ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK"

Transkript

1 ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK

2 Sådan bruger du forsikringen Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på rejser omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, skal du kontakte Den Offentlige Rejsesygesikrings alarmcentral på telefon Husk altid at medbringe Sundhedskortet på rejsen. Ved rejser der ikke er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, eller hvis der er brug for anden assistance i forbindelse med dækningen, kan ihi Bupa s alarmservice kontaktes døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, arrangere hjemtransport og hjælpe på andre måder i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, bortkommen bagage m.v. I tilfælde af skade Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse, hjemkaldelse, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald og ulykkestilfælde. Andre skader skal anmeldes til ihi Bupa, så snart du er kommet hjem fra din rejse. Udskriv en skadeanmeldelse på www. ihi.com eller bestil den på telefon Udfyld anmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til ihi Bupa sammen med al den originale dokumentation, der vedrører sagen. Det kan f.eks. være kvitterede og specificerede lægeregninger, medicin- eller tandlægeregninger, rapporter fra lufthavnen, politirapporter samt anden dokumentation, der omhandler den specifikke skade. Hvis du bliver indlagt på hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når ihi Bupa har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med ihi Bupa. vigtig information... Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet Hvis du har en kronisk sygdom En rejseforsikring dækker som hovedregel kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Kontakt ihi Bupa, hvis du lider af eller har lidt af en sygdom i tiden op til rejsens start. Dette gælder forud for hver rejse ikke kun på det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen. Se også 4.4 og 4.5. Hvis du er fyldt 75 år Hvis du er fyldt 75 år eller fylder 75 år på rejsen, og skal du rejse uden for dækningsområdet Europa eller på en rejse af over en måneds varighed, er forsikringen kun gyldig, hvis der indsendes helbredsoplysninger til ihi Bupa forud for hver rejse. Se også 1.4. Helbredsskema kan downloades på eller bestilles på telefon eller 2 3

3 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2013 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. 1 Godkendelse af forsikringen 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 3 Hvor forsikringen dækker 4 Sygeudgifter (Grunddækning) 5 Transport (Grunddækning) 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse (Grunddækning) 7 Evakuering (Grunddækning) 8 Hjemkaldelse (Udvidet Dækning) 9 Erstatningsrejse/Erstatning for ødelagte feriedage (Udvidet Dækning) 10 Returrejse (Udvidet Dækning) 11 Forsinket bagage (Udvidet Dækning) 12 Skade på lejet feriebolig (Udvidet Dækning) 13 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand (Udvidet Dækning) 14 Ulykke og overfald (Udvidet Dækning) 15 Bagage (Tillægsdækning) 16 Privatansvar (Tillægsdækning) 17 Retshjælp (Tillægsdækning) 18 Afbestilling (Tillægsdækning) 19 Erstatning 20 Undtagelser fra erstatning 21 Hvordan skaden anmeldes 22 Anden dækning 23 Præmiebetaling 24 Overdragelse, opsigelse og ophør 25 Tvister, værneting m.v. Ordliste 1 Godkendelse af forsikringen 1.1: Hvem der kan tegne Enkeltrejse Forsikrede skal være omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring i Danmark, Sverige eller Norge for at kunne tegne Enkeltrejse. Forsikringen dækker endvidere, hvis forsikrede på grund af udlandsrejse i 6 til 12 måneder midlertidigt frameldes folkeregistret. 1.2: Hvem forsikringen omfatter Forsikringen dækker de på forsikringskortet nævnte forsikrede. 1.3: Medforsikring af børn under to år Gratis medforsikring af børn under to år forudsætter, at der sker tilmelding af barnet til Selskabet, og at en af de forsikrede har forældremyndighed over barnet. 1.4: Helbredsskema ved fyldt 75 år Såfremt forsikrede på afrejsetidspunktet er fyldt 75 år eller fylder 75 år på rejsen, og skal forsikrede på rejse uden for dækningsområderne Europa eller på rejse af over en måneds varighed, er det en betingelse for dækning, at vi modtager et helbredsskema forud for hver rejse. Helbredsskemaet skal udfyldes af forsikredes egen læge og de medicinske oplysninger skal vurderes og godkendes af Selskabets lægekonsulenter forud for hver rejse. Lægens honorar for udfærdigelse af helbredsskema afholdes af forsikrede. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan udstedes forhåndstilsagn eller ej for dækning på rejsen. 1.5: Selskabets godkendelse Selskabet afgør om forsikringen kan antages og for at Selskabets ansvar kan indtræde, er det en betingelse, at præmien betales rettidigt til Selskabet. 2 Hvornår forsikringen træder i kraft 2.1: Forsikringsperiode Forsikringen er i kraft, forudsat at præmien er betalt inden forsikringsperiodens start. Forsikringsperioden fremgår af forsikringskortet. Den maksimale varighed pr. forsikringsperiode er 12 måneder, inkl. eventuelle forlængelser. 2.2: Rejsens varighed Forsikringen dækker fra det tidspunkt, den forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet og ophører, når den forsikrede kommer hjem til sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. 2.3: Retten til erstatning Retten til erstatning indtræder straks ved forsikringens ikrafttrædelse. 2.4: Hvis forsikringen tegnes efter afrejse Hvis forsikringen tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet, indtræder retten til erstatning først tre dage (karensperiode) efter forsikringens ikrafttræden. Udgifter som følge af begivenheder opstået i karensperioden er aldrig omfattet af forsikringsdækningen. Ved alvorlig tilskadekomst i forbindelse med et ulykkestilfælde indtræder retten til erstatning dog samtidig med forsikringens ikrafttræden. Dækning for udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme/lidelser er betinget af stabilitetskrav, jævnfør 4.4 og 4.5, forud for afrejse fra forsikredes bopæl/opholdssted i hjemlandet. Bagagetillæg kan aldrig tegnes efter at forsikrede har forladt sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. I tilfælde hvor bagagetillæg er tegnet efter, at forsikrede har forladt sin bopæl/sit 4 5

4 opholdssted i hjemlandet, vil eventuelle skader Monaco, Montenegro, Norge, Palæstina, Det er en betingelse for Selskabets erstat- d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået blive afvist og præmien refunderet. Rusland indtil Ural bjergene, San Marino, ningspligt, at forsikrede sender en original eller opgivet behandling for sygdommen, Schweiz, Serbien, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, selv om forsikrede burde vide eller formode, 2.5: Forlængelse af forsikring Ukraine, Vatikanstaten og Vestbredden. der specificerer, hvilken del af tandbehandlin- at sygdommen krævede behandling eller Forsikringstager kan efter aftale med Selskabet gen der har været midlertidigt smertestillende. var væsentligt forværret, forlænge forsikringen. Ved rejser omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring omfatter forsikringen ikke Forsikringen yder ikke erstatning for udgifter, e) er blevet opgivet for, eller har fået afslag på Hvis forsikringen tegnes som en forlængelse dækning for sygeudgifter under 4.1. der vedrører, skyldes eller er opstået som følge behandling, inden udløbet af den på tegningstidspunktet af tandlidelser, der ikke er akut opstået på dækkende forsikring, bortfalder de tre dages 3.3: Dækningsområde Verden rejsen, eller hvor tandbehandling ikke er mid- f) er skrevet op, henvist eller er på venteliste karenstid. Forsikringen omfatter alle typer rejser i hele lertidigt smertestillende og kan afvente hjem- til vurdering/behandling, verden. komsten. Sygdom eller tilskadekomst der er opstået eller g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden har vist symptomer i den foregående forsik- Ved rejser omfattet af Den Offentlige Tandproteser dækkes ikke. for de sidste fire måneder før afrejse eller på ringsperiode, er ikke dækket i en evt. forlænget Rejsesygesikring omfatter forsikringen ikke grund af tidligere udeblivelser har opgivet forsikringsperiode, medmindre forlængelsen er dækning for sygeudgifter under : Kiropraktik og fysioterapi normale kontrolbesøg, tegnet før sygdommens eller tilskadekomstens Forsikringen omfatter dækning for medicinsk opståen. 3.4: Bopælsland betinget og lægeordineret kiropraktik- eller h) har behov for behandling og/eller Forsikringen dækker ikke i forsikredes bopæls- fysioterapibehandling, maksimalt DKK operationer, der kan afvente forsikredes Dækning for udgifter til behandling af kroniske land og/eller hvor forsikrede har ret til at mod- pr. rejse pr. forsikrede. hjemkomst. eller eksisterende sygdomme/lidelser er betin- tage sociale ydelser. get af stabilitetskrav, jævnfør 4.4 og 4.5, forud for afrejse fra forsikredes bopæl/opholds- 4 Sygeudgifter (Grunddækning) Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at Selskabet modtager original Forsikringen dækker ikke kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk sted i hjemlandet. 4.1: Dækningsberettigede sygeudgifter erklæring fra den lokalt praktiserende henvi- eller eksisterende sygdom stabil og velregu- 3 Hvor forsikringen dækker Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne er rimelige og relevante for at få klarhed over sende læge leret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen kendt behandlingsbehov. 3.1: Dækningsområde Europa om forsikrede lider af en sygdom, er i behov Alle behandlinger skal udføres af godkendt Forsikringen omfatter alle typer rejser i for behandling eller for at kontrollere en udført behandler indenfor hver behandlingsform. 4.5: Særligt ved eksisterende lidelser for rejser EU-landene, Færøerne, Grønland, Andorra, behandling. omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring Island, Isle of Man, Kanaløerne, Liechtenstein, 4.4: Eksisterende lidelser ved rejser uden for Forsikringen dækker ikke udgifter til behand- Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Forsikringen omfatter følgende ydelser: Europa ling af kroniske eller eksisterende sygdomme, Vatikanstaten. Forsikringen dækker ikke udgifter til behand- der inden for de sidste to måneder før afrejsen a) ubegrænset dækning til forsikredes ling af kroniske eller eksisterende sygdomme/ har medført: Ved rejser omfattet af Den Offentlige sygeudgifter i tilfælde af akut opstået lidelser, der inden for de sidste fire måneder før Rejsesygesikring omfatter forsikringen ikke sygdom eller tilskadekomst, afrejsen, dog seks måneder for rejser af over a) hospitalsindlæggelse, dækning for sygeudgifter under 4.1. en måneds varighed, har medført: b) lægeordineret og receptpligtig medicin. b) vurdering og/eller behandling hos læge/ 3.2: Dækningsområde EuropaPlus a) hospitalsindlæggelse, tandlæge, som ikke er et led i kontrol, Forsikringen omfatter ferie- og studierej- 4.2: Midlertidig smertestillende ser for egen regning i EU-landene, Albanien, tandbehandling b) vurdering og/eller behandling hos læge/ c) ændret medicinering, Algeriet, Andorra, Bosnien-Herzegovina, Selskabet yder erstatning for rimelige og nød- tandlæge, som ikke er et led i kontrol, Egypten, Færøerne, Gaza, Grønland, vendige udgifter til midlertidig smertestillende eller hvis forsikrede: Hviderusland, Island, Isle of Man, Israel, Jordan, tandbehandling, dog maks. DKK pr. til- c) ændret medicinering, Kanaløerne, Kosovo, Kroatien, Libanon, Libyen, fælde. d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået Liechtenstein, Makedonien, Marokko, Moldova, eller hvis forsikrede: eller opgivet behandling for sygdommen, 6 7

5 selv om forsikrede burde vide eller 5 Transport (Grunddækning) Følgende dækkes: 5.6: Generel betingelse for dækning under 5 formode, at sygdommen krævede 5.1: Dækningsberettiget syge- eller Udgifter under 5 dækkes kun hvis sygdoms- behandling eller var væsentligt forværret, hjemtransport a) kremering af afdøde og hjemtransport af tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet Selskabet yder erstatning til rimelige ekstra- urne, eller dækkes af forsikringen eller Den Offentlige e) er blevet opgivet for, eller har fået afslag på ordinære udgifter til forsikredes syge- og/ Rejsesygesikring. behandling, f) er skrevet op, henvist eller er på venteliste eller hjemtransport, inkl. ambulancetransport, i tilfælde af: b) hjemtransport af afdøde. 5.4: Indhentning af rejserute 6 Sygeledsagelse og tilkaldelse (Grunddækning) til vurdering/behandling, a) alvorlig sygdom eller Selskabet yder erstatning til rimelige og nød- 6.1: Betingelser for sygeledsagelse og vendige udgifter til indhentning af rejseruten, tilkaldelse g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden b) alvorlig tilskadekomst eller hvis forsikredes rejse er påbegyndt, og den Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse for de sidste to måneder før afrejse eller på dokumenterede planlagte rejserute ikke kan og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver grund af tidligere udeblivelser har opgivet c) død. gennemføres. hospitalsindlagt, overflyttet til egnet behand- normale kontrolbesøg, lingssted, eller hjemtransporteret som følge af Forsikringen dækker kun for én hjemtransport Det er en betingelse, at forsinkelsen skyldes alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. h) har behov for behandling og/eller i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskade- dækningsberettiget sygdom/tilskadekomst, og operationer, der kan afvente forsikredes komst. at den behandlende læge har ordineret: Ved tilkaldelse skal såvel lokalt behandlende hjemkomst. læge som Selskabets eller Den Offentlige 5.2: Selskabets rettigheder ved transport til a) sengeleje eller hospitalsophold, eller Rejsesygesikrings læge vurdere, at hospitals- Forsikringen dækker ikke kontrol og behand- behandling opholdet vil vare mindst fem døgn, eller at for- ling, herunder medicin, til at holde en kronisk Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjem- b) akut ambulant behandling. sikredes tilstand er livstruende. eller eksisterende sygdom stabil og velregu- transporteret til behandling i bopælslandet og leret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen lade behandling afvente hjemkomsten. Selskabet yder erstatning i henhold til 6 til Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om kendt behandlingsbehov. dækningsberettigede ledsagere, som ikke varighed af hospitalsophold, eller at forsikre- Endvidere har Selskabet ret til at kræve forsik- opnår dækning til indhentning af rejserute des tilstand skal være livstruende. 4.6: Behandlingskvalitet rede overført til andet egnet behandlingssted. under Den Offentlige Rejsesygesikring, uanset Selskabet godkender kun behandling som om ledsagerne er forsikret i Selskabet. Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i foregår efter metoder med dokumenteret Selskabets lægekonsulent afgør, eventuelt i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskade- effekt og som er godkendt af de offentlige samråd med behandlende læge, om transpor- Der ydes refusion til en flybillet på samme komst/dødsfald. sundhedsmyndigheder i det land hvor ten er nødvendig og/eller forsvarlig. klasse som oprindeligt planlagt samt maks. behandling udføres. Desuden er det en DKK pr. døgn til dokumenterede nødven- Tilkaldelse kan kun foretages med udrejse fra forudsætning og en betingelse, at det skal 5.3: Hjemtransport og lovbefalede dige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring forsikredes hjemland. være overvejende sandsynligt at behandlingen foranstaltninger ved dødsfald og lokal transport under indhentningen af den væsentligt og varigt kan kurere sygdommen Ved rejser, der ikke er omfattet af Den dokumenterede planlagte rejserute. Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede eller tilskadekomsten, eller væsentligt og Offentlige Rejsesygesikring, dækker forsikrin- udskrives fra hospitalet. varigt kan forbedre helbredstilstanden efter gen forsikredes hjemtransport i tilfælde af død, 5.5: Forsinkelser og restriktioner sygdommen eller tilskadekomsten. hvis der er tegnet Enkeltrejse EuropaPlus eller Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for 6.2: Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte Enkeltrejse Verden. forsinkelser eller restriktioner i forbindelse Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan Behandlende læger, speciallæger, tandlæger med transporten grundet vejret, mekaniske der i alt vælges op til to personer, dog kan alle og andet sundhedspersonale skal have autori- Ved død refunderes nødvendige og rimelige problemer, restriktioner fra offentlige medrejsende, medforsikrede medlemmer af sation i det land, hvori der praktiseres. udgifter til hjemtransport af afdøde samt lov- myndigheder eller fra piloten eller andre husstanden blive sygeledsagere. befalede foranstaltninger såsom balsamering forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. og zinkkiste. 8 9

6 6.3: Børn opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til lignende institution i de tilfælde, hvor hjælp er timer forud for forsikredes planlagte hjem- Medforsikrede børn under 18 år er altid beret- området, nødvendig. komsttidspunkt. tiget til dækning for sygeledsagelse, hvis barnets forældre eller alle barnets medforsikrede d) naturkatastrofer hvor det danske 8 Hjemkaldelse (Udvidet Dækning) Der udbetales ikke erstatning, hvis det nære rejseledsagere bliver sygeledsagere på grund Udenrigsministerium, dansk ambassade 8.1: Betingelser for hjemkaldelse familie medlem, der giver anledning til hjem- af en dækningsberettiget skade. eller lignende institution anbefaler Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, omfat- kaldelsen, er en medrejsende, som tidligere på evakuering, og hvor tilstanden er opstået ter forsikringen dækning for hjemkaldelse, og rejsen er blevet hjemtransporteret. 6.4: Dækningsberettigede udgifter efter forsikredes udrejsetidspunkt til Selskabet yder efter forhåndsgodkendelse Ved sygeledsagelse/tilkaldelse ydes der erstat- området. erstatning, hvis en rejse må afbrydes før plan- Hvis den forsikrede ikke har fast bopæl i sam- ning til flybillet én gang på økonomiklasse lagt som følge af: me land som det nære familiemedlem, der samt maks. DKK pr. døgn til dokumente- 7.2: Dækningsberettigede udgifter giver anledning til hjemkaldelsen, dækker for- rede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring Der ydes refusion til transport til nærmeste a) at et nært familiemedlem i hjemlandet sikringen rimelige og nødvendige transportud- og lokal transport. sikre destination eller til hjemlandet samt bliver hospitalsindlagt eller afgår ved døden gifter i forbindelse med hjem kaldelse svarende maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede som følge af akut livstruende sygdom eller til transportudgifter til forsikredes hjemland. 6.5: Generel betingelse for dækning under 6 ekstraudgifter til hotelophold. tilskadekomst, opstået efter forsikredes Udgifter under 6 dækkes kun hvis sygdoms- afrejse. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive 8.2: Ledsager tilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet Selskabet afgør om forsikrede skal evakueres truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i Forsikrede kan efter eget valg vælge én person dækkes af forsikringen eller Den Offentlige til nærmeste sikre destination eller til hjem- samråd med behandlende læge. I tilfælde af som ledsager. Ledsagelse skal ske fra forsikre- Rejsesygesikring. landet. Såfremt forsikrede er evakueret til død, er det en betingelse, at der fremskaffes des opholdssted. 7 Evakuering (Grunddækning) nærmeste sikre destination, ydes erstatning til dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til dødsattest samt journaludskrift fra hospital eller læge, 8.3: Børn 7.1: Dækningsberettiget evakuering hjemrejse. Dog er medforsikrede børn under 18 år beret- Selskabet yder erstatning i tilfælde af: b) indbrud, brand eller oversvømmelse tiget til dækning under hjemkaldelse, hvis bar- 7.3: Specielt ved krig eller risiko for krig i forsikredes private bolig eller i nets forældre eller alle barnets rejseledsagere a) rejseselskabets konkurs, såfremt der Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af virksomheden, hvis politianmeldelse eller bliver hjemkaldt på grund af en dæknings- ikke er tale om en pakkerejse eller myndighederne i et land som følge af krig lignende dokumentation foreligger, og berettiget skadebegivenhed. lignende, hvor hjemrejsen er dækket af eller risiko for krig, dækker forsikringen i op forsikredes tilstedeværelse er nødvendig, Rejsegarantifonden, til tre måneder dokumenterede og afkrævede 8.4: Dækningsberettigede udgifter ekstraudgifter til ophold og fortæring med op c) bedrageriske handlinger i forsikredes egen Der ydes refusion for flybillet på samme klasse b) epidemi i det område hvor forsikrede til DKK pr. døgn samt nødvendig lokal virksomhed begået af en medarbejder, hvis som udrejsen samt maks. DKK pr. døgn opholder sig, såfremt det danske transport. politianmeldelse eller anden dokumentation til dokumenterede ekstraudgifter til hotelop- Udenrigsministerium, dansk ambassade foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er hold, fortæring og lokal transport, der påføres eller lignende institution anbefaler 7.4: Danske Udenrigsministeriums nødvendig, forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. evakuering, og hvor tilstanden er opstået anbefalinger efter forsikredes udrejsetidspunkt til Det er en betingelse for dækning, at forsikrede d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse Udgifter til hotel, fortæring og lokal transport området, ikke på et tidligere tidspunkt har undladt eller konkurs i forsikredes egen virksomhed under ophold i hjemlandet er ikke dækket af at følge det danske Udenrigsministeriums og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. forsikringen. c) krig, borgerlige uroligheder, opfordring til evakuering. borgerkrig, terrorhandlinger, militær Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i 8.5: Rejser med motorkøretøj i Europa undtagelsestilstand, revolution eller 7.5: Selskabets ansvar forbindelse med én hændelse, herunder ét syg- Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre anden lignende tilstand i det område, Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for, i hvilket domsforløb. transportmidler end motorkøretøjet benyttes, hvor forsikrede befinder sig, såfremt omfang en transport/eftersøgning/redning kan hvis det på forhånd er aftalt med Selskabet. det danske Udenrigsministerium, dansk foretages, men vil samarbejde med det danske Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjem- I et sådant tilfælde dækker forsikringen også ambassade eller lignende institution Udenrigsministerium, dansk ambassade eller komsttidspunktet herfor ligger mere end 12 udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er inden for Europa

7 8.6: Selskabets forhåndsgodkendelse Det er en forudsætning for dækning, at hjemkaldelsen er forhåndsgodkendt af Selskabet. 9 Erstatningsrejse/Erstatning for ødelagte feriedage (Udvidet Dækning) 9.1: Betingelser for erstatningsrejse Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, yder Selskabet erstatning til en ny rejse til forsikrede og dennes medrejsende husstand nævnt på forsikringskortet, eller maksimalt to medforsikrede rejseledsagere, hvis forsikredes påbegyndte rejse bliver ødelagt som følge af, at forsikrede: a) Bliver hospitalsindlagt i mere end halvdelen af den planlagte rejseperiode på grund af akut sygdom eller tilskadekomst, b) Bliver syge- eller hjemtransporteret af Selskabet eller Den Offentlige Rejsesygesikring som følge af egen sygdom eller tilskadekomst opstået i første halvdel af den planlagte rejseperiode, Dog dækker forsikringen ikke erstatningsrejse i forbindelse med syge- eller hjemtransport ved skader, der medfører brud (fraktur), ledbåndsskade eller lignende, medmindre tilskadekomsten har medført hospitalsindlæggelse i mere end halvdelen af den planlagte rejseperiode. c) Rejser hjem i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse. 9.2: Betingelser for erstatning for ødelagte feriedage Selskabet yder erstatning i form af rejsens pris pr. dag for ødelagte feriedage til den skadelidte forsikrede for de dage, der bliver ødelagt som følge af, at forsikrede på grund af akut sygdom eller tilskadekomst har været hospitalsindlagt i mindre end halvdelen af den planlagte rejseperiode, eller den behandlende læge har ordineret indendørsophold i ferieboligen. Kompensationen beregnes fra den dag, hvor behandlende læge har ordineret indendørsophold. Hjemrejsedagen erstattes ikke. Det er en betingelse, at forsikrede fremskaffer en lægeerklæring fra den behandlende læge i udlandet. Erklæringen skal indeholde en diagnose og angive perioden for indendørsopholdet. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i samråd med behandlende læge i udlandet. Er forsikrede under 16 år, yder Selskabet erstatning for ødelagte feriedage for én ledsager. Det er en betingelse, at ledsageren er forsikret hos Selskabet. 9.3: Visum og forsikringer Forsikringen dækker ikke visum/forsikringer. 9.4: Mistet ferieformål Forsikringen dækker ikke mistet ferieformål. 9.5: Dækningsberettigede udgifter Forsikringen dækker det beløb, de erstatningsberettigede har betalt for transport fra hjemlandet til rejsemålet og retur, samt leje af feriebolig, forudsat at udgifterne er betalt, før skaden er opstået og kan dokumenteres, samt at de ikke kan refunderes. Er forsikrede kørt på ferie i bil, dækkes transportudgifter til og fra feriestedet ad nærmeste vej med maks. DKK 1,50 pr. km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til en erstatningsrejse, fordeles udgifterne forholdsmæssigt. Erstatning pr. ødelagt feriedag beregnes som de dækningsberettigede udgifter delt med antal planlagte rejsedage. 9.6: Forsikringssum erstatningsrejse Erstatningen er begrænset til maksimalt DKK for Enkeltrejse Europa og maksimalt DKK for Enkeltrejse Verden. 9.7: Generel betingelse for dækning under 9 Erstatning under 9 ydes kun hvis sygdomstilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet dækkes af forsikringen eller Den Offentlige Rejsesygesikring. 10 Returrejse (Udvidet Dækning) 10.1: Betingelser for returrejse Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, yder Selskabet erstatning til en returrejse, hvis forsikredes påbegyndte rejse bliver afbrudt som følge af, at forsikrede: a) bliver syge- eller hjemtransporteret som følge af egen sygdom eller tilskadekomst opstået i anden halvdel af den planlagte rejseperiode, b) rejser hjem i anden halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af en Det er en betingelse for erstatning: dækningsberettiget hjemkaldelse. a) at forsikrede har original skaderapport 10.2: Ledsagere returrejse fra det pågældende transportselskab Dækningsberettigede ledsagere jfr. 6, opnår eller rejsebureau på, at bagagen ikke er dækning til en returrejse, såfremt man ledsager fremkommet til planlagt tid samt dato og forsikrede, uanset om ledsageren er forsikret i tidspunkt for den faktiske fremkomst, Selskabet. b) at erstatningskøb er foretaget før bagagen 10.3: Tidsfrist returrejse er kommet frem til forsikrede, En returrejse skal foretages senest to uger efter syge- eller hjemtransport, sygeledsagelse eller c) at der indsendes original dokumentation for hjemkaldelse. de afholdte udgifter, af hvilke det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af 10.4: Dækningsberettigede udgifter dateret kvittering, kassebon eller lignende, Der ydes refusion til en flybillet på samme klasse som anvendtes ved udrejsen samt maks. d) at forsikredes bagage er indskrevet til DKK pr. døgn til dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til hotelophold, fortæring rejser med. samme transportmiddel, som forsikrede og lokal transport. Flyrejsen skal gå til udgangspunktet for syge- eller hjemtransporten, hjemkaldelsen eller sygeledsagelsen. 10.5: Generel betingelse for dækning under 10 Erstatning under 10 ydes kun hvis sygdomstilfældet, tilskadekomsten eller dødsfaldet dækkes af forsikringen eller Den Offentlige Rejsesygesikring. 11 Forsinket bagage (Udvidet Dækning) 11.1: Dækningsberettigede erstatningskøb Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, dækker forsikringen i tilfælde, hvor indskrevet bagage er forsinket mere end fem timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet, rimelige erstatningskøb af: beklædningsgenstande, toiletartikler, livsnødvendig medicin og barne- og klapvogne

8 11.2: Undtagelser og advokatbistand, og forsikringen dækker 13.5: Rejseudgifter erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte Forsikringen dækker ikke: betaling, der permanent eller midlertidigt kan Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter og uden indvirken af sygdom forårsager den fri give forsikrede eller dennes ejendele fra til- som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne forsikredes død eller bevirker en vedvarende a) leje/køb af sportsudstyr, bageholdelse foretaget af lokale myndigheder. eller til afhøring ved domstol i udlandet. invaliditet. b) indirekte tab, eksempelvis, men ikke 13.2: Tilbagebetalingspligt 13.6: Selvrisiko 14.2: Dødsfald begrænset til udgifter til taxa, hotelophold Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, Ved enhver skade under denne dækning, und- Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et og telefon. som skal tilbagebetales til Selskabet straks tagen for sikkerhedsstillelse jf. 13.1, betaler ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes efter frigivelse eller efter påkrav. forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede død inden for et år efter ulykkestilfældet. 11.3: Dækning ved hjemkomst omkostninger, dog mindst DKK Dækningen gælder ikke ved ankomst til hjem- Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge Medmindre andet skriftligt er meddelt landet. af forsikredes manglende betaling af idømt 13.7: Undtagelser Selskabet, udbetales forsikringssummen til bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke Forsikringen dækker ikke: nærmeste pårørende. 11.4: Dækningsberettigede udgifter møder op til retsmøder, eller forsikrede på Der ydes erstatning for maksimalt DKK anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, a) juridiske problemer mellem forsikrede Forsikringssummen ved død er DKK anvendt pr. påbegyndt døgn de første fem betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit og rejsebureauet, rejsearrangøren eller på hinanden følgende døgn efter ankomst, så lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks rejseformidleren, Er der i anledning af ulykkestilfældet udbetalt længe bagagen er forsinket. efter beslaglæggelsen. invaliditetserstatning, ydes erstatning med det b) juridiske problemer i forbindelse med beløb, hvormed dødsfaldssummen overstiger Det maksimale beløb pr. døgn, DKK 1.000, må 13.3: Advokatbistand kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, den allerede foretagne udbetaling. ikke anvendes på forskud. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet for et strafbart forhold opstået under rejsen, c) juridiske problemer i forbindelse med 14.3: Permanent invaliditet 11.5: Forsikringssum dækkes nødvendige og rimelige advokat- familie- og arveretlige spørgsmål, Hvis et ulykkestilfælde har medført invaliditet Forsikringssummen for bagageforsinkelse er omkostninger til og med sagens afgørelse ved svarende til en méngrad på mindst 5 %, udbe- DKK retten i 1. instans, dog maks. DKK d) juridiske problemer mellem forsikrede og tales ménerstatning. Selskabet, 12 Skade på lejet feriebolig (Udvidet Dækning) Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes forsikredes advo- e) sager der ikke er opstået på rejsen, Erstatningen ansættes til en til méngraden svarende procent af invaliditetssummen. 12.1: Dækningsberettigede udgifter katomkostninger som et rentefrit lån, der skal Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, dækker tilbagebetales til Selskabet efter påkrav. f) retssager om ansvar for benyttelse af Méngraden fastsættes efter Arbejdsskade- forsikringen skader forvoldt af forsikrede i/på motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, styrelsens méntabel på grundlag af skadens lejet feriebolig/hotel samt indbo i ferieboligen, Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal medicinske art og omfang og kan uden hen- dog maks. DKK og med selvrisiko på godkendes af Selskabet. g) egentlige erstatninger, bøder eller syntagen til forsikredes erhverv sammenlagt DKK 500 pr. forsikringsbegivenhed. bodslignende krav. ikke overstige 100 %. 13.4: Tilkaldelse 12.2: Undtagelser Forsikringen dækker tilkaldelse af to 13.8: Forsikringssum Fastsættelse af méngraden foretages, så snart Forsikringen dækker ikke de i 16.2 c), 16.2 d), personer efter forsikredes eget valg Forsikringssummen for sikkerhedsstillelse og ulykkestilfældets endelige følger kan bestem e) og 16.2 g) beskrevne forhold. ud til forsikrede og retur til bopælen i advokatbistand er i alt DKK mes og ikke senere end tre år efter ulykkestil- 13 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand (Udvidet Dækning) tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer. Transport af tilkaldte dækkes med fly på 14 Ulykke og overfald (Udvidet Dækning) fældet. Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, såle- 13.1: Dækningsberettigede udgifter maks. økonomiklasse tur/retur en gang samt 14.1: Dækning ved ulykkestilfælde des at forsikrede skal bruge briller eller have Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, omfat- nødvendige og rimelige udgifter til ophold og Hvis der er tegnet Udvidet Dækning, omfat- skiftet briller, dækkes rimelige og dokumente- ter forsikringen dækning for sikkerhedsstillelse fortæring. ter forsikringen dækning for ulykke, og yder rede udgifter hertil

9 En bestående invaliditet berettiger ikke til 14.5: Overfald ud fra en tandlægelig vurdering må a) computere og andet elektronisk udstyr, erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen Hvis forsikrede i forsikringsperioden bli- antages at have været væsentlig dårligere bagage af enhver art til erhvervsmæssig ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ver overfaldet af en person med påviselig end hos personer på samme alder, der brug, herunder vareprøver, handelsvarer og ikke havde været til stede. personskade eller dødsfald til følge, dæk- følger regelmæssig tandlægekontrol og kollektioner, ker forsikringen erstatning for det beløb, -behandling Det er en betingelse for udbetaling af invalidi- som en skadevolder ville blive dømt til at b) cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil. tetserstatning, at forsikrede er i live ved erstat- betale efter dansk retspraksis i henhold til f) Er forsikrede under 18 år, er forsikrings- ningens udbetaling. Erstatningsansvarsloven for et overfald sket summen ved død begrænset til DKK under tilsvarende forhold i Danmark. Behandlingen af tilskadekomsten skal være g) Er forsikrede over 75 år, dækker dokumenteret påbegyndt i udlandet af en Forsikringssummen ved overfald er forsikringen med halvdelen af de gældende lokalt autoriseret læge. DKK forsikringssummer Forsikringssummen ved invaliditet er Det er en betingelse for Selskabets erstat- h) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen DKK ningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, at der udfærdiges i) Overfald begået af forsikredes rejseledsager 14.4: Tandbehandling politirapport, og at forsikrede konsulterer en eller et vilkårligt overfald begået af en af Forsikringen dækker rimelige og nødvendige lokalt autoriseret læge/tandlæge umiddelbart forsikrede bekendt person er ikke omfattet udgifter til behandling af tandskader, der sker efter overfaldet. af forsikringen som følge af et ulykkestilfælde på rejsen, i det omfang udgifterne ikke kan refunderes fra Original politirapport og lægeerklæring skal 14.7: Lægens foreskrifter anden side, f.eks. det offentlige. efterfølgende sendes til Selskabet. Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Tandbehandlingen skal være foretaget inden 14.6: Undtagelser for tre år efter skadens indtræden. Hvis skaden Undtagelser og særlige bestemmelser: 14.8: Selskabets ret til at indhente oplysninger er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal Selskabet er berettiget til at indhente oplys- tandbehandlingen være foretaget inden forsik- a) Enhver sygdom og udløsning af latente ninger hos enhver læge, der behandler eller redes fyldte 25 år. sygdomsanlæg, selv om sygdommen har behandlet forsikrede, til at lade forsikrede er opstået eller forværret ved et undersøge af en af Selskabet valgt læge og til Det er en forudsætning for dækning, at ulykkestilfælde ved dødsfald at kræve obduktion. tandbehandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet. b) Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom 15 Bagage (Tillægsdækning) 15.1: Dækningsberettiget bagage Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, c) Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, Hvis der er tegnet Tillægsdækning for bagage, men afsluttende behandling kan om nødven- der skyldes en tilstedeværende eller er følgende genstande tilhørende forsikrede, digt ske i bopælslandet. tilfældigt tilstødende sygdom omfattet af dækningen: Tandproteser samt behandling af tyggeskade d) Følger af lægelig behandling, som ikke er Bagage, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, dækkes ikke. nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er kreditkort, værdipapirer og pas. omfattet af forsikringen Forsikringssummen for tandbehandling er 15.2: Undtagelser DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. e) Selskabet er berettiget til at nedsætte eller Følgende dækkes ikke: afvise erstatning til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder inden ulykkestilfældet 16 17

10 15.3: Begrænsninger Som beskrevet i følgende dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Dækning Alle beløb i DKK Årsag / Genstand Bagage Rede penge, rejsebilletter og værdipapirer 1 Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst bolig i udlandet eller aflåst safetyboks Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede 3 Tyveri fra et aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i båd eller motorkøretøj 4 Bortkomst eller beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage, mens den er i transportselskabets varetægt 5 Tyveri fra kabinen i aflåst motorkøretøj, campingvogn eller båd (elektronisk udstyr dog ikke dækket) Tyveri fra aflåst telt Tyveri fra badestrand eller swimmingpool Glemte, tabte eller forlagte genstande 9 Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn 10 Tyveri fra motorkøretøj, båd, bagageboks, hotelværelse, bolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud 11 Skade på bagage forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i egen bagage 12 Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks 13 Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt 14 Indirekte tab 15 Simpelt tyveri 16 Mindre skader på bagagens ydre (ridser, pletter, buler) 15.4: Erstatningsopgørelse Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de mistede/beskadigede genstande dokumenteret er mindre end to år gamle b) For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften d) Selskabet kan, men er ikke forpligtet, til at erstatte in natura e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at den forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 15.5: Forsikringssummer I intet tilfælde kan erstatningen for en enkelt genstand overstige DKK For samlet fotoudstyr samt smykker og ure kan erstatningen maksimalt udgøre DKK Forsikringssummen for bagage er DKK pr. forsikringsår. 15.6: Forsikringssummer for personer under 28 år Er forsikrede på skadetidspunktet under 28 år, dækker forsikringen maks. med 50 % af de i 15.3 og 15.5 nævnte forsikringssummer. 15.7: Anmeldelse I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse uden ugrundet ophold indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lignende. Såfremt anmeldelse til politimyndighed undtagelsesvist ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. Kopi af anmeldelsen til politi, flyselskab eller lignende skal sendes til Selskabet, senest sammen med erstatningskravet. 16 Privatansvar (Tillægsdækning) 16.1: Betingelser for privatansvar Hvis der er tegnet Tillægsdækning for privatansvar dækker forsikringen: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet, 18 19

11 c) for skade forvoldt ved aktiv deltagelse 16.4: Forsikringssum c) sager, der ikke er opstået på rejsen, Forsikringen kan kun tegnes af personer, der i skiløb, snowboarding, kælkning eller Forsikringssummen 2 millioner ved tingskade tegner rejseforsikring i Selskabet dækkende lignende, dog maks DKK pr. og 5 millioner ved personskade er højeste d) egentlige erstatninger, bøder eller samme rejse. hændelse. grænse for Selskabets forpligtelse efter en bodslignende krav, enkelt forsikringsbegivenhed, selv om denne 18.3: Specielt ved dødsfald 16.2: Undtagelser resulterer i flere skader, selv om ansvaret e) retssager vedrørende kontrakts-, erhvervs- I tilfælde af et nært familiemedlems dødsfald Forsikringen dækker ikke forsikredes erstat- pålægges flere, og uanset om der er dækning eller arbejdsforhold, kan Selskabet yde erstatning til indhentning ningsansvar: på én eller flere policer i Selskabet. af rejseruten på første eller anden rejsedag af f) retssager om ansvar for benyttelse af den planlagte rejseperiode. Erstatningen kan a) i kontraktforhold, dog på nær for skade på 16.5: Forsikredes anerkendelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, ikke overstige forsikringssummen. Selskabet er ting, som er omfattet af 12.1, erstatningspligt berettiget, men ikke forpligtet, til at tilbyde ind- Forsikrede kan ikke med bindende virkning for g) retssager vedrørende narkotika, hentning af rejserute. b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, Selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. h) retssager vedrørende våben, Der ydes alene erstatning efter 18.1 eller c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et 17 Retshjælp (Tillægsdækning) i) sager vedrørende forsikredes deltagelse i 18.4: Ophør af dækning videregående ansvar, end hvad forsikrede 17.1: Dækningsberettigede udgifter kriminelle handlinger. Forsikringen dækker fra betalingsdatoen, og ville være underlagt efter de almindelige Hvis der er tegnet Tillægsdækning for rets- dækningen ophører på det tidspunkt, hvor for- regler om erstatningsansvar uden for hjælp, dækker forsikringen retshjælp i henhold Herudover gælder de i Forsikring og Pensions sikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i kontraktforhold, til Forsikring og Pensions Almindelige betin- Almindelige betingelser for Retshjælp for hjemlandet for at begynde udlandsrejsen. gelser for Retshjælp for Familieforsikringer Familieforsikringer med indbodækning d) for skade på ting, som forsikrede ejer, med indbodækning, som på begæring kan nævnte begrænsninger og undtagelser. 18.5: Dækkede hændelser har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, rekvireres hos Selskabet. Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan befordring, bearbejdning eller behandling, 17.4 Forsikringssum påbegynde rejsen på grund af: har sat sig i besiddelse af, eller har i Beregnes advokatsalæret som en nærmere Forsikringssummen for retshjælp er varetægt af anden grund, angivet brøkdel af sagsgenstandens værdi, DKK a) død eller akut alvorlig sygdom/tilskadekomst e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, dækker forsikringen advokatsalæret med maks. DKK Afbestilling (Tillægsdækning) opstået efter bestilling af rejsen, som kræver hospitalsindlæggelse eller lægeordineret 18.1: Betingelser for afbestilling indendørs ophold af forsikrede, et f) for skade som følge af, at forsikrede ved 17.2: Selvrisiko Hvis der er tegnet Tillægsdækning for afbestil- nært familiemedlem eller forsikredes smitte eller på anden måde påfører andre Ved enhver skade vedrørende retshjælp ling og en af betingelserne i 18.5 er opfyldt, rejseledsager, sygdom, betaler forsikrede en selvrisiko. Selvrisikoen dækker forsikringen den del af forsikredes udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog betaling, som rejsearrangøren ifølge de almin- b) at forsikrede af medicinske grunde ikke er g) for skade forvoldt ved benyttelse af min. DKK delige rejsebetingelser har krav på, og som i stand til at modtage en vaccination, som motorkøretøj, påhængsvogn, luftfartøj ikke kan refunderes, når rejsen afbestilles i for- uforudsigeligt og pludseligt indføres som samt søfartøjer på eller over tre meters 17.3: Undtagelser sikringsperioden. krav for indrejse i det land, hvortil forsikrede længde med sejl eller motor, eller søfartøjer Følgende er ikke dækket under retshjælp: skal rejse, under tre meters længde, hvis motorkraft Tillægsdækning for afbestilling skal være købt overstiger 3 HK. a) rets- og voldgiftssager mellem forsikrede ved bestilling af rejsen, dog senest ved beta- c) indbrud, brand eller oversvømmelse i og rejsebureauet, rejsearrangøren eller ling af depositum til rejsearrangøren. forsikredes private bolig eller virksomhed 16.3: Bøder og krav rejseformidleren, umiddelbart inden afrejsen, hvis Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller 18.2: Hvem forsikringen omfatter politianmeldelse eller anden lignende bodslignende krav. b) tvister mellem forsikrede og Selskabet, Forsikringen dækker de på policen nævnte for- dokumentation foreligger, sikrede

12 d) bedrageriske handlinger i forsikredes egen e) hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt før 19 Erstatning 20 Undtagelser fra erstatning virksomhed begået af en medarbejder, hvis bestilling af rejsen, 19.1: Dækningsberettigede udgifter 20.1: Undtagelser politianmeldelse foreligger, og forsikredes Forsikringen erstatter den forsikredes dæk- Selskabet udbetaler ikke erstatning ved ulykke tilstedeværelse er nødvendig, f) hvis skaden er opstået direkte eller indirekte ningsberettigede udgifter i henhold til de samt sygdom/dødsfald, og betaler heller ikke som følge af forsikredes forsætlige valgte dækninger som fremgår af police- udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse handlinger, groft uagtsomme handlinger dokumentet. som følge af: eller konkurs i forsikredes egen virksomhed, eller undladelser, medmindre det kan hvis dokumentation foreligger, og bevises, at skaden ikke står i forbindelse 19.2: Erstatningsbeløb a) sygdomme og lidelser, der er opstået forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. hermed. Erstatning er begrænset til udgifter, som er forud for forsikringens ikrafttrædelse, samt almindelige og rimelige for området eller lan- eventuelle følger af sådanne sygdomme og f) at forsikrede på grund af graviditet, 18.7: Forsikringstagers forpligtelser det, hvor udgifterne afholdes. lidelser, opstået efter køb af rejsen, ud fra en I tilfælde af skade skal forsikrede straks på lægelig vurdering ikke kan vaccineres af skadetidspunktet underrette Selskabet og Forsikringen dækker kun udgifter for udført b) kosmetiske operationer og behandlinger. helbredshensyn til fostret. rejsearrangøren. behandling. Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/ behandling er medicinsk betinget, Op til tre forsikrede kan afbestille med henvis- Ved afbestilling senere end afrejsetidspunktet Ethvert beløb Selskabet beslutter at refundere, ning til én dækningsberettiget skadebegiven- dækker forsikringen ikke. regnes med under den årlige forsikringssum pr. c) rekreations- og kurophold, hed, medmindre der er tale om medrejsende forsikrede. husstand. 18.8: Dokumentationskrav d) tandproteser, Det er en betingelse for Selskabets erstat- Selskabet omregner valuta ud fra National- 18.6: Undtagelser ningspligt, at forsikrede fra behandlende læge bankens til enhver tid gældende middelkurs. e) kønssygdomme, AIDS og AIDS-relaterede Undtaget fra dækningen er: fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt sygdomme, at forsikrede på anmodning giver Selskabets 19.3: Rabatter a) hvis sygdommen, tilskadekomsten, eller lægekonsulent adgang til alle relevante syge- Rabatter, som bringes i stand ved forhand- f) syge- og fødselshjælp, der opstår efter årsagen til dødsfaldet, der begrunder journaler, herunder oplysninger om tidligere ling mellem Selskabet og hospitaler/læger og svangerskabets 8. måned (36. uge), dog for afbestillingen, har vist symptomer eller sygdomsforløb. Ved dødsfald vedlægges kopi lign., vil være til gavn for alle forsikringstagere gravide som er fertilitetsbehandlede og/ var tilstede ved bestilling af rejsen, af dødsattesten. i Selskabet. eller venter mere end ét barn efter 4. måned og behandlingsbehovet med en vis (18. uge), Enhver udgift, der vedrører sandsynlighed kunne forventes inden 18.8: Forsikringssummer 19.4: Forsikringssummer graviditet og/eller fødsel, herunder også påbegyndelsen af rejsen, De i policen anførte forsikringssummer danner De anførte forsikringssummer for de enkel- udgifter til nyfødte børn, er kun dækket i grænsen for Selskabets erstatningspligt. te dækninger danner den øvre grænse for op til en måned efter forsikringsperiodens b) hvis forsikrede ikke har søgt læge, har Selskabets erstatningspligt for alle de pr. per- udløb. Herefter ophører dækningen. afslået eller opgivet behandling for Såfremt den person der er årsag til afbestil- son indtrædende forsikringsbegivenheder i sygdommen, selv om forsikrede burde vide lingen, er fyldt 75 år på skadetidspunktet, er forsikringsperioden. g) provokeret abort, som ikke er medicinsk eller formode, at sygdommen krævede Selskabets erstatningspligt begrænset til maks. betinget, behandling eller var væsentligt forværret, DKK pr. forsikrede, uanset at den teg- 19.5: Tilbagebetalingspligt nede forsikringssum er højere. Der kan maksimalt udbetales erstatning på h) enhver form for forbrug eller misbrug c) hvis den afbestilte rejse er et regningens pålydende. Såfremt forsikrede har af alkohol, narkotika- og/eller medicin, delarrangement af den samlede forsikrede Selskabets erstatningspligt som følge af én modtaget større erstatning fra Selskabet, end medmindre det kan dokumenteres, at rejse, skadebegivenhed kan aldrig overstige DKK vedkommende af Selskabet skønnes beretti- sygdommen eller skaden ikke er relateret for alle forsikrede, som har købt rej- get til, er den pågældende forpligtet til straks hertil, d) hvis afbestillingen foretages grundet sen sammen eller med henblik på at rejse sam- at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede men, uanset om kravet relaterer sig til en eller Enhver erstatning vil først blive afskrevet med i) skader, der er fremkaldt af forsikrede under forhold på feriestedet, naturkatastrofer, flere policer. et sådant skyldigt beløb. selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en terror eller lignende, væsentlig medvirkende årsag til skaden, 22 23

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi Bupa enkeltrejse vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Sådan bruger du forsikringen Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst på rejser

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2015 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Årsrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse EuropaPlus Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. juli 2013 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011

ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 ihi Bupa Studenterforsikring Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Studenterforsikring Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Studenterforsikring Betingelser

Studenterforsikring Betingelser Studenterforsikring Betingelser Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" - Police

Sygeforsikringen danmark - Police Sygeforsikringen "danmark" - Police 1428421 Aftalepart: Helle Mackenhauer Aftaleparten er policens ejer og den person, der betaler kontingent til "danmark" og får udbetalt tilskud for alle medlemmer på

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Forretningsrejse Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 Indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine dækningsmuligheder 12 Dækninger

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen i kraft? Side 4 Hvor dækker forsikringen? Side 5 Rejseservice Side 6 Sydbank MasterCard Private

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering ÆNDRINGSLISTE 2014 ÆNDRINGER TIL BETINGELSERNE ARTIKEL FRA 2013 TIL 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes og fornyes af selskaber (forsikringstager), der er registreret

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere