Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsfreningen Danske Invest Select Fællesprspekt fr 6 Flexinvest-afdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsfreningen Danske Invest Engrs Flexinvest Aktier Flexinvest Danske Obligatiner Flexinvest Fnde Flexinvest Krte Obligatiner Flexinvest Lange Obligatiner Flexinvest Udenlandske Obligatiner 26. juni 2013

2 Indhldsfrtegnelse Ansvar fr prspektet...3 Uafhængig revisrs erklæring m prspektet...4 Freningen Freningens navn, adresse m.v Freningens frmål Freningens bestyrelse Freningens investeringsfrvaltningsselskab Freningens revisr Freningens tilsynsmyndighed Freningens finanskalender...6 Afdelingernes investeringsfrhld, risici m.v Afdelingerne...6 Afdeling Flexinvest Aktier...7 Afdeling Flexinvest Danske Obligatiner...8 Afdeling Flexinvest Fnde...9 Afdeling Flexinvest Krte Obligatiner...10 Afdeling Flexinvest Lange Obligatiner...11 Afdeling Flexinvest Udenlandske Obligatiner Risikfrhld g risikfaktrer Den typiske investr i afdelingerne Afdelingernes FT-nr., ISIN-kder g SE-nr Afkast, udbytte, skattefrhld m.v Afkast, udbytte g kursændringer Skatte- g afgiftsregler fr afdelingerne Beskatning hs medlemmerne...18 Tegning g tegningsmkstninger Tegningskurs Tegningssted Løbende emissin Betaling fr tegning g pbevaring Emissins- g indløsningspriser m.v Omsætning, indløsning g indløsningsmkstninger Omsættelighed g indløsning Optagelse til handel Freningsandelenes registrering, størrelse g kursangivelse Negtiabilitet...20 Drift, samarbejdsparter g løbende mkstninger Administratin Investeringsfrvaltningsselskab Deptselskab Frmidler Prteføljerådgiver/prteføljefrvalter Årlige mkstninger i prcent (ÅOP)...24 Rettigheder, vedtægter, regnskabsfrhld m.v Ntering på navn Stemmeret g rettigheder Opløsning af freningen eller afdelingen Vedtægter, central investrinfrmatin, årsrapprt m.v Regnskabsaflæggelse Midlertidig finansiering Frmue...25 Bilag Bilag

3 Bilag Bilag

4 Ansvar fr prspektet fr Investeringsfreningen Danske Invest Select 6 Flexinvest-afdelinger Vi erklærer herved, at plysningerne i prspektet s bekendt er rigtige, g at prspektet s bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne frvanske det billede, sm prspektet skal give, herunder at alle relevante plysninger i bestyrelsesprtkller, revisinsprtkller g andre interne dkumenter er medtaget i prspektet, g at prspektet s bekendt indehlder enhver væsentlig plysning, sm kan have betydning fr afdelingernes ptentielle medlemmer. Kgs. Lyngby, den 26. juni 2013 Bestyrelse: Jørn Ankær Thmsen Frmand Agnete Raaschu-Nielsen næstfrmand Lars Furnais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Tft Investeringsfrvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Finn Kjærgård knst. adm. direktør Rbert Mikkelstrup underdirektør Jørgen Pagh underdirektør 3

5 Uafhængig revisrs erklæring m prspektet fr Investeringsfreningen Danske Invest Select Flexinvest-afdelinger Til ptentielle medlemmer i 6 Flexinvest-afdelinger under Investeringsfreningen Danske Invest Select Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede prspekt dateret den 26. juni 2013, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v. Freningens ledelse har ansvaret fr prspektet g fr indhldet g præsentatinen af plysningerne heri g har afgivet særskilt erklæring herm. Vres ansvar er på grundlag af vres arbejde at udtrykke en knklusin m, hvrvidt prspektet indehlder de delelementer, der er krævet i 3 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v., samt hvrvidt plysninger af regnskabsmæssig karakter er krrekt gengivet fra årsrapprten fr 2012 g fra halvårsrapprten pr. 30. juni Det udførte arbejde Vi har udført vres arbejde i verensstemmelse med den internatinale standard m erklæringspgaver med sikkerhed g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning med henblik på at pnå høj grad af sikkerhed fr vres knklusin. Sm led i vres arbejde har vi gennemlæst prspektet g vurderet, m prspektet indehlder de i 3 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2012 krævede delelementer til danske UCITS prspekter, samt at prspektets plysninger af regnskabsmæssig karakter er krrekt gengivet fra den af s reviderede årsrapprt fr 2012 samt fra halvårsrapprten pr. 30. juni 2012, der ikke har været genstand fr revisin eller review. Efter sædvanlig praksis mfatter denne erklæring ikke ledelsens vurderinger. Det er vres pfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag fr vres knklusin. Knklusin Det er vres pfattelse, at prspektet indehlder de delelementer, der er krævet i 3 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v. prspekter, samt at plysninger af regnskabsmæssig karakter er krrekt gengivet fra årsrapprten fr 2012 samt fra halvårsrapprten pr. 30. juni 2012, der ikke har været genstand fr revisin eller review. Supplerende plysning vedrørende frhld i prspektet Uden at mdificere vres knklusin skal vi henvise til ledelsens beskrivelse af afdelingernes investeringsfrhld g risici i punkt 8 g afdelingernes risikfrhld g risikfaktrer i punkt 9. Her beskrives bl.a. afdelingernes risikprfil samt de franstaltninger i frm af restriktiner i prteføljesammensætningen, sm ledelsen har besluttet fr at fasthlde afdelingernes risikprfil. København, den 26. juni 2013 KPMG Statsautriseret Revisinspartnerselskab Per Gunslev statsautriseret revisr Anja Bjørnhlt Lüthcke statsautriseret revisr 4

6 Tegningsbetingelser fr Investeringsfreningen Danske Invest Select 6 Flexinvest-afdelinger Bestyrelsen fr Investeringsfreningen Danske Invest Select har den 26. juni 2012 gdkendt, at freningsandele i afdelingerne Flexinvest Aktier Flexinvest Danske Obligatiner Flexinvest Fnde Flexinvest Krte Obligatiner Flexinvest Lange Obligatiner Flexinvest Udenlandske Obligatiner udbydes i løbende tegning uden fastsat højeste beløb på nedenstående betingelser, sm ffentliggøres den 1. juli Prspektet erstatter det hidtil gældende prspekt fr afdelingerne. Dette prspekt henvender sig til danske investrer g er udarbejdet i verensstemmelse med danske regler g lvgivning, herunder bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v. Prspektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhld til kapitel 11 i lv m investeringsfreninger m.v. Prspektet er ikke gdkendt af eller registreret hs udenlandske myndigheder med henblik på salg g markedsføring af andelene uden fr Danmark. Andelene må ikke udbydes eller sælges i USA g Canada, g prspektet må ikke udleveres til investrer hjemmehørende i disse lande. Oplysningerne i dette prspekt kan ikke betragtes sm rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre frhld. Investrer pfrdres til at søge individuel rådgivning m egne investeringsmæssige g dertil knyttede frhld. Ethvert frhld mtalt i nærværende prspekt, herunder investeringsstrategi g risikprfil, kan inden fr lvgivningens g vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. 1. Freningens navn, adresse m.v. Investeringsfreningen Danske Invest Select Parallelvej Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Freningen er stiftet den 10. april Freningen Freningens afdelinger markedsføres under binavnet Investeringsfreningen Danske Invest Engrs. Freningen er registreret i Finanstilsynet under FT nr g i Det Centrale Virksmhedsregister under CVR-nr Freningen kan mfatte såvel certifikatudstedende sm kntførende afdelinger. 2. Freningens frmål Freningens frmål er fra en videre kreds eller ffentligheden at mdtage midler, sm under iagttagelse af et princip m risikspredning anbringes i værdipapirer i verensstemmelse med reglerne i kapitel 13 g 14 i lv m investeringsfreninger m.v., g på frlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af frmuen med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes 16. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der pnås et tilfredsstillende afkast. 5

7 3. Freningens bestyrelse Advkat Jørn Ankær Thmsen Direktør Agnete Raaschu-Nielsen Grrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkebrgvej Frederiksberg 8000 Århus C Adm. direktør Lars Furnais Teknisk direktør Birgitte Brinch Madsen Saint-Gbain Distributin Denmark A/S Maersk FPSOs Park Allé 370 A.P. Møller Mærsk A/S 2605 Brøndby Esplanaden København K Direktør Walther V. Paulsen Direktør Jens Peter Tft Tubrg Havnepark 20, 2. th. tft advice aps 2900 Hellerup Sankt Annæ Plads København K. 4. Freningens investeringsfrvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Se punkt 25. Investeringsfrvaltningsselskab. 5. Freningens revisr KPMG Statsautriseret Revisinspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Pstbks Frederiksberg CVR-nr Freningens tilsynsmyndighed Finanstilsynet Tlf Århusgade 110 Fax København Ø 7. Freningens finanskalender August 2013: Halvårsrapprt Marts 2014: Årsrapprt 2013 April 2014: Ordinær generalfrsamling. 8. Afdelingerne Afdelingernes investeringsfrhld, risici m.v. Afdelingerne Flexinvest Aktier, Flexinvest Danske Obligatiner, Flexinvest Krte Obligatiner g Flexinvest Udenlandske Obligatiner er stiftet den 30. juni Afdelingerne Flexinvest Fnde g Flexinvest Lange Obligatiner er stiftet den 13. januar Afdelingerne er udlddende g certifikatudstedende. Afdelingerne henvender sig til Danske Bank A/S g hermed kncernfrbundne selskaber, samt til investrer, hvis midler investeres i afdelingerne af eller via kapitalfrvaltningsenheder i Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber i henhld til en aftale mellem investr g kapitalfrvaltningsenheden. 6

8 Desuden henvender afdelingerne sig til investrer, der investerer i afdelingerne i henhld til en strkundeaftale med Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber, samt til investeringsinstitutter/funds, der administreres af investeringsfrvaltningsselskaber/fund managementselskaber.l. i Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber. Freningens bestyrelse har fastlagt en SRI-plitik (Scially Respnsible Investments), sm indebærer, at freningens g dermed afdelingernes investeringer screenes ud fra UN Human Rights Nrms fr Business samt yderligere et antal internatinale nrmer tiltrådt af en række stater. Yderligere plysninger m de i afdelingsafsnittene mtalte kvantitative grænser g m de metder, investeringsfrvaltningsselskabet anvender med henblik på at sikre verhldelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kntakte Danske Invest Management A/S. Investr kan desuden få plysning m den seneste udvikling i de vigtigste risici g afkast fr kategrierne af de enkelte instrumenter i afdelingerne. Afdeling Flexinvest Aktier Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer glbalt i aktier, herunder danske aktier. Ved aktier frstås gså værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lv m investeringsfreninger m.v. 3, stk. 1. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre freninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lv m investeringsfreninger m.v. Afdelingen kan fr p til 20 pct. af sin frmue fretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i krte bligatiner, i indskud i kreditinstitutter samt i andre freninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lv m investeringsfreninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, krte bligatiner eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingen kan investere på markeder sm angivet i 120, stk. 1 i lv m investeringsfreninger m.v. Afdelingens midler placeres frtrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af Wrld Federatin f Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Assciate Members af Federatin f Eurpean Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat gdkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser eller markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter frudgående vurdering af, at markederne lever p til en nærmere standard, jf. retningslinjerne herm fra Finanstilsynet. De således gdkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. vennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere p til 10 pct. af frmuen i unterede aktier, bligatiner g pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lv m investeringsfreninger m.v. 120, stk. 4. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 21, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingens teretiske tracking errr tilstræbes maksimalt at udgøre 8 pct.-pint målt ud fra nedenstående sammensatte, indikative indeks, hvr vægtene er angivet i parentes, g hvr der fretages årlig rebalancering: NASDAQ OMX Cpenhagen Benchmark Index (10 pct.) Mrgan Stanley Capital Internatinal Eurpe Index inkl. nettudbytter (60 pct.) Mrgan Stanley Capital Internatinal USA Index inkl. nettudbytter (25 pct.) Mrgan Stanley Capital Internatinal Japan Index inkl. nettudbytter (5 pct.) 7

9 Den teretiske tracking errr beregnes i en risikstyringsmdel g vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan verstige det anførte maksimum. Tracking errr afspejler, hvr tæt en afdeling følger sit benchmark fr den enkelte værdipapirklasse. - Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter skal ske på dækket basis. Der må kun anvendes futures på gdkendte aktieindeks, g bruttekspneringen må ikke verstige 15 pct. Tildelte afledte finansielle instrumenter kan dg behldes. - Der investeres ikke aktivt i unterede værdipapirer, men tildelte unterede værdipapirer g afnterede værdipapirer kan behldes. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Bestyrelsen har ikke fastsat et benchmark fr afdelingen. Dg har bestyrelsen, sm beskrevet venfr, fastsat et sammensat, indikativt benchmark, md hvilket afdelingens risik fastlægges. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Aktier Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) -39,85 29,79 21,71-9,38 20,45 Standardafvigelse, prcentpint 21,33 18,07 10,36 14,03 9,06 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at mdpartsrisik, risik vedr. ekspnering md udlandet, risik vedr. nye markeder/emerging markets, risik vedr. udsving på aktiemarkedet, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g valutarisik, sm nærmere beskrevet under punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Danske Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen - Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: Afdelingens samlede renterisik målt sm krrigeret varighed tilstræbes ikke at verstige 7 år. 8

10 - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Afdelingen kan investere i erhvervsbligatiner med en rating på Baa3 (Mdy s)/bbb- (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Afdelingen kan dg uanset ratingkategri investere p til 10 pct. af sin frmue i ansvarlig kapital nteret på en børs inden fr EU/EØS. Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af frmuen i en enkelt udsteder. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Danske Obligatiner Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) 6,64 6,58 5,76 6,00 5,33 Standardafvigelse, prcentpint 5,45 1,81 3,39 3,20 2,32 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Fnde Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afkastet søges under hensyntagen til risikfrhldene ptimeret med henblik på at pnå højest mulige udldning til investrerne. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: 9

11 - Afdelingens samlede renterisik målt sm krrigeret varighed tilstræbes ikke at verstige 8 år. - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Erhvervsbligatiner, sm ikke er statsgaranterede, skal ved køb have en rating på Aa (Mdy s)/aaa (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Aa/Aaa, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Den samlede investering i erhvervsbligatiner må maksimalt udgøre 20 pct. af afdelingens frmue. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse siden etableringen fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Fnde Jun.- dec ) Afdelingens afkast, pct. p.a. 2) 3,82 3,33 3,94 3,22 Standardafvigelse, prcentpint 3) 1,69 1,72 0,56 1) Angivelsen fr periden juni december 2009 er ikke mregnet til p.a. 2) Afkastet udtrykker, hvr meget 100 kr. investeret i juni 2009 henhldsvis ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. 3) Standardafvigelsen er ikke beregnet fr periden juni - december2009, da beregning fr en krtere peride end et år indebærer fr str usikkerhed. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Krte Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Investering skal ske i et sådant frhld, at behldningens beregnede varighed er maksimalt tre år. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. 10

12 Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Afdelingen kan investere i erhvervsbligatiner med en rating på Baa3 (Mdy s)/bbb- (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Afdelingen kan dg uanset ratingkategri investere p til 10 pct. af afdelingens frmue i ansvarlig kapital nteret på en børs inden fr EU/EØS. Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af frmuen i en enkelt udsteder. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Krte Obligatiner Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) 4,68 5,97 2,96 2,42 2,92 Standardafvigelse, prcentpint 2,29 0,48 0,95 1,28 0,62 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Lange Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Investering skal ske i et sådant frhld, at behldningens beregnede varighed er på mindst fem år. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2-3 angivne rammer fr investering i frdringer m.v. 11

13 Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Afdelingen kan investere i erhvervsbligatiner med en rating på Baa3 (Mdy s)/bbb- (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Afdelingen kan dg uanset ratingkategri investere p til 10 pct. af afdelingens frmue i ansvarlig kapital nteret på en børs inden fr EU/EØS. Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af frmuen i en enkelt udsteder. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse siden etableringen fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Lange Obligatiner Jun.- dec Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) 6,51 6,55 10,06 5,83 Standardafvigelse, prcentpint 3) 4,56 4,70 4,32 1) Angivelsen fr periden juni december 2009 er ikke mregnet til p.a. 2) Afkastet udtrykker, hvr meget 100 kr. investeret i juni 2009 henhldsvis ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. 3) Standardafvigelsen er ikke beregnet fr periden juni - december2009, da beregning fr en krtere peride end et år indebærer fr str usikkerhed. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Udenlandske Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i udenlandske bligatiner, herunder i statsbligatiner udstedt af lande med en høj kreditrating g i statsbligatiner udstedt af emerging markets-lande, dvs. lande med lav kreditrating, samt i bligatiner g lignende udstedt af kreditinstitutiner g erhvervsvirksmheder med såvel høj sm lav kreditrating. Obligatinerne kan være udstedt i frskellige udenlandske valutaer, ligesm bligatinerne kan have såvel krt sm lang varighed. Afdelingen kan herunder investere i ikke-børsnterede amerikanske virksmhedsbligatiner, der handles på OTC-Fixed Incme-markedet, sm er reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatry Authrity) g indirekte af SEC via gdkendelse af mæglerne. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre freninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lv m investeringsfreninger m.v. De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Incme-markedet, er af vidt frskellig kvalitet g pfylder alene de almindelige amerikanske betingelser fr udstedelse af virksmhedsbligatiner. 12

14 I det mfang afdelingen investerer i amerikanske virksmhedsbligatiner handlet på OTC-Fixed Incme-markedet, skal disse på investeringstidspunktet pfylde nedenstående: 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mi. USD eller mdværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard & Pr s) henhldsvis Caa3 (Mdy s), dg kan p til 10 pct. af afdelingens frmue investeres i ikke-ratede bligatiner. 3. Regelmæssig prisstillelse hs mindst t internatinale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingens investeringer kan indebære en høj kreditrisik, idet der kan investeres i bligatiner, hvr udstederen g/eller udstedelsen betegnes speculative grade eller high yield, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Pr s) eller Baa3 (Mdy s). Generelt tilstræbes der i afdelingen str spredning på segmenter g udstedere. Afdelingen må i high yieldvirksmhedsbligatiner eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksmhed g indtil 5 pct. i samme emissin. Afhængig af frventningerne til de frskellige dele af det glbale bligatinsmarked g til valutafrhldene vil afdelingens prteføljesammensætning variere en del ver tiden. Afdelingen kan inden fr sit investeringsmråde investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer m.v. sm nævnt i lv m investeringsfreninger m.v. 128, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lvs 129 g sm specificeret i tillæg A til vedtægterne. Afdelingen kan investere på markeder sm angivet i 120, stk. 1 i lv m investeringsfreninger m.v. Afdelingens midler placeres frtrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af Wrld Federatin f Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Assciate Members af Federatin f Eurpean Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat gdkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser eller markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter frudgående vurdering af, at markederne lever p til en nærmere standard, jf. retningslinjerne herm fra Finanstilsynet. De således gdkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. vennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere p til 10 pct. af frmuen i unterede bligatiner g pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lv m investeringsfreninger m.v. 120, stk. 4. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingens samlede renterisik målt sm krrigeret varighed tilstræbes ikke at verstige 7 år. - Afdelingen må ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner. - Afledte finansielle instrumenter på såvel dækket sm ikke-dækket basis kan peridevis anvendes i den verrdnede prteføljestyring. - Afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis kan maksimalt udgøre 100 pct. af afdelingens frmue. Anvendelse kan ske vedrørende alle instrumenttyper inden fr afdelingens investeringsmråde g indebærer en øget ekspnering, hvilket vil medføre en frøgelse af afdelingens mulighed fr såvel gevinst sm tab. - Afdelingens investeringer vil sm udgangspunkt være valutaafdækkede md DKK, dg med undtagelse af eventuelle investeringer i emerging markets-bligatiner udstedt i lkal valuta, men der kan dg være åbne valutadispsitiner på indtil 5 pct. af frmuen. 13

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Prospekt. for. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Prospekt for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark ValueInvest Global ekskl. udbytte for 2014 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger

Prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fælles prospekt for 35 afdelinger Prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fælles prospekt for 35 afdelinger Indhold AFSNIT I FORENINGEN... 4 AFSNIT II AFDELINGERNE... 8 2.3 Obligationsafdelinger... 11 Risikofaktorer ved investering

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere