Øget fokus og hastighed skabte forbedrede resultater. Dette er Nordea. Årsregnskab. Resuméet udgives. på engelsk og på de. fire nordiske sprog.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget fokus og hastighed skabte forbedrede resultater. Dette er Nordea. Årsregnskab. Resuméet udgives. på engelsk og på de. fire nordiske sprog."

Transkript

1 Nordea i 2003

2 Dette er Nordea Øget fokus og hastighed skabte forbedrede resultater Resuméet udgives på engelsk og på de fire nordiske sprog. Det er tilgængeligt på internettet og kan fås ved henvendelse i Nordeas filialer. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea koncernen har Årsregnskab Nordea anvender i stigende grad internettet til kommunikation med aktionærer og investorer. Al væsentlig information om Nordea koncernen kan findes på koncernens hjemmesider. I 2003 besøgte mere end 1,3 mio. og downloadede næsten regnskaber og pressemeddelelser. Dette er et resumé af Nordeas publikation Annual Review Nordeas Annual Report 2003 er den formelle årsrapport, der er revideret af Nordeas revisorer og indeholder hele regnskabet og noterne, bestyrelsens beretning og pengestrømsopgørelsen. Nordeas Annual Review 2003 er en gennemgang af forretningsudviklingen i Nordea koncernen i 2003, herunder en oversigt over strategi og forretningsområder. næsten 11 mio. kunder og filialer. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 3,7 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. Regnskaber i 2004 Nordea offentliggør følgende regnskaber i 2004: 1. kvartal 28. april 2. kvartal 18. august 3. kvartal 27. oktober Investor Relations Investor Relations SE Stockholm, Sverige Tlf.: Hjemmeside Alle regnskaber og pressemeddelelser er tilgængelige på internettet på Regnskaber fra Nordea koncernen kan bestilles via Investor Relations. Layout og produktion: Market Support Foto: Brummer Fotografi Tryk: GraphX A/S I november 2002 identificerede vi en række kortsigtede mål, og en plan til at forbedre vores resultater blev udviklet. Når jeg sammenligner Nordea i dag med Nordea for et år siden, ser jeg en bank, som har gennemgået store forandringer. I dag er vi mere fokuserede, forandringer sker hurtigere, og begrebet løbende forbedring er forankret i hele organisationen resultatet: Store forbedringer Ordinært resultat steg 17 pct. i 2003 i forhold til 2002, hvilket afspejler stabile indtægter, lavere samlede udgifter, øgede tab og hensættelser, et betydeligt forbedret ordinært resultat fra forsikringsvirksomhed samt styrkede indtægter fra investeringsvirksomhed, bank. Årets resultat steg 68 pct. til EUR mio., hvilket afspejler et forbedret ordinært resultat, det positive skattebidrag i 3. kvartal, sidste års hensættelse til pensionsfonde og tab på skadesforsikringsaktiviteterne samt effekten af nedskrivningen på fast ejendom i 4. kvartal Resultat pr. aktie var EUR 0,51 i forhold til EUR 0,30 i 2002, og egenkapitalforrentningen (eksklusive goodwill) var 16,7 pct. i forhold til 11,3 pct. i I løbet af året steg Nordea-aktien 40,6 pct. på fondsbørsen i Stockholm. Det samlede aktionærafkast for 2003 var 47,9 pct., og hermed var Nordea nummer 3 blandt 20 udvalgte sammenlignelige europæiske banker målt på aktionærafkast. Kortsigtede mål realiseret topprioriteter håndteret Efteråret 2002 var præget af en generel skuffelse blandt aktionærer, andre investorer og analytikere over Nordeas resultater, hvilket blev afspejlet i en dårlig aktiekursudvikling. For at igangsætte den turnaround, der var nødvendig, introducerede jeg nøgleordene fokus, hastighed og præstation, og vi identificerede en række kortsigtede topprioriteter: Reducere volatiliteten og sikre indtjeningsvækst Forbedre omkostningsstyringen Sikre effektiv kapitalanvendelse Fastholde kreditkvaliteten i udlånsporteføljen Og vi skabte en stemning af "nu handler vi" igennem hele organisationen. I dag er jeg overbevist om, at det ikke alene er lykkedes for os at forbedre vores resultater; vi har samtidig gjort det på sådan en måde, at løbende forbedringsprocesser er blevet en del af Nordea-kulturen og en drivkraft bag koncernens øgede konkurrenceevne fremover. Men selvom vi har forbedret vores resultater, er der som altid plads til yderligere forbedring 2 3

3 Dette er et resumé af Nordeas publikation Annual Review 2003 På nogle områder er der sket strukturelle ændringer for at tilpasse vores omkostningsniveau til stagnerende eller faldende indtjening på grund af makroøkonomiske forhold og udviklingen på de finansielle markeder. Lad mig opsummere, hvad vi har opnået i relation til vores kortsigtede topprioriteter. Volatiliteten er blevet reduceret, hovedsageligt som følge af salget af skadesforsikringsaktiviteterne og en ændret forretningsmodel på livsforsikringsområdet. Indtjeningen er fastholdt på et stabilt niveau på trods af det laveste korte renteniveau siden 2. verdenskrig, et fald i aktiemarkedsaktiviteterne og svag økonomisk vækst. Vi har opbygget en kultur med fokus på stram omkostningsstyring, og omkostningerne i 2003 var pænt inden for vores mål om uændrede omkostninger i forhold til Vi har optimeret vores kapitalanvendelse gennem frasalg af ejendomme og andre aktiver uden for kernevirksomheden, ændrede forretningsmodeller, vækst i aktiviteter, der ikke påvirker balancen, samt implementering af en forretningsmodel baseret på økonomisk kapital og economic profit. På baggrund af dette har vi kunnet starte et aktietilbagekøbsprogram og foreslå øget udbytte pr. aktie. Tab og hensættelser har vist en let faldende tendens gennem året og er koncentreret på en enkelt industri. Kreditkvaliteten i vores udlånsportefølje er generelt god. Indtjeningsudviklingen i den nuværende makroøkonomiske situation er fortsat et område, som vi vil være særligt opmærksomme på fremover. Stram omkostningsstyring vil stadig stå højt på vores dagsorden, og vi har strammet vores omkostningsmål for Det er ikke kun en simpel omkostningsreduktion. Det drejer sig om en egentlig transformation til én bank, hvor vi holder fokus og hastighed og ikke er sentimentale, hverken når det gælder gennemførelsen af forandringer eller i den daglige ledelse. Kompleksiteten bliver reduceret i takt med at vi bevæger os fra for mange til kun én Nordeas udgangspunkt, med sammenlægningen af fire store banker i fire forskellige lande, havde en indbygget kompleksitet. I løbet af 2003 har vi i hele organisationen systematisk arbejdet på at reducere kompleksiteten. Group Processing and Technology, som blev oprettet i efteråret 2002, har været en vigtig drivkraft og facilitator for konsolideringen og integrationen af processer, produktion og teknologi. De væsentligste initiativer omfatter en markant reduktion af it-udviklingsomkostningerne og konsolideringen af itproduktionen i et joint venture med IBM, i selskabet Nordic Processor, som nu er i fuld drift. Styringen af porteføljen af integrationsprojekter er centraliseret, og der er identificeret nye mål for en yderligere reduktion af kompleksitet. De første skridt er taget hen imod en enklere juridisk struktur for koncernen ved omdannelse til et europæisk selskab. Sammenlægningen af forretningsorganisationen i Retail Banking er næsten fuldført, og service-og supportfunktioner er blevet omdannet fra primært politiske beslutningsenheder til centrale serviceog supportenheder for hele koncernen, hvilket bidrager til udviklingen af en fælles Nordea-kultur. Nøgleord bliver til værdier Nøgleordene fokus, hastighed og præstation har haft meget stor betydning i hele koncernen. Vi bruger allesammen ordene, og vi anvender dem i vores arbejde. Vi har derfor nu også formelt gjort dem til vores værdier. Det er vigtigt, at vores værdier afspejler, hvad vi virkelig står for, hvordan vi arbejder, og hvad vi gør. På den måde komplementerer fokus, hastighed og præstation vores mission og vision, som afspejler målene for vores virksomhed, hvad vi vil opnå, og hvordan vi ønsker at blive opfattet. Fokus Vi koncentrerer os om at skabe værdi for vores kunder og aktionærer Vi koncentrerer os om vores kerneaktiviteter og det, vi er gode til, og vi afvikler aktiviteter, når det er nødvendigt Hastighed Vi tilbyder et bredt spektrum af let tilgængelige og konkurrencedygtige finansielle serviceydelser og løsninger Vi er hurtige, tilpasser os markedsforholdene og tøver ikke med at gennemføre beslutninger Præstation Vi vil levere bedre løsninger og resultater end vores konkurrenter Vi bliver hele tiden bedre til alt det, vi gør, og vi leverer det, vi lover. Løbende forbedring Vi har forbedret vores resultater væsentligt, og vi har forudsætningerne for at blive på vindersporet: Stort kundeunderlag Stærk distributionskraft Stordriftsfordele Stærk kapitalbase og høj markedsværdi Vi er stærkt på vej til at blive én bank med en fælles kultur baseret på resultatorientering og med en stærk lokal tilstedeværelse og kundekontakt. Vi har reduceret kompleksiteten, og vi vil fortsætte dette arbejde. Vi har opnået meget siden sidste år. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle medarbejdere for deres engagerede indsats og de gode resulater, der er skabt for Men selvom vi har forbedret vores resultater, er der som altid - plads til yderligere forbedring. Venlig hilsen Lars G Nordström 4 5

4 Nordeas forretningsgrundlag Nordea-aktien Mission: Gør det muligt Ved at tilbyde let tilgængelige og konkurrencedygtige finansielle services og løsninger hjælper vi vores kunder med at nå deres mål. Vision Vi vil opleves som den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med et betydeligt vækstpotentiale. Vi vil være blandt de bedste eller vise stærk og lønsom vækst på alle de markeder og produktområder, hvor vi vælger at være til stede. Vi vil have den førende multikanaldistribution placeret blandt verdens bedste inden for elektroniske finansielle løsninger og med et højt niveau for brug af vores elektroniske tjenester. Vi vil være en virksomhed, som viser samfundsmæssigt ansvar, og som skaber tillid og tiltro. Nordea har defineret et sæt fælles værdier og nøgleord, som identificerer, Finansielle mål driver og er ledetråd for alle interne og eksterne aktiviteter. Værdier og nøgleord Fokus - Vi koncentrerer os om at skabe værdi for vores kunder og aktionærer. - Vi koncentrerer os om vores kerneaktiviteter og det, vi er gode til, og vi afvikler aktiviteter, når det er nødvendigt. Hastighed - Vi tilbyder et bredt spektrum af let tilgængelige og konkurrencedygtige finansielle serviceydelser og løsninger. - Vi er hurtige, tilpasser os markedsforholdene og tøver ikke med at gennemføre beslutninger. Præstation - Vi vil levere bedre løsninger og resultater end vores konkurrenter. - Vi bliver hele tiden bedre til alt det, vi gør, og vi leverer det, vi lover. Nøgletal Mål Samlet afkast til aktionærerne, placering 3 15 Blandt de fem bedste i gruppen af 20 blandt sammenlignelige banker sammenlignelige banker Egenkapitalforrentning ekskl. goodwill 14,5 1 11,3 Egenkapitalforrentning > 15 pct. fra 2004 Omkostninger, EUR mio Samme omkostningsniveau som i 2003 Tab og hensættelser, pct. 0,25 0,18 < 0,40 pct. af gennemsnitlige lån og garantier over en konjunkturperiode Udbytteprocent > 40 pct. af årets resultat Kernekapitalprocent 7,3 7,1 > 6,5 pct. Supplerende nøgletal Omkostningsprocent < 55 pct. fra Med standardskattesats i 3. kvartal 2003 og eksklusive den negative indvirkning af nedskrivninger på ejendomme ultimo året. 2 Foreslået. Nordea er blandt de største virksomheder i Norden målt på markedsværdi, og Nordea-aktien er en af de meste likvide i Norden. Samlet afkast til aktionærerne Det er Nordeas overordnede finansielle mål at skabe værdi for aktionærerne på niveau med de fem bedste ud af 20 sammenlignelige finansielle virksomheder i Norden og det øvrige Europa. Det samlede aktionærafkast måles som værditilvæksten i en aktiebeholdning i en bestemt periode, hvor det forudsættes, at udbyttet geninvesteres på udbetalingstidspunktet i yderligere aktier. Det samlede aktionærafkast i 2003 var 47,9 pct. I 2003 var Nordea nummer tre blandt sammenlignelige banker målt på det samlede aktionærafkast i forhold til nummer 15 i Aktionær- og udbyttepolitik Nordea fører en høj udbyttepolitik. Den samlede udbyttebetaling vil normalt udgøre mere end 40 pct. af årets resultat. Det årlige niveau afhænger af markedets afkastkrav og den kapital, der er nødvendig for at udvikle forretningsaktiviteterne. Der foreslås en udbytteprocent for 2003 på 48 pct. Udviklingen i aktiekursen i 2003 Nordeas markedsværdi ultimo 2003 var ca. EUR 17,5 mia. i forhold til EUR 12,6 mia. ultimo Målt på markedsværdi var Nordea nummer syv blandt de største virksomheder i Norden. I løbet af året steg kursen på Nordea-aktien 40,6 pct. på fondsbørsen i Stockholm fra SEK 38,40 den 30. december 2002 til SEK 54,00 den 30. december Dagskurserne noteret for Nordea-aktien i 2003 (lukkekursen på fondsbørsen i Stockholm) lå mellem SEK 33,20 og SEK 54,50. SX40 Financialsindekset på fondsbørsen i Stockholm steg 28,3 pct. i løbet af 2003, og Dow Jones STOXX-indekset over europæiske banker steg 21,3 pct. Nordea-aktien er noteret på fondsbørserne i Stockholm (i SEK og EUR), Helsinki (EUR) og København (DKK). En handelsenhed svarer til 500 aktier. Kursen på Nordea-aktien kan følges på hvor der også er mulighed for at sammenligne udviklingen i aktiekursen med konkurrenternes aktier og generelle indekser samt se Nordea-aktiens historiske kurser. Aktionærer Med omkring noterede aktionærer 31. december 2003 er Nordeas aktionærbase en af de største blandt alle nordiske virksomheder. Antallet af noterede aktionærer i Nordea er i Danmark omkring , i Finland og i Sverige Den største kategori af aktionærer er svenske institutionelle investorer, der ejer 30,2 pct. af aktierne i Nordea. Den største enkeltstående aktionær er den svenske stat med en ejerandel på 19,0 pct. Den svenske stat har erklæret, at den vil sælge sin aktiepost i Nordea. 6 7

5 Hovedtal Operationel resultatopgørelse Operationel resultatopgørelse EUR mio Ændring i pct. Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Handelsindtjening Andre indtægter Indtægter i alt Personaleudgifter Overskudsdelingsordninger 46 Andre udgifter Udgifter i alt Resultat før tab og hensættelser Tab og hensættelser, netto Indre værdis metode Resultat før indtægter fra investeringsvirksomhed og forsikring Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Ordinært resultat, livsforsikring Ordinært resultat, skadesforsikring 122 Af- og nedskrivning på goodwill Ordinært resultat Nedskrivninger på ejendomme 115 Hensættelse til pensionsfond 255 Skat Minoritetsinteresser 2 0 Årets resultat Nøgletal Resultat pr. aktie, EUR 0,51 0,30 Børskurs ultimo, EUR 5,95 4,20 Egenkapital pr. aktie 1, EUR 4,28 4,06 Cirkulerende mængde aktier 1, mio Egenkapitalforrentning eksklusive goodwill 2 16,7 11,3 Egenkapitalforrentning 12,3 7,5 Udlån, EUR mia Indlån mv., EUR mia Egenkapital 1, EUR mia Aktiver i alt, EUR mia Kapital under forvaltning, EUR mia Omkostningsprocent, bank Omkostningsprocent eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed Kernekapitalprocent 7,3 7,1 Solvensprocent 9,3 9,9 Risikovægtede aktiver, EUR mia Ultimo. Det samlede antal registrerede aktier var mio. (2.985 mio.). Den samlede beholdning af egne aktier i Nordea AB (publ) var 82 mio. (57 mio.). Den gennemsnitlige beholdning af egne aktier var 50 mio. (30 mio.). Det gennemsnitlige antal aktier kvartal 2003 var mio. (1.-4. kvartal mio.). Udnyttelse er ikke relevant. 2 Årets resultat før minoritetsinteresser og af- og nedskrivning på goodwill i pct. af gennemsnitlig egenkapital (pr. kvartal). Gennemsnitlig egenkapital er inklusive minoritetsinteresser og eksklusive al goodwill. 3 Udgifter i alt delt med indtægter i alt, indre værdis metode og indtægter fra investeringsvirksomhed, bank. Solid fremgang i 2003 Årets resultat steg 68 pct. til EUR mio. (EUR 887 mio. i 2002) Ordinært resultat steg 17 pct. til EUR mio. (EUR mio.) Samlede indtægter stort set uændrede på EUR mio. (EUR mio.) Samlede omkostninger faldt 2 pct. Resultat pr. aktie EUR 0,51 (EUR 0,30) Egenkapitalforrentning (ekskl. goodwill) 16,7 pct. (11,3 pct.) Forslag om udbytte på EUR 0,25 pr. aktie, en stigning på 9 pct. Kortsigtede mål realiseret Topprioriteter håndteret - Volatiliteten reduceret, og indtægterne fastholdt på et stabilt niveau - Omkostningerne er holdt pænt inden for målet om uændrede omkostninger omkostningerne i 2004 forventes at være uændrede i forhold til Kapitalanvendelsen er optimeret - Tab og hensættelser faldt svagt udlånsporteføljen generelt sund - Udviklingen i indtægterne vil få særlig opmærksomhed fremover Sammenfatning 2003 I 2003 forbedrede Nordea sine økonomiske resultater og opnåede synlige resultater for de fire kortsigtede prioriteter identificeret i efteråret Indtjeningsvolatiliteten blev reduceret, og indtægterne blev fastholdt på et stabilt niveau på trods af en rekordlav kort rente. Der er skabt en kultur med stram omkostningsstyring, og omkostningerne i 2003 lå pænt inden for det erklærede mål om uændrede omkostninger i forhold til Kapitalanvendelsen blev yderligere optimeret, og tab og hensættelser kan primært henføres til én sektor. Ordinært resultat steg 17 pct. i 2003 i forhold til 2002, hvilket afspejler stabile indtægter, lavere samlede udgifter, øgede tab og hensættelser, et betydeligt forbedret ordinært resultat fra forsikringsvirksomhed samt styrkede indtægter fra investeringsvirksomhed, bank. Resultat pr. aktie var EUR 0,51 (EUR 0,30 i 2002), og egenkapitalforrentning (ekskl. goodwill) var 16,7 pct. (11,3 pct. i 2002). Indtægter En stærk salgsindsats bidrog til øget forretningsomfang og et fastholdt indtægtsniveau trods vanskelige markedsforhold i Samlede indtægter var EUR mio., 1 pct. lavere end i Justeret for valutakursudsving steg indtægterne marginalt. Udgifter Udgifterne var EUR mio., en nedgang på EUR 72 mio. eller 2 pct. i De samlede omkostninger lå pænt inden for målet om uændrede omkostninger i forhold til 2002, også når der tages højde for reservationen på EUR 46 mio. til overskudsdeling. De underliggende udgifter faldt ca. 6 pct. De samlede omkostninger i 2003 inkluderede køb af virksomhed i Polen og en reservation til overskudsdeling, som ikke var inkluderet i 2002, samt højere omstruktureringsomkostninger og højere variable lønninger end i I den underliggende omkostningsudvikling er der også taget højde for effekten af valutakursudsving. Tab og hensættelser Koncernens fortsatte koncentration på nordiske kunder har bidraget til at fastholde kreditkvaliteten på et tilfredsstillende niveau, og den generelle kreditkvalitet er god. Tab og hensættelser steg EUR 102 mio. i forhold til sidste år, hvilket især afspejler svaghed i dele af den norske Retail Banking-portefølje. Tab og hensættelser udgjorde 0,25 pct. af udlån og garantier. Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Indtægter fra investeringsvirksomhed steg EUR 48 mio. til EUR 170 mio., hvilket afspejler et positivt resultat af obligationsbeholdningen i 1. halvår samt aktiekursgevinster i 2. halvår. Livsforsikring Resultat af livsforsikringsvirksomhed steg til EUR 149 mio. fra EUR 2 mio. i 2002, hvilket hovedsageligt afspejler den gradvise implementering af den ændrede forretningsmodel i Life. Den nye model var en central faktor i reduceringen af den overordnede volatilitet i Nordeas indtjening i Skadesforsikring I 2002 var der et tab på EUR 122 mio. på skadesforsikringsaktiviteterne, som blev solgt samme år. Nedskrivninger på ejendomme En nedskrivning på EUR 115 mio. er afspejlet i regnskabet for helåret. Den økonomiske nettoeffekt af de nylige og igangværende ejendomssalg forventes at være en gevinst på ca. EUR 200 mio. Årets resultat Årets resultat steg 68 pct. til EUR mio., hvilket afspejler et forbedret ordinært resultat, det positive skattebidrag i 3. kvartal, sidste års hensættelse til pensionsfonde samt effekten af nedskrivningen på fast ejendom i 4. kvartal

6 Kari Jordan Chef for Retail Banking Tom Ruud Chef for Corporate and Institutional Banking Kundebetjening og rådgivning har høj prioritet Styrket position på krævende markeder Kunderne får tilbudt den mest fordelagtige pris og service i takt med, at deres forretningsomfang og produkter øges Med det absolut største servicenet i Norden har Retail Banking kundeansvar for privatkunder og erhvervskunder og udvikler, sælger og distribuerer et bredt spektrum af finansielle produkter og serviceydelser. For at vise værdien af at samle sine forretninger hos Nordea har banken et gennemsigtigt kundeprogram med differentierede service- og prisniveauer. Kunderne får tilbudt den mest fordelagtige pris og service i takt med, at deres forretningsomfang og produkter øges. I 2003 rettede vi specielt opmærksomheden mod kundemøder og salgsaktivitet. Retail Bankings overordnede mål er at give de eksisterende kunder en god betjening og samtidig tiltrække nye kunder for at øge forretningsomfanget. Resultaterne måles bl.a. ved hjælp af kundetilfredshedsundersøgelser, og de var i stor udstrækning stabile for privatkunder i 2003, siger Kari Jordan, chef for Retail Banking. Der blev introduceret en række produktpakker og rådgivningsinitiativer over for privatkunder i 2003, Nøgletal pr. kvartal Året 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt Ordinært resultat, EUR mio Egenkapitalforrentning Omkostningsprocent Kundeunderlag: privatkunder, mio. 9,6 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 erhvervskunder, mio. 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) herunder en nordisk multikanal-kampagne med tilbud om MasterCard/ MasterCard Guld og Visa Electron. Den nordiske forretningsmodel er blevet godt modtaget af erhvervskunderne, og kundetilfredsheden er steget. Det geografisk brede servicenet og e-tjenester er faktorer, hvor Nordea skiller sig positivt ud. Der blev udbudt flere nye produkter og serviceydelser til erhvervskunder i 2003, såsom værktøjer til styring af finansielle risici samt cash management-løsninger. De største kunder betjenes nu af erfarne erhvervsrådgivere i særlige kompetencecentre, som er oprettet i alle nordiske lande. Da antallet af kunder med opsparing er stigende, blev et nyt nordisk kundebetjeningskoncept indført i Private Banking i Danmark, og konceptet er afprøvet i Finland, Sverige og Norge. Konceptet er standardiseret på tværs af Norden og skaber merværdi for kunderne. Nordea har en stærk position på markedet for erhvervskunder og institutionelle kunder som den førende aktør med et bredt spektrum af kunderelationer til virksomheder og institutioner i Norden. Nordea er også en betydende international shipping-bank og er en førende udbyder af afledte finansielle instrumenter og kapitalmarkedsprodukter. På trods af vanskelige markedsforhold har vi haft succes med vores strategi for finansielle produkter og serviceydelser til store erhvervskunder, shipping-, offshore- og olieselskaber og finansielle institutioner, siger Tom Ruud, chef for Corporate and Institutional Banking. For at styrke Nordeas tilbud til kunderne er der indført en ny forretningsmodel for investment banking-aktiviteter i 2003, der adskiller aktie- og corporate finance-aktiviteterne og sammenlægger førstnævnte med Markets og sidstnævnte med Corporate Banking. Processen er allerede gennemført i Sverige, Finland og Danmark. Markets har opnået en markant vækst og har gennemgået en vellykket forretningsudvikling på mange områder. Divisionen er førende i regionen med hensyn til at bevæge sig fra en transaktionsbaseret tilgang til værdiskabende tjenesteydelser. Dette indebærer bl.a., at Nordea i 2003 langt har overgået sine nordiske konkurrenter og har vundet større mandater inden for fremskaffelse af fremmedkapital. Med udgangspunkt i en systematisk tilgang baseret på kundeteam har Corporate Banking Division styrket sin position på alle nordiske markeder. Det gælder især i Sverige. Nu bliver Nordea ofte opfattet som værende et skridt foran de traditionelle konkurrenter i flere transaktioner. En nordisk tilstedeværelse og engagement kombineret med europæisk størrelse og kompetence gør Nordea til et naturligt valg som en ud af et begrænset antal primære bankforbindelser for de fleste store kunder. Shipping/Offshore indtager en førende position i dette globale segment og har fortsat øget sin styrke. Strukturen i det internationale filialnet har undergået en vellykket ændring for at styrke konkurrenceevnen. Oprettelsen af en ny Financial Institutions Division i juli 2003 understreger vores kundefokus og vilje til at investere i områder med et højt vækstpotentiale, siger Tom Ruud. Nøgletal pr. kvartal Året 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt Ordinært resultat, EUR mio Egenkapitalforrentning Omkostningsprocent Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Nu bliver Nordea ofte opfattet som værende et skridt foran de traditionelle konkurrenter i flere transaktioner 1 Exclusive of Unit linked business 2 The increse in number of employees in third and fourth quarter 2002 is a consequence of the split of shared functions previously included in General Insurance 11

7 Christian Clausen Chef for Asset Management & Life Året 2003 i hovedtræk I 2003 vendte vinden og Nordea var klar Nøglen var og er at fokusere endnu mere på at være stærke der, hvor det er vigtigst for kunderne Nordea er den førende kapitalforvalter i Norden med lønsomme salgskanaler i Norden samt det øvrige Europa og Nordamerika. De seneste år har været hårde, men vi holdt fast i vores strategi. Derfor blev vi ikke taget på sengen, da aktiemarkederne vendte, siger Christian Clausen. - Vi brugte udfordringen positivt og fintunede vor virksomhed inden for opsparing og kapitalforvaltning. Og nu er vi mere klar end nogensinde til at skabe ny lønsom vækst i forretningen. Nøglen var og er at fokusere endnu mere på at være stærke der, hvor det er vigtigst for kunderne, så de fortsat har tillid til Nordea og betror os deres midler. At kunderne har tillid til Nordeas rådgivning og produkter på opsparings- og investeringsområdet, herunder Liv & Pension, ses bedst af tallet for ny kapital under forvaltning. Hele EUR 12,5 mia. i ny kapital blev det til i løbet af Af dette beløb stammer to tredjedele fra nordiske kunder og den sidste tredjedel fra kunder i Europa og Nordamerika. Når det gælder salg af investeringsforeninger og fonde på tværs af grænser er Nordea blandt de største i Europa. Vores tilgang af ny kapital er enestående i Norden, og vi har i år yderligere befæstet vores position som Nordens førende kapitalforvalter. Med knap EUR 113 mia. under forvaltning er der plads til både stordriftsfordele og en rådgivningskompetence, vi kan være stolte af, siger Christian Clausen. Nøgletal pr. kvartal - Asset Management-aktiviteter Året 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. EUR mio Indtægter Udgifter Distributionsomkostninger Produktresultat heraf resultat i Retail Banking Omkostningsprocent Kapital under forvaltning, EUR mia Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Nøgletal pr. kvartal - Life-aktiviteter Året 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. EUR mio Præmier f.e.r Produktresultat heraf resultat i Retail Banking Investeringsafkast, pct. 2 5,8 0,7 0,4 3,3 1,4 2,7 Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Januar Målet om 3,3 mio. e-kunder nået, nyt mål på 3,7 mio. ved udgangen af 2003 April Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola og Lars G Nordström valgt som nye medlemmer af Nordeas bestyrelse Maj Nordea reducerer sin ejendomsportefølje ved at sælge Nordisk Renting og ejendomme i Danmark Nordea er den første, der lancerer business-to-business e-fakturering i og mellem de nordiske lande Juni Ny forretningsmodel for investment banking-aktiviteter Nordea sælger finsk ejendomsmægler Huoneistokeskus Oy Nordea beslutter at igangsætte en forandringsproces, der skal reducere den juridiske kompleksitet og omdanne banken til et europæisk selskab, "Societas Europaea" Nordea Bank Polska S.A. og LG Petro Bank S.A. fusionerer Juli Brugen af Nordeas Netbank steg med 21 pct. i årets første seks måneder, og Nordea passerer 3,5 mio. e-kunder Oktober Nordea og IBM underskriver partnerskabsaftale om it-produktion Den ekstraordinære generalforsamling vedtager at ændre Nordeas vedtægter som led i reduktionen af Nordeas juridiske kompleksitet Nordea opretter en nomineringskomité November Nordea sælger aktier i det finske ejendomsselskab Citycon Oyj Nordea sælger 97 ejendomme i Finland, Norge og Sverige, herunder kontorlokaler, som Nordea lejer tilbage Seks priser Nordea fik tildelt seks priser i Euromoneys årlige konkurrence om de bedste banker i verden. Euromoney er et af de førende finansblade i verden og har afholdt konkurrencen i mange år. Nordea blev valgt som den bedste bank i Finland i I Danmark blev Nordea valgt som det bedste aktiehus, og bankens børsmæglerenhed som den bedste lokale partner. Nordeas cash management-services blev udnævnt til de bedste i Norden og de baltiske lande. Nordea blev også udnævnt til det bedste aktiehus og obligationshus i Finland. Topkarakterer til Nordea fra Global Custodian Nordea i Sverige var den depotbank, der havde opnået den største forbedring blandt de banker, der indgik i målingen i Global Custodians årlige undersøgelse af 24 større markeder for depotservice. Ifølge Global Custodian havde Nordea fået betydeligt højere scorer. På grund af bladets regel om ikke at tillade mere end et kategorihop på et år fik Nordea ikke højeste karakter i Sverige, selvom banken havde langt den bedste score på markedet. December Nordea når sit mål om 3,7 mio. e-kunder ved udgangen af året. 1 2 I det rapporterede resultat af livsforsikring i koncernens resultatopgørelse er medregnet omkostninger vedrørende provisioner til Retail Banking. I det rapporterede produktresultat er disse provisioner ikke fratrukket, da de bidrager til koncernens indtjening på livsforsikringsprodukter. Eksklusive unit-linked aktiviteter. 12

8 Nordisk og lokal Skræddersyet afdragsfrihed i Nordea De kan give luft i økonomien til unge familier. De kan være en god løsning, når pensionen skal polstres, eller de kan bruges til at betale dyr gæld hurtigere tilbage. Der har været stor opmærksomhed på de nye afdragsfrie realkreditlån, der kom på markedet 1. oktober. Men boligfinansieringen skal passe til den enkelte families økonomi, og derfor har Nordea valgt at supplere paletten af realkreditlån med en afdragskredit i banken. Afdragskreditten er mere fleksibel, for man bestemmer selv, hvornår de afdragsfri perioder skal komme. Samtidig slipper man for at konvertere eksisterende realkreditlån for at blive afdragsfri. Fordele til enkeltmandsvirksomheder Næsten er nu tilmeldt Nordeas fordelsprogram for enkeltmandsvirksomheder. Det giver virksomhederne konkurrencedygtige priser og en naturlig sammenhæng mellem privat- og erhvervsengagement med banken. Programmet henvender sig til enkeltmandsvirksomheder, der bruger almindelige erhvervsprodukter og har erhvervslån og -kreditter på op til kr. For at blive fordelskunde i Nordea skal man have samlede ind- og udlån for kr. og mindst tre produkter, som fx Netbank, Visa/dankort og billån. Kunder med samlede ind- og udlån på kr. og med mindst fem produkter er fordel+kunder. Både erhvervs- og privatkundeengagementet tæller med. Nordea sikrer filialer mod røverier Bankrøvere går i fremtiden forgæves, hvis de vil have et større beløb i Nordea. For der er nu installeret tidslåse på alle pengebokse, så man ved store udbetalinger enten skal ringe på forhånd eller vente mindst 10 minutter, før tidslåsen frigiver pengene. Medarbejderne har ikke mulighed for at påvirke tidslåsene, og det gælder også for udvendige pengeautomater. Kunder og medarbejdere har taget godt imod den øgede sikkerhed. Nyt værktøj til mindre virksomheder Risikostyring og valutahandel er ikke længere forbeholdt store virksomheder. Med den stigende globalisering har også de små og mellemstore virksomheder i dag behov for at ekunne følge med i, hvad der sker på de finansielle markeder og for at kunne reagere hurtigt. Det kan de nu med Nordea e-markets. Nordea e-markets er bankens nye internet-værktøj, som giver de mindre virksomheder hurtig og billig adgang til valutahandel, markedsinformation, avancerede analyseværktøjer og værktøjer til risikostyring. Otium under sydlige himmelstrøg Frankrig og Spanien er populære mål for danskere, som planlægger at nyde den tredje alder i et lunere klima end det danske. Men før man tager springet, er det nødvendigt at få gode råd for eksempel om skat, pension og huskøb i det nye hjemland. Nordea i Luxembourg betjener danske kunder, som er flyttet til udlandet, ligesom banken har kontorer i både Frankrig og Spanien. Og i 2003 har Nordea på en række velbesøgte møder i Danmark givet over 2000 danskere gode råd og vejledning om, hvordan de bedst kan forberede sig, hvis de ønsker at flytte til udlandet. Nordeas mission er at gøre det muligt. Ved at tilbyde let tilgængelige og konkurrencedygtige finansielle services og løsninger hjælper vi vores kunder med at nå deres mål Peter Schütze Medlem af koncernledelsen Landechef i Danmark 14 15

9 Ordinær generalforsamling Aktionærerne i Nordea Bank AB (publ) indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag 31. marts 2004 Generalforsamlingen afholdes kl svensk tid i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 10, Stockholm. Aktionærerne kan også deltage i generalforsamlingen via satellitforbindelse kl finsk tid i Dipoli, Otakaari 24, Otaniemi, Espoo kl dansk tid i Bella Center, Center Boulevard 5, København. Registrering af deltagere i generalforsamlingen slutter, når generalforsamlingen begynder. Generalforsamlingslokalerne åbner kl lokal tid i København, kl lokal tid i Stockholm og kl lokal tid i Espoo. Henholdsvis kl i København og Stockholm og kl i Espoo holder koncernledelsen informationsmøde og besvarer spørgsmål fra aktionærerne. Fælles instruktioner til samtlige aktionærer Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 19. marts 2004 være indført i aktiebogen, som føres af VPC AB i Sverige. Følgende aktionærer skal derfor midlertidigt omregistrere deres aktier til eget navn til VPC AB i Sverige for at få adgang til generalforsamlingen: Aktionærer, hvis aktier er under forvaltning i Sverige Aktionærer, som er indehavere af FDRaktiedepotbeviser i Finland Aktionærer, som er indehavere af aktier registreret i Værdipapircentralen i Danmark En sådan omregistrering skal være foretaget hos VPC AB i Sverige senest 19. marts Det indebærer, at aktionæren skal underrette sit forvaltningssted herom i god tid inden nævnte dato. Instruktioner til indehavere af aktier registreret i Værdipapircentralen i Danmark Begæring om omregistrering i eget navn og tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest 18. marts 2004 kl dansk tid til en af Nordea Bank Danmarks filialer eller til Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, H.H., Postboks 850, 0900 København C, på telefon eller telefax , eller via internettet på adressen Aktionærer, hvis aktier er registreret i aktionærens eget navn i VPC AB i Sverige, kan tilmelde sig generalforsamlingen senere, dog senest 25. marts 2004 kl dansk tid på ovennævnte måde. Udbytte og afregningsdag På den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen foreslå et udbytte på EUR 0,25 pr. aktie, svarende til en udbytteprocent på 48 pct. af årets resultat. Det svarer til en stigning på 9 pct. eller EUR 0,02 pr. aktie. Den foreslåede afregningsdag for udbyttet er 5. april 2004, og udbyttet forventes udbetalt 14. april. Nordea-aktien handles ex udbytte fra 1. april. For yderligere information se venligst

Dette er Nordea. Øgede ambitioner. Årsregnskab

Dette er Nordea. Øgede ambitioner. Årsregnskab Aktiviteter 2004 Dette er Nordea Øgede ambitioner Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional

Læs mere

Dette er Nordea. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder:

Dette er Nordea. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: 2002 Nordea i Dette er Nordea Dette er et resumé af Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2004 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Stærke resultater i 1. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 584 mio. (EUR 383 mio. i 4. kvartal 2003) Periodens

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 26. oktober 2005 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Ordinært resultat steg 30 pct. i årets tre første kvartaler Ordinært resultat steg 30 pct. til EUR 2.300 mio. (EUR

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Stærkt resultat i 2004 Årets resultat steg 28 pct. til et rekordniveau på EUR 1.914 mio. (EUR 1.490 mio. i 2003) Ordinært

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Dette er Nordea. Highlights of 2005. Dette er Nordea. 2006 i sammendrag. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål

Dette er Nordea. Highlights of 2005. Dette er Nordea. 2006 i sammendrag. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål 006 Resume Highlights of 2005 Dette er Nordea Dette er Nordea Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 3. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Organisk vækststrategi giver fortsat gode resultater Ordinært resultat var EUR 895 mio., en stigning på 6 pct. eksklusive

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsrapport Nordea har besluttet kun at udgive en engelsk version af årsrapporten. Den trykte udgave kan bestilles via internettet på www.nordea.com.

Årsrapport Nordea har besluttet kun at udgive en engelsk version af årsrapporten. Den trykte udgave kan bestilles via internettet på www.nordea.com. Virksomheden i 2001 Dette er Nordea Dette er et resumé af Nordeas Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Corporate

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Forbedret resultat i 4. kvartai Ordinært resultat steg med 12 pct. De samlede indtægter steg med 4 pct.; højere nettorenteindtægter

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 3. kvartal 2001 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 30. oktober Kvartalsrapport 3. kvartal Stabil underliggende indtjening Resultat eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed EUR 1.530 mio. for 1.-3. kvartal (EUR

Læs mere

2005 i sammendrag. Dette er Nordea. Årsregnskab

2005 i sammendrag. Dette er Nordea. Årsregnskab esume 2005 Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger 2005 i sammendrag Januar Nordea er en af de første banker, der får

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Tryg i Danmark smba køber Nordeas skadesforsikringsaktiviteter

Tryg i Danmark smba køber Nordeas skadesforsikringsaktiviteter Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juni 2002 1(5) Tryg i Danmark smba køber Nordeas skadesforsikringsaktiviteter Nordea og Tryg i Danmark smba (Tryg i Danmark) har underskrevet en hensigtserklæring

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Helsinki, København, Stockholm, 24. oktober 2000 1(17)

Helsinki, København, Stockholm, 24. oktober 2000 1(17) Helsinki, København, Stockholm, 24. oktober 1(17) BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB 1RUGLFÃ%DOWLFÃ+ROGLQJÃ1%+Ã$%ÃSXEOÃHUÃGHQÃI

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 21. juli 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har set en positiv udvikling i vores kunderelaterede forretning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere