Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger"

Transkript

1 PROSPEKT Investeringsfreningen Danske Invest Select Fællesprspekt fr 6 Flexinvest-afdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsfreningen Danske Invest Engrs Flexinvest Aktier Flexinvest Danske Obligatiner Flexinvest Fnde Flexinvest Krte Obligatiner Flexinvest Lange Obligatiner Flexinvest Udenlandske Obligatiner 26. juni 2013

2 Indhldsfrtegnelse Ansvar fr prspektet...3 Uafhængig revisrs erklæring m prspektet...4 Freningen Freningens navn, adresse m.v Freningens frmål Freningens bestyrelse Freningens investeringsfrvaltningsselskab Freningens revisr Freningens tilsynsmyndighed Freningens finanskalender...6 Afdelingernes investeringsfrhld, risici m.v Afdelingerne...6 Afdeling Flexinvest Aktier...7 Afdeling Flexinvest Danske Obligatiner...8 Afdeling Flexinvest Fnde...9 Afdeling Flexinvest Krte Obligatiner...10 Afdeling Flexinvest Lange Obligatiner...11 Afdeling Flexinvest Udenlandske Obligatiner Risikfrhld g risikfaktrer Den typiske investr i afdelingerne Afdelingernes FT-nr., ISIN-kder g SE-nr Afkast, udbytte, skattefrhld m.v Afkast, udbytte g kursændringer Skatte- g afgiftsregler fr afdelingerne Beskatning hs medlemmerne...18 Tegning g tegningsmkstninger Tegningskurs Tegningssted Løbende emissin Betaling fr tegning g pbevaring Emissins- g indløsningspriser m.v Omsætning, indløsning g indløsningsmkstninger Omsættelighed g indløsning Optagelse til handel Freningsandelenes registrering, størrelse g kursangivelse Negtiabilitet...20 Drift, samarbejdsparter g løbende mkstninger Administratin Investeringsfrvaltningsselskab Deptselskab Frmidler Prteføljerådgiver/prteføljefrvalter Årlige mkstninger i prcent (ÅOP)...24 Rettigheder, vedtægter, regnskabsfrhld m.v Ntering på navn Stemmeret g rettigheder Opløsning af freningen eller afdelingen Vedtægter, central investrinfrmatin, årsrapprt m.v Regnskabsaflæggelse Midlertidig finansiering Frmue...25 Bilag Bilag

3 Bilag Bilag

4 Ansvar fr prspektet fr Investeringsfreningen Danske Invest Select 6 Flexinvest-afdelinger Vi erklærer herved, at plysningerne i prspektet s bekendt er rigtige, g at prspektet s bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne frvanske det billede, sm prspektet skal give, herunder at alle relevante plysninger i bestyrelsesprtkller, revisinsprtkller g andre interne dkumenter er medtaget i prspektet, g at prspektet s bekendt indehlder enhver væsentlig plysning, sm kan have betydning fr afdelingernes ptentielle medlemmer. Kgs. Lyngby, den 26. juni 2013 Bestyrelse: Jørn Ankær Thmsen Frmand Agnete Raaschu-Nielsen næstfrmand Lars Furnais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Tft Investeringsfrvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Finn Kjærgård knst. adm. direktør Rbert Mikkelstrup underdirektør Jørgen Pagh underdirektør 3

5 Uafhængig revisrs erklæring m prspektet fr Investeringsfreningen Danske Invest Select Flexinvest-afdelinger Til ptentielle medlemmer i 6 Flexinvest-afdelinger under Investeringsfreningen Danske Invest Select Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede prspekt dateret den 26. juni 2013, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v. Freningens ledelse har ansvaret fr prspektet g fr indhldet g præsentatinen af plysningerne heri g har afgivet særskilt erklæring herm. Vres ansvar er på grundlag af vres arbejde at udtrykke en knklusin m, hvrvidt prspektet indehlder de delelementer, der er krævet i 3 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v., samt hvrvidt plysninger af regnskabsmæssig karakter er krrekt gengivet fra årsrapprten fr 2012 g fra halvårsrapprten pr. 30. juni Det udførte arbejde Vi har udført vres arbejde i verensstemmelse med den internatinale standard m erklæringspgaver med sikkerhed g yderligere krav ifølge dansk revisrlvgivning med henblik på at pnå høj grad af sikkerhed fr vres knklusin. Sm led i vres arbejde har vi gennemlæst prspektet g vurderet, m prspektet indehlder de i 3 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2012 krævede delelementer til danske UCITS prspekter, samt at prspektets plysninger af regnskabsmæssig karakter er krrekt gengivet fra den af s reviderede årsrapprt fr 2012 samt fra halvårsrapprten pr. 30. juni 2012, der ikke har været genstand fr revisin eller review. Efter sædvanlig praksis mfatter denne erklæring ikke ledelsens vurderinger. Det er vres pfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag fr vres knklusin. Knklusin Det er vres pfattelse, at prspektet indehlder de delelementer, der er krævet i 3 6 i bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v. prspekter, samt at plysninger af regnskabsmæssig karakter er krrekt gengivet fra årsrapprten fr 2012 samt fra halvårsrapprten pr. 30. juni 2012, der ikke har været genstand fr revisin eller review. Supplerende plysning vedrørende frhld i prspektet Uden at mdificere vres knklusin skal vi henvise til ledelsens beskrivelse af afdelingernes investeringsfrhld g risici i punkt 8 g afdelingernes risikfrhld g risikfaktrer i punkt 9. Her beskrives bl.a. afdelingernes risikprfil samt de franstaltninger i frm af restriktiner i prteføljesammensætningen, sm ledelsen har besluttet fr at fasthlde afdelingernes risikprfil. København, den 26. juni 2013 KPMG Statsautriseret Revisinspartnerselskab Per Gunslev statsautriseret revisr Anja Bjørnhlt Lüthcke statsautriseret revisr 4

6 Tegningsbetingelser fr Investeringsfreningen Danske Invest Select 6 Flexinvest-afdelinger Bestyrelsen fr Investeringsfreningen Danske Invest Select har den 26. juni 2012 gdkendt, at freningsandele i afdelingerne Flexinvest Aktier Flexinvest Danske Obligatiner Flexinvest Fnde Flexinvest Krte Obligatiner Flexinvest Lange Obligatiner Flexinvest Udenlandske Obligatiner udbydes i løbende tegning uden fastsat højeste beløb på nedenstående betingelser, sm ffentliggøres den 1. juli Prspektet erstatter det hidtil gældende prspekt fr afdelingerne. Dette prspekt henvender sig til danske investrer g er udarbejdet i verensstemmelse med danske regler g lvgivning, herunder bekendtgørelse nr af 14. december 2012 m plysninger i prspekter fr danske UCITS m.v. Prspektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhld til kapitel 11 i lv m investeringsfreninger m.v. Prspektet er ikke gdkendt af eller registreret hs udenlandske myndigheder med henblik på salg g markedsføring af andelene uden fr Danmark. Andelene må ikke udbydes eller sælges i USA g Canada, g prspektet må ikke udleveres til investrer hjemmehørende i disse lande. Oplysningerne i dette prspekt kan ikke betragtes sm rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre frhld. Investrer pfrdres til at søge individuel rådgivning m egne investeringsmæssige g dertil knyttede frhld. Ethvert frhld mtalt i nærværende prspekt, herunder investeringsstrategi g risikprfil, kan inden fr lvgivningens g vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. 1. Freningens navn, adresse m.v. Investeringsfreningen Danske Invest Select Parallelvej Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Freningen er stiftet den 10. april Freningen Freningens afdelinger markedsføres under binavnet Investeringsfreningen Danske Invest Engrs. Freningen er registreret i Finanstilsynet under FT nr g i Det Centrale Virksmhedsregister under CVR-nr Freningen kan mfatte såvel certifikatudstedende sm kntførende afdelinger. 2. Freningens frmål Freningens frmål er fra en videre kreds eller ffentligheden at mdtage midler, sm under iagttagelse af et princip m risikspredning anbringes i værdipapirer i verensstemmelse med reglerne i kapitel 13 g 14 i lv m investeringsfreninger m.v., g på frlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af frmuen med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes 16. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der pnås et tilfredsstillende afkast. 5

7 3. Freningens bestyrelse Advkat Jørn Ankær Thmsen Direktør Agnete Raaschu-Nielsen Grrissen Federspiel Hauchsvej 8 Silkebrgvej Frederiksberg 8000 Århus C Adm. direktør Lars Furnais Teknisk direktør Birgitte Brinch Madsen Saint-Gbain Distributin Denmark A/S Maersk FPSOs Park Allé 370 A.P. Møller Mærsk A/S 2605 Brøndby Esplanaden København K Direktør Walther V. Paulsen Direktør Jens Peter Tft Tubrg Havnepark 20, 2. th. tft advice aps 2900 Hellerup Sankt Annæ Plads København K. 4. Freningens investeringsfrvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Se punkt 25. Investeringsfrvaltningsselskab. 5. Freningens revisr KPMG Statsautriseret Revisinspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Pstbks Frederiksberg CVR-nr Freningens tilsynsmyndighed Finanstilsynet Tlf Århusgade 110 Fax København Ø 7. Freningens finanskalender August 2013: Halvårsrapprt Marts 2014: Årsrapprt 2013 April 2014: Ordinær generalfrsamling. 8. Afdelingerne Afdelingernes investeringsfrhld, risici m.v. Afdelingerne Flexinvest Aktier, Flexinvest Danske Obligatiner, Flexinvest Krte Obligatiner g Flexinvest Udenlandske Obligatiner er stiftet den 30. juni Afdelingerne Flexinvest Fnde g Flexinvest Lange Obligatiner er stiftet den 13. januar Afdelingerne er udlddende g certifikatudstedende. Afdelingerne henvender sig til Danske Bank A/S g hermed kncernfrbundne selskaber, samt til investrer, hvis midler investeres i afdelingerne af eller via kapitalfrvaltningsenheder i Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber i henhld til en aftale mellem investr g kapitalfrvaltningsenheden. 6

8 Desuden henvender afdelingerne sig til investrer, der investerer i afdelingerne i henhld til en strkundeaftale med Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber, samt til investeringsinstitutter/funds, der administreres af investeringsfrvaltningsselskaber/fund managementselskaber.l. i Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber. Freningens bestyrelse har fastlagt en SRI-plitik (Scially Respnsible Investments), sm indebærer, at freningens g dermed afdelingernes investeringer screenes ud fra UN Human Rights Nrms fr Business samt yderligere et antal internatinale nrmer tiltrådt af en række stater. Yderligere plysninger m de i afdelingsafsnittene mtalte kvantitative grænser g m de metder, investeringsfrvaltningsselskabet anvender med henblik på at sikre verhldelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kntakte Danske Invest Management A/S. Investr kan desuden få plysning m den seneste udvikling i de vigtigste risici g afkast fr kategrierne af de enkelte instrumenter i afdelingerne. Afdeling Flexinvest Aktier Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer glbalt i aktier, herunder danske aktier. Ved aktier frstås gså værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, jf. lv m investeringsfreninger m.v. 3, stk. 1. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre freninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lv m investeringsfreninger m.v. Afdelingen kan fr p til 20 pct. af sin frmue fretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i krte bligatiner, i indskud i kreditinstitutter samt i andre freninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lv m investeringsfreninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, krte bligatiner eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingen kan investere på markeder sm angivet i 120, stk. 1 i lv m investeringsfreninger m.v. Afdelingens midler placeres frtrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af Wrld Federatin f Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Assciate Members af Federatin f Eurpean Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat gdkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser eller markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter frudgående vurdering af, at markederne lever p til en nærmere standard, jf. retningslinjerne herm fra Finanstilsynet. De således gdkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. vennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere p til 10 pct. af frmuen i unterede aktier, bligatiner g pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lv m investeringsfreninger m.v. 120, stk. 4. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 21, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingens teretiske tracking errr tilstræbes maksimalt at udgøre 8 pct.-pint målt ud fra nedenstående sammensatte, indikative indeks, hvr vægtene er angivet i parentes, g hvr der fretages årlig rebalancering: NASDAQ OMX Cpenhagen Benchmark Index (10 pct.) Mrgan Stanley Capital Internatinal Eurpe Index inkl. nettudbytter (60 pct.) Mrgan Stanley Capital Internatinal USA Index inkl. nettudbytter (25 pct.) Mrgan Stanley Capital Internatinal Japan Index inkl. nettudbytter (5 pct.) 7

9 Den teretiske tracking errr beregnes i en risikstyringsmdel g vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der således kan verstige det anførte maksimum. Tracking errr afspejler, hvr tæt en afdeling følger sit benchmark fr den enkelte værdipapirklasse. - Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter skal ske på dækket basis. Der må kun anvendes futures på gdkendte aktieindeks, g bruttekspneringen må ikke verstige 15 pct. Tildelte afledte finansielle instrumenter kan dg behldes. - Der investeres ikke aktivt i unterede værdipapirer, men tildelte unterede værdipapirer g afnterede værdipapirer kan behldes. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Bestyrelsen har ikke fastsat et benchmark fr afdelingen. Dg har bestyrelsen, sm beskrevet venfr, fastsat et sammensat, indikativt benchmark, md hvilket afdelingens risik fastlægges. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Aktier Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) -39,85 29,79 21,71-9,38 20,45 Standardafvigelse, prcentpint 21,33 18,07 10,36 14,03 9,06 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at mdpartsrisik, risik vedr. ekspnering md udlandet, risik vedr. nye markeder/emerging markets, risik vedr. udsving på aktiemarkedet, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g valutarisik, sm nærmere beskrevet under punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Danske Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen - Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: Afdelingens samlede renterisik målt sm krrigeret varighed tilstræbes ikke at verstige 7 år. 8

10 - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Afdelingen kan investere i erhvervsbligatiner med en rating på Baa3 (Mdy s)/bbb- (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Afdelingen kan dg uanset ratingkategri investere p til 10 pct. af sin frmue i ansvarlig kapital nteret på en børs inden fr EU/EØS. Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af frmuen i en enkelt udsteder. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Danske Obligatiner Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) 6,64 6,58 5,76 6,00 5,33 Standardafvigelse, prcentpint 5,45 1,81 3,39 3,20 2,32 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Fnde Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afkastet søges under hensyntagen til risikfrhldene ptimeret med henblik på at pnå højest mulige udldning til investrerne. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: 9

11 - Afdelingens samlede renterisik målt sm krrigeret varighed tilstræbes ikke at verstige 8 år. - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Erhvervsbligatiner, sm ikke er statsgaranterede, skal ved køb have en rating på Aa (Mdy s)/aaa (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Aa/Aaa, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Den samlede investering i erhvervsbligatiner må maksimalt udgøre 20 pct. af afdelingens frmue. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse siden etableringen fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Fnde Jun.- dec ) Afdelingens afkast, pct. p.a. 2) 3,82 3,33 3,94 3,22 Standardafvigelse, prcentpint 3) 1,69 1,72 0,56 1) Angivelsen fr periden juni december 2009 er ikke mregnet til p.a. 2) Afkastet udtrykker, hvr meget 100 kr. investeret i juni 2009 henhldsvis ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. 3) Standardafvigelsen er ikke beregnet fr periden juni - december2009, da beregning fr en krtere peride end et år indebærer fr str usikkerhed. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Krte Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Investering skal ske i et sådant frhld, at behldningens beregnede varighed er maksimalt tre år. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. 10

12 Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Afdelingen kan investere i erhvervsbligatiner med en rating på Baa3 (Mdy s)/bbb- (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Afdelingen kan dg uanset ratingkategri investere p til 10 pct. af afdelingens frmue i ansvarlig kapital nteret på en børs inden fr EU/EØS. Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af frmuen i en enkelt udsteder. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Krte Obligatiner Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) 4,68 5,97 2,96 2,42 2,92 Standardafvigelse, prcentpint 2,29 0,48 0,95 1,28 0,62 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Lange Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i rentebærende bligatiner, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden fr et EU/EØS-land, skal markedet være mfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden fr et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The Wrld Federatin f Exchanges g befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligatinerne skal være denmineret i danske krner. Investering skal ske i et sådant frhld, at behldningens beregnede varighed er på mindst fem år. Afdelingen kan investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dg således, at en sådan investering frdeles på værdipapirer fra mindst 6 frskellige emissiner, g at værdipapirerne fra en g samme emissin ikke verstiger 30 pct. af afdelingens frmue. Afdelingen kan ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner g kan højst investere 50 pct. af sin frmue i erhvervsbligatiner. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2-3 angivne rammer fr investering i frdringer m.v. 11

13 Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Ved investering i erhvervsbligatiner gælder følgende: Afdelingen kan investere i erhvervsbligatiner med en rating på Baa3 (Mdy s)/bbb- (Standard & Pr s) eller højere. Er ratingen frskellig, er det den laveste rating, der afgør, m ratingkriteriet er pfyldt. Obligatiner, sm afdelingen har investeret i, g sm efterfølgende nedjusteres til en ratingkategri lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. Afdelingen kan dg uanset ratingkategri investere p til 10 pct. af afdelingens frmue i ansvarlig kapital nteret på en børs inden fr EU/EØS. Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af frmuen i en enkelt udsteder. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse siden etableringen fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Lange Obligatiner Jun.- dec Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) 6,51 6,55 10,06 5,83 Standardafvigelse, prcentpint 3) 4,56 4,70 4,32 1) Angivelsen fr periden juni december 2009 er ikke mregnet til p.a. 2) Afkastet udtrykker, hvr meget 100 kr. investeret i juni 2009 henhldsvis ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. 3) Standardafvigelsen er ikke beregnet fr periden juni - december2009, da beregning fr en krtere peride end et år indebærer fr str usikkerhed. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at enkeltlanderisik, kreditrisik, mdpartsrisik, bligatinsmarkedsrisik, risik vedr. selskabsspecifikke frhld g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. Afdeling Flexinvest Udenlandske Obligatiner Vedtægtsbestemt investeringsmråde Afdelingen investerer i udenlandske bligatiner, herunder i statsbligatiner udstedt af lande med en høj kreditrating g i statsbligatiner udstedt af emerging markets-lande, dvs. lande med lav kreditrating, samt i bligatiner g lignende udstedt af kreditinstitutiner g erhvervsvirksmheder med såvel høj sm lav kreditrating. Obligatinerne kan være udstedt i frskellige udenlandske valutaer, ligesm bligatinerne kan have såvel krt sm lang varighed. Afdelingen kan herunder investere i ikke-børsnterede amerikanske virksmhedsbligatiner, der handles på OTC-Fixed Incme-markedet, sm er reguleret af FINRA (Financial Industry Regulatry Authrity) g indirekte af SEC via gdkendelse af mæglerne. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre freninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 124 i lv m investeringsfreninger m.v. De værdipapirer, der handles på OTC-Fixed Incme-markedet, er af vidt frskellig kvalitet g pfylder alene de almindelige amerikanske betingelser fr udstedelse af virksmhedsbligatiner. 12

14 I det mfang afdelingen investerer i amerikanske virksmhedsbligatiner handlet på OTC-Fixed Incme-markedet, skal disse på investeringstidspunktet pfylde nedenstående: 1. Udstedelsen skal have en kursværdi på mindst 100 mi. USD eller mdværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering, der ikke er lavere end CCC- (Standard & Pr s) henhldsvis Caa3 (Mdy s), dg kan p til 10 pct. af afdelingens frmue investeres i ikke-ratede bligatiner. 3. Regelmæssig prisstillelse hs mindst t internatinale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingens investeringer kan indebære en høj kreditrisik, idet der kan investeres i bligatiner, hvr udstederen g/eller udstedelsen betegnes speculative grade eller high yield, dvs. har en rating lavere end BBB- (Standard & Pr s) eller Baa3 (Mdy s). Generelt tilstræbes der i afdelingen str spredning på segmenter g udstedere. Afdelingen må i high yieldvirksmhedsbligatiner eje indtil 5 pct. udstedt af samme virksmhed g indtil 5 pct. i samme emissin. Afhængig af frventningerne til de frskellige dele af det glbale bligatinsmarked g til valutafrhldene vil afdelingens prteføljesammensætning variere en del ver tiden. Afdelingen kan inden fr sit investeringsmråde investere ver 35 pct. af sin frmue i værdipapirer m.v. sm nævnt i lv m investeringsfreninger m.v. 128, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lvs 129 g sm specificeret i tillæg A til vedtægterne. Afdelingen kan investere på markeder sm angivet i 120, stk. 1 i lv m investeringsfreninger m.v. Afdelingens midler placeres frtrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af Wrld Federatin f Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Assciate Members af Federatin f Eurpean Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat gdkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser eller markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter frudgående vurdering af, at markederne lever p til en nærmere standard, jf. retningslinjerne herm fra Finanstilsynet. De således gdkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. vennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere p til 10 pct. af frmuen i unterede bligatiner g pengemarkedsinstrumenter m.v., jf. lv m investeringsfreninger m.v. 120, stk. 4. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Afdelingen pfylder de i aktieavancebeskatningslvens 22, stk. 2 3 angivne rammer fr investering. Restriktiner g præciseringer vedrørende prteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktiner g præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingens samlede renterisik målt sm krrigeret varighed tilstræbes ikke at verstige 7 år. - Afdelingen må ikke investere i præmiebligatiner eller knvertible bligatiner. - Afledte finansielle instrumenter på såvel dækket sm ikke-dækket basis kan peridevis anvendes i den verrdnede prteføljestyring. - Afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis kan maksimalt udgøre 100 pct. af afdelingens frmue. Anvendelse kan ske vedrørende alle instrumenttyper inden fr afdelingens investeringsmråde g indebærer en øget ekspnering, hvilket vil medføre en frøgelse af afdelingens mulighed fr såvel gevinst sm tab. - Afdelingens investeringer vil sm udgangspunkt være valutaafdækkede md DKK, dg med undtagelse af eventuelle investeringer i emerging markets-bligatiner udstedt i lkal valuta, men der kan dg være åbne valutadispsitiner på indtil 5 pct. af frmuen. 13

15 - Afdelingen må investere indtil 50 pct. af frmuen i andre afdelinger, såfremt disse er udlddende i henhld til ligningslvens 16 C, g såfremt de udelukkende, jf. kildeskattelvens 65, stk. 8, investerer i frdringer mfattet af kursgevinstlven g i afledte finansielle instrumenter efter Finanstilsynets regler herm. Restriktinerne g præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning g vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fasthlder sin risikprfil. Benchmark g afkast Afdelingen har intet benchmark. Afdelingens afkast g standardafvigelse fr de seneste fem år fremgår af nedenstående skema. Standardafvigelse er et udtryk fr udsvingene i de månedlige afkast, sm indgår i beregningen af de angivne årlige afkast. Flexinvest Udenlandske Obligatiner Afdelingens afkast, pct. p.a. 1) -17,87 34,82 8,81 1,35 16,49 Standardafvigelse, prcentpint 15,52 6,88 4,80 7,74 3,87 1) Afkastet udtrykker tillige, hvr meget 100 kr. investeret ved det pågældende års begyndelse har givet i resultat i frm af udbytte g kursgevinster. Kilde: Danske Invest. Bemærk, at histriske afkast ikke er en garanti fr fremtidige afkast. Risikfaktrer Investr skal i særlig grad være pmærksm på, at event-risik, kreditrisik, mdpartsrisik, risik vedrørende nye markeder/emerging markets, risik vedr. selskabsspecifikke frhld, bligatinsmarkedsrisik g renterisik, sm nærmere beskrevet i punkt 9. Risikfrhld g risikfaktrer, har indflydelse på investeringernes værdi. 9. Risikfrhld g risikfaktrer Sm ved enhver investering indebærer investering i andele i afdelingerne en risik fr, at investr lider et tab. Investr skal være pmærksm på, at investering i freningsandele ikke svarer til en kntantplacering, g at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfr på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. Af nedenstående skema fremgår den enkelte afdelings risikklasse angivet på en skala fra 1 til 7. Risikklassen angiver den typiske sammenhæng mellem risiken af g afkastmulighederne ved investering i afdelingen g er bestemt ud fra udsvingene i den enkelte afdelings indre værdi de seneste fem år g/eller repræsentative data. Placering i risikklasse 1 indikerer små kursudsving g dermed lav risik, typisk kmbineret med lavere afkast. Placering i risikklasse 7 indikerer stre kursudsving g dermed høj risik, typisk kmbineret med mulighed fr højere afkast. Vær pmærksm på, at en afdelings placering i en risikklasse ikke er knstant, men kan ændre sig med tiden, g at de histriske data, der ligger bag indplaceringen i en risikklasse, ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af den fremtidige risikprfil. Den til enhver tid senest beregnede risikklasse fremgår af afdelingens centrale investrinfrmatin, der er tilgængelig på Afdeling Aktuel risikklasse (skala 1 7) Flexinvest Aktier 6 Flexinvest Danske Obligatiner 3 Flexinvest Fnde 3 Flexinvest Krte Obligatiner 2 Flexinvest Lange Obligatiner 3 Flexinvest Udenlandske Obligatiner 4 14

16 Alt efter den enkelte afdelings investeringsmråde skal investr i relatin til investering være særligt pmærksm på nedenstående risikfaktrer (i upririteret rækkefølge), jf. angivelsen fr hver enkelt afdeling i punkt 8. Afdelingerne. Enkeltlanderisik: Ved investering i værdipapirer i et enkelt land ligger der en risik fr, at det finansielle marked i det pågældende land kan blive udsat fr specielle plitiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle øknmiske frhld i landet, herunder gså udvikling i det enkelte lands rente, påvirke investeringernes værdi. Kreditrisik: Inden fr frskellige bligatinstyper statsbligatiner, realkreditbligatiner, emerging markets-bligatiner, kreditbligatiner sv. er der en kreditrisik relateret til, m bligatinerne mdsvarer reelle værdier, g m stater, bligejere g virksmheder kan indfri deres gældsfrpligtelser. Ved investering i erhvervsbligatiner (bligatiner udstedt af erhvervsvirksmheder) kan der være risik fr, at udsteder får frringet sin rating g/eller ikke kan verhlde sine frpligtelser. Kreditspænd udtrykker rentefrskellen mellem kreditbligatiner g traditinelle, sikre statsbligatiner udstedt i samme valuta g med samme løbetid, g viser den præmie, man sm investr får fr at påtage sig kreditrisiken. Mdpartsrisik: Ved placering i indlån, afledte finansielle instrumenter g deptbeviser, sm f.eks. ADRs g GDRs, m.v. kan der være risik fr, at mdparten ikke verhlder sine frpligtelser. Obligatinsmarkedsrisik: Det danske bligatinsmarked kan blive udsat fr specielle plitiske eller reguleringsmæssige tiltag, sm kan påvirke værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle øknmiske frhld i Danmark, herunder udviklingen i den danske rente, påvirke investeringernes værdi. Renterisik: Renteudviklingen varierer fra regin til regin g skal ses i sammenhæng med blandt andet inflatinsniveauet. Renteniveauet spiller en str rlle fr, hvr attraktivt det er at investere i blandt andet bligatiner, samtidig med at ændringer i renteniveauet kan give kursfald/-stigninger. Når renteniveauet stiger, kan det betyde kursfald. Begrebet varighed udtrykker blandt andet kursrisiken på de bligatiner, der investeres i. J lavere varighed, dest mere kursstabile er bligatinerne, hvis renten ændrer sig. Risik vedr. ekspnering md udlandet: Investering i velrganiserede g højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risik fr den samlede prtefølje end investering alene i enkeltlande/- emerging markets. Udenlandske markeder kan dg være mere usikre end det danske marked på grund af en frøget risik fr en kraftig reaktin på selskabsspecifikke, plitiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige g generelle øknmiske frhld. Endelig giver investeringer i udlandet en ekspnering md valutaer, sm kan have større eller mindre udsving i frhld til danske krner. Risik vedr. nye markeder/emerging markets: Begrebet nye markeder mfatter strt set alle lande i Latinamerika, Asien (ekskl. Japan, Hngkng g Singapre), Østeurpa g Afrika. Landene kan være kendetegnet ved plitisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativt usikker øknmisk udvikling samt aktie- g bligatinsmarkeder, sm er under udvikling. Investeringer på de nye markeder kan være frbundet med særlige risici, der ikke frekmmer på de udviklede markeder. Et ustabilt plitisk system indebærer en øget risik fr pludselige g grundlæggende mvæltninger inden fr øknmi g plitik. Fr investrer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver natinaliseres, at rådigheden ver aktiver begrænses, eller at der indføres statslige vervågnings- g kntrlmekanismer. Valutaerne er fte udsat fr stre g ufrudsete udsving. Ngle lande har enten allerede indført restriktiner med hensyn til udførsel af valuta eller kan gøre det med krt varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende sm følge af øknmiske g plitiske ændringer. Effekten kan gså være mere vedvarende. Risik vedr. selskabsspecifikke frhld: Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked g kan derved give et afkast, sm er meget frskelligt fra markedets. Frskydninger på valutamarkedet samt lvgivningsmæssige, knkurrencemæssige, markedsmæssige g likviditetsmæssige frhld vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da afdelingen på investeringstidspunktet kan investere p til 10 pct. i et enkelt selskab, kan værdien af afdelingen variere kraftigt sm følge af udsving i enkelte aktier. Selskaber kan gå knkurs, hvrved investeringen vil være tabt. Risik vedr. udsving på aktiemarkedet: Aktiemarkeder kan svinge meget g kan falde væsentligt. Udsving kan bl.a. være sm en reaktin på selskabsspecifikke, plitiske g reguleringsmæssige frhld samt sm en knsekvens af sektrmæssige, reginale, lkale eller generelle markedsmæssige g øknmiske frhld. Valutarisik: Investeringer i udenlandske værdipapirer giver ekspnering md valutaer, sm kan have større eller mindre udsving i frhld til danske krner. Derfr vil den enkelte afdelings kurs blive påvirket 15

17 af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer g danske krner. Afdelinger, sm investerer i danske aktier eller bligatiner har ingen direkte valutarisik, mens afdelinger sm investerer i eurpæiske aktier eller bligatiner har begrænset valutarisik. Afdelinger, hvr vi systematisk kurssikrer md danske krner, har en meget begrænset valutarisik. En sådan kurssikring vil fremgå af beskrivelsen af afdelingens investeringsmråde i punkt 8 under afsnittet Restriktiner g præciseringer vedr. prteføljesammensætningen. Ovenstående mtale af risikfaktrer er ikke udtømmende, idet andre faktrer ligeledes kan have indflydelse på fastsættelsen af investeringernes værdi. Desuden kan frskellige dele af investeringsmarkedet reagere frskelligt på disse frhld. 10. Den typiske investr i afdelingerne Den typiske investr i afdelingerne ønsker at drage frdel af den indbyggede risikspredning inden fr afdelingernes investeringsmråde frem fr selv at fretage enkeltinvesteringer g pbygge en individuel værdipapirprtefølje. Den typiske investr i afdelingerne betragter investeringen sm et element, der indgår i en samlet prtefølje. Den typiske investr i afdelingerne har indgået en strkundeaftale med Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber, eller er investeringsinstitutter/funds, der administreres af investeringsfrvaltningsselskaber/fund managementselskaber.l. i Danske Bank A/S eller hermed kncernfrbundne selskaber. Se endvidere skemaet nedenfr vedrørende andre typiske frhld. Afdeling Flexinvest Aktier Flexinvest Danske Obligatiner Flexinvest Fnde Flexinvest Krte Obligatiner Flexinvest Lange Obligatiner Flexinvest Udenlandske Obligatiner Typisk kapitalkategri Frie midler g pensinsmidler Frie midler g pensinsmidler Frie midler g pensinsmidler Frie midler g pensinsmidler Frie midler g pensinsmidler Frie midler g pensinsmidler Typisk investeringshrisnt, minimum Eventuelle særlige frhld 3 år - 3 år - 3 år Fr investrer, der ønsker høj udldning. 3 år - 3 år - 3 år Afdelingernes FT-nr., ISIN-kder g SE-nr. Afdeling FT-nr. ISIN-kde SE-nr. Flexinvest Aktier DK Flexinvest Danske Obligatiner DK Flexinvest Fnde DK Flexinvest Krte Obligatiner DK Flexinvest Lange Obligatiner DK Flexinvest Udenlandske Obligatiner DK

18 Afkast, udbytte, skattefrhld m.v. 12. Afkast, udbytte g kursændringer Det samlede afkast af investering i en afdeling kan frekmme sm udbytte g sm kursændring på freningsandelene. Udbytte beregnes g udbetales (udlddes) til medlemmerne af udlddende afdelinger efter de nedenfr beskrevne principper. Udlddende afdelinger benævnes i skattelvgivningen (ligningslvens 16 C) sm investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Kursændringer giver sig udslag i ændring af den aktuelle værdi af freningsandelene. Kursændringer på freningsandele kan være psitive eller negative g vil variere ver tiden. I det mfang afdelingen har indkmst af den pågældende art, fretager afdelingen udldning på grundlag af de i regnskabsåret indtjente renter, samt vederlag fr udlån af værdipapirer, indtjente udbytter fratrukket indehldt udbytteskat g tillagt tilbagebetalt udbytteskat samt låntagers betaling til långiver af dennes manglende udbytte ved aktieudlån, realiserede nettkursgevinster på aktier, realiserede nettkursgevinster på bligatiner g skatkammerbeviser, realiserede nettkursgevinster på valutaknti, nettkursgevinster ved afdelingens anvendelse af afledte finansielle instrumenter, beregnet efter lagerprincippet Inden udldning fragår afdelingens administratinsmkstninger. Udldningen pfylder de i ligningslvens 16 C anførte krav. I afdeling Flexinvest Fnde udbetales dg sm minimum et udbytte beregnet sm årets indtjente renter, realiserede nettkursgevinster af bligatiner (kun et psitivt nettresultat indgår) g erhvervede, skattepligtige nettkursgevinster ved anvendelsen af afledte finansielle instrumenter med fradrag af administratinsmkstninger. Sm følge af udbyttets sammensætning kan udbyttesatserne ventes at variere fra år til år. Udbyttesatsen kan nedrundes til nærmeste 0,1 pct. af freningsandelens pålydende værdi. Beløb, der sm følge af nedrunding ikke udlddes, fremføres til udldningspgørelsen i det efterfølgende år. I afdelingerne Flexinvest Fnde g Flexinvest Lange Obligatiner udlddes et acntudbytte i periden fra medi september til prim ktber i regnskabsåret på baggrund af den enkelte afdelings indtjente renter samt afhldte administratinsmkstninger fr periden 1. januar til 30. juni. Efter freningens rdinære generalfrsamling, hvr afdelingernes årsregnskaber, g herunder størrelsen af det samlede udbytte fr regnskabsåret, gdkendes, udbetales et restudbytte, beregnet sm frskellen mellem regnskabsårets rdinære udbytte g det udbetalte acntudbytte; se dg nedenfr. Eventuelle realiserede nettkursgevinster indgår alene i restudbyttet. Udbetaling sker til medlemmets pengeinstitutknt via VP Securities A/S, medmindre medlemmet har indgået en aftale m geninvestering af udbyttet. 17

19 De seneste fem års udbytteprcenter fremgår af nedenstående skema: Udbytteprcent Flexinvest Aktier 2,00 1,00 0,00 1,75 1,00 Flexinvest Danske Obligatiner 3,75 6,50 12,25 1,50 4,75 Flexinvest Fnde 2,25 1) 3,75 3,25 3,25 Flexinvest Krte Obligatiner 3,50 5,75 5,50 2,00 1,75 Flexinvest Lange Obligatiner 2,00 1) 7,75 4,00 10,75 Flexinvest Udenlandske Obligatiner 2,25 5,50 9,00 7,25 10,00 1) Afdelingen er prettet i løbet af året. Udbyttet vedrører en peride på mindre end 12 måneder. Bem.: Da stykstørrelsen fr afdelingernes freningsandele er 100 kr., angiver skemaet endvidere udbyttet i kr. pr. freningsandel. I periden fra første del af januar til freningens rdinære generalfrsamling kan afdelingerne efter bestyrelsens bestemmelse udstede freningsandele uden ret til udbytte (ex kupn) fr det fregående regnskabsår. 13. Skatte- g afgiftsregler fr afdelingerne Da afdelingerne følger vennævnte udldningsbestemmelser, er de selv fritaget fr skattebetaling, jf. selskabslvens 1, stk. 1, nr. 6. Fr afdeling Flexinvest Aktier vil udenlandske udbytter typisk blive beskattet med 15 pct. i kildelandet. Beskatningen afhænger af skattereglerne i kildelandet g af en eventuel dbbeltbeskatningsverenskmst indgået mellem Danmark g det pågældende land. 14. Beskatning hs medlemmerne Nedenfr gives en krt beskrivelse af de skattefrhld, der ved underskrivelsen af dette prspekt er gældende fr frskellige investrtyper. Oplysningerne er af generel karakter, hvrfr særregler g detaljer ikke mtales. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investrs situatin g kan ændre sig fremver sm følge af ændringer i lvgivningen eller investrs frhld. Såfremt der er tale m persners frie midler, beskattes udbytte efter reglerne i persnskattelven. Gevinst eller tab ved afståelse af andele i en afdeling beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningslven. Fr afdeling Flexinvest Aktier tilbagehldes acntskat af det af afdelingen udbetalte udbytte, da afdelingen ejer aktier. Midler under virksmhedsskatterdningen bør ikke placeres i udlddende freningsandele, da dette kan blive betragtet sm hævning af et tilsvarende beløb fra rdningen. Såfremt der er tale m pensinsmidler, beskattes afkast af andelene årligt efter lagerprincippet efter reglerne i pensinsafkastbeskatningslven. Såfremt der er tale m selskabers midler, indgår udbytte, avance g tab i selskabsindkmsten. Beskatning sker efter lagerprincippet. Fr afdeling Flexinvest Aktier tilbagehldes acntskat af det af afdelingen udbetalte udbytte, da afdelingen ejer aktier. Såfremt der er tale m fndes midler, vil der under visse frudsætninger være mulighed fr at vælge mellem realisatinsbeskatning g lagerbeskatning. Fr afdeling Flexinvest Aktier tilbagehldes acntskat af det af afdelingen udbetalte udbytte, da afdelingen ejer aktier. Ovennævnte beskatningsregler indebærer, at afkast pnået gennem investering i freningen beskattes efter ngenlunde tilsvarende principper, sm gælder ved direkte investering i værdipapirer. Yderligere infrmatin m reglerne kan indhentes hs freningen; fr mere deltaljeret infrmatin henvises dg til medlemmets egne rådgivere. Udbyttet specificeres af freningen i skattemæssige indkmstkategrier. Udbetaling af udbytte indberettes til skattemyndighederne. Endvidere indberettes køb g salg af andele samt års-ultimbehldninger til skattemyndighederne. 18

20 Fr investrer, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, gælder andre regler end de venfr anførte. Tegning g tegningsmkstninger 15. Tegningskurs Tegningskursen (emissinsprisen) fastsættes efter dbbeltprismetden (jf. 4 i Finanstilsynets bekendtgørelse m beregning af emissins- g indløsningspriser ved tegning g indløsning af andele i danske UCITS m.v.), sm afdelingens indre værdi med tillæg af et beløb (emissinstillægget) til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter (værdipapirer) g til nødvendige mkstninger ved emissinen. Den indre værdi beregnes ved at dividere medlemmernes frmues værdi på emissinstidspunktet med den nminelle værdi af de i afdelingen tegnede andele. Emissinstillæggets sammensætning g maksimale størrelse fremgår af Bilag 1. Den således beregnede emissinspris afrundes, jf. punkt 22. Freningsandelenes registrering, størrelse g kursangivelse. De angivne maksimale emissinstillæg kan verskrides i perider med usædvanlige markedsfrhld, sm medfører en stigning i øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter. Såfremt en sådan situatin pstår, vil freningen i den pågældende peride plyse m de knkrete emissinstillæg på Fr andele udstedt i periden fra prim januar indtil den rdinære generalfrsamling g udstedt uden ret til udbytte (ex kupn) fr det fregående regnskabsår, jf. punkt 12. Afkast, udbytte g kursændringer, fastsættes emissinsprisen i afdelingerne ved at dividere afdelingernes frmue efter fradrag af værdien af det beregnede g reviderede restudbytte fr det fregående regnskabsår med den nminelle værdi af cirkulerende andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer g de med emissinen frbundne mkstninger. 16. Tegningssted Danske Bank A/S Crprate Actins Hlmens Kanal København K. Tlf.: Fax: Samtlige bankens afdelinger kan ekspedere rdrer. Bestilling kan desuden fregå gennem alle øvrige pengeinstitutter g børsmæglerselskaber. Danske Bank er certifikatudstedende institut i frhld til VP Securities A/S. 17. Løbende emissin Andelene udbydes i løbende emissin uden fastsat højeste beløb til den aktuelt beregnede tegningskurs g med sædvanlige handelsmkstninger. 18. Betaling fr tegning g pbevaring Andele tegnet i løbende emissin afregnes på tredje bankdag efter tegningen samtidig med registrering af andelene på VP-knti. Det er gratis at få andelene pbevaret i dept hs deptselskabet eller andre danske pengeinstitutter. Ved ind- g udgang af andele betales dg sædvanlige VP-gebyrer. 19. Emissins- g indløsningspriser m.v. Danske Invest Management A/S plyser (med frbehld fr eventuelle markedsmæssige eller tekniske hindringer) aktuelle emissins- g indløsningspriser samt indre værdi. Kursplysninger kan desuden findes i visse dagblade samt på 19

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Afdeling Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted... 6 Afdeling Kommuner 4... 9 Afdeling Kommuner Europæiske Obligationer...

Afdeling Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted... 6 Afdeling Kommuner 4... 9 Afdeling Kommuner Europæiske Obligationer... PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 obligationsafdelinger Foreningen markedsføres under binavnet: Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for afdelingerne: - Flexinvest Danske Obligationer 2 - Flexinvest Korte Obligationer 2 Afdelingerne markedsføres

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika 4. december 2012 Ansvar

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Aktier... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- #/4(23(1+/*2)01(/+/*(/ "&/2,( #/4(23! &) (-+/* $-+.&%1(/ 2 9. september 2009 Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND CVR-NR. 71 91 36 19 ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Vldgade 107 DK-1552 København V Amager: Amagerbrgade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-mail:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Europa Aktier 3 Tegningsbetingelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Pension 3 Tegningsbetingelser for Afdeling Pension

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

H1 regnskab uden de store overraskelser

H1 regnskab uden de store overraskelser 11-212 12-212 1-213 2-213 3-213 4-213 5-213 6-213 7-213 8-213 9-213 1-213 5.11.213 Marks and Spencer PLC - Køb H1 regnskab uden de stre verraskelser Marks and Spencer PLC km med regnskab fr første halvår

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Obligationer... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport Årsrapprt --....,... A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Arsrapprt fr 01.04.2013-31.03.2014 Vest Administratinen A/S Gammel Vartv Vej 20 2900 Hellerup Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest

Generalforsamling 2007. Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Generalforsamling 2007 Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest Dagsorden for den fælles ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere