Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11)"

Transkript

1 Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Af advokat Poul Erik Lytken og partner Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Den 10/ kendte EU-Domstolen den franske udbytteskat på udlodninger til udenlandske investeringsforeninger og -institutter for EU-stridig. Artiklen vurderer betydningen heraf for de tilsvarende danske regler, herunder med de ændringer, der er vedtaget den 8/5. Efter forfatternes opfattelse kan der med vægt argumenteres for, at den forskelsbehandling, som de danske regler i praksis udmønter sig i, udgør en indirekte diskrimination, som der efter forfatternes vurdering næppe i EU-Domstolens hidtidige praksis kan findes den nødvendige og tilstrækkelige hjemmel til at opretholde. 1. Afgørelsen i de forenede sager C-338/11 C-347/11 (Santander Asset Management (ej bragt i SU, red.)) I fransk skatteret sondres der mellem to typer investeringsinstitutter, hhv. investeringsselskaber med variabel kapital (SICAV-investeringsselskaber) og investeringsfonde. Hverken SICAV-investeringsselskaberne eller investeringsfondene er genstand for fransk selskabsskat på investeringsafkast. Derimod bliver der opkrævet 25 pct. i udbytteskat på udlodninger fra selskaber hjemmehørende i Frankrig til investeringsinstitutter i udlandet. EU-Domstolen konkluderer i afgørelsen, at EU-Traktatens bestemmelser om kapitalens frie bevægelighed skal fortolkes således, at de er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter indenlandsk udbytte undergives beskatning i form af kildeskat, når udbyttet modtages af institutter for kollektiv investering i værdipapirer, der er hjemmehørende i en anden stat, mens sådant udbytte er fritaget for skat for institutter for kollektiv investering i værdipapirer, der er hjemmehørende i førstnævnte stat. Der sondres ikke mellem investeringsinstitutter med hjemsted inden for EU hhv. uden for EU. Med afgørelsen har EU-Domstolen igen fastslået, at bedømmelsen af situationers sammenlignelighed i tilfælde af indeholdelse af udbytteskat skal ske på institutniveau og ikke på investorniveau. Domstolen åbner dog i præmis 39 og 40 op for, at sammenligneligheden skal vurderes på investorniveau, hvis en national lovgivning indeholder et sondringskriterium baseret på den skattemæssige situation for deltagerne i investeringsinstitutter og ikke på investeringsinstituttets hjemsted.

2 2. Kapitalens frie bevægelighed De EU-retlige regler til beskyttelse og harmonisering af det indre marked i EU findes i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde ( Traktaten ). 1 Traktatens beskyttelsesbestemmelser fokuserer særligt på fire kerneområder behandlet i Traktatens afsnit IV. 2 Bestemmelserne om kapitalens frie bevægelighed findes i Traktatens fjerde og sidste kapitel i afsnit IV, og har til formål at beskytte kapitalens frie bevægelighed. Af art. 63 TEUF fremgår bl.a., at alle restriktioner for kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstater og tredjelande er forbudt. I en meddelelse fra EU-Kommissionen af 19/ fremgår, at To forhold, der er udviklet i De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis, er afgørende for, om der foreligger en begrænsning af de frie kapitalbevægelser i henhold til traktatens artikel 56 [nu 63 TEUF]: Kan bestemmelsen afskrække hjemhørende i en medlemsstat fra at investere deres kapital i selskaber, der har hjemsted i andre medlemsstater? Kan medlemsstaternes bestemmelse udgøre en hindring for, at selskaber med hjemsted i andre medlemsstater rejser kapital i den pågældende medlemsstat? Hvis et eller begge ovenstående spørgsmål kan besvares bekræftende, udgør bestemmelsen en begrænsning af kapitalbevægelserne. Hvis der foreligger en begrænsning i strid med art. 63 TEUF, bliver det herefter nødvendigt at undersøge, hvorvidt begrænsningen kan begrundes i lovlige hensyn, herunder art. 65 TEUF, hvorefter Bestemmelserne i artikel 63 [TEUF] [ikke] griber ind i medlemsstaternes ret til: a) at anvende de relevante bestemmelser i deres skattelovgivning, som sondrer imellem skatteydere, hvis situation er forskellig med hensyn til deres bopælssted eller med hensyn til det sted, hvor deres kapital er investeret [...] Undtagelsen i artiklens stk. 1, er imidlertid begrænset af artiklens stk. 3, der bestemmer, at de nationale bestemmelser, der er nævnt i artiklens stk. 1, ikke [må] udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af den frie bevægelighed for kapital og 1 EU-Tidende nr. C 83 af 30/ ) arbejdskraften, 2) etableringsretten, 3) tjenesteydelser og 4) kapitalen. 3 KOM (2003) 810.

3 betalinger, som defineret i artikel 63. Bestemmelsen giver således ikke medlemsstaterne mulighed for at differentiere mellem de skattepligtige alt afhængig af, hvilken medlemsstat de er bosat eller investerer i Objektivt sammenlignelige situationer Domstolen har konsekvent fastslået, at selvom kompetencen til at beskatte henhører under medlemsstaternes kompetence, så skal beskatningen ske i overensstemmelse med EU-retten, 5 og at selvom medlemsstaterne som udgangspunkt har ret til at forskelsbehandle, så kan dette være diskrimination, såfremt der er tale om objektivt sammenlignelige situationer. 6 En ugunstig behandling af udbytte udbetalt til selskaber, der er etableret i en anden medlemsstat (medlemsstat A), i forhold til behandlingen af udbytte udbetalt til selskaber, der er etableret i samme medlemsstat (medlemsstat B), kan afholde selskaber, der er etableret i medlemsstat A, fra at foretage investeringer i medlemsstat B og udgør derfor en restriktion for de frie kapitalbevægelser, der i princippet er forbudt i henhold til art. 63 TEUF. 7 Det afgørende bliver derfor for det første at fastslå, om der er tale om objektivt sammenlignelige situationer, der kan medføre, at den pågældende forskelsbehandling er tilladt efter art. 65(1)(a) TEUF eller forbudt efter art. 65(3) TEUF. 8 I det øjeblik en medlemsstat ensidigt eller gennem indgåelse af overenskomster gør ikke blot hjemmehørende aktionærer, men også ikke-hjemmehørende aktionærer indkomstskattepligtige af det udbytte, de modtager fra et hjemmehørende selskab, nærmer ikke-hjemmehørende aktionærers situation sig de hjemmehørende aktionærers situation. 9 Det er den medlemsstat, hvor det udbytteudloddende selskab er hjemmehørende, som ved udøvelse af sin beskatningskompetence, der uafhængigt af enhver beskatning i en anden medlemsstat, i sig selv skaber risiko for kædebeskatning eller økonomisk dobbeltbeskatning. 4 C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (ej bragt i SU, red) (præmis 21). 5 C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 14) og C-379/05, Amurta (SU 2008, 56) (præmis 16). 6 C-35/98, Verkooijen (SU 2000, 213) (præmis 43). 7 C-379/05, Amurta (præmis 28). 8 jf. C-279/93, Schumacker (SU 1995, 95) (præmis 30), og C 311/97, Royal Bank of Scotland (SU 1999, 221) (præmis 26). 9 jf. C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (SU 2007, 85) (præmis 68), C-170/05, Denkavit Internationaal og Denkavit France (SU 2007, 42) (præmis 35) og C-379/05, Amurta (præmis 38).

4 I sådanne tilfælde skal denne første medlemsstat i medfør af de mekanismer, der er fastsat i national ret for at forhindre eller mindske kædebeskatning, sikre, at de ikke-hjemmehørende selskaber får en behandling, der svarer til hjemmehørende selskaber, således at de ikkehjemmehørende selskaber, der modtager udbytte, ikke står over for en restriktion for de frie kapitalbevægelser, som i princippet er forbudt i henhold til art. 63 TEUF. 10 For at kunne fastslå, om der er tale om en objektiv sammenlignelig situation, er det nødvendigt at vide, på hvilket niveau sammenligningen skal foretages. Det er bl.a. her, at EU-Domstolens seneste afgørelse er særlig interessant og sammen med en ældre afgørelse fra EU-Domstolen er illustrative eksempler på problemstillingen. I C-194/06, Orange European Smallcap Fund (SU 2008, 245), var de nationale regler i Nederlandene indrettet således, at sondringskriteriet for den skattemæssige behandling af investeringsinstitutterne afhang af, hvilken beskatningsorden der fandt anvendelse på de fysiske deltagere i investeringsinstituttet. Domstolen fandt i dette tilfælde, at sammenligningen skulle foretages på investorniveau. 11 Modsat var situationen i C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (ej bragt i SU, red.), hvor Frankrig havde valgt at udøve sin beskatningskompetence over udbytte der betales af hjemmehørende selskaber på en sådan måde, at beskatningen afhang af stedet, hvor de udbyttemodtagende investeringsinstitutter var hjemmehørende. I denne situation fandt Domstolen, at den skattemæssige situation for deltagerne i investeringsinstituttet var uden relevans for bedømmelsen af, om nævnte lovgivning er diskriminerende eller ej. Bedømmelsen af situationernes sammenlignelighed skulle derfor foretages udelukkende i forhold til investeringsorganet Tvingende almene hensyn Uanset at der er forskelsbehandling af objektivt sammenlignelige situationer, medføre, dette ikke nødvendigvis, at det er en forbudt forskelsbehandling. Restriktioner vil således ikke være i strid med EU-retten, forudsat at restriktionerne er begrundet i tvingende almene hensyn. EU-Domstolen har tidligere anerkendt, at hensyn som a) nødvendigheden af at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstater, 13 b) 10 jf. C-379/05, Amurta (præmis 39), C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (præmis 70) og Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen, EU-Retten, 2010, s C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 40). 12 C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 28 og 39). 13 C-379/05, Amurta (præmis 58), og C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 47).

5 nødvendigheden af at sikre en effektiv skattekontrol 14 og c) hensynet til at sikre sammenhængen i et skattesystem, kan udgøre sådanne tvingende almene hensyn. 15 Domstolen har dog tidligere afvist, at eksempelvis i) tab af skatteprovenu, ii) nødvendig progressivitet i skattesystemet, iii) bestående lavere skattesatser i andre medlemsstater, iv) skattetilsynets effektivitet, v) mangel på gensidig behandling i henhold til dobbeltbeskatningsaftale og vi) andre fordele for den person, der er genstand for beskatningen, er udtryk for tvingende almene hensyn. 16 En forudsætning for, at en medlemsstat kan gøre hensynet til en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen gældende, er, at medlemsstaten beskatter hjemmehørende og ikkehjemmehørende investeringsinstitutter ens. 17 Det samme gør sig gældende for hensynet til at sikre en effektiv skattekontrol, idet dette hensyn ikke kan begrunde en beskatning, der udelukkende rammer ikke-hjemmehørende investeringsinstitutter. 18 Sidst men ikke mindst, forudsætter et anbringende, der bygger på hensynet til at sikre sammenhæng i et skattesystem, at det kan fastslås, at der foreligger en direkte sammenhæng mellem den pågældende skattemæssige fordel og udligningen af denne fordel ved en bestemt skatteopkrævning. 19 EU-Domstolen har tidligere afvist, at en diskrimination eller restriktion kan berettiges ved, at det udenlandske selskab kan undgå diskriminationen eller restriktionen ved at foretage visse tilpasninger eller forholdsregler C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 49). 15 C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 50). 16 KOM (2003) 810, s C-379/05, Amurta (præmis 59), og C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 48). 18 C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 49). 19 C-379/05, Amurta (præmis 46), C-319/02, Manninen (SU 2004, 365) (præmis 42), og C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation (SU 2007, 122) (præmis 68). 20 C- 270/83, Den franske skattesag (ej bragt i SU, red.). 21 C-136/00, Danner (SU 2002, 342), og Thomas Rønfeldt, Skatteværn og EU-frihed, 2010, s. 295.

6 3. De danske regler i lyset af EU-retten 3.1 De danske regler for investeringsinstitutter I Danmark opereres der grundlæggende og overordnet med fire forskellige skatteretlige kvalifikationer af investeringsinstitutter; udloddende investeringsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, kontoførende investeringsforeninger og investeringsselskaber. I skematisk form kan typerne overordnet karakteriseres på følgende måde: Dansk Institut Skattepligt Udbytteskat på danske udbytter Beskatning af deltager Investeringsselskab Er generelt alene skattepligtig af udbytter fra danske selskaber, jf. SEL 3, stk. 1, nr pct., jf. SEL 3, stk. 1, nr. 19 Lagerbeskatning, jf. ABL 23, stk. 7 Udloddende Alene skattepligtig af Mulighed for frikort, jf. KSL 65, Beskatning efter et investeringsforening erhvervsmæssig indkomst, stk. 8 og tillempet hvilket ikke omfatter kildeskattebekendtgørelsen transparensprincip, jf. aktieudbytter, jf. SEL 1, stk. 1, 31, stk. 2 LL 16 C nr. 6, jf. stk. 7 Kontoførende Alene skattepligtig af Mulighed for frikort, jf. KSL 65, Beskatning efter investeringsforening erhvervsmæssig indkomst, stk. 8 og transparensprincip, jf. hvilket ikke omfatter kildeskattebekendtgørelsen INFOR 7 aktieudbytter, jf. SEL 1, stk. 1, 31, stk. 2 nr. 6, jf. stk. 7 Akkumulerende Almindelig selskabsskattepligt, 25 pct., jf. KSL 65, stk. 8, 3. Beskattes som aktier, investeringsforening jf. SEL 1, stk. 1, nr. 5 a pkt. jf. ABL 20 Den danske skattemæssige behandling af udenlandske investeringsinstitutter kan i princippet opdeles i samme fire kategorier, men udenlandske investeringsinstitutter kan i sagens natur ikke være omfattet af SEL 1. Et udenlandsk investeringsinstitut bliver derfor skattepligtigt efter bestemmelsen i SEL 2, stk. 1, litra c, som bl.a. indebærer, at udenlandske Investeringsinstitutter bliver beskattet af udbytter modtaget fra danske selskaber med op til 27 pct., jf. KSL 65, stk. 1. Udenlandske investeringsinstitutter har samtidig ikke mulighed for at få frikort efter kildeskattebekendtgørelsens 31, stk. 2, idet frikort alene kan udstedes til Foreninger [ ] der er omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6, samt institutioner m.v., der i medfør af selskabsskattelovens 3, stk. 1, er undtaget fra skattepligt, bortset fra alle typer af selskaber, der er omfattet af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 19.

7 Udenlandsk institut Skattepligt Udbytteskat på danske udbytter Beskatning af deltager Investeringsselskab Er generelt alene skattepligtig af udbytter fra danske selskaber, jf. SEL 3, stk. 1, nr pct., jf. SEL 3, stk. 1, nr. 19 Lagerbeskatning, jf. ABL 23, stk. 7 Udloddende investeringsforening Almindelig skattepligt efter SEL 2 begrænset 27 pct., jf. KSL 65, stk. 1 Beskatning efter et tillempet transparensprincip, jf. LL 16 C Kontoførende investeringsforening Almindelig skattepligt efter SEL 2 begrænset 27 pct., jf. KSL 65, stk. 1 Beskatning efter transparensprincip, jf. INFOR 7 Akkumulerende investeringsforening Almindelig skattepligt efter SEL 2 begrænset 27 pct., jf. KSL 65, stk. 1 Beskattes som aktier, jf. ABL 20 Situationen er således, at hvis der etableres to helt identiske udloddende eller kontoførende investeringsforeninger, hvoraf den ene etableres i Danmark og den anden etableres i en anden medlemsstat, vil de nationale danske regler om udbytteskat medvirke, at der skal indeholdes udbytteskat ved udbetalinger til den udenlandske investeringsforening fra danske selskaber, mens de samme udlodninger til den danske investeringsforening vil være fritaget for udbytteskat. For akkumulerende investeringsforeninger vil udenlandske som det teoretiske udgangspunkt være omfattet af en udbytteskat på 27 pct., mens satsen for danske akkumulerende investeringsforeninger er 25 pct. I praksis vil den udenlandske investeringsforening dog i de fleste tilfælde kunne tilbagesøge udbytteskatten ned til 15 pct. som følge af SEL 2, stk. 2, 3. pkt. eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 3.2 Forholdet til EU-retten Umiddelbart må det fastslås, at der er en forskelsbehandling af hhv. udloddende, kontoførende og akkumulerende investeringsforeninger. Spørgsmålet bliver herefter, om der er tale om objektivt sammenlignelige situationer, herunder, om sammenligningen skal ske på investeringsforeningsniveau eller på deltagerniveau. Da sondringskriteriet for, hvorvidt (i) der kan opnås frikort for dansk udbytteskat for kontoførende og udloddende investeringsforeninger, og (ii) satsen for udbytteskat er 25 pct. eller 27 pct. for akkumulerende investeringsforeninger, alene er, hvorvidt investeringsinstituttet er omfattet af SEL 1 eller 2, skal sammenligningen efter EU- Domstolens afgørelse fra 10/ udelukkende ske på institutniveau C-338/11 C-347/11, Santander Asset Management (præmis 39).

8 Efter forfatternes opfattelse må det herefter på baggrund af EU-Domstolens praksis konkluderes, at det ikke er sandsynligt, at den danske forskelsbehandling af hhv. danske og udenlandske kontoførende, udbytteudloddende og akkumulerende investeringsforeninger vil blive anerkendt af EU-Domstolen som værende i overensstemmelse med kapitalens frie bevægelighed. I praksis er denne EU-stridige forskelsbehandling dog af mere akademisk end kommerciel interesse. 3.3 De danske regler i praksis I praksis kvalificeres udenlandske investeringsinstitutter som investeringsselskaber En investeringsforening omfattet af UCITS-direktivet vil i en dansk skattemæssig sammenhæng som udgangspunkt blive kvalificeret som et investeringsselskab, jf. ABL 19, stk. 2, nr. 1. Andre former for kollektive investeringsenheder vil som udgangspunkt også blive kvalificeret som investeringsselskaber, jf. ABL 19, stk. 2, nr. 2. Hvis investeringsforeningen opfylder kravene til at blive kvalificeret som en udloddende investeringsforening, jf. LL 16 C, eller en kontoførende investeringsforening, jf. INFOR 2, har en sådan kvalifikation forrang fremfor kvalifikationen som investeringsselskab, jf. ABL 19, stk. 4. Det særlige kendetegn ved en udloddende investeringsforening er, at den vælger at opgøre en minimumsudlodning, der beskattes hos deltagerne, mens det særlige kendetegn ved en kontoførende investeringsforening er, at den ikke udsteder omsættelige beviser til deltagerne, og at deltagerne derfor kun kan lade sig indløse af foreningen, når deltagerne ønsker at kapitalisere deres deltagelse. Reglerne om udloddende og kontoførende investeringsforeninger bygger på en hensigt om at sikre, at det er uden betydning rent skattemæssigt, om medlemmet foretager investeringen selv direkte, eller om medlemmet investerer gennem en investeringsforening (det såkaldte transparens-princip ). 23 I praksis fører de særlige danske kendetegn (krav) for udloddende og kontoførende investeringsforeninger til, at der ikke er mange udenlandske investeringsinstitutter, som kvalificeres som sådanne. Medmindre et investeringsinstitut er specifikt rettet mod danske investorer eller rent faktisk har en ikke uvæsentlig andel af danske investorer, har det kommercielt ikke den store relevans for et udenlandsk investeringsinstitut at give meddelelse til SKAT om, at instituttet fremover vil opgøre en minimumsudlodning efter de særlige danske regler i LL 16 C. Samtidig er det de færreste investeringsinstitutter, som ikke opererer med omsættelige investeringsbeviser/-certifikater. Den seneste opgørelse fra SKAT viser, at ud af i alt 810 investeringsforeninger registreret som udloddende findes der alene fem 23 JV C.D

9 udenlandske (tre SKAGEN-fonde hjemmehørende i Norge og to Scandium-fonde hjemmehørende i Luxembourg) Liberaliseringer af kravene til udloddende investeringsforeninger Der har tidligere været stillet yderligere krav i LL 16 C, som har gjort det endnu vanskeligere for udenlandske investeringsinstitutter, som er oprettet i henhold til de relevante udenlandske krav og betingelser på området, at blive omfattet af de særlige danske regler. De danske krav er de senere år blevet lempet noget som følge heraf. Det fremgår således af de almindelige lovbemærkninger til LFF 98 af 24/2 2005, at dette lovforslags ændringer til bl.a. LL 16 C delvist skyldes EU-Domstolens afgørelse i sagen C-315/02, Anneliese Lenz (SU 2004, 302), og at et af formålene med lovændringen var at øge konkurrencen på det finansielle marked ved at lette udenlandske investeringsforeningers adgang til det danske marked. Det fremgår endvidere af lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3, at den lettere adgang for udenlandske investeringsforeninger skal sikres ved, at disse ikke behøver at indrette deres udbyttepolitik efter danske skatteregler for at komme ind på det danske marked. Det fremgår således direkte af lovforslagets bemærkninger, at lovgiver anså det som et problem, at udenlandske investeringsforeninger ofte ikke opfyldte kravene til at være udloddende foreninger, fordi de, i det omfang de har andre kunder end danskere, formentlig ikke vil binde sig til en udbyttepolitik, der er særlig afstemt efter danske skatteregler. Det fremgår direkte af bemærkningerne, at Der [derfor] er behov for, at en udenlandsk forening, får lettere ved at få status som udloddende forening. 25 Målet skulle bl.a. opnås ved, at det fremadrettet ville være tilstrækkeligt, at den udenlandske investeringsforening (i) meddelte de danske skattemyndigheder, at denne ønskede at blive behandlet efter de danske regler for udloddende investeringsforeninger og (ii) opgør en minimumsudlodning efter reglerne i LL 16 C. Senest vedtog Folketinget den 8/ lovforslag nr. 95, der indeholder en yderligere forenkling af reglerne om udloddende investeringsforeninger. Lovens ændringer træder i kraft 1/ Den nye lov betyder først og fremmest ændringer i betegnelserne, idet udloddende investeringsforening fremadrettet kaldes et investeringsinstitut med minimumsbeskatning en såkaldt IMB, mens minimumsudlodning fremover kaldes minimumsindkomst. Formålet med loven er bl.a. at gøre beskatningen af investeringsinstitut med minimumsbeskatning mere overskuelig, idet beskatningen kommer til at afhænge af, hvad instituttet primært investerer i. Hvis instituttet investerer primært i aktier, vil beskatningen hos 24 Jf. SKATs vejledning Årets skattemæssige klassifikationer og afkast fra investeringsforening-/selskab indkomståret 2011 (indberetningen 2012), ISBN-nummer LFF 98 af 24/2 2005, lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit 3, s. 12.

10 investoren ske som aktieindkomst, mens beskatningen i et institut, der primært investerer i obligationer, vil ske som kapitalindkomst. Ændringerne betyder således, at LL 16 C bliver skrevet om og erstattet af en ny bestemmelse. Et andet vigtigt formål med den nye lov har været at gøre det nemmere for udenlandske investeringsinstitutter at kvalificere sig som investeringsinstitut med minimumsbeskatning i Danmark, ved at indkomsten ikke længere skal opdeles i indkomsttyper. Endeligt indebærer loven også, at det i begrænset omfang bliver muligt at oprette andelsklasser i investeringsforeninger. Forskellen mellem andelsklasserne må dog alene bestå i, hvor stor en andel af instituttets eller afdelingens administrationsudgifter, hver andelsklasse skal bære EU-retlige overvejelser I praksis er stort set alle udenlandske investeringsinstitutter investeringsselskaber iht. dansk skattelovgivning. Som følge heraf fører dansk national lovgivning til, at udbytter fra danske selskaber til udenlandske investeringsinstitutter pålægges dansk udbytteskat på 15 pct., jf. bestemmelsen om investeringsselskaber i SEL 3, stk. 1, nr. 19. Dette svarer til beskatning af investeringsselskaber hjemmehørende i Danmark. SKAT har gjort gældende, at da de udenlandske investeringsinstitutter skal sammenlignes med danske investeringsselskaber og ikke med danske udloddende investeringsforeninger sker der ikke en EU-stridig forskelsbehandling. Denne argumentation er blevet accepteret af Landsskatteretten i en række sager dog med en bemærkning om, at de udenlandske investeringsinstitutter rent faktisk i de enkelte sager ikke opfyldte kravene til at være en udloddende investeringsforening og heller ikke havde givet meddelelse til SKAT om, at de ønskede at være omfattet af disse regler. 26 Denne argumentation indeholder dog to principielle problemstillinger, som SKAT og Landsskatteretten ikke synes at have taget stilling til: (i) De udenlandske investeringsinstitutter ville aldrig kunne opnå fritagelse for dansk udbytteskat, selv hvis de opfyldte kravene i LL 16 C, og (ii) sondringen mellem LL 16 C og ABL 19 kan i sig selv udgøre en EU-stridig restriktion, uanset om der inden for anvendelsesområderne for hver af de to bestemmelser ikke skelnes mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende, da udenlandske investeringsinstitutter almindeligvis er omfattet af ABL 19 (og dermed SEL 3, stk. 1, nr. 19), mens tilsvarende danske institutter falder ind under LL 16 C. Der er efter forfatternes opfattelse ikke tvivl om, at det i praksis vil være forbundet med vanskeligheder for udenlandske investeringsinstitutter at blive omfattet af de danske regler om udloddende eller kontoførende investeringsforeninger. Såfremt det objektivt korrekte sammenligningsgrundlag for udbyttebeskatningen af udenlandske investeringsinstitutter 26 TfS 2009, 777 og fem utrykte afgørelser fra 2011, journalnr til

11 umiddelbart måtte være beskatning af danske investeringsselskaber (da begge falder ind under ABL 19 og SEL 3, stk. 1, nr. 19), hvilket der dog kan rejses tvivl om, 27 bliver det næste spørgsmål, om opdelingen mellem LL 16 C og ABL 19 i sig selv udgør en restriktion, uanset at der ikke foreligger en direkte diskrimination. Der ligger således en betydelig barriere for udenlandske investeringsinstitutter i at blive omfattet af LL 16 C, som ikke gør sig gældende for rent danske investeringsforeninger. En sådan barriere må antages at blive kvalificeret som en restriktion efter EU-retten, 28 og afgørende bliver derfor, om den kan retfærdiggøres. Restriktionen kan bl.a. retfærdiggøres ved at sikre sammenhængen i skattesystemet, fx ved at sikre, at en investering via et investeringsinstitut i praksis sidestilles med en direkte investering. 29 En dansk investor i en dansk udloddende investeringsforening vil, når investeringsforeningen modtager udbytte fra danske selskaber, samlet blive pålagt en dansk skattebyrde på 25 pct., hvis der er tale om et selskab, og som udgangspunkt op til 42 pct., hvis der er tale om en fysisk person. Hvis der er tale om et udenlandsk investeringsinstitut, vil en dansk investor blive pålagt en samlet dansk skattebyrde på 36,25 pct. (først 15 pct. kildeskat, og derefter lagerbeskatning på 25 pct. af andelen af værditilvæksten i investeringsinstituttet), hvis der er tale om et selskab, og op til 58,78 pct., hvis der er tale om en person. For udenlandske investorer, der investerer i Danmark gennem et investeringsinstitut, er scenariet nogen lunde det samme. Der er dog den forskel, at en investering gennem et udenlandsk investeringsinstitut kun vil være genstand for dansk beskatning på institutniveau (ved udlodningen fra det danske selskab til det udenlandske investeringsinstitut), og ikke på investorniveau (hvor der derimod almindeligvis vil blive tale om udenlandsk beskatning). Situationen er således, at selv ved en sammenligning på investorniveau, foreligger der en forskelsbehandling mellem danske og udenlandske investeringsinstitutter. Når en medlemsstat herefter har valgt ikke at beskatte selskaber mv., der modtager udbytte, og som er etableret på medlemsstatens eget område, kan den ikke påberåbe sig nødvendigheden af at sikre en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne med henblik på 27 Sammenligneligheden mellem et hjemmehørende selskab og et ikke-hjemmehørende selskab påvirkes ikke af forskelle i den juridiske form eller den skattemæssige behandling af selskaberne. Den omstændighed, at der ikke i dansk ret findes et investeringsinstitut med en juridisk form, der er identisk med den form, som et udenlandsk investeringsinstitut har efter lokal ret, kan derfor ikke i sig selv begrunde en forskelsbehandling, jf. C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha Ou (SU 2009, 399) (præmis 50). 28 EU-Domstolen har tidligere afvist, at en diskrimination eller restriktion kan berettiges ved, at det udenlandske selskab kan undgå diskriminationen eller restriktionen ved at foretage visse tilpasninger eller forholdsregler, jf. C- 270/83, Den franske skattesag. 29 C-194/06, Orange European Smallcap Fund (SU 2008, 245).

12 at begrunde en beskatning af selskaber mv., der modtager udbytte, og som er etableret i en anden medlemsstat. 30 Selvom hjemmehørende investeringsinstitutters fritagelse for skat på udbytter modsvares af en indkomstskat, som betales af deltagerne i investeringsinstitutterne, er det ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at restriktionen er berettiget. 31 Hensynet til at sikre sammenhæng i et skattesystem kan kun bære en forskelsbehandling, hvis der foreligger en direkte sammenhæng mellem den pågældende skattemæssige fordel og udligningen af denne fordel ved en bestemt skatteopkrævning. Dette er ikke tilfældet her, da en dansk investor i en (dansk) udloddende investeringsforening reelt ikke beskattes mere byrdefuldt (tillempet transparensprincip), end hvis investeringen var sket via et udenlandsk investeringsinstitut (lagerbeskatning). Efter forfatternes vurdering er der således en reel risiko for, at den danske sondring mellem udloddende investeringsforeninger og investeringsselskaber ift. dansk udbytteskat vil blive kendt EU-stridig, hvis EU-Domstolen får mulighed for at tage stilling hertil. 4. Sammenfatning EU-Domstolen fastslog 10/5 2012, at det strider mod EU-Traktatens bestemmelser om kapitalens frie bevægelighed at fritage hjemmehørende institutter for kollektiv investering i værdipapirer for udbytteskat, mens det samme ikke gør sig gældende for ikkehjemmehørende institutter. I Danmark er situationen, at alene hjemmehørende udloddende og kontoførende investeringsforeninger kan blive fritaget for dansk udbytteskat, hvilket må anses for stridende mod kapitalens frie bevægelighed, når henses til EU-Domstolens afgørelse fra 10/ I praksis sker den reelle forskelsbehandling imidlertid ikke ved at sondre mellem hjemmehørende og ikke-hjemmehørende udloddende investeringsforeninger, da alene et ubetydeligt antal udenlandske investeringsforeninger kvalificeres som udloddende efter dansk ret. Forskelsbehandlingen opstår i stedet ved, at udenlandske investeringsinstitutter i modsætning til den overvældende andel af danske investeringsforeninger efter dansk ret bliver behandlet efter reglerne om investeringsselskaber. Når Danmark reelt har valgt ikke at beskatte hjemmehørende investeringsinstitutter, der modtager udbytte, kan Danmark ikke påberåbe sig nødvendigheden af at sikre sammenhængen i skattesystemet eller en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen mellem medlemsstaterne med henblik på at begrunde en beskatning af udenlandske 30 C-379/05, Amurta (præmis 49 og 59). 31 C-493/09, Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (SU 2011, 456) (præmis 35-37).

13 investeringsinstitutter, når fritagelsen af danske investeringsinstitutter ikke i øvrigt modsvares af en større skattebelastning på deltagerniveau. Der kan således med vægt argumenteres for, at den forskellige behandling af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende investeringsinstitutter, som de danske regler i praksis udmønter sig i, udgør en indirekte diskrimination, som der efter forfatternes vurdering næppe i EU- Domstolens hidtidige praksis kan findes den nødvendige og tilstrækkelige hjemmel til at opretholde.

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen Business School, og director, Deloitte

Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen Business School, og director, Deloitte 554 237 Skattearbitrage & korrespondensprincip Omkvalificering af gæld til egenkapital ved udenlandsk skattefrihed af afkast fra hybride finansielle instrumenter Af lektor, Ph.d. Jakob Bundgaard, Copenhagen

Læs mere

Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen. Foreningsbeskatning. En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk. 1 nr.

Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen. Foreningsbeskatning. En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk. 1 nr. Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud Juridisk Institut Forfatter: Anders Koldkjær Ruth Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Foreningsbeskatning En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk.

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

Beskatning af aktielån og repo'er

Beskatning af aktielån og repo'er Beskatning af aktielån og repo'er Af Katja Joo Dyppel, Ph.d., adjunkt CBS og senior associate CORIT Advisory 1. Introduktion I denne artikel analyseres udviklingen i administrativ praksis i relation til

Læs mere

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen , cma Aalborg Universitet Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen Skrevet af: Vejleder: Michael Karlsen Afleveret den

Læs mere

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer

Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Beskatning af sportsudøvere og transfersummer Kandidatafhandling Afleveringsdato: 2. juni 2009 Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Handelshøjskolen i Århus Cand.merc.aud Forfattere: Keld Allan Nielsen

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans

Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans Beskatning af kapitalejerlån / Taxation of Shareholder Loans af NIKOLAJ WESSEL TROMBORG Nærværende afhandling omhandler de skatteretlige regler om kapitalejerlån, idet reglerne undergik en markant forandring

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere