Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens retsbog"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS Ingen var mødt eller tilsagt. I sagen, der blev optaget til afgørelse på retsmødet den 28. oktober 2014, traf retsformanden følgende AFGØRELSE: Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for 3F, har nedlagt påstand om, at Tømrerfirmaet Per S.Poulsen ApS skal efterbetale et løntilgodehavende mv. på i alt kr ,19 med tillæg af sædvanlig procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid. Klager har endvidere nedlagt påstand om betaling af bod. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS, har heroverfor påstået frifindelse. Der er mellem parterne enighed om opgørelsen af efterbetalingskravet, og tvisten angår alene, om kravet kan gøres gældende mod Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS. Sagen i hovedtræk Den 1. september 1976 stiftede Per Stig Poulsen den personligt ejede virksomhed Tømrermester Per S Poulsen (CVR-nr ). Den 15. januar 2001 stiftede Per Stig Poulsen PSP Holding ApS. Den 9. februar 2001 stiftedes virksomheden PSP-Byg A/S (CVR-nr ). Stifter var PSP Holding ApS, og Per Stig Poulsen indgik i selskabets bestyrelse og var også direktør.

2 Den 1. september 2003 blev A og B ansat i det af Per S. Poulsen personligt ejede firma Tømrermester Per S Poulsen. Af ansættelsesbeviset fremgik bl.a., at arbejdsgiver var Per S. Poulsen, CVR-nr , og at overenskomsten mellem BYG og Træ-Industri-Byg var gældende for ansættelsesforholdet. Den 9. maj 2005 overgik A og B til ansættelse i PSP-Byg A/S. Af de ansættelsesbeviser, der i den forbindelse blev udarbejdet, fremgik bl.a., at arbejdsgiver var PSP-Byg A/S, CVR-nr , og at overenskomsten mellem BYG og TIB var gældende for ansættelsesforholdet. Mandag den 14. maj 2012 blev A og B opsagt til fratrædelse den 30. maj Opsigelsen blev bekræftet i et sålydende brev af 16. maj 2012 fra PSP-Byg A/S: Du er opsagt pr. den 30. maj 2012, jf. afskedigelsesblanket underskrevet den 14. maj PSP-Byg A/S kan ikke tilbyde dig arbejde og giver hermed tilladelse til at opsigelsesperioden kan afholdes på din bopæl. Den 18. maj 2012 indgav PSP-Byg A/S konkursbegæring. Den 29. maj 2012 blev der afsagt konkursdekret over PSP-Byg A/S. Den 31. maj 2012 blev A og B ansat i Per S. Poulsens personlige firma (CVR-nr ), i ansættelsesbeviset benævnt Snedker- og Tømrerfirmaet Per S. Poulsen. A og B havde et tilgodehavende på løn mv. for den sidste del af deres ansættelse i PSP-Byg A/S. Kravet blev anmeldt til Lønmodtagerens Garantifond (LG). Den 19. november 2012 afslog LG anmodningen om dækning af manglende løn mv. LG skrev således: Afslag fra LG Vi kan ikke udbetale det, du har anmeldt til LG. Virksomheden har ny ejer. Når en virksomhed skifter ejer, betyder det, at det er den nye ejer, der skal betale alle de penge, de ansatte har til gode. Grunden er, at en ny ejer overtager alle de aftalte rettigheder og forpligtelser. Det gælder også aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Du skal derfor kontakte PSP-Byg A/S Tømrermester Per S Poulsen Efter afslaget fra LG sendte 3F i brev af 6. december 2012 påkrav til Snedker- og Tømrerfirmaet Per S. Poulsen om betaling af tilgodehavendet. Ved mail af 21. december 2012 fra Dansk Byggeri blev kravet afvist. I brev af 4. januar 2013 anmodede LO om afholdelse af fællesmøde.

3 Den 1. februar 2013 overgik A og B til ansættelse i Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS (CVRnr ). Af udskrift fra Erhvervsstyrelsen fremgår det, at virksomheden Tømrermester Per S. Poulsen ApS blev stiftet den 6. februar 2013, og at selskabet den 11. februar 2013 skiftede navn til Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS. Stifter var MANA INVEST AF 2004 ApS. Ved aftale af 8. februar 2013 blev enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen (CVR-nr ) overdraget til Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS, og der er enighed mellem parterne om, at der var tale om virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Den 18. februar 2013 blev der afholdt fællesmøde i sagen, uden at enighed kunne opnås. Den 20. marts 2013 blev der afsagt konkursdekret over Per Stig Poulsen og hans personligt ejede virksomhed Tømrermester Per S. Poulsen (CVR-nr ). Den 19. august 2013 afslog LG en ny anmodning om dækning. Begrundelsen var enslydende med det tidligere afslag, dog henviste LG denne gang A og B til at kontakte Tømrermester Per S Poulsen, Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS. Den 16. oktober 2013 blev der afholdt nyt fællesmøde, uden at enighed kunne opnås. Det er fremlagt anmeldelse til LG af løntilgodehavende for to andre medarbejdere (Willy Skovshoved og Kenny Brian Dahl), der var ansat i PSP-Byg A/S umiddelbart forud for selskabets konkurs, og som blev ansat den 21. maj 2012 i Per S. Poulsens personlige firma Tømrermester Per S. Poulsen. Det er oplyst, at LG har dækket tilgodehavendet i henhold til disse to anmeldelser. Forklaringer mv. A har forklaret bl.a., at han er uddannet bygningssnedker. Han fik ansættelse hos Per S. Poulsen den 1. september 2003 sammen med B. Det var Frede Dramsgaaard, der havde ringet og spurgt, om de var interesseret. Arbejdet bestod hovedsageligt i større opgaver såsom nybyggeri og større renoveringsopgaver. Men ind imellem lavede de også småreparationer. Der var ca. 20 tømrere ansat i Per S. Poulsens personlige firma. Den 9. maj 2005 overgik A og B til ansættelse i PSP-Byg A/S. Der var i vidt omfang tale om samme slags arbejde som tidligere, dvs. både større entrepriser og almindeligt tømrerarbejde. De var op til 80 mand ansat i PSP-Byg, mens ca var beskæftiget i det personlige firma. Det skete en sjælden gang, at de arbejdede sammen med folk fra det personlige firma. I april 2012 var der næsten ikke flere ansatte tilbage i PSP-Byg. Han og B var de eneste, der var tilbage på pladsen sammen med projektlederen Antonio. Mandag den 14. maj 2012 blev deres sidste arbejdsdag i PSP-Byg. Han og B blev ringet op af Per og kaldt ind på kontoret på Microvej i Holbæk, hvor Per fortalte dem, at der ikke var mere at lave, og at virksomheden måtte lukke. Den 16. maj fik han en skriftlig opsigelse. Han opfattede det på den måde, at han fortsat stod til rådighed frem til fratrædelsen den 30. maj. Han lavede ikke noget for PSP-Byg i perioden fra den 16. maj til den 30. maj, men han regnede med, at Frede Dramsgaard ville finde noget arbejde til dem. Han havde derfor ikke søgt andet arbejde. Efter at han og B havde modtaget opsigelsen, var de begge kørt i fagforeningen. På et tidspunkt efter opsigelsen blev han formentlig via Frede Dramsgaard tilbudt ansættelse i Per S. Poulsens personlige firma, og den 31. maj 2012 begyndte han og B at arbejde i dette firma. De arbejdede herefter i 4 måneder på et større projekt på DTU i Lyngby. De havde modtaget nyt værktøj fra Microvej, men brugt deres sædvanlige arbejdstøj. I starten havde de anvendt egen bil, men siden modtaget en ny arbejdsbil (ikke samme model som tidligere i PSP-Byg A/S). Næste projekt

4 var en tømrerentreprise på opførelse af boliger i Kastanjehaven. Her arbejdede de i 6 måneder. Virksomheden havde værksted på samme adresse på Microvej som PSP-Byg, og han skulle fortsat sygemelde sig på samme telefonnummer. Kontoropgaverne blev fortsat varetaget af Pia Hansen. Omkring den 1. februar 2013 havde fagforeningen gjort dem opmærksom på, at deres arbejdsgiver havde skiftet navn til Per S. Poulsen ApS. Han havde ikke bemærket ændringer, da værkstedet var det samme, ligesom de stadig benyttede samme bil og havde samme arbejdssted. B har forklaret bl.a., at han har været makker med A siden De lavede samme slags arbejde i PSP-Byg A/S som i Per S. Poulsens personlige firma. Den 14. maj 2012 blev de kaldt til møde på kontoret, hvor Per fortalte dem, at der ikke var mere arbejde, og at han var nødt til at fyre dem. De fik også at vide, at de havde ret til at opholde sig derhjemme. De fik en fyreseddel, men han havde forstået det sådan, at de var forpligtet til at møde op, hvis Per ringede. På det tidspunkt var han og A samt projektlederen Antonio og en kontoransat de eneste ansatte, der var tilbage i PSP-Byg. Han udførte ikke arbejde i opsigelsesperioden. Den 31. maj 2012 begyndte han og A at arbejde i Per S. Poulsens personligt ejede firma. Det drejede sig om arbejde på DTU, som han først havde hørt om efter opsigelsen. Virksomheden havde fortsat samme adresse i Holbæk og samme telefonnummer som PSP-Byg. I februar 2013 fik de nyt ansættelsesbevis, og grunden hertil var, at Karin fra fagforeningen havde kontaktet dem om ændringer hos deres arbejdsgiver. Per S. Poulsen har forklaret bl.a., at han den 1. september 1976 startede sin første virksomhed, hvor han arbejdede med almindeligt tømmer- og snedkerarbejde. Firmaet voksede i volumen, hvilket var baggrunden for, at han stiftede PSP-Byg A/S, som skulle styre og udføre større entrepriser. Han kørte det personlige firma videre ved siden af til udførelse af traditionelt tømrerarbejde. Umiddelbart inden PSP-Byg gik konkurs i maj 2012, var der ca. 10 ansatte i selskabet. De blev alle afskediget i forbindelse med konkursen. Hans personlige firma havde på det tidspunkt ca. 16 ansatte. Nogle af dem, der blev afskediget i PSP-Byg, blev efterfølgende ansat i hans personlige firma. Han havde haft 6-7 firmaer parallelt, men de var holdt skarpt adskilt. De havde forskellige logoer, hjemmesider, mailadresser, telefonnumre og brevpapir. PSP-Byg havde ikke samme opgaver som hans personligt ejede firma, og PSP-Byg havde egne biler, værktøj mv., og selskabet havde egne lønsedler. Hvis der forekom udlån, skete der indbyrdes fakturering, ligesom der i forbindelse med større entrepriser kunne forekomme køb af ydelser fra de andre firmaer. PSP-Byg købte dog også ydelser hos eksterne tømrervirksomheder i forbindelse med større entrepriser. Hans firmaer havde alle forretningsadresse og værksted på Microvej, men de var gruppet op hver for sig, og huslejen var delt op og fordelt på de enkelte virksomheder. Med hensyn til opsigelsen af A og B den 14. maj 2012 var der tale om en fritstilling, fordi selskabet måtte lukke. Han kunne ikke love dem nyt arbejde. Opgaverne på DTU og Kastanjehaven, som A og B kom til at beskæftige sig med, efter at de den 31. maj 2012 var blevet ansat i hans personlige tømrerfirma, var nye selvstændige opgaver og ikke opgaver, som var overtaget fra PSP-Byg. Frede Dramsgaard Jensen har i en erklæring af 7. oktober 2014 oplyst følgende: Vedr.: A og Bs ansættelse i Snedker- Tømrerfirmaet Per S. Poulsen Ovennævnte Tømrersvende har tidligere været ansat i PSP-BYG A/S og var blevet opsagt med begrundelsen: manglende arbejde.

5 Undertegnede afgiver et tilbud via til Pihl & Søn A/S den 24. maj 2012 på et job på DTU i Lyngby. Den 25. maj afgiver Pihl og Søn A/S en telefonisk accept på tilbuddet og med besked om, at der kan opstartes på jobbet den 31. maj Jeg kan oplyse, at jeg på intet tidspunkt har lovet A & B job. Når man har med arbejdsledelse at gøre, så ved enhver inden for dette område, at sådan noget gør man bare ikke. I øvrigt er ovennævnte oplysninger vel også svar nok på dette. Parternes argumentation Klager har anført, at pligten til at betale As og Bs tilgodehavende på løn mv. for den sidste tid af deres ansættelse i PSP-Byg A/S i dag påhviler Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS. Pr. 1. februar 2013 er der sket overdragelse af enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen til selskabet Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS, og det er ubestridt, at anpartsselskabet i kraft af denne virksomhedsoverdragelse er indtrådt i de forpligtelser til at betale løn mv., som påhvilede enkeltmandsvirksomheden. Det gøres gældende, at enkeltmandsvirksomheden hæftede for betalingen af As og Bs lønkrav vedrørende deres tidligere ansættelse i PSP-Byg A/S enten som følge af, at der må statueres arbejdsretlig identitet mellem PSP Byg A/S og Tømrermester Per S. Poulsen, eller som følge af virksomhedsoverdragelse fra PSP-Byg A/S til Tømrermester Per S. Poulsen i maj For så vidt angår synspunktet om arbejdsretlig identitet, har klager navnlig anført, at PSP-Byg og enkeltmandsvirksomheden i betydeligt omfang var beskæftiget med samme type opgaver, at der var sammenfald i ejerkredsen og direktionen, at virksomhederne blev drevet fra samme adresse, at der i et vist omfang skete udlån mellem virksomhederne, og at virksomhederne anvendte samme telefonnummer. Der har således ikke været den fornødne adskillelse mellem virksomhederne. Såfremt enkeltmandsvirksomheden ikke hæftede for lønkravene i kraft af arbejdsretlig identitet, hæftede virksomheden for betalingen som følge af virksomhedsoverdragelse. En faktisk overtagelse anses også for en virksomhedsoverdragelse. As og Bs ansættelsesforhold i PSP-Byg var ikke ophørt, men bestod fortsat på det tidspunkt, hvor de i slutningen af maj 2012 overgik til ansættelse i enkeltmandsvirksomheden. Opsigelserne den 16. maj 2012 indebar ikke en definitiv fritstilling. A og B forstod det da også på den måde, at de kunne tilkaldes, hvis der blev brug for dem. De var reelt de eneste tilbageværende håndværkere i PSP-Byg, og ved deres ansættelse i enkeltmandsvirksomheden overtog denne PSP-Bygs virksomhed eller en del heraf. Den manglende betaling af lønkravet indebærer et overenskomstbrud, som er bodspådragende. Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS bør derfor pålægges at betale en bod svarende til 1/5 af løntilgodehavendet. Indklagede har anført, at enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen ikke hæftede for betalingen af As og Bs krav på løn i PSP-Byg, og at denne pligt derfor heller ikke er overgået på Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS ved overdragelsen af enkeltmandsvirksomheden til anpartsselskabet pr. 1. februar Til støtte for, at enkeltmandsvirksomheden ikke hæftede for betalingen, har indklagede anført, at der ikke er

6 arbejdsretlig identitet mellem PSP-Byg A/S og enkeltmandsvirksomheden, og der er heller ikke tale om virksomhedsoverdragelse fra PSP-Byg til enkeltmandsvirksomheden i maj For så vidt angår synspunktet om arbejdsretlig identitet har indklagede navnlig anført, at enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen, der er fra 1976, og PSP-Byg A/S, der blev stiftet i 2001, er to selvstændige firmaer. De har forskellige biler, logo, værktøj, og der er ingen fælles drift. De har adskilt økonomi, bogholderi og regnskab. Lønsedlerne er klart forskellige. Det forhold, at der på enkelte dokumenter er angivet samme telefonnummer, skyldes, at der er anvendt et gammelt stempel. De ansatte er omfattet af samme overenskomst, uanset hvilket af de to firmaer de er ansat i, og der er således ikke tale om, at man forsøger at organisere sig ud af en forpligtelse. Enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen og selskabet PSP-Byg A/S er således to forskellige firmaer etableret for mange år siden med 25 års mellemrum uden nogen omgåelseshensigt. For så vidt angår virksomhedsoverdragelsesloven, har indklagede navnlig anført, at enkeltmandsvirksomheden ikke er indtrådt som skyldner i forhold til As og Bs lønkrav mod PSP-Byg A/S, allerede fordi de definitivt fratrådte deres ansættelsesforhold i PSP-Byg den 16. maj Da de blev ansat i enkeltmandsvirksomheden den 31. maj 2012, var deres ansættelse i PSP-Byg således ophørt 14 dage forinden. Selv om det lægges til grund, at ansættelsesforholdet fortsat bestod på det tidspunkt, foreligger der alligevel ikke nogen virksomhedsoverdragelse fra PSP-Byg til enkeltmandsvirksomheden. Der blev således ikke overført materiel, kunder, aktiviteter eller opgaver fra PSP-Byg til enkeltmandsvirksomheden. Det forhold, at nogle få ansatte fra PSP-Byg efter selskabets konkurs fik ansættelse i enkeltmandsvirksomheden, er ikke tilstrækkeligt til at statuere, at der er sket overdragelse af PSP-Bygs virksomhed eller en del heraf. Retsformandens bemærkninger Sagen vedrører As og Bs tilgodehavende på løn mv. for den sidste tid af deres ansættelse i PSP-Byg A/S op til selskabets konkurs i maj Spørgsmålet er, om Per S. Poulsens personligt ejede firma Tømrermester Per S. Poulsen hæftede for betalingen. Er det tilfældet, er parterne enige om, at kravet nu kan gøres gældende mod Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS, der ved en virksomhedsoverdragelsesaftale pr. 1. februar 2013 har overtaget virksomheden i det af Per S. Poulsen personligt ejede firma. Til støtte for, at enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen hæftede for betalingen af det omhandlede lønkrav, har klager gjort gældende (principalt), at der er arbejdsretlig identitet mellem PSP-Byg A/S og enkeltmandsvirksomheden, og (subsidiært) at der er sket virksomhedsoverdragelse fra PSP-Byg A/S til Per S. Poulsens enkeltmandsvirksomhed i maj Ad arbejdsretlig identitet Den 1. september 2003 blev A og B ansat i det af Per S. Poulsen personligt ejede firma Tømrermester Per S Poulsen, der var etableret i Den 9. maj 2005 overgik de til ansættelse i PSP-Byg A/S. Det fremgik i den forbindelse af deres ansættelsesbeviser, at deres arbejdsgiver nu var PSP-Byg A/S. I de næste 7 år var de herefter ansat i PSP-Byg A/S, og på deres lønsedler var PSP-Byg A/S anført som udbetaler af lønnen. Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at det til stadighed var klart, at A og B arbejdede for PSP-Byg A/S og ikke for Tømrermester Per S. Poulsen, og at der også i øvrigt var en tilstrækkelig klar adskillelse mellem de to virksomheder både internt og udadtil.

7 Under disse omstændigheder kan det forhold, at Per S. Poulsen var ejer og leder af både PSP- Byg og enkeltmandsvirksomheden, og at virksomhederne blev drevet fra samme adresse, ikke føre til, at enkeltmandsvirksomheden hæfter for betalingen af As og Bs lønkrav, der er opstået under deres ansættelse i PSP-Byg. Ad virksomhedsoverdragelse Efter bevisførelsen lægges det til grund, at Per S. Poulsen den 14. maj 2012 fortalte A og B, at der ikke var mere arbejde i PSP-Byg, og at firmaet måtte lukke. På denne baggrund må bemærkningen i opsigelsesbrevet af 16. maj 2012 om, at PSP-Byg A/S kan ikke tilbyde dig arbejde og giver hermed tilladelse til at opsigelsesperioden kan afholdes på din bopæl forstås som en fritstilling af A og B, hvorved de definitivt blev fritaget for deres arbejdsforpligtelse over for PSP-Byg. Deres ansættelse må derfor anses for definitivt afbrudt den 16. maj Det bemærkes herved, at der først den 25. maj 2012 blev indgået aftale om det arbejde på DTU, som var baggrunden for, at de den 31. maj 2012 blev ansat i Per S. Poulsens personligt ejede virksomhed. A og B var således ikke i et bestående ansættelsesforhold, da de blev ansat i enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen. Allerede som følge heraf er Tømrermester Per S. Poulsen ikke ved ansættelsen af dem indtrådt som skyldner i relation til deres lønkrav mod PSP-Byg, jf. virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 1. Samlet konklusion Det følger af det anførte, at enkeltmandsvirksomheden Tømrermester Per S. Poulsen ikke hæftede for betalingen af As og Bs krav på løn for den sidste tid, de var ansat i PSP-Byg A/S. Som følge heraf er Tømrerfirmaet Per S. Poulsen ApS ikke i kraft af opkøbet af enkeltmandsvirksomheden indtrådt i en forpligtelse til at betale As og Bs tilgodehavende. Indklagedes påstand om frifindelse tages herefter til følge. Indklagede frifindes. Thi bestemmes: Sagen sluttet ved Arbejdsretten. Retten hævet. Poul Dahl Jensen / Torben Lorentzen

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. april 2015

Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 I sag nr.: AR2012.0585 Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF mod Moesgaard Meat 2012 A/S Naurvej 17 7500 Holstebro CVR Nr.: 34619069 Arbejdsrettens dom af 21. april 2015 Dommer: Næstformand,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7.februar 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 7.februar 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 7.februar 2007 i sag nr. A2007.109: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (ved advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 176-2012 Ejendomsmægler Mette Bakkekilde Lykken Vejlesøvej 96A 2840 Holte v/ advokat C. A. Fabritius Tengnagel og Tony Genschow Mortensen Vejlesøvej 96A 2840 Holte

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR2012.0643 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. november 2010 Sag 237/2008 (1. afdeling) A og Malernes Fagforening Storkøbenhavn (advokat Peter Breum) mod B (advokat Jan Radil) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere