Årsrapport 2014 Knud Højgaards Fond 60. regnskabsår CVR-nr Kongelig konfirmeret 9. januar 1956

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 Knud Højgaards Fond 60. regnskabsår CVR-nr. 16 88 81 17 Kongelig konfirmeret 9. januar 1956"

Transkript

1 2014 Årsrapport 2014 Knud Højgaards Fond 60. regnskabsår CVR-nr Kongelig konfirmeret 9. januar 1956

2 INDHOLD Ledelsens beretning 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Knud Højgaards Fond 4 Koncernens udvikling 5 Samfundsansvar 5 Risikostyring 5 Begivenheder efter balancedagen 5 Finansielt kapitalberedskab 5 Forventninger til 2015 for koncernen 6 Beretning om koncernens aktiviteter 6 Knud Højgaards Fond 6 Formål og formuens anbringelse 9 Højgaard Holding A/S 10 Ejendomsselskaberne 10 Bestyrelse 11 Sekretariat 11 Revision 12 Bestyrelsen i Knud Højgaards Fond Påtegninger 13 Ledelsespåtegning 14 Den uafhængige revisors erklæringer Regnskab 15 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 16 Balance 18 Pengestrømsopgørelse 19 Egenkapitalopgørelse 20 Noter Fondens adresse Knud Højgaards Fond Smakkedalen 4, 1. sal DK-2820 Gentofte Telefon: (kl. 9-11) Hjemmeside: Sekretariat Sekretariatschef Ditlev Fløistrup Fuldmægtig Jette Boje Fuldmægtig Inge Juhler Fuldmægtig Charlotte Hoff-Clausen

3 Hoved- og nøgletal for koncernen Ledelsens beretning Mio. DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift Andel af resultat efter skat og minoriteter i fælles ledet virksomhed Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Bevilgede legater Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Knud Højgaards Fonds andel af egenkapitalen Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Forpligtelser Balancesum Nettorentebærende indestående Investeret kapital Pengestrømme Pengestrøm til/fra driftsaktivitet Pengestrøm til/fra investeringsaktivitet Pengestrøm til/fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal Resultatgrad (før skat-margin), pct. 111,3 2,7-101,3 Egenkapitalforrentning, pct. 4,0 0,0-5,9 Egenkapitalandel, pct. 91,0 91,9 91,5 Øvrige informationer Behandlede ansøgninger i Knud Højgaards Fond, stk Bevilgede legater, stk Gennemsnitligt antal medarbejdere I årsrapporten angiver 0,0 mio. DKK, at der er et beløb som afrundes til 0,0 mio. DKK, mens blank angiver at der intet er. Der blev i fondens koncernregnskab for 2013 indarbejdet effekten af kendelsen, der den 15. april 2014 blev afsagt af High Court i London, hvor MT Højgaard blev pålagt at betale en erstatning svarende til 195 mio. DKK. Beløbet der ikke var hensat 31. december 2013, blev indarbejdet i de tal fra Højgaard Holding og MT Højgaard, der indgår i fondens koncernregnskab for 2013 og er således også reguleret i Ledelsens beretning

4 Knud Højgaards Fond Knud Højgaards Fond er en erhvervsdrivende fond, som skal agere i overensstemmelse med bestemmelserne i fondens vedtægt. Fonden er underlagt lov om erhvervsdrivende fonde og dermed tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Knud Højgaards Fond aflægger såvel moderfondens årsregnskab som fondens koncernregnskab i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og danske oplysningskrav efter årsregnskabsloven. Koncernens udvikling Omsætning Omsætningen i koncernen, der primært består af salg af sveller, services samt udlejning af kontor- og butikslokaler, blev 111 mio. DKK i 2014 mod 113 mio. DKK året før. Faldet kan primært henføres til lidt lavere omsætning i Højgaard Holding A/S dattervirksomhed Højgaard Industri A/S. Resultater Koncernens resultat før skat blev et overskud på 124 mio. DKK mod et overskud på 3 mio. DKK i Forbedringen i resultatet kan især henføres til årets dagsværdiregulering af investeringsejendommene. Resultatet for året er stort set som forventet ved årets start, under hensyntagen til de påvirkninger der har været fra afgørelserne af væsentlige offshore retssager i MT Højgaard A/S. Den fælles ledet virksomhed MT Højgaard koncernen realiserede i 2014 et resultat efter skat og minoriteter, der var godt 20 mio. DKK bedre end året før (efter hensyntagen til den omtalte kendelse i High Court i London der blev indarbejdet i 2013). MT Højgaard koncernen præsenteres i koncernregnskabet efter indre værdis metode og resultatet vises som andel af resultat efter skat og minoriteter i fælles ledet virksomhed. Det indregnede underskud i Knud Højgaards Fond i 2014 udgør 76 mio. DKK mod et underskud i 2013 på 87 mio. DKK. Ejendomsselskaberne har samlet realiseret et overskud før skat på 115 mio. DKK i 2014 mod 11 mio. DKK i Resultatet er bedre end forventet ved årets begyndelse, idet det er positivt påvirket af dagsværdiregulering af investeringsejendommene med netto 84 mio. DKK. For yderligere kommentarer til resultaterne i dattervirksomhederne, henvises til beskrivelsen nedenfor. I moderfondens regnskab er resultat før skat for 2014 et overskud på 109 mio. DKK mod et overskud på 118 mio. DKK året før. Dagsværdiregulering af kapitalandele i dattervirksomheder har påvirket totalindkomstopgørelsen med 136 mio. DKK i 2014 og 256 mio. DKK i I 2014 udgør dagsværdiregulering af Højgaard Holding 72 mio. DKK og Ejendomsselskaberne samlet en regulering på 64 mio. DKK. Der er i året modtaget udbytter fra dattervirksomheder på i alt 32 mio. DKK mod 48 mio. DKK sidste år. Fondens øvrige formue er især placeret i børsnoterede obligationer og aktier, som i 2014 gav et afkast på 83 mio. DKK mod et afkast på 74 mio. DKK i Fondens egen skatteudgift er på 10 mio. DKK mod 13 mio. DKK i Balance og egenkapital Koncernens balancesum udgør mio. DKK mod mio. DKK i Pr. 31. december 2014 udgjorde egenkapitalen inklusive minoritetsinteresser mio. DKK mod mio. DKK året før. Egenkapitalforrentningen blev 4,0 % mod 0,0 % i Egenkapitalandelen udgør 91,0 % ultimo 2014 mod 91,9 % året før. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter i koncernen blev 61 mio. DKK mod 44 mio. DKK i 2013, hvor stigningen især kan henføres til at der i 2013 indgik forøgede apteringsudgifter i Ejendomsselskaberne, forskydninger i leverandørgæld mm. samt finansielle ind- og udbetalinger. Pengestrømme fra investeringer udgør 4 mio. DKK mod -50 mio. DKK året før, væsentligst svarende til at 2013 var påvirket af den del af kapitalindskuddet i MT Højgaard A/S som ikke blev finansieret ved salg af værdipapirer. 4 Ledelsens beretning

5 Samlet er koncernens likvider i 2014 steget med 4 mio. DKK. Samfundsansvar I Knud Højgaards Fond og fondens dattervirksomheder er det en stadig bestræbelse, at der skal udvises samfundsansvarlig handlemåde. Knud Højgaards Fond er en erhvervsdrivende fond, der har såvel et erhvervsformål som et uddelingsformål. Uddelingsformålet består bl.a. i at støtte erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn for Danmark og dets befolkning. For Knud Højgaards Fond (3 ansatte), Højgaard Holding A/S (3 ansatte) og Højgaard Industri A/S - produktion af betonsveller (27 ansatte) og ejendomsselskaberne (3 ansatte) er der ikke udarbejdet specifikke politikker om samfundsansvar. Risikostyring Der er til dele af fondens virksomhed knyttet betydelige risici. Dattervirksomhedernes risikoforhold er beskrevet i selskabernes årsrapporter. Det er vurderet, at der, udover værdipapirbeholdningen i fonden, knytter sig særlige risici til udviklingen i MT Højgaard koncernen. 31. december 2014 udgør koncernens rentebærende likvider og værdipapirbeholdning mio. DKK. Ændringer i kurs- og renteniveau vil have en effekt på afkastet, som derfor skal vurderes ud fra forventningerne til kursudviklingen i børsnoterede obligationer og aktier. Der er vedtaget en strategi samt implementeret politikker for placering af fondens formue, således at der tages skyldigt hensyn til såvel afkast, risici som likviditet, hvor en del af dette er, at beholdningen af obligationer ikke må have en gennemsnitlig varighed der overstiger 3,5. Begivenheder efter balancedagen Ud over begivenheder og udviklinger, der er omtalt i denne årsrapport, er bestyrelsen ikke bekendt med andre forhold, der er indtruffet efter den 31. december 2014, og som vil have en væsentlig indflydelse på koncernens finansielle stilling eller fremtidsforventninger. Finansielt kapitalberedskab Fonden har et kapitalberedskab, som er tilstrækkelig til at opfylde fondens vedtægt, herunder at sikre årlig uddeling af legater og finansiering af den planlagte drift samt investeringer. Forventninger til 2015 for koncernen Resultatet i Knud Højgaards Fond koncernen afhænger af størrelsen af afkastet fra værdipapirer, resultatet i Højgaard Holding A/S (herunder resultatet i MT Højgaard koncernen), samt resultatet i Ejendomsselskaberne. De finansielle indtægter påvirkes bl.a. af udsving i kursværdien på værdipapirbeholdningen, der væsentligst består af børsnoterede obligationer og aktier. Det er forventningen, at beholdningen i 2015 vil give et tilfredsstillende positivt afkast. Andel af resultat efter skat i dattervirksomhederne forventes i 2015 at blive positiv. Forventningen er baseret på de oplysninger, der fremgår af dattervirksomhedernes årsrapporter, hvortil der henvises. 5 Ledelsens beretning

6 Beretning om koncernens aktiviteter Knud Højgaards Fond Knud Højgaards Fond er stiftet i 1944 af civilingeniør Knud Højgaard, som dengang skænkede en betydelig aktiepost i entreprenørvirksomheden Højgaard & Schultz a/s og i 1955 tillige en betragtelig formue. Knud Højgaards Fond (DK) 65,0 % af aktierne 78,9 % af stemmerne 100 % 100 % Højgaard Holding A/S (DK) Ejendomsaktieselskabet Knud Højgaards Hus (DK) Højgaard Ejendomme A/S (DK) 100 % 54 % ejerskab 100 % 100 % 100 % Højgaard Industri A/S MT Højgaard A/S Arosgaarden ApS Ejendomsaktie- Banestrøget ApS (DK) (DK) (DK) selskabet Tværhuset (DK) (DK) MT Højgaard A/S ejes af Højgaard Holding A/S sammen med Monberg & Thorsen A/S som en fælles ledet virksomhed i henhold til en mellem aktionærerne indgået aftale. Formål og formuens anbringelse Som beskrevet i vedtægten for Knud Højgaards Fond, har denne såvel et erhvervsformål som et uddelingsformål. Fondens erhvervsmæssige formål er gennem ejerskab af aktier at bevare en væsentlig indflydelse i Højgaard Holding A/S og derved søge at opretholde kontinuiteten i dette selskab og de virksomheder, der er eller bliver knyttet dertil. Fonden skal arbejde for, at Højgaard Holding A/S med tilknyttede virksomheder kan bevare sin anseelse. Ifølge vedtægten skal bestyrelsen endvidere drage omsorg for at fonden ejer aktier, der repræsenterer flertallet af stemmer i Højgaard Holding A/S. Såfremt opretholdelsen af Højgaard Holding A/S eller dertil knyttede selskabers anseelse eller markedsmæssige position efter bestyrelsens vurdering nødvendiggør det, kan fonden i forbindelse med fusion, spaltning, kapitaltilførsel eller andre strukturændringer afgive den bestemmende indflydelse over Højgaard Holding A/S og/eller dertil knyttede selskaber. Fonden skal dog bevare en væsentlig indflydelse i de nævnte selskaber efter en sådan strukturændring. Ligeledes kan fonden tillade, at Højgaard Holding A/S og/eller dertil knyttede selskaber indgår i sådanne strukturændringer som ophørende selskab(er) på betingelse af, at fonden bevarer en væsentlig indflydelse i det eller de fortsættende selskaber. Knud Højgaards Fonds uddelingsformål består bl.a. i at støtte erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn for Danmark og dets befolkning blandt andet ved at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse. Et vigtigt led i fondens virke er derfor at yde støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende med en bachelorgrad, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Fondens støtte til uddannelse kan ydes som studielån, tilskud til rejser, publikationer eller lignende. Fonden kan støtte selskaber, institutioner, undervisningsinstitutioner, foreninger og personer. Undtagelsesvis kan der ydes lån til etablering af erhvervsvirksomhed, der skønnes at kunne få almen interesse. Indtil 10 % af fondens årlige disponible nettoindtægt kan anvendes til andre velgørende formål. 6 Ledelsens beretning

7 Knud Højgaards Fond ejer 65,0 % af aktiekapitalen og har 78,9 % af stemmerne i Højgaard Holding A/S, som ejer 54 % af den fælles ledet virksomhed MT Højgaard A/S samt 100 % af Højgaard Industri A/S. Endvidere ejer fonden fire udlejningsejendomme beliggende i København og Århus gennem de 100 % ejede dattervirksomheder Højgaard Ejendomme A/S og EA/S Knud Højgaards Hus (Ejendomsselskaberne). Fondens øvrige formue er primært placeret i børsnoterede obligationer og aktier. Legater Der er i 2014 behandlet ansøgninger. I alt er der bevilget støtte for 62,0 mio. DKK fordelt på legater. Til sammenligning blev der i 2013 behandlet ansøgninger, hvoraf fik bevilget støtte på i alt 47,5 mio. DKK. De største legater i 2014 er omtalt på næste side. Disse 40 legater i niveauet DKK til DKK udgør godt 57 % af årets samlede støtte og resten er fordelt på legater på mindre beløb. Nedenfor vises, hvorledes de seneste fem års legater i henholdsvis beløb og antal har udviklet sig fordelt på forskellige uddelingsformål. Langt det største antal legater gives som rejselegater til uddannelsessøgende. I 2014 udgør disse legater 72 % af antal legater og 27 % af det samlede beløb (2013: 76 % og 34 %). Fondens tre største legater er ydet i 2007, 2010 og i mio. DKK blev i 2007 bevilget til Bygningsfonden Den Blå Planet til opførelsen af et nyt akvarium i Tårnby Kommune, der den 21. marts i 2013 blev indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe. 32 mio. DKK blev i 2010 bevilget til Københavns Kommunes renovering af Kultorvet og Hauser Plads, der blev indviet 21. januar i I 2012 bevilgede fonden 25 mio. DKK til udbygning af Experimentarium. Legatoversigt Mio. DKK Stk Sociale legater Videnskabelige legater Kulturelle legater Uddannelseslegater Sociale legater Videnskabelige legater Kulturelle legater Uddannelseslegater 7 Ledelsens beretning

8 De største legater i 2014 DKK CEPOS Støtte til CEPOS arbejde i årene 2014, 2015 og Det Mosaiske Troessamfund Renovering af Københavns Synagoge Den Blå Planet Etablering af udendørs oplevelses- og aktivitetsområde i KamillianerGaardens Hospice Etablering af 3 hospicepladser samt indretning af lokaler Egmont H. Petersens Kollegium Renovering af gangarealer på kollegiet Danmark Amerika Fondet Uddeling af legater samt til fondets arbejde i årene MT Højgaard A/S 3-årigt erhvervs ph.d.projekt Statens Museum for Kunst Afholdelse af udstilling med Elmgreen og Dragset Dansk Blindesamfund Etablering af familieværelser på Fuglsangcentret i Fredericia Ordrupgaard Særudstillingen Van Gogh, Gauguin, Bernard Mellem Drøm og Virkelighed Louisiana Afholdelse af Emil Nolde udstilling Landsforeningen PTU Ombygning af PTUs medlemsafdeling i Rødovre Tænketanken Justitia Igangsættelse af projektet Danmark som Retsstat i årene 2015, 2016 og Concerto Copenhagen Projekt Hele Danmarks Barokorkester DTU Systembiologi Indkøb af laboratorieudstyr samt afholdelse af Den Internationale Biologiske Olympiade i Danmark, MT Højgaard A/S Indkøb af integreret kunst i MT Højgaards nye domicil NTS Centeret Projekt Rumrejsen 2015 Den første dansker i rummet Det Kongelige Teater Turné i udlandet med Det Kongelige Kapel Ensemble MidtVest Udenlandske gæstespil samt turnéer til USA m.m. i perioden Christiansfeld Centret Afholdelse af Christiansfeld Musikfestival Foreningen Studenterhuset Etablering af vognport og dør samt etablering af grøn gård Ars Nova Copenhagen Koncertaktiviteter i årene Designmuseum Danmark Etablering af permanent mode- og tekstiludstilling i Designmuseet Haslund Film Filmprojekt om The Great Game kampen om magten i Central Asien Det Kongelige Teater Gennemførelse af projektet Berlin T/R Det Kongelige Teaters Balletskole Fortsættelse af aktiviteter med Kompagni B Frihedsmuseet Udbygning af Frihedsmuseets modstandsdatabase Nivaagaards Malerisamling Udstillingen Carl Frederik Hill United World Colleges Danmark Udsendelse af danske elever til en UWC skole Skagens Museum Udstillingen Laurits Tuxen Golden Days Markering af 100-året for første verdenskrig Arken Udstillingen Michael Ancher og P.S. Krøyer Venner og Rivaler Copenhagen Film Company Produktion af dokumentarfilm om arkitekt Børge Mogensen Fjord og Bælt Centret Udvikling og etablering af gopleanlæg Bo Lidegaard Historisk forskning til forberedelse af bogen De Hvide Busser Kofoeds Skole Bæredygtig energirenovering af ungdomsboligerne til socialt udsatte unge UNICEF Danmark Livsreddende nødhjælp til børn i Filippinerne Tivoli Afholdelse af to operakoncerter Copenhagen Opera Festival Afholdelse af Copenhagen Opera Festival Kunstforeningen Gl. Strand Udstillingen Places, strange and quiet af Win Wenders Ledelsens beretning

9 Højgaard Holding A/S Knud Højgaards Fond ejer 65,0 % af aktiekapitalen i Højgaard Holding A/S. Højgaard Holding koncernen Mio. DKK Nettoomsætning Resultat fælles ledet virksomhed Resultat før skat Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Balancesum Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet 3 6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -6-4 Ovenstående tal er 100 % Højgaard Holding koncernens væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard A/S. MT Højgaard A/S ejes sammen med Monberg & Thorsen A/S og er en fælles ledet virksomhed i henhold til en mellem aktionærerne indgået aftale, hvorfor denne i koncernregnskabet for Knud Højgaards Fond i resultatopgøren indregnes under Andel af resultat efter skat og minoriteter i fælles ledet virksomhed og i balancen under Kapitalandele i fælles ledet virskomhed. I årsrapporten for 2013 blev der i de tal fra Højgaard Holding A/S og MT Højgaard A/S, der indgår i fondens koncernregnskab taget højde for den kendelse som blev afsagt den 15. april 2014 af High Court i London, hvor MT Højgaard blev pålagt at betale en erstatning svarende til 195 mio. DKK. Tallene for 2014 er også reguleret for den indregning som blev foretaget allerede i Resultat før skat i Højgaard Holding koncernen blev et underskud på 69 mio. DKK, mod et underskud på 78 mio. DKK i Udviklingen i resultat før skat kan primært henføres til resultatet i MT Højgaard koncernen, som indgår med et underskud efter skat på 76 mio. DKK i 2014 og et underskud på 87 mio. DKK i For 2015 forventer MT Højgaard koncernen en omsætning i niveauet 7,0 til 7,5 mia. DKK og et resultat af primært drift på mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 4-5 %. Højgaard Holding koncernens forventninger til 2015 vil udover andelen af MT Højgaard koncernens resultat efter skat og minoriteter bestå af et lille positivt resultat før skat. For en mere detaljeret omtale af Højgaard Holding og MT Højgaard koncernen henvises til årsrapporterne for 2014 for henholdsvis Højgaard Holding A/S og MT Højgaard A/S, der kan downloades på Højgaard Holdings hjemmeside 9 Ledelsens beretning

10 Ejendomsselskaberne Herunder er vist en konsolideret version af Højgaard Ejendomme A/S og EA/S Knud Højgaards Hus. Mio. DKK Nettoomsætning Værdiregulering af ejendomme 84-9 Resultat før skat Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Balancesum Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser 13 4 Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Knud Højgaards Fonds ejerandel 100 Ejendomsselskaberne ejer 4 udlejningsejendomme beliggende i København og Århus. Ejendommene er investeringsejendomme. Lejeindtægter for 2014 blev på 42 mio. DKK, hvilket er på niveau med Koncernen har i 2014 haft en gennemsnitlig udlejning på 88 % af den teoretiske lejeværdi (87 % i 2013). Årets dagsværdiregulering af investeringsejendommene blev samlet en positiv værdiregulering på 84 mio. DKK mod en negativ værdiregulering på 9 mio. DKK året før. Den positive værdiregulering kan især henføres til en opskrivning af Arosgaarden i Århus i forbindelse med at denne ultimo 2014 blev sat til salg. Kapitaliseringsfaktoren for de øvrige tre ejendomme er stort set uændrede i intervallet 6,5 % - 8,75 %. Resultatet før skat blev herefter på 115 mio. DKK mod 11 mio. DKK året før, og efter skat et resultat på 96 mio. DKK mod 23 mio. DKK sidste år. Med det nuværende udlejnings- og renteniveau forventer Ejendomsselskaberne (Højgaard Ejendomme A/S og Ejendomsaktieselskabet Knud Højgaards Hus) et samlet resultat før værdiregulering af ejendomme, på niveau med Dette vil dog blive påvirket, såfremt ejendommen i Århus bliver solgt. For en mere detaljeret omtale af Ejendomsselskaberne henvises til selskabernes årsrapporter for Bestyrelse Fonden ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, hvoraf seks er udpegede ifølge vedtægten og tre er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Ved valg af nye bestyrelsesmedlemmer lægges der vægt på, at den samlede bestyrelse har de for fondens virksomhed relevante kompetencer. Der er i bestyrelsen et medlem, som er i familie med Knud Højgaard. Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder årligt, og der afholdes yderligere møder, når det findes nødvendigt, f. eks. strategiseminarer. Bestyrelsen kan nedsætte permanente eller midlertidige udvalg. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori vedkommende er inhabil. 10 Ledelsens beretning

11 Bestyrelsen fastlægger strategier og rammer for støtte samt behandler modtagne ansøgninger. Ansøgninger behandles løbende eller drøftes på et bestyrelsesmøde. Sagkyndig bistand kan indhentes til belysning af ansøgninger. Endvidere fastlægger bestyrelsen strategi og rammer for investering og kapitalforvaltning samt overvåger og godkender regnskabsaflæggelsen. Herunder fastlægges en uddelingsramme til legater der kan uddeles frem til næste årsmøde. Endelig vurderer fondens bestyrelse erhvervsvirksomhedernes strategi og udvikling. Den væsentligste erhvervsvirksomhed er ejerandelen i det børsnoterede Højgaard Holding A/S og dermed i entreprenørvirksomheden MT Højgaard A/S. Bestyrelsesmedlemmerne i disse selskaber er ikke medlem af Knud Højgaards Fonds bestyrelse. Fonden lægger vægt på, at Højgaard Holding A/S har en kvalificeret bestyrelse. Fondens interesse varetages på generalforsamlingen i Højgaard Holding A/S og ved møder med formanden for Højgaard Holding A/S. Af bestyrelsens 6 vedtægtsudpegede medlemmer er de 3 vurderet at være uafhængige. Sekretariat Det daglige arbejde varetages af 3 medarbejdere i sekretariatet, som ledes af sekretariatschefen, der tillige er direktør i Højgaard Holding A/S og Ejendomsselskaberne. Fonden har kontorfællesskab med disse selskaber, som har 6 ansatte. Revision Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af bestyrelsen for et år ad gangen. Rammerne for revisors arbejde og honorering er beskrevet i en aftale godkendt af bestyrelsen. Revisor deltager i det bestyrelsesmøde, hvor årsrapporten behandles. 11 Ledelsens beretning

12 Bestyrelsen i Knud Højgaards Fond Sten Scheibye Født 1951 Direktør Medlem af bestyrelsen fra 2011 Genvalgt til bestyrelsen 2012 Formand fra 2014 Medlem af bestyrelsen for: -Novo Nordisk Fonden (formand) -Novo A/S (formand) -Industriens Fond (formand) -RM Rich. Müller A/S (formand) -Rich. Müller-Fonden (formand) -Højgaard Ejendomme A/S (formand) -EA/S Knud Højgaards Hus (formand) Flemming Frandsen Født 1944 Professor, dr.scient. Medlem af bestyrelsen fra 1992 Genvalgt til bestyrelsen 1995,1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 Næstformand fra 1997 Medlem af bestyrelsen for: -Danmarks Akvarium (formand) -Bygningsfonden Den Blå Planet Henrik Dahl Født 1961 Advokat Medlem af bestyrelsen fra 2013 Genvalgt til bestyrelsen 2014 Medlem af bestyrelsen for: -Højgaard Ejendomme A/S -EA/S Knud Højgaards Hus Birgitte Højgaard Født 1965 Speciallæge - Pædiatri Medlem af bestyrelsen fra 2009 Genvalgt til bestyrelsen 2011, 2014 Knud Sørensen Født 1935 Fhv. bankdirektør Medlem af bestyrelsen fra 1998 Genvalgt til bestyrelsen 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 Medlem af bestyrelsen for: -Højgaard Ejendomme A/S -EA/S Knud Højgaards Hus -Den A.P. Møllerske Støttefond Flemming Tomdrup Født 1952 Medlem af bestyrelsen fra 2014 Medlem af bestyrelsen for: Terma A/S (formand) Alexander Foss Industrifond (formand) Thomas B. Thriges Kollegium (formand) Thomas B. Thriges Fond Gudbjørg og Ejnar Honoré s Fond Nielsen & Nielsen Holding A/S 3D Logistik A/S Hans-Henrik Hannibal Hansen* Født 1968 Afdelingschef, MT Højgaard A/S Medlem af bestyrelsen fra 2007 Genvalgt til bestyrelsen 2011 Peter Mosgaard Hansen* Født 1961 Elektriker, Lindpro A/S Medlem af bestyrelsen fra 2011 Medlem af bestyrelsen for: -Lindpro A/S Stefan Hansen* Født 1968 Betonformand, Construction, MT Højgaard A/S Medlem af bestyrelsen fra 2011 *Valgt af koncernens medarbejdere 12 Ledelsens beretning

13 Ledelsespåtegning Påtegninger Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2014 for Knud Højgaards Fond. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsens beretning indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater, pengestrømme og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og fonden står over for. De tre medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen deltager ifølge lov om erhvervsdrivende fonde 64 alene i behandlingen af spørgsmål, som vedrører erhvervsaktiviteten, hvorfor deres tiltræden af årsrapporten alene omfatter denne del af fondens virke. Gentofte, den 23. marts 2015 Bestyrelse Sten Scheibye Formand Flemming Frandsen Næstformand Henrik Dahl Birgitte Højgaard Knud Sørensen Flemming Tomdrup Hans-Henrik Hannibal Hansen* Peter Mosgaard Hansen* Stefan Hansen* *) Valgt af koncernens medarbejdere. 13 Påtegninger

14 Den uafhængige revisors erklæringer Til Bestyrelsen i Knud Højgaards Fond Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Knud Højgaards Fond for regnskabsåret 1. januar 31. december Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som fonden. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav efter årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav efter årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsens beretning Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsens beretning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsens beretning er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København den 23. marts 2015 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Jesper Koefoed Statsaut. Revisor Per Gunslev Statsaut. Revisor 14 Påtegninger

15 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Regnskab Moderfonden Koncern Note Mio. DKK Resultatopgørelse 3 Nettoomsætning 111,1 113,2 4 Produktionsomkostninger 60,8 74,0 Bruttoresultat 50,3 39,2 6,1 5,5 4+5 Administrationsomkostninger 15,2 14,6-6,1-5,5 Resultat af primær drift 35,1 24,6 11 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 84,3-8,5 12 Andel af resultat efter skat og minoriteter i fælles ledet virksomhed -76,2-87,0 143,4 116,8 6 Finansielle indtægter 82,3 93,7 19,3 1,9 7 Finansielle omkostninger 1,9 19,6 118,0 109,4 8 Resultat før skat 123,6 3,2 12,8 10,1 9 Skat af årets resultat 30,7 2,1 105,2 99,3 Årets resultat 92,9 1,1 Resultatdisponering 47,5 62,0 Legater i henhold til fondens vedtægt 62,0 47,5 100,0 Overført til uddelingsramme 100,0 11,8 10,9 Overført til vedtægtsmæssig reserve 10,9 11,8 45,9-73,6 Overført til/fra overført resultat -55,2-29,8 Minoritetsinteresser -24,8-28,4 105,2 99,3 92,9 1,1 Totalindkomstopgørelse -47,5-62,0 Legater i henhold til fondens vedtægt -62,0-47,5 105,2 99,3 Årets resultat 92,9 1,1 Anden totalindkomst Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: 256,3 136,2 12 Dagsværdiregulering af kapitalandele i dattervirksomheder Andel af anden totalindkomst i fælles ledet virksomhed -10,1 6,3 256,3 136,2 Anden totalindkomst efter skat -10,1 6,3 314,0 173,5 Totalindkomst i alt 20,8-40,1 Årets totalindkomst fordeles således 45,9-73,6 Overført til/fra overført resultat -55,2-29,8 256,3 136,2 Overført til/fra reserve for dagsværdiregulering af kapitalandele i dattervirksomheder Overført til/fra reserve for sikringstransaktioner og valutakursreguleringer -6,5 4,1 11,8 10,9 10 Overført til vedtægtsmæssig reserve 10,9 11,8 100,0 Overført til uddelingsramme 100,0 Minoritetsinteresser -28,4-26,2 314,0 173,5 20,8-40,1 15 Regnskab

16 Aktiver Moderfonden Koncern Note Mio. DKK Langfristede aktiver Materielle aktiver 11 Investeringsejendomme 671,0 586,7 0,2 0,2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0,2 0,2 0,2 0,2 Materielle aktiver i alt 671,2 586,9 Andre langfristede aktiver 1.007, ,5 12 Kapitalandele i dattervirksomheder 12 Kapitalandele i fælles ledet virksomhed 412,5 497,6 62,0 56,0 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1,1 0,8 Andre tilgodehavender 0,8 1,1 15 Udskudte skatteaktiver 0,7 0, , ,3 Andre langfristede aktiver i alt 414,0 499, , ,5 Langfristede aktiver i alt 1.085, ,4 Kortfristede aktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer 2,8 2,6 Varebeholdninger i alt 2,8 2,6 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5,9 4,5 1,1 1,2 Selskabsskat 1,2 1,1 5,5 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 10,3 6,8 Andre tilgodehavender 8,3 12,4 11,4 13,5 Tilgodehavender i alt 15,4 18, , ,9 13 Værdipapirer 1.411, ,0 10,6 16,9 Likvide beholdninger 24,0 20, , ,3 Kortfristede aktiver i alt 1.454, , , ,8 Aktiver i alt 2.539, ,3 16 Regnskab

17 Passiver Regnskab Moderfonden Koncern Note Mio. DKK Egenkapital 100,0 100,0 10 Grundkapital 100,0 100,0 409,5 545,7 Reserve for dagsværdiregulering af kapitalandele i dattervirksomheder Reserve for sikringstransaktioner og valutakursreguleringer -14,2-7,7 234,8 245,7 10 Vedtægtsmæssig reserve 245,7 234,8 100,0 Uddelingsramme 100, , ,5 Overført resultat 1.753, ,1 Knud Højgaards Fonds andel af egenkapitalen 2.184, ,2 Minoritetsinteresser 126,6 156, , ,9 Egenkapital i alt 2.311, ,1 Langfristede forpligtelser Deposita og forudbetalt leje 14,7 17,4 26,2 36,0 15 Udskudte skatteforpligtelser 121,5 93,2 26,2 36,0 Langfristede forpligtelser i alt 136,2 110,6 Kortfristede forpligtelser 70,8 70,9 Bevillinger, der endnu ikke er kommet til udbetaling 70,9 70,8 Leverandører af varer og tjenesteydelser 2,6 3,8 15,4 14 Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat 1,3 1,3 5,0 4,0 Anden gæld 17,2 14,7 91,2 74,9 Kortfristede forpligtelser i alt 92,0 90,6 117,4 110,9 Forpligtelser i alt 228,2 201, , ,8 Passiver i alt 2.539, ,3 17 Regnskab

18 Pengestrømsopgørelse Moderfonden Koncern Note Mio. DKK Drift -6,1-5,5 Resultat af primær drift 35,1 24,6-6,1-5,5 Pengestrømme til/fra primær drift før ændring i driftskapital 35,1 24,6 Ændringer i driftskapital: Varebeholdninger -0,2 2,2 Tilgodehavender -0,9-0,1 2,4-1,0 Leverandørgæld og andre kortfristede forpligtelser -1,4-5,9-3,7-6,5 Pengestrømme til/fra primær drift 32,6 20,8 32,5 35,5 Finansielle indbetalinger 32,9 33,7-2,8-1,9 Finansielle udbetalinger -1,9-5,3 26,0 27,1 Pengestrømme til/fra ordinær drift 63,6 49,2-0,5-0,3 Betalte selskabsskatter, netto -2,5-5,6 25,5 26,8 Pengestrømme til/fra driftsaktivitet 61,1 43,6 Investeringer Udbytte fra dattervirksomheder og associerede virksomheder -62,0 6,0 Lån til tilknyttede virksomheder 47,6 31,9 Udbytte fra dattervirksomheder Kapitalindskud i fælles ledet virksomhed -162,0-5,8 Køb af aktier i Højgaard Holding -5,8 15,8 30,1 Investering i værdipapirer, netto 10,1 112,1 1,4 62,2 Pengestrømme til/fra investeringsaktivitet 4,3-49,9 Finansiering 15,4-20,9 Gæld til tilknyttede virksomheder -53,3-61,8 Udbetalte legater -61,8-53,3-37,9-82,7 Pengestrømme til/fra finansieringsaktivitet -61,8-53,3-11,0 6,3 Årets pengestrømme, netto 3,6-59,6 21,6 10,6 Likvider ,3 79,9 10,6 16,9 Likvider ,9 20,3 Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte materiale. 18 Regnskab

19 Egenkapitalopgørelse Mio. DKK Moderfonden Grundkapital Reserve for dagsværdiregulering af kapitalandele i dattervirksomheder Vedtægtsmæssig reserve Overført resultat Uddelingsramme Egenkapital i alt Egenkapital ,0 153,2 223, , ,4 Legater i henhold til fondens vedtægt -47,5-47,5 Årets resultat 11,8 93,4 105,2 Anden totalindkomst: Dagsværdiregulering af kapitalandele 256,3 256,3 Anden totalindkomst i alt 256,3 256,3 Egenkapital ,0 409,5 234, , ,4 Legater i henhold til fondens vedtægt -62,0-62,0 Årets resultat 10,9 100,0-11,6 99,3 Anden totalindkomst: Dagsværdiregulering af kapitalandele 136,2 136,2 Anden totalindkomst i alt 136,2 136,2 Egenkapital ,0 545,7 245,7 100, , ,9 Koncern Grundkapital Reserve for sikringstransaktioner og valutakursreguleringer Vedtægtsmæssig reserve Uddelingsramme Overført resultat Fondens andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital ,0-11,8 223, , ,1 183, ,2 Legater i henhold til fondens vedtægt -47,5-47,5-47,5 Årets resultat 11,8 17,7 29,5-28,4 1,1 Anden totalindkomst: Andel af anden totalindkomst i fælles ledet virksomhed Skat af anden totalindkomst 4,1 4,1 2,2 6,3 Anden totalindkomst i alt 4,1 4,1 2,2 6,3 Årets bevægelser i alt 4,1 11,8-29,8-13,9-26,2-40,1 Egenkapital ,0-7,7 234, , ,2 156, ,1 Forskydning i ejerandel -3,6-3,6-2,3-5,9 Legater i henhold til fondens vedtægt -62,0-62,0-62,0 Årets resultat 10,9 100,0 6,8 117,7-24,8 92,9 Anden totalindkomst: Andel af anden totalindkomst i fælles ledet virksomhed -6,5-6,5-3,6-10,1 Øvrig i fælles ledet virksomhed 0,7 0,7 0,4 1,1 Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt -6,5 0,7-5,8-3,2-9,0 Årets bevægelser i alt -6,5 10,9 100,0-58,1 46,3-30,3 16,0 Egenkapital ,0-14,2 245,7 100, , ,5 126, ,1 19 Regnskab

20 Oversigt over noter Note Side 1 Anvendt regnskabspraksis 21 2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 24 3 Nettoomsætning 25 4 Personaleomkostninger 25 5 Honorar til revisor 25 6 Finansielle indtægter 25 7 Finansielle omkostninger 26 8 Resultat før skat 26 9 Skat af årets resultat Grundkapital og henlæggelse til fundatsmæssig reserve Materielle aktiver Kapitalandele Værdipapirer Rentebærende forpligtelser Udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser Eventualforpligtelser Nærtstående parter Finansielle risici Kapitalstyring Ny regnskabsregulering Dattervirksomheder og fælles ledet virksomhed Regnskab

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013

SEF Forsyning A/S. Årsrapport 2013 SEF Forsyning A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 25 11 92 07 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 27. marts 2014 Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere