HALVÅRS RAPPORT Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte"

Transkript

1 HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon , fax , mail: CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Pensionsvirksomheden... 3 Investeringsvirksomheden... 3 Risici... 5 Resultat og balance... 5 Forventninger til resten af Ledelsens påtegning... 7 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Egenkapitalopgørelse Noter

3 Ledelsesberetning Udvalgte nøgletal (pct.) 1. halvår N1 Investeringsafkast før pensionsafkastskat 4,4 10,2 8,3 13,1 2,9 N2 Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 3,7 8,6 7,1 11,0 2,5 N3 Omkostningsprocent af medlemsbidrag 3,0 2,4 2,7 2,7 3,2 N5 Omkostninger per medlem 509 kr. 885 kr. 932 kr. 947 kr kr. N15 Forrentning af pens.hens. efter omk. før skat 3,9 5,6 5,4 5,7 4,4 Pensionsvirksomheden Der har i 1. halvår 2015 været en positiv udvikling, både i medlemsantallet og i bidragsindbetalingen. Bidragsindbetalingen har været 157,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 7,8 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2014, svarende til 5,2 pct. Heraf udgør ændringen i løbende bidrag 6,5 mio. kr., svarende til en stigning på 4,2 pct. Indskud er steget med 1,3 mio. kr., svarende til en stigning på 16,3 pct. Antallet af erhvervsaktive medlemmer er siden 31/ steget fra til 7.182, eller med 121, svarende til en stigning på 1,7 pct. Kontorenten er uændret 4,25 pct. efter pensionsafkastskat. Medlemsudviklingen halvår Erhvervsaktive medlemmer primo Tilgang Afgang: Pensioneringer Dødsfald Udtrædelser Erhvervsaktive medlemmer ultimo Pensionerede medlemmer ultimo Ægtefælle- og børnepensionister ultimo I alt Investeringsvirksomheden De finansielle markeder har i 1. halvår 2015 været kendetegnet ved moderat stigende globale aktiemarkeder, mens de danske og tyske statsrenter generelt faldt i 1. kvartal og herefter steg ret kraftigt i det meste af 2. kvartal. Aktiemarkederne har været positivt påvirket af en gunstig økonomisk udvikling i USA, hvor arbejdsløsheden er faldet, mens boligpriserne er steget. Herudover har halvåret været præget af et stort fokus på Grækenland, hvor usikkerheden om landets overholdelse af gældsforpligtelser og medlemskab af euroen er øget. Udover det betydelige fokus på problemerne i Grækenland har Europa vist moderat økonomisk fremgang i 1. halvår med stigende erhvervstillid, stigende detailsalg og faldende ledighed. Økonomien har været positivt påvirket af lave renter, lave energipriser og en gunstig valutakursudvikling, herunder særligt en stigende USD-kurs over for euroen. Den positive udvikling på de globale aktiemarkeder i 1. halvår gav en stigning i det globale aktieindeks MSCI World på 4,3 pct. (opgjort i lokal valuta). Det danske aktiemarked (OMXC Total) er i 1. halvår steget 21,3 pct. Stigningen på det danske marked er positivt påvirket af en stigning i indekstunge Novo Nordisk på 40 pct. 3

4 På obligationsmarkederne er renten på den 10-årige danske statsobligation steget moderat med 0,14 pct.-point til 1,0 pct. Rentestigningen skyldes bl.a. den moderate fremgang i den europæiske økonomi. På High Yield og Emerging Markets obligationer har markedsafkastet været på hhv. 2,5 pct. og 1,7 pct. i 1. halvår (opgjort i lokal valuta). Afkastene har været negativt påvirket af stigende renter. Det tidsvægtede afkast af de enkelte aktivkategorier for 1. halvår fremgår af tabellen nedenfor. Det samlede afkast for 1. halvår er på 4,5 pct. I tabellen er obligations- og aktieafkastene opgjort ekskl. valutaafdækning, som først medregnes i det samlede afkast. Afkast før skat (pct.) 1. halvår 2015 Guldrandede obligationer -2,2 % Øvrige obligationer 11,1 % Danske aktier 28,3 % Udenlandske aktier 12,2 % Unoterede aktier 9,4 % Danske ejendomme 1,3 % Udenlandske ejendomme 15,4 % Samlet afkast 4,5 % Benchmark 3,4 % Samlet merafkast ift. benchmark 1,1 % Opgøres afkastet som finanstilsynets Nøgletal 1, der er det pengevægtede afkast før skat, er afkastet for perioden på 4,4 %. Det pengevægtede afkast er baseret på regnskabstal fra resultatopgørelse og balance, mens det tidsvægtede afkast alene baseres på investeringsporteføljen. Det tidsvægtede afkast er efter pensionskassens vurdering en mere præcis opgørelse af afkastet, men det opgjorte afkast kan afvige fra Finanstilsynets afkastnøgletal. Et udvalg af Finanstilsynets nøgletal er vist i starten af denne beretning. De samlede investeringsaktiver udgør pr. 30. juni ,9 mia. kr. i pensionskassen. Aktivfordelingen er vist i nedenstående figur. Aktivfordeling 30. juni

5 Risici Det overordnede formål med den finansielle risikostyring er at afbalancere risikoen på aktiverne i forhold til pensionshensættelserne for herigennem at opnå en tilfredsstillende afvejning mellem afkast og risiko. Til dette formål anvendes Asset/Liability Management-analyser, som bygger på en samtidig simulering af både aktiver og pensionshensættelser. Styring og overvågning af investeringsrisici er et hovedfokusområde for pensionskassen. Risikostyring i forbindelse med investeringsaktiviteterne er derfor en integreret del af alle investeringsprocesser og foregår på alle niveauer. En effektiv risikostyring sikrer, at investeringsaktiviteterne foregår betryggende og understøtter pensionskassens målsætning om at være en attraktiv pensionsudbyder. Der rapporteres løbende til direktion og bestyrelse om udviklingen i de investeringsmæssige risici, så der sikres et højt informationsniveau. er således godt rustet til at håndtere en eventuel ny finansiel krise. Siden 2007 har der været krav om, at pensionskasser skal beregne et individuelt solvensbehov. Det individuelle solvensbehov er baseret på identificering og vurdering af de risici, pensionskassen kan blive udsat for. Opgørelsen af pensionskassens individuelle solvensbehov sker på baggrund af Finanstilsynets standardmodel. har ved halvåret en stor overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov. er fortsat komfortabelt i det grønne lys i Finanstilsynets grønne trafiklys. Det betyder, at pensionskassens kapital med stor overdækning kan dække en negativ markedsudvikling, med bl.a. et samtidigt aktiekursfald på 12 pct., en ændring i den lange rente på 1 procentpoint og et fald i ejendomspriserne på 8 pct. (mio. kr.) Basiskapital 1. halvår / Egenkapital Særlige bonushensættelser Immaterielle aktiver Solvenskrav i koncernvirksomheder Reduktion for koncentrationsrisiko Basiskapital Solvenskrav Skematisk solvenskrav Individuelt solvensbehov Basiskapital i % af skematisk solvenskrav % % Basiskapital i % af individuelt solvensbehov 255 % 227 % Resultat og balance Periodens resultat, 87,9 mio. kr. overføres til egenkapitalen, som herefter udgør 1.961,9 mio. kr. I resultatet indgår 4,5 mio. kr., som overføres fra egenkapitalens skyggekonto, som herefter udgør 0 kr. Skyggekontoen bestod af forrentning/risikoforrentning, som det ikke har været muligt at tilskrive egenkapitalen i tidligere regnskabsperioder. Skyggekontoens saldo ved årets begyndelse forrentes/risikoforrentes på samme måde som egenkapitalen. 5

6 Resultatets sammensætning fremgår af denne tabel: Resultat, opdelt i del-elementer (mio. kr.) 1. halvår halvår 2014 Renteresultat 84,4 229,2 Risikoresultat 4,0-0,2 Omkostningsresultat -0,5 0,0 Periodens resultat 87,9 228,9 Renteresultatet viser forholdet mellem investeringsafkastet efter skat og den forrentning, som pensionskassen tilskriver medlemmernes depoter i form af kontorenten. I første halvår 2015 har pensionskassens investeringsafkast oversteget rentetilskrivningen, hvorfor der er et positivt renteresultat på 84,4 mio. kr. Risikoresultatet viser forholdet mellem de opkrævede priser for forsikringsdækningerne og de faktiske forsikringsudbetalinger. Risikoresultatet udgør for 1. halvår ,0 mio. kr. Omkostningsresultatet viser forholdet mellem de opkrævede omkostningsbidrag og de faktiske administrationsomkostninger. Omkostningsresultatet udgør -0,5 mio. kr. i 1. halvår (mio. kr.) Realiseret resultat 1. halvår halvår 2014 Realiseret resultat før skat 319,0 399,2 Medlemmernes andel 220,5 288,8 - Årets overførsel til/fra egenkapitalens skyggekonto -4,5-135,5 - Medlemmernes andel af skat -32,7-44,9 Fordelt til medlemmerne i alt efter skat 183,3 108,5 Egenkapitalens andel 98,5 110,3 + årets overførsel til/fra egenkapitalens skyggekonto 4,5 135,5 - Egenkapitalens andel af skat -15,1-16,9 Egenkapitalens resultat efter skat 87,9 228,9 I forhold til årets begyndelse er pensionskassens balance faldet til mio. kr., eller med 155 mio. kr. Faldet skyldes primært indfrielse af repoforretninger. En specifikation af pensionskassens beholdning af kapitalandele (aktier) og obligationer er vist i henholdsvis note 2 og 3 til regnskabet. Forventninger til resten af 2015 Væksten i medlemstal og bidragsindbetalinger ventes at fortsætte. Årets resultat vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Generelt er udviklingen i såvel de danske som de internationale markeder præget af stor usikkerhed, blandt andet som følge af den fortsatte gældskrise i eurolandene. Hvordan de finansielle markeder påvirker pensionskassens resultat er derved også usikkert. har et stærkt kapitalgrundlag, og vi forventer ikke, at situationen på de finansielle markeder vil give anledning til solvensmæssige problemer. har som følge heraf gode muligheder for at fastholde investeringsstrategien. 6

7 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Arkitekternes Pensionskasse. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og halvårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og pensionskassens aktiver, forpligtelser, egenkapital, finansielle stilling samt resultat. Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernen og pensionskassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og pensionskassen påvirkes af. Gentofte, den 26. august 2015 Direktion: Cristina Lage Bestyrelse: Mette Carstad Cecillie Therese Hansen Rikke Francis Formand Næstformand Per Frølund Thomsen Søren Kaare-Andersen Ole Bjørn Petersen Rie Øhlenschlæger 7

8 Resultatopgørelse Note 1/1-30/ /1-30/ /1-30/ /1-30/ Medlemsbidrag Afkast af investeringsaktiver Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast før skat Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter skat Pensionsydelser Udbetalte ydelser Ændring i erstatningshensættelser Pensionsydelser, i alt Ændring i pensionshensættelser Bonus Periodens tilskrevne bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Bonus, i alt Administrationsomkostninger Overført investeringsafkast PENSIONSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Pensionsafkastskat for egenkapitalen PERIODENS RESULTAT ANDEN TOTALINDKOMST Anden totalindkomst Skat vedrørende anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst

9 Balance Aktiver Note 30/ / / / Immaterielle aktiver IT-programmer Immaterielle aktiver, i alt Materielle aktiver Driftsmidler Materielle aktiver, i alt Investeringsaktiver Investeringsejendomme Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder: Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Andre finansielle investeringsaktiver: 2 Kapitalandele Investeringsfor. andele med kapitalandele Obligationer Investeringsforeningsandele med obligationer Indlån i kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos medlemmer Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Likvide beholdninger Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt

10 Balance Passiver 30/ / / / Note Egenkapital Overført overskud Egenkapital, i alt Hensættelser til pensionsaftaler Pensionshensættelser: Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige medlemsbidrag Bonuspotentiale på hvilende pensioner Pensionshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Særlige bonushensættelser Hensættelser til pensionsaftaler, i alt Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld til kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Passiver, i alt

11 Egenkapitalopgørelse 30/ / / / Egenkapital Saldo 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst Øvrige bevægelser (tillægspensioner) Saldo Kapitaldækning skal mindst have reserver af en vis størrelse, et såkaldt kapitalkrav, som ved periodens udgang udgjorde skal desuden have reserver af en vis størrelse (individuelt solvensbehov), som udgjorde Basiskapital Egenkapital Særlige bonushensættelser Solvenskrav i koncernvirksomheder Reduktion for koncentrationsrisiko Immaterielle aktiver Basiskapital, i alt Fordeling af resultat Realiseret resultat Pensionsteknisk resultat Overført investeringsafkast (efter skat) Periodens tilskrevne bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Ændring i særlige bonushensættelser Realiseret resultat efter pensionsafkastskat Pensionsafkastskat Realiseret resultat Principperne for beregning af realiseret resultat er beskrevet i Anvendt regnskabspraksis Medlemmernes andel Årets tilskrevne bonus Årets ændring i kollektivt bonuspotentiale Forrentning og risikoforrentning til særlige bonushensættelser (efter skat) Anden ændring i særlige bonushensættelser Fordelt til medlemmer Medlemmers andel af skat Fordelt til medlemmer, i alt Egenkapitalens andel Forrentning og risikoforrentning til egenkapitalen (efter skat) Årets overførsel til/fra skyggekonto (efter skat) Fordelt til egenkapital Egenkapitalens andel af skat Resultat før skat Opsparet til senere forrentning af egenkapitalen (skyggekonto) Skyggekonto 1. januar Forrentning og risikoforrentning af skyggekonto (efter skat) Årets overførsel til/fra skyggekonto (efter skat) Skyggekonto

12 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabet for Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Beløb i resultatopgørelse, balance og noter præsenteres i hele tusinde kroner. Hvert tal afrundes for sig, og der kan derfor forekomme mindre afvigelser mellem de anførte totaler og summen af de underliggende tal. Pensionshensættelserne er opgjort efter Finanstilsynets rentekurve, suppleret med bedste skøn over risici (dødelighed, invaliditet m.m.) samt forventede omkostninger. Koncernregnskabet fremkommer ved en sammenlægning af regnskaberne for pensionskassen og pensionskassens tilknyttede virksomhed, Arkitekternes Ejendomsselskab P/S, den tilknyttede virksomhed Komplementarselskabet Arkitekternes Ejendomme ApS og pensionskassens andel af følgende fælles ledede virksomheder; Unipension I/S, Kapitalforeningen Unipension Invest, Unipension Fondsmæglerselskab A/S, Unipension PE K/S, Unipension PE II K/S, Unipension Infra K/S, Unipension RE K/S og Unipension GP ApS. 30/ / / / Kapitalandele Børsnoterede danske kapitalandele Unoterede danske kapitalandele Børsnoterede udenlandske kapitalandele Unoterede udenlandske kapitalandele Investeringsforeningsandele med kapitalandele Dagsværdi, i alt På Portefølje/Aktier/Aktiebeholdning findes en fortegnelse over samtlige pensionskassens kapitalandele 3 Obligationer Danske obligationer Udenlandske obligationer Investeringsforeningsandele med obligationer Dagsværdi, i alt

13 Noter 30/ / / / Pensionshensættelser Pensionshensættelser primo Akkumuleret værdiregulering primo Retrospektive hensættelser primo Medlemsbidrag Rentetilskrivning (grundlagsrente og rentebonus) Pensionsydelser Omkostningstillæg efter tilskr. af omk. bonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus Gruppeforsikringspræmie Overført til særlige bonushensættelser Retrospektive hensættelser ultimo Akkumuleret værdiregulering ultimo Pensionshensættelser i alt Periodens ændring i pensionshensættelser: Pensionshensættelser ultimo Pensionshensættelser primo Der er optaget i regnskabet således: Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fremtidige bidrag Ændring i bonuspotentiale på hvilende pensioner Ændring i pensionshensættelser Periodens tilskrevne bonus Ændring i pensionshensættelser, jf. resultatopgørelsen juni 2015 Bonuspotentiale på fremtidige bidrag Bonuspotentiale på hvilende pensioner Pensionshensættelser i alt Pensionshensættelser opdelt på grundlagsrente Garanterede ydelser Grundlagsrente 4,25 % Grundlagsrente 1,00 % december 2014 Bonuspotentiale på fremtidige bidrag Bonuspotentiale på hvilende pensioner Pensionshensættelser i alt Pensionshensættelser opdelt på grundlagsrente Garanterede ydelser Grundlagsrente 4,25 % Grundlagsrente 1,00 % / / / / Særlige bonushensættelser Særlige bonushensættelser primo Bidrag, jf. note Pensionsydelser Andel af omkostningsresultat Andel af risikoresultat Gruppeforsikringspræmie Forrentning, jf. Egenkapitalopgørelse Ændring i særlige bonushensættelser, i alt Særlige bonushensættelser i alt

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 22 07 86 15) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens påtegning

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer CVR-nr: 2076 6816 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse

Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse CVR-nr.: 17 34 04 84 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 2014 et godt år i PBU 1 Medlemmerne har fået mere end 3,2 mia. kr. i 2014 1 Enklere og billigere

Læs mere

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2013. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2013 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 3 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 5 Balance, aktiver 6 Balance, passiver 7 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64.

Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Betalende medlemmer (inkl. bidragsfrit dækkede) 64. Kort og godt om Pensionspakken 2013 Årets afkast = 7,9 pct. Gennemsnit 2003-2013 = 6,3 pct. Gennemsnit 2009-2013 = 11,2 pct. Antal medlemmer på markedsrente - totalt: 89.850 Betalende medlemmer (inkl.

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Årsrapport 2014. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2014. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2014 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Indhold Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 4 Balance, aktiver 5 Balance, passiver 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238

Årsrapport 2012. PensionDanmark Holding A/S. CVR nr. 29194238 Årsrapport 2012 PensionDanmark Holding A/S CVR nr. 29194238 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Selskabets ledelse Ledelsesforhold 6 Direktion 7 Aktionærforhold 9 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di

Skandia Liv(A) A/S. Årsrapport 2013. cvr nr. 2963 7873 mere til di Skandia Liv(A) A/S Årsrapport 2013 cvr nr. 2963 7873 mere til di Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2013 4 Årets resultat 4 Skandia

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S

Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Forsikringsselskabet SEB Liv III A/S Årsrapport 2010 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Bjarne Fabienke Doris Nielsen

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere