Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fo1kellingen i Kongeriget N orge"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions administratives.) Udgivet a Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. Aschehoug & Co

2

3 Indhold. Side. Forord V Rettelser VI Folketællingens Hovedresultat for det hele Rige VII Tabel 1. Oversigt over Rigets vigtigste Iuddelinger 1 Januar 189 I. 3 A. Riget. 3 B. De enkelte Amter 4 2. Tilstedeværende og hjemmehørende Folkemængde, fordelt efter Kjøn, 1 Januar 1891 i Riget og dets almindelige civile Inddelinger med Angivelse af Fladeindhold 6 3. Tilstedeværende og hjemmehørende - 4. Folkemængde 1 Ja- nuar 1891 i Rigets geistlige Inddelinger 48 Hjemmehørende Folkemængde i Rigets judicielle Inddelinger 1 Januar A. Dealmindeligejudicielle leddelinger.. 69 B. Forligelseskommissionsdistrikter Hjemmehørende Folkemængde i Rigets Lensmandsdistrikter 1 Januar Table des matières. Pages. Préface V Errata VI Résultat général du recensement VIII Traduction en Français de divers mots norvégiens employés dans les tableaux IX Tableau ne 1. Aperçu des divisions administratives du royaume 3 A. Divisions du royaume 3 B. Divisions par préfectures 4 - «2. Population de fait et de domicile par sexe et superficie du royaume et de ses -divisions civiles 6 3. Population de fait et de domicile des divisions ecclésiastiques Population de domicile des divisions judiciaires 69 A. Les divisions judiciaires ordinaires 69 B. Les districts des commissions de conciliation Population de domicile des districts de «lensmand» (Lensmand: fonctionnaire administratif inférieur chargé de la police, de la perception etc. dans les campagnes.) 86

4 IV. Side. Tabel 6. Hjemmehørende Folkemængde i Rigets Lægedistrikter 1 Januar Hjemmehørende Folkemængde i Rigets Skolekommuner 1 Januar Hjemmehørende Folkemængde i Rigets Fattigdistrikter 1 Januar Hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891 i Rigets Inddelinger i Henseende til den almindelige Udskrivning Hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891 i Rigets Inddelinger i Henseende til Udskrivning til Søvæbningen Husansamlinger i Landdistrikterne: Antal beboede Huse samt hjemmehørende Folkemængde 1 Januar Tillægstabel, der viser den tilstedeværende Folkemængde i de Husansamlinger, hvis hjemmehørende Folkemængde udgjør 500 og derover Beboede Øer: Hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891 med Angivelse af de beboede Huses Antal samt af Fladeindhold 148 Stedregister 163 Pages. Tableau ne 6. Population de domicile des divisions médicales 91 - s 7. Population de domicile des divisions communales scolaires Population de domicile des districts d'assistance publique «9. Population de domicile des divisions relatives à la conscription militaire générale «10. Population de domicile des divisions relatives à l'inscription maritime 121 «11. Agglomérations de maisons dans les campagnes: Nombre des maisons habitées et population de domicile 125 Données supplémentaires indiquant lapopulation de fait des agglomérations dans les campagnes de 500 habitants et au-dessus Population de domicile, nombre des habitations et superficie des îles Table alphabétique des localités 163

5 Forord. Bureauet har herved den Ære at fremlægge Resultaterne af den almindelige Folketælling 1 Januar 1891, forsaavidt angaar Folkemængden i Rigets forskjellige Inddelinger. Derhos er for samtlige Rigets civile Inddelinger i Tabel 2 efter de nyeste Maalinger meddelt Opgave over Fladeindhold i Kvadratkilometer, med Angivelse af, hvor meget deraf er Land og hvor meget Ferskvand. Ligeledes er i Tabel 12 anført Arealet af de langs Kysten 'og i Indseer beliggende beboede Øer. Der foreligger imidlertid ikke paa nyere Maalinger støttede paalidelige Arealberegninger, forsaavidt angaar Nordlands Amts 3 nordligste Fogderier og Finmarkens Amts Landdistrikta Naar nærværende Hefte ikke tidligere er udkommet, skyldes dette i væsentlig Grad de Vanskeligheder, man for flere Tabellers Vedkommende har havt med at tilveiebringe de nødvendige Oplysninger, hvilket særlig gjælder Tabellerne over Husansamlinger og beboede Øer. I efterfølgende Hefter, hvis Trykning vil foregaa uden Ophold, vil der blive meddelt Opgaver over beboede Huse og Husholdninger, Folkemængden fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling samt efter Livsstilling, Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse; endvidere Opgaver over Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Sluttelig vil Bureauet levere en Indledning til nærmere Belysning af de indvundne Resultater. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 15 Oktober A. N. Kiær. N. R. Bull.

6 Rettelser. Side 10 staar i Forspalten: 20. Numedal, skal være: 20. Numedal og Sandsvær. 44. Ved 7. Hvitsten L. L. 10 f. o. tilføies som Note: Udgjør ikke særskilt Kommune, men hører til Vestby Herred. 44. Ved 16. Holmsbu L. L. 22 f. o. tilføies som Note: Udgjør ikke særskilt Kommune, men hører til Hurum Herred. 53, Spalte 4, L. 10 f. n. staar: Tyldal, læs: Tyldalen. 55. Ved Eidanger, Spalte 4, L. 4 f. o. tilføies som Note: Langangen gapel indviet i (Kgl. Res. 21 Decbr. ) 59, Spalte 1 nederst staar: Onarheim, læs: Onareim. 64, Spalte 1, L. 6 f. o. staar: Mo, skal være: Moe. 75, Spalte 3 staar ved Kvernes og Gjemnes anført Note 1, skal være: Note 2. 96, Spalte 4, L. 10 f. o. staar Hiterdal, læs : Hitterdal.

7 Folketællingens Hovedresultat. A. Tilstedeværende Folkemængde 1 Januar 1891: Mandkjøn. Kvindekjøn. Tilsammen. 1) paa Rigets Landomraade ) paa Rigets Landomraade samt paa Farteier i norske Havne eller i norsk Kystfart ) paa Rigets Landomraade samt paa norske Farteier, iberegnet de, der var udenfor Rigets Grænser B. Hjemmehørende Folkemængde 1 Januar 1891: Mandkjøn. 1) efter de paa hvert Hjemsted modtagne Opgaver ) den i Riget tilstedeværende Folkemængde med Tillæg af de Indbyggere, der midlertidigt opholdt sig udenfor Riget, men med Fradrag af de indenfor Riget værende i Udlandet bosatte Personer Kvindekjen. Tilsammen

8 Résultat général du Recensement. A. Population de fait au ler Janvier 1891: Sexe masculin. Sexe féminin. 1) sur territoire de la Norvége proprement dit ) sur territoire de la Norvége, y-compris les navires ancrés dans les ports du royaume ou naviguant en cabotage ) sur territoire de la Norvége et à bord des navires nationaux, y-compris ceux hors du pays Total B. Population domiciliée.an l er Janvier 1891: Sexe masculin. Sexe féminin. Total. 1) d'après les renseignements recueillis dans les communes de domicile ) d'après la population de fait du Royaume avec addition des personnes résidant en Norvége et absentes à l'étranger le jour du recensement, mais abstraction faite des personnes domiciliées à l'étranger se trouvant en Norvége

9 Traduction en Français de divers mots norvégiens employés dans les tableaux. almindelig Amt amtsvis Antal Bataljon beboet, beboede beliggende Brug Byer Bygder Bykommuner civil Dele deraf enkelte Fabrik Fattigdistrikt F9rskvand Fiskevær Fladeindhold Fogderi fogderivis Folkemængde Folketælliug fordelt Forligelseskommissionsdistrikt Formandskab Fortsættelse (Forts.) geistlig Herred (H.) herredsvis hjemmehorende Husansamlinger Huse hvori Inddelinger général. préfecture. par préfecture. nombre. bataillon. habité, habités. situé. usine. villes. campagnes. communes urbaines. civil. parties de. particuliers. usine. division communale par rapport à l'assistance publique. eau douce. lieu de pêche. superficie. sous-préfecture rurale. par sous-préfecture. population. recensement. réparti. district de commission de conciliation. conseil municipal. continuation. ecclésiastique. commune rurale. par commune rurale. do domicile, 'domicilié. agglomérations de maisons. maisons. où. divisions.

10 Indrulleringsdistrikt, Indrulleringskreds Januar Jernbanestation judiciel gapel Kjøbstad (K.) Kjøn Krigskommissariat Kvindekj en Kyst Ladested (L.) Lagdømme Lagsogn Land Landdistrikt Landsdel Lensmandsdistrikt Lodtrækningsdistrikt Lægedistrikt Mandkjøn Overret Oversigt Provsti Præstegj eld Riget Rulleførerkreds Skolekommune Sogn Sorenskriveri Stadsfysikat Steder Stift Stiftsprovsti Strandsted Søvæbning Tabel Thinglag Tilsammen (Tils.) tilstedeværende tilsvarende Udskrivningsdistrikt Underretsdistrikt Værk Øer District d'inscription maritime. janvier. gare. judiciel. chapelle. sous-préfecture urbaine. sexe. grande division pour la conscription militaire genérale. sexe féminin. côte. ville ne formant pas sous-préfecture. district de lagmand. circonscription d'une cour d'assise. pays. campagne. district. district de lensmand. district de tirage au sort. division médicale. sexe masculin. cour supérieure. aperçu. prévôté. cures. le royaume. Division de conscription militaire générale. division communale ' sø.a, paroisse. district judiciaire de première instance dans les campagnes. district de médecin préposé au service sanitaire d'une ville. lieux. diocèse. prévôté de diocèse. village côtier. milice maritime. tableau. arrondissement judiciaire dans les campagnes. total. de fait. correspondant à. district de conscription. district judiciaire de première instance. usine. îles.

11 Folkemængde i Rigets forskjellige administrative lnddelinger 1 Januar Population des Divisions administratives du Royaume au 1 Janvier

12

13 i+blketælling Tabel 1. Oversigt over Rigets vigtigste Inddelinger 1 Januar 18911). Aperçu des divisions administratives du royaume. A. Riget. Divisions du royaume. I. Almindelige civile Inddelinger. Divisions civiles. 20 Amter. Préfectures. 56 Fogderier. Sousprefectures rurales. 39 Kjøbstæder. Sousprefectures des villes. 22 Ladesteder. Villes ne formant pas des sousprefectures, comprises dans les sousprefectures rurales. 498 Herreder. Communes rurales. 58 Bykommuner. Communes villes. II. Geistlige Inddelinger. Divisions ecclésiastiques. 6 Stifter. Diocèses. 83 Provstier. Prévôtés. 469 Præstegjeld. Cures. 949 Sogne. Paroisses. III. Judieielle Inddelinger. Divisions judiciaires. 6 Lagdommer. Districts de lagmand - président des cours d'assises. 17 Lagsogne. Circonscription d'une cour d'assises. 3 Stiftsoverretsdistrikter. Districts des cours supérieures. 36 Underretsdistrikter i Kjøbstæder. Districts judiciaires de première instance des villes. 81 Underretsdistrikter i Lauddistrikter eller Sorenskriverier. Districts judiciaires de première instance des campagnes. 427 Thinglag. Arrondissements judiciaires des campagnes. 568 Forligelseskommissionsdistrikter. Districts des commissions de conciliation. IV. 931 Lensmandsdistrikter. Districts de lensmand - fonctionnaire administratif inférieur dans les campagnes. V. 155 Lægedistrikter. Divisions médicales. des VI. 679 Skolekommuner. Divisions communales par rapport à l'instruction publique. VII. VIII. 733 Fattigdistrikter. Divisions communales par rapport à l'assistance publique. Inddelinger i Henseende til den almindelige Udskrivning. Divisions par rapport à la conscription militaire générale. 6 Krigskommissariater. 20 Udskrivningsdistrikter. 83 Rulleførerkredse. 188 Lodtrækningsdistrikter. 1X. Inddelinger i Henseende til Udskrivning til Scvæbningen. Divisions par rapport à la conscription pour la marine. 7 Ind rul Teri ngsd i stri kter. 48 Indrulleringskredse. Om de i Tiden fra 1 Januar 1891 til 1 November 1893 indtraadte aller bestemte Forandringer i forskjellige Inddelinger henvises til Noter i Tabellerne 2, 3, 4 A, 5 og 6. 1*

14 Folketælling ^-----.^^ 4 Tabel 1 (Forts.). Oversigt over Rigets vigtigste Inddelinger 1 Januar B. De enkelte Amter. Divisions par préfectures. 1. Almindelige civile Inddelinger. 2. Geistlige Inddelinger. Amter. Kielstæder. Ladesteder. Fogderier. Herreder. Provstier. Præstegjeld 1). Sogne, Kapeller. z maalenene /s Akershus /s Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud / Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken ) Derunder Garnisônsmenigheden i Kristiania.

15 Folketælling Tabel I (Forts.). Oversigt over Rigets vigtigste Inddelinger 1 Januar B. De enkelte Amter. Amter. 3. Judicielle Inddelinger. 4 Lens- 7. Fattigdistrikter. Underretsdistrikter i Byer. Sorenskriverier. Thinglag, Forligelseskommissionsdistrikter. manda- diatrik- ter. 5. Laegedistrikter. 6. Skolekomlutiner. 9 ro. ri ^^ 12 r 3 r4. rs r6 Smaalenene Akershus i Kristiania i - - i - i i i Hedemarken Kristians Baskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen i - - i - 1 i i Mordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Mordre Trondhjem i Mordland Promus E'inmarken i

16 Folketælling 6 Tabel 2. Tilstedeværende og hjemmehørende i Riget og dets almindelige civile Ind- (Population de fait et de domicile par sexe et Landsdele. Fladeindhold i km.' Tilstedevaerende Folke- Land. Ferskvand. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. x I. Riget II. Rigets Bygder') III. Rigets Byer') IV. Amter. 1. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken , Kristiaus Buskerud _ Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger ' 12. Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland') Tromsø Finmarken s)...; _ ') ifølge Lov 27 Juni 1892 er en Del af Strinden Herred fra 1 Januar 1893 henlagt til Kjøbstaden Rigets Bygder I I Rigets Byer S ) Fladeindholdet er for Amtets Landdistrikt angivet efter ældre, tildels mindre paalidelige Beregninger.

17 Folketmlling Folkemængde, fordelt efter Kjøn, 1 Januar 1891 delingen med Angivelse af Fladeindhold. superficie du royaume et de ses divisions civiles.) mængde. Hjemmehørende Folkemængde Landsdele. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn: Tilsammen. Pr. km., Land. 6 7 $ 9 xo I. Riget II.. Rigets Bygder III. Rigets Byer. IV. Amter Smaalenene SO `L. Akershus Kristiania Hedemarken Bristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Q Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken. Trondhjem. Herved bevirke følgende Forandringer i ov nanførte Tal: I For Søndre Helgeland Fogderi foreligger dog nye Beregninger. Rigets Bygder. Rigets Byer.

18 Folketælling 8 Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende og hjemmehørende i Riget og dets almindelige civile Ind- Landsdele. Fladeindhold i km.' Tilstedeværende Folke- Land. Ferskvand. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. I V. By gderne amtsvis. 1. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem 1) Nordre Trondhjem Nordland') Tromsø Finmarken2) VI. Byerne amtsvis. 1. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem 1) Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken ) Se Side 6, Note 1. Søndre Trondhjems Amt fra 1 Jan. 1893: Bygder I Byer 33.79, 9) Se Side 6, Note

19 Folketællin g Folkemængde, fordelt efter Kjøn, 1 Januar 1891 delinger med Angivelse af Fladeindhold. mængde. Hjemmehørende Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. Tilsammen. Pr. km. 2 Land. Landsdele. 6 8 V. Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Hedemarken Kristi ans Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem ' Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken. VI. Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromsø , Finmarken Bygder. Byer.

20 Folketælling 10 Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende og hjemmehørende i Riget og dets almindelige civile Ind- Landsdele. Fladeindhold i km. s Tilstedeværende Folke- Land. Ferskvand. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjon. = VII. Bygderne fogderivis. Smaalenenes Amt. 1. Rakkestad Idde og Marker Moss Akershus Amt. 4. Aker og. Follo Samme med Ladesteder Nedre Romerike Øvre Romerike Sedemarkens Amt. 7. Hedemarken Vinger og Odalen Solør Sondre Østerdalen Nordre Østerdalen Kristian Amt. 12. Nordre Gudbrandsdalen Sondre Gudbrandsdalen Toten Hadeland og Land Valdres Buskerud Amt. 17. Ringerike Hallingdal Buskerud Samme med Ladested Numedal..: Jarlsberg og Larvik Amt. 21. Jarlsberg Samme med Ladesteder Larvik Bratsberg Amt. 23. Bamle Samme med Ladesteder Nedre Telemarken Øvre Telemarken Nedenes Amt. 26. Nedenes Samme med Ladesteder Sætersdalen Lister og Mandal Amt. 28. Mandal Samme med Ladested $ Lister Samme med Ladested

21 Folkemængde, fordelt efter Kjøn, 1 Januar 1891 delfinger med Angivelse af Fladeindhold. 11 Folketelling mengde. Hjemmehørende Landsdele. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. Tilsammen. Pr. km., Land g :o VII. Bygderne fogderivis. Smaalenenes Amt Rakkestad Idde og Marker Moss. Akershus Amt Aker og Follo Samme med Ladesteder Nedre Romerike. 6. Øvre Romerike. Hodemarkens Amt Hedemarken Vinger og Odalen Solør Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen. Kristian Amt NordreGudbrandsdalen SondreGudbrandsdalen Toten Hadeland og Land Valdres. Buskerud Amt Ringerike Hallingdal Buskerud Samme med Ladested Numedal og Sandsvær. Jarlsberg og Larvik Amt Jarlsberg Samme med Ladesteder Larvik. Bratsberg Amt Bamle Samme med Ladesteder Nedre 'felemarken. 25. Øvre felemarken. Nedenes Amt Nedenes Samme med Ladesteder Sætersdalen. Lister og Mandal Amt Mandal Samme med Ladested Lister Samme med halested,

22 Folketælling 12 Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende og hjemmehørende i Riget og dets almindelige civile lnd- Landsdele. Fladeindhold i km. 2 Tilstedeværende Folke-. Land. Ferskvand. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. VII. Bygderne fogderivis (Forts.) Stavanger Amt Jæderen og Dalene Samme med Ladesteder Ryfylke Samme med Ladesteder., Søndre Bergenhus Amt. 32. Søndhordland Nordhordland Hardanger og Voss NordreBergenhus Amt. 35. Sogn Sond- og Nordfjord Samme med Ladested Romsdals Amt. 37. Søndmør Romsdal Nordmør Søndre Trondhjems Amt. 40. Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu 1) Nordre Trondhjems Amt. 44. Stjør- og Værdalen Inderøen Samme med Ladested Namdalen Samme med Ladested Nordlands Amt 2). 47. Søndre Helgeland Samme med Ladested Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Tromsø Amt3). 51. Senjen og Tromsø Finmarkens Amt. 52. Alten Hammerfest Tanen Varanger 3) Vardø ) Se Side 6, Note 1. Fra 1 Jan. 1893: Strinden og Selbu Fogderi I ) Se Side 6, Note 2. 3) Heri ikke indbefattet Vadsø Kjøbstad, der i kommunal Henseende var forenet

23 13 Folketælling Folkemaengde, fordelt efter Kjøn, 1 Januar 1891 delinger med Angivelse af Fladeindhold. mængde. Hjemmehørende Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. Tilsammen. Pr. km? Land. Landsdele. e I VII. Bygderne fogderivis. (Forts.) Stavanger Amt Jæderen og Dalene Samme med Ladesteder Ryfylke Samme med Ladesteder. Søndre Bergenhus Amt Søndhordland Nordhordland Hardanger og Voss. Nordre Bergenhus Amt Sogn. 36. Sand- og Nordfjord Samme med Ladested. Romsdals Amt Søndmør Romsdal Nordmør. Søndre Trondhjems Amt Fosen Orkedalen Guldalen Strinden og Selbu, Nordre Trondhjems Amt Stjør- og Værdalen. 45. Indereen Samme med Ladested Namdalen Samme med Ladested..Nordlands Amt Søndre Helgeland Samme med Ladested Nordre Helgeland Salten LofotenogVesteraalen. Tromsø Amt Senjen og Tromsø. Finmarkens Amt Alten Hammerfest Tanen Varanger Vardø I I Strinden og Selbu Fogderi. med Landdistriktet, indtil dette Feellesskab fra 1 Jan blev ophævet. (Kgl. Res. 28 Oktbr )

24 PolketæIling 14 Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende og hjemmehørende i Riget og dets almindelige civile Ind- Landsdele., Fladeindhold i km. 2 Tilstedeværende Folke- Land. Ferskvand. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. VIII. Bygderne herredsvis. z Smaalenenes Amt. Rakkestad Fogderi. 1. Trøgstad Askim Spydeberg Skiptvet Rakkestad Eidsberg Rødenes Idde og Marker. Fogderi. 8. Aremark Id Berg Skjeberg Hvaler Borge Varteig Moss Fogderi. 15. Tune Glemminge Onsø Raade Rygge Moss Vaaler Hobøl Akershus Amt. Aker og Follo Fogderi. 23. Vestby (Landdistriktet) Kraakstad Aas Frogn Nesodden Aker f a. østre Aker Prgld b. Vestre Aker Prgld Bærum Asker

25 Ï'olketælling Folkemsengde, fordelt efter Kjøn, 1 Januar 1891 delinger med Angivelse af Fladeindhold. mængde. Hjemmehørende Landsdele. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. Tilsammen. Pr. km., Land. ^ ^ ^ ^. 6 y 8 9 Io. VIII. Bygderne herredsvis. Smaalenenes Amt. Rakkestad Fogderi Trøgstad Askim Spydeberg Skiptvet ' Rakkestad Eidsberg Rødenes. Idde og Marker Fogderi Aremark Id Berg Skjeberg Hvaler Borge Varteig. Moss Fogderi Tune Cliemminge Onsø Raade Rygge Moss Vaaler Hobøl. Akershus Amt. Aker og Follo Fogderi Vestby(Landdistriktet) Kraakstad Aas Frogn Nesodden Aker a. Østre Aker Prgld b. Vestre Aker Prgld Bærum Asker.

26 Ablketælling 16 Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende og hjemmehørende i Riget og dets almindelige civile Ind- Landsdele. Fladeindhold i km. 2 Tilstedeværende Folke- Land. Ferskvand. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. VIII. Bygderoe herredsvis. (Forts.) Nedre Romerike Fogderi. 31. Urskog Holand Enebak Fet Sørum Skedsmo Nittedalen Øvre Romerike Fogderi. 38. Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvold Nannestad Hurdalen Fering Hedemarkens Amt. Hedemarken Fogderi Ringsaker Nes Furnes Vang } { Løiten Romedal Stange Vinger og Odalen Fogderi. 52. Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Solør Fogderi. 56. Brandval Grue Hof Aasnes Vaaler

27 Folkemængde, fordelt efter Kjøn, 1 Januar 1891 delinger med Angivelse af Fladeindhold. 17 Fol ketælling mængde. Hjemmehørende Folkemængde: Landsdele. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. Tilsammen. Pr. km.2 Land. 6. y 8 9. ; ao '.. VIII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Nedre Romerike Fogderi Urskog Høland Enebak Fet Serum Skedsmo Nittedalen. Øvre Romerike Fogderi Gjerdrum Ullensaker Nes " 41. Eidsvold Nannestad Hurdalen Fering. - Hedemarkens Amt. Hedemarken Fogderi Ringsaker Nes Furnes Vang Løiten Romedal Stange. Vinger og Odalen Fogderi Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen. Solør Fogderi Brandval Grue Hof Aasnes Vaaler.

28 Folketælling 18 ^---^----^ Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende og hjemmehørende i Riget og dets almindelige civile Ind- Landsdele. Fladeindhold i km. 2 Tilstedeværende Folke- Land. Ferskvand. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. VIII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Søndre Østerdalen Fogderi. 61. Elverum I 341' Tryssil Aamot Stor-Elvedalen Sollien Nordre Østerdalen Fogderi. 66. Ytre Rendalen Øvre Rendalen Lille-Elvedalen Tonset Tolgen a. Tolgen Prgld b. En Del af Køros Prgld Kvikne Kristians Amt. Nordre Gudbrandsdalen Fogderi. 72. Dovre Lesje Skiaaker Lom Vaage Nordre Fron Søndre Gudbrandsdalen Fogderi. 78. Søndre Fron Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg Toten Fogderi. 84. Biri Vardal Østre Toten Vestre Toten

29 19 Folketælling Folkemaengde, fordelt efter Kjøn, 1 Januar 1891 delinger med Angivelse af Fladeindhold. mængde. Hjemmehørende Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. Tilsammen. Pr. km? Land. Landsdele Io VIII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Søndre Østerdalen Fogderi Elverum Tryssil Aamot Stor-Elvedalen Sollien. Nordre Østerdalen Fogderi Ytre Rendalen Øvre Rendalen Lille-Elvedalen Tonset Tolgen a. Telgen Prgld b. En Del af Røros Prgld Kvikne. Kristians Amt. Nordre Gudbrandsdalen Fogderi Dovre Lesje Skiaaker Lom Vaage Nordre Fron. Søndre Gudbrandsdalen Fogderi Søndre Fron , Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg. Toten Fogderi Biri Vardal Østre Toten Vestre Toten. 2*

30 Folketælling ^ , Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende og hjemmehørende i Riget og dets almindelige civile Ind- Landsdele. Fladeindhold i km. 2 Tilstedeværende Folke- VIII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Land. Ferskvand, Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. x z Hadeland og Land Fogderi. 88. Jevnaker Gran Søndre Land Nordre Land Valdres Fogderi. 92. Søndre Aurdal Nordre Aurdal Vestre Slidre Østre Slidrè Vang Buskerud Amt. Ringerike Fogderi. 97. Hole Norderhov Aadalen Hallingdal Fogderi Nes Gol Aal Hol Buskerud Fogderi Sigdal Modum øvre Eker a. Eker Prgld b. Fiskum Prgld Nedre Eker Lier a. Lier Prgld b. Bragernes Landd Roken Hurum(Landdistriktet ) Numedal og Sandsvær Fogderi Sandsvær a. Sandsvær Prgld b. Kongsberg Landd Flesberg Rollag Nore

31 21 Folkemængde, fordelt efter Kjøn, 1 Januar 1891 delinger med Angivelse af Fladeindhold. Folketællin g ^^---^ mængde. Hjemmehørende Landsdele. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. Tilsammen. Pr. km? Land. 6. y^. 8 io VIII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Hadeland og Land Fogderi Jevnaker Gran Søndre Land Nordre Land. V aldres Fogderi Søndre Aurdal Nordre Aurdal Vestre Slidre østre Slidre Vang. Buskerud Amt. Ringerike Fogderi Hole Norderhov Aadalen. Hallingdal Fogderi Nes Gol Aal Hol. Buskerud Fogderi Sigdal Modum Øvre Eker a. Eker Prgld b. Fiskum Prgld Nedre Eker Lier a. Lier Prgld b. Bragernes Landd Røken Hurum(Landdistriktet). Numedal og Sandsvær Fogderi Sandsvær a. Sandsvær Prgld b. Kongsberg Landd Flesberg Rollag Nore.

32 Folketælling 22 Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende og hjemmehørende i Riget og dets almindelige civile Ind Landsdele. Fladeindhold i km. 2 Tilstedeværende Folke- Land. Ferskvand. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. VIII. Bygderise herredsvis. (Forts.) Jarlsberg og Larvik Amt. x z 3 I 4 5 Jarlsberg Fogderi Strømmen Skoger Sande Hof Botne Vaale Borre , Ramnes Andebu Stokke Sem Nøttero Tjømø Larvik Fogderi Sandeherred Tjølling Fredriksværn Brunlanes Hedrum Lardal Bratsberg Amt. Bamle Fogderi Drangedal Sannikedal Skaatø Bamle Eidanger Slemdal Gjerpen Nedre Telemarken Fogderi Solum Rollen Lunde Bø Saude Hitterdal

33 23 Folkemœngde, fordelt efter Kjøn, 1 Januar 1891 delinger med Angivelse af Fladeindhold. Folketælling mængde. Hjemmehørende Landsdele. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn.- Tilsammen. Pr. km.2 Land. 6 8 g. =o VIII. Bygderne herredsvis. (Forts.) Jarlsberg og Larvik Amt. Jarlsberg Fogderi Strømmen Skoger Sande Hof Botne Vaale Borre Ramnes Andebu Stokke Sem Nøtterø Tjømø. ' Larvik Fogderi Sandeherred Tjølling Fredriksværn Brunlanes Hedrum Lardal. Bratsberg Amt. Bamle Fogderi Drangedal Sannikedal Skaatø Bamle Eidanger Slemdal Gjerpen. Nedre Telemarken Fogderi Solum Hollen Lunde Bø Saude Hitterdal.

34 Folketælling ^---^^^ 24 Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende og hjemmehørende i Riget og dets almindelige civile Ind- Landsdele. Fladeindhold i krn.2 Tilstedeværende Folke- Land. Ferskvand. Tilsammen. Mandkjøn. Kvindekjøn. VIII. Bygderne herredsvis. (Forts.) z Øvre Telemarken Fogderi Tinn Hovin Gransherred Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Mo Laardal Vinje Rauland Nedenes Amt. Nedenes Fogderi. II 159. Vegaarsheien Gjerstad Søndeled Dybvaag Holt Aamli Mykland Herefoss Froland Østre Moland Barbu Tromø Elise Øiestad Fjære Landvig Eide Vestre Moland Høvaag Birkenes Sætersdalen Fogderi Vegusdal Iveland Horunes Evje II Bygland I Valle

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 284. Oversigt over de vigtigste Resultater af de statistiske Tabeller vedkommende Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar (Aperçu général du recensement

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMTENDE AARGANG. 1895. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANN U Al RE STATISTIQUE

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA.

FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. 1906. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, VINGT-SIXIÈME ANNÉE. - 1906, KRISTIANIA. STATISTIS K AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SEKSOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. VINGTSIXIÈME ANNÉE. 1906, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE FEMOGTYVENDE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) 1718-1730 for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler)

Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) 1718-1730 for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler) Bevillinger (mest ekteskap i forbudte ledd) 1718-1730 for Østlandet (betaling til Oslo, Fredrikstad og Skiens hospitaler) Videre informasjon om hvordan slektsforhold er for ekteskapsbevillingene vil nok

Læs mere

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA.

STATISTISK AARBO G FO R TIENDE AARGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. STATISTISK AARBO G FO R KONGERIGET NORGE. TIENDE AARGANG. 1890. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE. DIXIÈME ANNÉE. -189o. -~,-~~-,,. ~ KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H.

FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE SJETTE AARGANG. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. SIXIÈME ANNÉE, 188188. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o 1-85 findes opferte i Fortegnelse over orges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetuinger fra de forenede Rigers Konsuler for A aret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere