Øget fokus og hastighed skabte forbedrede resultater. Dette er Nordea. Årsregnskab. Resuméet udgives. på engelsk og på de. fire nordiske sprog.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget fokus og hastighed skabte forbedrede resultater. Dette er Nordea. Årsregnskab. Resuméet udgives. på engelsk og på de. fire nordiske sprog."

Transkript

1 Nordea i 2003

2 Dette er Nordea Øget fokus og hastighed skabte forbedrede resultater Resuméet udgives på engelsk og på de fire nordiske sprog. Det er tilgængeligt på internettet og kan fås ved henvendelse i Nordeas filialer. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea koncernen har Årsregnskab Nordea anvender i stigende grad internettet til kommunikation med aktionærer og investorer. Al væsentlig information om Nordea koncernen kan findes på koncernens hjemmesider. I 2003 besøgte mere end 1,3 mio. og downloadede næsten regnskaber og pressemeddelelser. Dette er et resumé af Nordeas publikation Annual Review Nordeas Annual Report 2003 er den formelle årsrapport, der er revideret af Nordeas revisorer og indeholder hele regnskabet og noterne, bestyrelsens beretning og pengestrømsopgørelsen. Nordeas Annual Review 2003 er en gennemgang af forretningsudviklingen i Nordea koncernen i 2003, herunder en oversigt over strategi og forretningsområder. næsten 11 mio. kunder og filialer. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 3,7 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. Regnskaber i 2004 Nordea offentliggør følgende regnskaber i 2004: 1. kvartal 28. april 2. kvartal 18. august 3. kvartal 27. oktober Investor Relations Investor Relations SE Stockholm, Sverige Tlf.: Hjemmeside Alle regnskaber og pressemeddelelser er tilgængelige på internettet på Regnskaber fra Nordea koncernen kan bestilles via Investor Relations. Layout og produktion: Market Support Foto: Brummer Fotografi Tryk: GraphX A/S I november 2002 identificerede vi en række kortsigtede mål, og en plan til at forbedre vores resultater blev udviklet. Når jeg sammenligner Nordea i dag med Nordea for et år siden, ser jeg en bank, som har gennemgået store forandringer. I dag er vi mere fokuserede, forandringer sker hurtigere, og begrebet løbende forbedring er forankret i hele organisationen resultatet: Store forbedringer Ordinært resultat steg 17 pct. i 2003 i forhold til 2002, hvilket afspejler stabile indtægter, lavere samlede udgifter, øgede tab og hensættelser, et betydeligt forbedret ordinært resultat fra forsikringsvirksomhed samt styrkede indtægter fra investeringsvirksomhed, bank. Årets resultat steg 68 pct. til EUR mio., hvilket afspejler et forbedret ordinært resultat, det positive skattebidrag i 3. kvartal, sidste års hensættelse til pensionsfonde og tab på skadesforsikringsaktiviteterne samt effekten af nedskrivningen på fast ejendom i 4. kvartal Resultat pr. aktie var EUR 0,51 i forhold til EUR 0,30 i 2002, og egenkapitalforrentningen (eksklusive goodwill) var 16,7 pct. i forhold til 11,3 pct. i I løbet af året steg Nordea-aktien 40,6 pct. på fondsbørsen i Stockholm. Det samlede aktionærafkast for 2003 var 47,9 pct., og hermed var Nordea nummer 3 blandt 20 udvalgte sammenlignelige europæiske banker målt på aktionærafkast. Kortsigtede mål realiseret topprioriteter håndteret Efteråret 2002 var præget af en generel skuffelse blandt aktionærer, andre investorer og analytikere over Nordeas resultater, hvilket blev afspejlet i en dårlig aktiekursudvikling. For at igangsætte den turnaround, der var nødvendig, introducerede jeg nøgleordene fokus, hastighed og præstation, og vi identificerede en række kortsigtede topprioriteter: Reducere volatiliteten og sikre indtjeningsvækst Forbedre omkostningsstyringen Sikre effektiv kapitalanvendelse Fastholde kreditkvaliteten i udlånsporteføljen Og vi skabte en stemning af "nu handler vi" igennem hele organisationen. I dag er jeg overbevist om, at det ikke alene er lykkedes for os at forbedre vores resultater; vi har samtidig gjort det på sådan en måde, at løbende forbedringsprocesser er blevet en del af Nordea-kulturen og en drivkraft bag koncernens øgede konkurrenceevne fremover. Men selvom vi har forbedret vores resultater, er der som altid plads til yderligere forbedring 2 3

3 Dette er et resumé af Nordeas publikation Annual Review 2003 På nogle områder er der sket strukturelle ændringer for at tilpasse vores omkostningsniveau til stagnerende eller faldende indtjening på grund af makroøkonomiske forhold og udviklingen på de finansielle markeder. Lad mig opsummere, hvad vi har opnået i relation til vores kortsigtede topprioriteter. Volatiliteten er blevet reduceret, hovedsageligt som følge af salget af skadesforsikringsaktiviteterne og en ændret forretningsmodel på livsforsikringsområdet. Indtjeningen er fastholdt på et stabilt niveau på trods af det laveste korte renteniveau siden 2. verdenskrig, et fald i aktiemarkedsaktiviteterne og svag økonomisk vækst. Vi har opbygget en kultur med fokus på stram omkostningsstyring, og omkostningerne i 2003 var pænt inden for vores mål om uændrede omkostninger i forhold til Vi har optimeret vores kapitalanvendelse gennem frasalg af ejendomme og andre aktiver uden for kernevirksomheden, ændrede forretningsmodeller, vækst i aktiviteter, der ikke påvirker balancen, samt implementering af en forretningsmodel baseret på økonomisk kapital og economic profit. På baggrund af dette har vi kunnet starte et aktietilbagekøbsprogram og foreslå øget udbytte pr. aktie. Tab og hensættelser har vist en let faldende tendens gennem året og er koncentreret på en enkelt industri. Kreditkvaliteten i vores udlånsportefølje er generelt god. Indtjeningsudviklingen i den nuværende makroøkonomiske situation er fortsat et område, som vi vil være særligt opmærksomme på fremover. Stram omkostningsstyring vil stadig stå højt på vores dagsorden, og vi har strammet vores omkostningsmål for Det er ikke kun en simpel omkostningsreduktion. Det drejer sig om en egentlig transformation til én bank, hvor vi holder fokus og hastighed og ikke er sentimentale, hverken når det gælder gennemførelsen af forandringer eller i den daglige ledelse. Kompleksiteten bliver reduceret i takt med at vi bevæger os fra for mange til kun én Nordeas udgangspunkt, med sammenlægningen af fire store banker i fire forskellige lande, havde en indbygget kompleksitet. I løbet af 2003 har vi i hele organisationen systematisk arbejdet på at reducere kompleksiteten. Group Processing and Technology, som blev oprettet i efteråret 2002, har været en vigtig drivkraft og facilitator for konsolideringen og integrationen af processer, produktion og teknologi. De væsentligste initiativer omfatter en markant reduktion af it-udviklingsomkostningerne og konsolideringen af itproduktionen i et joint venture med IBM, i selskabet Nordic Processor, som nu er i fuld drift. Styringen af porteføljen af integrationsprojekter er centraliseret, og der er identificeret nye mål for en yderligere reduktion af kompleksitet. De første skridt er taget hen imod en enklere juridisk struktur for koncernen ved omdannelse til et europæisk selskab. Sammenlægningen af forretningsorganisationen i Retail Banking er næsten fuldført, og service-og supportfunktioner er blevet omdannet fra primært politiske beslutningsenheder til centrale serviceog supportenheder for hele koncernen, hvilket bidrager til udviklingen af en fælles Nordea-kultur. Nøgleord bliver til værdier Nøgleordene fokus, hastighed og præstation har haft meget stor betydning i hele koncernen. Vi bruger allesammen ordene, og vi anvender dem i vores arbejde. Vi har derfor nu også formelt gjort dem til vores værdier. Det er vigtigt, at vores værdier afspejler, hvad vi virkelig står for, hvordan vi arbejder, og hvad vi gør. På den måde komplementerer fokus, hastighed og præstation vores mission og vision, som afspejler målene for vores virksomhed, hvad vi vil opnå, og hvordan vi ønsker at blive opfattet. Fokus Vi koncentrerer os om at skabe værdi for vores kunder og aktionærer Vi koncentrerer os om vores kerneaktiviteter og det, vi er gode til, og vi afvikler aktiviteter, når det er nødvendigt Hastighed Vi tilbyder et bredt spektrum af let tilgængelige og konkurrencedygtige finansielle serviceydelser og løsninger Vi er hurtige, tilpasser os markedsforholdene og tøver ikke med at gennemføre beslutninger Præstation Vi vil levere bedre løsninger og resultater end vores konkurrenter Vi bliver hele tiden bedre til alt det, vi gør, og vi leverer det, vi lover. Løbende forbedring Vi har forbedret vores resultater væsentligt, og vi har forudsætningerne for at blive på vindersporet: Stort kundeunderlag Stærk distributionskraft Stordriftsfordele Stærk kapitalbase og høj markedsværdi Vi er stærkt på vej til at blive én bank med en fælles kultur baseret på resultatorientering og med en stærk lokal tilstedeværelse og kundekontakt. Vi har reduceret kompleksiteten, og vi vil fortsætte dette arbejde. Vi har opnået meget siden sidste år. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle medarbejdere for deres engagerede indsats og de gode resulater, der er skabt for Men selvom vi har forbedret vores resultater, er der som altid - plads til yderligere forbedring. Venlig hilsen Lars G Nordström 4 5

4 Nordeas forretningsgrundlag Nordea-aktien Mission: Gør det muligt Ved at tilbyde let tilgængelige og konkurrencedygtige finansielle services og løsninger hjælper vi vores kunder med at nå deres mål. Vision Vi vil opleves som den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med et betydeligt vækstpotentiale. Vi vil være blandt de bedste eller vise stærk og lønsom vækst på alle de markeder og produktområder, hvor vi vælger at være til stede. Vi vil have den førende multikanaldistribution placeret blandt verdens bedste inden for elektroniske finansielle løsninger og med et højt niveau for brug af vores elektroniske tjenester. Vi vil være en virksomhed, som viser samfundsmæssigt ansvar, og som skaber tillid og tiltro. Nordea har defineret et sæt fælles værdier og nøgleord, som identificerer, Finansielle mål driver og er ledetråd for alle interne og eksterne aktiviteter. Værdier og nøgleord Fokus - Vi koncentrerer os om at skabe værdi for vores kunder og aktionærer. - Vi koncentrerer os om vores kerneaktiviteter og det, vi er gode til, og vi afvikler aktiviteter, når det er nødvendigt. Hastighed - Vi tilbyder et bredt spektrum af let tilgængelige og konkurrencedygtige finansielle serviceydelser og løsninger. - Vi er hurtige, tilpasser os markedsforholdene og tøver ikke med at gennemføre beslutninger. Præstation - Vi vil levere bedre løsninger og resultater end vores konkurrenter. - Vi bliver hele tiden bedre til alt det, vi gør, og vi leverer det, vi lover. Nøgletal Mål Samlet afkast til aktionærerne, placering 3 15 Blandt de fem bedste i gruppen af 20 blandt sammenlignelige banker sammenlignelige banker Egenkapitalforrentning ekskl. goodwill 14,5 1 11,3 Egenkapitalforrentning > 15 pct. fra 2004 Omkostninger, EUR mio Samme omkostningsniveau som i 2003 Tab og hensættelser, pct. 0,25 0,18 < 0,40 pct. af gennemsnitlige lån og garantier over en konjunkturperiode Udbytteprocent > 40 pct. af årets resultat Kernekapitalprocent 7,3 7,1 > 6,5 pct. Supplerende nøgletal Omkostningsprocent < 55 pct. fra Med standardskattesats i 3. kvartal 2003 og eksklusive den negative indvirkning af nedskrivninger på ejendomme ultimo året. 2 Foreslået. Nordea er blandt de største virksomheder i Norden målt på markedsværdi, og Nordea-aktien er en af de meste likvide i Norden. Samlet afkast til aktionærerne Det er Nordeas overordnede finansielle mål at skabe værdi for aktionærerne på niveau med de fem bedste ud af 20 sammenlignelige finansielle virksomheder i Norden og det øvrige Europa. Det samlede aktionærafkast måles som værditilvæksten i en aktiebeholdning i en bestemt periode, hvor det forudsættes, at udbyttet geninvesteres på udbetalingstidspunktet i yderligere aktier. Det samlede aktionærafkast i 2003 var 47,9 pct. I 2003 var Nordea nummer tre blandt sammenlignelige banker målt på det samlede aktionærafkast i forhold til nummer 15 i Aktionær- og udbyttepolitik Nordea fører en høj udbyttepolitik. Den samlede udbyttebetaling vil normalt udgøre mere end 40 pct. af årets resultat. Det årlige niveau afhænger af markedets afkastkrav og den kapital, der er nødvendig for at udvikle forretningsaktiviteterne. Der foreslås en udbytteprocent for 2003 på 48 pct. Udviklingen i aktiekursen i 2003 Nordeas markedsværdi ultimo 2003 var ca. EUR 17,5 mia. i forhold til EUR 12,6 mia. ultimo Målt på markedsværdi var Nordea nummer syv blandt de største virksomheder i Norden. I løbet af året steg kursen på Nordea-aktien 40,6 pct. på fondsbørsen i Stockholm fra SEK 38,40 den 30. december 2002 til SEK 54,00 den 30. december Dagskurserne noteret for Nordea-aktien i 2003 (lukkekursen på fondsbørsen i Stockholm) lå mellem SEK 33,20 og SEK 54,50. SX40 Financialsindekset på fondsbørsen i Stockholm steg 28,3 pct. i løbet af 2003, og Dow Jones STOXX-indekset over europæiske banker steg 21,3 pct. Nordea-aktien er noteret på fondsbørserne i Stockholm (i SEK og EUR), Helsinki (EUR) og København (DKK). En handelsenhed svarer til 500 aktier. Kursen på Nordea-aktien kan følges på hvor der også er mulighed for at sammenligne udviklingen i aktiekursen med konkurrenternes aktier og generelle indekser samt se Nordea-aktiens historiske kurser. Aktionærer Med omkring noterede aktionærer 31. december 2003 er Nordeas aktionærbase en af de største blandt alle nordiske virksomheder. Antallet af noterede aktionærer i Nordea er i Danmark omkring , i Finland og i Sverige Den største kategori af aktionærer er svenske institutionelle investorer, der ejer 30,2 pct. af aktierne i Nordea. Den største enkeltstående aktionær er den svenske stat med en ejerandel på 19,0 pct. Den svenske stat har erklæret, at den vil sælge sin aktiepost i Nordea. 6 7

5 Hovedtal Operationel resultatopgørelse Operationel resultatopgørelse EUR mio Ændring i pct. Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Handelsindtjening Andre indtægter Indtægter i alt Personaleudgifter Overskudsdelingsordninger 46 Andre udgifter Udgifter i alt Resultat før tab og hensættelser Tab og hensættelser, netto Indre værdis metode Resultat før indtægter fra investeringsvirksomhed og forsikring Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Ordinært resultat, livsforsikring Ordinært resultat, skadesforsikring 122 Af- og nedskrivning på goodwill Ordinært resultat Nedskrivninger på ejendomme 115 Hensættelse til pensionsfond 255 Skat Minoritetsinteresser 2 0 Årets resultat Nøgletal Resultat pr. aktie, EUR 0,51 0,30 Børskurs ultimo, EUR 5,95 4,20 Egenkapital pr. aktie 1, EUR 4,28 4,06 Cirkulerende mængde aktier 1, mio Egenkapitalforrentning eksklusive goodwill 2 16,7 11,3 Egenkapitalforrentning 12,3 7,5 Udlån, EUR mia Indlån mv., EUR mia Egenkapital 1, EUR mia Aktiver i alt, EUR mia Kapital under forvaltning, EUR mia Omkostningsprocent, bank Omkostningsprocent eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed Kernekapitalprocent 7,3 7,1 Solvensprocent 9,3 9,9 Risikovægtede aktiver, EUR mia Ultimo. Det samlede antal registrerede aktier var mio. (2.985 mio.). Den samlede beholdning af egne aktier i Nordea AB (publ) var 82 mio. (57 mio.). Den gennemsnitlige beholdning af egne aktier var 50 mio. (30 mio.). Det gennemsnitlige antal aktier kvartal 2003 var mio. (1.-4. kvartal mio.). Udnyttelse er ikke relevant. 2 Årets resultat før minoritetsinteresser og af- og nedskrivning på goodwill i pct. af gennemsnitlig egenkapital (pr. kvartal). Gennemsnitlig egenkapital er inklusive minoritetsinteresser og eksklusive al goodwill. 3 Udgifter i alt delt med indtægter i alt, indre værdis metode og indtægter fra investeringsvirksomhed, bank. Solid fremgang i 2003 Årets resultat steg 68 pct. til EUR mio. (EUR 887 mio. i 2002) Ordinært resultat steg 17 pct. til EUR mio. (EUR mio.) Samlede indtægter stort set uændrede på EUR mio. (EUR mio.) Samlede omkostninger faldt 2 pct. Resultat pr. aktie EUR 0,51 (EUR 0,30) Egenkapitalforrentning (ekskl. goodwill) 16,7 pct. (11,3 pct.) Forslag om udbytte på EUR 0,25 pr. aktie, en stigning på 9 pct. Kortsigtede mål realiseret Topprioriteter håndteret - Volatiliteten reduceret, og indtægterne fastholdt på et stabilt niveau - Omkostningerne er holdt pænt inden for målet om uændrede omkostninger omkostningerne i 2004 forventes at være uændrede i forhold til Kapitalanvendelsen er optimeret - Tab og hensættelser faldt svagt udlånsporteføljen generelt sund - Udviklingen i indtægterne vil få særlig opmærksomhed fremover Sammenfatning 2003 I 2003 forbedrede Nordea sine økonomiske resultater og opnåede synlige resultater for de fire kortsigtede prioriteter identificeret i efteråret Indtjeningsvolatiliteten blev reduceret, og indtægterne blev fastholdt på et stabilt niveau på trods af en rekordlav kort rente. Der er skabt en kultur med stram omkostningsstyring, og omkostningerne i 2003 lå pænt inden for det erklærede mål om uændrede omkostninger i forhold til Kapitalanvendelsen blev yderligere optimeret, og tab og hensættelser kan primært henføres til én sektor. Ordinært resultat steg 17 pct. i 2003 i forhold til 2002, hvilket afspejler stabile indtægter, lavere samlede udgifter, øgede tab og hensættelser, et betydeligt forbedret ordinært resultat fra forsikringsvirksomhed samt styrkede indtægter fra investeringsvirksomhed, bank. Resultat pr. aktie var EUR 0,51 (EUR 0,30 i 2002), og egenkapitalforrentning (ekskl. goodwill) var 16,7 pct. (11,3 pct. i 2002). Indtægter En stærk salgsindsats bidrog til øget forretningsomfang og et fastholdt indtægtsniveau trods vanskelige markedsforhold i Samlede indtægter var EUR mio., 1 pct. lavere end i Justeret for valutakursudsving steg indtægterne marginalt. Udgifter Udgifterne var EUR mio., en nedgang på EUR 72 mio. eller 2 pct. i De samlede omkostninger lå pænt inden for målet om uændrede omkostninger i forhold til 2002, også når der tages højde for reservationen på EUR 46 mio. til overskudsdeling. De underliggende udgifter faldt ca. 6 pct. De samlede omkostninger i 2003 inkluderede køb af virksomhed i Polen og en reservation til overskudsdeling, som ikke var inkluderet i 2002, samt højere omstruktureringsomkostninger og højere variable lønninger end i I den underliggende omkostningsudvikling er der også taget højde for effekten af valutakursudsving. Tab og hensættelser Koncernens fortsatte koncentration på nordiske kunder har bidraget til at fastholde kreditkvaliteten på et tilfredsstillende niveau, og den generelle kreditkvalitet er god. Tab og hensættelser steg EUR 102 mio. i forhold til sidste år, hvilket især afspejler svaghed i dele af den norske Retail Banking-portefølje. Tab og hensættelser udgjorde 0,25 pct. af udlån og garantier. Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Indtægter fra investeringsvirksomhed steg EUR 48 mio. til EUR 170 mio., hvilket afspejler et positivt resultat af obligationsbeholdningen i 1. halvår samt aktiekursgevinster i 2. halvår. Livsforsikring Resultat af livsforsikringsvirksomhed steg til EUR 149 mio. fra EUR 2 mio. i 2002, hvilket hovedsageligt afspejler den gradvise implementering af den ændrede forretningsmodel i Life. Den nye model var en central faktor i reduceringen af den overordnede volatilitet i Nordeas indtjening i Skadesforsikring I 2002 var der et tab på EUR 122 mio. på skadesforsikringsaktiviteterne, som blev solgt samme år. Nedskrivninger på ejendomme En nedskrivning på EUR 115 mio. er afspejlet i regnskabet for helåret. Den økonomiske nettoeffekt af de nylige og igangværende ejendomssalg forventes at være en gevinst på ca. EUR 200 mio. Årets resultat Årets resultat steg 68 pct. til EUR mio., hvilket afspejler et forbedret ordinært resultat, det positive skattebidrag i 3. kvartal, sidste års hensættelse til pensionsfonde samt effekten af nedskrivningen på fast ejendom i 4. kvartal

6 Kari Jordan Chef for Retail Banking Tom Ruud Chef for Corporate and Institutional Banking Kundebetjening og rådgivning har høj prioritet Styrket position på krævende markeder Kunderne får tilbudt den mest fordelagtige pris og service i takt med, at deres forretningsomfang og produkter øges Med det absolut største servicenet i Norden har Retail Banking kundeansvar for privatkunder og erhvervskunder og udvikler, sælger og distribuerer et bredt spektrum af finansielle produkter og serviceydelser. For at vise værdien af at samle sine forretninger hos Nordea har banken et gennemsigtigt kundeprogram med differentierede service- og prisniveauer. Kunderne får tilbudt den mest fordelagtige pris og service i takt med, at deres forretningsomfang og produkter øges. I 2003 rettede vi specielt opmærksomheden mod kundemøder og salgsaktivitet. Retail Bankings overordnede mål er at give de eksisterende kunder en god betjening og samtidig tiltrække nye kunder for at øge forretningsomfanget. Resultaterne måles bl.a. ved hjælp af kundetilfredshedsundersøgelser, og de var i stor udstrækning stabile for privatkunder i 2003, siger Kari Jordan, chef for Retail Banking. Der blev introduceret en række produktpakker og rådgivningsinitiativer over for privatkunder i 2003, Nøgletal pr. kvartal Året 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt Ordinært resultat, EUR mio Egenkapitalforrentning Omkostningsprocent Kundeunderlag: privatkunder, mio. 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 erhvervskunder, mio. 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) herunder en nordisk multikanal-kampagne med tilbud om MasterCard/ MasterCard Guld og Visa Electron. Den nordiske forretningsmodel er blevet godt modtaget af erhvervskunderne, og kundetilfredsheden er steget. Det geografisk brede servicenet og e-tjenester er faktorer, hvor Nordea skiller sig positivt ud. Der blev udbudt flere nye produkter og serviceydelser til erhvervskunder i 2003, såsom værktøjer til styring af finansielle risici samt cash management-løsninger. De største kunder betjenes nu af erfarne erhvervsrådgivere i særlige kompetencecentre, som er oprettet i alle nordiske lande. Da antallet af kunder med opsparing er stigende, blev et nyt nordisk kundebetjeningskoncept indført i Private Banking i Danmark, og konceptet er afprøvet i Finland, Sverige og Norge. Konceptet er standardiseret på tværs af Norden og skaber merværdi for kunderne. Nordea har en stærk position på markedet for erhvervskunder og institutionelle kunder som den førende aktør med et bredt spektrum af kunderelationer til virksomheder og institutioner i Norden. Nordea er også en betydende international shipping-bank og er en førende udbyder af afledte finansielle instrumenter og kapitalmarkedsprodukter. På trods af vanskelige markedsforhold har vi haft succes med vores strategi for finansielle produkter og serviceydelser til store erhvervskunder, shipping-, offshore- og olieselskaber og finansielle institutioner, siger Tom Ruud, chef for Corporate and Institutional Banking. For at styrke Nordeas tilbud til kunderne er der indført en ny forretningsmodel for investment banking-aktiviteter i 2003, der adskiller aktie- og corporate finance-aktiviteterne og sammenlægger førstnævnte med Markets og sidstnævnte med Corporate Banking. Processen er allerede gennemført i Sverige, Finland og Danmark. Markets har opnået en markant vækst og har gennemgået en vellykket forretningsudvikling på mange områder. Divisionen er førende i regionen med hensyn til at bevæge sig fra en transaktionsbaseret tilgang til værdiskabende tjenesteydelser. Dette indebærer bl.a., at Nordea i 2003 langt har overgået sine nordiske konkurrenter og har vundet større mandater inden for fremskaffelse af fremmedkapital. Med udgangspunkt i en systematisk tilgang baseret på kundeteam har Corporate Banking Division styrket sin position på alle nordiske markeder. Det gælder især i Sverige. Nu bliver Nordea ofte opfattet som værende et skridt foran de traditionelle konkurrenter i flere transaktioner. En nordisk tilstedeværelse og engagement kombineret med europæisk størrelse og kompetence gør Nordea til et naturligt valg som en ud af et begrænset antal primære bankforbindelser for de fleste store kunder. Shipping/Offshore indtager en førende position i dette globale segment og har fortsat øget sin styrke. Strukturen i det internationale filialnet har undergået en vellykket ændring for at styrke konkurrenceevnen. Oprettelsen af en ny Financial Institutions Division i juli 2003 understreger vores kundefokus og vilje til at investere i områder med et højt vækstpotentiale, siger Tom Ruud. Nøgletal pr. kvartal Året 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt Ordinært resultat, EUR mio Egenkapitalforrentning Omkostningsprocent Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Nu bliver Nordea ofte opfattet som værende et skridt foran de traditionelle konkurrenter i flere transaktioner 1 Exclusive of Unit linked business 2 The increse in number of employees in third and fourth quarter 2002 is a consequence of the split of shared functions previously included in General Insurance 11

7 Christian Clausen Chef for Asset Management & Life Året 2003 i hovedtræk I 2003 vendte vinden og Nordea var klar Nøglen var og er at fokusere endnu mere på at være stærke der, hvor det er vigtigst for kunderne Nordea er den førende kapitalforvalter i Norden med lønsomme salgskanaler i Norden samt det øvrige Europa og Nordamerika. De seneste år har været hårde, men vi holdt fast i vores strategi. Derfor blev vi ikke taget på sengen, da aktiemarkederne vendte, siger Christian Clausen. - Vi brugte udfordringen positivt og fintunede vor virksomhed inden for opsparing og kapitalforvaltning. Og nu er vi mere klar end nogensinde til at skabe ny lønsom vækst i forretningen. Nøglen var og er at fokusere endnu mere på at være stærke der, hvor det er vigtigst for kunderne, så de fortsat har tillid til Nordea og betror os deres midler. At kunderne har tillid til Nordeas rådgivning og produkter på opsparings- og investeringsområdet, herunder Liv & Pension, ses bedst af tallet for ny kapital under forvaltning. Hele EUR 12,5 mia. i ny kapital blev det til i løbet af Af dette beløb stammer to tredjedele fra nordiske kunder og den sidste tredjedel fra kunder i Europa og Nordamerika. Når det gælder salg af investeringsforeninger og fonde på tværs af grænser er Nordea blandt de største i Europa. Vores tilgang af ny kapital er enestående i Norden, og vi har i år yderligere befæstet vores position som Nordens førende kapitalforvalter. Med knap EUR 113 mia. under forvaltning er der plads til både stordriftsfordele og en rådgivningskompetence, vi kan være stolte af, siger Christian Clausen. Nøgletal pr. kvartal - Asset Management-aktiviteter Året 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. EUR mio Indtægter Udgifter Distributionsomkostninger Produktresultat heraf resultat i Retail Banking Omkostningsprocent Kapital under forvaltning, EUR mia Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Nøgletal pr. kvartal - Life-aktiviteter Året 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. EUR mio Præmier f.e.r Produktresultat heraf resultat i Retail Banking Investeringsafkast, pct. 2 5,8 0,7 0,4 3,3 1,4 2,7 Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Januar Målet om 3,3 mio. e-kunder nået, nyt mål på 3,7 mio. ved udgangen af 2003 April Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola og Lars G Nordström valgt som nye medlemmer af Nordeas bestyrelse Maj Nordea reducerer sin ejendomsportefølje ved at sælge Nordisk Renting og ejendomme i Danmark Nordea er den første, der lancerer business-to-business e-fakturering i og mellem de nordiske lande Juni Ny forretningsmodel for investment banking-aktiviteter Nordea sælger finsk ejendomsmægler Huoneistokeskus Oy Nordea beslutter at igangsætte en forandringsproces, der skal reducere den juridiske kompleksitet og omdanne banken til et europæisk selskab, "Societas Europaea" Nordea Bank Polska S.A. og LG Petro Bank S.A. fusionerer Juli Brugen af Nordeas Netbank steg med 21 pct. i årets første seks måneder, og Nordea passerer 3,5 mio. e-kunder Oktober Nordea og IBM underskriver partnerskabsaftale om it-produktion Den ekstraordinære generalforsamling vedtager at ændre Nordeas vedtægter som led i reduktionen af Nordeas juridiske kompleksitet Nordea opretter en nomineringskomité November Nordea sælger aktier i det finske ejendomsselskab Citycon Oyj Nordea sælger 97 ejendomme i Finland, Norge og Sverige, herunder kontorlokaler, som Nordea lejer tilbage Seks priser Nordea fik tildelt seks priser i Euromoneys årlige konkurrence om de bedste banker i verden. Euromoney er et af de førende finansblade i verden og har afholdt konkurrencen i mange år. Nordea blev valgt som den bedste bank i Finland i I Danmark blev Nordea valgt som det bedste aktiehus, og bankens børsmæglerenhed som den bedste lokale partner. Nordeas cash management-services blev udnævnt til de bedste i Norden og de baltiske lande. Nordea blev også udnævnt til det bedste aktiehus og obligationshus i Finland. Topkarakterer til Nordea fra Global Custodian Nordea i Sverige var den depotbank, der havde opnået den største forbedring blandt de banker, der indgik i målingen i Global Custodians årlige undersøgelse af 24 større markeder for depotservice. Ifølge Global Custodian havde Nordea fået betydeligt højere scorer. På grund af bladets regel om ikke at tillade mere end et kategorihop på et år fik Nordea ikke højeste karakter i Sverige, selvom banken havde langt den bedste score på markedet. December Nordea når sit mål om 3,7 mio. e-kunder ved udgangen af året. 1 2 I det rapporterede resultat af livsforsikring i koncernens resultatopgørelse er medregnet omkostninger vedrørende provisioner til Retail Banking. I det rapporterede produktresultat er disse provisioner ikke fratrukket, da de bidrager til koncernens indtjening på livsforsikringsprodukter. Eksklusive unit-linked aktiviteter. 12

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Forbedret resultat i 4. kvartai Ordinært resultat steg med 12 pct. De samlede indtægter steg med 4 pct.; højere nettorenteindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april Kvartalsrapport 1. kvartal Nordea leverer i henhold til planen Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: Nordea har leveret i henhold til

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 18. juli 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Stærke indtægter og solid omkostningsstyring Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har fastholdt

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. oktober 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Solid kundeaktivitet, men finansiel uro påvirker resultatet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. oktober 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Stærke resultater under ekstreme markedsforhold Indtægter steg 4 pct. til EUR 5.949 mio. (EUR 5.744 mio. i 1.-3.

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl. 16.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2010

Regnskab for 1. halvår 2010 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2010 10. august 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere