Lavere selskabsskat er en god forretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavere selskabsskat er en god forretning"

Transkript

1 Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt og derfor faldet kraftigt under finanskrisen. Men over en længere årrække, fra midtfirserne til før finanskrisen, er selskabsskatten steget markant, både i kroner og ører, som andel af det samlede skatteprovenu, og som andel af den samlede økonomi (BNP). I de samme ca. 20 år er selve selskabsskattesatsen gået den stik modsatte vej: fra 50 pct. til 25 pct. af virksomhedernes overskud, se figur 1. Der er tre årsager til, at provenuet steg, samtidig med at satsen faldt: 1) Øget beskatningsgrundlag, 2) lang periode med højkonjunktur og 3) positive dynamiske effekter. Satsen er faldet, men provenuet steget Denne analyse kigger nærmere på perspektiverne i at reducere selskabsskatten, der reelt fungerer som en skat på arbejde. En lavere sats vil have en betydelig selvfinansieringsgrad. Internationale tendenser er med til at aktualisere danske overvejelser. Høj grad af selvfinansiering ved selskabsskattelettelser Figur 1 Selskabsskat i Danmark (skattesats og provenu i % af BNP) Kilde: OECD. Dansk Erhvervs Perspektiv 2010 #9

2 Selskabsskat et vigtigt rammevilkår for erhvervsliv og samfundsøkonomi Selskabsskatten hører til blandt de brede og generelle rammevilkår, som betyder noget for hele erhvervslivet. Samfundsøkonomisk er betydningen særdeles stor - selv hvis der ses bort fra selskabsskat af kulbrinteudvinding (dvs. selskabsskatteindtægterne fra Nordsøen). I 2006 toppede selskabsskatteprovenuet med 50,2 mia. kr. ekskl. selskabsskat af kulbrinteudvinding. I 2007 var provenuet trods nedsættelsen af satsen fra 28 til 25 pct. - fortsat betydeligt med 45,2 mia. kr. I 2006 bidrog selskabsskatten med 50 mia. kr. i statskassen selv uden selskabsskatterne fra Nordsøen Efter finanskrisen satte ind, har mange virksomheder ikke længere noget overskud at beskatte - og provenuet er således reduceret markant til et niveau omkring 30 mia. kr. årligt iflg. Skatteministeriets fremskrivning. Det økonomiske rædselsår 2009 er det naturlige lavpunkt i den udviklingstendens - med blot 28,3 mia. kr. i selskabsskatteprovenu, jf. figur 2. Figur 2 Provenu af selskabsskat var et økonomisk lavpunkt i Danmark og her kom der kun ca. 28 mia. kr. ind i selskabsskat * 2010* Selskabsskat (mia. kr.) 50,2 45,2 33,2 28,3 32,0 Kilde: Skatteministeriet *: 2009 og 2010 er Skatteministeriets skøn Note: Eksklusiv selskabsskat af kulbrintevirksomhed. Gode grunde til at fokusere på lavere selskabsskat Der er flere gode argumenter for at fokusere på lavere selskabsskat: Selskabsskat blev glemt i forbindelse med skattereformen Selskabsskat hæmmer investeringer og er dermed reelt en skat på produktivitet og arbejde Lavere selskabsskat styrker erhvervslivets generelle rammevilkår, hvilket er at foretrække frem for mere selektiv erhvervs- og skattepolitik Lavere selskabsskat bidrager til, at Danmark bliver et land, hvor globale virksomheder vil åbne europæisk, regionalt hovedsæde. Selskabsskat fungerer indirekte som en skat på arbejde Faldendes selskabsskattesats stigende provenu Når selskabsskatten debatteres, handler det ofte om international skattekonkurrence, dvs. en nedadgående spiral i selskabsskattesats med udhuling af skatteprovenuet til følge. DANSK ERHVERV 2

3 Hvordan ser virkeligheden ud? Faktisk stik modsat. Fra midtfirserne til årene umiddelbart før finanskrisen steg selskabsskatten. Ikke blot i kroner og ører og heller ikke blot som andel af det samlede skatteprovenu. Nej, selskabsskatten er faktisk også steget markant som andel af den samlede samfundsøkonomi, BNP. Frem til finanskrisen satte ind, steg selskabsskatten både i kroner og ører, i andel af skatteprovenu og som procent af BNP Ifølge OECD s opgørelse udgjorde selskabsskatteprovenuet i 1987 ca. 2,1 pct. af BNP. Denne andel er siden 1991 steget støt og toppede i 2006 med 4,3 pct. af BNP (inklusive kulbrinteafgiften). Selskabsskattens provenumæssige betydning er dermed fordoblet set over de seneste ca. 20 år, indtil finanskrisen satte ind i Provenuet blev fordoblet fra 1987 til 2006 Interessant er det så, at selve selskabsskattesatsen i samme 20 års-periode er gået den stik modsatte vej: Den er nemlig præcis blevet halveret fra 50 pct. til 25 pct. af virksomhedernes overskud. Samtidig med at selskabsskattesatsen er halveret Mindst tre forklaringer på stigende provenu samtidig med faldende sats: I takt med at satsen er sænket, er beskatningsgrundlaget bredt ud, bl.a. ved at afskrivningsmulighederne over årene er gjort mindre favorable for virksomhederne. Beskatningsgrundlaget er blevet udvidet Selskabsskatten er ganske konjunkturafhængig. Derfor har der naturligt nok været en underliggende, opadgående tendens i hele den langstrakte højkonjunktur fra ca til Der er betydelige positive dynamiske effekter ved en sænket selskabsskattesats, der kan bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer og virksomhedsetableringer, såvel som øge de indenlandske investeringer. Positive dynamiske effekter Figur 3: Selskabsskatteprovenu i EU, OECD og Danmark i pct. af BNP Selskabsskatteprovenuet har også været stigende i EU og OECD Kilde: OECD DANSK ERHVERV 3

4 Figur 3 viser, hvordan selskabsskatteprovenuet har udviklet sig i EU og OECD i den samme periode, som blev analyseret for Danmarks vedkommende tidligere. International sammenligning De vigtigste konklusioner i en international sammenligning af selskabsskatterne: Fra 2000 til 2009 er den gennemsnitlige selskabsskattesats i OECD-landene reduceret fra 33,6 pct. til 26,3 pct. Den gennemsnitlige selskabsskattesats i 2009 var 25,9 pct. i Euro-zonen og 27,2 pct. i EU15 Danmark ligger med 25 pct. lidt under gennemsnittet små lande har typisk tendens til lavere selskabsskattesats end store lande Danmark ligger lidt under de fleste vesteuropæiske lande, men højere end de østeuropæiske. Selskabsskatten i EU og OECD er gradvist over årene kommet til at spille en stadig større rolle i finansieringen af de offentlige udgifter. OECD-gennemsnit = 26,3 pct. i selskabsskattesats Danmark ligger lidt lavere end Vesteuropa og lidt højere end Østeuropa Fra midtfirserne til midthalvfemserne bidrog selskabsskatten med ca. 2½ pct. af OECD-landenes BNP, men fra midt i halvfemserne og frem til højkonjunkturen toppede i 2007, steg selskabsskattens betydning til i gennemsnit ca. 4 pct. og det i en periode, hvor økonomierne blev stadig mere internationaliserede og konkurrenceudsatte. Det er et ganske robust billede, uanset om vi taler om store, mellemstore eller små OECD-lande. Dog med Tyskland som markant undtagelse. Tyskland har EU s højeste selskabsskattesats, mens selskabsskatteprovenuet til gengæld ligger i den absolutte bund, idet selskabsskatten syd for grænsen stabilt har bidraget med beskedne 1-2 pct. af BNP gennem de seneste ca. 20 år. Det faktiske selskabsskatteprovenu afhænger blandt andet af nationale afskrivningsregler, som kan variere meget fra land til land. Men når det er sagt, så bekræfter det tyske eksempel billedet af, at høje selskabsskattesatser giver et lavere skatteprovenu i en verden, hvor kapital er mobil på tværs af grænserne. Tyskland skiller sig ud med EU s højeste selskabsskattesats men meget lavt selskabsskatteprovenu Hvad sker der med selskabsskattesatsen i de store EU-lande? I Tyskland fik junior-partneren i Merkels regering, FDP, en halvering af selskabsskattesatsen med som en forholdsvis løs, langsigtet erklæring i regeringsprogrammet i efteråret Den har der dog på intet tidspunkt været skyggen af politisk realitet bag. Så det er ikke fra Tyskland, at et evt. nedadgående pres på den danske selskabsskat findes. Ændringer i selskabsskatten er ikke nødvendige her og nu Men senest har den nytiltrådte regering i Storbritannien annonceret en lempelse i selskabsbeskatningen, der ifølge finansminister Osborne angiveligt vil være the most competitive corporate tax regime in the leading G20 group of nations. og så måske alligevel DANSK ERHVERV 4

5 Storbritannien har i dag en selskabsskattestruktur, hvor store virksomheder betaler 28 pct., mens små og mellemstore virksomheder betaler 21 pct. Også noget fjernere men investeringsmæssigt vigtige lande som Kina, Taiwan og Singapore har for nylig sænket selskabsskattesatserne. Storbritannien sænker selskabsskatten Betydelig selvfinansiering Som empirien i sammenhængen mellem selskabsskattesats og provenu antyder, er der en betydelig selvfinansiering ved lavere selskabsskattesats. Eksempelvis sker der et såkaldt tilbageløb til statskassen, idet den lavere selskabsskattesats giver forøgede direkte afledte skatteindtægter i form af: Stort tilbageløb i statskassen Forøget udbytte til danske og udenlandske aktionærer Forøget avance til danske aktionærer, hvilket især efter skattereformen giver øget skatteindtægt, ligesom forøget aktieavance typisk indregnes i aktiekurserne Forøget pensionsafkastbeskatning. Forventning om stigende aktiekurser Derudover er der en række positive dynamiske effekter: Sænkning af selskabsskatten vil øge afkastet af investeringer. Det vil alt andet lige - føre til stigende investeringer og dermed et større kapitalapparat med en højere produktivitet og realløn for de beskæftigede til følge. Det er en vigtig pointe, at selskabsskatten i sidste ende typisk bliver båret af arbejdskraften. En sænkning af selskabsskatten vil på sigt føre til højere reallønninger. Det gælder også offentligt ansatte, hvis lønninger reguleres i takt med de private lønninger. Derudover vil en sænkning af selskabsskattesatsen tiltrække udenlandske investeringer og virksomhedsetableringer i Danmark. Det kan bidrage til, at udenlandske virksomheder vælger at placere eventuelt europæisk hovedsæde i Danmark. Dermed øges skattegrundlaget og beskæftigelsen i Danmark - og derigennem igen skatteprovenuet. Flere internationale hovedsæder Placeringen af udenlandske hovedsæder i Danmark kan også gøre det lettere at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. og mere højtuddannet arbejdskraft Endelig kan en sænkning af selskabsskattesatsen øge internationale selskabers incitament til at lade overskuddet komme til beskatning i Danmark frem for i udlandet. Det øger skattegrundlaget og derigennem skatteprovenuet. En indikation af, hvor stor selvfinansiering, der er tale om, findes i et svar fra Skatteministeriet til et spørgsmål fra Skatteudvalget i Dengang opereredes med en selvfinansiering på 76 pct. (og 80 pct., hvis man fastholder kulbrintebeskatningen uændret). I 2010 skønner ministeriet mere forsigtigt selvfinansiering på mindst 50 pct., men formodentlig mere ved en sænkning af selskabsskatten med 2 procentpoint. Skatteministeriet regner med selvfinansiering på pct. DANSK ERHVERV 5

6 Lavere selskabsskat har ikke udhulet skatteprovenuet For Danmarks vedkommende kan man ikke hævde, at den nedadgående bevægelse i selskabsskattesatsen har udhulet skatteprovenuet. Tværtimod. Men satsnedsættelserne har også typisk været ledsaget af en udbredelse af skattegrundlaget. Lavere selskabsskattesats har ikke udhulet skatteprovenuet Fuld finansiering kombineret med dynamiske effekter indebærer reelt en overfinansiering. Det er samme princip, som Skattekommissionen brugte. Selv om det lægges til grund i lyset af de store budgetunderskud at en sænkning af selskabsskatten skal være fuldt finansieret, så viser ovenstående analyse, at det vil være en overkommelig økonomisk opgave at sænke selskabsskatten. Mulig finansiering i den sammenhæng kunne hentes fra nogle af de selektive erhvervsstøtteordninger. Fuld finansiering en naturlig følge af et budgetunderskud på ca. 90 mia. kr. i 2010 En yderligere sænkning af selskabsskatterne vil øge investeringerne i dansk erhvervsliv og derigennem skabe forudsætning for øget produktivitetsvækst og reallønsfremgang blandt de ansatte. Selskabsskatten er derfor et vigtigt skattepolitisk instrument til fremme af vækst og velstand. Seneste ændring sænkede selskabsskattesatsen fra 28 til 25 pct. i 2007 DANSK ERHVERV 6

7 Nøgletal og økonomisk prognose ØKONOMISK PROGNOSE JUNI 2010 UDARBEJDET AF DANSK ERHVERV Beløb i mia. Realvækst i pct. Prognose årets priser BNP ,7-4,8 1,5 1,2 Privatforbrug 817-0,2-4,3 1,7 1,0 Offentligt forbrug 492 1,5 2,5 0,8 0,3 Faste bruttoinvesteringer 312-4,9-13,2-2,0 3,0 Import 727 3,0-13,2 1,3 2,2 Eksport 784 2,4-10,3 2,8 2,1 Inflation - 3,4 1,3 2,3 2,0 Ledighed (personer ultimo året) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Alle vækstrater er udregnet på baggrund af 2000-priser. CENTRALE NØGLETAL Dansk Erhverv følger løbende den økonomiske udvikling og tendenser i de centrale nøgletal. Nedenstående er et udsnit af en række af de senest tilgængelige, opdaterede data. Kilder: Danmarks Statistik, Nationalbanken og egne beregninger. DANSK ERHVERV 7

8 OM DENNE UDGAVE Lavere selskabsskat en god forretning er niende nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv. Redaktionen er afsluttet 18. juni OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 20 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for erhvervslivet og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. KILDER I denne publikation er der - af hensyn til international sammenlignelighed - primært brugt de senest tilgængelige OECD-harmoniserede tal for selskabsskattesatser og provenuet. Alle hentet fra For Danmarks vedkommende inkluderer denne opgørelse selskabsskat af kulbrinteindvinding, som til gengæld ikke indgår i Skatteministeriets oversigt, jf. figur 2. Der henvises til svar fra Skatteministeriet til skatteudvalget. Det drejer sig om spørgsmål 315, almindelig del, 17. august Konkret regnes der her på en stigning i selskabsskattesatsen med 5 pct.-enheder, der i 2007 umiddelbart ville indbringe 8,2 mia. kr., men som efter såkaldt tilbageløb og adfærdsændringer kun gav en varig virkning på + 2 mia. kr. Skatteministeriets nutidige skøn referer til chefkonsulent Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet i forbindelse med dennes oplæg om selskabsskat på Københavns Universitet fredag den 11. juni 2010, arrangeret af EPRN (Economic Policy Research Network). KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne survey-undersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring i henhold til Dansk Erhvervs interne kvalitetsmanual. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den korrekte version lagt på nettet. Henvendelser omkring analysens konklusioner kan ske til Skattepolitisk chef Bo Sandberg på eller tlf REDAKTION Direktør Christian Tanggaard Ingemann, MBA, cand.jur (ansv.), Analysechef Søren Friis Larsen, cand.scient.pol (redaktør), Chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand.oecon., Chefkonsulent Torben Mark Pedersen, cand.polit, Ph.D., Skattepolitisk chef Bo Sandberg, cand.polit, Chefkonsulent Jesper Højte Stenbæk, cand.merc.jur., Cheføkonom, underdirektør, Jens Brendstrup, cand.polit, Pressekonsulent, Lisa Sandager, cand.merc, Journalist. DANSK ERHVERV 8

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud

Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud Vækstorienteret og erhvervsvenlig skattereform, som giver 25.000 i øget arbejdsudbud AF DIREKTØR CHRISTIAN T. INGEMANN, MBA, CAND. JUR. OG CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. RESUME Regeringens forslag

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

2011 blev endnu et år med lavvækst

2011 blev endnu et år med lavvækst 2011 blev endnu et år med lavvækst AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN RESUME Samlet set blev 2011 et økonomisk lavvækst-år. Dermed blev det

Læs mere

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger

Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger Energirenovering af skolerne kan give op mod 700 gratis lærerstillinger AF SEKRETARIATSCHEF TORBEN E. HOFFMANN ROSENSTOCK, CAND.JUR OG CHEF- KONSULENT JAN CHRISTENSEN, CAND.OECON.AGRO, PH.D. RESUME Der

Læs mere

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden

Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden Sådan spares 55 mia. kr. på de offentlige udgifter uden at skære i kernevelfærden AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Den offentlige

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Overforbrug af konsulenter er en myte

Overforbrug af konsulenter er en myte Overforbrug af konsulenter er en myte AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN RESUME Sparedagsordenen har holdt sit indtog på Christiansborg.

Læs mere

Store gevinster ved sundhedsforsikringer

Store gevinster ved sundhedsforsikringer Store gevinster ved sundhedsforsikringer AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL OG ANALYSE- KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA RESUME Medarbejderne er grundkernen i private

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem

33 mia. kr. at spare hvis Danmark kunne efterligne Finlands uddannelsessystem 33 mia. kr. at spare hvis kunne efterligne s uddannelsessystem AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN RESUME Det er velkendt, at det finske uddannelsessystem

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Hård konkurrence i dansk detailhandel

Hård konkurrence i dansk detailhandel Hård konkurrence i dansk detailhandel AF MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD (O), ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN- SEN, CAND. SCIENT. POL., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG MAKROØKONOMISK

Læs mere

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne

Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne Stort potentiale ved ESCO-projekter i kommunerne AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG SEKRETARIATSCHEF TOR- BEN E. HOFFMAN ROSENSTOCK, CAND.JUR RESUME Der er et kolossalt potentiale for energibesparelser

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa

Danmark er duksen i et gældsplaget Europa Danmark er duksen i et gældsplaget Europa AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Hvis eurozonen var et land, så

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst

Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst Sunde og raske medarbejdere sikrer vækst KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, SUNDHEDSPOLITISK CHEF MARTIN KOCH PEDERSEN, CAND.SCIENT.POL, ARBEJDSMILJØKONSULENT ANNE- MARIE RØGE KRAG, CAND.SCIENT.POL,

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND

Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND Februar 2013 AXCELFUTURES 10 FORSLAG TIL ØGEDE INVESTERINGER OG SIKRING AF DANMARKS VELSTAND Axcelfutures forslag til øgede investeringer og sikring af Danmarks velstand 1. Baggrund Axcelfuture afholdt

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere