Markedskommentar Orientering Q3 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedskommentar Orientering Q3 2011"

Transkript

1 Markedskommentar De finansielle markeder var gennem hele 3. kvartal meget urolige. Aktiemarkederne, over det meste af verden, faldt som følge af den efterhånden kroniske gældskrise i både Europa og USA samt den tiltagende usikkerhed omkring de politiske løsninger. Konjunkturopgangen er definitivt bremset, hvorfor der nu er risiko for recession i mange lande i USA bibragte gældskrisen betydelig øget usikkerhed i 3. kvartal, bl.a. fordi kongressen helt frem til sidste frist ikke kunne nå til enighed om at forhøje statens tilladte gældsloft. Alligevel er de amerikanske renter, lidt overraskende, faldet markant i 3. kvartal. De stærke nordeuropæiske lande, med Tyskland i spidsen, oplevede også kraftige rentefald. Krisestemningen og stor aversion mod at tage risici har medført, at investorerne, nærmest i desperation, søger mod obligationer udstedt af lande, som indtil videre har kunnet betragtes som et sikkert sted. Mod slutningen af 3. kvartal, og begyndelsen af 4. kvartal, var det igen gældskrisen i Europa, som blev det dominerende tema. Investorerne har ikke tillid til, at Euro-landene får skabt tilstrækkelig opbakning til de nye lånefaciliteter. Det tunge EU-system, med lange forhandlingsrunder og efterfølgende godkendelsesprocedurer i de enkelte lande, giver en fornemmelse af, at det politiske system altid er to skridt bagud i forhold til markedsudviklingen. Euro-landene har indtil videre etableret den midlertidige lånefacilitet European Financial Stability Facility (EFSF), på 440 mia euro og den permanente lånefacilitet European Stability Facility (ESM), som skal træde i kraft 1. juli Mandaterne for EFSM og ESM er bl.a., at disse instrumenter skal bruges ved bekæmpelsen af krisesituationer. ESM faciliteten aktiveres imidlertid ikke før medlemslandene i samarbejdet er enige herom. Desuden skal den Europæiske Central Bank have konstateret exceptionelle omstændigheder på de finansielle markeder, som kan medføre risici for den finansielle stabilitet. De finansielle markeder mener dog ikke, at disse faciliteter er tilstrækkelige. Markederne spekulerer derfor allerede i, hvad der vil ske, hvis de store lande som Italien eller Spanien for alvor får brug for at trække på lånemulighederne. Gældskrisen rammer pengeinstitutterne Mange europæiske pengeinstitutter har placeret en del af deres kapital i de græske statsobligationer. Det har givet store kurstab. I 3. kvartal har der også været kurstab på italienske og spanske statsobligationer. Samtidig rammes pengeinstitutsektoren af den tiltagende lavkonjunktur, som gør det meget vanskeligt at tjene tilstrækkeligt til at kunne leve op til de skærpede kapitalkrav. Derudover er det stort set umuligt for pengeinstitutter at rejse ny kapital på markederne. Det internationale pengemarked for pengeinstitutterne er således igen ved at sande til af frygt for store krak i sektoren. Med henblik på at få skabt ny tillid til den finansielle sektor som helhed, arbejdes der med mere permanente statslige løsninger i form af garantier eller direkte overtagelser. På internationalt plan drøftes, hvordan de største finansielle virksomheder i de enkelte lande kan klassificeres til at være systemiske. Det vil sige, at de bliver udpeget som værende for store til at måtte gå ned. Sideløbende hermed skal der ske en yderligere regulering af sektorens aktiviteter, som generelt har til formål at dæmpe udlånsaktiviteterne, bl.a. ved at kræve højere sikkerhed og forbedrede risikoafdækninger. Det betyder, at et pengeinstitut fremover ville kunne udlåne mindre i forhold til den ansvarlige kapital. I Danmark har Folketinget vedtaget en Bankpakke IV, som har til formål at understøtte konsolideringen blandt de mindre pengeinstitutter. Den nye bankpakke er indført i erkendelse af, at de mindre pengeinstitutter fremover ikke selv kan skaffe ny kapital og altså enten må have indtjening nok til en konsolidering, reducere i udlånsmassen eller indgå i en fusion. I Bankpakke IV er det også bestemt, at der skal nedsættes et ekspertudvalg under Økonomi- og Erhvervsministeriet, som skal se på hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at et institut kan være systemisk i Danmark. Samt hvad der skal ske, hvis et sådant institut måtte komme i vanskeligheder. Der ledes altså med lys og lygte efter politiske løsninger af statsgældskrisen og krisen i den finansielle sektor. I ventetiden daler tilliden til systemet, hvilket forværrer situationen. Europa og den Europæiske Union skal finde ud af, om det overhovedet er muligt at løse kriserne i fællesskab. Foreløbig synes tendensen at gå mod større splittelse, hvor stærke nationale kræfter vinder frem. Det kan derfor ikke udelukkes, at både euroen og i sidste ende også EU-samarbejdet er i spil. Q3 Det er for øjeblikket meget svært at få øje på de positive momenter for europæisk økonomi. Statsgældskrisen vil under alle omstændigheder føre til besparelser i de offentlige budgetter og/eller skattestigninger. De meget lave renter er således den væsentligste stimulans for den økonomiske udvikling. Da den pressede finansielle sektor kun har begrænsede muligheder for at øge kreditgivningen, konverteres de lave renter til en højere rentemarginal mellem indlån og udlån. Husholdninger med gæld ønsker derfor fortsat at holde igen med forbruget, for i stedet at afvikle den dyre private gæld. Husholdninger med opsparede midler, uden gæld, har dog ikke incitament til at øge opsparingen, da renteafkastet ikke kan følge med inflationen. Købekraften af den opsparede formue falder således, hvilket burde føre til mere forbrug. Kun udsigten til en fattigere pensionisttilværelse kan i en periode føre til yderligere opsparing, for at kompensere tab af købekraft. De finansielle markeder vil i 4. kvartal være meget opmærksomme på virksomhedernes planer og forventninger til Lyder det på tilbageholdenhed med investeringer og nedskæringer i arbejdsstyrken, står vi overfor en ny recession og yderligere kursfald på aktiemarkederne.

2 Markedskommentar USA og Europa har reelt set ikke mulighed for at lempe penge- og finanspolitikken yderligere, givet at de finansielle markeder ikke vil finansiere øget gæld. Hvis der i kraft af ratificeringerne i EU-regi skabes mere ro om håndteringen af krisen, kan optimismen muligvis vende tilbage. I så fald vil de pæne risikopræmier ved at være i aktier og virksomhedsobligationer kunne lokke investorerne væk fra statsobligationerne i Danmark Folketingsvalget førte som ventet til dannelse af en ny regering bestående af Socialdemokratiet, SF og en af valgets store sejrherrer, De Radikale. Det offentliggjorte regeringsgrundlag har fastholdt efterlønsreformen og tilbagetrækningsreformen, hvilket er et væsentligt element i genskabelsen af balance på de offentlige budgetter og i at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet. Den finansielle krise har medført rekordlav rente, som vil være en god støtte til de trængte boligejere, når de et-årige flexlån skal fornys. Det giver sammen med frigivelsen af efterlønsopsparingen husholdningerne ekstra penge på lommen i 2012, som kan give et mindre skub til dansk økonomi, som er stærkt negativt påvirket af de svage internationale konjunkturer. Q3

3 Pulje 1 - Danske Obligationer I 3. kvartal faldt renterne markant i USA og Europa. Herved fortsætter rentefaldet fra 2. kvartal dog i mere udpræget grad. De tyske 2-årige og 10-årige renter faldt med hhv. 1,06 og 1,14 pct. point. Til sammenligning faldt de danske 2-årige og 10-årige renter med 0,92 og 1,16 pct. point. I forhold til fald på 0,17 og 0,35 pct. point (hhv. danske 2-årige og 10-årige renter) fra 2. kvartal er 3. kvartals rentefald markante. Den europæiske gældskrise skaber fortsat usikkerhed på finansmarkederne, hvilket driver investorerne fra risikoaktiver til mere sikre amerikanske, tyske og danske statsobligationer. Det er denne øgede efterspørgsel, der forårsager rentefaldene. De faldende renter har bevirket et positivt afkast i kvartalet for Pulje 1 - Danske Obligationer. Eksempelvis har den 4,5% Danske Stat 2039 givet et afkast i 3. kvartal på 21,95%. Pulje 1 - Danske Obligationer gav i 3. kvartal et afkast på 7,00% (før pensionsafkastskat). Over de seneste 12 måneder har Pulje 1 - Danske Obligationer givet et afkast på 4,04% (før pensionsafkastskat). Danske obligationer 7,02% 7,00% 5,95% 7,35% 7,26% 6,17% Danske obligationer 1,8% 1,5% 6,3% 5,3% 6,5% 5,3% 7,5% 6,4% Danske obligationer 4,04% 8,94% 5,90% 5,21% 4% Danske Stat ,5 4% Nordea Kredit IO ,7 4% Realkredit Danmark SDRO ,8 Var. Nykredit 5% RenteMax OA ,7 4% Realkredit Danmark SDRO ,8

4 Pulje 2 - Danske Aktier Aktiemarkedet var igen i 3. kvartal meget ustabilt. Den europæiske gældsproblematik samt den politiske stillingskrig i USA omkring finans- og arbejdsmarkeds-politik skabte usikkerhed på markedet. Regnskaberne for 2. kvartal havde ligeledes en negativ påvirkning på markedet, da godt halvdelen af de store selskaber nedjusterede forventningerne til helåret. Dette har imidlertid givet markante kurstab eftersom markedet prisfastsætter med dystre fremtidsudsigter. Puljens eneste aktie med positivt afkast i kvartalet var Satair som, på baggrund af et købstilbud fra Airbus og efterfølgende opkøb, steg godt 34%. Største negative afkast kom fra Pandora som i begyndelsen af august kom med en drastisk nedjustering og efterfølgende fyring af den adm. direktør. Dette resulterede i kursfald på 65% på selve dagen, og yderligere fald siden, hvilket i kvartalet gav et negativt afkast på godt 76%. Pulje 2 - Danske Aktier gav i 3. kvartal et afkast på -16,68% (før pensionsafkastskat). Hvorfor afkastet for de seneste 12 måneder er -8,87% (før pensionsafkastskat). Danske aktier -16,56% -16,68% -14,18% -17,90% -18,27% -15,53% Danske aktier 5,2% 4,4% -43,5% -37,0% 49,9% 42,4% 31,7% 26,9% Danske aktier -8,87% 6,32% 2,06% 12,71% Novo Nordisk 10,3 Coloplast 8,6 Carlsberg 8,5 Topdanmark 8,3 A. P. Møller-Mærsk 6,5

5 Pulje 4 - Mixpulje Usikkerhed på finansmarkederne forårsaget af den europæiske gældskrise fortsatte i 3. kvartal. Især har tvivl om den politiske vedtagelse af hjælpepakkerne fra EU samt disses størrelse skabt uro på markederne. Dertil har en række økonomiske nøgletal skuffet, hvilket i samspil med faldende tillidsindikatorer øger risikoen for, at den vestlige verden bevæger sig mod en markant vækstopbremsning og mulig recession. På baggrund af disse faktorer har Pulje 4 - Mixpulje været allokeret med undervægte til risiko i form af aktier og kreditobligationer. Dertil ligger puljens aktier undervægtigt europæiske aktier samt overvægtigt amerikanske og japanske aktier i forhold til dets benchmark. Ligeledes er puljens kreditobligationer investeret i den mindre risikable del af kreditobligationsmarkedet. Denne taktiske allokering har vist sig positiv for det relative afkast i kvartalet. Samlet set bidrog aktier og kreditobligationer negativt til kvartalets afkast mens stats- og realkreditobligationer bidrog positivt. Kvartalets afkast var således -3,93% (før pensionsafkastskat). Set over de seneste 12 måneder har Pulje 4 - Mixpulje givet et afkast på -0,33% (før pensionsafkastskat). Mixpulje -3,82% -3,93% -3,34% -3,54% -4,06% -3,45% Mixpulje 1,0% 0,8% -21,5% -18,3% 20,0% 17,0% 14,3% 12,1% Mixpulje -0,33% 5,88% 2,00% 5,21% 4% Realkredit Danmark SDRO ,6 S&P 500 EMINI Dec Aktiefutures USA 10,8 4% Danske Stat ,0 2% Realkredit Danmark 10S ,7 4% Nykredit ,1

6 Pulje 5 - Globale Aktier * Usikkerhed på finansmarkederne forårsaget af den europæiske gældskrise fortsatte i 3. kvartal. Især har tvivl om den politiske vedtagelse af hjælpepakkerne fra EU samt disses størrelse skabt uro på markederne. Dertil har en række økonomiske nøgletal skuffet, hvilket i samspil med faldende tillidsindikatorer øger risikoen for, at den vestlige verden bevæger sig mod en markant vækstopbremsning og mulig recession. På baggrund af disse faktorer er den regionale allokering i Pulje 5 Globale Aktier undervægtig europæiske aktier samt overvægtig i amerikanske og japanske aktier. Denne taktiske allokering har vist sig positiv for det relative afkast i perioden. Som følge af usikkerheden i Euro-området er euroen svækket, hvilket har påvirket kvartalets afkast negativt. Pulje 5 - Globale Aktier gav i 3. kvartal et afkast på -10,84% (før pensionsafkastskat). Dette giver et afkast, siden strategiskifte, på -10,79% (før pensionsafkastskat). Globale aktier -10,82% -10,84% -9,21% -9,85% -10,79% -9,17% Globale aktier* -7,2% -6,1% -48,5% -41,2% 14,1% 12,0% 13,5% 11,5% Globale aktier* -5,34% -4,89% -9,96% -3,85% S&P 500 EMINI Dec Aktiefutures USA 51,1 TOPIX Dec Aktiefutures Japan 14,6 EURO STOXX 50 Dec Aktiefutures Europa 12,9 FTSE 100 FUT Dec Aktiefutures UK 8,6 SPI 200 FUTURE Dec Aktiefutures AUD 6,6 *Puljen har pr. 1. januar 2011 skiftet navn og strategi fra Europæiske aktier til Globale aktier.

7 Pulje 7 - Korte Obligationer I 3. kvartal faldt renterne markant i USA og Europa. Herved fortsætter rentefaldet fra 2. kvartal dog i mere udpræget grad. De tyske 2-årige og 10-årige renter faldt med hhv. 1,06 og 1,14 pct. point. Til sammenligning faldt de danske 2-årige og 10-årige renter med 0,92 og 1,16 pct. point. I forhold til fald på 0,17 og 0,35 pct. point (hhv. danske 2-årige og 10-årige renter) fra 2. kvartal er 3. kvartals rentefald markante. Den europæiske gældskrise skaber fortsat usikkerhed på finansmarkederne, hvilket driver investorerne fra risikoaktiver til mere sikre amerikanske, tyske og danske statsobligationer. Det er denne øgede efterspørgsel, der forårsager rentefaldene. De faldende renter har bevirket et positivt afkast i kvartalet for Pulje 7 Korte Obligationer. Eksempelvis har den 4% Nordea Kredit SDRO 2016 givet et afkast i 3. kvartal på 5,95%. Pulje 7 - Korte Obligationer gav i 3. kvartal et afkast på 2,04% (før pensionsafkastskat). Over de seneste 12 måneder har Pulje 7 - Korte Obligationer givet et afkast på 2,12% (før pensionsafkasskat). Korte obligationer 2,07% 2,04% 1,73% 2,66% 2,52% 2,14% Korte obligationer 3,2% 2,7% 3,8% 3,2% 5,2% 4,4% 3,5% 3,0% Korte obligationer 2,12% 4,64% 3,71% 3,20% 4% Nykredit APR ,4 4% Nordea Kredit SDRO ,1 Var. Nykredit 2021 IOH 10,9 2% BRF Kredit JAN ,7 2% BRF Kredit OKT ,5

8 Pulje 8 - Mixpulje Usikkerhed på finansmarkederne forårsaget af den europæiske gældskrise fortsatte i 3. kvartal. Især har tvivl om den politiske vedtagelse af hjælpepakkerne fra EU samt disses størrelse skabt uro på markederne. Dertil har en række økonomiske nøgletal skuffet, hvilket i samspil med faldende tillidsindikatorer øger risikoen for, at den vestlige verden bevæger sig mod en markant vækstopbremsning og mulig recession. På baggrund af disse faktorer har Pulje 8 - Mixpulje været allokeret med undervægte til risiko i form af aktier og kreditobligationer. Dertil ligger puljens aktier undervægtigt europæiske aktier samt overvægtigt amerikanske og japanske aktier i forhold til dets benchmark. Denne taktiske allokering har vist sig positiv for det relative afkast i kvartalet. Samlet set bidrog aktier og kreditobligationer negativt til kvartalets afkast mens stats- og realkreditobligationer bidrog positivt. Kvartalets afkast var således -0,97% (før pensionsafkastskat). Set over de seneste 12 måneder har Pulje 8 - Mixpulje givet et afkast på 2,96% (før pensionsafkastskat). Mixpulje -0,86% -0,97% -0,83% -0,30% -0,54% -0,46% * 2010 Mixpulje ,7% 16,7% 11,1% 9,4% *Afkastet for 2009 er regnet fra puljens start 1. februar % Realkredit Danmark SDRO ,8 4% Danske Stat ,5 4% Nykredit ,7 S&P 500 EMINI Sep Aktuefutures USA 7,4 4% Danske Stat 6,4

Markedskommentar Orientering Q4 2011

Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskommentar I 4. kvartal 2011 var de finansielle markeder igen præget af den europæiske statsgældskrise. Den store usikkerhed om løsningsmodellerne gav specielt i oktober og november kraftige udsving

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2011

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2011 Markedskomtar Orienting Q4 2011 I 4. kvartal 2011 var de finansielle marked igen præget europæiske stsgældskrise. Den store usikkhed om løsningsmodellne gav specielt i oktob novemb krtige udsving på aktiemarkedne.

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Lyspunkter i en usikker tid

Lyspunkter i en usikker tid NORDEA PRIVATE BANKING PRIVATE BANKINGNYT MAJ 2012 Lyspunkter i en usikker tid Efter en solid start på året er usikkerheden for en stund vendt tilbage. Vi vurderer, at den globale økonomi er på vej i den

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 11 Kapitel Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 1 Økonomisk Redegørelse December 11 Økonomisk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012

Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af Finanskrisen? Projektskitse - oplæg 12.12.2012 Hvad kan vi lære af finanskrisen? Finanskrisen har medvirket til at skabe et kraftigt økonomisk tilbageslag og en statsgældskrise i den

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod

Formue. Aktiemarkederne nede Formuepleje står imod indhold Formue 26. årgang 04 // 2011 Optimal portefølje - kræver global investering Aktiestrategi - når usikkerheden raser Formuepleje 3 år efter Lehman Brothers kollaps Aktiemarkederne nede Formuepleje

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere