Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11)"

Transkript

1 Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Af advokat Poul Erik Lytken og partner Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Den 10/ kendte EU-Domstolen den franske udbytteskat på udlodninger til udenlandske investeringsforeninger og -institutter for EU-stridig. Artiklen vurderer betydningen heraf for de tilsvarende danske regler, herunder med de ændringer, der er vedtaget den 8/5. Efter forfatternes opfattelse kan der med vægt argumenteres for, at den forskelsbehandling, som de danske regler i praksis udmønter sig i, udgør en indirekte diskrimination, som der efter forfatternes vurdering næppe i EU-Domstolens hidtidige praksis kan findes den nødvendige og tilstrækkelige hjemmel til at opretholde. 1. Afgørelsen i de forenede sager C-338/11 C-347/11 (Santander Asset Management (ej bragt i SU, red.)) I fransk skatteret sondres der mellem to typer investeringsinstitutter, hhv. investeringsselskaber med variabel kapital (SICAV-investeringsselskaber) og investeringsfonde. Hverken SICAV-investeringsselskaberne eller investeringsfondene er genstand for fransk selskabsskat på investeringsafkast. Derimod bliver der opkrævet 25 pct. i udbytteskat på udlodninger fra selskaber hjemmehørende i Frankrig til investeringsinstitutter i udlandet. EU-Domstolen konkluderer i afgørelsen, at EU-Traktatens bestemmelser om kapitalens frie bevægelighed skal fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter indenlandsk udbytte undergives beskatning i form af kildeskat, når udbyttet modtages af institutter for kollektiv investering i værdipapirer, der er hjemmehørende i en anden stat, mens sådant udbytte er fritaget for skat for institutter for kollektiv investering i værdipapirer, der er hjemmehørende i førstnævnte stat. Der sondres ikke mellem investeringsinstitutter med hjemsted inden for EU hhv. uden for EU. Med afgørelsen har EU-Domstolen igen fastslået, at bedømmelsen af situationers sammenlignelighed i tilfælde af indeholdelse af udbytteskat skal ske på institutniveau og ikke på investorniveau. Domstolen åbner dog i præmis 39 og 40 op for, at sammenligneligheden skal vurderes på investorniveau, hvis en national lovgivning indeholder et sondringskriterium baseret på den skattemæssige situation for deltagerne i investeringsinstitutter og ikke på investeringsinstituttets hjemsted.

2 2. Kapitalens frie bevægelighed De EU-retlige regler til beskyttelse og harmonisering af det indre marked i EU findes i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde ( Traktaten ). 1 Traktatens beskyttelsesbestemmelser fokuserer særligt på fire kerneområder behandlet i Traktatens afsnit IV. 2 Bestemmelserne om kapitalens frie bevægelighed findes i Traktatens fjerde og sidste kapitel i afsnit IV, og har til formål at beskytte kapitalens frie bevægelighed. Af art. 63 TEUF fremgår bl.a., at alle restriktioner for kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstater og tredjelande er forbudt. I en meddelelse fra EU-Kommissionen af 19/ fremgår, at To forhold, der er udviklet i De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis, er afgørende for, om der foreligger en begrænsning af de frie kapitalbevægelser i henhold til traktatens artikel 56 [nu 63 TEUF]: Kan bestemmelsen afskrække hjemhørende i en medlemsstat fra at investere deres kapital i selskaber, der har hjemsted i andre medlemsstater? Kan medlemsstaternes bestemmelse udgøre en hindring for, at selskaber med hjemsted i andre medlemsstater rejser kapital i den pågældende medlemsstat? Hvis et eller begge ovenstående spørgsmål kan besvares bekræftende, udgør bestemmelsen en begrænsning af kapitalbevægelserne. Hvis der foreligger en begrænsning i strid med art. 63 TEUF, bliver det herefter nødvendigt at undersøge, hvorvidt begrænsningen kan begrundes i lovlige hensyn, herunder art. 65 TEUF, hvorefter Bestemmelserne i artikel 63 [TEUF] [ikke] griber ind i medlemsstaternes ret til: a) at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning, som sondrer imellem skatteydere, hvis situation er forskellig med hensyn til deres bopælssted eller med hensyn til det sted, hvor deres kapital er investeret [...] Undtagelsen i artiklens stk. 1, er imidlertid begrænset af artiklens stk. 3, der bestemmer, at de nationale bestemmelser, der er nævnt i artiklens stk. 1, ikke [må] udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den frie bevægelighed for kapital og 1 EU-Tidende nr. C 83 af 30/ ) arbejdskraften, 2) etableringsretten, 3) tjenesteydelser og 4) kapitalen. 3 KOM (2003) 810.

3 betalinger, som defineret i artikel 63. Bestemmelsen giver således ikke medlemsstaterne mulighed for at differentiere mellem de skattepligtige alt afhængig af, hvilken medlemsstat de er bosat eller investerer i Objektivt sammenlignelige situationer Domstolen har konsekvent fastslået, at selvom kompetencen til at beskatte henhører under medlemsstaternes kompetence, så skal beskatningen ske i overensstemmelse med EU-retten, 5 og at selvom medlemsstaterne som udgangspunkt har ret til at forskelsbehandle, så kan dette være diskrimination, såfremt der er tale om objektivt sammenlignelige situationer. 6 En ugunstig behandling af udbytte udbetalt til selskaber, der er etableret i en anden medlemsstat (medlemsstat A), i forhold til behandlingen af udbytte udbetalt til selskaber, der er etableret i samme medlemsstat (medlemsstat B), kan afholde selskaber, der er etableret i medlemsstat A, fra at foretage investeringer i medlemsstat B og udgør derfor en restriktion for de frie kapitalbevægelser, der i princippet er forbudt i henhold til art. 63 TEUF. 7 Det afgørende bliver derfor for det første at fastslå, om der er tale om objektivt sammenlignelige situationer, der kan medføre, at den pågældende forskelsbehandling er tilladt efter art. 65(1)(a) TEUF eller forbudt efter art. 65(3) TEUF. 8 I det øjeblik en medlemsstat ensidigt eller gennem indgåelse af overenskomster gør ikke blot hjemmehørende aktionærer, men også ikke-hjemmehørende aktionærer indkomstskattepligtige af det udbytte, de modtager fra et hjemmehørende selskab, nærmer ikke-hjemmehørende aktionærers situation sig de hjemmehørende aktionærers situation. 9 Det er den medlemsstat, hvor det udbytteudloddende selskab er hjemmehørende, som ved udøvelse af sin beskatningskompetence, der uafhængigt af enhver beskatning i en anden medlemsstat, i sig selv skaber risiko for kædebeskatning eller økonomisk dobbeltbeskatning. 4 C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (ej bragt i SU, red) (præmis 21). 5 C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 14) og C-379/05, Amurta (SU 2008, 56) (præmis 16). 6 C-35/98, Verkooijen (SU 2000, 213) (præmis 43). 7 C-379/05, Amurta (præmis 28). 8 jf. C-279/93, Schumacker (SU 1995, 95) (præmis 30), og C 311/97, Royal Bank of Scotland (SU 1999, 221) (præmis 26). 9 jf. C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (SU 2007, 85) (præmis 68), C-170/05, Denkavit Internationaal og Denkavit France (SU 2007, 42) (præmis 35) og C-379/05, Amurta (præmis 38).

4 I sådanne tilfælde skal denne første medlemsstat i medfør af de mekanismer, der er fastsat i national ret for at forhindre eller mindske kædebeskatning, sikre, at de ikke-hjemmehørende selskaber får en behandling, der svarer til hjemmehørende selskaber, således at de ikkehjemmehørende selskaber, der modtager udbytte, ikke står over for en restriktion for de frie kapitalbevægelser, som i princippet er forbudt i henhold til art. 63 TEUF. 10 For at kunne fastslå, om der er tale om en objektiv sammenlignelig situation, er det nødvendigt at vide, på hvilket niveau sammenligningen skal foretages. Det er bl.a. her, at EU-Domstolens seneste afgørelse er særlig interessant og sammen med en ældre afgørelse fra EU-Domstolen er illustrative eksempler på problemstillingen. I C-194/06, Orange European Smallcap Fund (SU 2008, 245), var de nationale regler i Nederlandene indrettet således, at sondringskriteriet for den skattemæssige behandling af investeringsinstitutterne afhang af, hvilken beskatningsorden der fandt anvendelse på de fysiske deltagere i investeringsinstituttet. Domstolen fandt i dette tilfælde, at sammenligningen skulle foretages på investorniveau. 11 Modsat var situationen i C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (ej bragt i SU, red.), hvor Frankrig havde valgt at udøve sin beskatningskompetence over udbytte der betales af hjemmehørende selskaber på en sådan måde, at beskatningen afhang af stedet, hvor de udbyttemodtagende investeringsinstitutter var hjemmehørende. I denne situation fandt Domstolen, at den skattemæssige situation for deltagerne i investeringsinstituttet var uden relevans for bedømmelsen af, om nævnte lovgivning er diskriminerende eller ej. Bedømmelsen af situationernes sammenlignelighed skulle derfor foretages udelukkende i forhold til investeringsorganet Tvingende almene hensyn Uanset at der er forskelsbehandling af objektivt sammenlignelige situationer, medføre, dette ikke nødvendigvis, at det er en forbudt forskelsbehandling. Restriktioner vil således ikke være i strid med EU-retten, forudsat at restriktionerne er begrundet i tvingende almene hensyn. EU-Domstolen har tidligere anerkendt, at hensyn som a) nødvendigheden af at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstater, 13 b) 10 jf. C-379/05, Amurta (præmis 39), C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (præmis 70) og Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen, EU-Retten, 2010, s C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 40). 12 C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 28 og 39). 13 C-379/05, Amurta (præmis 58), og C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 47).

5 nødvendigheden af at sikre en effektiv skattekontrol 14 og c) hensynet til at sikre sammenhængen i et skattesystem, kan udgøre sådanne tvingende almene hensyn. 15 Domstolen har dog tidligere afvist, at eksempelvis i) tab af skatteprovenu, ii) nødvendig progressivitet i skattesystemet, iii) bestående lavere skattesatser i andre medlemsstater, iv) skattetilsynets effektivitet, v) mangel på gensidig behandling i henhold til dobbeltbeskatningsaftale og vi) andre fordele for den person, der er genstand for beskatningen, er udtryk for tvingende almene hensyn. 16 En forudsætning for, at en medlemsstat kan gøre hensynet til en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen gældende, er, at medlemsstaten beskatter hjemmehørende og ikkehjemmehørende investeringsinstitutter ens. 17 Det samme gør sig gældende for hensynet til at sikre en effektiv skattekontrol, idet dette hensyn ikke kan begrunde en beskatning, der udelukkende rammer ikke-hjemmehørende investeringsinstitutter. 18 Sidst men ikke mindst, forudsætter et anbringende, der bygger på hensynet til at sikre sammenhæng i et skattesystem, at det kan fastslås, at der foreligger en direkte sammenhæng mellem den pågældende skattemæssige fordel og udligningen af denne fordel ved en bestemt skatteopkrævning. 19 EU-Domstolen har tidligere afvist, at en diskrimination eller restriktion kan berettiges ved, at det udenlandske selskab kan undgå diskriminationen eller restriktionen ved at foretage visse tilpasninger eller forholdsregler C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 49). 15 C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 50). 16 KOM (2003) 810, s C-379/05, Amurta (præmis 59), og C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 48). 18 C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 49). 19 C-379/05, Amurta (præmis 46), C-319/02, Manninen (SU 2004, 365) (præmis 42), og C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (SU 2007, 122) (præmis 68). 20 C- 270/83, Den franske skattesag (ej bragt i SU, red.). 21 C-136/00, Danner (SU 2002, 342), og Thomas Rønfeldt, Skatteværn og EU-frihed, 2010, s. 295.

6 3. De danske regler i lyset af EU-retten 3.1 De danske regler for investeringsinstitutter I Danmark opereres der grundlæggende og overordnet med fire forskellige skatteretlige kvalifikationer af investeringsinstitutter; udloddende investeringsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, kontoførende investeringsforeninger og investeringsselskaber. I skematisk form kan typerne overordnet karakteriseres på følgende måde: Dansk Institut Skattepligt Udbytteskat på danske udbytter Beskatning af deltager Investeringsselskab Er generelt alene skattepligtig af udbytter fra danske selskaber, jf. SEL 3, stk. 1, nr pct., jf. SEL 3, stk. 1, nr. 19 Lagerbeskatning, jf. ABL 23, stk. 7 Udloddende Alene skattepligtig af Mulighed for frikort, jf. KSL 65, Beskatning efter et investeringsforening erhvervsmæssig indkomst, stk. 8 og tillempet hvilket ikke omfatter kildeskattebekendtgørelsen transparensprincip, jf. aktieudbytter, jf. SEL 1, stk. 1, 31, stk. 2 LL 16 C nr. 6, jf. stk. 7 Kontoførende Alene skattepligtig af Mulighed for frikort, jf. KSL 65, Beskatning efter investeringsforening erhvervsmæssig indkomst, stk. 8 og transparensprincip, jf. hvilket ikke omfatter kildeskattebekendtgørelsen INFOR 7 aktieudbytter, jf. SEL 1, stk. 1, 31, stk. 2 nr. 6, jf. stk. 7 Akkumulerende Almindelig selskabsskattepligt, 25 pct., jf. KSL 65, stk. 8, 3. Beskattes som aktier, investeringsforening jf. SEL 1, stk. 1, nr. 5 a pkt. jf. ABL 20 Den danske skattemæssige behandling af udenlandske investeringsinstitutter kan i princippet opdeles i samme fire kategorier, men udenlandske investeringsinstitutter kan i sagens natur ikke være omfattet af SEL 1. Et udenlandsk investeringsinstitut bliver derfor skattepligtigt efter bestemmelsen i SEL 2, stk. 1, litra c, som bl.a. indebærer, at udenlandske Investeringsinstitutter bliver beskattet af udbytter modtaget fra danske selskaber med op til 27 pct., jf. KSL 65, stk. 1. Udenlandske investeringsinstitutter har samtidig ikke mulighed for at få frikort efter kildeskattebekendtgørelsens 31, stk. 2, idet frikort alene kan udstedes til Foreninger [ ] der er omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6, samt institutioner m.v., der i medfør af selskabsskattelovens 3, stk. 1, er undtaget fra skattepligt, bortset fra alle typer af selskaber, der er omfattet af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19.

7 Udenlandsk institut Skattepligt Udbytteskat på danske udbytter Beskatning af deltager Investeringsselskab Er generelt alene skattepligtig af udbytter fra danske selskaber, jf. SEL 3, stk. 1, nr pct., jf. SEL 3, stk. 1, nr. 19 Lagerbeskatning, jf. ABL 23, stk. 7 Udloddende investeringsforening Almindelig skattepligt efter SEL 2 begrænset 27 pct., jf. KSL 65, stk. 1 Beskatning efter et tillempet transparensprincip, jf. LL 16 C Kontoførende investeringsforening Almindelig skattepligt efter SEL 2 begrænset 27 pct., jf. KSL 65, stk. 1 Beskatning efter transparensprincip, jf. INFOR 7 Akkumulerende investeringsforening Almindelig skattepligt efter SEL 2 begrænset 27 pct., jf. KSL 65, stk. 1 Beskattes som aktier, jf. ABL 20 Situationen er således, at hvis der etableres to helt identiske udloddende eller kontoførende investeringsforeninger, hvoraf den ene etableres i Danmark og den anden etableres i en anden medlemsstat, vil de nationale danske regler om udbytteskat medvirke, at der skal indeholdes udbytteskat ved udbetalinger til den udenlandske investeringsforening fra danske selskaber, mens de samme udlodninger til den danske investeringsforening vil være fritaget for udbytteskat. For akkumulerende investeringsforeninger vil udenlandske som det teoretiske udgangspunkt være omfattet af en udbytteskat på 27 pct., mens satsen for danske akkumulerende investeringsforeninger er 25 pct. I praksis vil den udenlandske investeringsforening dog i de fleste tilfælde kunne tilbagesøge udbytteskatten ned til 15 pct. som følge af SEL 2, stk. 2, 3. pkt. eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 3.2 Forholdet til EU-retten Umiddelbart må det fastslås, at der er en forskelsbehandling af hhv. udloddende, kontoførende og akkumulerende investeringsforeninger. Spørgsmålet bliver herefter, om der er tale om objektivt sammenlignelige situationer, herunder, om sammenligningen skal ske på investeringsforeningsniveau eller på deltagerniveau. Da sondringskriteriet for, hvorvidt (i) der kan opnås frikort for dansk udbytteskat for kontoførende og udloddende investeringsforeninger, og (ii) satsen for udbytteskat er 25 pct. eller 27 pct. for akkumulerende investeringsforeninger, alene er, hvorvidt investeringsinstituttet er omfattet af SEL 1 eller 2, skal sammenligningen efter EU- Domstolens afgørelse fra 10/ udelukkende ske på institutniveau C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 39).

8 Efter forfatternes opfattelse må det herefter på baggrund af EU-Domstolens praksis konkluderes, at det ikke er sandsynligt, at den danske forskelsbehandling af hhv. danske og udenlandske kontoførende, udbytteudloddende og akkumulerende investeringsforeninger vil blive anerkendt af EU-Domstolen som værende i overensstemmelse med kapitalens frie bevægelighed. I praksis er denne EU-stridige forskelsbehandling dog af mere akademisk end kommerciel interesse. 3.3 De danske regler i praksis I praksis kvalificeres udenlandske investeringsinstitutter som investeringsselskaber En investeringsforening omfattet af UCITS-direktivet vil i en dansk skattemæssig sammenhæng som udgangspunkt blive kvalificeret som et investeringsselskab, jf. ABL 19, stk. 2, nr. 1. Andre former for kollektive investeringsenheder vil som udgangspunkt også blive kvalificeret som investeringsselskaber, jf. ABL 19, stk. 2, nr. 2. Hvis investeringsforeningen opfylder kravene til at blive kvalificeret som en udloddende investeringsforening, jf. LL 16 C, eller en kontoførende investeringsforening, jf. INFOR 2, har en sådan kvalifikation forrang fremfor kvalifikationen som investeringsselskab, jf. ABL 19, stk. 4. Det særlige kendetegn ved en udloddende investeringsforening er, at den vælger at opgøre en minimumsudlodning, der beskattes hos deltagerne, mens det særlige kendetegn ved en kontoførende investeringsforening er, at den ikke udsteder omsættelige beviser til deltagerne, og at deltagerne derfor kun kan lade sig indløse af foreningen, når deltagerne ønsker at kapitalisere deres deltagelse. Reglerne om udloddende og kontoførende investeringsforeninger bygger på en hensigt om at sikre, at det er uden betydning rent skattemæssigt, om medlemmet foretager investeringen selv direkte, eller om medlemmet investerer gennem en investeringsforening (det såkaldte transparens-princip ). 23 I praksis fører de særlige danske kendetegn (krav) for udloddende og kontoførende investeringsforeninger til, at der ikke er mange udenlandske investeringsinstitutter, som kvalificeres som sådanne. Medmindre et investeringsinstitut er specifikt rettet mod danske investorer eller rent faktisk har en ikke uvæsentlig andel af danske investorer, har det kommercielt ikke den store relevans for et udenlandsk investeringsinstitut at give meddelelse til SKAT om, at instituttet fremover vil opgøre en minimumsudlodning efter de særlige danske regler i LL 16 C. Samtidig er det de færreste investeringsinstitutter, som ikke opererer med omsættelige investeringsbeviser/-certifikater. Den seneste opgørelse fra SKAT viser, at ud af i alt 810 investeringsforeninger registreret som udloddende findes der alene fem 23 JV C.D

9 udenlandske (tre SKAGEN-fonde hjemmehørende i Norge og to Scandium-fonde hjemmehørende i Luxembourg) Liberaliseringer af kravene til udloddende investeringsforeninger Der har tidligere været stillet yderligere krav i LL 16 C, som har gjort det endnu vanskeligere for udenlandske investeringsinstitutter, som er oprettet i henhold til de relevante udenlandske krav og betingelser på området, at blive omfattet af de særlige danske regler. De danske krav er de senere år blevet lempet noget som følge heraf. Det fremgår således af de almindelige lovbemærkninger til LFF 98 af 24/2 2005, at dette lovforslags ændringer til bl.a. LL 16 C delvist skyldes EU-Domstolens afgørelse i sagen C-315/02, Anneliese Lenz (SU 2004, 302), og at et af formålene med lovændringen var at øge konkurrencen på det finansielle marked ved at lette udenlandske investeringsforeningers adgang til det danske marked. Det fremgår endvidere af lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3, at den lettere adgang for udenlandske investeringsforeninger skal sikres ved, at disse ikke behøver at indrette deres udbyttepolitik efter danske skatteregler for at komme ind på det danske marked. Det fremgår således direkte af lovforslagets bemærkninger, at lovgiver anså det som et problem, at udenlandske investeringsforeninger ofte ikke opfyldte kravene til at være udloddende foreninger, fordi de, i det omfang de har andre kunder end danskere, formentlig ikke vil binde sig til en udbyttepolitik, der er særlig afstemt efter danske skatteregler. Det fremgår direkte af bemærkningerne, at Der [derfor] er behov for, at en udenlandsk forening, får lettere ved at få status som udloddende forening. 25 Målet skulle bl.a. opnås ved, at det fremadrettet ville være tilstrækkeligt, at den udenlandske investeringsforening (i) meddelte de danske skattemyndigheder, at denne ønskede at blive behandlet efter de danske regler for udloddende investeringsforeninger og (ii) opgør en minimumsudlodning efter reglerne i LL 16 C. Senest vedtog Folketinget den 8/ lovforslag nr. 95, der indeholder en yderligere forenkling af reglerne om udloddende investeringsforeninger. Lovens ændringer træder i kraft 1/ Den nye lov betyder først og fremmest ændringer i betegnelserne, idet udloddende investeringsforening fremadrettet kaldes et investeringsinstitut med minimumsbeskatning en såkaldt IMB, mens minimumsudlodning fremover kaldes minimumsindkomst. Formålet med loven er bl.a. at gøre beskatningen af investeringsinstitut med minimumsbeskatning mere overskuelig, idet beskatningen kommer til at afhænge af, hvad instituttet primært investerer i. Hvis instituttet investerer primært i aktier, vil beskatningen hos 24 Jf. SKATs vejledning Årets skattemæssige klassifikationer og afkast fra investeringsforening-/selskab indkomståret 2011 (indberetningen 2012), ISBN-nummer LFF 98 af 24/2 2005, lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit 3, s. 12.

10 investoren ske som aktieindkomst, mens beskatningen i et institut, der primært investerer i obligationer, vil ske som kapitalindkomst. Ændringerne betyder således, at LL 16 C bliver skrevet om og erstattet af en ny bestemmelse. Et andet vigtigt formål med den nye lov har været at gøre det nemmere for udenlandske investeringsinstitutter at kvalificere sig som investeringsinstitut med minimumsbeskatning i Danmark, ved at indkomsten ikke længere skal opdeles i indkomsttyper. Endeligt indebærer loven også, at det i begrænset omfang bliver muligt at oprette andelsklasser i investeringsforeninger. Forskellen mellem andelsklasserne må dog alene bestå i, hvor stor en andel af instituttets eller afdelingens administrationsudgifter, hver andelsklasse skal bære EU-retlige overvejelser I praksis er stort set alle udenlandske investeringsinstitutter investeringsselskaber iht. dansk skattelovgivning. Som følge heraf fører dansk national lovgivning til, at udbytter fra danske selskaber til udenlandske investeringsinstitutter pålægges dansk udbytteskat på 15 pct., jf. bestemmelsen om investeringsselskaber i SEL 3, stk. 1, nr. 19. Dette svarer til beskatning af investeringsselskaber hjemmehørende i Danmark. SKAT har gjort gældende, at da de udenlandske investeringsinstitutter skal sammenlignes med danske investeringsselskaber og ikke med danske udloddende investeringsforeninger sker der ikke en EU-stridig forskelsbehandling. Denne argumentation er blevet accepteret af Landsskatteretten i en række sager dog med en bemærkning om, at de udenlandske investeringsinstitutter rent faktisk i de enkelte sager ikke opfyldte kravene til at være en udloddende investeringsforening og heller ikke havde givet meddelelse til SKAT om, at de ønskede at være omfattet af disse regler. 26 Denne argumentation indeholder dog to principielle problemstillinger, som SKAT og Landsskatteretten ikke synes at have taget stilling til: (i) De udenlandske investeringsinstitutter ville aldrig kunne opnå fritagelse for dansk udbytteskat, selv hvis de opfyldte kravene i LL 16 C, og (ii) sondringen mellem LL 16 C og ABL 19 kan i sig selv udgøre en EU-stridig restriktion, uanset om der inden for anvendelsesområderne for hver af de to bestemmelser ikke skelnes mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende, da udenlandske investeringsinstitutter almindeligvis er omfattet af ABL 19 (og dermed SEL 3, stk. 1, nr. 19), mens tilsvarende danske institutter falder ind under LL 16 C. Der er efter forfatternes opfattelse ikke tvivl om, at det i praksis vil være forbundet med vanskeligheder for udenlandske investeringsinstitutter at blive omfattet af de danske regler om udloddende eller kontoførende investeringsforeninger. Såfremt det objektivt korrekte sammenligningsgrundlag for udbyttebeskatningen af udenlandske investeringsinstitutter 26 TfS 2009, 777 og fem utrykte afgørelser fra 2011, journalnr til

11 umiddelbart måtte være beskatning af danske investeringsselskaber (da begge falder ind under ABL 19 og SEL 3, stk. 1, nr. 19), hvilket der dog kan rejses tvivl om, 27 bliver det næste spørgsmål, om opdelingen mellem LL 16 C og ABL 19 i sig selv udgør en restriktion, uanset at der ikke foreligger en direkte diskrimination. Der ligger således en betydelig barriere for udenlandske investeringsinstitutter i at blive omfattet af LL 16 C, som ikke gør sig gældende for rent danske investeringsforeninger. En sådan barriere må antages at blive kvalificeret som en restriktion efter EU-retten, 28 og afgørende bliver derfor, om den kan retfærdiggøres. Restriktionen kan bl.a. retfærdiggøres ved at sikre sammenhængen i skattesystemet, fx ved at sikre, at en investering via et investeringsinstitut i praksis sidestilles med en direkte investering. 29 En dansk investor i en dansk udloddende investeringsforening vil, når investeringsforeningen modtager udbytte fra danske selskaber, samlet blive pålagt en dansk skattebyrde på 25 pct., hvis der er tale om et selskab, og som udgangspunkt op til 42 pct., hvis der er tale om en fysisk person. Hvis der er tale om et udenlandsk investeringsinstitut, vil en dansk investor blive pålagt en samlet dansk skattebyrde på 36,25 pct. (først 15 pct. kildeskat, og derefter lagerbeskatning på 25 pct. af andelen af værditilvæksten i investeringsinstituttet), hvis der er tale om et selskab, og op til 58,78 pct., hvis der er tale om en person. For udenlandske investorer, der investerer i Danmark gennem et investeringsinstitut, er scenariet nogen lunde det samme. Der er dog den forskel, at en investering gennem et udenlandsk investeringsinstitut kun vil være genstand for dansk beskatning på institutniveau (ved udlodningen fra det danske selskab til det udenlandske investeringsinstitut), og ikke på investorniveau (hvor der derimod almindeligvis vil blive tale om udenlandsk beskatning). Situationen er således, at selv ved en sammenligning på investorniveau, foreligger der en forskelsbehandling mellem danske og udenlandske investeringsinstitutter. Når en medlemsstat herefter har valgt ikke at beskatte selskaber mv., der modtager udbytte, og som er etableret på medlemsstatens eget område, kan den ikke påberåbe sig nødvendigheden af at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne med henblik på 27 Sammenligneligheden mellem et hjemmehørende selskab og et ikke-hjemmehørende selskab påvirkes ikke af forskelle i den juridiske form eller den skattemæssige behandling af selskaberne. Den omstændighed, at der ikke i dansk ret findes et investeringsinstitut med en juridisk form, der er identisk med den form, som et udenlandsk investeringsinstitut har efter lokal ret, kan derfor ikke i sig selv begrunde en forskelsbehandling, jf. C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha Ou (SU 2009, 399) (præmis 50). 28 EU-Domstolen har tidligere afvist, at en diskrimination eller restriktion kan berettiges ved, at det udenlandske selskab kan undgå diskriminationen eller restriktionen ved at foretage visse tilpasninger eller forholdsregler, jf. C- 270/83, Den franske skattesag. 29 C-194/06, Orange European Smallcap Fund (SU 2008, 245).

12 at begrunde en beskatning af selskaber mv., der modtager udbytte, og som er etableret i en anden medlemsstat. 30 Selvom hjemmehørende investeringsinstitutters fritagelse for skat på udbytter modsvares af en indkomstskat, som betales af deltagerne i investeringsinstitutterne, er det ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at restriktionen er berettiget. 31 Hensynet til at sikre sammenhæng i et skattesystem kan kun bære en forskelsbehandling, hvis der foreligger en direkte sammenhæng mellem den pågældende skattemæssige fordel og udligningen af denne fordel ved en bestemt skatteopkrævning. Dette er ikke tilfældet her, da en dansk investor i en (dansk) udloddende investeringsforening reelt ikke beskattes mere byrdefuldt (tillempet transparensprincip), end hvis investeringen var sket via et udenlandsk investeringsinstitut (lagerbeskatning). Efter forfatternes vurdering er der således en reel risiko for, at den danske sondring mellem udloddende investeringsforeninger og investeringsselskaber ift. dansk udbytteskat vil blive kendt EU-stridig, hvis EU-Domstolen får mulighed for at tage stilling hertil. 4. Sammenfatning EU-Domstolen fastslog 10/5 2012, at det strider mod EU-Traktatens bestemmelser om kapitalens frie bevægelighed at fritage hjemmehørende institutter for kollektiv investering i værdipapirer for udbytteskat, mens det samme ikke gør sig gældende for ikkehjemmehørende institutter. I Danmark er situationen, at alene hjemmehørende udloddende og kontoførende investeringsforeninger kan blive fritaget for dansk udbytteskat, hvilket må anses for stridende mod kapitalens frie bevægelighed, når henses til EU-Domstolens afgørelse fra 10/ I praksis sker den reelle forskelsbehandling imidlertid ikke ved at sondre mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende udloddende investeringsforeninger, da alene et ubetydeligt antal udenlandske investeringsforeninger kvalificeres som udloddende efter dansk ret. Forskelsbehandlingen opstår i stedet ved, at udenlandske investeringsinstitutter i modsætning til den overvældende andel af danske investeringsforeninger efter dansk ret bliver behandlet efter reglerne om investeringsselskaber. Når Danmark reelt har valgt ikke at beskatte hjemmehørende investeringsinstitutter, der modtager udbytte, kan Danmark ikke påberåbe sig nødvendigheden af at sikre sammenhængen i skattesystemet eller en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne med henblik på at begrunde en beskatning af udenlandske 30 C-379/05, Amurta (præmis 49 og 59). 31 C-493/09, Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (SU 2011, 456) (præmis 35-37).

13 investeringsinstitutter, når fritagelsen af danske investeringsinstitutter ikke i øvrigt modsvares af en større skattebelastning på deltagerniveau. Der kan således med vægt argumenteres for, at den forskellige behandling af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende investeringsinstitutter, som de danske regler i praksis udmønter sig i, udgør en indirekte diskrimination, som der efter forfatternes vurdering næppe i EU- Domstolens hidtidige praksis kan findes den nødvendige og tilstrækkelige hjemmel til at opretholde.

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K rikke.camilla.christensen@skat.dk js@skat.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Investeringsforeningsrådet Amaliegade 31 1256 København K Att. Jens Jørgen Holm Møller

Investeringsforeningsrådet Amaliegade 31 1256 København K Att. Jens Jørgen Holm Møller Professor lic.jur. Søren Friis Hansen Juridisk Institut, Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 65 50 30 78, e-mail: sfh@sam.sdu.dk Investeringsforeningsrådet Amaliegade 31 1256 København

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG FRA KOMMISSIONEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.12.2003 KOM(2003) 810 endelig MEDDELELSE TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG FRA KOMMISSIONEN Udbyttebeskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1 Sag C-48/13 Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

ishares V Public Limited Company

ishares V Public Limited Company ishares V Public Limited Company (Et investeringsinstitut med variabel kapital, der er stiftet med begrænset hæftelse og med adskilt ansvar mellem sine afdelinger i henhold til irsk lov med registreringsnummer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten

Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten Cand.merc.aud Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Christina Støvlbæk Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Jesper Lett EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Af advokat Jesper Lett, Danmark På trods af at skatteretten for så vidt er holdt udenfor harmoniseringsbestræbelserne

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

EU-retten og danske rentebeskæringsregler

EU-retten og danske rentebeskæringsregler EU-retten og danske rentebeskæringsregler I artiklen analyseres rentebeskæringsreglerne i selskabsskattelovens (SEL) 11 B og 11 C i lyset af den traktatfæstede etableringsfrihed i art. 49 i Traktaten om

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Udlodningsopgørelse efter indgrebet af L 95 for bevisudstedende investeringsforeninger

Udlodningsopgørelse efter indgrebet af L 95 for bevisudstedende investeringsforeninger COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL, INSTITUT FOR REGNSKAB OG REVISION Udlodningsopgørelse efter indgrebet af L 95 for bevisudstedende investeringsforeninger HD(R) Afhandling 01-05-2012 Udarbejdet af Victorita

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER

MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER FONDSMÆGLERFORENINGENS ÅRSMØDE APRIL 2013 DAGSORDEN Moms

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug

Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Investering af virksomhedsmidler - Økonomikonference, Videncentret for landbrug Frank Larsen Skattechef 3. oktober 2013 08-10-2013 1 Agenda Værnsreglen i VSL 1 stk. 2 Hvad var den oprindelige begrundelse?

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Skattemæssige forskelle for dansk investor af investeringer gennem kollektive ordninger i Danmark og Luxembourg

Skattemæssige forskelle for dansk investor af investeringer gennem kollektive ordninger i Danmark og Luxembourg Skattemæssige forskelle for dansk investor af investeringer gennem kollektive ordninger i Danmark og Luxembourg Taxable differences for Danish investors in Danish funds and Luxembourgish funds Cand.merc.aud.

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere