Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1"

Transkript

1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia. kr. Foreningernes investeringer i andre investeringsforeninger udgør godt 55 mia. kr. ultimo 2004, og den konsoliderede formue kan således opgøres til 516 mia. kr. ultimo 2004 Den store formuevækst kan henføres til en fortsat nettotilstrømning af medlemskroner til foreningerne samt et årsresultat på godt 39 mia. kr. En stor del af nettotilstrømningen af medlemskroner kan tilskrives de nye fåmandsforeninger, der tilsammen administrerede en formue på knap 132 mia. kr. ultimo 2004 inkl. hovedparten af de ovenfor nævnte 55 mia. kr. Foreningerne opnåede samlet betragtet et investeringsafkast på 8 % i 2004 Hovedparten af investeringsforeningernes formue er placeret i obligationer Foreningernes kursgevinster i 2004 er først og fremmest hentet på aktiemarkederne Omkostningsprocenten er faldet markant - skyldes primært meget lave omkostningsprocenter i nogle af de nye fåmandsforeninger Se appendiks 1 for generelle bemærkninger om markedsudviklingsartiklens indhold, herunder om datagrundlaget. 1. Balanceposter Investeringsforeningernes samlede formue udgjorde knap 571 mia. kr. ultimo I forhold til året før er formuen vokset med knap 208 mia. kr., svarende til en formuevækst på godt 56 %, jf. tabel 1. Tabel 1: Balanceudvikling (mio. kr. og procent) Vækst p.a. Mio. kr Aktiver Likvide midler ,6 20,7 Obligationer ,4 34,7 Kapitalandele ,4 10,5 Pantebreve ,5 7,2 Afledte finansielle instrumenter ,5 85,3 Andre aktiver ,4 32,2 Aktiver i alt ,5 22,2 Passiver Medlemmernes formue ,3 22,2 Afledte finansielle instrumenter ,8 30,6 Anden gæld ,9 18,7 Passiver i alt ,5 22,2 Anm.: Regnskabstallene er baseret på indberetninger fra de afdelinger, der var på markedet i de enkelte år i 5-års-perioden. Anm.: Den store "vækst" i passivposten 'Anden gæld' i 2002 kan henføres til mellemværender vedrørende handelsafvikling. 1 Fra og med 2004 indgår fåmandsforeninger også i markedsudviklingsartiklen. I 2004 har 10 fåmandsforeninger indberettet til Finanstilsynet i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov nr. 147 af 9. marts 2005 om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. også denne artikels appendiks 1.

2 I den samlede formue på 571 mia. kr. indgår imidlertid godt 55 mia. kr., som investeringsforeninger har investeret i andre danske investeringsforeninger. Hvis der korrigeres for denne dobbelttælling, kan den konsoliderede formue opgøres til 516 mia. kr. ultimo Den meget markante formuevækst i 2004 er absolut og relativt den klart største i den seneste 5-årsperiode, hvor den gennemsnitlige formuevækst har været på godt 22 %. Nettotilstrømningen af medlemskroner udgør godt 183 mia. kr. og er et resultat af emissioner for godt 272 mia. kr. og indløsninger for knap 89 mia. kr., jf. tabel 2 2. Tabel 2: Emissioner og indløsninger, (mia. kr. og procent) Vækst p.a. Mia. kr Emissioner i året 97,5 114,8 94,6 108,8 272,1 150,1 29,3 Indløsninger i året 21,2 53,0 49,4 51,2 88,9 73,6 43,1 Nettoemissioner 76,3 61,8 45,2 57,6 183,2 218,1 24,5 En stor del af nettotilstrømningen af medlemskroner kan tilskrives de nye fåmandsforeninger, der tilsammen administrerede en formue på knap 132 mia. kr. ultimo Heraf tegner afdelinger under ATP sig for knap 120 mia. kr. Hovedparten af de ovenfor nævnte 55 mia. kr., som investeringsforeninger har investeret i andre danske investeringsforeninger, er en del af formuen i ATP's fåmandsforeninger. Hovedparten af investeringsforeningernes samlede formue er placeret i obligationer. Værdien af foreningernes investeringer i obligationer udgør godt 326 mia. kr. ultimo 2004, mens det tilsvarende tal for kapitalandele er knap 219 mia. kr., jf. tabel 1 ovenfor. Underopdelt på danske og udenlandske obligationer og kapitalandele, er formuen først og fremmest placeret i danske obligationer (fra danske udstedere) og udenlandske kapitalandele (fra udenlandske selskaber), jf. figur 1 nedenfor. 2 Tallene for indløsning og nyudstedelse af investeringsforeningsbeviser er meget store. Emissioner udgør således knap 48 % af formuen ultimo 2004, mens det tilsvarende tal for indløsninger er knap 16 %. En del af forklaringen på de store tal er, at omlægning af eksisterende opsparing indgår i begge tal. 2

3 Figur 1: Aktiver fordelt på investeringskategorier, (mio. kr.) Mio. kr Danske obligationer Udenlandske obligationer Danske kapitalandele Udenlandske kapitalandele Øvrige aktiver Anm.: Øvrige aktiver omfatter her likvide midler, pantebreve, afledte finansielle instrumenter og andre aktiver, jf. tabel 1. Ud af de samlede obligationsinvesteringer på 326 mia. kr. ultimo 2004 er knap 209 mia. kr. eller 65 % - placeret i danske obligationer. Ud af de samlede investeringer i kapitalandele på 219 mia. kr. er 134 mia. kr. eller 61 % - placeret i udenlandske kapitalandele. Set over den seneste 5-års-periode har kategorien danske obligationer oplevet den største stigning i absolutte tal, mens investeringer i udenlandske obligationer har oplevet den største relative stigning. Foreningernes investeringer i danske kapitalandele er steget med 69 mia. kr. i fra godt 16 mia. kr. ultimo 2003 til knap 85 mia. kr. ultimo Hovedparten af denne stigning kan henføres til investeringer i andre foreninger, der er vokset fra 0,5 mia. kr. ultimo 2003 til godt 55 mia. kr. ultimo Størstedelen af de midler som foreningerne har investeret i andre foreninger er som nævnt knyttet til ATP. 3

4 2. Resultatposter Foreningerne opnåede samlet betragtet et årsresultat før skat på godt 39 mia. kr. i 2004, hvilket er en forbedring på godt 29 % i forhold til året før. Tabel 3: Resultatposter, (mio. kr.) Vækst p.a. Mio. kr Renter og udbytter ,5 24,6 Kursgevinster og -tab ,5 - Ordinært resultat før omkostninger ,5 - Administrationsomkostninger ,5 17,0 Resultat før skat og ekstraordinære poster ,2 - Anm.: Regnskabstallene er baseret på indberetninger fra de afdelinger, der var på markedet i de enkelte år i 5-års-perioden. Sammenlægges resultaterne for den seneste 5-års-periode har foreningerne samlet opnået et overskud på godt 6 mia. kr. Årets resultat for 2004 kan henføres til netto kursgevinster på godt 25 mia. kr. samt renter og udbytter på godt 17 mia. kr. På udgiftssiden udgjorde foreningernes samlede administrationsomkostninger godt 3 mia. kr. i 2004, hvilket er en stigning på godt 33 % i forhold til året før. Af de godt 3 mia. kr. er 1,3 mia. kr. anvendt til markedsføring, mens 1,1 mia. kr. er anvendt til investeringsrådgivning, konsulentbistand m.m. Hovedparten af såvel markedsføringen som rådgivningen udføres af depotbankerne, der ligeledes modtog godt 0,2 mia. kr. i gebyrer i De samlede omkostninger i fåmandsforeningerne udgjorde beskedne 0,2 mia. kr. i 2004, hvilket bl.a. skyldes, at disse foreninger ikke har udgifter til markedsføring. Kursgevinsterne i 2004 er først og fremmest hentet i aktieafdelingerne, hvor der blev opnået kursgevinster netto på godt 17 mia. kr., jf. tabel 4. Tabel 4: Kursgevinster og -tab samt resultat før skat opdelt efter afdelingernes hovedfokus, 2004 Mio.kr. Kursgevinster og -tab Resultat før skat Antal afdelinger Aktieafdelinger Blandede afdelinger Obligationsafdelinger I alt Anm.: En aktieafdeling er en afdeling med over 85 % af aktiverne placeret i aktier, mens en obligationsafdeling er en afdeling med over 85 % af aktiverne placeret i obligationer. De resterende afdelinger er blandede afdelinger. På tværs af de forskellige afdelingstyper har foreningerne hentet godt 16 mia. kr. på investeringer i kapitalandele i 2004, jf. tabel 5. 4

5 Tabel 5: Kursgevinster og -tab, (mio. kr.) Mio. kr Obligationer fra danske udstedere Obligationer fra udenlandske udstedere Obligationer i alt Aktier fra danske selskaber Aktier fra udenlandske selskaber Investeringsbeviser Kapitalandele i alt Valutaterminsforretninger / futures Renteterminsforretninger / futures Aktieterminer / futures Andre kontrakter 3 40 Afledte finansielle instrumenter i alt Øvrige Kursgevinster og -tab i alt Kursgevinster på udenlandske aktier overstiger kursgevinster på danske aktier med knap 1 mia. kr. i Set i forhold til foreningernes beholdninger af henholdsvis udenlandske og danske aktier, har foreningerne imidlertid opnået en bedre forrentning af investeringerne i danske aktier. Dette er i overensstemmelse med den overordnede udvikling på det danske aktiemarked set i forhold til udviklingen på de internationale aktiemarkeder. På det danske aktiemarked steg KFX-indekset over de 20 mest omsatte aktier med 17 %, mens totalindekset KAX over alle aktier på Fondsbørsen steg med 22 %. Verdensaktieindekset MSCI Verden endte året med et i sammenligning beskedent plus på 4,6 % målt i danske kroner. Den faldende dollarkurs har taget en stor del af kursstigningerne på det amerikanske aktiemarked. På investeringer i obligationer opnåede foreningerne kursgevinster på i alt godt 2 mia. kr. i På danske obligationer opnået foreningerne en gevinst på knap 4 mia. kr., men kurstab på udenlandske obligationer reducerede den samlede fortjeneste. Afledte finansielle instrumenter har givet en samlet kursgevinst netto på godt 6 mia. kr. og kursgevinsten kan i det store hele henføres til valutakontrakter. Foreningerne har fået et lille kurstab på rentekontrakter og opnået en lille kursgevinst på aktiekontrakter. 5

6 3. Nøgletal I nedenstående tabel 6 er vist en oversigt over gennemsnitlige nøgletal for samtlige afdelinger under ét. Tabel 6: Nøgletal vægtede gennemsnit, Indre værdi pr. andel (100 kr.) 119,18 104,45 95,79 102,07 108,08 Udlodning pr. andel (100 kr.) 6,30 3,83 3,93 5,02 4,81 Årets afkast i procent 0,66-5,23-8,15 10,17 8,08 Omkostningsprocent 0,68 0,68 0,70 0,70 0,39 Anm.: Nøgletallene er beregnet som vægtede gennemsnit af de nøgletal, som de enkelte afdelinger har indberettet til Finanstilsynet. Beregningerne er for hele 5-års-perioden baseret på de afdelinger, der var på markedet i 2004 i modsætning til regnskabstallene, jf. anmærkning til tabel 1. Vægtene afspejler det enkelte selskabs tyngde inden for de pågældende nøgletal. Anm.: Investeringsbevisernes nominelle værdi (andelsstørrelse) er ikke den samme i alle afdelinger. I forbindelse med beregning af de vægtede gennemsnit er nøgletallene 'Indre værdi pr. andel' og 'Udlodning pr. andel' omregnet til en andelsstørrelse på 100 kr. I det følgende vil der overvejende blive fokuseret på udviklingen i afkastprocent og omkostningsprocent. 2.1 Indre værdi og udlodning pr. andel Indre værdi pr. andel viser medlemmernes formue i forhold til antal cirkulerende beviser. Ultimo 2004 er den gennemsnitlige indre værdi på godt 108 kr. Samlet betragtet ligger indre værdi pr. andel således 8 kr. over investeringsbevisernes nominelle værdi på 100 kr. (omregnet, jf. anmærkning til tabel 6). Nøgletallet er forbedret de seneste år. Den relativt mere beskedne stigning i indre værdi pr. andel i forhold til formuevæksten afspejler det forhold, at udstedelse af nye investeringsforeningsbeviser bidrager markant til den samlede formuevækst, jf. afsnit 1. Udlodning pr. andel viser samlet udlodning til medlemmer i forhold til cirkulerende andele på tidspunktet for udlodning 3. I 2004 er der foretaget udlodning for i gennemsnit knap 5 kr. pr. andel af 100 kr. 2.2 Årets afkast i procent Årets afkast i procent 4 blev i 2004 på godt 8 %, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til I 2001 og 2002 tabte foreningerne samlet betragtet penge på investeringerne. Det samlede afkast dækker over stor spredning, jf. figur 2. 3 Afdelinger, der foretager udlodning flere gange om året, beregner acontoudlodning pr. andel for hver udlodning. 4 Årets afkast i procent er beregnet som indre værdi ultimo i forhold til indre værdi primo året omregnet til procent. 6

7 Figur 2: Årets afkast i procent fraktiler og vægtet gennemsnit, Procent ,9 12,1 8,1 6,6 3,0 0, % 25% 50% 75% 90% Gennemsnit (vægtet) I appendiks 2 er der kortfattet information om fraktiler og fraktilberegningen. Som det fremgår, opnåede halvdelen af foreningernes afdelinger et afkast over henholdsvis under 6,6 % i 2004 (50%-fraktilen). I den positive ende af skalaen opnåede 10 % af afdelingerne et afkast over 22,9 % (90%-fraktilen). I den modsatte ende af skalaen præsterede 10 % af afdelingerne et negativt afkast (10%-fraktilen). Ovenstående fraktiler viser antal afdelinger over henholdsvis under de 5 fraktilværdier, men siger ikke noget om afdelingernes størrelse 5. Nedenstående tabel 7 giver denne supplerende information. Tabel 7: Årets afkast i procent fraktiler og markedsandele, 2004 Årets afkast i procent Markedsandel 10%-fraktilen 0,0 1,6 25%-fraktilen 3,0 8,4 50%-fraktilen 6,6 24,5 75%-fraktilen 12,1 92,3 90%-fraktilen 22,9 97,3 Anm.: Markedsandele er beregnet på den gennemsnitlige formue i investeringsforeningerne i Det vægtede gennemsnits placering i forhold til fraktilerne i figuren kan dog give et overordnet fingerpeg om afdelingernes størrelse. 7

8 De 10 % af afdelingerne, der har opnået et afkast over 22,9 % tegner sig for knap 3 % af den gennemsnitlige formue i investeringsforeningerne i De 10 % af afdelingerne, der har præsteret negative afkast tegner sig for knap 2 % af formuen. Afdelingerne med de højeste og laveste afkast tegner sig med andre ord for en relativt beskeden andel af den samlede formue. 2.3 Omkostningsprocent Omkostningsprocenten 6 er 0,4 i 2004, hvilket betyder, at opsparerne i gennemsnit betaler 40 øre i omkostninger for hver 100 kr. de har investeret. Den gennemsnitlige omkostningsprocent er næsten halveret i 2004 i forhold til de forudgående sammenligningsår. Den primære forklaring på dette markante fald er de nye fåmandsforeninger, der tilsammen administrerer en betydelig formue og som generelt betragtet har meget lave omkostningsprocenter 7. De 10 fåmandsforeninger med i alt 32 afdelinger har således en samlet omkostningsprocent på 0,15 (vægtet gennemsnit) i Hvis vi ser bort fra fåmandsforeningerne, har investerings- og specialforeningerne en samlet omkostningsprocent på 0,69 i 2004, hvilket er på niveau med omkostningsprocenten i de fire forudgående sammenligningsår, jf. tabel 6. De enkelte afdelingers omkostningsprocent varierer betydeligt omkring sektorgennemsnittet, jf. figur 3. 6 Omkostningsprocenter er beregnet som administrationsomkostninger divideret med medlemmernes gennemsnitlige formue der er opgjort som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. 7 ATP's 3 fåmandsforeninger med i alt 17 afdelinger administrerede som tidligere nævnt knap 120 mia. kr. ultimo 2004 og disse afdelinger har generelt betragtet meget lave omkostningsprocenter. Én af ATP's 3 fåmandsforeninger har til formål at investere i aktie- og obligationsafdelinger under ATP's 2 andre fåmandsforeninger. Denne fåmandsforening har 3 afdelinger, der har omkostningsprocenter på 0,02 0,03 i

9 Figur 3: Omkostningsprocent fraktiler og vægtet gennemsnit, ,80 Procent 1,60 1,6 1,40 1,3 1,20 1,00 1,0 0,80 0,60 0,40 0,5 0,4 0,20 0,2 0, % 25% 50% 75% 90% Gennemsnit (vægtet) Som det fremgår, har 10 % af afdelingerne en omkostningsprocent under 0,2, mens andre 10 % af afdelingerne har en omkostningsprocent over 1,6. Den gennemsnitlige omkostningsprocent ligger betydeligt under medianen, hvilket er et udtryk for, at store afdelinger typisk har en omkostningsprocent under gennemsnittet. Denne pointe fremgår også meget tydeligt at nedenstående tabel 8. Tabel 8: Omkostningsprocent fraktiler og markedsandele, 2004 Omkostningsprocent Markedsandel 10%-fraktilen 0,2 57,7 25%-fraktilen 0,5 67,1 50%-fraktilen 1,0 85,0 75%-fraktilen 1,3 93,0 90%-fraktilen 1,6 96,4 Anm.: Markedsandele er beregnet på den gennemsnitlige formue i investeringsforeningerne i De 10 % af afdelingerne med en omkostningsprocent under 0,2 % tegner sig for ikke mindre end knap 58 % af den gennemsnitlige formue i I den modsatte ende af skalaen tegner de 10 % af afdelingerne med en omkostningsprocent over 1,6 sig for knap 4 % af formuen. 8 Under de 0,2 % ligger bl.a. 11 af ATP's 17 afdelinger. 9

10 Appendiks 1 Om statistikken Tallene i denne artikel er baseret på indberettede årsregnskaber for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger i Danmark. I 2004 har 54 investeringsforeninger, 31 specialforeninger og 10 fåmandsforeninger med tilsammen 526 afdelinger indberettet. En afdelings overskud kan enten udloddes til medlemmerne i form af udbytte eller henlægges til forøgelse af formuen og på den baggrund skelnes der overordnet mellem udloddende og akkumulerende afdelinger. Ultimo 2004 var der 376 udloddende afdelinger og 150 akkumulerende afdelinger. I artiklen bliver investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger herunder udloddende og akkumulerende afdelinger - betragtet under ét. I artiklen anvendes betegnelsen "investeringsforeninger" anvendes som fællesbetegnelse for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger. Fåmandsforeningerne er en ny type foreninger, der er kommet på markedet i I 2004 har 10 fåmandsforeninger med i alt 32 afdelinger indberettet til Finanstilsynet i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov nr. 147 af 9. marts 2005 om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Flere af de nye fåmandsforeninger var tidligere specialforeninger. Fåmandsforeningerne er typisk rettet mod institutionelle investorer. 10

11 Appendiks 2 Fraktilværdier Når der arbejdes med fraktilværdier, skal det samlede datasæt være ordnet efter størrelsen på den værdi man interesserer sig for - første observation har den laveste værdi, anden observation den næstlaveste,.., og sidste observation den højeste værdi. Fraktil: En fraktil er den observation, der deler det samlede datasæt i 2 grupper, ud fra et givet kriterium - eksempler: 10%-fraktilen: Dette er den observation, der deler den samlede data mængde i 2 grupper, således at 10 % af observationerne ligger under og dermed ligger 90 % over den pågældende observation. 50%-fraktilen: Dette er den observation, der deler det samlede datasæt i 2 lige store grupper, således at 50 % af observationerne ligger henholdsvis under og over den pågældende observation. I og med 50%-fraktilen deler datamængden i 2 lige store grupper, kaldes denne også for medianen. Brugen af fraktilværdier kan fastlægge et datasæts centrale placering, spredning og ekstremer. Til dette formål er 5-punkts opsummeringen nyttig. Denne består af: 10%-fraktilen (Venstre hale) 25%-fraktilen (Nedre kvartil) 50%-fraktilen (Medianen) 75%-fraktilen (Øvre kvartil) 90%-fraktilen (Højre hale) Medianen angiver datasættets centrale position. De 2 kvartiler (25 % og 75 %) afgrænser datasættets centrale del. Afstanden mellem de 2 kvartiler kan derfor tolkes som et mål for datasættets spredning 10%-fraktilen, bestående af de laveste observationer, og 90%-fraktilen, bestående af de højeste observationer, betegnes henholdsvis venstre- og højre hale. Afstanden fra halerne til datasættets centrale del kan således give et mål for "ekstremernes" størrelse 9. Matematisk beregnes fraktilen ud fra følgende formel: i 0, 5 P i =, i = 1,..., n n Værdien af den i'te observation er således p i -fraktilen. Grunden til, at der trækkes en halv fra i tælleren er, at observationen ved afrunding, vil have lige stor sandsynlighed for at være henholdsvis større eller mindre end den afrundede værdi. 9 Med "ekstrem" menes, at der er tale om en yderlig observation, i forhold til den centrale del. Hvorvidt observationen er ekstrem, begrundes ud fra mere subjektive overvejelser. 11

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem Bilag til fælles fusionsredegørelse for Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR nr. 20436875 Fusionsregnskab pr. l. januar 2006

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr. 6445-0208 Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere