Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabers aktieavancebeskatning m.v."

Transkript

1 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Loven indeholder også andre præciseringer, som gennemgås i særskilte Nyhedsbreve. Nedenfor omtales følgende: Lempelse af overgangsregel for tab på datterselskabsaktier Justering af reglen omvendte juletræer Konvertible obligationer - koncernforhold Finansielle kontrakter - tabsfradrag Stramning af regler for omstrukturering. Der er delvis tale om en reparationspakke baseret på den erfaring, som rådgivere og SKAT har gjort sig siden forårspakkens vedtagelse. 1. Tab på datterselskabsaktier, der var fradragsberettigede efter de tidligere regler Gældende ret Skattefrihed ved salg af aktier er bl.a. betinget af, at ejerandelen i datterselskabet er på mindst 10%. Der er særlige regler for de tilfælde, hvor en aktie overgår fra skattepligt til skattefrihed - og omvendt - på grund af ændring i ejerandel. Et sådant statusskifte indebærer en afståelse og genanskaffelse af aktier til markedsværdien på overgangstidspunktet. Efter de tidligere regler var selskaber skattepligtige af avancer/tab på aktier med en ejertid under 3 år. Tab kunne dog kun fradrages, i det omfang tabet oversteg summen af de modtagne skattefrie udbytter af de pågældende aktier. De selskaber, der havde potentielt fradragsberettigede tab på datterselskabsaktier den 22. april 2009, mistede således et muligt fremtidigt tabsfradrag. Ydermere kan disse aktiebesiddelser blive skattepligtige i fremtiden, hvis ejerandelen i datterselskabet efterfølgende mindskes, således at aktiebesiddelsen skifter skattemæssig status til porteføljeaktier. Eksempel En aktiepost på 10% er anskaffet den 1. januar 2009 for 1 mio. DKK. I løbet af 2010 gennemføres en aktietegning, hvorved ejerandelen udvandes, og aktierne dermed ændrer status til porteføljeaktier. På overgangstidspunktet er værdien af aktierne eksempelvis t.dkk 100. Det er denne lavere værdi, der udgør kostprisen ved senere opgørelse af avance (efter lagerprincippet eller realisationsprincippet). Selskaber får fremover adgang til fradrag for nettotabet på deres aktier (dvs. efter nedsættelse med modtagne skattefrie udbytter m.v.) til modregning i fremtidige gevinster på de selv samme aktier, hvis: 1. Selskabet ejede datterselskabsaktier ved fremsættelsen af skattereformforslaget den 22. april 2009, og disse aktier på daværende tidspunkt havde været ejet i mindre end 3 år 2. Aktiebeholdningen efterfølgende har skiftet status fra skattefrihed (datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier) til skattepligt (porteføljeaktier). Statusskiftet skal ske senest i det fjerde indkomstår efter indkomståret, hvor aktierne faktisk er anskaffet. Eksempel I eksemplet ovenfor vil selskabet således bevare den oprindelige kostpris på 1 mio. DKK, da statusskiftet sker inden indkomståret 2013 (4. indkomstår efter anskaffelsesåret). Reglerne har virkning fra og med indkomståret Det må anbefales at notere oplysninger i bilag til selvangivelsen for de selskaber, hvor ovenstående er aktuelt Skatterådgiver Oyvind Hansen,

2 2. selskaber Gældende ret Hovedreglen er, at udbytte og aktieavance ikke beskattes, hvis selskabet ejer mindst 10% af aktierne i datterselskabet. Der blev indsat en værnsregel til at imødegå misbrug af skattefriheden på aktier. Det er den værnsregel, som i daglig tale har fået betegnelsen omvendte juletræer. Værnsreglen skal forhindre, at der opnås skattefrihed i tilfælde, hvor flere porteføljeaktionærer lægger deres aktiebesiddelser i et fælles holdingselskab, der dermed kommer til at eje mindst 10% af aktiekapitalen eller får bestemmende indflydelse i porteføljeselskabet. Eksempel på værnsreglen: B ApS C ApS D ApS 25% 25% 25% 25% Herudover indføres der en række præciseringer af værnsreglen (5). Ad. 1: Porteføljeaktier undtages Det følger af den nuværende bestemmelse, at det er alle mellemholdingselskabets skattepligtige selskabsaktionærer og ikke kun moderselskabsaktionærer der skal anses for at eje aktierne direkte, når værnsreglen finder anvendelse. Med ændringen vil porteføljeaktionærer i mellemholdingselskabet ikke længere blive anset for at eje aktierne i det underliggende datterselskab direkte, selvom værnsreglen finder anvendelse på moderselskabsaktionærerne i mellemholdingselskabet. SKAT har endelig indset, at det ikke har noget formål at regulere disse tilfælde, da aktierne i forvejen er omfattet af skattepligt (som porteføljeaktier). I nedenstående eksempel vil D ApS ikke blive ramt, idet D i forvejen er porteføljeaktionær i selskabet: Selskaberne, B ApS, C ApS og D ApS ejer hver 25% af aktierne i mellemholding. Umiddelbart ville de derfor kunne modtage skattefrit udbytte. På grund af værnsreglen anses de imidlertid for at eje aktierne i drift direkte. Derfor bliver de skattepligtige af udbytter og salg af aktier, dvs. at mellemholdingselskabet bliver transparent. Loven indeholder følgende justeringer af værnsreglen: 1. Reglen skal ikke gælde for selskabsaktionærer, der er porteføljeaktionærer i mellemholdingselskabet 2. Reglen skal ikke omfatte tilfælde, hvor mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i det underliggende datterselskab samt to særbestemmelser 3. I de tilfælde, hvor der ved indeholdelse af kildeskat betales skat af udbytter på vegne af selskabsaktionærerne, indføres der - en pligt for disse selskabsaktionærer til at betale et beløb svarende til skatteværdien af udbyttet til mellemholdingselskabet 4. Værn mod opdeling af ejerskabet mellem personlige aktionærer og selskabsaktionærer kombineret med forlods udbytteret til selskabsaktionærerne. B ApS C ApS D ApS 35% 35% 25% 5% Ad. 2: Holdingselskaber undtages Når en gruppe af investorer opkøber et driftsselskab, etableres der ofte et (helejet) mellemholdingselskab for at optage bankgæld til finansiering af investeringen i driftsselskabet. Fremover vil disse ikke blive anset for at eje aktierne i driftsselskabet direkte. Også her har SKAT indset, at reglen ikke har noget formål. Ad. 3: Hæftelse for skatter Der indføres en pligt for selskabsaktionærerne til at betale skatteværdien af udbytte til mellemholdingselskabet, når skatten betales via datterselskabets indeholdelse af udbytteskat ved udlodning til mellemholdingselskabet. Forpligtelsen skal sikre mod diskrimination af minoritetsaktionærerne i mellemholdingselskabet. Det er således en nødvendig tilpasning efter selskabslovens regler. Selskabsaktionærerne forpligtes herefter til at betale et beløb svarende til skatteværdien af deres andel af det udloddede udbytte til mellemholdingselskabet. 2

3 Ad. 4: Opdeling af ejerskab forlods udbytte For at undgå at blive omfattet af værnsreglen har en praktisk løsning været at opdele ejerskabet i et mellemholding mellem mellemholdingselskabets fysiske aktionærer og deres selskaber. Hvis mellemholdingselskabet eksempelvis ejer 10% af aktierne i driftsselskabet, og mellemholdingselskabet alene ejes af og B ApS, vil mellemholdingselskabet blive transparent. Ved at dele ejerskabet mellem, B ApS og disse selskabers anpartshavere, A og B, opnår vi nu, at kun 50% af aktierne ejes af selskaber, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte fra drift ved direkte ejerskab. Dermed bliver ikke transparent. Begrebet moderselskab var misvisende, idet vi normalt ikke betragter et selskab, som ejer 10% af aktierne i et driftsselskab, for at være et moderselskab. Indirekte aktionærer Det præciseres, at bestemmelsen finder anvendelse for såvel direkte som indirekte aktionærer i mellemholdingselskabet. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis selskabet ejer aktier via flere selskaber. Eksempel: B ApS C ApS D ApS 25% 25% 25% 25% B ApS C ApS 25% 25% 25% 25% D ApS A B ApS B % Når aktionærerne i ved etableringen af strukturen beslutter at ændre vedtægterne, således at selskabsaktionærerne får forlods udbytteret, opnår aktionærerne det, som værnsreglen skulle undgå, nemlig en omgåelse af 10%-reglen. De aktier, der ejes af en person, der har bestemmende indflydelse i selskabet, skal medregnes i selskabsaktionærernes aktiebesiddelser, når aktier ejet af selskabsaktionærer er tillagt udbyttepræference. I ovennævnte situation vil derfor blive transparent, idet alle aktierne i ejes af selskabsaktionærer, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte ejerskab i drift. er en betydelig komplicering af regelsættet, idet det øger behovet for at analysere ejerkredsens sammensætning. Det viser også lovgivernes vilje til at indføre ændringer til værnsreglen, hvis der konstateres omgåelse af reglerne. Det er et klart signal til virksomhederne og deres rådgivere. Ad 5: Andre præciseringer til værnsreglen Der er gennemført en række præciseringer i lovteksten, således at fortolkningstvivl reduceres. Sproglige præciseringer Den sproglige forbedring består i, at det foreslås, at moderselskabet i selve lovteksten benævnes mellemholdingselskabet. Det er nu præciseret, at ejerskabet i begge mellemholdingselskaberne skal medregnes. Dermed vil hverken mellemholdning 1 eller mellemholding 2 bliver transparent, idet den samme aktionærkreds ejer aktier i begge selskaber. Udenlandske selskaber og fonde Det præciseres, at værnsreglen finder tilsvarende anvendelse for udenlandske selskaber, hvis indkomst beskattes her i landet. Endelig præciseres det, at reglerne også finder anvendelse, hvis aktionæren er en fond omfattet af fondsbeskatningsloven. Udenlandske selskabers indkomst kan være skattepligtig her i landet som følge af international sambeskatning eller CFC-beskatning. Hvis et udenlandsk selskab ikke beskattes her i landet, blandt andet fordi der ingen aktiviteter er her i landet udover aktiebesiddelsen, og aktionærerne i de udenlandske selskaber er hjemmehørende i udlandet, vil de således ikke blive ramt. Reglen skal blandt andet forhindre, at skatteydere, der er bosiddende her i landet, opretter et holdingselskab i udlandet, for at omgå disse regler. B UK C UK D ApS 35% 35% 25% 5% 3

4 Hvis aktionærerne i B UK og C UK er bosiddende i Danmark, vil de efter SKATs fortolkning af reglerne være omfattet af CFC-beskatningen, idet der med stor sandsynlighed ikke pålignes skat i England af udbytter, idet moder/datterselskabsdirektivet medfører, at udbytterne er skattefrie, når ejerandelen er mindst 25%. Hvis aktionærerne rent faktisk er bosiddende i England, vil ikke være transparent i eksemplet, idet 60% af aktionærerne i ikke består af danske selskaber, der ikke ville kunne opnå skattefrit udbytte ved direkte ejerskab af. Det er således ikke længere muligt at oprette et udenlandsk selskab for at omgå værnsreglen. De øverste selskabsaktionærer anses for at eje aktierne i driftsselskabet Der har været rejst tvivl om, hvorvidt der har været hjemmel til at anse de øverste aktionærer for at besidde aktierne i driftsselskabet direkte, eller om man i stedet skulle foretage en test af selskaberne led for led. Det præciseres nu, at det ved anvendelse af værnsreglen i aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 3, er de øverste skattepligtige selskabsaktionærer i den berørte ejerkæde, der bliver anset for at eje aktierne i driftsselskabet direkte. B ApS C ApS D ApS E ApS F ApS G ApS H ApS 35% 35% 25% 5% 40% Idet, B ApS, C ApS og D ApS kun indirekte ejer 7% hver i drift, vil disse anses for at eje aktierne i drift direkte. E ApS og F ApS anses derfor for at være transparente. Ændringerne vedrørende mellemholdingreglen har virkning for indkomstår, der starter efter lovens ikrafttræden, dvs. fra indkomståret Dog har den nye regel om, at de personlige ejeres aktiebesiddelser skal medregnes, når det vurderes om mellemholdingreglen gælder, i tilfælde hvor der er udstedt udbyttepræferenceaktier, allerede virkning fra og med 24. november Koncerninterne konvertible obligationer Hidtil gældende regler Ved konvertering af en obligation til aktie, foreligger der en afståelse, som udløser beskatning eller tabsfradrag. Med skattereformen kunne tab på koncerninterne konvertible obligationer ikke fratrækkes. Dog var koncerninterne obligationer omfattet af selskabets næringsbeholdning undtaget fra tabsfradragsbegrænsningen. Med de nye regler udelukkes også tabsfradrag for koncerninterne, konvertible obligationer, der er omfattet af selskabers næringsbeholdning. Samtidig sikrer men sig, at tabsfradrag ikke kan opnås via lagerbeskatning. Der indføres derfor en regel om, at værdien af den konvertible obligation ved indkomstårets udløb eller ved en afståelse af obligationen ikke kan være mindre end den skattemæssige anskaffelsessum for den konvertible obligation. Den nye regel har virkning for afståelser, der finder sted den 24. november 2010 eller senere. 4. Tab på finansielle kontrakter - kildeartsbegrænsning Gældende ret Selskabers tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter er undergivet en begrænset fradragsret. Tabsfradraget begrænses, når kontrakten vedrører datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier. Det vil sige aktier, der er skattefri for det pågældende selskab. Disse regler har virkning fra og med indkomståret Efter de regler, der var gældende før 2010, havde selskaber fradrag for tabsfradrag for aktiebaserede kontrakter, med en ejertid på under 3 år. Dette indebærer, at der kan være selskaber, der før indkomståret 2010 har konstateret tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, som de som følge af kildeartsbegrænsningen ikke har kunnet udnytte før påbegyndelsen af indkomståret 2010, og som derfor bortfaldt ved indførelse af de nye regler. Nye regler Der er indført en overgangsregel, således at selskaberne bevarer fradragsretten for tab konstateret i indkomståret 2009 eller tidligere, som de endnu ikke har kunnet udnytte. Reglerne har virkning fra og med indkomståret Justering af reglerne om omstrukturering 5.1. Fusion sidestilles med likvidation Der er løbende indsat værnsregler i dansk skattelovgivning, der sikrer, at hvis der udbetales udbytter til selskaber uden for EU/EØS og uden for lande, med hvilke Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, så skal der indeholdes dansk kildeskat af disse udbytter. Kildebeskatningen kan efter gældende regler undgås ved at likvidere selskabet eller sælge aktierne. 4

5 Derfor er der indført der nye regler, hvorefter der fremover skal ske beskatning af likvidationsprovenu eller gevinst eller tab på aktier, når aktionæren er hjemmehørende i udlandet, uanset om reglerne om skattefri fusion anvendes med henblik på at omgå reglerne om kildebeskatning af udbytteudlodninger. Eksempel Selskab HK er hjemmehørende i Hong Kong, som DK ikke har en overenskomst med. Selskab HK ejer B, der ligger i Tyskland. Selskab B ejer det danske holdingselskab C, der igen ejer det danske driftsselskab D. HK Ltd B GmbH Det modtagende selskab ejer mindst 10% af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udbyttemodtager er et selskab beliggende i lande uden for EU/EØS, som Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Det modtagende selskab ejer mindre end 10% af aktiekapitalen, men har bestemmende indflydelse i det likviderede selskab, og udbyttemodtager er et selskab beliggende i lande uden for EU/EØS, som Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Den modtagende fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det likviderede selskab, jf. ligningslovens 2. Når sådanne udenlandske selskaber eller personer er selskabsdeltager i en omstrukturering, må det således frarådes fremover, at vederlæggelsen skal ske med andet end aktier. Udbytte 5.3. Likvidationsudlodninger til personer Hidtil har likvidationsudlodninger til personer (foretaget i det år, hvor selskabet endeligt opløses) været behandlet som aktieavancer. Der udloddes udbytte fra A til B GmbH. Hvis vi forudsætter, at den retmæssige ejer af selskab B GmbH er selskab HK Ltd., der er beliggende i Hong Kong, ville der være dansk kildeskat af udbytte fra C til B. B GmbH ville nemlig blive anset for et gennemstrømningsselskab (praksis vedrørende de såkaldte gennemstrømningsselskaber er endnu meget sparsom, men SKAT må forventes at rejse flere af den slags sager). Nu kunne vi i stedet lade selskab A og B fusionere, med B som modtagende selskab, med den virkning, at provenuet reelt blev flyttet til HK Ltd uden kildeskat. Det er derfor ændret således, at en fusion fremover skal sidestilles med en likvidation, således at der sker udbyttebeskatning, hvis den retmæssige ejer af udbyttet ikke er et selskab beliggende i EU/EØS eller et DBO-land Kontantvederlag beskattes som udbytte I forbindelse med fusion eller spaltning er der mulighed for at vederlægge aktionærerne delvis kontant. I princippet er det blot nødvendigt at udstede en enkelt aktie. Kontantvederlaget er ikke skattefrit, men beskattes efter reglerne om beskatning af aktier. Hvis aktionærerne ikke er hjemmehørende i Danmark, er der således ikke hjemmel til at beskatte dette kontantvederlag. Kontantvederlag behandles som udbytte i følgende tilfælde: Dette har medført, at Danmark ikke har haft beskatningsret til likvidationsudlodningen i forbindelse med selskabers opløsning. En meget vidtrækkende ændring af reglerne i ligningslovens bestemmelser om likvidationsudlodninger vil medføre, at en fysisk person, der har bestemmende indflydelse i det likviderede selskab tillige skal beskattes af likvidationsudlodningen som udbytte. Dette vil gælde, hvis den fysiske person er bosiddende uden for EU/EØS. Hvis de er bosiddende i et land, med hvilket Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil udlodningen typisk blive beskattet med en endelig kildeskat på 15%. I andre tilfælde vil beskatningen være 28%. Der er efter de nye regler ikke fradrag for anskaffelsessummen for aktierne m.v Egne aktier omvendt lodret fusion Hvis det indskydende selskab ejer mindre end 10% af kapitalen i det modtagende selskab, vil fortjenesten være skattepligtig. Hvis det indskydende selskab (moderselskabet) har mindre end 10% af aktierne i datterselskabet, bliver disse aktier til egne aktier i det modtagende selskab (datterselskabet) ved fusionen. Efter gældende regler er egne aktier skattefrie, dvs. at det er muligt ved en omvendt lodret fusion at eliminere skattepligtig avance på aktier. En omvendt lodret fusion er en fusion, hvor et moderselskab fusionerer med et datterselskab, og hvor datterselskabet er det modtagende (fortsættende) selskab. 5

6 Fortjeneste og tab på egne aktier, som det modtagende selskab erhverver ved en fusion ved en overtagelse af aktiver og passiver fra det indskydende selskab, og som annulleres ved fusionen, skal ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, hvor det indskydende selskab ejer mere end 10% af kapitalen i det modtagende selskab. I øvrige tilfælde skal fortjeneste og tab medregnes. Det gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i EU/EØS, og beskatningen af udbyttet skulle frafaldes eller nedsættes efter EUmoder-/ datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Eksempel 2 En person bosiddende i Hong Kong ejer et tysk selskab, der ejer et svensk selskab, der igen ejer et dansk selskab, der påtænkes fusioneret med det svenske selskab. Også her vil fusionen kræve tilladelse. Ændringerne har virkning for omstruktureringer m.v., der vedtages den 24. november 2010 eller senere. Uden denne regel kunne skattefriheden ved overdragelse af porteføljeaktier omgås ved at fusionere selskabet ind, således at aktierne blev skattefrie i medfør af reglerne om egne aktier Tilladelsessystemet genindføres i visse tilfælde Det bliver fremover ikke muligt at gennemføre en spaltning uden tilladelse, hvis der skal ske kontantvederlæggelse, og selskabet opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte. Bestemmelsen skal forhindre, at en spaltning gennemføres ved udstedelse af en enkelt aktie, hvor resten af vederlæggelsen sker som kontantvederlæggelse af aktionærerne i det modtagende selskab. Der kan heller ikke gennemføres skattefri spaltning uden tilladelse, når en person eller et selskab, der har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, hverken er hjemmehørende i EU eller i en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Der skal tilsvarende søges om tilladelse til grænseoverskridende fusioner, hvor et dansk selskab ophører, når der er selskabsdeltagere, som er en person eller et selskab, som har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, som ikke er omfattet af de nye regler, hvorefter annullation af aktier skal behandles som udlodning af udbytte, og som hverken er hjemmehørende i EU eller i en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark Eksempel 1 En person bosiddende i Hong Kong ejer et tysk selskab, der ikke er moderselskab til det danske selskab. Denne person har bestemmende indflydelse i det danske selskab, der herefter påtænkes fusioneret med det tyske selskab. En fusion mellem det tyske selskab og det danske selskab vil kræve tilladelse. I alle tilfælde, hvor den reelle ejer er en person eller et selskab bosiddende eller hjemmehørende i et land, med hvilket Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kræves der tilladelse til grænseoverskridende fusioner. Det gælder både direkte og indirekte ejerskab. 6

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 88 Offentligt Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Camilla Rohde Sørensen Skattejurist,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84

Artikler. Mellemholdingreglen efter L 84 4480 Artikler 669 Mellemholdingreglen efter L 84 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Arne Riis, Bech-Bruun Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011 ("L 84") er foretaget en række ændringer og justeringer

Læs mere

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet 92 Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/10-2009 af Torben Laursen, kundenummer: 3016640. Skatter forårspakke Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet SKAT Af senior tax manager Vicki

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv.

L 49 - Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier mv. Skatteudvalget 2012-13 L 49 Bilag 7 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 23. november 2012 mbl (H:\Fagligt Center\MBL\SU\Henvendelse til FT SAU L49.doc) L 49 - Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 41 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202

Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Copenhagen Business School Hovedopgave HD (R) December 2011 Porteføljeaktier før og efter vedtagelsen af L202 Udarbejdet af: Betina Victoria Thane Vejleder: Henrik Meldgaard 1. Indledning...3 2. Problemformulering...5

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 42 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 29. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Justering af reglerne om fast driftssted m.v.

Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Nyt fra Beierholm med værdifuld viden til vores kunder Justering af reglerne om fast driftssted m.v. Der er den 23. februar 2018 fremsendt et lovforslag i høring, der justerer en lang række regler, primært

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil

Grovboller og Generationsskifte. Øjvind Hulgaard Dir. tlf og mobil Grovboller og Generationsskifte Omvendte juletræer 11 d b 2009 11. december 2009 Øjvind Hulgaard Dir. tlf. 38 40 42 44 og mobil 28 19 39 93 hu@hulgaardadvokater.dk NN1 NN2 NN3 NN4 NN5 A1 A2 A3 A4 A5 Holdingkonstruktion

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2015 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2015 3 UIE United International

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber

Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Endelige lovforslag. Konsekvenser for selskaber Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 6. januar 2014 L 81 - Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven (Indgreb mod omgåelse

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 37 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 2 Offentligt Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB

LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB 13. januar 2012 LANDSRETSDOM OM BENEFICIAL OWNERSHIP VEDRØREN- DE UDBYTTER FRA DANSK TARGETSELSKAB Det har hidtil været en almindeligt forekommende opkøbsstruktur hos udenlandske kapitalfonde, at danske

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2016 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2016 3 UIE United International

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Private Equity Tax Update 2011. 20. juni 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Private Equity Tax Update 2011 20. juni 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Status på Skat s kontrolindsats 2. Ny lovgivning om mellemholdingselskaber 3. Ny lovgivning om kreditaktier 4. Betydningen

Læs mere