Vejledning om gødskningsog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om gødskningsog"

Transkript

1 Vejledning om gødskningsog harmoniregler Planperioden 1. august 2007 til 31. juli 2008 Revideret udgave april 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

2 Vejledning om gødskningsog harmoniregler Planperioden 1. august 2007 til 31. juli 2008 Revideret udgave april 2008 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i juli 2007 Bidragyder(e): Plantedirektoratet Forsidefoto: istockphoto Design, produktion og tryk: Datagraf Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Resumé 1 Resumé For at sikre vandmiljøet er der, som led i vandmiljøplanerne, indført regler for, hvor meget du som jordbruger, skovbruger eller gartner må gødske i forhold til, hvor mange næringsstoffer dine afgrøder optager. Denne vejledning gennemgår særligt ordninger, der knytter sig til Register for Gødningsregnskab, og beskriver regler om gødskning, du skal overholde, når du driver landbrug, skovbrug eller gartneri. Du kan også finde tabeller og skemaer, du kan bruge til gødningsplanlægning og gødningsregnskab. Når du er med i Register for Gødningsregnskab, giver det ret til at købe kvælstof i handelsgødning uden afgift. Du kan være med i registret, hvis din virksomhed: 1. Er momsregistreret, og 2. Har en momspligtig omsætning på over kr. inden for jordbrugserhverv. Du skal være med i registret, hvis din virksomhed udover ovenstående 2 punkter: 1. Har over 10 dyreenheder (DE) (se Tabel 8) 2. Har en husdyrtæthed over 1,0 DE/ha, eller 3. Modtager mere end 25 tons organisk gødning inden for en planperiode. Når din virksomhed er tilmeldt registret, skal du: Lave en gødningsplanlægning (afsnit 2) for hvordan din gødning anvendes og holde den opdateret Beregne en kvælstofkvote for hvor meget du må forbruge og holde den opdateret Lave et gødningsregnskab (afsnit 3), der viser, hvor meget gødning du har forbrugt i forhold til din kvote. I gødningsregnskabet opgøres også, om du overholder regler om plantedække, efterafgrøder og harmoni. Plantedække og efterafgrøder (afsnit 3.7) Reglerne fastsætter, hvor stor en del af dine marker, du skal have tilplantet eller tilsået i vinterhalvåret, og hvilke typer af afgrøder, du skal så. Reglerne om plantedække gælder, uanset om du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Du skal overholde reglerne om plantedække, hvis din virksomhed: Er på mindst 10 ha (matrikulært areal), og Har en momspligtig omsætning på over kr. Harmoniregler og harmonikrav (afsnit 3.8) Hvis du har et dyrehold af størrelsen, som angivet i afsnit 3.8 eller over 3 DE, eller bruger husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, er du omfattet af harmonireglerne. De fastsætter, hvor meget husdyrgødning du må anvende i forhold til dit areal. Som udgangspunkt, må du udbringe husdyrgødning på din jord svarende til højest 1,4 DE/ha/planperiode, men der gælder særlige regler f.eks. for kvægbrug. For at have en fælles enhed omregnes dyreholdet til dyreenheder på baggrund af kvælstofindholdet i den gødning, de producerer. Det vil sige, at du skal beregne, hvor mange dyreenheder (DE) du har eller modtager, og hvad dit harmoniareal (se afsnit 3.1) er i en planperiode. Kalender Når du er med i Register for Gødningsregnskab, skal du overholde nogle krav og frister. Nedenfor er en oversigt over de vigtigste. Du kan læse mere i de enkelte afsnit aug. Planperioden 2007/08 starter 1. aug. til 30. sep. Forlængede planperiode 2006/ aug. Ansøgning om anvendelse af brødhvedenorm for 2007/08 1. okt. Frist for indberetning af leverancer af forarbejdet husdyrgødning, handelsgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning for 2006/07 Nov. Indkaldelse af gødningsregnskab for 2006/ mar. Frist for indberetning af gødningsregnskab for 2006/ apr. Frist for gødningsplanlægning for 2008/ apr. Frist for ansøgning om enkeltbetaling (gødningsplanlægningen kan integreres i denne) 31. jul. Sidste frist for tilmelding til Register for Gødningsregnskab for planperioden 2007/ jul. Planperioden 2007/08 slutter 1. aug. til 30. sep. Forlængede planperiode 2007/08 1. okt. Frist for indberetning af leverancer af forarbejdet husdyrgødning, handelsgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning for 2007/ mar. Frist for indberetning af gødningsregnskab for 2007/08

4 2 Ændringer i vejledningen Ændringer i vejledningen i forhold til sidste år Vejledningen er struktureret lidt anderledes end tidligere år. De handlinger brugerne skal igennem, danner nu ramme for afsnittene. Det vil sige, at der er et afsnit om Tilmelding til Register for Gødningsregnskab, et om Gødningsplanlægning og Gødningsregnskab, og et om Afmelding fra Register for Gødningsregnskab. Der er også tilføjet et nyt afsnit med særligt fokus på leverandører og anlæg. Særligt gødningsregnskabsafsnittet er anderledes end tidligere år, idet udfyldningen af regnskabet og relevante regler gennemgås samlet under hvert punkt. Det betyder, at alle informationer er samlet, og der bliver færrest mulige henvisninger i vejledningen. Herudover er der følgende hovedændringer: Datoen for modtagelse af ansøgning om kvælstofnorm til brødhvede er ændret til 21. august 2007 for 2007/08 Fristen for indberetning af leverancer af forarbejdet husdyrgødning, handelsgødning, afgasset biomasse og anden organisk gødning er ændret til 1. oktober for 2006/07 og 2007/08 I Oversigtstabellen er det for afgrøde 265 præciseret, at der kun kan tages slæt Der er i gødningsregnskabets punkt 5 tilføjet felt 613 Væskefraktion efter separation. Dette er den flydende fraktion, der opstår ved separation af gylle, og hvor den faste fiberfraktion fra separationen anvendes til forbrænding. Udnyttelseskravet er 85 pct.

5 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse RESUMÉ TILMELDING TIL REGISTER FOR GØDNINGSREGNSKAB GØDNINGSPLANLÆGNING GØDNINGSREGNSKAB AFMELDING FRA REGISTER FOR GØDNINGSREGNSKAB LEVERANDØRER, FORARBEJDNINGS- OG FORBRÆNDINGSANLÆG GENERELLE OPLYSNINGER...34 Tabeller Tabel 1: Normer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland (kvælstof, fosfor og kalium)...36 Oversigtstabel: Græssende dyr, minimum antal DE pr. ha...50 Tabel 2: Normer for andre kulturer (kvælstof, fosfor og kalium) Tabel 3: Grønne marker, afgrødeoversigt...53 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium...54 Tabel 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold...60 Tabel 5a: Husdyrgødning, standardforudsætninger for produktion...64 Tabel 6: Råprotein i grovfoderafgrøder til kvæg...65 Tabel 7: Råprotein og foderenheder i foder til svin...67 Tabel 8: Beregning af dyreenheder (DE)...68 Tabel 9: Betingelser for anvendelse af 2,3 DE/ha for kvæg...70 Skemaer (kan rives ud) Skema A: Gødningsplanlægning...73 Skema A (specialafgrøder): Gødningsplanlægning for specialafgrøder...75 Skema A1: Oplysninger om forventet højere høstudbytte...77 Skema A2: Normproduktion, beregning af husdyrgødningsproduktion...79 Skema B: Gødningsregnskab, (skema til indberetning sendes pr. post)...81 Skema B1: Standardkvitteringer for overførsler af husdyrgødning...85 Hjælpeskema (harmoni): Beregning af harmoniforhold...87 Hjælpeskema (græsning): Beregning af græsningstryk...89 Ansøgningsskema: Ansøgning om brug af brødhvedenormen 2007/ Erklæring: Overdragelse af oplysninger om gødning til køber/forpagter...95

6 4 Tilmelding til Register for Gødningsregnskab 1. Tilmelding til Register for Gødningsregnskab 1.1 Skal du være med? Du har pligt til at tilmelde din virksomhed, hvis den har en årlig momspligtig omsætning på mere end kr. relateret til jordbrugsdrift, og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser: Har mere end 10 dyreenheder (DE) Har mere end 1 DE pr. ha af dit harmoniareal Modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning om året. Hvis du har brug for at være med i Register for Gødningsregnskab, fordi du gerne vil købe afgiftsfri handelsgødning, kan du tilmelde din virksomhed, hvis den har: En årlig momspligtig omsætning på kr. relateret til jordbrugsdrift. Det betyder, at du ikke kan tilmelde din virksomhed til registret, hvis du ikke er momsregistreret, og at f.eks. golfbaner, parker, fodboldbaner, rideskoler og hestepensioner, ikke kan være med. Hvis du har en virksomhed med blandet drift, dvs. hvis du f.eks. både driver jordbrugsvirksomhed og hestepension, kan eller skal du tilmelde dig registret, hvis din momspligtige omsætning inden for jordbrugsdrift overstiger kr. Du skal være opmærksom på, at hvis din virksomhed ikke er tilmeldt registret kan din leverandør af husdyrgødning ikke trække leverancen fra i sit gødningsregnskab. Dermed risikerer denne en sag om overgødskning. 1.2 Tilmelding Du skal tilmelde din virksomhed inden 21 dage efter at den opfylder kravene. Hvis du overskrider fristen, kan du få en bøde eller miste retten til at købe afgiftsfri handelsgødning i den vedkommende planperiode. Du skal tilmelde din virksomhed inden 31. juli 2008, hvis du vil være med i planperioden 2007/08, og kunne købe afgiftsfri handelsgødning. Når din virksomhed er tilmeldt registret skal du: Lave gødningsplanlægning Beregne din kvælstofkvote Lave gødningsregnskab og beregne dit kvælstofforbrug. Hvis du overtager virksomheden Hvis du overtager virksomheden fra en anden har du en frist på 21 dage for tilmelding af virksomheden til registret. Du skal huske at få oplysninger fra den tidligere ejer om: Forfrugt, kvælstofkvote, kvælstoflagre, og kvælstofforbrug. Du skal desuden være opmærksom på antal udbragte DE pr. ha, f.eks. hvis du er svineproducent og overtager jorden fra et kvægbrug. Du kan læse mere om, hvad du skal gøre ved overtagelse af en ophørt virksomhed i afsnit 4.5.

7 Gødningsplanlægning 5 2. Gødningsplanlægning Når du er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal du lave en gødningsplanlægning, der viser, hvilke jorder og afgrøder, du planlægger at dyrke i sæsonen. På baggrund heraf laves en beregning af, hvor meget kvælstof du kan fordele på dine marker, din kvælstofkvote. Den opgøres hovedsageligt ud fra de afgrøder, du vil dyrke (mark, areal, afgrøde), de afgrøder du dyrkede sidste år (forfrugt), jordbundstype, efterafgrøder, og kvælstofprognosen. Hvis du har forhøjede udbytter, er udsat for ekstremt vejr eller har MVJ-aftaler, har du mulighed for, og i nogle tilfælde pligt til, at korrigere din kvælstofkvote. Du skal være opmærksom på reglerne omkring normer for græs og brødhvede, der er beskrevet i afsnit 2.5 og 2.6. Reglerne om pligtige efterafgrøder gælder også, selvom du ikke er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, hvis du har over kr. i momspligtig omsætning årligt og har mere end 10 ha matrikuleret areal. Ved følgende MVJ-ordninger, skal du lave en gødningsplanlægning, også selvom du ikke er med i Register for Gødningsregnskab: Aftale om nedsættelse af kvælstoftilførslen Miljøvenlig drift af græs, niveau 1 (maks. 80 kg total N pr. ha) Udlæg af rajgræs eller pleje af græs- og naturarealer, hvis der er givet MVJ-løfte om tildeling af maksimalt 80 kg total N pr. ha, eller Hvis der, efter MVJ-reglerne for 2003 eller senere, er lavet aftale om mulighed for tilførsel af gødning udover den gødning, som græssende dyr efterlader. I disse tilfælde skal du også lave et gødningsregnskab, som du skal opbevare i mindst 5 år. Du skal være opmærksom på, at der kan være særlige regler for beregning af virksomhedens produktion af husdyrgødning ved MVJ-aftaler. De står beskrevet i afsnit 3.2. Din gødningsplanlægning skal være klar inden den 23. april Hvis du tilmelder dig registret senere, skal du lave gødningsplanlægningen snarest efter, at du har modtaget dit tilmeldingsbevis. Du skal ajourføre din gødningsplanlægning i løbet af planperioden, så den svarer til de faktiske forhold. Du kan med fordel lave din gødningsplanlægning sammen med din ansøgning om enkeltbetaling til DFFE. Du kan også lave planlægningen i Skema A, eller i andre skemaer godkendt af Plantedirektoratet. Der er et særligt Skema A til specialafgrøder, der omfatter skov-, planteskole-, drivhus-, og/eller juletræskulturer. Begge skemaer finder du i vejledningen. Indberetning sammen med ansøgning om enkeltbetaling giver følgende fordele: Fødevareministeriet laver din gødningsplanlægning ud fra de indsendte oplysninger Du vil kunne se beregningen af din kvælstofkvote samt procent med pligtige efterafgrøder Oplysninger, som du ellers selv skal overføre til dit gødningsregnskab, bliver fortrykt i dit gødningsregnskab, og du skal blot korrigere for eventuelle ændringer, der er sket i løbet af planperioden Kravet om udfyldelse af Skema A bortfalder. Hvis du ikke søger om enkeltbetaling, kan du alligevel bruge den elektroniske ansøgning om enkeltbetaling til gødningsplanlægning, men oplysningerne bliver ikke gemt af Fødevareministeriet. Du skal derfor selv opbevare dem, og oplysningerne bliver ikke fortrykt i dit gødningsregnskab. 2.1 Hvad skal oplyses ved gødningsplanlægning Nedenfor er en liste over oplysninger der skal med i gødningsplanlægningen. De to efterfølgende afsnit beskriver, hvordan du gør. 1. Mark nr./markblok nr.: Du skal oplyse mark nr. (og markblok nr. ved enkeltbetalingsansøgning) for alle marker. Det er kun dyrkede og udtagne marker, der er omfattet af reglerne om gødningsplanlægning. 2. Areal (ha): Du skal oplyse markens areal i ha med mindst en decimal ved udregninger i forbindelse med gødningsplanlægning. Du skal dog skrive to decimaler, når du søger om enkeltbetaling. 3. Afgrøde: Her oplyser du afgrøden i denne planperiode, det er de samme afgrødekoder som i ansøgning om enkeltbetaling. Du kan finde afgrøderne i Tabel 1 og Tabel 2. Hvis afgrøden ikke er nævnt specifikt i Tabel 1 eller Tabel 2, skal du bruge fællesnormen, f.eks. Andre kornarter, efterårssået, eller for specialafgrøder, f.eks. anden træfrugt. 4. JB-nr. (jordtype): erne er opdelt på jordtyperne grovsand, finsand, sandblandet lerjord, lerjord og vandet sandjord. Du skal vælge den norm, der svarer til markens jordtype. Du skal oplyse jordtypen, JB-nr., ud fra jordtypen i pløjelaget. Jordtype 12 (specielle jordtyper) kan du dele ind under grovsand, sandblandet lerjord eller lerjord, hvis teksturen svarer til disse jordtyper. 5. Vandet sandjord: Du kan benytte normerne for vandet sandjord, hvis du kan dokumentere med en vandingstilladelse, at du har minimum 75 mm vand til rådighed, svarende til 750 m³ pr. ha. Du kan beregne arealet, hvor du kan bruge din vandingstilladelse, ved at dividere den samlede vandmængde i din vandingstilladelse med 750 m³ pr. ha. 6. Forfrugt: Markens forfrugt er hovedafgrøden året før. Hvis du f.eks. har dyrket korn med græsudlæg i foråret 2007, er det kornafgrøden, du skal oplyse som forfrugt for afgrøden i Nogle forfrugter

8 6 Gødningsplanlægning samler mere kvælstof op end andre, og frigiver det til gavn for de afgrøder, der følger efter. Forfrugtsværdien er følgende med til at dække behovet for kvælstof for den efterfølgende afgrøde. Derfor skal du trække værdien af forfrugten fra kvælstofnormen til afgrøden. Du finder forfrugtsværdien af afgrøden fra sidste år i Tabel 1 og 2. Hvis der for afgrøden i den nye sæson står Nej i Tabel 1 i kolonne 4 Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm, skal du skrive forfrugtsværdien som nul. 7. : Ud for hver afgrøde i Tabel 1 og 2, står der, hvilken kvælstofnorm afgrøden har på forskellige jordtyper. 8. Efterafgrøde: I forbindelse med din gødningsplanlægning skal du oplyse, om du skal etablere 6 eller 10 pct. pligtige efterafgrøder af din virksomheds efterafgrødegrundareal (se afsnit 3.7). Du skal ligeledes oplyse, hvor du etablerer eller udlægger efterafgrøder i efteråret Hvis du bruger Skema A, skal du oplyse summen af arealer med pligtige efterafgrøder. Kvælstofprognosen Du skal korrigere for den årlige kvælstofprognose, som Plantedirektoratet offentliggør omkring 1. april Korrektionen skal du kun foretage for arealer med korn og forårssåede afgrøder, herunder grønsager og krydderurter, og afgrøder, der har en højere kvælstofkvote end 0 kg N pr. ha efter fradrag for forfrugtsværdi. I din gødningsplanlægning oplyser du for hver jordtype størrelsen af arealet. For hver jordtype ganger du antal ha med kvælstofprognosen i kg N pr. ha. Kvælstofprognosen kan være positiv, negativ eller neutral. Hvis den er negativ, oplyser du dette med et minustegn. Resultaterne lægges sammen, så du kan se, hvor meget du skal lægge til eller trække fra for at få din endelige kvælstofkvote. Når du benytter ansøgning om enkeltbetaling til gødningsplanlægningen sker korrektionen for prognosen automatisk, eller du kan bruge bagsiden af Skema A. 2.2 Gødningsplanlægning sammen med ansøgning om enkeltbetaling Eksempel 1: Sådan ser skemaerne i ansøgning om enkeltbetaling ud for Du vil kunne finde det opdaterede skema for 2008 på Areal Afgrøder og navn, Tabel 1 og 2 Mark nr. Fradrag i kvælstof for værdi af forfrugt, Tabel 1 og 2 Afgrødens kvælstofnorm, Tabel 1 og 2 Korrektioner til kvælstofnormen, f.eks. MVJ Efterafgrøde/udlæg afgrødekode, Tabel 1 og antal ha Afgrødekode for forfrugt, Tabel 1 og 2 JB nr. og vanding Efterafgrødens kvælstofnorm (ikke pligtige), Tabel 1 og 2 Markens kvælstofkvote: Antal ha x (kvælstofnorm - forfrugtsværdi +/- korrektioner) Markens fosfor behov Antal ha med pligtige efterafgrøder, hvilken procentdel der er anvendt og om undtagelsen om 2,3 DE/ha anvendes Når du søger om enkeltbetaling, kan du med fordel indberette oplysninger, der også benyttes i din gødningsplanlægning. Her udfylder du oplysninger om mark nr., areal og afgrøder. Du kan finde forklaringer på begreber i afsnit 2.1 ovenfor.

9 Gødningsplanlægning 7 For at kunne beregne kvælstofkvoten og gøre din gødningsplanlægning færdig, skal du tilføje ekstra oplysninger til din ansøgning om enkeltbetaling på side 5. Her skal du skrive JB-nr. (jordtype), eventuel vandingstilladelse (i feltet Vanding ), forfrugt, efterafgrøder og flere hold afgrøder pr. vækstsæson. Når du benytter ansøgningen om enkeltbetaling til gødningsplanlægningen sker korrektionen for kvælstofprognosen automatisk, efter prognosen er offentliggjort. 2.3 Gødningsplanlægning i Skema A og Skema A (specialafgrøder) Du finder Skema A i denne vejledning. Du skal udfylde alle felter. En nærmere forklaring af de oplysninger du skal give, kan du finde i afsnit 2.1 ovenfor. Hvis du har en vandingstilladelse, skal du tilføje et V i kolonne 3, JB-nr. Har du specialafgrøder (skov-, planteskole-, drivhus-, og/eller juletræskulturer), skal du bruge Skema A (specialafgrøder). Kvælstofkvote og planlagt forbrug Din kvælstofkvote beregnes på bagsiden af Skema A: Du lægger markernes kvælstofkvoter sammen i kolonne 10, og overfører summen til første række i skemaet på bagsiden (felt l) Herefter trækker du forfrugten af efterafgrøder i efteråret 2007 fra (felt m) Du korrigerer herefter for kvælstofprognosen ved at lægge kvælstof til eller trække fra. Hvis du vil beregne dit planlagte forbrug af kvælstof, kan du bruge gødningsregnskabsskemaet (Skema B). Fosfor og kalium Du kan oplyse behovet for fosfor i gødningsplanlægningen. Du kan finde de retningsgivende normer ved standardudbytte for JB og middel fosfortal (Pt. 2-4) i Tabel 1. Hvis du ønsker at planlægge kaliumbehovet, kan du finde retningsgivende normer ved standardudbytte for JB og middel kalital (Kt. 8-11) i Tabel 1. Specialafgrøder (skov-, planteskole-, drivhus-, og/eller juletræskulturer) Hvis du har specialafgrøder, skal du lave din gødningsplanlægning i Skema A (specialafgrøder), eller i andre skemaer godkendt af Plantedirektoratet. Du kan bruge skemaet, hvis du kun dyrker afgrøderne i Tabel 2, og ikke i denne planperiode bruger husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning. Forskellen mellem gødningsplanlægning for disse typer afgrøder i forhold til at bruge det almindelige Skema A, er, at du finder din kvælstofnorm i Tabel 2, og at du skal oplyse, om du dyrker afgrøder i et åbent eller et lukket system. Du beregner markens kvælstofnorm pr. ha ved at trække forfrugtsværdien fra grundnormen og indregne eventuelle korrektioner. Til sidst udregner du markens kvælstofkvote ved at gange markens areal med afgrødens kvælstofnorm; kolonne 2 x 9. Den samlede kvote får du ved at lægge tallene i kolonne 10 sammen. og -kvote Hvis du har omsået beregner du kvoten ud fra den afgrøde, du senest har sået. For lukkede systemer er normen den brugte mængde kvælstof. Ved udfyldelsen af gødningsplanen skal du sætte kvælstofkvoten til det forventede forbrug pr. ha. Hvis du dyrker kulturer, der ikke har kvælstofnorm, kan du få tilladelse til at bruge en højere kvælstofnorm. Du skal lave en skriftlig ansøgning, hvor du dokumenterer, at du ud fra god dyrkningspraksis har behov for en højere kvælstofkvote end den, der står i samlegruppen. Du skal ajourføre din gødningsplanlægning. 2.4 Korrektioner af kvælstofnormer Hvis du har forhøjede udbytter, er udsat for ekstremt vejr eller har MVJ-aftaler, har du mulighed for, og i nogle tilfælde pligt til, at korrigere din kvælstofkvote. I gødningsplanlægningen skal du markere dette i kolonnen N- korrektion i enkeltbetalingsansøgningen, eller i kolonnen Evt. N-korrektion, i Skema A. Du skal også skrive andre begrænsninger i dit kvælstofforbrug i denne kolonne, f.eks. begrænsninger i forbindelse med indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse. MVJ-aftaler og andre aftaler om mindre kvælstofforbrug Hvis du har lavet en aftale med en offentlig myndighed om, at du skal give mindre kvælstof på nogle arealer, er det denne mindre mængde, der er din kvælstofkvote på disse arealer. Der findes forskellige aftaler for forskellige år. Nedenfor gennemgås, hvordan du behandler en aftale i forbindelse med gødningsplanlægningen. For hovedparten af MVJ-aftalerne indgået i perioden , er MVJ-normen lig med den mængde udnyttet kvælstof, som dyrene efterlader på arealet. Du beregner Plantedirektoratets kvælstofnorm ud fra arealets græsningstryk (opgivet i antal græssende dyreenheder). Du kan bruge hjælpeskemaet til at udregne græsningstryk. MVJ-aftaler om pleje af græs- og naturarealer Dette henviser til aftaler indgået i 2002 og tidligere, der kan have en kvote for den totale mængde kvælstof, du må tilføre et areal. Se eksemplet nedenfor.

10 8 Gødningsplanlægning Bemærk at aftalen lyder på total kg N, hvilket betyder, at der, hvis der udbringes organisk gødning, ikke kan indregnes en udnyttelsesprocent. Eksempel 2: Korrektion ved MVJ-aftale om pleje af græs med afgræsning MVJ-aftalen lyder på tildeling af maks. 50 kg total N/ha. Afgrødekoden er 253 og JB-nr. 3, som har N- normen 68. Korrektion i kg N: = 18. I korrektionskolonnen anføres -18, som så fratrækkes afgrødens norm. Den husdyrgødning der afsættes på marken ved græsning, kan fratrækkes i bedriftens normproduktion. MVJ-aftaler om Miljøvenlig drift af græs- og naturarealer Der kan være tale om 3 typer MVJ-aftaler: 1. Aftale med udtagningsforpligtelse. Her skal der anvendes afgrødekode 315 eller 319 for arealet, og det er så ikke nødvendigt at korrigere i kvælstofnormen. 2. Aftale om 0, men afsætning fra dyr på arealet er tilladt, for aftaler indgået i Her beregnes kvoten for marken som indholdet af kvælstof i den afsatte husdyrgødning. Afgrødens kvælstofnorm fastsættes som: en pr. ha for marken (grundnormen = 0) + den mængde kvælstof, husdyrene afsætter på marken pr. ha (= Evt. N-korrektion i Skema A eller enkeltbetalingsansøgningen). Opgørelsen af afsætningen fra husdyr på marken skriver du i kolonnen Evt. N-korrektion. Hvis der afgræsses med mindre end 0,2 DE/ha, kan den husdyrgødning, der afsættes på marken ved græsning fratrækkes i bedriftens normproduktion. Her skal du ikke beregne en kvote. Dette gælder også, hvis dyrene tilhører en anden virksomhed. I så fald skal du kunne dokumentere dette med en gødningskvittering (Skema B1), hvor husdyrholder sætter kryds ved Afsat til MVJ areal. 3. Aftale om nedsættelse af kvælstofkvoten med en procentsats efter at kvælstofprognosen er indregnet. Her finder du korrektionen ved at gange den fastsatte reduktion (i pct.) med afgrødens kvælstofnorm efter korrektion for kvælstofprognosen og forfrugtsværdi. Er afgrødens kvælstofnorm f.eks. 250 efter korrektion, og du har en aftale om 30 pct. reduktion, vil din reduktion være 30 pct. x 250 = 75. Tallet skrives ind i gødningsplanlægningen under Evt. N-korrektion. MVJ-aftaler om nedsættelse af kvælstoftilførslen til 60 pct. af kvoten Der kan være tale om forskellige typer aftaler om nedsættelse af tilførsel af kvælstof og indregning af kvælstofprognosen. I det følgende ser du eksempler på, hvordan du udregner din korrektion i tre forskellige aftaler. Eksempel 3: Korrektion ved MVJ-tilsagn med 60 pct. af kvote Baggrundsinformation om bedriften: Afgrøde: Vårbyg JB-nr.: 5, Område B : 121 Kvælstofprognosen: +5 (prognose for 2007 anvendt) Kvælstofkorrektionen er 40 %, da tilførslen skal nedsættes til 60 %. Nedsættelse i kg kvælstof er derfor 0,4 x kvælstofnormen for markens afgrøder, det vil sige 0,4 x 121 = 48,4 kg N. I kolonnen Evt. N-korrektion skriver du -48,4, og beregner herefter den aktuelle markkvote. Korrektion for kvælstofprognosen (for marker der skal korrigeres, dvs. korn og forårssåede afgrøder og med kvote > 0 kg N): Din aftale siger, at du skal indregne nedsættelsen af dine markers kvælstofkvote før korrektion for kvælstofprognosen (typisk for aftaler før 2004). Her indsætter du de +5 i feltet hvor konsekvenserne af prognosen beregnes. Din aftale siger, at du skal indregne nedsættelsen af dine markers kvælstofkvote efter korrektion for kvælstofprognosen. Her beregner du kvælstofprognosen som: 60 pct. x kvælstofprognosen (0,6 x 5 = 3). Du skal derfor skrive 3 som korrektion for kvælstofprognosen for det antal ha, du har en aftale for. Din aftale siger, at dine marker ikke skal korrigeres for kvælstofprognosen. Her skriver du 0 for det antal ha, du har en aftale for under korrektion for kvælstofprognosen. Miljøbetinget tilskud Der er forskellige ordninger for miljøbetinget tilskud til landbrugsarealer, der påvirker, hvor meget kvælstof du kan give dine marker. F.eks. kan en aftale sige, at der højest må tilføres 140 kg totalkvælstof i gennemsnit pr. ha for hele bedriftens harmoniareal. De 140 er total N, og kvælstofkvoten er gjort op i udnyttet kvælstof, altså total kvælstof gange udnyttelseskrav. For din kvælstofkvote betyder det: Hvis den beregnede kvælstofkvote overstiger de 140 kg totalkvælstof pr. ha harmoniareal, skal du se bort fra den beregnede kvælstofkvote og udelukkende bruge de 140 kg totalkvælstof pr. ha. Hvis den beregnede kvælstofkvote derimod er mindre end 140 kg totalkvælstof pr. ha harmoniareal, må du kun bruge gødning svarende til kvælstofkvoten. Hvis ordningen betyder, at kvælstofkvoten højest må være 75 pct. af kvælstofkvoten for det inkluderede areal, vil din reduktion være 25 pct. Du skal derfor gange afgrødens kvælstofnorm (korrigeret for kvælstofprognosen og evt. forfrugtsværdi) med reduktionen på 25 pct. Reduktionen skrives i kolonnen Evt. N-korrektion, og bruges når markens kvælstofkvote skal udregnes.

11 Gødningsplanlægning 9 Kvælstofkontrakter Hvis du har en kvælstofkontrakt, skal du nedsætte bedriftens kvælstofkvote (efter korrektion for kvælstofprognosen) med den aftalte procentsats. Økologiske producenter For økologiske marker og marker, der er under omlægning, er det de økologiske regler, der gælder. Du må højest tilføre 140 kg totalkvælstof i gennemsnit pr. ha, også selvom den beregnede kvote er større. Hvis kvælstofkvoten derimod er mindre end 140 kg totalkvælstof pr. ha harmoniareal, må du kun bruge gødning svarende til den mindre kvælstofkvote. De 140 er total N, og kvælstofkvoten er gjort op i udnyttet kvælstof, altså total kvælstof gange udnyttelseskrav. Hvis du ikke udnytter din kvælstofkvote på disse marker, må du ikke bruge denne kvælstof på eventuelle ikke-økologiske marker. Du skal beregne bedriftens samlede kvælstofkvote på side 5 i enkeltbetalingsansøgningen uden at tage hensyn til, at du er økolog. Forventet højere udbytte Du kan få en højere kvælstofnorm til en afgrøde, hvis du kan dokumentere, at du tidligere har høstet et forhøjet udbytte for afgrøden. Det vil sige, at dit høstudbytte de sidste fem år i gennemsnit ligger højere end standardnormen i Tabel 1. Det forhøjede udbytte beregner du som et gennemsnit af de sidste fem planperioders høstudbytte af afgrøden. Dokumentation Hvis du kan dokumentere, at du har dyrket afgrøden i alle fem planperioder, kan du udelade det højeste og det laveste høstudbytte ved beregningen. Hvis du mangler dokumentation for ét år, skal du regne det manglende års udbytte som det laveste, og samtidig udelade det år med det højeste udbytte. Hvis du ikke har dyrket afgrøden i alle årene, kan du udelade de pågældende år i beregningen. I din beregning kan du ikke medtage salg til andre tilmeldte jordbrugsvirksomheder og afgrøder, der er brugt til opfodring af din egen besætning. Det forventede udbytte skal du have fastlagt senest 23. april Det betyder, at du kan komme til at mangle dokumentation for udbyttet i planperioden 2006/07, hvis du først afsætter det på et senere tidspunkt. Udbyttet skal du derfor udelade af beregningen sammen med det højeste udbytte i de fire foregående planperioder. Dokumentationen skal være: Faktura på salg af hele afgrøden (opgjort i renvarevægt), og Gødningsplaner, med afgrødens areal. Hvis du bruger reglerne om forventet højere udbytte for en afgrøde, skal du udfylde Skema A1. I enkeltbetalingsansøgningen noterer du dette, hvor du indberetter korrektioner til kvælstofnormen for en mark, i Skema A, afkrydses Ja i feltet Forhøjet kvælstofnorm på grund af forventede højere udbytter. Din korrigerede kvælstofnorm For at få din korrigerede kvælstofnorm, skal du finde korrektionsfaktoren for din afgrøde. Den står i Tabel 1, kolonne 15. Korrektionsfaktoren viser, hvor meget mere kvælstof pr. ha, du må tilføre afgrøden pr. hkg. dit forhøjede udbytte ligger over standardudbyttet pr. ha. Den korrigerede norm skal du overføre til din gødningsplanlægning. Eksempel 4: Korrektion ved forventet højere udbytte - havre på mark med JB nr. 5 År 2002/ / / / /07 Udbytte Hkg/ha Jordbruger vælger at udelade det højeste og det laveste udbytte af beregningen. Det vil sige, at kun 3 planperioder medregnes. Normer og korrektionsfaktorer findes i Tabel 1, ved afgrødekode 3, for havre. Gennemsnit = ( )hkg/ha /3 = 65,7 hkg/ha = 55 hkg/ha Forskel = 65,7 hkg/ha 55 hkg/ha = 10,7 hkg/ha Korrektionsfaktor = 1,5 kg N pr. hkg Ekstra kvælstof = 10,7 hkg/ha x 1,5 kg N pr. hkg = 16,05 = 90 Forhøjet norm = ,1 = 106,1 Forpagtning/køb og nystartet Som forpagter eller nystartet, kan du korrigere for forhøjet udbytte for én eller flere afgrøder, hvis den tidligere ejer har dyrket afgrøden, og du har dennes dokumentation. Har du dokumentation for et højere udbytte i f.eks. vinterhvede fra tidligere år og forpagter et areal, hvor du sår vinterhvede, gælder reglerne for forhøjet udbytte også for dine forpagtede arealer. Miljøgodkendelser Hvis du har lavet en aftale om en reduktion af kvælstofnormen i forbindelse med, at du har fået en miljøgodkendelse til dit husdyrbrug fra kommunen (dette inkluderer også VVM godkendelser m.v.), skal du medtage denne reduktion i din gødningsplanlægning i kolonnen om kvælstofkorrektion (kolonne 8). Hvis du f.eks. har fået en reduceret kvælstofkvote for nogle marker eller for hele bedriften, bruger du denne som kvælstofkvote, eller hvis du har fået en procentvis reduktion, ganger du det antal procent kvælstoftilførslen skal reduceres, med markens kvælstofnorm, og skriver tallet i kolonen Evt. N-korrektion. Ekstreme vejrtilfælde Hvis du mister kvælstof, du har udbragt på en mark eller på dele af en mark på grund af ekstreme vejrtilfælde, kan din kvælstofkvote forhøjes. Du skal have en erklæring fra en planteavlskonsulent, der er ansat i en landøkonomisk forening, eller fra en konsulent, der er godkendt til dette af os. Erklæringen skal skrives på en

12 10 Gødningsplanlægning blanket, der er godkendt af os, og skal sendes til Plantedirektoratet, Sektor for Miljø. På baggrund af en besigtigelse af marken skal erklæringen indeholde en begrundelse for, hvorfor markerne afviger fra det normale. Du kan finde en kladde til konsulenterklæringen på hjemmesiden, sammen med en vejledning. Du må først tilføre yderligere kvælstof, når vi skriftligt har godkendt erklæringen. Vi behandler normalt erklæringer inden for 7 arbejdsdage. 2.5 er for græs For at beregne kvælstofnormen for græs skal du beregne udnyttelsen af græsset, det vil sige, om det afgræsses og/eller der tages slæt. Når du bruger kvælstofnormen for græs skal du overholde et krav om et antal græssende dyr pr. ha opgjort i dyreenheder, dit græsningstryk (se Tabel 1, Oversigtstabellen). Du skal kunne dokumentere, at kravet bliver overholdt. Du kan beregne græsningstrykket ved hjælp af hjælpeskemaet. Her kan du også beregne forholdet mellem kravet til antal dyreenheder og antal slæt. Svin, fjerkræ, og mink, samt dyr, der ikke kommer på græs, kan ikke tages med i beregningen af græsningstrykket. Hvis dyr, der tilhører en anden virksomhed, afgræsser dine marker, skal du kunne dokumentere dette med en gødningskvittering (Skema B1), hvor antal dyreenheder fremgår. Antal dyreenheder fra et Skema B1 skal ganges med 2, da det antages, at græsningsperioden er 6 måneder. Hvis du ikke selv opfodrer slætgræs, skal du kunne dokumentere, at det er afsat til en anden virksomhed til opfodring. Udlæg og efterslæt Du skal være opmærksom på, at udlæg og efterslæt også skal med i beregningen af græsningsarealet, og dermed græsningstrykket pr. ha. Hvis du tager slæt på udlæg og efterafgrøder, skal du beregne det korrigerede græsningsareal ud fra afgrødekategorien. Kravet til antallet af slæt står i Oversigtstabellen. Du skal kunne dokumentere et græsningstryk, der svarer til det minimum antal græssende DE/ha som står i Oversigtstabellen. Der er flere kategorier af græs i omdrift (f.eks. afgrødekode 260, 263 og 268). Udover krav til græsningstryk er afgrødekoderne opdelt efter normudbytte. Hvis du ikke kan dokumentere denne udnyttelse, skal du benytte normen for Græs og Kløvergræs uden norm (264). Hvis græsset ikke udnyttes, kan du ikke give afgrøden en kvælstofnorm. Permanent græs Du skal benytte normerne for permanent græs, hvis der har været græs på marken i mindst 5 år. Der er flere kategorier af permanent græs f.eks. Permanent græs, med normalt udbytte som ikke bliver omlagt (252) og, Permanent græs uden kløver, som bliver omlagt mindst hvert 5. år (257). Dette har betydning, når du søger om enkeltbetaling. Afgrødekoderne er samtidigt opdelt efter krav til græsningstryk og normudbytte. På særligt produktive permanente græsarealer kan normen for afgrødekode 255, Permanent græs, under 50 pct. kløver omlagt mindst hvert 5. år undtagelsesvis anvendes, hvis du kan dokumentere et græsningsniveau, der svarer til kravet for græs i omdrift, og dokumentere, at udbyttet overstiger 4000 FE pr. ha. Dokumentationen skal være en foderplan med en opgørelse af det samlede producerede antal FE på virksomheden samt foderbehovet. Produktionen af FE skal du opgøre ud fra udbyttenormerne for alle de dyrkede grovfoderafgrøder. Foderbehovet beregner du ud fra et maksimalt foderforbrug af græsafgrøder på 2500 FE pr. dyreenhed. Græs i omdrift Din mark er i omdrift, hvis den har været omlagt til en anden afgrøde inden for en 5 års periode. Du skal her bruge normerne for græs i omdrift, afhængig af kløverprocent i græsset, i Tabel 1.

13 Gødningsplanlægning 11 Eksempel 5: Beregning af græsningstryk (hjælpeskema) Afgrødekategori Kolonne: Permanent græs med nomalt udbytteniveau (252) Permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5.år (257) Græsareal i alt Ha Korrektionsfaktor ved slæt Areal m. slæt Ha Antal slæt i gns. på slætareal Andel pr. slæt af samlet udbytte 4 0,50 0,33 Beregnet slætareal (Beregnes kol. 2x3x4) ,4 Korrigeret areal (Beregnes kol. 1-5) ,6 Minimum antal græssende dyreenheder pr. ha 7 0,9 2,1 Minimum antal dyreenheder i alt (Beregnes kol. 6 7) 8 24,3 Jordbruget har 40 ha permanent græs med normalt udbytteniveau, hvor der tages ét slæt, og 90 ha permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5. år, hvor der tages to slæt. Skemaet udfyldes som vist ovenfor. Krav til minimum antal græssende dyreenheder i alt = 24,3 + 64,3 = 88,6 DE 64,3 Dyreholdet omfatter 32 ammekøer (over 600 kg) og 20 kvier og stude (tung race). Ammekøerne er på virksomheden hele året, mens de 20 kvier og stude blev solgt efter et halvt år i planperioden, da de var 6 mdr. Dvs. der var 10 årsdyr kvier og stude. Antal dyreenheder (DE) = (32/1,4 DE) + (10/4,9 DE) = 24,9 DE Det vil sige, at jordbruger kan benytte kvælstofnormerne for permanent græs med normalt udbytteniveau (252), og permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5. år (257) 2.6 Brødhvede For at benytte normen til brødhvede skal du sende en ansøgning til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion. Landscentret kan give tilladelse til brug af normen til brødhvede på indtil ha på landsplan. Betingelser Før du kan benytte normen til brødhvede, skal du have: Et løfte om brug af norm til brødhvede fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret En kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om levering af hvede til brødfremstilling for planperioden 2007/08 (høst 2008). I kontrakten skal der være oplysninger om: Dit navn, adresse og CVR-nummer Navn, adresse og CVR-nummer på grovvare- eller møllervirksomheden, der aftager brødhveden, Størrelsen af kontraktarealet (ha), hvedesort og den mængde kontrakten omfatter Den planperiode, kontrakten omfatter og daterede underskrifter. Dokumentation Du skal have dokumentation for, at du i høsten 2006 eller 2007 har dyrket en vinterhvedesort, hvor du kunne bruge normen til brødhvede. Hveden skal du have leveret til en grovvare- eller en møllervirksomhed til brug for fremstilling af brød. Udover hvedesorten skal du oplyse om den leverede mængde, indholdet af protein, faldtallet og hektolitervægten. Dokumentationen skal være en faktura, en kvittering eller lignende. Du skal gemme dokumentationen og kontrakten på din virksomhed i 5 år. Oversigt 1: Godkendte vinterhvedesorter til brødhvede Boomer, Cardos, Complet, Ellvis, Grommit, Hereward, Heroldo, Opus, Paroli, Skagen, Terra, Tommi, Torrild, Tuareg og Ure. Kravene til brødhvedens kvalitet er mindst: Faldtal 275 Hektolitervægt 77 kg Proteinindhold 11,5 pct. Ansøgning Når du søger om norm til brødhvede, skal du bruge vores skema (Ansøgning om brug af brødhvedenormen 2007/08), som du finder bagerst i vejledningen. Du kan enten sende det på fax nr eller i en kuvert mærket Brødhvede til Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Planteproduktion, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N. Du kan også få skemaet på www. landscentret.dk/broedhvede eller på fra 1. august Du skal ikke sende dokumentation ind sammen med ansøgningen, og du skal ikke sende din ansøgning både via fax og brev. Ansøgningsskemaet kan du ikke sende elektronisk via mail eller lignende. Du kan sende en ansøgning til modtagelse den 21. august 2007 og frem til den 23. april Ansøgningsskemaer, som modtages inden 21. august 2007, ligestilles med skemaer, som modtages denne dato. Ansøgninger, som Landscentret modtager efter kl , regnes for modtaget den næste hverdag.

14 12 Gødningsplanlægning Dette gælder også ansøgninger indsendt pr. fax. Hvis din ansøgning modtages på eller efter den dag, hvor arealgrænsen på ha overskrides, vil du ikke kunne bruge normen for brødhvede. Hvis der allerede den 21. august 2007 er modtaget ansøgninger, hvor der samlet er ansøgt for over ha, og hvis du opfylder betingelserne, vil tilladelsen gælde for et mindre areal. Normen til brødhvede fordeles efter en beregning, hvor de ha divideres med det samlede ansøgte areal, som opfylder betingelserne. Det er en god idé at kunne dokumentere afsendelse af ansøgning f.eks. ved en afleveringsattest eller fax kvittering. Du kan høre nærmere hos Landscentret (tlf ), dit lokale planteavlskontor eller Plantedirektoratet. Hvis du ikke udnytter løftet eller overdrager arealer med brødhvedenorm Hvis du ikke fuldt ud eller kun delvist udnytter dit løfte om brødhvedenorm, skal bedriftens kvælstofkvote reduceres tilsvarende, og du skal ajourføre din gødningsplanlægning. Du kan ikke overdrage et løfte, hvis du ikke selv benytter det. Hvis du overdrager arealer, hvor der er givet løfte om norm til brødhvede, kan modtageren af arealet overtage løftet, hvis du giver den nødvendige dokumentation videre, og modtageren er indforstået med at overtage kontrakten. Nyetablerede jordbrugere Hvis du som ny ejer eller bruger har overtaget arealer, hvor der tidligere har været dyrket brødhvede, kan du bruge dokumentationen for brødhvede fra den tidligere bruger af jorden.

15 Gødningsregnskab Gødningsregnskab Når planperioden 2007/08 er slut, skal du lave en opgørelse over, hvor meget kvælstof du har brugt på din bedrift i forhold til din kvælstofkvote, og om du har overholdt reglerne om harmoni og plantedække. Alle informationerne opgøres i gødningsregnskabet. Plantedirektoratet indkalder dit regnskab i sidste kvartal af Gødningsregnskabet skal indberettes i marts Den endelige dato fastlægges i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i Du kan indberette gødningsregnskabet elektronisk i Gødnings- og Husdyrindberetningen (GHI) eller på papir. På indkaldelsen kan du se dit CVR-nummer og en adgangskode, som skal bruges til at indberette elektronisk på hjemmesiden (billede til højre). Der er fordele ved at indberette elektronisk: Der er indlagt regneværktøjer, der hjælper dig med at beregne gødningsproduktion etc. F.eks. er korrektionsformlerne for husdyrgødning og DE indlagt Oplysninger, du indtaster i husdyrindberetningen, overføres, så de kan bruges i gødningsregnskabet med det samme Du kan uploade dit gødningsregnskab fra Bedriftsløsning eller Næsgaard Mark. Skema B i denne vejledning kan bruges til skriftlig indberetning af gødningsregnskabet. Du kan også bruge andre godkendte skemaer, f.eks. skemaer fra Bedriftsløsning eller Næsgaard Mark. I det følgende afsnit gennemgås gødningsregnskabet punkt for punkt i den rækkefølge, som de står i Skema B. Ophørsboksen i øverste højre hjørne skal du kun bruge, hvis du vil afmelde dig fra registret (se afsnit 4). De oplysninger, vi har om din virksomhed, vil være fortrykt i gødningsregnskabet. Du skal blot tjekke, at de er korrekte. Fortrykte oplysninger kan være: Kvælstofkvoten (fra din gødningsplanlægning i ansøgning om enkeltbetaling) Areal (fra din gødningsplanlægning i ansøgning om enkeltbetaling) Køb og videreslag af handelsgødning, urea, og anden organisk gødning (fra leverandør) Startlager af forskellige gødningstyper (fra slutlager i sidste planperiode 2006/07) Biomasse leveret fra biogasanlæg (fra leverandør) Efterafgrødegrundareal (fra din gødningsplanlægning i ansøgning om enkeltbetaling), samt eventuelt overskud fra sidste år. Oversigt 2: Afhængigt af hvilken type brug du har, skal du opgøre forskellige tal i gødningsregnskabet Husdyrbrug Planteavler Planteavler Punkt (der modtager (der ikke modtager husdyrgødning) husdyrgødning) Forhold mellem kvælstofkvote og forbrug Areal Forbrug* af handelsgødning, urea og anden organisk gødning Efterafgrøder Forbrug* af husdyrgødning/forarbejdet husdyrgødning Harmoni Produktion af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning X X X 9 X X X 1 X X X 5,6,7,8 X X X 10 X X 2,3,4 X X 11 X 2,3 *Forbrug opgøres på baggrund af dit lager, samt modtaget og afsat gødning. 3.1 Areal (Punkt 1) Du skal overføre din virksomheds samlede dyrkede og udtagne areal fra din gødningsplanlægning. Harmoniareal Hvis bedriften har husdyr eller modtager husdyrgødning, skal du også oplyse dit harmoniareal. Dit harmoniareal består af arealer, herunder tilforpagtede arealer, hvor du har afgrøder, der har en kvælstofnorm eller et vejledende behov for fosfor og/eller kalium, jf. Tabel 1 og 2. Du kan kun medregne arealer, som du kan og må udbringe husdyrgødning på. Du kan ikke medtage bortforpagtede arealer. Følgende arealer kan ikke medregnes til harmoniarealet: Arealer, der ikke har en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge Tabel 1 og 2

16 14 Gødningsregnskab Skovarealer. Dog kan arealer med pyntegrønt og juletræer samt arealer med nyplantning af skov på tidligere skovarealer, hvor beplantningen er under 3 meter høj, medregnes til harmoniarealet Arealer, hvor husdyrgødning normalt ikke kan eller må bringes ud, f.eks. skrænter, bakkede arealer, mose- og hedearealer, våde enge og lignende, eller hvor det er aftalt, at der ikke må udbringes husdyrgødning Flerårigt eller 1-årigt braklagte arealer, medmindre de anvendes til dyrkning af non-food afgrøder, som har et gødskningsbehov, jf. Tabel 1 og 2. Hvis dine harmoniarealer ligger i stor afstand fra det/ de opbevaringsanlæg, som du udbringer husdyrgødning fra, kan vi kræve dokumentation for, at arealerne reelt indgår i fordelingen af husdyrgødning. Overdragelse af arealer i en planperiode De harmoniarealer, du overdrager, medtages fuldt ud i harmoniarealet hos den, der overtager arealerne. Husdyrgødning, der er udbragt på arealet i samme planperiode og overtagne lagre, medtages også hos denne. 3.2 Husdyrgødning (Punkt 2), Forarbejdet husdyrgødning (Punkt 3) og Andel af kvælstof der skal indgå i gødningsregnskabet (Punkt 4) Husdyrgødningsproduktion Det første du skal beregne er din normproduktion (husdyrgødningsproduktion) og dit forbrug af husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning. Du kan bruge regnefaciliteten på eller du kan regne normproduktionen ud i Skema A2. Du beregner dit forbrug af husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, ved at lægge din produktion af gødning sammen med startlager, samt den mængde gødning, du har modtaget. Fra dette trækker du den mængde gødning du har afsat, samt slutlager. Slutresultatet er dit forbrug. For at få det endelige forbrug skal du indregne en udnyttelsesprocent af gødningen. I den elektroniske indberetning vil der i opsummeringen i husdyrindberetningen stå en fordeling af gødningen på gødningstyper (fast gødning, dybstrøelse m.v.). Dette defineres ud fra staldsystemet. Normproduktionen i kg N vil automatisk blive udfyldt i gødningsregnskabet, mens du selv skal udfylde, hvor meget du har forbrugt fordelt på gødningstyper. Husdyrgødning Din produktion af husdyrgødning afhænger hovedsageligt af, hvilke dyr din bedrift har (dyretype), hvor mange dyr (antal årsdyr eller producerede dyr), og det staldsystem, der anvendes. Årsdyr eller producerede dyr Begrebet årsdyr gælder for nogle kategorier af husdyr. For dyretyper, der tælles i årsdyr, skal du opgøre antallet i besætningen, som et gennemsnit over året ud fra løbende besætningsoptegnelser. Bidraget af kvælstof fra et årsdyr er beregnet ud fra 365 foderdage. Eksempelvis svarer bidraget af kvælstof fra 2 stk. kalve, som du har i ½ år fra fødsel til 6 måneders alderen, til bidraget fra ét årsdyr. For dyretyper, der tælles i producerede dyr, skal du gøre antallet af dyr op ud fra slagteriafregninger eller lignende salgs- eller leveringsbilag. I begge tilfælde skal du kunne dokumentere din besætningsstørrelse. Ved beregning af antal smågrise skal du være opmærksom på, at normtallene er baseret på leverede smågrise. Du kan dog bruge producerede smågrise fra en smågriserapport til beregningen. På samme måde skal du for slagtesvin være opmærksom på, at normtallene er baseret på producerede svin. Hvis du baserer opgørelsen på leverede slagtesvin, skal du beregne de producerede slagtesvin som leverede slagtesvin gange 1,01. Ved afvigende vægt skal du bruge korrektionsformlerne i Tabel 5. Du skal korrigere din husdyrgødningsproduktion, hvis husdyrene afviger fra standardværdierne i Tabel 5a, f.eks. hvis et slagtesvin vejer mere end de 105 kg (levende vægt) ved slagtning, der er angivet som afgangsvægt for slagtesvin i Tabel 5a. Se afsnittet om korrektioner nedenfor. Hjælpeskema til beregning af produktion af husdyrgødning i planperioden, Skema A2 I Skema A2 i denne vejledning, kan du få hjælp til at beregne produktion af husdyrgødning i planperioden. Du skal skrive besætningsnummer og indføre oplysninger om dyretype, staldtype, antal årsdyr/producerede dyr, gødningstype og mængde kvælstof. Værdierne kan du finde i Tabel 4. I kolonne 7 skriver du eventuelle korrektioner fra type 1 eller type 2 eller MVJ. Du kan udregne den mængde kvælstof hver dyretype producerer ved at gange antal årsdyr/producerede dyr med kg kvælstof pr. årsdyr/producerede dyr samt en eventuel korrektionsfaktor.

17 Gødningsregnskab 15 Eksempel 6, punkt 2: Samlet forbrug af kvælstof i husdyrgødning Startlager pr. 1. august kg N 310 Normproduktion i perioden 1. august 2007 til 31. juli kg N 303 Modtaget husdyrgødning i perioden 1. august 2007 til 31. juli kg N 304 Afsat husdyrgødning samt kg N afsat til biogasanlæg eller forarbejdningsanlæg i perioden 1. august 2007 til 31. juli kg N 305 Husdyrgødning afsat til afbrænding i miljøgodkendt forbrændingsanlæg kg N 321 Husdyrgødning afsat til udlandet ifølge regler - 0 kg N 320 Husdyrgødning afsat til MVJ 0N arealer via græssende dyr kg N 319 Lagerstatus pr. 31. juli kg N 307 Forbrug fra 1. august 2008 til 30. september 2008 (til afgrøder, der blev høstet eller afgræsset før 31. december 2008) kg N 306 Slutlager pr. 31. juli 2008 (Beregnes som felt ) = 920 kg N kg N 309 Samlet forbrug af husdyrgødning i kg N i planperioden 2007/08 (Beregnes som felt ) = 9766 kg N 308 En virksomhed, der bruger husdyrgødning, skal gøre det samlede forbrug op. Først opgøres den husdyrgødning der har været til rådighed. Det vil sige lager, produktion og modtaget husdyrgødning. Lager overføres fra sidste år, mens produktionen beregnes ud fra dyr og staldsystemer enten i den elektroniske indberetning, eller på papir. Af kopien af gødningskvitteringerne for modtaget husdyrgødning fremgår det, at der er modtaget 2 gange, hhv. 920 kg N og 1110 kg N, altså i alt 2030 kg N. Herfra trækkes den gødning, der er afsat. Jordbruger har afsat gødning til afbrænding og har fået målt indholdet af kvælstof til at være 1000 kg N. Herudover har nogle af dyrene på bedriften afgræsset et MVJ areal, der ellers ikke har en kvælstofkvote, og den afsatte mængde (350 kg N) kan derfor trækkes fra. Endeligt har jordbruger et lager af gødning, der gemmes til næste planperiode (2008/09). Det trækkes fra, efter at det er justeret for et forbrug på 310 kg N i den forlængede planperiode. Det samlede forbrug af husdyrgødning bliver 9766 kg N. Eksempel 7, punkt 3: Samlet forbrug af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning Startlager pr. 1. august kg N 172 Modtaget husdyrgødning til forarbejdningsanlæg + 0 kg N 174 Modtaget forarbejdet husdyrgødning i perioden 1. august 2007 til 31. juli kg N 175 Afsat forarbejdet husdyrgødning i perioden 1. august 2007 til 31. juli 2008 (Overføres fra Skema B1) - 0 kg N 176 Afsat til ikke-tilmeldt virksomhed - 0 kg N 177 Lagerstatus pr. 31. juli kg N 178 Forbrug fra 1. august 2008 til 30. september 2008 (til afgrøder, der blev høstet eller afgræsset inden 31. december 2008) kg N 179 Slutlager pr. 31. juli 2008 (Beregnes som felt ) = 0 kg N - 0 kg N 180 Samlet forbrug af forarbejdet husdyrgødning i kg N i planperioden 2007/08 (Beregnes som felt ) = 2600 kg N 181 En virksomhed modtager 2150 kg N forarbejdet husdyrgødning fra et forarbejdningsanlæg. Herudover har virksomheden et lager fra sidste år på 450 kg N, der skal lægges til. Ved slutningen af planperioden og den forlængede planperiode er der ikke noget lager tilbage, og det samlede forbrug bliver derfor 2600 kg N. Forarbejdet husdyrgødning Forarbejdet husdyrgødning er produkter af husdyrgødning fra et forarbejdningsanlæg (f.eks. et gyllesepareringsanlæg), dog ikke afgasset biomasse, medmindre der sker en efterafgasning. Forarbejdning af husdyrgødning kan f.eks. være en deling af gødningen i fraktioner med forskellig sammensætning og indhold af næringsstoffer, pelletering af gødning og/eller andre former for bearbejdning, som bevirker en ændret sammensætning af det oprindelige gødningsindhold. Bestemmelser for forarbejdningsanlæg kan du læse om i afsnit 5.4. Forarbejdet husdyrgødning opdeles ud fra kvælstofindhold og -sammensætning i forskellige gødningstyper. Før forarbejdet husdyrgødning sælges til private skal det anmeldes og deklareres med et specifikt løbenummer hos Sektor for Foder- og Gødningsstoffer i Plantedirektoratet. Korrektioner Hvis kvælstofmængden i din husdyrgødning afviger fra, standarden skal du korrigere indholdet. Du kan desuden korrigere for mælkeydelse og fosformængde, eller for afgræsning af MVJ-arealer. For at korrigere skal du beregne en faktor, som du ganger med tallene for din normproduktion. Du kan bruge værktøjerne i den elektroniske indberetning, eller udregne tallet på baggrund af formlerne i Tabel 5. Du skal korrigere med det der kaldes type 1 korrektioner (se nedenfor), og du kan korrigere for type 2 korrektioner,

18 16 Gødningsregnskab men du kan kun bruge én type korrektioner. Det vil sige, hvis du bruger type 2 korrektioner, skal du ikke samtidigt korrigere for type 1. Type 1 korrektioner Type 1 korrektion kan bevirke, at din normproduktion korrigeres enten op eller ned. Korrektionsformel type 1 skal du bruge, hvis din produktion i planperioden afviger i forhold til standardforudsætningerne i tabellerne. Det kan være ved korrektion af afvigende ind- og/eller afgangsvægt (årsopdræt, tyrekalve (0-6 mdr.), ungtyre, smågrise og slagtesvin). For slagtesvin hvis afgangsvægt afviger fra standarden på 105 kg bruges også type 1 korrektioner. For slagtekyllinger skal du korrigere ud fra afvigende slagtealder eller levende vægt ved slagtning. Type 1 kan du også bruge, hvis du vil korrigere for afvigende mælkeydelse. Du bruger et gennemsnit for produktionen af de forskellige dyre-typer. Du kan bruge op til 4 decimaler, eller afrunde resultatet efter almindelige regneregler. Du skal kunne dokumentere afvigelserne, f.eks. ved afregninger fra slagteri, mejeri eller fakturaer på køb af dyr. Dokumentationen skal dække indeværende planperiode. Type 2 korrektioner (egne tal for ydelses- eller produktionsniveau, fodermængde og sammensætning) Korrektionsformel type 2 kan du benytte, hvis du vil korrigere et sæt af afvigende værdier for ydelseseller produktionsniveau, samt fodermængde og - sammensætning. Der er type 2-formler for malkekøer, ammekøer, tyrekalve (0-6 mdr.), ungtyre, søer, smågrise, slagtesvin, slagtefjerkræ, høns, hønniker og mink (Tabel 5). Hvis du benytter egen avl til fodring af din besætning, eller blander foder ud fra egen avl og indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af deklarationen, skal du benytte standardværdier for indholdet af råprotein pr. foderenhed. Standardværdierne står i Tabel 6 for kvæg og Tabel 7 for svin. I Tabel 7 kan indhold angivet i gram pr. kg foder også bruges ved korrektion hos fjerkræ. Du skal have dokumentation for de afvigende værdier. Det kan f.eks. være effektivitets-/ produktionskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner, og afregninger fra slagteri, mejeri eller lignende. Dokumentationen skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september 2006 til 15. februar Eksempel 8: Beregning af normproduktion og type 1 korrektion Oplysninger om dyrehold og staldtype Oplysninger om kvælstof Besæt- Dyretype Staldtype Antal enheder* Gødningstype kg kvælstof pr. Eventuel kor- kg kvælstof ningsnr. af dyretypen enhed af rektionsfaktor i alt dyretypen for ydelses- (kg N) eller produktionsniveau mv. Beregnes som: kolonne Se Tabel 4 Se Tabel 4 Se Tabel 4 Se Tabel 4 Se Tabel 4 Se Tabel 5 4 x 6 x Slagtesvin Fuldspaltegulv 120 Gylle 24,9 1, Smågrise Fuldspaltegulv 141 Gylle 4,2-592 Sum: 3834 *Årsdyr/producerede dyr ifølge enheder i Tabel 4. Et svinebrug har haft 1200 producerede slagtesvin, der i gennemsnit vejede 32 kg ved indgang og 110 kg ved afgang. Det har også 1410 producerede smågrise, der vejede 7,3 kg i gennemsnit ved indgang, og 31 kg ved afgang. Da standardværdien for slagtesvin er 105 kg ved slagtning, skal her korrigeres. Her vælger jordbruger at bruge en type 1 korrektion. Formlen findes i Tabel 5. ((110-32) x (13,71 + 0,2006 x ( ))) / 3033 = 78 x (13, ,4852) / 3033 = (78 x 42,1952) / 3033 = 1,0851 Korrektionsfaktoren skrives ind i Skema A2 i kolonne 7, og det samlede kg kvælstof kan beregnes. Lager Dit startlager af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning for planperioden 2007/08 skal være det samme som dit slutlager i 2006/07. Du kan se dit slutlager i gødningsregnskabet for 2006/07 enten på GHI eller i den papirversion, du har liggende. Du skal også regne fiberfraktioner til afbrænding med. Hvis din virksomhed er tilmeldt Register for Gødningsregnskab første gang efter 31. juli 2007, skal du gøre startlageret op ved at beregne eller måle indholdet af kvælstof i lageret af husdyrgødning pr. 1. august 2007, og herefter fratrække den mængde kvælstof i husdyrgødning, du har brugt i den forlængede planperiode. Dit slutlager af kvælstof beregner du ved at trække den mængde husdyrgødning/forarbejdet husdyrgødning, der er brugt i den forlængede planperiode fra lagerstatus 31. juli Den forlængede planperiode løber fra 1. august til 30. september. Gødningen skal bruges til afgrøder, der høstes eller afgræsses inden 31. december Dit slutlager kan kun i særlige situationer være negativt. Ab lager er den betegnelse, der bruges om indholdet af kvælstof i den gødning der udbringes fra lager, hvor der tages højde for det tab der er og i stalden.

19 Gødningsregnskab 17 Begrænsninger for størrelsen af slutlageret: 1. Slutlager ved 0-30 DE (dyreenheder): Hvis du har en husdyrbesætning på 30 DE eller mindre, må dit samlede slutlager af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning højest svare til din normproduktion plus den mængde husdyrgødning, som du har modtaget i planperioden. 2. Slutlager ved mere end 30 DE: Hvis du har en husdyrbesætning på over 30 DE, må dit samlede slutlager af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning højest udgøre 50 pct. af summen af din normproduktion i kvælstof og den mængde husdyrgødning, du har modtaget. 3. Andre regler om slutlagerets størrelse: a. Hvis mere end 75 pct. af din normproduktion af husdyrgødning, regnet i kg kvælstof, består af dybstrøelse, er der intet krav til størrelsen af dit slutlager. b. Hvis du producerer konsumæg eller rugeæg fra burhøns, med gødningsbånd eller -kælder under burene, må du have et slutlager af fast gødning, der maksimalt svarer til den samlede mængde fast gødning fra produktionen opgjort i kg kvælstof i den nuværende og den tidligere planperiode. Krav til gødningskvitteringer (Skema B1) Gødningskvitteringer (Skema B1) skal være udfyldt senest 31. juli 2008 (dog 1. oktober 2008 for gødning udbragt i den forlængede planperiode). De skal være skriftlige og indeholde følgende oplysninger: Dato og CVR-nummer på den virksomhed, der afgiver husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning Navn, adresse og CVR-nummer på den virksomhed, der modtager husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning Det totale antal kg. kvælstof i husdyrgødningen/ forarbejdet husdyrgødning, typen af husdyrgødning, og den procentdel af kvælstofmængden, der skal medtages i gødningsregnskabet Det antal dyreenheder, som den leverede husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning svarer til, kan du afrunde til nærmeste hele tal Oplysning om hvis husdyrgødningen er overført via græssende dyr Oplysning om hvorvidt husdyrgødningen er afsat via græssende dyr på MVJ 0 N areal Oplysning om hvorvidt modtager indgår i produktionsmæssig sammenhæng med afgiver Modtagers underskrift med dato. Eksempel 9: Gødningskvittering (Skema B1) Virksomhedens CVR-nr. Dato (dd-mm-åååå) Modtagers navn og adresse 152 Modtagers CVR-nr. 153 Laust Ladefoged Gødningstype 154 Antal dyreenheder 156 Svinegylle 23DE Antal kg kvælstof 155 Kvælstofudnyttelse 165 Husdyrgødning overført via græssende dyr? % (Sæt kryds hvis ja) 2096 kg N Husdyrgødning afsat via græssende dyr til 166 MVJ 0N areal? (Sæt kryds hvis ja) Modtagers skriftlige bekræftelse ved dateret underskrift 160 Indgår i produktionsmæssig sammenhæng? 167 Laust Ladefoged 12/ (Sæt kryds hvis ja) Jordbruger med CVR-nummer har kørt 2096 kg total N i svinegylle ud på Laust Ladefogeds marker, der også er med i Register for Gødningsregnskab. Mængden af svinegylle svarer til 800 producerede svin, dvs. 23 DE (se Tabel 8).

20 18 Gødningsregnskab Modtaget husdyrgødning Du skal medtage modtaget husdyrgødning i dit gødningsregnskab. Det er den, der afsætter gødningen, der har pligt til at have en kvittering med underskrift, men det kan være en fordel at have en kopi, så du kan se den mængde kvælstof, dyreenheder m.v. der er i den gødning, du har modtaget. Afsat husdyrgødning Du kan afsætte husdyrgødning på flere måder, til: Anden virksomhed tilmeldt Register for Gødningsregnskab Biogasanlæg Forarbejdningsanlæg Forbrændingsanlæg Udlandet Arealer med MVJ-aftale (afgræsning) Særlige naturarealer uden MVJ-aftale (afgræsning). For at kunne trække den afsatte gødning fra i dit gødningsregnskab skal du følge bestemte regler og kunne dokumentere din afsætning. Det er beskrevet nedenfor. Til anden virksomhed tilmeldt Register for Gødningsregnskab Hvis du vil kunne trække den mængde husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, du afsætter, ud af dit gødningsregnskab, skal du sikre dig at modtageren er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Du skal kunne dokumentere overførslen af gødning med en skriftlig underskrevet gødningskvittering (Skema B1) fra modtagerne. Du skal sende en kopi af kvitteringen til os sammen med gødningsregnskabet i papir, eller taste den ind i GHI sammen med indberetningen, og opbevare den underskrevne kvittering på bedriften. Til biogasanlæg eller forarbejdningsanlæg, samt forbrændingsanlæg For afgasset biomasse gælder samme krav om gødningskvitteringer som ved husdyrgødning/forarbejdet husdyrgødning. Der skal derfor laves skriftlige gødningskvitteringer ved leverancer til og fra biogasanlæg eller mellem virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Biogas- og forarbejdningsanlæg indberetter hvert år leverancer af husdyrgødning til Plantedirektoratet. Ved afsætning til afbrænding, skal kvælstofindholdet måles ved leveringen. For at du kan fraregne kvælstoffet i gødningsregnskabet, skal du dokumentere: Ved vejebilag, mængden af husdyrgødning/fiberfraktion, der fjernes fra din bedrift Ved en repræsentativ analyse af gødningens kvælstofindhold, den totale mængde kvælstof, der fradrages i gødningsregnskabet. Ved afbrænding i eget gårdanlæg og andet, se afsnit 5. Til udlandet Hvis du afsætter husdyrgødning ud af landet, har du mulighed for at trække den indeholdte mængde kvælstof fra i dit gødningsregnskab. Du skal kunne dokumentere mængden af kvælstof og kvælstofindholdet, samt antal dyreenheder i den afsatte husdyrgødning, ved vejebilag, samt en repræsentativ analyse af gødningens kvælstofindhold. Herudover er det en betingelse, at du dokumenterer din udenlandske modtagers identitet i form af virksomhedens/anlæggets navn, adresse, eventuelt virksomheds-ident i det udenlandske virksomhedsregister, transportør, og lignende. Uforarbejdet gylle må kun sendes mellem EU-landene, hvis der er tale om gylle fra arter af fjerkræ og dyr af hestefamilien. Bemærk at ved gylle forstås her alle ekskrementer og/eller urin fra opdrættede dyr (produktionsdyr) med eller uden strøelse, samt guano (fuglegødning), som kan være enten uforarbejdet eller forarbejdet i et biogasanlæg eller komposteringsanlæg. Du må dog gerne samhandle gylle, hvis din bedrift har arealer på begge sider af en grænse. Det er en betingelse, at der ikke er restriktioner i området på grund af smitsom husdyrgødning. Du skal være opmærksom på: Hvis du afsætter husdyrgødningen til andet formål end jordbrugsformål (f.eks. afbrænding), skal eksporten følge EU s Transportforordning nr. 1013/2006 og skal forudgående anmeldes hos Miljøstyrelsen. Transport af husdyrgødning og fraktioner heraf, som skal benyttes til jordbrugsformål, skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. Du skal som afsætter af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, overholde Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders regler. Ved eksport til udlandet skal du kontakte modtagerlandet for at få oplyst eksportbetingelserne, således at de danske myndigheder får mulighed for at udarbejde et eksportcertifikat. Arealer med MVJ-aftale (afgræsning) Hvis dine husdyr afgræsser arealer med en MVJ-aftale, kan den mængde kvælstof de afsætter her, trækkes fra i gødningsregnskabet. Dette gælder, hvis tilsagnet er givet i 2007, 2006, 2002 eller tidligere, efter ordningerne Miljøvenlig drift af græsarealer eller Pleje af græs og naturarealer. Det gælder både ved afgræsning af arealer på virksomheder i Register for Gødningsregnskab og på virksomheder uden for registret. Hvis tilsagnet er givet i perioden fra 2003 til 2005, efter ordningerne Miljøvenlig drift af græs og naturarealer eller Ordningen med etablering af vådområder skal kvælstofmængden indgå i gødningsregnskabet, da du her kan beregne en kvote for arealet. Der er dog to undtagelser: Hvis der er pligt til afgræsning, kan du trække husdyrgødningen fra din opgørelse af normproduktion, hvis arealets kvælstofkvote er 0 kg kvælstof,

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 Revideret oktober 28 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2009 til 31. juli 2010 Revideret september 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon VEJLEDNING OM

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2010 til 31. juli 2011 Revideret juli 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 Revideret september 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning og skemaer

Vejledning og skemaer Plantedirektoratet Vejledning og skemaer gødningsplanlægning gødningsregnskab plantedække harmoniregler ændringer i ejer- og brugerforhold 2004/05 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledningen

Læs mere

Vejledning om gødskningsog

Vejledning om gødskningsog Plantedirektoratet Vejledning om gødskningsog harmoniregler gødningsplanlægning gødningsregnskab plantedække harmoniregler Vejledningen gælder for planperioden 1. august 2006 til 31. juli 2007 Ministeriet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning og skemaer

Vejledning og skemaer Plantedirektoratet Vejledning og skemaer mark- og gødningsplan gødningsregnskab plantedække harmoniregler ændringer i ejer- og brugerforhold 2002/03 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Læs mere

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 Lovtidende A UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 4-7, 11 a,

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 3. revision, august 2017

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække

Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække I medfør af 2, stk. 1-3, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 4-7,

Læs mere

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler Planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2017/2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække BEK nr 804 af 18/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, J.nr.: 12-0116-000003 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække

Lovtidende A. Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække Lovtidende A Høringsudkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2,

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække LBK nr 388 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 BEK nr 929 af 29/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-4112-000006 Senere ændringer

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 Oktober 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab fra tidligere år...

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 BEK nr 280 af 16/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 154112000006 Senere ændringer

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013)

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Side 1 September 2013 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2013 (GHI) Gødningsregnskab 2013 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

Lovtidende A. Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 Lovtidende A Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 35, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 47, 11 a, stk. 2, 12,

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Gødningsregnskab 2014 trin for trin

Gødningsregnskab 2014 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2014 (GHI) Gødningsregnskab 2014 trin for trin (opdateret 21.10.2014) September 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2014 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017

Lovtidende A. Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017 Lovtidende A Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017 I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 35, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 47, 11 a, stk. 2, 12,

Læs mere

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007. Brug Kvik-guiden når du indberetter

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007. Brug Kvik-guiden når du indberetter Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007 Brug Kvik-guiden når du indberetter 2 Gødnings- og Husdyrindberetning Indhold Hvad er Gødnings- og Husdyrindberetning Sådan skal du gøre? 3 Reglerne,

Læs mere

Der tages udgangspunkt i de hovedregelsæt, der regulerer anvendelsen af husdyrgødning, dette er næringsstoffer, dvs. N og P.

Der tages udgangspunkt i de hovedregelsæt, der regulerer anvendelsen af husdyrgødning, dette er næringsstoffer, dvs. N og P. Husdyrreguleringsudvalget Referenceanalyse: Kortlægning af regler i Miljøministeriet og Fødevareministeriet Den 25. oktober 2010 J.nr. PD 10-410-000020 Sekretariatet Ref. MTH/nimks Kortlægning af regler

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

Gødningsregnskab 2015 trin for trin

Gødningsregnskab 2015 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2015 (GHI) Gødningsregnskab 2015 trin for trin (opdateret 08.10.2015) September 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2015 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Oprettelse af markplan 2018

Oprettelse af markplan 2018 Næsgaard MARK Oprettelse af markplan 2018 Oprettelse af markplan 2018 (opdateret 23.10.2017) Oktober 2017 Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Oprettelse af markplan 2018 - trin for trin vejledning... 3

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER NOTAT NR. 1725 Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft,

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2017/2018

Udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2017/2018 NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 17-1361-000001 Ref. MABINI Den 14. juli 2017 Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2017/2018 Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække BEK nr 129 af 09/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0116-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Hvad kan jeg få ud af det? Krav: hvad gælder Hvor finder jeg dokumentationen. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning

Hvad kan jeg få ud af det? Krav: hvad gælder Hvor finder jeg dokumentationen. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning Korrigeret N-norm, udbytter Hvad kan jeg få ud af det? Krav: hvad gælder Hvor finder jeg dokumentationen Og hvad kan jeg få ud af det? Typisk sædskifte (100 ha) HA Udbytte hkg/ha Vårbyg 40 71 Vinterraps

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Vejledning til beregningsskema

Vejledning til beregningsskema Bilag 5 Vejledning til beregningsskema Vedlagte skemaer kan benyttes til udregning af driftomkostninger ved etablering af sprøjtefrie randzoner gennem MVJ-ordninger. Der er to skemaer afhængig af hvilke

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder (Harmonikravene) Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26.

Læs mere

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætningens størrelse ved regnskabsperiodens start og slutning svarer i princippet til en hvilken som helst anden beholdning og bør registreres. Regnskabsår:

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

Version 8.5- august 2014

Version 8.5- august 2014 1 of 7 Beregning af antal dyreenheder og harmoniareal - beregnet på baggrund af: Husdyrgødningsbekendtgørelsen Så vidt angår harmonireglerne fra den 1. august 2014 Version 8.5- august 2014 Dette program

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger

Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Den nye fosfor-regulering og mulige løsninger Helge Lund, KHL Tabel 1 Forventede fosforlofter frem til og med 2020/21 2017/1 8 2018/19 2019/20 2020/21 Skærpede områder Fra 2018/19 Kvægbrug 30 30 30 30

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.74 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kommunikation Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag

Lovtidende A. Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag Lovtidende A Bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag I medfør af 7, stk. 3, 18, stk. 1, 19, stk. 1 og 3, 20, 21, stk 2, 21a, stk. 2, 26 a, stk. 1-3, og 29, stk. 3, i lov om jordbrugets

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. januar 2015 Gitte

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Bilag 2 Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Nudrift 1 ¼ af arealet er med ekstensivt græs, som afpudses. Vårsæd, vårsæd, bælgsæd, vintersæd Import af svinegylle: 1067 tons

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer)

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt ehold, husgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) 1. I bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt ehold,

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Næsgaard Mark Slam Februar 2003

Næsgaard Mark Slam Februar 2003 Næsgaard Mark Slam Februar 2003 DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev Tlf: 70 20 33 11 Fax: 70 20 34 56 E-mail: mail@datalogisk.dk www.datalogisk.dk Næsgaard Mark Version 7 Indhold Slam

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 September 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1 Gødningsregnskab for 2010 og bagud

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017

Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 114 Bilag 5 Offentligt Fosforregulering i ny husdyrregulering Teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 2. februar 2017 Indhold 1. Det miljøfaglige grundlag

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere