Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabers aktieavancebeskatning m.v."

Transkript

1 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Loven indeholder også andre præciseringer, som gennemgås i særskilte Nyhedsbreve. Nedenfor omtales følgende: Lempelse af overgangsregel for tab på datterselskabsaktier Justering af reglen omvendte juletræer Konvertible obligationer - koncernforhold Finansielle kontrakter - tabsfradrag Stramning af regler for omstrukturering. Der er delvis tale om en reparationspakke baseret på den erfaring, som rådgivere og SKAT har gjort sig siden forårspakkens vedtagelse. 1. Tab på datterselskabsaktier, der var fradragsberettigede efter de tidligere regler Gældende ret Skattefrihed ved salg af aktier er bl.a. betinget af, at ejerandelen i datterselskabet er på mindst 10%. Der er særlige regler for de tilfælde, hvor en aktie overgår fra skattepligt til skattefrihed - og omvendt - på grund af ændring i ejerandel. Et sådant statusskifte indebærer en afståelse og genanskaffelse af aktier til markedsværdien på overgangstidspunktet. Efter de tidligere regler var selskaber skattepligtige af avancer/tab på aktier med en ejertid under 3 år. Tab kunne dog kun fradrages, i det omfang tabet oversteg summen af de modtagne skattefrie udbytter af de pågældende aktier. De selskaber, der havde potentielt fradragsberettigede tab på datterselskabsaktier den 22. april 2009, mistede således et muligt fremtidigt tabsfradrag. Ydermere kan disse aktiebesiddelser blive skattepligtige i fremtiden, hvis ejerandelen i datterselskabet efterfølgende mindskes, således at aktiebesiddelsen skifter skattemæssig status til porteføljeaktier. Eksempel En aktiepost på 10% er anskaffet den 1. januar 2009 for 1 mio. DKK. I løbet af 2010 gennemføres en aktietegning, hvorved ejerandelen udvandes, og aktierne dermed ændrer status til porteføljeaktier. På overgangstidspunktet er værdien af aktierne eksempelvis t.dkk 100. Det er denne lavere værdi, der udgør kostprisen ved senere opgørelse af avance (efter lagerprincippet eller realisationsprincippet). Selskaber får fremover adgang til fradrag for nettotabet på deres aktier (dvs. efter nedsættelse med modtagne skattefrie udbytter m.v.) til modregning i fremtidige gevinster på de selv samme aktier, hvis: 1. Selskabet ejede datterselskabsaktier ved fremsættelsen af skattereformforslaget den 22. april 2009, og disse aktier på daværende tidspunkt havde været ejet i mindre end 3 år 2. Aktiebeholdningen efterfølgende har skiftet status fra skattefrihed (datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier) til skattepligt (porteføljeaktier). Statusskiftet skal ske senest i det fjerde indkomstår efter indkomståret, hvor aktierne faktisk er anskaffet. Eksempel I eksemplet ovenfor vil selskabet således bevare den oprindelige kostpris på 1 mio. DKK, da statusskiftet sker inden indkomståret 2013 (4. indkomstår efter anskaffelsesåret). Reglerne har virkning fra og med indkomståret Det må anbefales at notere oplysninger i bilag til selvangivelsen for de selskaber, hvor ovenstående er aktuelt Skatterådgiver Oyvind Hansen,

2 2. selskaber Gældende ret Hovedreglen er, at udbytte og aktieavance ikke beskattes, hvis selskabet ejer mindst 10% af aktierne i datterselskabet. Der blev indsat en værnsregel til at imødegå misbrug af skattefriheden på aktier. Det er den værnsregel, som i daglig tale har fået betegnelsen omvendte juletræer. Værnsreglen skal forhindre, at der opnås skattefrihed i tilfælde, hvor flere porteføljeaktionærer lægger deres aktiebesiddelser i et fælles holdingselskab, der dermed kommer til at eje mindst 10% af aktiekapitalen eller får bestemmende indflydelse i porteføljeselskabet. Eksempel på værnsreglen: B ApS C ApS D ApS 25% 25% 25% 25% Herudover indføres der en række præciseringer af værnsreglen (5). Ad. 1: Porteføljeaktier undtages Det følger af den nuværende bestemmelse, at det er alle mellemholdingselskabets skattepligtige selskabsaktionærer og ikke kun moderselskabsaktionærer der skal anses for at eje aktierne direkte, når værnsreglen finder anvendelse. Med ændringen vil porteføljeaktionærer i mellemholdingselskabet ikke længere blive anset for at eje aktierne i det underliggende datterselskab direkte, selvom værnsreglen finder anvendelse på moderselskabsaktionærerne i mellemholdingselskabet. SKAT har endelig indset, at det ikke har noget formål at regulere disse tilfælde, da aktierne i forvejen er omfattet af skattepligt (som porteføljeaktier). I nedenstående eksempel vil D ApS ikke blive ramt, idet D i forvejen er porteføljeaktionær i selskabet: Selskaberne, B ApS, C ApS og D ApS ejer hver 25% af aktierne i mellemholding. Umiddelbart ville de derfor kunne modtage skattefrit udbytte. På grund af værnsreglen anses de imidlertid for at eje aktierne i drift direkte. Derfor bliver de skattepligtige af udbytter og salg af aktier, dvs. at mellemholdingselskabet bliver transparent. Loven indeholder følgende justeringer af værnsreglen: 1. Reglen skal ikke gælde for selskabsaktionærer, der er porteføljeaktionærer i mellemholdingselskabet 2. Reglen skal ikke omfatte tilfælde, hvor mellemholdingselskabet ejer hele aktiekapitalen i det underliggende datterselskab samt to særbestemmelser 3. I de tilfælde, hvor der ved indeholdelse af kildeskat betales skat af udbytter på vegne af selskabsaktionærerne, indføres der - en pligt for disse selskabsaktionærer til at betale et beløb svarende til skatteværdien af udbyttet til mellemholdingselskabet 4. Værn mod opdeling af ejerskabet mellem personlige aktionærer og selskabsaktionærer kombineret med forlods udbytteret til selskabsaktionærerne. B ApS C ApS D ApS 35% 35% 25% 5% Ad. 2: Holdingselskaber undtages Når en gruppe af investorer opkøber et driftsselskab, etableres der ofte et (helejet) mellemholdingselskab for at optage bankgæld til finansiering af investeringen i driftsselskabet. Fremover vil disse ikke blive anset for at eje aktierne i driftsselskabet direkte. Også her har SKAT indset, at reglen ikke har noget formål. Ad. 3: Hæftelse for skatter Der indføres en pligt for selskabsaktionærerne til at betale skatteværdien af udbytte til mellemholdingselskabet, når skatten betales via datterselskabets indeholdelse af udbytteskat ved udlodning til mellemholdingselskabet. Forpligtelsen skal sikre mod diskrimination af minoritetsaktionærerne i mellemholdingselskabet. Det er således en nødvendig tilpasning efter selskabslovens regler. Selskabsaktionærerne forpligtes herefter til at betale et beløb svarende til skatteværdien af deres andel af det udloddede udbytte til mellemholdingselskabet. 2

3 Ad. 4: Opdeling af ejerskab forlods udbytte For at undgå at blive omfattet af værnsreglen har en praktisk løsning været at opdele ejerskabet i et mellemholding mellem mellemholdingselskabets fysiske aktionærer og deres selskaber. Hvis mellemholdingselskabet eksempelvis ejer 10% af aktierne i driftsselskabet, og mellemholdingselskabet alene ejes af og B ApS, vil mellemholdingselskabet blive transparent. Ved at dele ejerskabet mellem, B ApS og disse selskabers anpartshavere, A og B, opnår vi nu, at kun 50% af aktierne ejes af selskaber, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte fra drift ved direkte ejerskab. Dermed bliver ikke transparent. Begrebet moderselskab var misvisende, idet vi normalt ikke betragter et selskab, som ejer 10% af aktierne i et driftsselskab, for at være et moderselskab. Indirekte aktionærer Det præciseres, at bestemmelsen finder anvendelse for såvel direkte som indirekte aktionærer i mellemholdingselskabet. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis selskabet ejer aktier via flere selskaber. Eksempel: B ApS C ApS D ApS 25% 25% 25% 25% B ApS C ApS 25% 25% 25% 25% D ApS A B ApS B % Når aktionærerne i ved etableringen af strukturen beslutter at ændre vedtægterne, således at selskabsaktionærerne får forlods udbytteret, opnår aktionærerne det, som værnsreglen skulle undgå, nemlig en omgåelse af 10%-reglen. De aktier, der ejes af en person, der har bestemmende indflydelse i selskabet, skal medregnes i selskabsaktionærernes aktiebesiddelser, når aktier ejet af selskabsaktionærer er tillagt udbyttepræference. I ovennævnte situation vil derfor blive transparent, idet alle aktierne i ejes af selskabsaktionærer, der ikke ville kunne modtage skattefrit udbytte ved direkte ejerskab i drift. er en betydelig komplicering af regelsættet, idet det øger behovet for at analysere ejerkredsens sammensætning. Det viser også lovgivernes vilje til at indføre ændringer til værnsreglen, hvis der konstateres omgåelse af reglerne. Det er et klart signal til virksomhederne og deres rådgivere. Ad 5: Andre præciseringer til værnsreglen Der er gennemført en række præciseringer i lovteksten, således at fortolkningstvivl reduceres. Sproglige præciseringer Den sproglige forbedring består i, at det foreslås, at moderselskabet i selve lovteksten benævnes mellemholdingselskabet. Det er nu præciseret, at ejerskabet i begge mellemholdingselskaberne skal medregnes. Dermed vil hverken mellemholdning 1 eller mellemholding 2 bliver transparent, idet den samme aktionærkreds ejer aktier i begge selskaber. Udenlandske selskaber og fonde Det præciseres, at værnsreglen finder tilsvarende anvendelse for udenlandske selskaber, hvis indkomst beskattes her i landet. Endelig præciseres det, at reglerne også finder anvendelse, hvis aktionæren er en fond omfattet af fondsbeskatningsloven. Udenlandske selskabers indkomst kan være skattepligtig her i landet som følge af international sambeskatning eller CFC-beskatning. Hvis et udenlandsk selskab ikke beskattes her i landet, blandt andet fordi der ingen aktiviteter er her i landet udover aktiebesiddelsen, og aktionærerne i de udenlandske selskaber er hjemmehørende i udlandet, vil de således ikke blive ramt. Reglen skal blandt andet forhindre, at skatteydere, der er bosiddende her i landet, opretter et holdingselskab i udlandet, for at omgå disse regler. B UK C UK D ApS 35% 35% 25% 5% 3

4 Hvis aktionærerne i B UK og C UK er bosiddende i Danmark, vil de efter SKATs fortolkning af reglerne være omfattet af CFC-beskatningen, idet der med stor sandsynlighed ikke pålignes skat i England af udbytter, idet moder/datterselskabsdirektivet medfører, at udbytterne er skattefrie, når ejerandelen er mindst 25%. Hvis aktionærerne rent faktisk er bosiddende i England, vil ikke være transparent i eksemplet, idet 60% af aktionærerne i ikke består af danske selskaber, der ikke ville kunne opnå skattefrit udbytte ved direkte ejerskab af. Det er således ikke længere muligt at oprette et udenlandsk selskab for at omgå værnsreglen. De øverste selskabsaktionærer anses for at eje aktierne i driftsselskabet Der har været rejst tvivl om, hvorvidt der har været hjemmel til at anse de øverste aktionærer for at besidde aktierne i driftsselskabet direkte, eller om man i stedet skulle foretage en test af selskaberne led for led. Det præciseres nu, at det ved anvendelse af værnsreglen i aktieavancebeskatningslovens 4 A, stk. 3, er de øverste skattepligtige selskabsaktionærer i den berørte ejerkæde, der bliver anset for at eje aktierne i driftsselskabet direkte. B ApS C ApS D ApS E ApS F ApS G ApS H ApS 35% 35% 25% 5% 40% Idet, B ApS, C ApS og D ApS kun indirekte ejer 7% hver i drift, vil disse anses for at eje aktierne i drift direkte. E ApS og F ApS anses derfor for at være transparente. Ændringerne vedrørende mellemholdingreglen har virkning for indkomstår, der starter efter lovens ikrafttræden, dvs. fra indkomståret Dog har den nye regel om, at de personlige ejeres aktiebesiddelser skal medregnes, når det vurderes om mellemholdingreglen gælder, i tilfælde hvor der er udstedt udbyttepræferenceaktier, allerede virkning fra og med 24. november Koncerninterne konvertible obligationer Hidtil gældende regler Ved konvertering af en obligation til aktie, foreligger der en afståelse, som udløser beskatning eller tabsfradrag. Med skattereformen kunne tab på koncerninterne konvertible obligationer ikke fratrækkes. Dog var koncerninterne obligationer omfattet af selskabets næringsbeholdning undtaget fra tabsfradragsbegrænsningen. Med de nye regler udelukkes også tabsfradrag for koncerninterne, konvertible obligationer, der er omfattet af selskabers næringsbeholdning. Samtidig sikrer men sig, at tabsfradrag ikke kan opnås via lagerbeskatning. Der indføres derfor en regel om, at værdien af den konvertible obligation ved indkomstårets udløb eller ved en afståelse af obligationen ikke kan være mindre end den skattemæssige anskaffelsessum for den konvertible obligation. Den nye regel har virkning for afståelser, der finder sted den 24. november 2010 eller senere. 4. Tab på finansielle kontrakter - kildeartsbegrænsning Gældende ret Selskabers tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter er undergivet en begrænset fradragsret. Tabsfradraget begrænses, når kontrakten vedrører datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier. Det vil sige aktier, der er skattefri for det pågældende selskab. Disse regler har virkning fra og med indkomståret Efter de regler, der var gældende før 2010, havde selskaber fradrag for tabsfradrag for aktiebaserede kontrakter, med en ejertid på under 3 år. Dette indebærer, at der kan være selskaber, der før indkomståret 2010 har konstateret tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, som de som følge af kildeartsbegrænsningen ikke har kunnet udnytte før påbegyndelsen af indkomståret 2010, og som derfor bortfaldt ved indførelse af de nye regler. Nye regler Der er indført en overgangsregel, således at selskaberne bevarer fradragsretten for tab konstateret i indkomståret 2009 eller tidligere, som de endnu ikke har kunnet udnytte. Reglerne har virkning fra og med indkomståret Justering af reglerne om omstrukturering 5.1. Fusion sidestilles med likvidation Der er løbende indsat værnsregler i dansk skattelovgivning, der sikrer, at hvis der udbetales udbytter til selskaber uden for EU/EØS og uden for lande, med hvilke Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, så skal der indeholdes dansk kildeskat af disse udbytter. Kildebeskatningen kan efter gældende regler undgås ved at likvidere selskabet eller sælge aktierne. 4

5 Derfor er der indført der nye regler, hvorefter der fremover skal ske beskatning af likvidationsprovenu eller gevinst eller tab på aktier, når aktionæren er hjemmehørende i udlandet, uanset om reglerne om skattefri fusion anvendes med henblik på at omgå reglerne om kildebeskatning af udbytteudlodninger. Eksempel Selskab HK er hjemmehørende i Hong Kong, som DK ikke har en overenskomst med. Selskab HK ejer B, der ligger i Tyskland. Selskab B ejer det danske holdingselskab C, der igen ejer det danske driftsselskab D. HK Ltd B GmbH Det modtagende selskab ejer mindst 10% af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udbyttemodtager er et selskab beliggende i lande uden for EU/EØS, som Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Det modtagende selskab ejer mindre end 10% af aktiekapitalen, men har bestemmende indflydelse i det likviderede selskab, og udbyttemodtager er et selskab beliggende i lande uden for EU/EØS, som Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Den modtagende fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det likviderede selskab, jf. ligningslovens 2. Når sådanne udenlandske selskaber eller personer er selskabsdeltager i en omstrukturering, må det således frarådes fremover, at vederlæggelsen skal ske med andet end aktier. Udbytte 5.3. Likvidationsudlodninger til personer Hidtil har likvidationsudlodninger til personer (foretaget i det år, hvor selskabet endeligt opløses) været behandlet som aktieavancer. Der udloddes udbytte fra A til B GmbH. Hvis vi forudsætter, at den retmæssige ejer af selskab B GmbH er selskab HK Ltd., der er beliggende i Hong Kong, ville der være dansk kildeskat af udbytte fra C til B. B GmbH ville nemlig blive anset for et gennemstrømningsselskab (praksis vedrørende de såkaldte gennemstrømningsselskaber er endnu meget sparsom, men SKAT må forventes at rejse flere af den slags sager). Nu kunne vi i stedet lade selskab A og B fusionere, med B som modtagende selskab, med den virkning, at provenuet reelt blev flyttet til HK Ltd uden kildeskat. Det er derfor ændret således, at en fusion fremover skal sidestilles med en likvidation, således at der sker udbyttebeskatning, hvis den retmæssige ejer af udbyttet ikke er et selskab beliggende i EU/EØS eller et DBO-land Kontantvederlag beskattes som udbytte I forbindelse med fusion eller spaltning er der mulighed for at vederlægge aktionærerne delvis kontant. I princippet er det blot nødvendigt at udstede en enkelt aktie. Kontantvederlaget er ikke skattefrit, men beskattes efter reglerne om beskatning af aktier. Hvis aktionærerne ikke er hjemmehørende i Danmark, er der således ikke hjemmel til at beskatte dette kontantvederlag. Kontantvederlag behandles som udbytte i følgende tilfælde: Dette har medført, at Danmark ikke har haft beskatningsret til likvidationsudlodningen i forbindelse med selskabers opløsning. En meget vidtrækkende ændring af reglerne i ligningslovens bestemmelser om likvidationsudlodninger vil medføre, at en fysisk person, der har bestemmende indflydelse i det likviderede selskab tillige skal beskattes af likvidationsudlodningen som udbytte. Dette vil gælde, hvis den fysiske person er bosiddende uden for EU/EØS. Hvis de er bosiddende i et land, med hvilket Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, vil udlodningen typisk blive beskattet med en endelig kildeskat på 15%. I andre tilfælde vil beskatningen være 28%. Der er efter de nye regler ikke fradrag for anskaffelsessummen for aktierne m.v Egne aktier omvendt lodret fusion Hvis det indskydende selskab ejer mindre end 10% af kapitalen i det modtagende selskab, vil fortjenesten være skattepligtig. Hvis det indskydende selskab (moderselskabet) har mindre end 10% af aktierne i datterselskabet, bliver disse aktier til egne aktier i det modtagende selskab (datterselskabet) ved fusionen. Efter gældende regler er egne aktier skattefrie, dvs. at det er muligt ved en omvendt lodret fusion at eliminere skattepligtig avance på aktier. En omvendt lodret fusion er en fusion, hvor et moderselskab fusionerer med et datterselskab, og hvor datterselskabet er det modtagende (fortsættende) selskab. 5

6 Fortjeneste og tab på egne aktier, som det modtagende selskab erhverver ved en fusion ved en overtagelse af aktiver og passiver fra det indskydende selskab, og som annulleres ved fusionen, skal ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, hvor det indskydende selskab ejer mere end 10% af kapitalen i det modtagende selskab. I øvrige tilfælde skal fortjeneste og tab medregnes. Det gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i EU/EØS, og beskatningen af udbyttet skulle frafaldes eller nedsættes efter EUmoder-/ datterselskabsdirektivet eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Eksempel 2 En person bosiddende i Hong Kong ejer et tysk selskab, der ejer et svensk selskab, der igen ejer et dansk selskab, der påtænkes fusioneret med det svenske selskab. Også her vil fusionen kræve tilladelse. Ændringerne har virkning for omstruktureringer m.v., der vedtages den 24. november 2010 eller senere. Uden denne regel kunne skattefriheden ved overdragelse af porteføljeaktier omgås ved at fusionere selskabet ind, således at aktierne blev skattefrie i medfør af reglerne om egne aktier Tilladelsessystemet genindføres i visse tilfælde Det bliver fremover ikke muligt at gennemføre en spaltning uden tilladelse, hvis der skal ske kontantvederlæggelse, og selskabet opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte. Bestemmelsen skal forhindre, at en spaltning gennemføres ved udstedelse af en enkelt aktie, hvor resten af vederlæggelsen sker som kontantvederlæggelse af aktionærerne i det modtagende selskab. Der kan heller ikke gennemføres skattefri spaltning uden tilladelse, når en person eller et selskab, der har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, hverken er hjemmehørende i EU eller i en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Der skal tilsvarende søges om tilladelse til grænseoverskridende fusioner, hvor et dansk selskab ophører, når der er selskabsdeltagere, som er en person eller et selskab, som har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, som ikke er omfattet af de nye regler, hvorefter annullation af aktier skal behandles som udlodning af udbytte, og som hverken er hjemmehørende i EU eller i en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark Eksempel 1 En person bosiddende i Hong Kong ejer et tysk selskab, der ikke er moderselskab til det danske selskab. Denne person har bestemmende indflydelse i det danske selskab, der herefter påtænkes fusioneret med det tyske selskab. En fusion mellem det tyske selskab og det danske selskab vil kræve tilladelse. I alle tilfælde, hvor den reelle ejer er en person eller et selskab bosiddende eller hjemmehørende i et land, med hvilket Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kræves der tilladelse til grænseoverskridende fusioner. Det gælder både direkte og indirekte ejerskab. 6

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 13. januar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende fornyet høring over visse af elementerne

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

FSRs kommentar til L 84 FT 2010/2011 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 10 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55

Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 NYT Nr. 11 årgang 6 NOVEMBER 2009 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Reparation af overgangsregler vedrørende investeringsselskaber lovforslag L 55 Den nye selskabslov træder

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Aktieavancebeskatning i selskaber

Aktieavancebeskatning i selskaber Institut for Regnskab og Revision Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Copenhagen Business School - 2012 Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Aktieavancebeskatning i selskaber Konsekvenserne af de

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte Afhandling Erhvervsjuridisk Institut Udarbejdet af Sune Schlosser Anders B. Henriksen Vejleder Liselotte Hedetoft Madsen L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Med særligt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 2 Offentligt J.nr. 13-0172525 Den 17. januar 2014 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning

Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Aalborg Universitet Danske værnsregler mod omgåelse af udbyttebeskatning Udarbejdet af: Daniel Sonne Strandbech, Studienummer: 20103198 Underskrift: Jesper Nygaard Ovesen, Studienummer: 20103190 Underskrift:

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 37 Offentligt SkatErhverv J. nr. 2005-511-0048 Oktober 2005 Udkast 4 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Den vedtagne skattereform

Den vedtagne skattereform 28. maj 2009 Den vedtagne skattereform Indholdsfortegnelse Side Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...5 Multimediebeskatning...10 Aktieoptionsordninger...12

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax

Artikler. Vedtægtsændringer allokeret udbytte. Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax 1762 Artikler 358 Vedtægtsændringer allokeret udbytte Af advokat Nicolai Thorsted, advokataktieselskabet Horten og cand.merc.jur. Erik Banner-Voigt, IQ Tax Artiklen behandler muligheden for uden skattemæssige

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0

Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1412 København K Høringssvar vedrørende Forårspakke 2.0 26. marts 2009 Skatteministeren har den 20. marts 2009 sendt diverse lovforslag vedrørende Forårspakke

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere