Travle, halvgamle mænd i uddannelsessamfundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Travle, halvgamle mænd i uddannelsessamfundet"

Transkript

1 Travle, halvgamle mænd i uddannelsessamfundet En undersøgelse af nogle årige mænds motivation og barrierer i forhold til deltagelse i voksenuddannelse Roskilde Universitetscenter Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen juni 1997 Lillian Christensen Søren Dupont Tricia Gale Leif Hansen

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Problemformulering, metode og dataindsamling... 7 Problemformulering... 7 Metode og dataindsamling... 9 Tidligere undersøgelser Ufaglærte og kortuddannede - en sammensat gruppe Motivation eller negativ indstilling til uddannelse Samfundsmæssig baggrund Industrikulturens afvikling? Sociologi og usamtidighed Sociologi og kultursammenstød Fra håndværk til almenkvalificering Ekskurs: Om dannelse Dannelsesbegrebets nye aktualitet og nye indhold Nogle teser Definitionsomrids Dannelse - kvalifikationer - fællesskaber Kvalifikationshaglbøssen Industrikultur og mandeidentitet? Mandeidentitet i det højmoderne Spørgeskemaundersøgelsens resultater Konklusion på spørgeskemaundersøgelsen Interviewundersøgelsens resultater Indledning Karl - en vognmand Arne - en SiD er Klaus - en HK er Teknologien, uddannelse og mændene Arbejderkulturelle barrierer... 90

4 Uddannelse som modpol til mændenes livsform Ydre barrierer Systemiske barrierer Konklusion Den gode praksis Indledning Om Åboulevardens Daghøjskole Intentioner og struktur Pædagogikken i Barrierer generelt og specifikke barrierer i forløbet Kursets resultat Deltagerne - hvad siger de? Om Havneskolen Intentioner og struktur Pædagogik og barrierer Barrierer og deltagernes erfaringer Eksamen på Havneskolen Deltagerne: hvad siger de? Om mand nr Om mand nr God praksis Samlet konklusion og anbefalinger Profil af en arbejdsløs fra målgruppen Profil af vores vognmand Profil af vores HK'er Profil af vores SiD'er Referencer

5 Indledning Undervisningsministeriet har ønsket at gennemføre en undersøgelse af barrierer for deltagelse i voksenuddannelse. Undersøgelsen skal ses i lyset af, at det er regeringens politik at styrke voksenuddannelsesområdet; desuden ønsker regeringen, at indsatsen i særlig grad skal inddrage de kortuddannede. Imidlertid kan det konstateres, at de kortuddannede fortsat er den gruppe, der modtager mindst voksenuddannelse. F.eks. er antallet af kortuddannede mænd, der deltager i almen voksenuddannelse, relativt begrænset - ligesom kun få procent af målgruppen indtil nu har benyttet sig af VUS-ordningen. Undervisningsministeriet har derfor aftalt med Roskilde Universitetscenter, Erhvervsog Voksenuddannelsesgruppen, at der gennemføres en undersøgelse, som identificerer og belyser de barrierer, som vanskeliggør eller forhindrer især kortuddannede, årige mænd i at deltage i voksenuddannelse i større omfang. Endvidere skal undersøgelsen udformes således, at der kan stilles forslag til, hvorledes de enkelte barrierer kan overvindes inden for de eksisterende rammer. Med denne rapport fremlægger vi resultaterne af det undersøgelsesprojekt, som vi har gennemført i henhold til ovennævnte aftale med Undervisningsministeriet. Undersøgelsen er i hovedsagen baseret på udsagn fra målgruppen selv: lidt ældre, kortuddannede mænd. Det har ikke været en nem opgave at udføre, idet vi jo har skullet spørge nogle mennesker om noget, som de pr. definition har et temmelig fremmed forhold til. Vi ser det dog som den rigtigste og mest anstændige måde at foretage en sådan undersøgelse på; efter vores opfattelse mere end ophæver de demokratiske gevinster de metodiske vanskeligheder. Vi vil derfor gerne takke alle de mennesker, som har afsat tid til at tale med os, udfylde spørgeskemaer og lade sig interviewe. Vi vil også gerne takke Danske Vognmænd, Specialarbejderforbundet i Danmark og HK-Forbundet, som hjalp os 5

6 med adresser på de mange medlemmer, vi har været i forbindelse med. Forhåbentlig kan resultaterne af de fælles anstrengelser føre til nye erkendelser om udfordringerne til voksenuddannelserne -erkendelser, som kan komme såvel den enkelte som samfundet til gode. Endelig vil vi gerne takke ministeriet for godt samarbejde, samt kolleger i Erhvervsog Voksenuddannelsesgruppen på RUC for gode råd undervejs. En særlig tak til cand.mag. John Jensen, som har varetaget den statistiske bearbejdning af materialet. Projektet er gennemført af specialestuderende Lillian Christensen og Tricia Gale samt forskningslektorerne Søren Dupont og Leif Hansen. De to sidstnævnte har ansvaret for projektets gennemførelse og rapportens udformning. RUC, juni 1997 Lillian Christensen Søren Dupont Tricia Gale Leif Hansen 6

7 Problemformulering, metode og dataindsamling Problemformulering I forlængelse af "Rapport fra udvalget om voksen- og efteruddannelse", Finansministeriet, juni 1994, Undervisningsministeriets notat om "Identifikation af barrierer for deltagelse i voksenuddannelse" (juni 1995) og en række andre undersøgelser og erfaringer kunne det konstateres, at der i forbindelse med de politiske tanker om en styrkelse af voksen- og efteruddannelserne, herunder en særlig opmærksomhed på de kortest uddannede, kunne være behov for en systematisk belysning af især lidt ældre, kortuddannede mænds forhold til og syn på deltagelse i (almen) voksenundervisning, efteruddannelse og folkeoplysning. Vi har derfor i dette projekt forsøgt at belyse problemstillingerne under arbejdstitlen: "En undersøgelse af og forslag til overskridelse af barrierer i voksenuddannelsessystemet med særlig interesse for gruppen af ufaglærte mænd i alderen år." Projektets formål og hensigt er således at undersøge og belyse barrierer i relation til voksenuddannelsessystemet med særlig fokus på gruppen af ufaglærte og kortuddannede mænd i alderen år. Undersøgelsen opregner og diskuterer forskellige voksenpædagogiske initiativer, som kan medvirke til at overvinde barriererne i det kendte voksenuddannelsessystem. Undersøgelsen har en primær målgruppe: ufaglærte og kortuddannede mænd i alderen ca år. Målgruppen er valgt af især 2 grunde: - den er i særlig høj grad fraværende i den almene voksenuddannelse, og - den er undersøgelsesmæssigt og forskningsmæssigt underbelyst. 7

8 Projektet rummer: a) en undersøgelsesdel, som består af såvel en kvantitativ som en kvalitativ del. Der indledes med teoretisk refleksion over forhold i det aktuelle samfund, som kan være med til at forklare og belyse uddannelsessystemers, gruppers og personers barrierer i forhold til hinanden. Et udpluk af hidtidige såvel teoretiske som empiriske studier præsenteres. Herefter følger en spørgeskemabaseret del, som bl.a. danner indgangsvinkel til en række interviews, og b) en forslagsdel, hvor der med udgangspunkt i undersøgelsen diskuteres muligheder for at ændre den aktuelle uddannelsessituation for målgruppen. Undersøgelsen sigter mod at belyse de væsentligste problemstillinger vedrørende den omhandlede målgruppes barrierer for deltagelse. Barriererne kan være såvel kulturelle som psykologiske, men også økonomiske, praktisk/organisatoriske som informationsmæssige forhold kan have betydning. Vi har spurgt til målgruppens alder, skole- og erhvervsuddannelse samt oplevelse af skolegang, herunder forhold til fag, lærere og kammerater. En linie i problemstillingen har været en formodning om (som også er hyppigt omtalt i litteraturen), at erfaringer med uddannelse tidligere i livet kan spille en rolle for den senere opfattelse af og forhold til deltagelse i voksenuddannelse. Et andet spor i problemstillingen har været spørgsmålet om den sociale og miljømæssige arv på uddannelsesområdet. Vi har derfor spurgt til forældres og partners uddannelsesbaggrund samt forældres holdning til respondentens skolegang, da han var barn/ung. For at kunne få en antydning af, hvilken rolle hverdagskulturen evt. spiller for målgruppens forhold til uddannelse, har vi spurgt til respondenternes fritidsanvendelse? Et tredie spor handler om, hvorvidt aktuelle forhold på arbejdsmarkedet - og den enkeltes erfaringer heraf - spiller en rolle for uddannelsesinteressen. Vi har derfor spurgt til, hvilken slags arbejdsplads man aktuelt arbejder på; hvor mange arbejdspladser man har haft gennem de senere år; om man har været ramt af arbejdsløshed; hvad man lægger vægt på ved forholdene på en arbejdsplads? 8

9 Endelig har vi så undersøgt respondenternes forhold til uddannelse: er de interesserede i at deltage; har de allerede deltaget; hvorfor - og i hvilken slags voksenuddannelse - er de evt. interesserede i at deltage; hvilke barrierer de er stødt på i forbindelse med mulig uddannelsesdeltagelse, samt endelig: hvad skulle evt. laves om/forbedres, for at man i højere grad ville og kunne deltage i voksenuddannelse? Anbefalingerne vedrører de dele af undersøgelsens resultater, som kan gøres til genstand for uddannelsespolitisk handling. Vi forsøger her at formulere mulige initiativer, som efter vores skøn naturligt udspringer af undersøgelsen, og som samtidig respekterer det værdigrundlag, som den nuværende voksenuddannelsespolitik hviler på: at de kortest uddannede skal prioriteres, og at initiativerne skal udformes i demokratisk respekt for de behov og forudsætninger, som målgruppen reelt har - og selv giver udtryk for. Metode og dataindsamling a) Vi har først foretaget en litteraturgennemgang, som danner baggrund for en fremstilling af eksisterende viden med relation til de rejste problemstillinger. Hovedvægten ligger på dansk materiale, men også udenlandske erfaringer er i et vist omfang inddraget. Indledningsvist har vi i kort form redegjort for det teoretiske grundsyn, som undersøgelsen bygger på, nemlig de kultur- og samfundsanalytiske positioner, der omhandler vores aktuelle samfunds karakter af overgangssamfund mellem industriog informationskultur - med de konsekvenser, dette har for 'den livslange uddannelses' rolle i hverdagslivet for den omhandlede målgruppe. Vi har dernæst gennemarbejdet undersøgelser, som på forskellig vis belyser målgruppens forhold til uddannelse, for på den måde bl.a. at få rejst relevante spørgsmål i vores egen dataindsamling. Vi har herunder inddraget særkørsler af eksisterende statistisk materiale, f.eks. af evalueringer af VUS-forløb, som tidligere er gennemført i vores eget forskningsmiljø, og hvor der foreligger materiale omhandlende ca. 250 ufaglærte og kortuddannede mænd. 9

10 b) Vi har endvidere gennemført en selvstændig postspørgeskemaundersøgelse af udvalgte populationer, som vi har skønnet typiske for målgruppen (kortuddannede, årige mænd). Vi har udsendt spørgeskema til respondenter, som er udvalgt statistisk tilfældigt. Det drejer sig om 800 selvstændige vognmænd, medlemmer af Danske Vognmænd; 800 lønmodtagere, medlemmer af SiD, og endelig 800 andre lønmodtagere, medlemmer af HK-Handel. Vi har i alt - efter én rykker - modtaget spørgeskemaer retur, hvilket giver en svarprocent på ca. 45. For især de selvstændige vognmænds vedkommende var det ikke muligt for os i udtrækket kun at nå de årige, hvorfor vi siden har renset materialet for respondenter uden for denne aldersgruppe. De returnerede spørgeskemaer har været forskelligt udfyldt. Det fremgår af tabelbilagene til denne rapport, hvor stort et antal manglende besvarelser der har været til hvert enkelt spørgsmål. Tallene dækker bl.a. over, at ca. 40 returnerede spørgeskemaer i hovedsagen var ubesvarede - bortset fra, at der var angivet enkelte kommentarer, som vi gennemgår i analysen af materialet. Der har, især blandt medlemmerne af SiD, været et for os overraskende stort antal indvandrere - af 1. generation, må vi antage - blandt de udtrukne (vi har kun haft navneoplysningerne at vurdere dette ud fra). Da vi ikke har spurgt til etnisk baggrund ved vi ikke, hvor stor en procentdel af indvandrerne, der har besvaret spørgeskemaet. Men det er givetvis få: dels retter skemaet sig først og fremmest mod danske skole- og uddannelseserfaringer m.v.; dels har vi fået et antal henvendelser, ca. 10, fra indvandreres børn, som har forklaret, at deres far ikke følte sig i stand til at besvare spørgeskemaet; dertil kommer enkelte, som via deres fagforening har meddelt noget tilsvarende. Vores undersøgelse siger derfor ikke noget brugbart om dette givetvis ganske store udsnit af målgruppen; men det er oplagt, at problemstillingen påkalder sig særskilt interesse, når de uddannelsespolitiske visioner om livslang uddannelse og uddannelse til alle skal realiseres. Blot har vi fundet problemstillingen for kompleks og for speciel til at vi kunne foretage en rimelig belysning i denne sammenhæng. Spørgeskemaet er optrykt i bilagsdelen til rapporten som Bilag 1. Respondenternes afsluttende kommentarer i spørgeskemaundersøgelsen er optrykt som Bilag 2. Frekvenskørsler i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen er optrykt som Bilag 4 og 5. 10

11 På grund af de relativt lave svarprocenter har vi gennemført en såkaldt bortfaldsanalyse: vi har lavet et tilfældigt udtræk på ca. 500 personer blandt dem, der ikke har besvaret det udsendte spørgeskema. Udtrækket er vejet således, at de tre delmålgrupper er repræsenteret omvendt proportionalt i forhold til den oprindelige svarprocent (dog er indvandrerne, i konsekvens af ovennævnte, ikke taget med). Vi har derefter været i telefonisk kontakt med 248 personer, hvoraf 172 (svarende til ca. 70 %) har svaret på udvalgte, centrale spørgsmål fra det oprindelige spørgeskema. Der er ikke forskelle mellem den oprindelige undersøgelse og bortfaldsundersøgelsen, som underminerer resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Aldersmæssigt er deltagerne i bortfaldsanalysen en anelse ældre end i den oprindelige undersøgelse (gennemsnitsalder 50 år mod 49 år; 47 % mellem 40 og 49 år mod 55 %; 53 % mellem 50 og 60 år mod 45%). Deltagerne i bortfaldsanalysen har en anelse svagere uddannelsesbaggrund, både skolemæssigt og erhvervsmæssigt, end deltagerne i den oprindelige undersøgelse; arbejdspladsforholdene er ensartet for de to grupper, og dem, som angiver, at de er interesserede i uddannelse, prioriterer de samme typer af voksenuddannelse. Den væsentligste korrektion i forhold til den oprindelige svarmængde synes at være, at der er betydeligt flere i bortfaldsanalysen, som siger nej til at være interesserede i at deltage i voksenuddannelse (62 % mod 40 %). Begrundelserne er først og fremmest, at de ikke har lyst og tid, og at de synes, de er blevet for gamle. Forskellene passer godt med resultaterne af spørgeskemaundersøgelsens krydskørsler: det er især de ældste med den kortestvarende uddannelse, som ikke er interesseret i uddannelse; og mange af disse er altså så lidt interesserede, at de i stort omfang ikke har ønsket at deltage i vores undersøgelse. Dette må naturligvis tages med i betragtning, når man læser spørgeskemaundersøgelsens resultater. Essensen er, at kortuddannede, årige mænds uddannelsesinteresse efter al sandsynlighed er noget mindre, end vores tal afspejler. Med disse forbehold betragter vi spørgeskemaundersøgelsens samlede resultater som pålidelige, til trods for de oprindelige, relativt lave svarprocenter. Spørgeguiden til bortfaldsanalysen er optrykt i Bilagsdelen til rapporten som Bilag 3. c) Dernæst har vi interviewet 11 af de personer, som har indgået i spørgeskemaundersøgelsen. Personerne havde selv angivet i deres besvarelse af spørgeskemaet, at de var interesserede i at blive kontaktet med henblik på en uddybning af deres svar i spørgeskemaet. Interviewpersonerne blev udvalgt 11

12 således, at de dækkede så bredt som muligt med hensyn til alder, beskæftigelse, geografi og lign. - og naturligvis fordelt således, at såvel uddannelsesinteresserede som ikke -interesserede var repræsenteret. Interviewene blev gennemført enten i deltagernes hjem eller på deres arbejdsplads, og de formede sig som en semistruktureret samtale mellem interviewerne og interviewpersonen med udgangspunkt i en interviewguide. Interviewguiden er optrykt i Bilagsdelen til rapporten som Bilag 6. d) Endelig har vi besøgt to projekter og uddannelsesinstitutioner, som vi ser som eksempler på 'god praksis' med hensyn til at udvikle, udbyde og gennemføre uddannelsesforløb for den her omhandlede målgruppe. Vi har interviewet deltagere, undervisere og ledere i de to miljøer for med baggrund heri at udlede og identificere evt. særlige kendetegn, som betinger, at de pågældende aktiviteter er velegnede i forhold til den undersøgte målgruppes forudsætninger, behov og ønsker. Resultaterne af denne belysning af 'god praksis' generaliseres sammen med de øvrige delanalyser til anbefalinger vedrørende en fremtidig indretning af uddannelsestilbud til målgruppen. De spørgeguides, som har ligget til grund for belysningen af god praksis, er trykt som Bilag 7, 8 og 9. 12

13 Tidligere undersøgelser Den manglende deltagelse i voksen- og efteruddannelse blandt den mindst uddannede del af befolkningen har gennem de seneste år dannet basis for en række undersøgelser. Undersøgelsernes fokus har været et forsøg på at afdække, hvad der har ligget til hinder for den manglende deltagelse. Det kan måske undre, at undersøgelserne kommer frem til forskellige resultater. Sat på spidsen konkluderes der i nogle rapporter, at de ufaglærte og kortuddannede ikke er motiverede for uddannelse, hvorimod andre rapporter er nået frem til, at gruppen er meget motiveret for uddannelse, og at barriererne for deltagelse befinder sig på et andet niveau. De undersøgelser, som konkluderer, at størstedelen af de ufaglærte og kortuddannede er fremmede overfor uddannelse, henviser til, at den manglende deltagelse skyldes grundlæggende holdninger som; "jeg har ikke har brug for undervisning" og "jeg får tilstrækkeligt ud af livet uden. (Wahlgren, Bjarne: De uddannelsesfremmede. Pg København og Royster, Kate: Uddannelsesbarrierer. Del 2. Pg. 13. Roskilde. 1981) Gruppen føler sig ikke omfattet af uddannelsesbølgen. Det tydeliggøres bl.a. ved, at langt størstedelen understøtter idéen om, at der principielt skal være mulighed for at voksne kan uddanne sig livet igennem, men personligt er der ikke noget ønske herom. Med udgangspunkt i forståelsen af de ufaglærte og kortuddannede som værende meget fjerne og fremmede i forhold til uddannelse, har der gennem en årrække været gennemført forskellige forsøgs- og udviklingsarbejder, som har skullet bidrage til at mindske barriererne. VUS var i starten et sådant tiltag. Det må pointeres, at et sådant arbejde er en ressourcekrævende affære, både økonomisk og arbejdsmæssigt, men resultaterne har været yderst positive. 13

14 I andre senere undersøgelser bliver det derimod konkluderet, at en væsentlig del af de ufaglærte og kortuddannede ønsker uddannelse, og dermed også er motiverede for uddannelse. (Se hertil: Bilfeldt, Annette m.fl.: Et bedre arbejdsliv. RUC og Hjermov, Birgit m.fl.: Hva vil de ha? Hva ka de? København.1991.) Bevæggrundene for motivationen er bl.a. muligheden for at kunne udvikle sig, at komme væk fra den daglige trummerum, at møde nye mennesker m.m.. Uddannelsesmotivationen er ikke, som tidligere undersøgelser har vist, udelukkende i forhold til erhvervsrettede kurser, men indbefatter også ønsker om almene fag såsom dansk, fremmedsprog og psykologi m.m.. Interessen for de almene fag begrundes med, at der er sket store forandringer i samfundet, som har fået dybtgående indflydelse på måden hvorpå, vi lever vores liv, eksempelvis kan nævnes ændringerne i arbejdsorganiseringen; fra tidligere tayloristiske produktionsforhold til i dag hvor mange virksomheder er sporet ind på selvfungerende grupper. Fra fordisme til post-fordisme kunne man også sige. Hjælpen til at forstå og tackle de ændrede livsomstændigheder kan bl.a. hentes i den almene undervisning. Undersøgelserne kommer altså frem til forskellige konklusioner m.h.t. de ufaglærte og kortuddannedes motivation i forhold til voksen- og efteruddannelse. Det får konsekvenser for hvilke forhold, der fremstilles som hindrende for en faktisk deltagelse i uddannelses- og efteruddannelsesforløb. I de rapporter, som karakteriserer gruppen som umotiverede, lægges der primært vægt på personlige barrierer, dvs. at personen qua sine negative forestillinger om uddannelse, og hvad den kan føre til, selv afskærer sig fra at deltage. Der er altså tale om en række subjektive barrierer. I de rapporter, som konkluderer, at gruppen af ufaglærte og kortuddannede er meget motiverede for uddannelse, har begrænsningerne mere ydre karakter eksempelvis i form af virksomhedens modvilje mod at sende gruppen på efteruddannelse, manglende information om efteruddannelse, manglende viden om mulighederne for godtgørelse, utilstrækkelige kursustilbud m.m. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan det kan gå til at forskellige undersøgelser kommer frem til så forskellige resultater? En forklaring kan være, at undersøgelserne repræsenterer forskellige grupper af ufaglærte og kortuddannede, der - som følge af deres forskellige livssituationer - har det forskelligt med uddannelse. Det er f.eks. på ingen måde ligegyldigt, hvilken alder 14

15 målgruppen for undersøgelserne har, ligesom de har stor betydning, hvilket arbejde de ufaglærte er beskæftiget med. Det spiller også en rolle hvor gamle undersøgelserne er. En anden forklaring er, at en række metodiske valg har betydning for undersøgelsernes udfald eksempelvis undersøgelsens mål, spørgsmålsudformningen, vægtning af resultater m.m. Sagt på en anden måde: Valget af en bestemt videnskabelig metode får indflydelse på udfaldet af undersøgelsen. Nogle undersøgelser har eksempelvis informeret om uddannelse før selve interviewene, hvilket formentlig har haft en positiv effekt på de efterfølgende svar. En tredje forklaringsfaktor kan være, at den større åbenhed overfor uddannelse i de nyere rapporter, kan være forårsaget af, at uddannelsessamfundet generelt er slået igennem i gruppens bevidsthed. Ufaglærte og kortuddannede - en sammensat gruppe Kortuddannede ufaglærte i denne rapport er sidestillet med VUS-undersøgelsens definition af kortuddannede, dvs. 7-8 års skolegang, kombineret evt. med 4 års erhvervsuddannelse, 9 års skolegang, kombineret med op til 2 års erhvervsuddannelse eller 10 års skolegang og evt. under 1 års erhvervsuddannelse. Hertil skal anføres, at en erhvervsuddannelse kan være forældet, hvis den ikke er blevet brugt i mange år. De tidligere anførte undersøgelsers forskellige resultater kan skabe forvirring i forhold til forståelsen af de ufaglærte og kortuddannedes motivation for uddannelse, eller mangel på samme. Uanset undersøgelsernes konklusioner m.h.t. gruppens motivation, forekommer der tre hovedgrupper i det underliggende materiale. Disse tre hovedgrupper repræsenterer hver især et forskelligt forhold til uddannelse: 1. Gruppen, der ønsker at deltage i efteruddannelse, og som gør det 2. Gruppen, der udtrykker, at de gerne vil deltage i efteruddannelse, men som ikke gør det 3. Gruppen, der ikke ønsker at deltage i efteruddannelse, og som ikke gør det 15

16 Maler vi med bred pensel, kan man sige, at gruppe 1 har en overvægt af yngre kvinder, som befinder sig aldersmæssigt mellem år. Det er dog sådan, at kvinder i alle aldersgrupper generelt uddanner sig mere end mænd. I forhold til almen uddannelse har kvinderne sat sig i langt den tungeste ende af vægtskålen, og hvis der forekommer mandlig deltagelse, er det primært yngre mænd. En forklaring på, hvorfor specielt mænd ikke deltager i almen uddannelse er svær at finde i de forskellige undersøgelser. Det råder vi bod på med denne rapport. Gruppe 2 udgør en stor og broget mellemgruppe, hvor alle grupper er repræsenterede. Det er denne gruppe, der historisk set er blevet større. Selvom man i dag kan konstatere en større åbning overfor uddannelse på det bevidsthedsmæssige plan, så har det ikke ført til faktisk handlen. Groft sagt står man politisk med samme overordnede problemstilling, men indholdet har ændret karakter. Gruppe 3 har en tydelig overvægt af midaldrende mænd fra omkring 40 år og opefter. De er meget lidt motiverede for uddannelse. Selv i tilfælde af ledighed orienterer de sig ikke mod uddannelse, hvilket kan skyldes, at de i mange år har været kernearbejdere, dvs. haft stabil tilknytning til en eller få virksomheder, og har derfor erfaring for, at komme i arbejde igen efter kortere perioder med ledighed. Det gælder, at man ikke kan definere gruppen af ufaglærte og kortuddannede, som en samlet homogen gruppe, der enten er motiveret eller umotiveret for at deltage i uddannelse. Selvom fakta er, at de ufaglærte og kortuddannede som gruppe ikke deltager i uddannelsesforanstaltninger i det politisk ønskede omfang, så er det vigtigt ikke at lave generelle slutninger, der indbefatter hele gruppen. At forskellige undersøgelser beskæftiger sig med forskellige grupper af ufaglærte og kortuddannede, er i sig selv ikke et problem, men kan derimod bidrage til en belysning af dele af gruppen. Problemet eksisterer kun i det øjeblik, at man - ud fra en enkelt undersøgelse - konkluderer på hele gruppens vegne, at sådan er gruppen af ufaglærte og kortuddannede. Gruppen må altså forstås som en nuanceret gruppe med forskellig motivation i forhold til uddannelse, eksempelvis har yngre familier problemer med at få f.eks. arbejde, uddannelse, familieliv og økonomi til at hænge sammen, de selvstændige 16

17 har vanskeligheder ved at skulle forlade deres arbejde pga. manglende erstatningsarbejdskraft og økonomi og så videre. Motivation eller negativ indstilling til uddannelse At undersøgelserne i deres udgangspunkt er forskellige m.h.t. fokus, målgruppe og metode får ikke kun indflydelse på klarlæggelsen af de ufaglærte og kortuddannedes motivation, men også i forhold til hvilke barrierer, der fremstår som hindrende for deltagelsen i uddannelsesforanstaltningerne. At reducere barriererne til kun at handle om nogle få, er det samme som at reducere det komplekse sæt af forhold, der har indflydelse på den manglende deltagelse. Hvis man vil forsøge at forstå og indfange nuancerne i de barrierer, der kan ligge til grund for en manglende deltagelse i efteruddannelse, er det vigtigt at opretholde mindst tre overordnede kategorier. 1) Personlige barrierer, som både kan have objektiv og subjektiv karakter 2) Virksomhedsbarrierer, såsom travlhed på virksomheden, lille kursusbudget m.m.. 3) Systemiske barrierer, såsom lovgivning, udbud m.m. De personlige barrierer afhænger af forskellige faktorer, men specielt køn, alder, uddannelseslængde og efteruddannelsesaktivitet har afgørende indflydelse på motivationen for og orienteringen mod uddannelse. De personlige barrierer har eksempelvis karakter af en grundlæggende negativ indstilling til, at undervisning kan føre til forbedring af livssituationen. SID s seneste store Gallup-undersøgelse fra 1997 viser med tydelighed dette. Dem som har mest uddannelse, er også mest motiveret for at deltage i yderligere uddannelse, og de kan se et demokratisk udvidelsespotentiale i dette, altså de tror på større indflydelse på f.eks. deres job og deres liv i almindelighed, hvis de har bedre kvalifikationer og altså, hvis de har mere uddannelse. Baggrunden for den negativ indstilling til uddannelse kan være forårsaget af konkrete oplevelser i tidligere møder med uddannelsesverdenen - især grundskolen - men den kan også have bund i fordomme om, hvad der foregår i uddannelse, og hvad det fører til. Det kommer bl.a. til udtryk på følgende måde i et interview, der er foretaget i forbindelse med herværende undersøgelse: 17

18 Hvad skulle jeg bruge det til. Altså jeg bliver sgu da ikke bedre kvalificeret, fordi jeg daffer rundt en uge på et eller andet kursus med nogle computere Disse fordomme er i sidste ende begrundet i store samfundsmæssige ændringsproceser, hvor den samfundsmæssige bevægelsesretning går fra en industrikultur til en informationskultur, eller om man vil fra et moderne samfund til et højmoderne. Desuden kan de personlige barrierer være et psykologisk forsvar, der dækker over en manglende tro på egne evner og kundskaber. Følgende udtalelse fra ét af de kvalitative interviews, der er foretaget i undersøgelsen her viser med tydelighed hvad der menes: Skulle jeg lære at regne bedre, det ved jeg sgu ikke det har jeg jo maskinen til. Breve skriver jeg aldrig, er det noget svært, så går jeg ind i fagforeningen, så sidder der en sekretær, der er uddannet til det. Det tager 3 sekunder. Det betaler jeg jo kontingent til, det gider jeg ikke spilde tid på En række undersøgelser viser en positiv sammenhæng mellem det at have deltaget i et uddannelsesforløb og være motiveret for yderligere uddannelse. Af andre motivationsskabende faktorer kan nævnes uddannelsesforløbets varighed og indhold. Det at deltage i et efteruddannelsesforløb betyder imidlertid ikke, at diverse barrierer - i forbindelse med at deltage igen - er eliminerede, men at en del har ændret karakter. Der må også nævnes andre barrierer, som knytter sig konkret til uddannelsessituationen, f.eks. at det er svært at finde tid til lektielæsning, at det er svært at komme på skolebænken igen. Det må understreges, at den væsentligste barriere -ifølge VUS-Rapporten: VUS og uddannelsesorlov " udgøres af økonomien, altså udsigten til en dårlige økonomi for den enkelte, opvejes ikke af de fordele, der evt. kunne være ved at få mere uddannelse. Som det udtrykkes i ét af de interviews, der er foretaget i denne undersøgelse: Jamen, altså, hvad fanden, jeg ligger omkring om året som arbejdsmand, det er sgu da rimelig godt. 18

19 Hvorfor fanden skulle jeg så spilde tid på at uddanne mig, det koster penge af helvede til. De virksomhedsmæssige barrierer er lige så mangeartede som de personlige. Modviljen fra virksomhedernes side i forhold til at sende ufaglærte og kortuddannede i uddannelsesforløb kan være forårsaget af travlhed i virksomheden, frygten for nedgang i produktionen, at det er svært at finde kvalificeret erstatningsarbejdskraft, at det betyder ekstra papirarbejde m.m. Desuden kan det være svært for virksomhederne at overskue gevinsterne af en satsning på efteruddannelse for netop denne gruppe. Finansministeriets rapport om voksen- og efteruddannelse fra 1994 beskriver virksomhederne som generelt åbne for en øget satsning på efteruddannelse. Dog sker denne udvikling ikke med den ønskede hastighed, og det er specielt små virksomheder, der ifølge Finansministeriet tænker snævert økonomisk og kortsigtet. Den negative indstilling til at sende medarbejderne i uddannelse er både begrundet i reelle erfaringer, men også i fordomme om, hvad uddannelse kan føre til for virksomheden. De systemiske barrierer er en samlet betegnelse for de barrierer, der ikke er af henholdsvis individuel eller virksomhedsmæssig karakter. De systemiske barrierer kan antage en lovgivningsmæssig og overenskomstmæssig karakter, i form af regler for lønkompensation, vikarordninger, virksomhedstilskud samt tryghed i ansættelsen efter endt uddannelse. I undersøgelsen her, udrykkes det på følgende måde: Ja, så skulle jeg lære noget regning og noget EDB og noget lort, og så ville de tage nogle andre ind i mit job i mellemtiden og alt det bøvl ikk. Jeg tror det var noget AMU dims. Men så sagde jeg nej, det gider, jeg sgu ikke. En anden væsentlig barriere er den manglende information på uddannelsesområdet. De uddannelsessøgende og sågar virksomhederne har ofte besvær med at finde rundt i udbuds- og orlovsordningsjunglen. Derudover har efteruddannelsestilbuddene vist sig at være utilstrækkelige i forhold til at indfange gruppen af ufaglærte og kortuddannedes behov. 19

20 De fremgår bl.a. af undersøgelsen VUS - det første år, hvor også en række andre barrierer belyses, bl.a. i forhold til motivation, økonomi, skoleskræk, præstationsangst etc.. Gruppen af ufaglærte og kortuddannede er en meget nuanceret gruppe, som ikke kan kategoriseres enkelt og ensartet. Forskellighederne er mange, både når vi taler om motivation for uddannelse, men også når fokus er på de forskellige hindringer, der kan være i forbindelse med den manglende deltagelse. Kompleksiteten inden for gruppen samt inden for barriererne, stiller krav til det fremtidige opsøgende arbejde og til selve undervisningen. I forlængelse heraf må man bl.a. gøre sig nogle overvejelser over, hvorvidt det nuværende institutionaliserede informations- og uddannelsessystem kan/skal henholdsvis fange og rumme gruppen af ufaglærte og kortuddannede. 20

Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Travle halvgamle mænd i uddannelsessamfundet en undersøgelse af nogle 40-60-årige mænds motivation og barrierer i forhold til voksenuddannelse Christensen, Lillian; Dupont, Søren; Gale, Tricia; Hansen,

Læs mere

Evaluering af uddannelsesindsatsen

Evaluering af uddannelsesindsatsen Evaluering af uddannelsesindsatsen Merete Watt Boolsen Merete Watt Boolsen 1 Hvordan er det foregået? og Hvad peger evalueringen på i dag? Merete Watt Boolsen 2 HVIS jeg var minister, så ville jeg helst

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Nordisk Motivationskonference 3.-4. juni 2010

Nordisk Motivationskonference 3.-4. juni 2010 Nordisk Motivationskonference 3.-4. juni 2010 Session Motivation, alder og læring Chair: Leif Emil Hansen, Roskilde Universitet, DK Hvad har motivation og læring med alder at gøre? Unge deltager ganske

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012

Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 2012 Kompetent og Samfunnsforberedt Videregåendekonferansen 1 GRUNDLAGET FOR KONSEKVENSPÆDAGOGIKKENS UDVIKLING DE TEORETISKE BEGRUNDELSER: At få undersøgt og afklaret om det var muligt at få udviklet en pædagogik,

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Mange professionelle i det psykosociale

Mange professionelle i det psykosociale 12 ROLLESPIL Af Line Meiling og Katrine Boesen Mange professionelle i det psykosociale arbejdsfelt oplever, at de ikke altid kan gøre nok i forhold til de problemer, de arbejder med. Derfor efterlyser

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV

UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING også kåldet en UPV Ikke alle unge har lige gode forudsætninger for at gennemføre den ungdomsuddannelse, de vælger efter grundskolen. Undersøgelser har vist, at nogle unge

Læs mere

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE

UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Christian Helms Jørgensen UDDANNELSESPLANLÆGNING - SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ARBEJDE Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017

UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 UNGDOMSUDDANNELSER Bred indsats skal få unge på skolebænken Af Ivan Mynster Fredag den 10. februar 2017 Del: Der skal tages en række forskellige midler i brug, hvis flere unge skal i gang med og fastholde

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager:

Domstolsstyrelsen. Notat om. 4. september 2003. rapport om tolkebistand i retssager: Domstolsstyrelsen Administrationskontoret CER10667/Sagsbeh. CER J.nr. 02.01.01.2001-7.246 rapport om tolkebistand i retssager: Notat om 4. september 2003 Nedenfor redegøres for hovedindholdet af de forslag

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Fokus på udsatte børn

Fokus på udsatte børn Fokus på udsatte børn Evaluering af projekt "Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse" Bent B. Andresen December 2008 Forord Pædagogiske dagtilbud er formodentlig den bedste investering i børns fremtid

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

med særlige behov Det specielle og det almene Samarbejdet med den unge

med særlige behov Det specielle og det almene Samarbejdet med den unge Rinze van der Goot, masterstuderende i specialpædagogik, arbejdet 1. januar 2008 1. marts 2011 med Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov som Pædagogisk Konsulent i Undervisningsministeriet. Om

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Generation mewe og rekruttering anno 2011.

Generation mewe og rekruttering anno 2011. Reflexen. Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Uddannelse, læring og Filosofi, Aalborg Universitet Mette Bidstrup Holmgaard Stud.mag. i Læring og forandringsprocesser Institut for Uddannelse, læring

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere