Copenhagen Investor A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Investor A/S"

Transkript

1 Copenhagen Investor Copenhagen Investor A/S Årsrapport 2013 Taarbæk Strandvej 84A * 2930 Klampenborg * Tlf * *

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger mv. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5-6 Ledelsesberetning 7-10 Anvendt regnskabspraksis Koncernens resultatopgørelse 15 Koncernens balance Koncernens noter Moderselskabets resultatopgørelse 21 Moderselskabets balance Moderselskabets noter

3 Selskabsoplysninger mv. Selskabet Copenhagen Investor A/S Taarbæk Strandvej 84A 2930 Klampenborg Telefon: / Website: Hjemsted: Lyngby-Taarbæk CVR-nr Bestyrelse Torben Nordquist, formand Hasse Nilsson John Ladehoff Levin Direktion John Ladehoff Levin Aktionærforhold Antal aktionærer ca. 90. Aktionærer der ejer mere end 5% af selskabets kapital: Copenhagen Invest A/S (kontrolleret af John Ladehoff Levin), 2930 Klampenborg John Ladehoff Levin, Taarbæk Strandvej 84 A, 2930 Klampenborg Aktiekapitalens sammensætning og omsætningssted: Aktiekapitalen på DKK er fordelt på aktier á DKK 100. Aktierne er registreret i værdipapircentralen. Selskabets aktier er noteret på Dansk O.T.C. A/S. Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Advokat Plesner Bank Danske Bank 3

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Copenhagen Investor A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr og resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Klampenborg, den 2. maj 2014 Direktionen John Ladehoff Levin Bestyrelsen Torben Nordquist, formand Hasse Nilsson John Ladehoff Levin 4

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Copenhagen Investor A/S PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Copenhagen Investor A/S for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 2. maj 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter Davidsen Statsaut. revisor 6

7 Ledelsesberetning HOVEDAKTIVITET Copenhagen Investor er et aktieselskab med aktiviteter fordelt på 3 forskellige aktivklasser: Aktier Aktieinvesteringerne gennemføres ved porteføljeinvesteringer i børsnoterede danske aktier med vægten fordelt på såvel store som små og mellemstore selskaber. I perioder er der dog investeret i svenske, finske og norske aktier. Obligationer Obligationsinvesteringerne foretages primært i internationale erhvervsobligationer via investeringsforeninger med stor spredning. Fast ejendom Investeringerne i fast ejendom foretages ved en erhvervsmæssig aktivitet i Danmark og Tyskland. Pr. ult. december 2013 er de samlede investeringer i balancen fordelt på 66,0% aktier, 15,5% obligationer og 16,6% investeringsejendomme medens andre aktiver udgør 1,9% af balancen. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Indtjeningsudviklingen dækker over et aktieafkast på DKK 14,2 mio. svarende til 30,3% på den investerede aktieportefølje. Obligationsinvesteringerne har givet et afkast på DKK 0,8 mio. svarende til 6,0% af den gennemsnitlige beholdning i perioden. Samlet gav aktier og obligationer et resultat på DKK 14,9 mio. Den erhvervsmæssige aktivitet på investeringsejendomme gav et driftsresultat på DKK 0,54 mio. svarende til et afkast på 4,2%. Dertil kommer opskrivninger af selskabets investeringsejendomme på DKK 0,61 mio., hvilket giver et samlet ejendomsafkast på DKK 1,2 mio. svarende til et afkast på 8,8%. Det samlede resultat af selskabets investeringer bliver herefter DKK 16,1 mio. Herfra skal selskabets administrationsomkostninger og finansieringsomkostninger på i alt DKK 1,7 mio. fratrækkes, således at selskabets samlede resultat før skat bliver på DKK 14,4 mio. Årets resultat før skat blev således DKK 14,4 mio. svarende til en egenkapitalforrentning på 20,5%. Der er afsat DKK 0,8 mio. i skat, således at årets nettoresultat blev DKK 13,6 mio. Selskabets indre værdi er i 2013 steget fra 468 til 559, hvilket svarer til en stigning på 19,4%. 7

8 Ledelsesberetning 5½ års resultatudvikling Nøgletal i DKK (½ år) /09 Resultat før skat Resultat efter skat Egenkap.forr. (f. skat) 20,5% 10,8% -15,7% 10,8% 12,7% -26,6% Aktiver Egenkapital Indre værdi pr. aktie * Resultat e. skat pr. aktie * 92,2 43,7-81,3 51,6 46,7-151,2 Udbytte pr. aktie Kurser Dansk OTC Note: *) Reguleret for egne aktier i 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 og, 2008/09. Selskabets aktieinvesteringer Selskabets aktieinvesteringer har generelt givet et meget tilfredsstillende afkast. Specielt skal Vestas fremhæves, idet denne aktie alene har bidraget med DKK 3,6 mio. svarende til et afkast på 376%. Men også Danske Bank, Per Aarsleff, Mærsk, Novo Nordisk, Solar og NKT har i betydelig grad bidraget til det samlede aktieresultat. Selskabets forsøg på investeringer i andre nordiske lande har givet et meget moderat positivt afkast. Bortset fra en relativ lav fremmedfinansiering af ejendomsinvesteringer investerer Copenhagen Investor A/S generelt ikke for lånte midler, og har en soliditet på 97,7% af balancen. Selskabet kan i korte perioder have mindre likviditetsover- eller underskud, primært som følge af porteføljeomlægninger. Udbytte Der udbetales intet udbytte for Udbytte eller avance på salg af aktier vil i 2014 for privatpersoner blive beskattet med 27% op til DKK (DKK for ægtefæller). Beløb derover beskattes med 42%. 8

9 Ledelsesberetning Indekseret udvikling inkl. udbytter for Copenhagen Investors indre værdi 900 Copenhagen Investor, Performance juni 95 - marts Performance Dato Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra statusdagen og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten. Forventninger til har ligesom 2012 udviklet sig væsentlig bedre end Dels har de økonomiske data fra USA fortsat fremgangen, og dels er den økonomiske udvikling i Europa endelig gået fra stilstand til moderat fremgang. Kina samt andre nye markeder har udvist nogen usikkerhed, og der må derfor fortsat forventes en moderat og noget haltende konjunkturopgang. Som følge af det lave renteniveau har en del aktiemarkeder, herunder ikke mindst det danske, givet flotte afkast i Forventningerne til 2014 er positive, men sandsynligvis med et betydeligt lavere afkast end i

10 Ledelsesberetning Erhvervsobligationer og aktier anses stadig for at være attraktive investeringsmuligheder navnlig i sammenligning med stats- og realkreditobligationer. Copenhagen Investors nuværende 3-strengede strategi (fast ejendom, erhvervs-obligationer og aktier) forventes at give et tilfredsstillende afkast. Dog med mindre udsving i afkast, end hvis selskabet udelukkende havde investeret i aktier. 10

11 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B. Indregning af resultat og kapitalandel i tilknyttede selskaber indregnes efter indre værdis metode jf. reglerne for regnskabsklasse C. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. KONCERNREGNSKAB Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og de virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne, eller gennem aftaler har en bestemmende indflydelse. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i det væsentlige i overensstemmelse med moderselskabets regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af de reviderede regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne, og der er foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt ikke realiseret koncerninterne fortjenester og tab. Ved erhvervelse af virksomheder indregnes aktiver og forpligtelser til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet, og forventede omkostninger til omstrukturering i den erhvervede virksomhed indregnes som hensatte forpligtelser. Skatteeffekten af de foretagne omvurderinger indregnes. Kostprisen for kapitalandelene i de erhvervede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens nettoaktiver på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. 11

12 Anvendt regnskabspraksis Den på erhvervelsestidspunktet opgjorte koncerngoodwill (positivt forskelsbeløb), indregnes som aktiv og afskrives lineært efter en individuel vurdering af aktivets brugstid, dog maksimalt 20 år. Koncernbadwill (negativt forskelsbeløb) indregnes som gældsforpligtelse på erhvervelsestidspunktet og reduceres i takt med realisering af de forhold, der ligger til grund for forskelsbeløbet. I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Ved opgørelse af koncernresultatet og koncernegenkapitalen anføres den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, særskilt. VALUTA Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Indtægter ved udlejning indregnes i henhold til faktureringsprincippet, således at indtægter indregnes i takt med levering. Afskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 5 år Resultat af investeringer Under resultat af investeringer indregnes realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer samt afkast heraf med fradrag af omkostninger til porteføljeforvaltning mv. 12

13 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger samt kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab på værdipapirer. Skatter Årets aktuelle skatter og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen. Endvidere indregnes tillæg/fradrag i forbindelse med afregning af selskabsskatten. BALANCE Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Investeringsejendom omfatter investering i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og kapitalafkast ved videresalg. Investeringsejendomme indregnes ved anskaffelse til kostpris med tillæg af efterfølgende forbedringer. Investeringsejendomme reguleres årligt til handelsværdien ved at regulere bogført værdi ved op- eller nedskrivning over resultatopgørelsen. Der medvirker ekstern vurderingsmand ved fastsættelse af handelsværdien af investeringsejendommene. Værdipapirer Værdipapirer, der indgår i handelsbeholdning, måles under omsætningsaktiver til dagsværdi (børskurs på balancedagen). Egne aktier indregnes uden værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering. 13

14 Anvendt regnskabspraksis Udbytte Udbyttet som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Skyldig skat og udskudt skat Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Udskudt skatteaktiv er indregnet til den værdi, der forventes at kunne realiseres indenfor en 3 års tidshorisont. Som konsekvens heraf er udskudt skatteaktiv indregnet til ca. 1/5 af det maksimale udskudte skatteaktiv, der kan beregnes. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Prioritetsgæld indregnes til kontantværdi på balancetidspunktet. 14

15 Koncernens resultatopgørelse Note Resultat af aktier og obligationer Resultat af ejendomme Resultat af investeringer Administrationsomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Regulering af investeringsejendomme til dagsværdi Resultat af primær drift Finansielle indtægter 40 8 Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

16 Koncernens balance AKTIVER Note Investeringsejendomme Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 8 8 Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter 4 4 Tilgodehavender i alt Aktier Obligationer Værdipapirer i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

17 Koncernens balance PASSIVER Note Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter, der forfalder inden for 1 år Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder 1 1 Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Ejerforhold 17

18 Koncernens noter Resultat af investeringer Aktieudbytte Kursavance og -tab I alt Administrationsomkostninger Gager Vederlag til bestyrelse Revision, regnskabsmæssig assistance og bogføring Advokat og anden ekstern rådgivning Generalforsamling 20 9 Administration tysk ejendom Bankomkostninger Øvrige omkostninger I alt Der har i årets løb været ansat 1 medarbejder i selskabet udover direktionen Skat af årets resultat Årets aktuelle skat, sambeskatningsbidrag 7 0 Årets udskudte skat Regulering af skat vedrørende tidligere år -2-9 I alt

19 Koncernens noter 4. Investeringsejendomme Regnskabsmæssig værdi pr Årets opskrivning 609 Årets tilgang 393 Regnskabsmæssig værdi pr Udover gæld til realkreditinstitutter vedrørende ejendomme er der tinglyst ejerpantebreve til sikkerhed for ejerforening Værdipapirer Fordeling af værdipapirportefølje: C20-selskaber KFMX-selskaber Udenlandske aktier Obligationer I alt

20 Koncernens noter 6. Egenkapital Selskabs- Overført Foreslået Beløb i kapital resultat udbytte I alt Saldo pr Køb af egne aktier, netto Udbytte egne aktier 0 0 Ej hævet udbytte mv. tidligere år 0 0 Udbetalt udbytte 0 0 Resultatdisponering Saldo pr Selskabskapitalen er fordelt på stk. aktier á 100. Egne aktier stk. pr indregnes uden værdi. Cirkulerende antal aktier udgør således stk. pr Gæld til realkreditinstitutter Gæld til realkreditinstitutter med forfald efter 1 år Gæld til realkreditinstitutter med forfald inden for 1 år I alt Af gæld til realkreditinstitutter forfalder 935 til betaling mere end 5 år efter balancedagen. 8. Ejerforhold Selskabet ejes af ca. 90 aktionærer. Følgende kapitalejere ejer mere end 5% af selskabets kapital: Copenhagen Invest A/S, Taarbæk Strandvej 84 A, 2930 Klampenborg John Ladehoff Levin, Taarbæk Strandvej 84 A, 2930 Klampenborg 20

21 Moderselskabets resultatopgørelse Note 1 Resultat af aktier og obligationer Resultat af investeringer Administrationsomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Afskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat af primær drift Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger 2 42 Finansielle poster i alt Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret 0 0 Overført resultat I alt

22 Moderselskabets balance AKTIVER Note Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender 2 0 Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter 4 4 Tilgodehavender i alt Aktier Obligationer Værdipapirer i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

23 Moderselskabets balance PASSIVER Note Selskabskapital Overført resultat Forslag til udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 11 Ejerforhold 23

24 Moderselskabets noter Resultat af investeringer Aktieudbytte Kursavance og -tab I alt Administrationsomkostninger Gager Vederlag til bestyrelse Revision, regnskabsmæssig assistance og bogføring Advokat og anden ekstern rådgivning Generalforsamling 20 9 Bankomkostninger Øvrige omkostninger I alt Der har i årets løb været ansat 1 medarbejder i selskabet udover direktionen. 24

25 Moderselskabets noter Finansiering Renteindtægter 3 0 Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder Finansielle indtægter i alt Renteomkostninger 2 42 Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder 0 0 Finansielle omkostninger i alt Skatter Årets aktuelle skat 0 0 Årets udskudte skat Regulering af skat vedrørende tidligere år -2-9 I alt

26 Moderselskabets noter Materielle anlægsaktiver Kostpris pr Tilgang i året 0 Afgang i året 0 Kostpris pr Afskrivninger pr Afskrivninger i året 12 Afskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kostpris pr Tilgang i året 0 Afgang i året 0 Kostpris pr Nedskrivninger pr (herunder udbytteudlodninger) Udbytte fra Sibofi ApS til Copenhagen Investor A/S 0 Årets resultat 574 Nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Navn Resultat Egenkapital Sibofi ApS, 2930 Klampenborg CPH Real Estate ApS, 2930 Klampenborg

27 Moderselskabets noter 7. Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder DKK forfalder efter et år Værdipapirer Fordeling af værdipapirportefølje: C20-selskaber KFMX-selskaber Udenlandske aktier Obligationer I alt

28 Moderselskabets noter 9. Egenkapital Selskabs- Overført Foreslået Beløb i kapital resultat udbytte I alt Saldo Køb af egne aktier, netto Udbytte egne aktier 0 0 Ej hævet udbytte mv. tidl. år 0 0 Udbetalt udbytte Resultatdisponering Saldo Selskabskapitalen er fordelt på stk. aktier á DKK 100. Ændringer i selskabskapital mv. i de foregående år specificeres således: Juni 2009, kapitalnedsættelse 380, ved annullering af egne aktier, i alt Egne aktier stk. pr indregnes uden værdi. Cirkulerende antal aktier udgør således stk. pr

29 Moderselskabets noter 10. Eventualforpligtelser Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen, og hæfter fra om med regnskabsåret 2013 forholdsmæssigt for skattekrav og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Hæftelsen udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af den ultimative modervirksomhed. 11. Ejerforhold Selskabet ejes af ca. 90 aktionærer. Følgende kapitalejere ejer mere end 5% af selskabets kapital: Copenhagen Invest A/S, Taarbæk Strandvej 84 A, 2930 Klampenborg John Ladehoff Levin, Taarbæk Strandvej 84 A, 2930 Klampenborg \\S-kbh\kunder\725209\13\725209_13\294_Årsrapport.docx 29

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83

Nordjyske Jernbaner A/S CVR-nr. 29 81 89 83 CVR-nr. 29 81 89 83 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 CVR-nr. 33 05 75 39 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6-7 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87 CVR-nr. 21 36 70 87 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014

Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Data A/S CVR-nr. 10425379 Årsrapport

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab

RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32. Årsrapport 2012-13. Internt regnskab RVV a.m.b.a. Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 25 22 78 32 Bank: Nordea 0658-4384 282 925 RVV a.m.b.a. CVR nr. 25 22 78 32 Årsrapport 2012-13 Internt regnskab

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere