Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013"

Transkript

1 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser dem kan du læse om på de følgende sider. Visse depottyper, for eksempel sikkerhedsdepoter, forvaltningsdepoter, pensionsdepoter, medarbejderaktiedepoter og pantebrevsdepoter, er reguleret via særskilt lovgivning, og for disse depoter gælder yderligere betingelser og vilkår, som ikke er omtalt her. Hvis dine værdipapirer opbevares i depotet som Særlige effekter, opbevares de som en fysisk genstand ifølge Depotregler for midlertidigt depot og lukket depot. De serviceydelser, der er beskrevet i disse forretningsbetingelser, er derfor ikke knyttet til opbevaringen. 1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr., som du skal kunne dokumentere. Har du ikke et CPR-nr., skal vi have dit pasnummer og se passet som dokumentation for din nationalitet. Er du bosat uden for Danmarks grænser, skal du desuden oplyse os om dit skattemæssige hjemsted og give os en kopi af dokumentation med identifikationsnummer. Derudover skal vi have en underskriftsprøve fra dig. Har andre personer dispositions- eller tegningsret over depotet, skal vi også have en underskriftsprøve fra dem. Depotejere med en særlig ejerstruktur foreninger, fonde m.fl. skal vise yderligere dokumentation i form af vedtægter m.v Depotet skal tilknyttes en konto i banken Når du opretter et depot, er det en betingelse, at du har en konto i banken, hvor renter, udbytter m.v. kan sættes ind, og hvor depotgebyrer m.v. kan hæves Indlevering og opbevaring Når du indleverer eller overfører værdipapirer til opbevaring, kontrollerer vi ikke dispositionsretten, herunder adkomsten. Vi kontrollerer heller ikke, om de fysiske værdipapirer, herunder udenlandske værdipapirer, er ægte. Fysiske værdipapirer opbevares ikke nødvendigvis i den afdeling, de er indleveret til. Du må derfor regne med nogle dages ekspeditionstid, hvis du ønsker at få papirerne udleveret. Hvis der lægges værdipapirer i depotet, som er registreret i Værdipapircentralen, skal depotet oprettes som et VP-depot. 2. Værdipapirer, der er registreret i Værdipapircentralen Rettigheder over VP-aktiver skal anmeldes i en værdipapircentral for at opnå beskyttelse. Registreringen sker ved, at banken i kraft af sin rolle som kontoførende pengeinstitut opretter en konto i dit navn i Værdipapircentralen og en tilsvarende konto i banken. Andre rettigheder end ejerrettigheder for eksempel en panteret eller en fuldmagt skal registreres i en af bankens danske afdelinger (dog ikke vekselkontorer eller lignende) i åbningstiden for den afdeling, hvor depotet føres. Hvis anmeldelsen er sket i en anden afdeling end den depotførende på et tidspunkt, hvor Side 1 af 9

2 depotførende afdeling er lukket, indrapporteres anmeldelsen først til registrering i Værdipapircentralen, når den depotførende afdeling igen er åben. Vi skal have anmeldelsen skriftligt, da telefon, telefax, telex, telegram og andre elektroniske kommunikationsmidler ikke er godkendte anmeldelsesmåder medmindre du har en særlig aftale. Du kan kræve at få en skriftlig bekræftelse på modtagelsen af anmeldelsen og tidspunktet for den Dokumentation ved anmeldelse For at kunne registrere en rettighed over et værdipapir skal banken have dokumentation for, at anmeldelsen kommer fra rette vedkommende den anmeldte rettighed kan registreres rettigheden består. Derudover kan vi kræve at se yderligere oplysninger og/eller dokumentation, før rettigheden registreres. Det vil i så fald dreje sig om oplysninger, som vi skønner nødvendige for at kunne tage stilling til behandlingen af anmeldelsen Registrering af rettigheder Når banken har modtaget en anmeldelse, gennemgår vi formalia og faktuelle oplysninger for at afgøre, om anmeldelsen kan registreres eller ej. Det kaldes en prøvelse. Hvis det anmeldte ikke kan registreres, afvises anmeldelsen, og anmelderen får besked om begrundelsen for afvisningen. Hvis en anmeldt rettighed kun vedrører en del af de værdipapirer, der er registreret i et givent depot, overføres de værdipapirer, som anmeldelsen vedrører, til et nyt depot. Rettigheden vil da blive registreret på det nyoprettede depot. Banken indrapporterer en anmeldelse om registrering af en rettighed til endelig prøvelse og registrering i Værdipapircentralen. Registreringen gælder fra tidspunktet for den endelige prøvelse i Værdipapircentralen Meddelelse om det registrerede Når rettigheden er registreret i Værdipapircentralen, får du, anmelderen og andre berettigede besked. Hvis rettigheden ændres eller slettes, giver vi besked efter gældende regler. Du kan til- eller fravælge meddelelserne efter de gældende regler. 2.4 Notering af danske værdipapirer på navn Selskaber, der udsteder aktier, investeringsforeningsbeviser og lignende, kan i sine vedtægter bestemme, om de udstedte værdipapirer skal udstedes på navn (navnepapirer) eller ihændehaver (ihændehaverpapirer). Navnepapirer vil som udgangspunkt blive noteret på depotejers navn. Alternativt kan du vælge at benytte dig af ordningen om brug af et såkaldt aktiebogsnavn. Det betyder, at du lader en tredjeperson registrere i selskabets aktiebog som aktiebogsnavn. Tredjepersonen vil i praksis fremstå som din repræsentant. Adgangskort og stemmesedler til selskabets generalforsamling vil derfor blive udstedt til tredjepersonen, som også vil modtage meddelelser m.v. fra selskabet. Din ejendomsret over aktierne og retten til at modtage udbytte påvirkes ikke af brugen af aktiebogsnavn. Banken kan kun navnenotere ihændehaverpapirer og ændre en navnenotering, hvis vi Side 2 af 9

3 modtager instruktioner om det fra en berettiget. Vær opmærksom på, at selskaber, der udsteder navnepapirer, ofte har en bestemmelse i deres vedtægter om, at stemmeret på selskabets generalforsamling er betinget af, at aktionærens aktier har været noteret i selskabets aktiebog i et bestemt tidsrum forud for generalforsamlingen. Når navnenoterede aktier m.v. sælges, bliver de afnoteret. Danske obligationer kan ikke noteres på navn Notering af udenlandske værdipapirer på navn Det er kun muligt at registrere udenlandske aktier, investeringsforeningsbeviser og lignende på navn, hvis det udenlandske selskab accepterer dansk rets registreringssystem med anonyme ejerskaber, og det i øvrigt er tilladt ifølge lovgivningen i det enkelte selskabs hjemland. Er det ikke tilfældet, bliver Værdipapircentralen eller en fuldmægtig (nominee), der er udpeget af Værdipapircentralen, registreret i det udenlandske selskabs aktiebog som indehaver af aktierne. Udenlandske obligationer kan ikke navnenoteres, selvom det eventuelt er muligt i udsteders hjemland Renter, udbytter m.v. af danske værdipapirer Når udbytte af aktier og investeringsforeningsbeviser er vedtaget på generalforsamlingen eller af bestyrelsen, bliver beløbet efter fradrag af eventuel udbytteskat sat ind på afkastkontoen. Der går mindst fire børsdage, før beløbet indsættes. Renter og udtrækningsbeløb af obligationer bliver sat ind på kontoen på forfaldsdagen Renter, udbytter m.v. af udenlandske værdipapirer Banken modtager renter, udbytter m.v. fra udenlandske værdipapirer via Værdipapircentralen. Herefter veksler vi beløbet til den valuta, afkastkontoen føres i, inden det sættes ind på afkastkontoen. Hvis der er tilknyttet en afkastkonto i den samme valuta som værdipapiret, sættes beløbet naturligvis ind på kontoen uden at blive vekslet Reduceret udbytteskat på aktier Når aktieudbytte udloddes, bliver der som regel tilbageholdt udbytteskat. Det gælder både for danske og udenlandske aktier, og det sker i overensstemmelse med de skatteregler og - satser, der gælder i det enkelte selskabs hjemland. Danmark har imidlertid indgået en såkaldt dobbeltbeskatningsaftale med en række lande en aftale, der åbner mulighed for at betale en reduceret udbytteskat. Værdipapircentralen har etableret en særlig ordning, som betyder, at aktionærer automatisk får tilbageholdt udbytteskat til den reducerede sats, som de enkelte dobbeltbeskatningsaftaler giver ret til. Vær opmærksom på, at det kun er muligt at tilmelde aktier, der er registreret i Værdipapircentralen til ordningen, ligesom visse formalia til dokumentation for skattepligt skal være opfyldt. Har du adresse i Danmark, melder banken dig automatisk til ordningen. Bor du i udlandet, har du også mulighed for at melde dig til ordningen. Det kræver blot, at du bor i et land, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med. Ønsker du at blive meldt til ordningen, Side 3 af 9

4 skal du kontakte den afdeling, hvor depotet føres. Er du tilmeldt ordningen, har du pligt til straks at give os besked, hvis der sker ændringer i dit bopæls- og/eller skattepligtsforhold. Banken har til enhver tid ret til at kræve dokumentation for din skattepligt Lovgivning De nærmere regler om værdipapirer registreret i Værdipapircentralen står i Lov om værdipapirhandel m.v. og de bekendtgørelser, der hører til, samt i lov om finansiel virksomhed. 3. Danske værdipapirer, der ikke er registreret i Værdipapircentralen Danske værdipapirer, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, bliver registreret i dit depot i banken. Ejerforholdet fremgår af registreringen. Vi tilbyder følgende ydelser: Obligationer Banken efterser obligationer for udtrækning eller opsigelse, hvis det offentliggøres i Statstidende. Udtrukne eller opsagte obligationer og rentekuponer indkasseres, når de forfalder, og beløbene sættes ind på kontoen. Aktier m.v. Banken indkasserer udbytter fra deponerede aktier m.v., hvis tid og sted for indløsning af udbytter offentliggøres i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsmorgenaviser. Indkasserede beløb sættes ind på kontoen. Hvis det er muligt, kan banken efter særskilt aftale sørge for at notere aktierne på navn eller ihændehaver. Aktier, der er noteret på et andet navn end depotejers, opbevarer vi kun efter særlig aftale. Interimsbeviser m.v. Banken ombytter interimsbeviser m.v. med aktier eller obligationer og taloner med nye kuponark. Pantebreve og forsikringsgaranti m.v. Når pantebreve indleveres til opbevaring i depot, skal vi have oplysninger om debitors navn, adresse, CPR-nr. eller CVR-nr. samt pantebrevets aktuelle gæld. Banken påtager sig ved opbevaring af pantebreve m.v. at underrette debitor om opbevaringen modtage fastsatte ydelser fra debitor og sætte beløbet ind på depotejers konto. Banken er på ejers vegne tilmeldt Pengeinstitutternes Betalingssystemer (PBS) som kreditor. Betalinger af pantebrevsydelser m.v., som betales via BS, er derfor underlagt de regler, der til enhver tid gælder for systemet. Reglerne fås i banken underrette ejer, når ydelser er betalt til banken modtage eventuelle ejerskifteafdrag m.v. samt give ejer besked. Ejerskifteafdrag modtages med forbehold af ejers godkendelse og uden ansvar for banken underrette debitor, når pantebrevet udtages af depotet sende påkravsmeddelelse efter Tinglysningslovens 42a. For at vi med sikkerhed kan konstatere, om en ydelse rent faktisk er indbetalt, forbeholder vi os ret til at vente nogle dage efter betalingsfristens udløb, før vi sender betalingsmeddelelse, påkrav og lignende. Side 4 af 9

5 Banken påtager sig desuden at anmelde misligholdelse af garanterede pantebreve over for garantistiller efter særlig aftale at træffe foranstaltninger, som er nødvendige for at fastholde forsikringsgaranti eller anden pantebrevskaution. Præmieobligationer Banken efterser præmieobligationer for gevinster i de officielle trækningslister. Gevinstbeløb indkasseres og sættes ind på kontoen med fradrag af en eventuel præmieafgift til staten. Når et præmieobligation udløber, indløser vi de udløbne præmieobligationer og sætter indløsningsbeløbet ind på kontoen. 4. Udenlandske værdipapirer m.v., der ikke er registreret i Værdipapircentralen Udenlandske værdipapirer, der ikke er registreret i en dansk værdipapircentral, bliver opbevaret/registreret i samledepoter hos vores udenlandske forretningsforbindelser. Derudover registreres værdipapirerne og ejerforholdet i bankens systemer. Et samledepot er et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i bankens eller bankens forretningsforbindelses navn med oplysning om, at værdipapirerne tilhører bankens eller forretningsforbindelsens kunder. Når værdipapirerne opbevares i et samledepot, kan banken disponere over værdipapirerne på dine vegne. Det sker kun i overensstemmelse med dine instruktioner. Vi kan overdrage legitimationen til vores forretningsforbindelse, hvis det er nødvendigt. Når banken har valgt den udenlandske bank, påtager vi os ansvaret for denne banks soliditet. Banken påtager sig også ansvaret, hvis den udenlandske bank erkender en fejl, eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er banken uden ansvar Renter og udbytter m.v. Når banken har modtaget renter og udbytte, bliver beløbet vekslet og sat ind på kontoen. Hvis der er tilknyttet en afkastkonto i den pågældende valuta, sættes beløbet naturligvis ind på kontoen uden at blive vekslet. I mange lande bliver der efter lokal lovgivning tilbageholdt skat på både renter og aktieudbytte, og derfor kan det beløb, som banken modtager, være et nettobeløb. Banken er uden ansvar for tilbagesøgning af udenlandsk udbytte- /renteskat, medmindre du har indgået en særskilt aftale om det Udenlandske retsregler m.v. Du er ligesom banken underlagt de retsregler og sædvaner, der gælder i værdipapirudstederens og de benyttede forretningsforbindelsers hjemlande. Det kan bl.a. indebære, at dine rettigheder kan variere for eksempel at banken skal oplyse navn, adresse, beholdning-ens størrelse, sammensætning og afkast til udenlandske myndigheder og selskaber. Desuden er du ligesom banken underlagt de benyttede forretningsforbindelsers forretningsvilkår og -betingelser. 5. Nytegning af danske værdipapirer Følgende gælder for danske aktier og obligationer, uanset om de er registreret i Værdipapircentralen eller ej Nytegning og fondsaktier Du modtager et brev fra os, hvis der i Statstidende eller en landsdækkende hverdagsmor- Side 5 af 9

6 genavis indbydes til nytegning af aktier og/eller obligationer herunder konvertible obligationer hvor der er fortegningsret for hidtidige aktionærer/obligationsejere. Det samme gælder, hvis det offentliggøres, at der udstedes fondsaktier. Du får samtidig besked om, hvornår de nye aktier vil være til rådighed. Du får dog kun besked, hvis det er muligt inden for de oplyste frister. Vær i øvrigt opmærksom på, at du ikke nødvendigvis får en meddelelse, hvis værdipapirerne er indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen. Meddelelsen er kun en information og indeholder ikke en anbefaling fra banken. Inden for en frist, som vi fastsætter, skal du meddele os, om du ønsker at nytegne aktier eller obligationer eller hjemtage fondsaktier sælge tegningsretter eller fondsaktieretter købe eller sælge supplerende eller overskydende tegningsretter eller fondsaktieretter. Hvis vi ikke inden for fristen har modtaget dine instrukser, eller du ikke stiller de nødvendige midler til rådighed for at opfylde de angivne instrukser har banken ret til at sælge tegningsretterne vil banken hjemtage det størst mulige antal fondsaktier og sælge eventuelle overskydende fondsaktieretter for din regning. Banken påtager sig dog intet ansvar for at gennemføre et eventuelt salg. Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved et eventuelt salg, kan banken undlade at sælge tegningsretterne. Når tegningsperioden udløber, bliver ubenyttede tegningsretter, der er registreret i Værdipapircentralen, slettet. Det sker uden meddelelse til ejer. Ikke benyttede fondsaktieretter, der er registreret i Værdipapircentralen, kan slettes uden meddelelse til ejer Konvertible obligationer Vi informerer dig pr. brev om konvertering af konvertible obligationer, som offentliggøres i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsmorgenaviser. Du får dog kun besked, hvis det er muligt inden for de oplyste frister. Vær i øvrigt opmærksom på, at du ikke nødvendigvis får en meddelelse, hvis værdipapirerne er indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen. Meddelelsen er kun en information og indeholder ikke en anbefaling fra banken. Inden for en frist, som vi fastsætter, skal du meddele os, om du ønsker konvertering til aktier inkassation ved forfald. Hvis vi inden for fristen ikke har modtaget dine instrukser, bliver de konvertible obligationer liggende til forfald eller til et eventuelt senere tilbud om konvertering Købstilbud Du modtager et brev fra os, hvis der fremsættes købstilbud i forbindelse med overdragelse af en kontrollerende aktiepost, og det offentliggøres i Statstidende eller landsdækkende hverdagsmorgenaviser. Meddelelsen er kun en orientering om købstilbuddet eventuelt vedlagt købstilbuddet og indeholder ikke en anbefaling fra banken. Banken påtager sig intet ansvar, hvis du ikke benytter dig af købstilbuddet. Side 6 af 9

7 Vær i øvrigt opmærksom på, at du ikke nødvendigvis får en meddelelse, hvis værdipapirerne er indleveret til opbevaring efter offentliggørelsen. 6. Nytegning af udenlandske værdipapirer Du modtager et brev fra os, hvis vores udenlandske forretningsforbindelse oplyser os om nytegning af aktier og/eller tegning af obligationer, herunder konvertible obligationer, warrants og udstedelse af fondsaktier. Meddelelsen er kun en information og indeholder ikke en anbefaling fra banken. Afslutning af en emission herunder bogføring af provenu m.v. sker først, når afregningsbeløbet er stillet til bankens disposition. Banken sender ikke meddelelser til dig om ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger samt ekstraordinære meddelelser om udenlandske selskaber. 7. Generelt Når vi informerer dig om, at et beløb vil blive sat ind på den konto, der er tilknyttet depotet, tager vi forbehold for, at banken modtager beløbet. Hvis vi ikke modtager beløbet, kan vi tilbageføre det. Det gælder også, selvom det ikke er nævnt på kontoudskriften eller andre meddelelser Veksling af valuta Hvis et beløb skal veksles til en anden valuta end den, banken har modtaget det i, bliver det vekslet to bankdage før, beløbet sættes ind på kontoen. Vi fastsætter kursen ud fra Nationalbankens kurs på vekseldagen. Hvis ikke Nationalbanken har fastsat en kurs, benytter vi en kurs, som vi selv fastsætter. Når et beløb sættes ind på kontoen, beregner vi et fradrag til den valutakurs, der er brugt. Når der hæves på kontoen, beregner vi på samme måde et tillæg til den valutakurs, der er brugt Depotgebyr Banken beregner gebyr for at opbevare og registrere værdipapirerne i depotet og for de serviceydelser, der er forbundet med administrationen. Gebyret fastsættes efter de til enhver tid gældende priser og betales halvårligt bagud. Priserne står i bankens prisbog, som du kan se i vores afdelinger eller på Banken kan ændre depotgebyrer efter samme regler, som gælder for ændring af vores renter og gebyrer, ifølge bankens almindelige forretningsbetingelser Oplysninger om depotet Du modtager følgende oplysninger om dit depot: Årsoversigt sendes i begyndelsen af hvert kalenderår og indeholder en oversigt over dit depot, som det ser ud i slutningen af december. Kontooversigter over den konto, der er tilknyttet depotet sendes efter de regler, der gælder for den enkelte kontoform. Det er som udgangspunkt en gang i kvartalet. Gebyrnota sendes hvert halve år. Derudover får du en meddelelse, hver gang der sker ændringer på depotet for eksempel ved pantsætning af depotet, renteudbetaling eller udtrækning af obligationer. Herudover har du mulighed for at få en række meddelelser (automatiske udskrifter) fra Værdipapircentralen om afkast m.v. Side 7 af 9

8 Mange af informationerne modtager du imidlertid allerede fra banken, og for at undgå dobbeltinformation har vi derfor valgt ikke at sende VP-meddelelser ved beholdningsændringer, som skyldes handel beholdningsændringer, som skyldes tildeling af tegningsretter beholdningsændringer, som skyldes skift af fondskode udtrækninger af obligationer på publiceringstidspunktet beholdningsændringer (P10), som skyldes udtrukne obligationer. Hvis du ønsker at modtage de VP-meddelelser, som banken har fravalgt, skal du underskrive Tillæg til aftale om depot og handel med værdipapirer til- eller fravalg af udskrifter. Tillægget giver dig samtidig mulighed for at til- eller fravælge flere VP-meddelelser Hvis du vil klage Ønsker du at klage over en afgørelse om registrering, ændring eller sletning af rettigheder, skal det ske skriftligt til Klagenævnet for Værdipapircentraler Helgeshøj Alle Taastrup Klagen skal være modtaget senest seks uger efter, at registreringen i den pågældende værdipapircentral er sket. Klagenævnet kan i særlige tilfælde behandle klager, der er indgivet efter udløbet af klagefristen. Samtidig med at klagen indgives, skal der betales en klageafgift. De nærmere regler om klager står i Bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 1997 om Klagenævnet for Værdipapircentraler Erstatningsordninger En dansk værdipapircentral er ifølge lov om værdipapirhandel erstatningspligtig for tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i den pågældende værdipapircentral eller udbetalinger herfra. Det gælder også, selvom fejlen er hændelig. Kan fejlen føres tilbage til banken, er banken erstatningspligtig, også selvom fejlen er hændelig. Den samlede erstatning for tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Hvis et dansk depotførende institut ikke selv kan betale, hæfter de øvrige danske depotførende institutter for det manglende beløb, dog højst 500 mio. kr. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis rettighedshaver forsætligt eller uagtsomt har medvirket til fejlen Investorgarantiordninger Værdipapirer vil som hovedregel ikke blive ramt af et pengeinstituts betalingsstandsning eller konkurs. Det skyldes, at du på baggrund af bankens registrering af ejerskab normalt vil kunne få udleveret dine værdipapirer. Kun i tilfælde af svigt i pengeinstituttet i forbindelse med eksempelvis håndteringen af værdipapirer eller registreringen af ejerskab vil du ikke kunne få tilbageleveret værdipapirerne. Garantifonden dækker tab som følge af manglende tilbagelevering. Der dækkes med op til euro pr. investor ifølge lov om garantifond for indskydere og investorer. Hvis vores udenlandske forretningsforbindelse kommer under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, har vi krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet. Det gør vi på vegne af de kunder, som vi har registreret som ejere af værdipapirerne. Side 8 af 9

9 I forbindelse med samledepoter skal du være opmærksom på, at dækningen fra udenlandske garantiordninger vil dække samledepotet som helhed og ikke de enkelte ejere, registreret i banken. Som beskrevet i afsnit 4 påtager banken sig dog ansvaret for den udenlandske banks soliditet og visse fejl. Hvis banken som følge af konkurs eller betalingsstandsning ikke er i stand til at dække tab som følge af den manglende tilbagelevering, vil du være omfattet af den danske garantiordning for indskydere og investorer. De nærmere regler kan fås i banken eller ses på Danske Bank A/S. CVR-nr København 7.7. Ændring af Betingelser for depoter Banken kan ændre Betingelser for depoter med tre måneders varsel. Betingelserne gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem dig og banken. Desuden gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser eller Almindelige forretningsbetingelser forbrugere. Side 9 af 9

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt

Depotregler. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser. 2. Generelt Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder Sydbanks Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. Desuden gælder "Sådan handler Jyske Bank"

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Bankens depotregler Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i pengeinstituttet indeholder en generel orientering om de vilkår, der

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter

vestjyskbanks forretningsbetingelser for depoter CVR-nr. 34631328 B19PDFBETING Kl. TID Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depot i vestjyskbank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Lån & Spar Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S serious trading. worldwide. Forretningsbetingelser for depotforvaltning Saxo Bank A/S Disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning består

Læs mere

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede.

Depotregler. Banken skal desuden have din underskrift og underskrift fra eventuelle andre dispositions- eller tegningsberettigede. Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sydbank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige

Læs mere

Vilkår for depot i Lægernes Bank

Vilkår for depot i Lægernes Bank Vilkår for depot i Lægernes Bank Gældende fra 06.06.2013 20.05.2016 /02 Side 2/7 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes

Læs mere

Depotregler. Tlf Isefjords Alle Holbæk Sparekassen Sjælland-Fyn A/S CVR-nr

Depotregler. Tlf Isefjords Alle Holbæk Sparekassen Sjælland-Fyn A/S CVR-nr Depotregler D00PDFXDEPRGL/2.0 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Sparekassen, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018

Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018 Betingelser for depoter Gælder fra den 1. marts 2018 DB0175 2017.10 Disse betingelser (Betingelserne) gælder for depoter, som en kunde (Kunden) opretter hos Danske Bank i henhold til en aftale om depot

Læs mere

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende "Depotregler" er tilgængelige på

Depotregler. Side 1. De til enhver tid gældende Depotregler er tilgængelige på Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Djurslands Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr

Depotregler. Ringkøbing Torvet Ringkøbing Tlf Fax CVR-nr Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Ringkjøbing Landbobank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Depotregler. Torvet Nørresundby Tel

Depotregler. Torvet Nørresundby Tel Torvet 4 9400 Nørresundby Tel. 9870 3333 Depotregler 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Nordjyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De

Læs mere

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1

Depotregler. 2. Generelt 2.1. Oprettelse af depot Når du opretter et depot, skal du oplyse navn, Side 1 Depotregler Side 1 1. Indledning Depotreglerne indeholder de vilkår, der er gældende for depoter i Jyske Bank, hvis ikke du udtrykkeligt har aftalt andet med os. De til enhver tid gældende "Depotregler"

Læs mere

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer og

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

Sådan handler Jyske Bank

Sådan handler Jyske Bank 1. Om forretningsbetingelserne Bankens almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem Dem og banken. Her kan De læse om både Deres og bankens rettigheder og pligter. Bankens almindelige

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Juni 2007 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S (Ambu A/S) og under binavnet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Guide for handel med værdipapirer

Guide for handel med værdipapirer Guide for handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger til kunden i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank 2 Indhold 1. Orientering

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S) VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen og Horneman A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 1.3 Selskabet driver virksomhed under

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Selskabsmeddelelse nr.: 10 2011 Dato: 8. april 2011 Kontaktpersoner: CEO Flemming H. Tomdrup Telefon nr.: 79 30 00 00 SOLAR A/S Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Solar A/S Side

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet )

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet ) VEDTÆGTER Marts 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2.

Læs mere

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017 Værdipapirhandel i filial Aktionær Ung, 18- Obligationer Kurstillæg/-fradrag Pris: kursværdi under 5 mio.kr. afregnes til bankens opnåede markedskurs med et tillæg/fradrag på maks 0,20 kurspoint for hhv.

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere