akut alvorlig sygdom/tilskadekomst dækker forsikringen advokatsalæret med 18.1 Betingelser for afbestilling opstået efter bestilling af rejsen, som kræver e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, maks. DKK Hvis der er tegnet Tillægsdækning for afbestil hospitalsindlæggelse eller lægeordineret ling og en af betingelserne i 18.5 er opfyldt, indendørs ophold af forsikrede, et f) for skade som følge af, at forsikrede ved 17.2 Selvrisiko dækker forsikringen den del af forsikredes nært familiemedlem eller forsikredes smitte eller på anden måde påfører andre Ved enhver skade vedrørende retshjælp betaling, som rejsearrangøren ifølge de almin rejseledsager, sygdom, betaler forsikrede en selvrisiko. Selvrisikoen delige rejsebetingelser har krav på, og som udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog ikke kan refunderes, når rejsen afbestilles i for b) at forsikrede af medicinske grunde ikke er g) for skade forvoldt ved benyttelse af min. DKK sikringsperioden. i stand til at modtage en vaccination, som motorkøretøj, påhængsvogn, luftfartøj uforudsigeligt og pludseligt indføres som samt søfartøjer på eller over tre meters 17.3 Undtagelser Tillægsdækning for afbestilling skal være købt krav for indrejse i det land, hvortil forsikrede længde med sejl eller motor, eller søfartøjer Følgende er ikke dækket under retshjælp: ved bestilling af rejsen, dog senest ved beta skal rejse, under tre meters længde, hvis motorkraft ling af depositum til rejsearrangøren. overstiger 3 HK. a) rets- og voldgiftssager mellem forsikrede c) indbrud, brand eller oversvømmelse i og rejsebureauet, rejsearrangøren eller 18.2 Hvem forsikringen omfatter forsikredes private bolig eller virksomhed 16.3 Bøder og krav rejseformidleren, Forsikringen dækker de på policen nævnte for umiddelbart inden afrejsen, hvis Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller sikrede. politianmeldelse eller anden lignende bodslignende krav. b) tvister mellem forsikrede og Selskabet, dokumentation foreligger, c) sager, der ikke er opstået på rejsen, 20 21

12 d) bedrageriske handlinger i forsikredes egen f) hvis skaden er opstået direkte eller indirekte 19.2 Erstatningsbeløb a) sygdomme og lidelser, der er opstået virksomhed begået af en medarbejder, hvis som følge af forsikredes forsætlige Erstatning er begrænset til udgifter, som er forud for forsikringens ikrafttrædelse, samt politianmeldelse foreligger, og forsikredes handlinger, groft uagtsomme handlinger almindelige og rimelige for området eller lan eventuelle følger af sådanne sygdomme og tilstedeværelse er nødvendig, eller undladelser, medmindre det kan det, hvor udgifterne afholdes. lidelser, bevises, at skaden ikke står i forbindelse e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse hermed. Forsikringen dækker kun udgifter for udført b) kosmetiske operationer og behandlinger. eller konkurs i forsikredes egen virksomhed, behandling. Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/ hvis dokumentation foreligger, og 18.7 Forsikringstagers forpligtelser behandling er medicinsk betinget, forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. I tilfælde af skade skal forsikrede straks på Ethvert beløb Selskabet beslutter at refundere, skadetidspunktet underrette Selskabet og regnes med under den årlige forsikringssum pr. c) rekreations- og kurophold, Op til tre forsikrede kan afbestille med henvis rejsearrangøren. forsikrede. ning til én dækningsberettiget skadebegiven d) tandproteser, hed, medmindre der er tale om medrejsende Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet Selskabet omregner valuta ud fra National husstand. dækker forsikringen ikke. bankens til enhver tid gældende middelkurs. e) kønssygdomme, AIDS, AIDS-relaterede sygdomme, og sygdomme som relaterer sig 18.6 Undtagelser 18.8 Dokumentationskrav 19.3 Rabatter til HIV-antistoffer (HIV-positiv), Undtaget fra dækningen er: Det er en betingelse for Selskabets erstat Rabatter, som bringes i stand ved forhand ningspligt, at forsikrede fra behandlende læge ling mellem Selskabet og hospitaler/læger og f) syge- og fødselshjælp, der opstår efter a) hvis sygdommen, tilskadekomsten, eller fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt lign., vil være til gavn for alle forsikringstagere svangerskabets 8. måned (36. uge), dog for årsagen til dødsfaldet, der begrunder at forsikrede på anmodning giver Selskabets i Selskabet. gravide som er fertilitetsbehandlede og/ afbestillingen, har vist symptomer eller lægekonsulent adgang til alle relevante syge eller venter mere end ét barn efter 4. måned var tilstede ved bestilling af rejsen, journaler, herunder oplysninger om tidligere 19.4 Forsikringssummer (18. uge), Enhver udgift, der vedrører og behandlingsbehovet med en vis sygdomsforløb. Ved dødsfald vedlægges kopi De anførte forsikringssummer for de enkel graviditet og/eller fødsel, herunder også sandsynlighed kunne forventes inden af dødsattesten. te dækninger danner den øvre grænse for udgifter til nyfødte børn, er kun dækket i påbegyndelsen af rejsen, Selskabets erstatningspligt for alle de pr. per op til en måned efter forsikringsperiodens 18.8 Forsikringssummer son indtrædende forsikringsbegivenheder i udløb. Herefter ophører dækningen. b) hvis forsikrede ikke har søgt læge, har De i policen anførte forsikringssummer danner forsikringsperioden. afslået eller opgivet behandling for grænsen for Selskabets erstatningspligt. g) provokeret abort, som ikke er medicinsk sygdommen, selv om forsikrede burde vide 19.5 Tilbagebetalingspligt betinget, eller formode, at sygdommen krævede Såfremt den person der er årsag til afbestil Der kan maksimalt udbetales erstatning på behandling eller var væsentligt forværret, lingen, er fyldt 75 år på skadetidspunktet, er regningens pålydende. Såfremt forsikrede har h) enhver form for forbrug eller misbrug Selskabets erstatningspligt begrænset til maks. modtaget større erstatning fra Selskabet, end af alkohol, narkotika- og/eller medicin, c) hvis den afbestilte rejse er et DKK pr. forsikrede, uanset at den teg vedkommende af Selskabet skønnes beretti medmindre det kan dokumenteres, at delarrangement af den samlede forsikrede nede forsikringssum er højere. get til, er den pågældende forpligtet til straks sygdommen eller skaden ikke er relateret rejse, 19 Erstatning at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. Enhver erstatning vil først blive afskrevet med hertil, d) hvis afbestillingen foretages grundet 19.1 Dækningsberettigede udgifter et sådant skyldigt beløb. i) skader, der er fremkaldt af forsikrede under ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på feriestedet, naturkatastrofer, Forsikringen erstatter den forsikredes dækningsberettigede udgifter i henhold til de 20 Undtagelser fra erstatning selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden, terror eller lignende, valgte dækninger som fremgår af police 20.1 Undtagelser dokumentet. Selskabet udbetaler ikke erstatning ved ulykke j) selvforskyldt legemsbeskadigelse, selvmord e) hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt før samt sygdom/dødsfald, og betaler heller ikke eller selvmordsforsøg, bestilling af rejsen, udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af: k) skade forvoldt ved grov uagtsomhed og/ eller med forsæt, 22 23

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Sådan bruger du forsikringen Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på rejser

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse EuropaPlus Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" - Police

Sygeforsikringen danmark - Police Sygeforsikringen "danmark" - Police 1428421 Aftalepart: Helle Mackenhauer Aftaleparten er policens ejer og den person, der betaler kontingent til "danmark" og får udbetalt tilskud for alle medlemmer på

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 Indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine dækningsmuligheder 12 Dækninger

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering ÆNDRINGSLISTE 2014 ÆNDRINGER TIL BETINGELSERNE ARTIKEL FRA 2013 TIL 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes og fornyes af selskaber (forsikringstager), der er registreret

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere