Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:"

Transkript

1 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Deres j.nr og Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven samt Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.) 30. oktober 2012 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Finansrådet har den 12. oktober 2012 fået udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven samt forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen og indberetning af udbytter m.v.) i høring. Telefon Fax Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Finansrådet blev først i september 2012 bekendt med, at ovenstående bekendtgørelse om løbende indberetning af udbytte for danske aktier og investeringsforeningsbeviser også vil komme til at omfatte løbende indberetning af udbytte på udenlandske værdipapirer, jf. også Finansrådets skrivelse af 16. oktober 2012 om SKAT's retningslinier vedrørende løbende indberetning. Finansrådet har ved adskillige lejligheder fremført over for SKAT, at sektoren ikke ønsker løbende indberetning af udbytte på danske værdipapirer, Det kan derfor ikke understreges tydeligt nok, at sektoren således heller ikke ønsker løbende indberetning på udenlandske papirer. Dette gælder, hvad enten aktierne er registreret i VP eller ej. Formålet med løbende indberetning af udenlandske værdipapirer SKAT har tidligere til Finansrådet oplyst, at formålet med den løbende indberetning er at få afstemningsmulighed i forbindelse med udbytterefusion. Dette hensyn gør sig imidlertid ikke gældende i relation til udenlandske udbytter, hvorfor Finansrådet skal anmode Skatteministeriet om at redegøre nærmere for, hvorfor man ønsker disse oplysninger.

2 Bemærkninger til udkast til indberetningsbekendtgørelsen Side 2 Praksis Der eksisterer p.t. en praksis i forhold til SKAT gående ud på, at der indberettes ud fra betalingstidspunktet. Dette er også i overensstemmelse med den vejledning og procesbeskrivelse, som VP har udsendt i juli 2012, hvoraf det fremgår, at der indberettes til SKAT måneden efter udbyttekørslen. Finansrådet skal derfor opfordre til, at betalingsdagen for udbyttet danner udgangspunkt for indberetningsfristen. Herved undgås også en uhensigtsmæssig kort indberetningsfrist for udbytter vedtaget i slutningen af en måned med udbetaling i den efterfølgende måned. Som anført indledningsvis kan Finansrådet ikke se formålet med den løbende indberetning på de udenlandske papirer, og det kan endvidere tilføjes, at det for udenlandske papirer som den absolutte hovedregel ikke er muligt at indberette ud fra en vedtagelsesdato, da denne som oftest ikke kendes. Valutakursændringer Indberetning på vedtagelsestidspunktet vil endvidere indebære en udfordring i forhold til valutakursændringer indtrådt i tidsrummet fra vedtagelsestidspunktet til betalingstidspunktet. Hvis der skal indberettes på vedtagelsestidspunktet, vil dette ikke være i overensstemmelse med bogføringen i bankens bøger, idet der først bogføres på betalingstidspunktet. Acontoudbytter Der ses ikke at være taget højde for acontoudbytter. Acontoudbytter kan være vedtaget på generalforsamlingen, men de kan også fremgå af selskabets vedtægter. Er det en del af selskabets vedtægter, at der kan foretages acontoudlodninger, findes der ikke nødvendigvis et reelt vedtagelsestidspunkt, hvorfor det i disse situationer udelukkende vil være muligt at indberette på udbetalingstidspunktet. Fusioner I forbindelse med såvel skattefrie som skattepligtige fusioner i investeringsforeninger ser Finansrådet en udfordring, idet fusion vedtages f.eks. april, mens den endelige ombytning og udlodning først sker senere, f.eks. i september. Her er det ikke muligt at indberette udbytte på vedtagelsestidspunktet, da det endelige beløb ikke kendes på dette tidspunkt. Dette taler igen for, at indberetning først skal finde sted på udbetalingstidspunktet, jf. i øvrigt også SKM SR, hvorefter en fusion har skattemæssig virkning for den ophørende afdeling på ombytningsdagen. Under henvisning til ovenstående bør bekendtgørelsen ifølge Finansrådet indrettes således, at der indberettes ud fra udbetalingstidspunktet, hvilket også sikrer, at det er ejeren på udbetalingstidspunktet, der bliver indberettet.

3 Side 3 Bemærkninger til udkast til lovforslag Forslaget om løbende indberetning bærer generelt præg af, at den finansielle sektor skal foretage yderligere bearbejdning af allerede indberettede oplysninger, jf. kommentarerne til de enkelte punkter nedenfor, med øgede omkostninger for sektoren til følge. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget ønsker SKAT følgende yderligere oplysninger i forbindelse med den løbende indberetning med virkning fra 1. januar 2014: a. Oplysning om datoen for det udloddende selskabs vedtagelse eller beslutning om at udlodde udbyttet Der henvises til bemærkningerne ovenfor om indberetning ud fra betalingstidspunktet. b. Oplysning om udbyttet efter indeholdelse af udbytteskat, den sats, der er anvendt ved indeholdelsen, og det indeholdte beløb. Hertil bemærkes, at bankerne allerede indberetter udbytte brutto og nettoudbytte, hvorfor SKAT bør være i stand til at anvende disse oplysninger. c. Oplysning om baggrunden, hvis der ikke er foretaget indeholdelse af udbytteskat, f.eks. ved udbytter i moder-/datterselskabsforhold, aktier i pensionsdepoter og modtagere med udbyttefrikort. Bankerne indberetter allerede DEPOTKODE i dag med følgende koder: SEL (nedsat udbytteskat til selskaber) FOR (dækker nedsat skat ved udbytte til investeringsselskab) REV (revisorerklæring) FRI (udbyttefrikort) KAP (pensionsordning) Skatteministeriet bedes oplyse, hvad det er, som man ønsker udover disse koder, som ses at dække det oplyste formål. d. Oplysning om baggrunden, hvis der efter danske regler er foretaget indeholdelse af udbytteskat med en sats, der er mindre end normalsatsen på 27 pct. Kan f.eks. være tilfældet ved udlodning til et selskab (25 pct.) og ved udlodning til investeringsselskab (15 pct.). Indeholdelse af udbytteskat med 25 pct. ved udlodning til selskab er dækket af DEPOTKODEN SEL. Indeholdelse af udbytteskat med 15 pct. ved udlodning til investeringsselskab er dækket af DEPOTKODE FOR.

4 e. Oplysning om baggrunden, hvis der indeholdes med nedsat sats i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Indberetningen skal indeholde oplysning om datoen for modtaget dokumentation og oplysning om, hvilket land, der har attesteret dokumentationen. Oplysning om nedsat udbytteskat kan udledes ud fra de oplysninger, som SKAT i forvejen modtager. Side 4 Allerede i dag oplyses bruttoudbytte og nettoudbytte, samt landekode for kunden. Ud fra disse oplysninger bør det i langt hovedparten af sagerne være muligt for SKAT at have de nødvendige oplysninger til brug for vurdering af, om der indeholdes korrekt udbytteskat samt i forbindelse med refusion af indeholdt udbytteskat. f. Indberetningen skal indeholde oplysning om identiteten af den konto, udbetalingen af udbytte sker til. Skatteministeriet bedes præcisere formålet med indberetningen af kontonummer. Uagtet hvilken konto udbyttet indgår på, er det jo altid ejeren af aktivet, der skal beskattes af udbyttet. Derudover bemærkes, at VP ikke har oplysning om kontonummeret. VP udbetaler udbyttet til pengeinstituttets konto i Nationalbanken, og herfra distribueres udbyttet videre til de berørte kunder. Hvis VP skal indberette et kontonummer, kan det således kun blive det kontonummer, som VP har overført beløbet til, hvilket ikke giver mening. Finansrådet finder derfor, at oplysningen om kontonummer, hvortil udbyttet er udbetalt, ikke giver SKAT bedre kontrolmuligheder i forhold til, om der korrekt er anvendt nedsatte satser ved indeholdelsen. Skatteministeriet bedes derfor præcisere baggrunden for ønsket. Tidsfrister Endelig bemærkes, at tidsfristen for implementering af ændringer i systemerne til håndtering af den løbende indberetning ikke er acceptabel. Desuden er perioden fra ca. 15. december 2012 til 15. januar 2013 "frozen zone" med hensyn til systemændringer. Skatteministeriet bør således være opmærksom på, at en implementering af så omfattende ændringer i systemerne, kræver et varsel på ca. 6 måneder. Kommentarer til lovforslag om SIKAV Subjektiv beskatning af danske SIKAV'er Lovforslaget lægger op til, at den subjektive skattepligt for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning hvad enten de er organiseret som investeringsforeninger eller som "selskaber for investering med kapital med variabel" (SIKAV's) fremover skal være reguleret af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 5, litra c.

5 Side 5 Det indebærer, at SIKAV's, som har status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens 16C, beskattes på samme måde som investeringsforeninger, der har status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. ligningslovens 16C. Kontoførende investeringsforeninger vil fortsat være omfattet af bestemmelsen i selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6. Om en investeringsforening er omfattet af den ene eller den anden bestemmelse, beror således på et enten/eller. Under hensyn hertil foreslår vi, at "stk. 1, nr. 6" i selskabsskattelovens 1, stk. 5, 7 og 8 ændres til "stk. 1 nr. 5, litra c eller nr. 6", jf. lovudkastets 15, nr Samtidig med, at der i lov om investeringsforeninger blev mulighed for at etablere investeringsinstitutter i form af SIKAV's som alternativ til investeringsforeningsstrukturen, blev der indført mulighed for, at investeringsinstitutterne også kan etableres som værdipapirfonde administreret af et administrationsselskab. Værdipapirfonde er efter de gældende skatteregler såkaldte skattemæssigt transparente enheder, hvilket indebærer, at investorerne skal beskattes af afkastet fra de underliggende værdipapirer. I praksis medfører dette eksempelvis, at de hidtidige investorer skal anses for at have afstået en ideel andel af de underliggende værdipapirer, når der træder en ny investor ind i fonden. En sådan transparent beskatning er i praksis umulig at gennemføre som følge af de detaljerede skattemæssige rapporteringskrav. For at sikre, at værdipapirfonde bliver et reelt alternativ til investeringsforeninger og SIKAV's, skal Finansrådet derfor foreslå, at skattereglerne tilpasses den nye struktur. Med venlig hilsen Neel Frederikke Gronemann Direkte

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-511-0002 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til ændring af sondringen mellem børsnoterede

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) (Exitskat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere