Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet"

Transkript

1 Jesper Lett EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

2 EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Af advokat Jesper Lett, Danmark På trods af at skatteretten for så vidt er holdt udenfor harmoniseringsbestræbelserne i EF-traktaten, er der efter forfatterens opfattelse en stigende tendens til, at skatteretten bliver inddraget under harmoniseringen. Dette sker dels gennem domstolens praksis med henblik på at sikre den harmonisering, som EF-traktaten har som formål at gennemføre, og dels synes de deltagende lande på vej mod en fælles holdning, hvorefter en vis harmonisering af skattereglerne synes ønskelig set udfra landenes fælles ønske om at sikre et vist skatteprovenu. Disse udviklinger er måske ikke overraskende, idet skattereglerne i stigende omfang er adfærdsregulerende. Dette er formentlig også baggrunden for, at flere og flere stater ønsker en harmonisering af de skatteregler, der er mest adfærdsregulerende i relation til i hvilket land, skattesubjekterne slår sig ned. Jesper Lett er født i 1941, blev cand. jur. i 1966 og advokat i Jesper Lett er formandfor det danske Advokatråds Skatteudvalg og formand for Advokaternes Forening for Skatteret. Et af de overordnede erklærede mål i EF-traktaten er at sikre den frie konkurrence, herunder den frie bevægelse af arbejdskraften indenfor EU's område. Dette har ført til nogle enkelte bestemmelser om regulering af fiskale forhold. Hovedbestemmelserne findes i artikel 95 til 99, der vedrører indirekte skatter. Artikel 95 skal forhindre diskrimination af indenlandske og udenlandske varer gennem pålæggelse af indirekte skatter på udenlandske varer, som er højere end dem, der pålægges på indenlandske varer. Den anden hovedbestemmelse er artikel 99, som giver hjemmel for en harmonisering af de indirekte skatter. Derimod har EF-traktaten afstået fra at inddrage den direkte beskatning under de områder, traktaten har som erklæret mål at harmonisere. Dette til trods for, at det længe har stået klart, at skatteharmonisering var af stor betydning for gennemførelsen af det fælles marked. Artikel 220 forpligter dog medlemsstaterne til at undgå dobbeltbeskatning. Hvad de direkte skatter angår, er det nok ret begrænset, hvad der kan vedtages af regler, idet hjemmelen alene synes at være artikel 100, der vedrører harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der direkte indvirker på det fælles markeds oprettelse eller funktion. Med hjemmel i artikel 100 er der dog udstedt direktiv om fælles beskatningsregler ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, ombytning af aktier vedrørende

3 240 Jesper Lett selskaber i forskellige medlemsstater. Formålet med dette direktiv er at fjerne de elementer i de nationale skatteregler, som gør det mindre attraktivt at foretage de omhandlede transaktioner, hvor det drejer sig om selskaber i flere medlemsstater, end hvor det drejer sig om selskaber hjemmehørende i samme medlemsstat. Direktivet etablerede som bekendt en fælles beskatningsordning byggende på, at fusioner, spaltninger, tilførsler af aktiver, ombytning af aktier skal kunne ske skattefrit efter et successionsprincip, jf. R.dir. 90/434 (EFT 1990 L 225/1). Med hjemmel i artikel 100 er der dernæst udstedt direktiv om fælles beskatningsregler for moder- og datterselskaber beliggende i forskellige medlemsstater med henblik på at forhindre dobbeltbeskatning af den del af et datterselskabs overskud, der udloddes som udbytte til dets moderselskab i en anden medlemsstat, jf. R.dir. 90/435 (EFT 1990 L 225/6). Med hjemmel i artikel 100 har kommissionen fremsat forslag til direktiv om fælles ordning for kildeskat af renteindtægter (EFT 1989 C 114/5). Forslaget, der blandt andet vil indføre en kuponskat på mindst 15 % har til formål at bekæmpe skatteunddragelse. Om direktivet bliver gennemført er på nuværende tidspunkt nok tvivlsomt. Som udgangspunkt har det nok været holdningen, at de direkte skatter som udgangspunkt var et internt anliggende. Artikel 92 om statsstøtte kan dog i et vist omfang siges at være en modifikation heri. Efter artikel 155 skal kommissionen for at sikre fællesmarkedets funktioner og udvikling blandt andet rette henstillinger og afgive udtalelser om de i denne traktat omhandlede forhold, hvis kommissionen skønner det nødvendigt. Den 21. december 1993 kom kommissionen med en henstilling om beskatning af visse indkomster oppebåret i en anden medlemsstat end bopælsstaten, jf. Kommissionshenstilling 94/79 (EFT 1994 L 039/22). Henstillingen går i korthed ud på, at den anden stat ikke må nægte indkomstmodtageren de skattefordele eller fradrag, som den giver til personer, der er bosiddende i denne stat, hvis indkomstmodtageren oppebærer den overvejende del af sin indkomst for den pågældende stat. Ved den overvejende del forstås 75 %. Af andre traktatbestemmelser, der kan komme i betragtning ved behandling af dette emne, er navnlig traktatens artikel 48 om arbejdskraftens frie bevægelighed og artikel 52 om den frie etableringsret. Disse bestemmelser vil efter min opfattelse komme til at spille en stadig stigende rolle i forbindelse med harmonisering af de direkte skatter. Efter min opfattelse bliver det vanskeligt at opretholde synspunktet om, at direkte skatter er et rent internt anliggende, i hvert fald i samme omfang som traktatens øvrige bestemmelser, herunder om arbejdskraftens frie bevægelighed og den frie etableringsret slår igennem og bliver udviklet i domstolens praksis. Et andet forhold, der taler for, at skatteretten ikke forbliver udelukkende et internt anliggende, er, at i det omfang EU virker som et marked, vil de enkelte landes beskatning formentlig blive mere fremtrædende og dermed fa en stigende betyd-

4 EU- og EØS-rettens indvirkning 241 ning for virksomhedernes valg af, hvilket land de vil placere sig i. I kraft heraf vil landenes beskatning spille ind i relation til, hvor folk vælger at slå sig ned og arbejde. Hvad det sidste angår, har man nok oprindeligt haft den opfattelse, at den fornødne tilpasning ville finde sted gennem en naturlig konkurrence mellem de enkelte landes skatteregler, idet det for alle har stået klart fra starten, at skat ikke er et uvæsentligt moment i beslutningsproceduren, navnlig for selskaber. En vis harmonisering har da også fundet sted som led i skattekonkurrencen, nemlig på selskabsskattens område. Skatteprocenten i Danmark er fx. indenfor en relativ kort årrække faldet med knap 20 %. Der er dog samtidig sket en vis modsatrettet tilpasning af skattelovgivningen for at afbøde noget af provenutabet. For at undersøge hvorvidt en harmonisering af skattereglerne kunne forventes at ske via skattekonkurrencen, blev der i 1990 nedsat en ekspertgruppe (Ruding- Komiteen) med henblik på at vurdere, om en harmonisering af skattereglerne var nødvendig. Ruding-Komiteens hovedkonklusion var i rapporten fra 1992 (Report of the Committee of Independent Experts on Company Taxation), at der ikke ville ske den harmonisering af skattesystemerne, som var nødvendig for at realisere det indre marked. Komiteen fremhævede derimod fra sin rapport, at en af virkningerne af skattekonkurrencen måtte antages at blive et samlet stort provenutab for landene set under et. Efterhånden som tiden er gået, er det nu svinget over til, at man taler om skadelig skattekonkurrence, jf. fx. kommissionens meddelelse «Beskatning i den Europæiske Union» fra marts 1996 (KOM (1996) 487 endelig udgave). Her var hovedtankegangen, at skattekonkurrencen ville føre til nedsættelse af beskatningen for erhvervsvirksomheder til skade for personbeskatningen, idet man lagde til grund, hvad der formentlig også er rigtigt, at personer er væsentlig mindre mobile end virksomheder for så vidt angår påvirkningen som følge af forskellige skatteregler landene imellem. Selv om en af grundtankerne bag EU er at styrke den fri konkurrence, skulle skattekonkurrencen heller ikke drives for vidt, hvorfor Rådet den 1. december 1997 vedtog en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning (EFT 1998 C 2/01). Adfærdskodeksen er ikke bindende for staterne, men en politisk hensigtserklæring for at undgå, at landene indførte regler der begunstigede udlændinge og tilflyttere for dermed at trække virksomheder og aktiviteter bort fra de andre EUlande hen til sit eget EU-land alene på grund af skattereglerne. Vedtagelsen er kommet blandt andet som resultat af EU-landenes økonomi- og finansministres drøftelse i 1996 og 1997 om nødvendigheden af en koordineret indsats på europæisk plan for at bekæmpe skadelig skattekonkurrence med henblik på at bidrage til at gennemføre blandt andet en reducering af de forvridninger, der stadig findes på det indre marked og for at undgå store tab af skatteindtægter og orientere skattesystemerne i en beskæftigelsesfremmende retning.

5 242 Jesper Lett De områder, der navnlig blev inddraget i drøftelserne var erhvervsbeskatningen, beskatning af renteindtægter og problematikken vedrørende beskatning ved kilden af renter og royalties, der betales mellem virksomheder i forskellige medlemsstater. Det anføres i indledningen i kodeksen, at de skatteforanstaltninger, der omhandles i kodeksen, omfatter både love og andre retsforeskrifter samt administrativ praksis. Det er altså selve diskrimineringen, der er det afgørende, og ikke på hvilken måde den indføres. Det anføres videre i indledningen, at adfærdskodeksen omhandler foranstaltninger vedrørende erhvervsbeskatning som har eller kan have en væsentlig virkning på, hvor erhvervsaktiviteten placeres i fællesskabet. Nogle af medlemsstaterne og Kommissionen var i øvrigt af den opfattelse, at særlige skatteordninger for lønmodtagere kan høre under det område, kodeksen dækker. Bemærkningen må forstås således, at disse ordninger først vil blive omfattet af kodeksen, når der sker en dertil svarende udvidelse, idet det anføres, at spørgsmålet skal drøftes i gruppen vedrørende skattepolitik med henblik på eventuelt at udvide kodeksen efter revisionsproceduren, der skal finde sted efter 2 år. Som følge af det meget høje personskattetryk har fx. Danmark indført en regel om lavere beskatning af udenlandske forskere som midlertidigt tager ophold i Danmark med henblik på at arbejde i en dansk virksomhed. Formålet med særreglen er at tiltrække udenlandsk ekspertise til danske virksomheder, en ekspertise der ellers ikke ville kunne fås til landet som følge af den almindelige beskatning af personer. Det er en form for beskatning, der klart ville være i strid med adfærdskodeksen, såfremt personbeskatningen var omfattet af denne kodeks. Spørgsmålet er, om reglerne er i strid med reglerne om statsstøtte. Det antages nok generelt, at en nedsættelse af selskabsskatten både for indenlandske og udenlandske selskaber ikke er omfattet af kodeksen, men på den anden side kan selskabsskatten vel komme så langt ned, at det er i strid med kodeksen. Skatteforanstaltninger, der medfører et betydeligt lavere effektivt beskatningsniveau, herunder nulbeskatning i forhold til dem der normalt gælder i den pågældende medlemsstat, anses for potentielt skadeligt og er derfor omfattet af kodeksen. For at undgå offentlig skattetænkning, er det for en sikkerheds skyld anført, at sådan et beskatningsniveau kan følge af den nominelle skattesats, skattegrundlaget, eller enhver anden relevant faktor. I kodeksen er dernæst opregnet, hvad man blandt andet skal tage hensyn til ved vurderingen af, om en foranstaltning er af skadelig karakter. Medlemsstaterne forpligter sig til ikke at indføre nye skatteforanstaltninger, der er skadelige efter nye kodeks, og medlemsstaterne forpligter sig til at gennemgå gældende love og etableret praksis under hensyn til de principper, der ligger til grund for kodeksen. I punkt J i kodeksen er det fremhævet, at en del af de skatteforanstaltninger,

6 EU- og EØS-rettens indvirkning 243 der omtales i kodeksen, kan tænkes at falde ind under bestemmelserne om statsstøtte i artikel 92 til 94, hvorfor kommissionen påtager sig inden 1998 at offentliggøre retningslinier for anvendelsen af reglerne om statsstøtte på bestemmelserne om direkte virksomhedsbeskatning. Disse retningslinier ses ikke at være kommet. Som anden del af vedtagelsen er der udarbejdet et bilag 2 vedrørende beskatning af renteindtægter. Det anføres her, at for at sikre, at der i fællesskabet sker et minimum af reel beskatning af renteindtægter og for at hindre uønsket konkurrenceforvridning, opfordrer rådet til, at kommissionen forelægger det et direktivforslag om beskatning af renteindtægter. Det anføres, at direktivets anvendelsesområde kan begrænses til de renter, der i en medlemsstat betales til enkeltpersoner, der er bosiddende i en anden medlemsstat. Det anføres videre, at et sådan direktiv kunne basere sig på den såkaldte «sameksistensmodel», hvorefter hver medlemsstat enten tilbageholder kildeskat eller leverer alle medlemsstater oplysninger om renteindtægter. Direktivets bestemmelser bør dog tage hensyn til behovet for at bevare de europæiske finansmarkeders konkurrencedygtighed i global sammenhæng. Vanskelighederne ved aftalemæssig harmonisering af skatteretten viser sig i bemærkningerne til bilag 2, hvoraf fremgår, at den britiske delegation mener, at et sådan direktiv ikke bør finde anvendelse på «euro-obligationer» og tilsvarende instrumenter, mens den franske delegation finder, at beskatningen ikke bør fastsættes til en kildeskat på under 25 %, den nederlandske delegation vil gennemgå forslaget ud fra princippet om beskatning af renteindtægter i bopælslandet, den luxembourgske delegation mener, at direktiv om beskatning af renteindtægter bør ledsages af et direktiv om erhvervsbeskatning, der tager sigte på medlemsstaternes generelle virksomhedsbeskatningsordninger, og den belgiske, italienske og portugisiske delegation erklærer, at de ikke vil give deres tilslutning til direktivet om renter og royalties, der betales mellem virksomheder, før direktivet om beskatning af renteindtægter er blevet vedtaget. I juni 1998 kom så direktivforslaget om mindstebeskatning af renteindtægter (EFT 1998 C 212/09). Formålet med direktivet er at sikre, at medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at muliggøre en reel minimumsbeskatning af renter, der udbetales til fysiske personer, som har skattemæssig domicil i en anden medlemsstat end den, hvor den betalende lader renterne komme til udbetaling. Medlemsstaterne kan vælge enten informationsudveksling og/eller kildeskat på renten på 20 %. Medlemsstaterne skal træffe de fornødne foranstaltninger for at undgå dobbeltbeskatning. Bestemmelserne skal træde i kraft den 1. januar Den 25. november 1998 har Kommissionen afgivet den første årlige rapport om implementeringen af Rådets konklusioner af 1. december Det fremgår heraf, at der ikke er indført nye regler i strid med adfærdskodeksen. Gamle regler er blevet registreret og skal nu vurderes. Denne adfærdskodeks er efter min opfattelse et klart udtryk for, at skatteret-

7 244 Jesper Lett ten før eller senere vil blive inddraget som en del af fællesskabsretten, i hvert fald i et vist omfang og formentligt først og fremmest erhvervsbeskatningen. Efter min opfattelse er der ingen tvivl om, at fællesskabsretten vil være det, der baner vejen for en harmonisering, selv om det på grund af enkelte landes særinteresser formentlig vil gå langsomt. Kommissionen og Domstolen har efter min opfattelse dog vist, at man er rede til at bevæge sig ind på skatteområdet ved hjælp af de muligheder, der allerede eksisterer. Som ovenfor nævnt er der i adfærdskodeksen en udtrykkelig henvisning til, at foranstaltninger ud over at være omfattet af kodeksen meget vel kan være omfattet af statsstøttereglerne (artikel 92). Efter artikel 92 er statsstøtte i strid med traktaten, såfremt den fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produkter, i det omfang det påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne. At ulovlig statsstøtte kan gives via skattereglerne kan blandt andet illustreres ved sagen C 280/95: Kommissionen mod Italien, samlingen 1998 I s I denne sag havde den italienske regering med henblik på at stoppe en konflikt tilsagt de italienske vognmænd et skattefradrag til kompensation for nogle af de afgifter, der belastede transportvirksomheder. Kommissionen var af den opfattelse, at der var tale om statsstøtte, der skulle tilbagebetales. Domstolen pålagde Italien at efterleve Kommissionens afgørelse. Skatteregler kan også være i strid med etableringsretten med den følge, at det pågældende land er nødsaget til at ændre sine skatteregler. Sagen C 264/96, samlingen 1998 I s. 4695, drejede sig om en engelsk virksomhed (ICI), der havde 23 datterselskaber, hvoraf kun 4 havde hjemsted i England. Den engelske lovgivning var indrettet således, at tab lidt af et datterselskab ikke kunne fradrages i moderselskabets indkomst, da mere end halvdelen af datterselskaberne var beliggende i udlandet. Havde dette ikke været tilfældet, kunne tabet være fradraget i moderselskabets indkomst. EF-domstolen fastslog, at det er forbudt en medlemsstat at forhindre dets statsborgere eller egne selskaber i at etablere sig i udlandet. Domstolen kom videre til, at der i denne sag var tale om en etableringshindring, og at hindringen ikke var velbegrundet, idet de forhold England påberåbte sig også ville gøre sig gældende, blot man havde et enkelt selskab i udlandet. Englands anbringende var, at lovgivningens formål var at begrænse risikoen for skatteflugt ved, at indkomsten blev placeret i udenlandske datterselskaber i stedet for i England, hvor de rettelig hørte hjemme. Omvendt vil skatteregler, der tager sigte på at vanskeliggøre, at udenlandske virksomheder etablerer sig i landet på tilsvarende måde kunne være en hindring for den frie etableringsret med den konsekvens, at det pågældende land kan blive tvunget til at ændre sine skatteregler, så de ikke udgør en sådan hindring. Traktatens regler om arbejdskraftens frie bevægelighed er ligeledes regler, der

8 EU- og EØS-rettens indvirkning 245 vil medføre begrænsninger i, hvilke skatteregler de enkelte lande kan indføre, og der findes efter min opfattelse allerede regler som meget vel kan anses for at være i strid med arbejdskraftens frie bevægelighed. Danmark, og mig bekendt også andre lande, har indført såkaldte skatteflugtsregler, der af lovgivningsmagten er begrundet med, at man vil sikre sig imod, at skatteborgere med latent skat hvilende på deres aktiver forlader landet, og dermed unddrager landet den pågældende skat, fordi avancerne ikke er realiseret, inden skattepligten ophører. Uanset hvordan man vender og drejer det, er der ingen tvivl om, at disse skatteflugtsregler kan være en hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed. Schumacker-sagen (C 279/93 - samlingen 1995 I s. 225) er et eksempel på, at domstolens praksis kan medføre ændring af eksisterende skatteregler. Ved dommen blev det fastslået, at selvom bestemmelse om direkte skatter ikke som sådan henhører under fællesskabets kompetence, skal medlemsstaten dog overholde fællesskabsretten under udøvelse af deres kompetence. Traktatens artikel 48 skal i denne forbindelse fortolkes således, at den kan begrænse en medlemsstats ret til at fastsætte, på hvilke betingelser en statsborger fra en anden medlemsstat er skattepligtig af indkomst, han oppebærer på dens område og til at fastlægge de nærmere vilkår for beskatningen af sådan indkomst, idet en medlemsstat i henhold til denne artikel ikke med hensyn til opkrævning af direkte skatter kan behandle en statsborger fra en anden medlemsstat, som har udnyttet retten til fri bevægelighed og har lønnet arbejde på den førstnævnte medlemsstats område mindre gunstigt end en statsborger i medlemsstaten, der befinder sig i samme situation. Dommen udtalte videre, at traktatens artikel 48 derfor skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstat anvender en bestemmelse, hvorefter en arbejdstager, der er statsborger i en anden medlemsstat og som har bopæl i denne medlemsstat, men har lønnet arbejde på førstnævnte stats område, beskattes hårdere, end en arbejdstager der har bopæl på førstnævnte stats område og der har samme beskæftigelse, når statsborgeren fra den anden medlemsstat oppebærer hele eller næsten hele sin indkomst ved arbejde i den førstnævnte stat og ikke i den anden stat har en indkomst, der er tilstrækkelig til, at han der kan beskattes på en sådan måde, at der tages hensyn til hans personlige og familiemæssige forhold. Endelig udtalte dommen, at artikel 48 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at ordninger som den årlige regulering af kildeskat, der er indeholdt i lønindkomst og den administrative ansættelse af skat af lønindkomst efter skattelovgivningen i en medlemsstat kun indrømmes hjemmehørende og dermed ikke finder anvendelse på fysiske personer, som hverken har bopæl eller sædvanlig opholdssted på statens område, men der oppebærer lønindkomst. Dommen førte fx. til, at Danmark ændrede sine regler ved lov nr af 20/ , der indsatte 5 A-C i kildeskatteloven. Disse bestemmelser er regler, der netop ændrer den danske skattelovgivning, således at den lever op til de principper, dommen fastslog, for borgere der bor i et medlemsland, men arbejder i Danmark.

9 246 Jesper Lett At vi nærmer os en skatteharmonisering kan efter min opfattelse også udledes af de svar, Skatteministeren har givet Folketingets Skatteudvalg i forbindelse med behandlingen af lovforslaget om nedsættelse af selskabsskatten. Ministeren er blevet bedt om at redegøre for, hvorvidt det efter regeringens opfattelse vil være hensigtsmæssigt, såfremt EU havde bindende regler, der sikrede, at selskabsskattesatsen ikke kunne sættes lavere end 34 %. Det er interessant ved Ministerens svar, idet han anfører, at det efter hans opfattelse vil være hensigtsmæssigt, hvis EU koordinerede rammerne for erhvervsbeskatning. Baggrunden herfor er, at man så kunne undgå, at medlemsstaterne foretog en væsentlig nedsættelse af den generelle erhvervsbeskatning, for på den måde at konkurrere med hinanden for at tiltrække udenlandske investeringer. Som det anføres i Ministerens svar, er det naturligvis ikke tilstrækkeligt at koordinere skatteprocenten. Skattegrundlaget må også koordineres. Det fremgår af Ministerens svar, at han forudser, at det er en længerevarende proces, hvorfor der foreslås en nedsættelse af den danske selskabsskatteprocent for dermed at kunne konkurrere med blandt andre Sverige, Norge og Finland, der har en selskabsskat på 28 %. Min tese for dette emne er således, at EU-retten øver en betydelig indflydelse på den nationale skatteret (de direkte skatter). Selv uden egentlige harmoniseringstiltag vil skattereglerne blive harmoniseret dels via statsstøtteforbuddet, dels via reglerne om arbejdskraftens frie bevægelse, dels via reglerne om den frie etableringsret og dels via almindelig skattekonkurrence landene imellem.

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE

EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE 16. februar 2006 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: EU-SKATTEPAKKE TÆT PÅ VEDTAGELSE Skattepakken, der ifølge en tidligere EU-beslutning skal vedtages samlet, omfatter tre bestanddele:

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A.

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A. 27. oktober 2004 Besvarelse af spørgsmål 61, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 20. oktober 2004 Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 1. februar 2016 Kommissionens nye skattepakke og aktuelle

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

EN FÆLLES KONSOLIDERET SELSKABSSKATTEBASE I EU

EN FÆLLES KONSOLIDERET SELSKABSSKATTEBASE I EU 18. november 2005/AV Af Anita Vium Direkte telefon: 33 55 77 24 Resumé: EN FÆLLES KONSOLIDERET SELSKABSSKATTEBASE I EU Kommissionen iværksatte sidste år et ambitiøst udvalgsarbejde, der skal munde ud i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

L Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Skatteudvalget 2010-11 L 111, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 - Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. 13. november 2001

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. 13. november 2001 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 13. november 2001 ARBEJDSDOKUMENT om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale udvalg om

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder A1 Anledning: Samråd i SAU 6. november 2014

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153

Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 153 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-518-0139 Den Spørgsmål 153 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.153

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM

Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM 1 Ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme - SKM2008.274 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 25/3, at der som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2012 COM(2012) 631 final 2012/0298 (APP) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

Tonnageskattelovens krav om dansk drift

Tonnageskattelovens krav om dansk drift 33 Tonnageskattelovens krav om dansk drift 111 Af advokatfuldmægtig Poul Erik Lytken og advokat Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Tonnageskatteloven stiller krav om strategisk og forretningsmæssig drift

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere