Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens retsbog"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS Ingen var mødt eller tilsagt. I sagen, der blev optaget til afgørelse på retsmødet den 28. oktober 2014, traf retsformanden følgende AFGØRELSE: Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for 3F, har nedlagt påstand om, at Tømrerfirmaet Per S.Poulsen ApS skal efterbetale et løntilgodehavende mv. på i alt kr ,19 med tillæg af sædvanlig procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid. Klager har endvidere nedlagt påstand om betaling af bod. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS, har heroverfor påstået frifindelse. Der er mellem parterne enighed om opgørelsen af efterbetalingskravet, og tvisten angår alene, om kravet kan gøres gældende mod Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS. Sagen i hovedtræk Den 1. september 1976 stiftede Per Stig Poulsen den personligt ejede virksomhed Tømrermester Per S Poulsen (CVR-nr ). Den 15. januar 2001 stiftede Per Stig Poulsen PSP Holding ApS. Den 9. februar 2001 stiftedes virksomheden PSP-Byg A/S (CVR-nr ). Stifter var PSP Holding ApS, og Per Stig Poulsen indgik i selskabets bestyrelse og var også direktør.

2 Den 1. september 2003 blev A og B ansat i det af Per S. Poulsen personligt ejede firma Tømrermester Per S Poulsen. Af ansættelsesbeviset fremgik bl.a., at arbejdsgiver var Per S. Poulsen, CVR-nr , og at overenskomsten mellem BYG og Træ-Industri-Byg var gældende for ansættelsesforholdet. Den 9. maj 2005 overgik A og B til ansættelse i PSP-Byg A/S. Af de ansættelsesbeviser, der i den forbindelse blev udarbejdet, fremgik bl.a., at arbejdsgiver var PSP-Byg A/S, CVR-nr , og at overenskomsten mellem BYG og TIB var gældende for ansættelsesforholdet. Mandag den 14. maj 2012 blev A og B opsagt til fratrædelse den 30. maj Opsigelsen blev bekræftet i et sålydende brev af 16. maj 2012 fra PSP-Byg A/S: Du er opsagt pr. den 30. maj 2012, jf. afskedigelsesblanket underskrevet den 14. maj PSP-Byg A/S kan ikke tilbyde dig arbejde og giver hermed tilladelse til at opsigelsesperioden kan afholdes på din bopæl. Den 18. maj 2012 indgav PSP-Byg A/S konkursbegæring. Den 29. maj 2012 blev der afsagt konkursdekret over PSP-Byg A/S. Den 31. maj 2012 blev A og B ansat i Per S. Poulsens personlige firma (CVR-nr ), i ansættelsesbeviset benævnt Snedker- og Tømrerfirmaet Per S. Poulsen. A og B havde et tilgodehavende på løn mv. for den sidste del af deres ansættelse i PSP-Byg A/S. Kravet blev anmeldt til Lønmodtagerens Garantifond (LG). Den 19. november 2012 afslog LG anmodningen om dækning af manglende løn mv. LG skrev således: Afslag fra LG Vi kan ikke udbetale det, du har anmeldt til LG. Virksomheden har ny ejer. Når en virksomhed skifter ejer, betyder det, at det er den nye ejer, der skal betale alle de penge, de ansatte har til gode. Grunden er, at en ny ejer overtager alle de aftalte rettigheder og forpligtelser. Det gælder også aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Du skal derfor kontakte PSP-Byg A/S Tømrermester Per S Poulsen Efter afslaget fra LG sendte 3F i brev af 6. december 2012 påkrav til Snedker- og Tømrerfirmaet Per S. Poulsen om betaling af tilgodehavendet. Ved mail af 21. december 2012 fra Dansk Byggeri blev kravet afvist. I brev af 4. januar 2013 anmodede LO om afholdelse af fællesmøde.

3 Den 1. februar 2013 overgik A og B til ansættelse i Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS (CVRnr ). Af udskrift fra Erhvervsstyrelsen fremgår det, at virksomheden Tømrermester Per S. Poulsen ApS blev stiftet den 6. februar 2013, og at selskabet den 11. februar 2013 skiftede navn til Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS. Stifter var MANA INVEST AF 2004 ApS. Ved aftale af 8. februar 2013 blev enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen (CVR-nr ) overdraget til Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS, og der er enighed mellem parterne om, at der var tale om virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Den 18. februar 2013 blev der afholdt fællesmøde i sagen, uden at enighed kunne opnås. Den 20. marts 2013 blev der afsagt konkursdekret over Per Stig Poulsen og hans personligt ejede virksomhed Tømrermester Per S. Poulsen (CVR-nr ). Den 19. august 2013 afslog LG en ny anmodning om dækning. Begrundelsen var enslydende med det tidligere afslag, dog henviste LG denne gang A og B til at kontakte Tømrermester Per S Poulsen, Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS. Den 16. oktober 2013 blev der afholdt nyt fællesmøde, uden at enighed kunne opnås. Det er fremlagt anmeldelse til LG af løntilgodehavende for to andre medarbejdere (Willy Skovshoved og Kenny Brian Dahl), der var ansat i PSP-Byg A/S umiddelbart forud for selskabets konkurs, og som blev ansat den 21. maj 2012 i Per S. Poulsens personlige firma Tømrermester Per S. Poulsen. Det er oplyst, at LG har dækket tilgodehavendet i henhold til disse to anmeldelser. Forklaringer mv. A har forklaret bl.a., at han er uddannet bygningssnedker. Han fik ansættelse hos Per S. Poulsen den 1. september 2003 sammen med B. Det var Frede Dramsgaaard, der havde ringet og spurgt, om de var interesseret. Arbejdet bestod hovedsageligt i større opgaver såsom nybyggeri og større renoveringsopgaver. Men ind imellem lavede de også småreparationer. Der var ca. 20 tømrere ansat i Per S. Poulsens personlige firma. Den 9. maj 2005 overgik A og B til ansættelse i PSP-Byg A/S. Der var i vidt omfang tale om samme slags arbejde som tidligere, dvs. både større entrepriser og almindeligt tømrerarbejde. De var op til 80 mand ansat i PSP-Byg, mens ca var beskæftiget i det personlige firma. Det skete en sjælden gang, at de arbejdede sammen med folk fra det personlige firma. I april 2012 var der næsten ikke flere ansatte tilbage i PSP-Byg. Han og B var de eneste, der var tilbage på pladsen sammen med projektlederen Antonio. Mandag den 14. maj 2012 blev deres sidste arbejdsdag i PSP-Byg. Han og B blev ringet op af Per og kaldt ind på kontoret på Microvej i Holbæk, hvor Per fortalte dem, at der ikke var mere at lave, og at virksomheden måtte lukke. Den 16. maj fik han en skriftlig opsigelse. Han opfattede det på den måde, at han fortsat stod til rådighed frem til fratrædelsen den 30. maj. Han lavede ikke noget for PSP-Byg i perioden fra den 16. maj til den 30. maj, men han regnede med, at Frede Dramsgaard ville finde noget arbejde til dem. Han havde derfor ikke søgt andet arbejde. Efter at han og B havde modtaget opsigelsen, var de begge kørt i fagforeningen. På et tidspunkt efter opsigelsen blev han formentlig via Frede Dramsgaard tilbudt ansættelse i Per S. Poulsens personlige firma, og den 31. maj 2012 begyndte han og B at arbejde i dette firma. De arbejdede herefter i 4 måneder på et større projekt på DTU i Lyngby. De havde modtaget nyt værktøj fra Microvej, men brugt deres sædvanlige arbejdstøj. I starten havde de anvendt egen bil, men siden modtaget en ny arbejdsbil (ikke samme model som tidligere i PSP-Byg A/S). Næste projekt

4 var en tømrerentreprise på opførelse af boliger i Kastanjehaven. Her arbejdede de i 6 måneder. Virksomheden havde værksted på samme adresse på Microvej som PSP-Byg, og han skulle fortsat sygemelde sig på samme telefonnummer. Kontoropgaverne blev fortsat varetaget af Pia Hansen. Omkring den 1. februar 2013 havde fagforeningen gjort dem opmærksom på, at deres arbejdsgiver havde skiftet navn til Per S. Poulsen ApS. Han havde ikke bemærket ændringer, da værkstedet var det samme, ligesom de stadig benyttede samme bil og havde samme arbejdssted. B har forklaret bl.a., at han har været makker med A siden De lavede samme slags arbejde i PSP-Byg A/S som i Per S. Poulsens personlige firma. Den 14. maj 2012 blev de kaldt til møde på kontoret, hvor Per fortalte dem, at der ikke var mere arbejde, og at han var nødt til at fyre dem. De fik også at vide, at de havde ret til at opholde sig derhjemme. De fik en fyreseddel, men han havde forstået det sådan, at de var forpligtet til at møde op, hvis Per ringede. På det tidspunkt var han og A samt projektlederen Antonio og en kontoransat de eneste ansatte, der var tilbage i PSP-Byg. Han udførte ikke arbejde i opsigelsesperioden. Den 31. maj 2012 begyndte han og A at arbejde i Per S. Poulsens personligt ejede firma. Det drejede sig om arbejde på DTU, som han først havde hørt om efter opsigelsen. Virksomheden havde fortsat samme adresse i Holbæk og samme telefonnummer som PSP-Byg. I februar 2013 fik de nyt ansættelsesbevis, og grunden hertil var, at Karin fra fagforeningen havde kontaktet dem om ændringer hos deres arbejdsgiver. Per S. Poulsen har forklaret bl.a., at han den 1. september 1976 startede sin første virksomhed, hvor han arbejdede med almindeligt tømmer- og snedkerarbejde. Firmaet voksede i volumen, hvilket var baggrunden for, at han stiftede PSP-Byg A/S, som skulle styre og udføre større entrepriser. Han kørte det personlige firma videre ved siden af til udførelse af traditionelt tømrerarbejde. Umiddelbart inden PSP-Byg gik konkurs i maj 2012, var der ca. 10 ansatte i selskabet. De blev alle afskediget i forbindelse med konkursen. Hans personlige firma havde på det tidspunkt ca. 16 ansatte. Nogle af dem, der blev afskediget i PSP-Byg, blev efterfølgende ansat i hans personlige firma. Han havde haft 6-7 firmaer parallelt, men de var holdt skarpt adskilt. De havde forskellige logoer, hjemmesider, mailadresser, telefonnumre og brevpapir. PSP-Byg havde ikke samme opgaver som hans personligt ejede firma, og PSP-Byg havde egne biler, værktøj mv., og selskabet havde egne lønsedler. Hvis der forekom udlån, skete der indbyrdes fakturering, ligesom der i forbindelse med større entrepriser kunne forekomme køb af ydelser fra de andre firmaer. PSP-Byg købte dog også ydelser hos eksterne tømrervirksomheder i forbindelse med større entrepriser. Hans firmaer havde alle forretningsadresse og værksted på Microvej, men de var gruppet op hver for sig, og huslejen var delt op og fordelt på de enkelte virksomheder. Med hensyn til opsigelsen af A og B den 14. maj 2012 var der tale om en fritstilling, fordi selskabet måtte lukke. Han kunne ikke love dem nyt arbejde. Opgaverne på DTU og Kastanjehaven, som A og B kom til at beskæftige sig med, efter at de den 31. maj 2012 var blevet ansat i hans personlige tømrerfirma, var nye selvstændige opgaver og ikke opgaver, som var overtaget fra PSP-Byg. Frede Dramsgaard Jensen har i en erklæring af 7. oktober 2014 oplyst følgende: Vedr.: A og Bs ansættelse i Snedker- Tømrerfirmaet Per S. Poulsen Ovennævnte Tømrersvende har tidligere været ansat i PSP-BYG A/S og var blevet opsagt med begrundelsen: manglende arbejde.

5 Undertegnede afgiver et tilbud via til Pihl & Søn A/S den 24. maj 2012 på et job på DTU i Lyngby. Den 25. maj afgiver Pihl og Søn A/S en telefonisk accept på tilbuddet og med besked om, at der kan opstartes på jobbet den 31. maj Jeg kan oplyse, at jeg på intet tidspunkt har lovet A & B job. Når man har med arbejdsledelse at gøre, så ved enhver inden for dette område, at sådan noget gør man bare ikke. I øvrigt er ovennævnte oplysninger vel også svar nok på dette. Parternes argumentation Klager har anført, at pligten til at betale As og Bs tilgodehavende på løn mv. for den sidste tid af deres ansættelse i PSP-Byg A/S i dag påhviler Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS. Pr. 1. februar 2013 er der sket overdragelse af enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen til selskabet Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS, og det er ubestridt, at anpartsselskabet i kraft af denne virksomhedsoverdragelse er indtrådt i de forpligtelser til at betale løn mv., som påhvilede enkeltmandsvirksomheden. Det gøres gældende, at enkeltmandsvirksomheden hæftede for betalingen af As og Bs lønkrav vedrørende deres tidligere ansættelse i PSP-Byg A/S enten som følge af, at der må statueres arbejdsretlig identitet mellem PSP Byg A/S og Tømrermester Per S. Poulsen, eller som følge af virksomhedsoverdragelse fra PSP-Byg A/S til Tømrermester Per S. Poulsen i maj For så vidt angår synspunktet om arbejdsretlig identitet, har klager navnlig anført, at PSP-Byg og enkeltmandsvirksomheden i betydeligt omfang var beskæftiget med samme type opgaver, at der var sammenfald i ejerkredsen og direktionen, at virksomhederne blev drevet fra samme adresse, at der i et vist omfang skete udlån mellem virksomhederne, og at virksomhederne anvendte samme telefonnummer. Der har således ikke været den fornødne adskillelse mellem virksomhederne. Såfremt enkeltmandsvirksomheden ikke hæftede for lønkravene i kraft af arbejdsretlig identitet, hæftede virksomheden for betalingen som følge af virksomhedsoverdragelse. En faktisk overtagelse anses også for en virksomhedsoverdragelse. As og Bs ansættelsesforhold i PSP-Byg var ikke ophørt, men bestod fortsat på det tidspunkt, hvor de i slutningen af maj 2012 overgik til ansættelse i enkeltmandsvirksomheden. Opsigelserne den 16. maj 2012 indebar ikke en definitiv fritstilling. A og B forstod det da også på den måde, at de kunne tilkaldes, hvis der blev brug for dem. De var reelt de eneste tilbageværende håndværkere i PSP-Byg, og ved deres ansættelse i enkeltmandsvirksomheden overtog denne PSP-Bygs virksomhed eller en del heraf. Den manglende betaling af lønkravet indebærer et overenskomstbrud, som er bodspådragende. Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS bør derfor pålægges at betale en bod svarende til 1/5 af løntilgodehavendet. Indklagede har anført, at enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen ikke hæftede for betalingen af As og Bs krav på løn i PSP-Byg, og at denne pligt derfor heller ikke er overgået på Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS ved overdragelsen af enkeltmandsvirksomheden til anpartsselskabet pr. 1. februar Til støtte for, at enkeltmandsvirksomheden ikke hæftede for betalingen, har indklagede anført, at der ikke er

6 arbejdsretlig identitet mellem PSP-Byg A/S og enkeltmandsvirksomheden, og der er heller ikke tale om virksomhedsoverdragelse fra PSP-Byg til enkeltmandsvirksomheden i maj For så vidt angår synspunktet om arbejdsretlig identitet har indklagede navnlig anført, at enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen, der er fra 1976, og PSP-Byg A/S, der blev stiftet i 2001, er to selvstændige firmaer. De har forskellige biler, logo, værktøj, og der er ingen fælles drift. De har adskilt økonomi, bogholderi og regnskab. Lønsedlerne er klart forskellige. Det forhold, at der på enkelte dokumenter er angivet samme telefonnummer, skyldes, at der er anvendt et gammelt stempel. De ansatte er omfattet af samme overenskomst, uanset hvilket af de to firmaer de er ansat i, og der er således ikke tale om, at man forsøger at organisere sig ud af en forpligtelse. Enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen og selskabet PSP-Byg A/S er således to forskellige firmaer etableret for mange år siden med 25 års mellemrum uden nogen omgåelseshensigt. For så vidt angår virksomhedsoverdragelsesloven, har indklagede navnlig anført, at enkeltmandsvirksomheden ikke er indtrådt som skyldner i forhold til As og Bs lønkrav mod PSP-Byg A/S, allerede fordi de definitivt fratrådte deres ansættelsesforhold i PSP-Byg den 16. maj Da de blev ansat i enkeltmandsvirksomheden den 31. maj 2012, var deres ansættelse i PSP-Byg således ophørt 14 dage forinden. Selv om det lægges til grund, at ansættelsesforholdet fortsat bestod på det tidspunkt, foreligger der alligevel ikke nogen virksomhedsoverdragelse fra PSP-Byg til enkeltmandsvirksomheden. Der blev således ikke overført materiel, kunder, aktiviteter eller opgaver fra PSP-Byg til enkeltmandsvirksomheden. Det forhold, at nogle få ansatte fra PSP-Byg efter selskabets konkurs fik ansættelse i enkeltmandsvirksomheden, er ikke tilstrækkeligt til at statuere, at der er sket overdragelse af PSP-Bygs virksomhed eller en del heraf. Retsformandens bemærkninger Sagen vedrører As og Bs tilgodehavende på løn mv. for den sidste tid af deres ansættelse i PSP-Byg A/S op til selskabets konkurs i maj Spørgsmålet er, om Per S. Poulsens personligt ejede firma Tømrermester Per S. Poulsen hæftede for betalingen. Er det tilfældet, er parterne enige om, at kravet nu kan gøres gældende mod Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS, der ved en virksomhedsoverdragelsesaftale pr. 1. februar 2013 har overtaget virksomheden i det af Per S. Poulsen personligt ejede firma. Til støtte for, at enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen hæftede for betalingen af det omhandlede lønkrav, har klager gjort gældende (principalt), at der er arbejdsretlig identitet mellem PSP-Byg A/S og enkeltmandsvirksomheden, og (subsidiært) at der er sket virksomhedsoverdragelse fra PSP-Byg A/S til Per S. Poulsens enkeltmandsvirksomhed i maj Ad arbejdsretlig identitet Den 1. september 2003 blev A og B ansat i det af Per S. Poulsen personligt ejede firma Tømrermester Per S Poulsen, der var etableret i Den 9. maj 2005 overgik de til ansættelse i PSP-Byg A/S. Det fremgik i den forbindelse af deres ansættelsesbeviser, at deres arbejdsgiver nu var PSP-Byg A/S. I de næste 7 år var de herefter ansat i PSP-Byg A/S, og på deres lønsedler var PSP-Byg A/S anført som udbetaler af lønnen. Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at det til stadighed var klart, at A og B arbejdede for PSP-Byg A/S og ikke for Tømrermester Per S. Poulsen, og at der også i øvrigt var en tilstrækkelig klar adskillelse mellem de to virksomheder både internt og udadtil.

7 Under disse omstændigheder kan det forhold, at Per S. Poulsen var ejer og leder af både PSP- Byg og enkeltmandsvirksomheden, og at virksomhederne blev drevet fra samme adresse, ikke føre til, at enkeltmandsvirksomheden hæfter for betalingen af As og Bs lønkrav, der er opstået under deres ansættelse i PSP-Byg. Ad virksomhedsoverdragelse Efter bevisførelsen lægges det til grund, at Per S. Poulsen den 14. maj 2012 fortalte A og B, at der ikke var mere arbejde i PSP-Byg, og at firmaet måtte lukke. På denne baggrund må bemærkningen i opsigelsesbrevet af 16. maj 2012 om, at PSP-Byg A/S kan ikke tilbyde dig arbejde og giver hermed tilladelse til at opsigelsesperioden kan afholdes på din bopæl forstås som en fritstilling af A og B, hvorved de definitivt blev fritaget for deres arbejdsforpligtelse over for PSP-Byg. Deres ansættelse må derfor anses for definitivt afbrudt den 16. maj Det bemærkes herved, at der først den 25. maj 2012 blev indgået aftale om det arbejde på DTU, som var baggrunden for, at de den 31. maj 2012 blev ansat i Per S. Poulsens personligt ejede virksomhed. A og B var således ikke i et bestående ansættelsesforhold, da de blev ansat i enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen. Allerede som følge heraf er Tømrermester Per S. Poulsen ikke ved ansættelsen af dem indtrådt som skyldner i relation til deres lønkrav mod PSP-Byg, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 1. Samlet konklusion Det følger af det anførte, at enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen ikke hæftede for betalingen af As og Bs krav på løn for den sidste tid, de var ansat i PSP-Byg A/S. Som følge heraf er Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS ikke i kraft af opkøbet af enkeltmandsvirksomheden indtrådt i en forpligtelse til at betale As og Bs tilgodehavende. Indklagedes påstand om frifindelse tages herefter til følge. Indklagede frifindes. Thi bestemmes: Sagen sluttet ved Arbejdsretten. Retten hævet. Poul Dahl Jensen / Torben Lorentzen

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af! Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af busrute efter udbud? Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2014 51. afd., sag B-0200-13 3F som mandatar for [person1], [person2], [person3],

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten.

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0131, afsagt den 8. november 2014 Malerforbundet (faglig konsulent Jesper Carl) mod Danske Malermestre for Malersvendene ApS (advokat Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. april 2015

Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 I sag nr.: AR2012.0585 Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF mod Moesgaard Meat 2012 A/S Naurvej 17 7500 Holstebro CVR Nr.: 34619069 Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 Dommer: Næstformand,

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere