DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR Knowledge at work

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work"

Transkript

1 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work

2 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon Redaktionen af denne skattepublikation er afsluttet den 14. januar Layout BEYER DESIGN & Lotte Skov Christiansen Grafisk Produktion Scanprint A/S

3 DANSKE INVEST 3 Indhold 6 Når du investerer privat, fri opsparing i udloddende afdelinger 8 Når du investerer privat, fri opsparing i akkumulerende afdelinger 9 Når du anvender virksomhedsordningen 10 Når du investerer pensionsopsparing 11 Når børn og unge investerer i investeringsbeviser 17 Arv og gaver Om de enkelte afdelinger 16 Afrika Akkumulerende KL 14 Bioteknologi 14 Danmark 16 Danmark Akkumulerende 14 Danmark Fokus 14 Danmark Indeks 14 Danmark Small Cap 12 Dannebrog Mellemlange Obligationer 12 Danske Korte Obligationer 12 Danske Lange Obligationer 16 Emerging Markets Debt Hard Currencies Acc. 16 Euro High Yield Obligationer Akk., klasse EUR 12 Euro Investment Grade-Obligationer 14 Europa 14 Europa Fokus 16 Europa Fokus Akkumulerende KL 14 Europa Højt Udbytte 16 Europa Højt Udbytte Akkumulerende 14 Europa Indeks 14 Europa Indeks BNP 14 Europa Small Cap 16 Europa Valutasikret Akkumulerende 12 Europæiske Obligationer 14 Fjernøsten 14 Fjernøsten Indeks 12 Fonde 16 Global High Yield Bonds Accumulating 14 Global Indeks (tidl. Indeks Aktier) 14 Global Indeks 2 16 Global Indeks Valutasikret Akkumulerende 14 Global Plus 14 Global StockPicking 16 Global StockPicking Akkumulerende 14 Global StockPicking 2 12 Globale Indeksobligationer 16 Globale Indeksobligationer 12 Globale Virksomhedsobligationer 12 Indeksobligationer 12 International 14 Japan 14 Kina 14 KlimaTrends 14 Latinamerika 16 Mix Akkumulerende 12 Mix Obligationer 16 Mix Obligationer Akkumulerende 16 Mix Defensiv Akkumulerende 16 Mix Offensiv Akkumulerende 16 Mix Offensiv Plus Akkumulerende 14 Norden 14 Norden Indeks 14 Nye Markeder 16 Nye Markeder Akkumulerende KL 12 Nye Markeder Obligationer 12 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta 14 Nye Markeder Small Cap 14 Teknologi 14 Tyskland 12 Udenlandske Obligationsmarkeder 14 USA 16 USA Valutasikret Akkumulerende 14 Østeuropa 14 Østeuropa Konvergens 18 Ordliste

4 4 DANSKE INVEST Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Danske Invest. Ved større formuedispositioner anbefaler vi, at du søger individuel skatterådgivning.

5 DANSKE INVEST 5 Denne brochure beskriver reglerne for danske privatpersoners beskatning af afkast af investeringsbeviser udstedt af Danske Invest. Ved større formuedispositioner bør du i egen interesse altid indhente individuel skatterådgivning. Behandling af skattemæssige forhold afhænger af din individuelle situation og kan ændre sig. Danske Invest-beviser (investeringsbeviser) er et alternativ til at investere direkte i aktier eller obligationer. Afkastet af beviserne beskattes efter næsten de samme principper, som hvis du investerer direkte i obligationer eller aktier, herunder at kurtage indgår i beregningen. Dette gælder, uanset om du investerer privat, fri opsparing eller pensionsopsparing. Afkastet kan bestå af udbytter og/eller gevinster eller tab. På de følgende sider beskriver vi de fælles skatteregler for afdelingerne herunder reglerne for personer der anvender virksomhedsordningen og for børn og unge. Fra side 12 til 16 gennemgår vi de specifikke regler for de enkelte afdelinger. Denne brochure henvender sig især til dem, der overvejer at købe beviser eller blot ønsker et generelt overblik over skattereglerne på området. Vi udgiver desuden en»guide til selvangivelsen«, hvor vi går mere i dybden med de regler, der gælder, hvis du har solgt beviser i det forgangne år. Du kan også søge oplysninger på danskeinvest.dk. Derudover er du velkommen til at kontakte os via mail eller telefon, hvis du har spørgsmål om skat og investering. Du skal være opmærksom på, at din beskatning afhænger af din aktuelle situation og kan ændre sig.

6 6 DANSKE INVEST Når du investerer privat, fri opsparing i udloddende afdelinger Langt de fleste afdelinger er såkaldte udloddende og udbetaler normalt udbytte en eller to gange om året. Afhængig af værdipapirerne i afdelingen, beskattes udlodningerne som kapitalindkomst eller aktieindkomst dog kan en lille del af udbyttet fra afdelinger med danske obligationer være skattefri indkomst. Udlodninger fra obligationsbaserede afdelinger udbetales uden fradrag af udbytteskat. Investerer du i aktiebaserede afdelinger fratrækkes 27 pct. acontoskat i Det betyder eksempelvis, at du får sat kroner ind på din konto, hvis du har aktiebaserede beviser, som berettiger til en udlodning på kroner. Alle udlodninger beskattes endeligt i forbindelse med din årsopgørelse. Den betalte udbytteskat indgår ved den endelige skatteberegning. Årets udbetalte udlodninger, årets køb og salg samt kursværdien af investeringsbeviser ultimo indberettes automatisk. SKAT har derfor de nødvendige oplysninger til at beskatte din udlodning korrekt, og oplysningerne fremgår normalt af den fortrykte årsopgørelse fra SKAT. Du har dog pligt til at sikre, at beløbene på årsopgørelsen er korrekte. SKAT har udviklet et system, der automatisk kan beregne dine skattemæssige gevinster og tab på dine investeringsbeviser. For at SKAT automatisk

7 DANSKE INVEST 7 kan beregne gevinster og tab, er det nødvendigt, at du har registreret korrekte oplysninger hos SKAT. Vælger du ikke at anvende SKATs system, skal du være opmærksom på, at salg af investeringsbeviser kan medføre, at du selv skal lave en skattemæssig avanceopgørelse. Gevinst ved salg af beviser beskattes som kapitaleller aktieindkomst. Beskatningen afhænger af værdipapirerne i afdelingen. I specielle tilfælde hvor der bruges overgangsordninger kan gevinster realiseres skattefrit på aktieafdelinger, der er købt den 31. december 2005 eller tidligere. Tab ved salg kan i nogle tilfælde fratrækkes i kapitalindkomsten. I andre tilfælde kan tab alene modregnes i aktieindkomsten eller fremføres til modregning i tilsvarende gevinster ved salg af aktier eller investeringsbeviser samt udbytter fra disse, som er aktieindkomst. Endelig kan tab i visse tilfælde hverken fratrækkes eller modregnes. Det kan du læse mere om i vores»guide til selvangivelsen«, som udkommer hvert år. Du kan bestille den på danskeinvest.dk eller få den i en Danske Bankfilial.

8 8 DANSKE INVEST Når du investerer privat, fri opsparing i akkumulerende afdelinger Investerer du privat, fri opsparing i akkumulerende afdelinger, beskattes du hvert år efter lagerprincippet. Det vil sige, at årets gevinst eller tab hvad enten det er fremkommet ved salg eller ændring af værdi skal beskattes. Såvel årets realiserede som urealiserede gevinster eller tab indgår i kapitalindkomsten i indkomståret. SKAT har udviklet et system, der automatisk kan beregne dine skattepligtige gevinster og tab på dine akkumulerende investeringsbeviser. Vælger du ikke at anvende SKATs system skal du være opmærksom på, at du selv hvert år skal beregne og selvopgive dine gevinster eller tab.

9 DANSKE INVEST 9 Når du anvender virksomhedsordningen Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du vælge at anvende virksomhedsordningen, når du selvangiver årets indkomst. Anvender du virksomhedsordningen, er det en betingelse, at du har delt din økonomi op i en virksomhedsdel og en privatdel. Har du midler under virksomhedsordningen, må du kun investere i afdelinger, som er lagerbeskattede, dvs. akkumulerende. Du må ikke investere i enkeltaktier eller udloddende investeringsbeviser hverken i afdelinger, der investerer i obligationer eller aktier. Køber du alligevel udloddende investeringsbeviser for midler under virksomhedsdelen, har det den konsekvens, at et tilsvarende beløb bliver anset som værende overført fra virksomhedsdelen til privatdelen af din økonomi. Det medfører normalt øget og/eller fremrykket betaling af skat på op til 55,7 pct. + kirkeskat af det investerede beløb.

10 10 DANSKE INVEST Når du investerer pensionsopsparing Afkastet af en pensionsopsparing investering i tilknytning til en kapitalpension, en ratepension, en selvpension eller en aldersopsparing beskattes selvstændigt. Disse afkast er derfor årsopgørelsen uvedkommende. Udlodningerne af dine investeringsbeviser sættes ind på pensionskontoen uden fradrag af udbytteskat. Det samlede afkast (realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab samt udlodninger) er lagerbeskattet og beskattes med 15,3 pct. Et negativt afkast overføres til fradrag i senere års positive afkast. Har du i et år fået et afkast af dine investeringsbeviser på kroner, udgør pensionsafkastskatten kroner. Dit pengeinstitut eller pensionskasse beregner og trækker automatisk skat af afkastet af pensionsopsparingen. Beløbet bliver normalt hævet på kontoen i begyndelsen af januar det efterfølgende år.

11 DANSKE INVEST 11 Når børn og unge investerer i investeringsbeviser Investeringsbeviser er også en god opsparingsform for børn og unge. Hvis der investeres i obligationsbaserede afdelinger, sker udlodningen uden tilbageholdelse af udbytteskat og er hovedsagelig kapitalindkomst. Hvis der investeres i aktiebaserede afdelinger, vil udlodningen være fratrukket 27 pct. udbytteskat. Den del af udlodningen, der stammer fra renter etc. er imidlertid kapitalindkomst. Er der tilbageholdt udbytteskat af kapitalindkomst, og er barnets samlede skattepligtige indkomst under frikortgrænsen ( kroner for personer under 18 år i 2013), skal der ikke betales skat, og det tilbageholdte beløb udbetales af SKAT. Beløb under 100 kroner overføres dog til det efterfølgende år. Hvis investeringsbeviserne er givet som gave af forældrene eller købt for penge, der er givet som gave af forældrene, skal udlodningen beskattes hos disse indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år eller indtil barnet bliver gift. Eventuel fortjeneste eller tab ved salg af beviserne beskattes derimod hos barnet. Der kan være penge at spare i skat, hvis der vælges akkumulerende investeringsbeviser. Disse afdelinger er ikke udloddende. Afkastet kommer derfor alene som kursstigninger eller -fald. Overstiger en kursstigning sammen med barnets øvrige indkomster ikke frikortsbeløbet, skal der ikke betales skat af gevinsten hverken hos barnet eller dig. Til gengæld skal»barnet«huske at opgøre og selvangive gevinst eller tab hvert år også selvom der ikke er solgt beviser i løbet af året som beskrevet på side 8.

12 12 DANSKE INVEST Udloddende afdelinger, der investerer i obligationer Dannebrog Mellemlange Obligationer Danske Korte Obligationer Danske Lange Obligationer Euro Investment Grade-Obligationer Europæiske Obligationer Fonde Globale Indeksobligationer Globale Virksomhedsobligationer Indeksobligationer International Mix Obligationer Nye Markeder Obligationer Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta Udenlandske Obligationsmarkeder Privat, fri opsparing Udlodningen opdeles i kapitalindkomst (renter og kursgevinst ved afdelingens salg eller udtrækning af obligationer erhvervet efter 26. januar 2010) og eventuel skattefri indkomst (kursgevinst ved afdelingens salg eller udtrækning af obligationer, der opfylder kravet til mindsterenten købt før 27. januar 2010). Opdelingen fremgår af årsrapporten og årets depotopgørelse fra banken. Den skattepligtige del af udlodningen beskattes i udlodningsåret.

13 DANSKE INVEST 13 Gevinst ved salg af beviser i obligationsbaserede afdelinger, er skattepligtige, mens tab kan fratrækkes. Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte beviser og anskaffelsessummen. Har du købt beviser ad flere omgange, skal du opgøre anskaffelsessummen på de solgte beviser efter gennemsnitsmetoden for hele din beholdning af beviser i den pågældende afdeling. Udgør gevinsten eller tabet på dine solgte beviser mindre end kroner, er gevinsten skattefri og tabet ikke fradragsberettiget. I kroners-grænsen indgår udover gevinst og tab på udloddende obligationbaserede beviser også gevinst og tab på obligationer m.v. samt gevinst og tab på gæld i fremmed valuta. Skattepligtig gevinst og fradragsberettigede tab medregnes i kapitalindkomst. Pensionsopsparing Hele afkastet beskattes med 15,3 pct. pensionsafkastskat.

14 14 DANSKE INVEST Udloddende afdelinger, der investerer i aktier Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Danmark Indeks Danmark Small Cap Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Indeks Europa Indeks BNP Europa Small Cap Fjernøsten Fjernøsten Indeks Global Indeks (tidl. Indeks Aktier) Global Indeks 2 Global Plus Global StockPicking Global StockPicking 2 Japan Kina KlimaTrends Latinamerika Norden Norden Indeks Nye Markeder Nye Markeder Small Cap Teknologi Tyskland USA Østeuropa Østeuropa Konvergens Privat, fri opsparing Udlodningen er sammensat af modtagne aktieudbytter, gevinst/tab på finansielle kontrakter, renteindtægter af en kontantbeholdning samt nettogevinster ved salg af aktier. Udlodningen beskattes som aktieindkomst. Den øvrige del af udlodningen beskattes som kapitalindkomst. Opdelingen fremgår af årsrapporten og af årets depotopgørelse, som du modtager fra banken. Gevinst ved salg beskattes som aktieindkomst. Realiserede tab på aktiebaserede investeringsbeviser kan modregnes i følgende: Den del af udbyttet fra aktiebaserede investeringsbeviser, der beskattes som aktieindkomst. Udbytte fra aktier handlet på et reguleret marked. Skattepligtige gevinster fra investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger.

15 DANSKE INVEST 15 Skattepligtige gevinster på aktier handlet på et reguleret marked. Uudnyttede tab fremføres til modregning i ovennævnte indkomstarter. Har du eller din ægtefælle uudnyttede tab på udloddende aktiebaserede investeringsbeviser eller aktier handlet på et reguleret marked fra tidligere år, udnyttes tabene i følgende rækkefølge: 1. Dit eget tab samme år 2. Din eventuelle ægtefælles tab samme år 3. Dine egne eller ægtefælles fremførte tab fra de foregående år (tab realiseret i 2002 og senere forældes ikke). Gevinst på beviser, der er anskaffet altså har handelsdato senest den 31. december 2005, og som indgår i en beholdning af børsnoterede aktier og udloddende aktiebaserede afdelinger, der var børsnoterede den 31. december 2005 og var under kroners-grænsen ( kroner og kroner for ægtepar), kan realiseres skattefrit. Reglen om skattefrihed gælder lige så længe, du ejer disse værdipapirer. Tilsvarende kan tab på beviser, der ville kunne sælges skattefrit, ikke modregnes i tilsvarende skattepligtige gevinster eller udbytter. Gevinsten opgøres efter aktie-for-aktie-metoden. Pensionsopsparing Hele afkastet beskattes med 15,3 pct. pensionsafkastskat.

16 16 DANSKE INVEST Akkumulerende afdelinger Afrika Akkumulerende KL Danmark Akkumulerende Emerging Markets Debt Hard Currencies Acc. Europa Fokus Akkumulerende KL Euro High Yield Obligationer Akk., klasse EUR Europa Højt Udbytte Akkumulerende Europa Valutasikret Akkumulerende Global High Yield Bonds Accumulating Global Indeks Valutasikret Akkumulerende Global StockPicking Akkumulerende Globale Indeksobligationer Akkumulerende Mix Akkumulerende Mix Defensiv Akkumulerende Mix Obligationer Akkumulerende Mix Offensiv Akkumulerende Mix Offensiv Plus Akkumulerende Nye Markeder Akkumulerende KL USA Valutasikret Akkumulerende Privat, fri opsparing Gevinst og tab på akkumulerende afdelinger beskattes hvert år hos investor opgjort efter lagerprincippet. Det vil sige, at årets gevinst eller tab, hvad enten det er fremkommet ved salg eller værdiændring, skal opgøres og påføres selvangivelsen. Pensionsopsparing Hele afkastet beskattes med 15,3 pct. pensionsafkastskat.

17 DANSKE INVEST 17 Arv og gaver Erhverver du investeringsbeviser ved arv eller gave, skal du orientere SKAT inden 1.7. året efter, du har erhvervet investeringsbeviserne. Hvis du ikke gør det, vil du ikke have mulighed for at modregne et evt. senere realiseret tab.

18 18 DANSKE INVEST Ordliste Alle ord i ordlisten vedrører privat, fri opsparing. Aktieindkomst En indkomstkategori, som blandt andet omfatter gevinster fra salg af følgende værdipapirer: aktier udbyttebetalende aktiebaserede investeringsbeviser Udbytter fra danske aktier og som hovedregel også udbytter fra udenlandske aktier beskattes ligeledes som aktieindkomst. Beskatningen er 27 pct. for aktieindkomst op til kroner i Inden for beløbsgrænsen er den indeholdte acontoskat på 27 pct. af udbytter endelig. Grænsen er den dobbelte for ægtepar. For aktieindkomst ud over beløbsgrænsen er skattesatsen 42 pct. Kapitalindkomst En indkomstkategori, som dækker alle øvrige former for skattepligtigt afkast af obligationer og investeringsbeviser ved privat, fri opsparing. Kapitalindkomsten indgår i opgørelsen af din skattepligtige

19 DANSKE INVEST 19 indkomst. Beskatningen afhænger af din øvrige indkomst, din eventuelle ægtefælles indkomst, din bopælskommune samt af, om du betaler kirkeskat. Skatteprocenten kan derfor i 2013 være fra ca. 30 til ca. 43,5 + evt. kirkeskat. For børn og unge kan skatteprocenten være 0. Den laveste sats på ca. 30 pct. gælder, hvis du og din eventuelle ægtefælle tilsammen har negativ nettokapitalindkomst udover kroner. Satsen er på ca. 37,7 pct. for positiv kapitalindkomst op til kroner. Den høje sats på 43,5 pct. + evt. kirkeskat gælder, hvis du har positiv nettokapitalindkomst udover kroner, og der betales topskat. Grænserne er dobbelte for ægtepar kroners-grænsen Den øvre grænse for, hvor meget du i alt kunne eje af børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser den 31. december 2005, hvis gevinster på beholdningen senere skal kunne realiseres skattefrit efter tre års ejertid. Ægtefæller har dobbelt bundgrænse jf. skema kroners-grænsen enkelt Dobbelt

20 HVIS DU VIL VIDE MERE Kan du skrive til os på Er du altid velkommen til at kontakte din afdeling af Danske Bank eller Investering Direkte på for at få rådgivning om dine investeringer i Danske Invest.

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen , cma Aalborg Universitet Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen Skrevet af: Vejleder: Michael Karlsen Afleveret den

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct.

investor En fodboldlegionær vender hjem I en alder af 33 år skal Ebbe Sand snart på»pension« Mød tre investorer: Over 70 pct. M A RT S 2 0 0 6 M E D L E M S B L A D F O R D A N S K E I N V E S T investor Mød tre investorer:»tryghed og afkast er vigtigt«over 70 pct. i afkast: Vi tror fortsat på Østeuropa En fodboldlegionær vender

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere