Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015"

Transkript

1 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar juni Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen Koncernomsætning på 150,7 mio. kr. mod 139,4 mio. kr. sidste år, en stigning på 8% Resultat før skat på 3,1 mio. kr., mod 4,1 mio. kr. i 2014 EBITDA på 9,6 mio. kr. mod 12,1 i 2014 Positivt cash flow fra driften på 2,8 mio. kr. Soliditetsgrad på 56,6% Fastholdelse af ventning året om stigning i omsætning, men nedjustering af ventning til resultat før skat 2015 til niveauet 5 8 mio. kr. Med venlig hilsen Svejsemaskinefabrikken MIGATRONIC A/S Peter Roed Best. Formand Anders H. Jørgensen Adm. direktør Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til: Bestyrelsesmand Peter Roed, telefon Side 1/11

2 Hoved- og nøgletal koncernen Året Hovedtal Nettoomsætning mio. kr. 150,7 139,4 269,3 Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) mio. kr. 9,6 12,1 22,3 Resultat af primær drift (EBIT) mio. kr. 2,1 4,9 8,3 Resultat af finansielle poster mio. kr. 1,0-0,8-1,3 Resultat før skat (EBT) mio. kr. 3,1 4,1 6,9 Periodens resultat mio. kr. 2,2 3,0 5,1 Periodens totalindkomst mio. kr. 2,9 3,4 5,7 Aktiver i alt mio. kr. 205,8 200,9 204,2 mio. kr. 116,5 127,3 129,6 Pengestrømme fra driftsaktivitet mio. kr. 2,8 5,9 19,7 Pengestrømme fra investeringsaktivitet mio. kr. -4,3-5,7-11,2 Heraf investering i materielle aktiver mio. kr. -1,7-2,5-5,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet mio. kr. -6,6-3,1-5,6 Periodens pengestrøm i alt mio. kr. -8,1-2,9 2,9 Antal medarbejdere Personaleomkostninger pr. medarbejder tkr. 191,7 179,7 349,0 Omsætning pr. medarbejder tkr. 525,2 491,0 938,0 Nøgletal EBITDA-margin % 6,3 7,7 8,3 Overskudsgrad (EBIT-margin) % 1,4 3,5 3,1 ens rentning (ROE) % 1,9 2,4 4,1 Afkast af investeret kapital (ROIC) % 1,5 3,7 6,2 Soliditetsgrad % 56,6 63,4 63,5 Likviditetsgrad 1,8 2,1 2,3 Indre værdi pr. 20 kr. aktie kr. kr. 266,0 261,8 267,0 Børskurs noteret ultimo kr. 248,0 182,0 175,0 Resultat pr. 20 kr. aktie (EPS) kr. 4,8 6,2 10,6 Pris pr. overskudskrone (PE) kr. 51,6 29,5 16,6 Udbytte pr. 20 kr. aktie kr. 0,0 0,0 10,0 Payout ratio 0,0 0,0 94,6 Cashflow pr. 20 kr. aktie kr. 6,3 12,2 40,6 Price/Cashflow kr. 39,3 14,9 4,3 Resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikereningens Anbefalinger og Nøgletal Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke etaget review. Side 2/11

3 Ledelsesberetning perioden 1. januar 30. juni 2015 Koncernen realiserede en omsætning på 150,7 mio. kr. i 2015 mod 139,4 mio. kr. i samme periode i Omsætningsstigningen på 8% hidrører primært fra retningsområdet svejseautomatisering, hvor omsætningen er doblet i 2015 i hold til Derimod er der inden manuelt svejseudstyr alene realiseret en omsætningsfremgang på 0,6% i hold til samme periode i På trods af den øgede omsætning har det ikke været muligt at fastholde indtjeningen (EBIT), der er faldet til 2,1 mio. kr. i 2015 mod 4,9 mio. kr. i Dette fald skyldes primært en generel lavere indtjening på større automatiseringsprojekter, hvor der er stærkt prispres i markedet. Migatronic oplever også et øget prispres inden manuelt svejseudstyr, samt et generelt pres på kostpriserne som følge af stigningen i kursen på US dollar. Virkningerne fra den stigende dollarkurs vil blive modvirket dels af øget fokus på kostprisreduktioner og optimeringer, dels af optimering af salgspriser. I 2015 har Migatronic udbetalt udbytte til aktionærerne med 4,4 mio. kr. Herudover har Migatronic købt egne aktier 11,6 mio. kr. Begge beløb er ført over egenkapitalen og er årsagen til at egenkapitalen er faldet til 116,5 mio. kr. pr mod 127,3 mio. kr. pr Soliditetsgraden er 56,6%. Periodens pengestrøm fra driften er positiv med 2,8 mio. kr. Migatronics uddring er tsat at øge omsætningen. Der er tsat tiltro til, at den styrkelse, der er sket i salgsledelsen i flere salgsdatterselskaber i løbet af 2014, vil påvirke salget positivt fremover. Senest er der med virkning fra 1. august 2015 ansat en salgsdirektør i Migatronic Automation. Desuden er der i Migatronic Automation tilført ressourcer i konstruktionsafdelingen at optimere kostpriserne, herunder projektløb. Forventninger til fremtiden Migatronic vil øge fokus på indtjening og afsætning i 2. halvår af Den tidligere udmeldte ventning om stigning i omsætningen i 2015 i hold til 2014 fastholdes, primært som følge af øget aktivitet på automatiseringsområdet. Koncernen har i årsrapporten 2014 udtrykt ventning om et positivt resultat før skat 2015 i størrelsesordenen mio. kr. Med udgangspunkt i ovenstående beretning nedjusteres ventningen til resultatet 2015 til et positivt resultat før skat i størrelsesordenen 5 8 mio. kr. Side 3/11

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten perioden 1. januar til 30. juni Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske oplysningskrav børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme perioden 1. januar til 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske hold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over. Fjerritslev, den 31. august 2015 Direktion: Anders H. Jørgensen Niels Jørn Jakobsen Martha Holme Adm. direktør Økonomidirektør Kommunikations-/HR-direktør Bestyrelse: Peter Roed Anders Høiris Jørn K. Roed Formand Næstmand Jens Lübeck Johansen Vibeke Kappel Andersen Frank Justesen Side 4/11

5 Resultatopgørelse koncernen tkr Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Andre driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Andre driftsomkostninger Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Skat af årets resultat Årets resultat Resultat pr. aktie (EPS) a 20 kr. (beløb i kr.) 4,8 6,2 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) a 20 kr. (beløb i kr.) 4,8 6,2 Totalindkomstopgørelse tkr. Side 5/ Periodens resultat Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt

6 Koncernbalance tkr AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Produktudviklingsprojekter, færdiggjorte og under udførsel Materielle aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Entreprisekontrakter Selskabsskat Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt Side 6/11

7 Koncernbalance tkr PASSIVER Aktiekapital Overkurs ved emission egne aktier valutakursreguleringer sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte Langfristede pligtelser Udskudt skat Kredtiinstitutter Hensatte pligtelser Kortfristede pligtelser Kreditinstitutter Modtagne udbetalinger på entreprisekontrakter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Hensatte pligtelser Anden gæld Afledte finansielle instrumenter Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 7/11

8 opgørelse koncernen tkr. 1. januar 2014 Totalindkomst i 2014: Aktiekapital Overkurs ved emission egne aktier valutakursregulering Overført resultat Sikringstransaktioner Foreslået udbytte i alt Periodens resultat Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Skat af værdiregulering ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere i 2014: Køb/salg af egne aktier Transaktioner med ejere i alt juni Side 8/11

9 opgørelse koncernen tkr. 1. januar 2015 Totalindkomst i 2015: Aktiekapital Overkurs ved emission egne aktier valutakursregulering Overført resultat Sikringstransaktioner Foreslået udbytte i alt Periodens resultat Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder Skat af værdiregulering ved omregning af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger Skat af anden totalindkomst Totalindkomst i alt Transaktioner med ejere i 2015: Køb/salg af egne aktier Udbetalt udbytte Transaktioner med ejere i alt 30. juni Side 9/11

10 Pengestrømsopgørelse koncernen tkr Resultat af primær drift Betalte finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger Andre ikke-kontante driftsposter Valutakursregulering m.v Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i andre hensatte pligtelser Ændring i kreditorer og anden gæld Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver 0 17 Køb/salg af værdipapirer (netto) 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Betalt udbytte Erhvervelse/afhændelse af egne aktier (netto) Kreditinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvide beholdninger 1. januar Kursregulering 0 0 Likvide beholdninger 30. juni Side 10/11

11 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og danske oplysningskrav børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i hold til koncernregnskabet og årsregnskabet 2014, hvortil der henvises. Koncernregnskabet og årsregnskabet indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. har implementeret de standarder og tolkningsbidrag, der træder i kraft i EU Ingen af disse har påvirket indregning og måling i Note 2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af delårsregnskaber kræver, at ledelsen etager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede, pligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen etager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed bundet hermed er de samme ved udarbejdelsen af det sammendragne delårsregnskab som ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet pr. 31. december Note 3 Segmentoplysninger Migatronic koncernen har alene ét retningselement, idet alle produkter er relateret til svejsemaskiner og beslægtede produkter og hovedsageligt gennemgår den samme produktionsproces. Herudover har salgsenhederne samme type kundegrupper, og produkterne bliver endvidere distribueret af de samme kanaler. Koncernens indtægter og omkostninger og aktiver og pligtelser er der ikke opdelt på skellige driftssegmenter. Note 4 Note 5 Egne aktier Migatronic A/S har erhvervet stk. egne aktier i Migatronic A/S beholdning af egne aktier udgør herefter stk. pr Der har ikke været etaget handler i Pr. 30. juni 2014 udgjorde beholdningen 0 stk. Dagsværdimåling af finansielle instrumenter I koncernregnskabet er værdipapirer og renteswapaftale indregnet til dagsværdi pr. 30. juni Dagsværdien af børsnoterede obligationer og aktier er baseret på noterede priser (niveau 1). Dagsværdien af renteswapaftale udgør 796 tkr. pr. 30. juni Dagsværdien er opgjort på baggrund af indhentet markedsværdiopgørelse fra kreditinstitut. Renteswapaftalen er klassificeret i niveau 2 i dagsværdihierakiet med tilbagevendende dagsværdimålinger. Dagsværdimålingen er følsom over renteudviklingen. Dagsværdimålingen er etaget efter samme metode som i årsrapporten Side 11/11

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S ÅRSRAPPORT 2014 SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S CVR-nr. 34485216 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Hovedpunkter og forventninger... 3 Hovedtal for koncernen... 4 Nøgletal for koncernen... 5 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere