Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009."

Transkript

1 NOTAT 25. juni 2010 Ledige medlemmers skift af a-kasse J.nr. ADIR/1. kontor 1. Sammenfatning 948 ledige medlemmer skiftede a-kasse i 2009 Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i Antallet af a-kasseskift blandt ledige medlemmer har nogenlunde fulgt udviklingen i ledigheden i årene 2006 til Det vil sige, at der tilsyneladende i perioden har været en nogenlunde konstant andel af de ledighedsberørte, der har skiftet a-kasse under ledighed. Analysen viser i øvrigt: At de 948 a-kasseskift blandt ledige medlemmer i 2009 fordelte sig nogenlunde ligeligt på mænd og kvinder At medlemmer med under 2 års medlemskab er overrepræsenterede i gruppen af ledige, der har skiftet a-kasse, hvilket indikerer, at a-kasserne ikke i alle tilfælde indfrier de nye, ledige medlemmers forventninger At 5 pct. af de ledige medlemmer, der har skiftet a-kasse i 2009, svarende til 48 personer, har skiftet a-kasse 4 eller flere gange inden for 5 år. At over 60 pct. af de ledige medlemmers a-kasseskift kan henføres til Danske Lønmodtageres A-kasse, ASE, Kristelig A-kasse, Faglig Fælles A-kasse (3FA) og HK/Danmarks A-kasse. De 5 a-kasser havde knap 54 pct. af de ledighedsberørte medlemmer i Når de ledige medlemmer skifter a-kasse, sker det også ofte imellem disse a-kasser Danske Lønmodtageres A-kasse er både i absolutte tal og relativt set den a- kasse, der havde flest a-kasseskift blandt sine ledige medlemmer i Baggrund for og formål med analysen Formålet med analysen er at afdække: om mønsteret i ledige medlemmers a-kasseskift giver anledning til særlige tilsynsinitiativer omfanget af og udviklingen i ledige medlemmers skift af a-kasse siden 2006

2 om der er særlige karakteristika for de ledige medlemmer, der skiftede a-kasse i 2009 hvilke a-kasser de ledige medlemmer skifter henholdsvis til og fra Analysen omfatter ledige med et ubrudt ledighedsforløb i forbindelse med a- kasseskiftet, og som har mindst 3 ugers ledighed inden skiftet og 4 ugers ledighed efter a-kasseskiftet. Med sidstnævnte kriterium søges det undgået, at der i analysen indgår a-kasseskift, der er begrundet i medlemmets jobskifte. Det kan dog ikke afvises, at enkelte af a-kasseskiftene alligevel kan være begrundet heri. 3. Ledige medlemmers muligheder for at skifte a-kasse Det blev pr. 1. januar 2006 muligt for både ledige medlemmer af en a-kasse og for efterlønsmodtagere at skifte a-kasse. Tidligere var denne mulighed forbeholdt medlemmer i beskæftigelse eller medlemmer, der afsluttede en erhvervsmæssig uddannelse, som gav ret til optagelse i en anden a-kasse. Et ledigt medlem har mulighed for at blive overflyttet til en tværfaglig a-kasse, der optager lønmodtagere, men kan også overflyttes til en fagligt afgrænset a-kasse, hvis medlemmet inden for de sidste 5 år: 1) har været medlem af a-kassen, 2) har haft arbejde inden for a-kassens faglige område i mindst 26 uger, eller 3) har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse inden for a-kassens faglige område. 4. Generelt om ledige medlemmers skift af a-kasse 4.1 Ledige medlemmers skift af a-kasse i ledige medlemmer skiftede a-kasse i 2009, svarende til 1,3 pct. af de i alt ca a-kasseskift, som både ledige og beskæftigede medlemmer foretog i De 948 a-kasseskift blandt ledige svarer endvidere til 0,3 pct. af de ledighedsberørte i Omfanget er således alt i alt begrænset. Antallet af a-kasseskift blandt ledige medlemmer i årene 2006 til 2009 fremgår af tabel 1. Antallet faldt i 2007 og 2008 i forhold til 2006, men steg igen i Tabel 1 Antal a-kasseskift under ledighed i Antal skift under ledighed Samlede antal fraflytninger til andre a-kasser Andel skift under ledighed 1,3% 1,0% 0,6% Anm.: Et større antal a-kasseskift som følge af fusioner mellem a-kasser mv. er holdt ude af 2006-tallet 1,3% Kilde: RAM Som det fremgår af figur 2, har ledige medlemmers skift af a-kasse nogenlunde fulgt udviklingen i ledigheden i årene 2006 til Det vil sige, at der tilsyneladende i perioden har været en nogenlunde konstant andel af de ledighedsberørte, der har skiftet a-kasse under ledighed. 2

3 Figur 2 Udviklingen i a-kasseledighedsprocenten og skift under ledighed i Ledighedsprocent Skift under ledighed 2006M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Ledighedspct. (forsikrede ledige) Antal skift under ledighed (hele året) Kilde: RAM og Danmarks Statistik (Statistikbanken, AUP03) 4.2 Hvem skiftede a-kasse under ledighed i 2009? Analysen af de 948 ledige medlemmers skift af a-kasse i 2009 viser, at lidt flere mænd (52 pct.) end kvinder (48 pct.) skiftede a-kasse. Det er imidlertid ikke overraskende, da ledigheden aktuelt er større blandt mænd end kvinder. 61 pct. af de ledige medlemmer, der skiftede a-kasse, var i aldersgrupperne år og år. Se tabel 3. Tabel 3 Aldersfordelingen blandt a-kasseskiftere under ledighed i 2009 Alder Antal Andel % % % % Over % I alt % Kilde: RAM Det fremgår endvidere, at en relativ stor andel af de ledige medlemmer kun kortvarigt har været i den a-kasse, de flytter fra. Se tabel 4. Tabel 4 Varighed af medlemskabet i fraflyttende a-kasse i 2009 Andel Andel Andel Uoplyst I alt under 2 år mellem 2-5 Over 5 år år Antal Andel 32% 32% 34% 2% 100% Kilde: CRAM 3

4 Næsten hvert tredje a-kasseskift under ledighed sker således blandt medlemmer, der har været i den fraflyttede a-kasse i mindre end 2 år. Det er en meget højere andel, end man skulle forvente i forhold til gruppens størrelse blandt samtlige a- kassemedlemmer og blandt ledighedsberørte. Når gruppen med kortvarigt, forudgående medlemskab er overrepræsenteret blandt de ledige medlemmer, der skifter a-kasse, kan det bl.a. hænge sammen med det mønster, der ses i nogle af de tværfaglige a-kasser, der har relativt mange skift under ledighed. I Danske Lønmodtageres A-kasse 1 og ASE er det således medlemmer med mindre end 2 års forudgående medlemskab, der står for henholdsvis 44 og 45 pct. af a-kasseskiftene under ledighed. Se bilag 1. Dette indikerer, at de pågældende a-kasser ikke i alle tilfælde har indfriet de nye, ledige medlemmers forventninger. Det kan også være et tegn på, at medlemmernes loyalitet over for den enkelte a-kasse ikke længere er så stor 2. Tabel 5 viser antallet af a-kasseskift de foregående 5 år for de ledige medlemmer, der skiftede a-kasse i Tabel 5 Antallet af a-kasseskift de foregående 5 år for de ledige, der skiftede a-kasse i 2009 Ingen 1 til 2 3 eller I alt flere Antal Andel 49% 45% 5% 100% Kilde: CRAM 49 pct. af de 948 personer har ikke skiftet a-kasse i de foregående 5 år. 45 pct. har skiftet a-kasse 1 eller 2 gange, mens 49 personer, svarende til 5 pct., har skiftet a- kasse 3 eller flere gange i de foregående 5 år. Det virker umiddelbart overraskende, at et antal medlemmer har skiftet a-kasse mindst 4 gange inden for 5 år. Liberaliseringen inden for a-kasseområdet siden efteråret 2002 har som tilsigtet gjort det muligt for medlemmerne at vælge mellem a- kasser med forskellige priser og servicetilbud. Men det kan ikke afvises, at det ud fra en tilsynsmæssig synsvinkel kunne være interessant at se nærmere på disse meget hyppige a-kasseskift. Da omfanget imidlertid er ganske beskedent, vil direktoratet i første omgang følge udviklingen. De 49 ledige medlemmer, der skiftede a-kasse i 2009, og som havde 3 eller flere a- kasseskift i de foregående 5 år, udgjorde blot 0,02 procent af de a-kassemedlemmer, der var berørt af ledighed i Fire a-kasser havde hver især mere end 100 ledige medlemmer, der skiftede a- kasse i Det gjaldt Danske Lønmodtageres A-kasse, Kristelig A-kasse, ASE og Faglig Fælles A-kasse. I disse a-kasser var det mellem 5 og 7 pct. af de ledige 1 Det påvirker fordelingen mellem kategorierne, at Danske Lønmodtageres A-kasse først blev etableret i efteråret Der vil alt andet lige i denne a-kasse være færre i gruppen med over 5 års medlemskab og flere i de øvrige kategorier end i de andre a-kasser. 2 En undersøgelse fra september 2009 viste også, at medlemmerne i Danske Lønmodtageres A-kasse og ASE var mindre tilfredse og mindre loyale end gennemsnittet af a-kassemedlemmer. Se rapporten Benchmark af medlemtilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, udarbejdet for Arbejdsdirektoratet. 4

5 medlemmer, der skiftede a-kasse i 2009, der i de foregående 5 år havde skiftet a- kasse 3 eller flere gange. Se bilag 2. 5 Kortlægning af de ledige a-kassemedlemmers skift mellem a-kasser 5.1 A-kassernes samlede nettotilgang i 2009 Tabel 6 viser den procentvise nettotilgang i de enkelte a-kasser i 2009, dvs. den samlede til- og afgang af medlemmer. Tilgangen omfatter nyindmeldte, overflyttede fra andre a-kasser, og overflyttede fra udlandet, mens afgangen omfatter udmeldte medlemmer, overflyttede til andre a-kasser og overflyttede til udlandet. Som det fremgår, er der i disse år stor forskel på, om a-kasserne oplever samlet medlemsfremgang eller -medlemstilbagegang. De fleste LO-kasser afgiver årligt flere medlemmer, end de modtager, og har således et dalende medlemstal, mens AC-kasserne, og nogle af de a-kasser, der er uden tilknytning til en hovedorganisation, øger deres medlemstal. Set under et fastholder FTF-kasserne nogenlunde medlemstallet. 5

6 Tabel 6 Til- og afgang i 2009 fordelt på a-kasser Medlemmer ultimo 2009 Tilgang i 2009 Afgang i 2009 Nettotilgang i pct. af medlemstal Frie Funktionærer ,3% Danske Lønmodtagere ,3% Lederne ,5% CA ,5% Akademikerne ,2% Ingeniørerne ,3% Journalistik, Kommunikation og Sprog ,1% Magistrene ,9% Business Danmark ,8% Socialpædagogerne ,8% Danske Sundhedsorganisationer ,4% Kristelig ,2% Funktionærerne og Tjenestemændene ,7% Byggefagene ,5% Prosa og Merkonomernes ,1% El-faget ,1% Børne- og Ungdomspædagogerne ,1% Lærerne ,5% DANA ,5% ASE ,7% FOA - Fag og Arbejde ,1% HK/Danmark ,5% Teknikerne ,8% Funktionærerne og Servicefagene ,9% STA ,0% Metalarbejderne ,2% Træ-Industri-Byg ,6% Faglig Fælles ,0% Fødevareforbundet ,2% I alt ,1% LO AC FTF Uden for hovedorganisation Kilde: A-kassernes regnskaber for Fordelingen af de lediges medlemmers a-kasseskift på a-kasser Som nævnt i afsnit 4.1 skiftede 948 ledige medlemmer a-kasse i Tabel 7 viser fordelingen på de 29 a-kasser, samt hvor stor en andel de lediges a-kasseskift udgør af det samlede antal fraflytninger til andre a-kasser og af de ledighedsberørte medlemmer. 6

7 Tabel 7 Antal ledighedsberørte, antal samlede a-kasseskift og antal ledige medlemmers a-kasseskift i 2009, opdelt på a-kasser Ledighedsberørte Fraflyttede Fraflyttede Fraflytninger Fraflytninger til andre a- under under under ekskl. feriedagpenge kasser ledighed ledighed som ledighed som andel af sml. andel af antal fraflytninger ledighedsberørte Socialpædagogerne ,3% 0,2% Prosa og Merkonomernes ,4% 0,2% Børne- og Ungdomspædagogerne ,5% 0,3% Business Danmark ,7% 0,2% Lederne ,7% 0,3% HK/Danmark ,8% 0,3% El-faget ,9% 0,2% CA ,0% 0,1% Metalarbejderne ,0% 0,2% Faglig Fælles ,1% 0,1% FOA - Fag og Arbejde ,1% 0,4% Teknikerne ,1% 0,3% DANA ,2% 0,6% Ingeniørerne ,2% 0,1% Funktionærerne og Tjenestemændene ,2% 0,2% Træ-Industri-Byg ,2% 0,2% Frie Funktionærer ,4% 0,5% Fødevareforbundet ,5% 0,5% Kristelig ,5% 0,4% Funktionærerne og Servicefagene ,5% 0,7% Byggefagene ,6% 0,2% Journalistik, Kommunikation og Sprog ,7% 0,2% STA ,9% 0,6% ASE ,0% 0,9% Danske Sundhedsorganisationer ,1% 0,4% Lærerne ,3% 0,4% Magistrene ,3% 0,3% Akademikerne ,4% 0,1% Danske Lønmodtagere ,2% 1,3% I alt ,3% 0,3% LO AC FTF Uden for hovedorganisation Kilde: RAM, a-kassernes regnskaber for 2009 Over 60 pct. af de lediges a-kasseskift kan henføres til 5 a-kasser, nemlig Danske Lønmodtageres A-kasse, Kristelig A-kasse, ASE, Faglig Fælles A-kasse og HK/Danmarks A-kasse. Disse a-kasser havde tilsammen knap 54 pct. af de ledighedsberørte i Danske Lønmodtageres A-kasse er både i absolutte tal og relativt set den a-kasse, der havde flest a-kasseskift blandt ledige medlemmer i ledige medlemmer flyttede således fra a-kassen i 2009, svarende til 3,2 pct. af a-kassens samlede antal fraflytninger til andre a-kasser og 1,3 pct. af de ledighedsberørte i a-kassen. Tabel 8 viser, hvilke a-kasser, der havde henholdsvis overskud og underskud på de ledige medlemmers a-kasseskift. 7

8 Tabel 8 Nettotilgang ved a-kasseskift under ledighed i 2009 og a-kasseskift under ledighed som andel af samlede antal til- og fraflytninger, opdelt på a-kasser Fra a- kassen Til a- kassen Nettotilgang Andel af sml. antal skift fra a- kasserne Andel af sml. antal skift til a- kasserne ASE ,4% 6,9% HK/Danmark ,6% 6,3% Træ-Industri-Byg ,1% 0,6% Fødevareforbundet ,3% 0,1% Danske Lønmodtagere ,2% 13,1% Metalarbejderne ,8% 2,0% Funktionærerne og Servicefagene ,5% 0,0% Lederne ,4% 1,1% FOA - Fag og Arbejde ,1% 3,8% Lærerne ,5% 1,4% Byggefagene ,3% 0,4% Danske Sundhedsorganisationer ,8% 0,0% Børne- og Ungdomspædagogerne ,5% 0,6% El-faget ,7% 0,1% Teknikerne ,5% 0,8% Funktionærerne og Tjenestemændene ,4% 1,8% Socialpædagogerne ,6% 0,1% STA ,4% 0,8% Magistrene ,1% 1,6% Business Danmark ,6% 0,6% Ingeniørerne ,4% 0,6% Journalistik, Kommunikation og Sprog ,7% 1,2% Prosa og Merkonomerne ,2% 1,1% Akademikerne ,1% 2,6% CA ,6% 2,3% Frie Funktionærer ,4% 3,2% DANA ,7% 6,0% Kristelig ,0% 21,2% Faglig Fælles ,1% 19,6% Ialt % 100% LO AC FTF Uden for hovedorganisation Kilde: RAM Det fremgår bl.a. af tabellen: At Danske Lønmodtageres A-kasse, der samlet set har stor medlemsfremgang i disse år, havde underskud på balancen mellem til- og afgang af ledige medlemmer i Det var således ikke nok til at opveje antallet af fraflytninger under ledighed, at a-kassen havde det tredje største antal tilflytninger af ledige medlemmer At også ASE og HK/Danmarks A-kasse er blandt de a-kasser, der havde nettounderskud på flytninger under ledighed At Faglig Fælles A-kasse (3FA), Kristelig A-kasse og DANA havde det største overskud, når det gælder lediges skift af a-kasse 8

9 At Kristelig A-kasse er den a-kasse, der modtog flest ledige fra andre a-kasser, selvom a-kassen ikke er den største a-kasse 5.3 Mulige forklaringer på ledige medlemmers a-kasseskift Der kan tænkes en række forskellige forklaringer på, hvorfor ledige medlemmer skifter a-kasser. Det kan fx handle om: markedsføring, a-kassernes forskellige priser, herunder forskellige priser for det samlede medlemskab af a-kasse og faglig organisation a-kassernes forskellige servicetilbud medlemmets konkrete oplevelser i forhold til sagsbehandlingen hjælpen fra a-kassen til at komme i job igen En undersøgelse blandt a-kassemedlemmer, der skiftede a-kasse i 2006 eller 2007, viste bl.a., at prisen var den væsentligste begrundelse for mange af de a-kasseskift, der ikke var begrundet i medlemmets skift af job/branche, og at det ikke mindst var prisen for et samlet medlemskab af a-kasse og fagforening, der vejede tungt. Den næst vigtigste grund var, at de pågældende ikke var tilfredse med den behandling, de fik i deres a-kasse 3. Disse forhold belyses dog ikke nærmere i den foreliggende analyse. 5.4 De ledige medlemmers bevægelser mellem a-kasserne i 2009 Bilag 3 viser, hvilke a-kasser de ledige medlemmer skiftede henholdsvis til og fra i Som tidligere nævnt, kan over 60 pct. af de ledige medlemmers a-kasseskift henføres til Danske Lønmodtageres A-kasse, ASE, Kristelig A-kasse, Faglig Fælles A- kasse (3FA) og HK/Danmarks A-kasse. Når de ledige medlemmer skifter a-kasse, sker det også ofte imellem disse a-kasser. Det fremgår således: At ca. 62 pct. af de ledige medlemmers fraflytninger fra Danske Lønmodtageres A-kasse gik til 3FA og Kristelig A-kasse. Dernæst var det HK/Danmarks A- kasse og ASE, der modtog flest af a-kassens ledige medlemmer At ca. 40 pct. af de lediges medlemmers fraflytninger fra Kristelig A-kasse gik til 3FA. Dernæst var det Danske Lønmodtageres A-kasse og ASE, der modtog flest af a-kassens ledige medlemmer 3 Se evt. afsnit i rapporten Benchmarking af a-kasserne 2007, Arbejdsdirektoratet, december

10 At ca. 51 pct. af de ledige medlemmers fraflytninger fra ASE gik til 3FA og Kristelig A-kasse. Dernæst var det DANA og Danske Lønmodtageres A-kasse, der modtog flest af a-kassens ledige medlemmer At ca. 61 pct. af de ledige medlemmers fraflytninger fra 3FA gik til Danske Lønmodtageres A-kasse og Kristelig A-kasse. Dernæst var det HK/Danmarks A-kasse og DANA, der modtog flest af a-kassens ledige medlemmer At 44 pct. af de ledige medlemmers fraflytninger fra HK/Danmarks A-kasse gik til tværfaglige a-kasser som Danske Lønmodtageres A-kasse, Kristelig A-kasse og ASE Det er da også værd at bemærke, at de 3 af de 5 a-kasser er tværfaglige a-kasser, som set i forhold til de øvrige a-kasser har brugt relativt mange penge på markedsføring de senere år 4. Det drejer sig om Danske Lønmodtagere A-kasse, ASE og Kristelig A-kasse. Men også Faglig Fælles A-kasse (3FA) og HK/Danmarks A-kasse, der begge er fagligt afgrænsede har været forholdsvis synlige i deres markedsføring - uanset om markedsføringen er finansieret via a-kassen eller den tilknyttede faglige organisation. Herudover bemærkes i forhold til Bilag 3: At Danske Lønmodtageres A-kasse afgiver næsten 3 gange så mange ledige medlemmer til Kristelig A-kasse, som der modtages At Kristelig A-kasse afgiver flere ledige medlemmer til 3FA, end der modtages. Til gengæld modtager Kristelig A-kasse langt flere ledige medlemmer fra ASE, end der afgives At ASE afgiver mange flere ledige medlemmer til 3FA, end der modtages At HK-A afgiver lidt flere ledige medlemmer til Danske Lønmodtageres A- kasse og Kristelig A-kasse, end der modtages fra disse a-kasser 4 Se fx afsnit i Benchmarking af a-kasserne 2007, Arbejdsdirektoratet, december

11 Bilag 1. Oversigt over varighed af medlemskabet i den fraflyttede a-kasse for ledige medlemmer, der har skiftet a-kasse i 2009 Fra a-kasse Varighed af medlemskabet i fraflyttede a-kasse Uoplyst Under 2 år 2-5 år Over 5 år Ialt Varighed < 2 år i % af skift i alt Prosa og Merkonomerne 2 2 0% Ingeniørerne % Socialpædagogerne % Business Danmark % CA % Journalistik, Kommunikation og Sprog % El-faget % Danske Sundhedsorganisationer % Akademikerne % Byggefagene % STA % Frie Funktionærer % Funktionærerne og Servicefagene % Teknikerne % Børne- og Ungdomspædagogerne % DANA % Magistrene % Fødevareforbundet % Lederne % Funktionærerne og Tjenestemændene % Lærerne % Træ-Industri-Byg % Metalarbejderne % FOA - Fag og Arbejde % HK/Danmark % Faglig Fælles % ASE % Kristelig % Danske Lønmodtagere % I alt % LO AC FTF Uden for hovedorganisation Anm.: Bemærk, at da Danske Lønmodtageres A-kasse først blev etableret i efteråret 2002 vil dette påvirke fordelingen mellem kategorierne i denne a-kasse. Der vil alt andet lige være færre i gruppen med over 5 års medlemskab i a-kassen Kilde: CRAM 11

12 Bilag 2 Oversigt over antal a-kasseskift i de foregående 5 år for ledige medlemmer, der har skiftet a-kasse i 2009 Fra a-kasse Antallet af a-kasseskift i de foregående 5 år Ingen eller flere Prosa og Merkonomerne 2 2 0% Ingeniørerne % Socialpædagogerne % Business Danmark % CA % Journalistik, Kommunikation og Sprog % El-faget % Danske Sundhedsorganisationer % Akademikerne % Byggefagene % STA % Frie Funktionærer % Funktionærerne og Servicefagene % Teknikerne % Børne- og Ungdomspædagogerne % DANA % Magistrene % Fødevareforbundet % Lederne % Funktionærerne og Tjenestemændene % Lærerne % Træ-Industri-Byg % Metalarbejderne % FOA - Fag og Arbejde % HK/Danmark % Faglig Fælles % ASE % Kristelig % Danske Lønmodtagere % I alt % LO AC FTF Uden for hovedorganisation Kilde: CRAM Ialt "3 eller flere" i pct. af skift i alt 12

13 Bilag 3 Oversigt over til- og fraflytninger under ledighed i 2009, opdelt på a- kasser Fra a-kasse Ialt Prosa og Merkonomerne Ingeniørerne Socialpædagogerne Business Danmark CA Journalistik, Kommunikation og Sprog El-faget Danske Sundhedsorganisationer Akademikerne Byggefagene STA Frie Funktionærer Funktionærerne og Servicefagene Teknikerne Børne- og Ungdomspædagogerne DANA Magistrene Fødevareforbundet Lederne Funktionærerne og Tjenestemændene Lærerne Træ-Industri-Byg Metalarbejderne FOA - Fag og Arbejde HK/Danmark Faglig Fælles ASE Kristelig Danske Lønmodtagere Ialt LO AC FTF Uden for hovedorganisation Kilde: RAM Træ-Industri-Byg Journalistik, Kommunikation og Sprog Socialpædagogerne Faglig Fælles FOA - Fag og Arbejde Lærerne Danske Lønmodtagere Metalarbejderne Fødevareforbundet El-faget Byggefagene HK/Danmark STA Funktionærerne og Servicefagene Lederne Teknikerne Kristelig Danske Sundhedsorganisationer Børne- og Ungdomspædagogerne Business Danmark Frie Funktionærer Ingeniørerne Magistrene Akademikerne Funktionærerne og Tjenestemændene ASE DANA Prosa og Merkonomernes CA Til a-kasse 13

Udviklingen i a-kassernes administrationsbidrag fra 2010 til 2011

Udviklingen i a-kassernes administrationsbidrag fra 2010 til 2011 NOTAT 14. marts 2011 en i a-kassernes administrationsbidrag fra 2010 til 2011 J.nr. 11-440-0001 5. kontor Et a-kassemedlem skal i 2011 i gennemsnit betale 1.380 kr. til a-kassens administration. Det er

Læs mere

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 N O T A T A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 27. april 2011 Kontor: JØP Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2010 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.198.905 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 6.578 i forhold til sidste

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012

Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012 NOTAT Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. november 2012 19. marts 2013 2012-958 8. kontor/mad Statistik Der er normalt ført statistik over indbetalte efterlønsbidrag pr.

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2007 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.252.378 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 3.463 i forhold til sidste

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. FEBRUAR 2007 Pr. 1. februar blev der i alt afregnet 2.257.761 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 2.192 i forhold til

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. APRIL 2007 Pr. 1. april blev der i alt afregnet 2.254.346 medlemsbidrag, hvilket er fald på 2.188 i forhold til sidste måneds

Læs mere

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1.

Statistik over antal personer som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. N O T A T Statistik over antal som har fået tilbagebetalt deres efterlønsbidrag efter anmodning i perioden 2. april-1. oktober 2012 1 7. juni 2013 J.nr. 2012-959 8. kt./lpe/mad Som led i tilbagetrækningsreformen

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2012 Afregning af a-kassernes medlemsbidrag Udgiver: Beskæftigelsesministeriet Tryk: Beskæftigelsesministeriet 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. august 2013 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. AUGUST 2013... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. februar 2015 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. FEBRUAR 2015... 3 TABELLER...

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 21. aug 2015 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. marts 2013 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. MARTS 2013... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse 1. juni Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JUNI... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. FEBRUAR... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. december Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. DECEMBER... 3 TABELLER... 4 ANTAL

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2006 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2006. Indbetalinger af efterlønsbidraget er

Læs mere

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. december 2011 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Udgiver: Beskæftigelsesministeriet Tryk: Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JANUAR... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. juni 2015 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JUNI 2015... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JULI... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.:

Beregninger på baggrund af a-kassernes regnskaber for 2009 viser bl.a.: NOTAT 1. november 2010 A-kassernes administrationsudgifter i 2009 J.nr. 10-440-0005 Det er medlemmerne, der betaler udgifterne til drift af a-kasserne via et administrationsbidrag 1. Den enkelte a-kasse

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. NOVEMBER... 3 TABELLER... 4

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse 1. juli Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. JULI... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011

Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011 Arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2011 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen København, 14. december 2011 Pensionsstyrelsen Njalsgade 72

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. november 2012 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. NOVEMBER 2012... 3 TABELLER...

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012

A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012 A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse pr. 1. oktober 2012 Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. OKTOBER 2012... 3 TABELLER...

Læs mere

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal personer der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Antal der har fået udbetalt skattefri præmie samt beløb. 2. halvår 2008 I alt 5.490 3.262 8.752 505.081.148 256.893.815 761.974.963 Træ, Industri og Byg 109 3 112 8.917.396 263.208 9.180.604 Journalistik,

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2004. Indbetalinger

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Aarhus Kommune, juni 1 Det gennemsnitlige antal bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken ligger for Aarhus Kommune på 5,7 %. Hele

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012

Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Medlemsudvikling i a-kasserne i 2011 til 2012 Marts 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: A-kasserne oplevede fra januar 2011 til januar 2012 en mindre medlemsfremgang

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2013 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport, samt rapporten fra 4. kvartal 2012, for medlemsudvikling til og med

Læs mere

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Februar 2006 1. Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar 2006. I gennemsnit var der i 38.643 ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2015 25. april 2016 15/15644 Viden og Analyse/CHF/SEBP Statistik A-kasserne har til STAR indberettet medlemmer,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Januar Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 7 Ledigheden i Århus Kommune er nu, med, % af arbejdsstyrken, nede på samme niveau som på landsplan. Den

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje Notat Afgangsopgørelse for s under den regionale spulje 7-12-2016 J. Nr. 16/17508 VOA / APK APOL / ATB Med beskæftigelsesreformen er der afsat en pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte,

Læs mere

A-kassernes afregning af medlemsbidrag

A-kassernes afregning af medlemsbidrag A-kassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse Indhold MÅNEDLIG OPGØRELSE AF ARBEJDSLØSHEDSKASSERNES AFREGNING AF MEDLEMSBIDRAG... 3 STATUS PR. 1. MARTS... 3 TABELLER... 4 1. ANTAL AFREGNEDE

Læs mere

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne

A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne NOTAT 1. december 2011 A-kassernes administrationsudgifter udvikling og sammenligning af a-kasserne J.nr. 11-440-0001 Tilsynsenheden/PJE Der har siden slutningen af 1990 erne været et politisk ønske om

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 2. Kvartal 2014 Michel Klos 1 i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Der var i juni 2014 2.016.300 dagpengeforsikrede a-kassemedlemmer (eksklusiv de kontingentfritagede).

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9

Dagpengemodtagere 3) 724 0,1 5,5 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 256 21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 1 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003. Indbetalinger

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer N O T A T Ledigheden blandt a-kassemedlemmer 17. januar 2012 J.nr. Tilsynsenheden/ATB MH/PJE Tilsynsenhedens analyse af ledigheden blandt de dagpengeforsikrede viser: Alle a-kasser har oplevet en øget

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003

Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 Medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003 Statistik Arbejdsdirektoratet har bedt a-kasserne om at indberette medlemmer, der indbetaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2003. Indbetalinger

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Nr. 6.03 September 1995 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 2. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere