HANDLINGS- PLAN UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGS- PLAN UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan"

Transkript

1 HANDLINGS- PLAN { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan

2 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } VÆKST I SYDDANMARK EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED FOKUS PÅ RESULTATER I 2020 skal Syddanmark være en region med høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse samt virksomheder, der agerer globalt. Det er vores vision. For at komme derhen skal vi videreudvikle vores syddanske styrker og potentialer. I denne handlingsplan for kan du læse om, hvad vi konkret vil sætte i gang inden for strategiens tre forretningsområder, Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv. Vækstindsatsen fokuserer på sundheds- og velfærdsløsninger, offshore og energieffektivisering samt erhvervsturisme og kreative erhverv herunder, design. Vi vil bruge handlingsplanen til at prioritere de indsatser, der giver størst effekt på vores overordnede mål. Vi har opbygget et godt fundament for vækstindsatsen med gode rammer for offentlig-privat innovationssamarbejde, store vækstsatsninger inden for bl.a. automatisering og talentudvikling og erhvervsklynger med national gennemslagskraft. Disse indsatser skal vi i den kommende periode viderevikle henover grænsen og internationalt. Vi skal bl.a. tiltrække internationale eliteiværksættere og -studerende, indgå i europæiske forsknings- og udviklingssamarbejder og brande vores styrker på de internationale eksportmarkeder. Samtidig holder vi fast i vores effektstyring og løbende evaluering, som er grundlæggende for, at vi når vores mål. Vi har udarbejdet en effektmodel og et porteføljestyringssystem, hvor vi følger tæt op på de igangsatte projekter. Erfaringerne bruger vi fremadrettet til at sikre de størst mulige effekter og resultater. Denne periode er også starten på en ny EU-strukturfondsperiode for , hvor EU-midlerne som hidtil skal bidrage til at skabe vækst og jobs i de syddanske virksomheder. Samtidig vil en del af midlerne i den nye periode være målrettet uddannelse og kompetenceudvikling, herunder social inklusion af udsatte grupper i samfundet. Desuden vil der være større opmærksomhed på effektskabelse og regional specialisering. Det stemmer godt overens med den tilgang, vi har i Syddansk Vækstforum. Vi ser frem til at få de nye midler ud at arbejde i Syddanmark. Det nytiltrådte Syddanske Vækstforum får et stærkt udgangspunkt, men også en række samfundsmæssige udfordringer, som vi gennem et forpligtende samarbejde skal finde løsninger på, så vi sikrer fortsat vækst og udvikling i Syddanmark. Carl Holst Formand for Syddansk Vækstforum INDHOLD: 04 Strategisk sammenhæng 05 Handlingsplan i De strategiske rammer 08 Indsatsområder 10 Redskaber 13 Den Syddanske Vækstmodel 14 Sundheds- og velfærdsløsninger 16 Energieffektivisering 19 Offshore 21 Turisme 22 Kreative erhverv, herunder design 24 Effektmodellen 25 Indsatsen for social inklusion 26 Vækst i yderområder 27 Grænseoverskridende samarbejde og internationalisering 28 Særlige indsatser 29 Tværgående kriterier 31 Økonomi og ansøgning Side 02 / 03

3 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } STRATEGISK SAMMENHÆNG HANDLINGSPLAN Syddansk Vækstforum arbejder ud fra en langsigtet erhvervsstrategi, der omhandler perioden Til udmøntning af strategien er der udarbejdet en handlingsplan for perioden Handlingsplanen er et prioriteringsredskab for Vækstforum og skal angive rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering inden for erhvervsudviklingsstrategiens tre forretningsområder: Sundheds- og velfærdsinnovation Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Handlingsplanen indeholder bl.a. en kort beskrivelse af potentialer, udfordringer og delmål samt konkrete initiativer, som Vækstforum særligt vil prioritere. Handlingsplanen er udarbejdet med det forbehold, at der er nye EU-strukturfondsprogrammer på vej, herunder Socialfondsprogrammet, Regionalfondsprogrammet og Interreg 5A. Desuden er den kommende lov om erhvervsfremme og regional udvikling endnu ikke vedtaget. Handlingsplanen vil således løbende blive opdateret. Vejle, december 2013 Hvem er Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsparter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunkt for den regionale vækstindsats. Vækstforums tre hovedopgaver: At udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan At overvåge de regionale og lokale vækstvilkår Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i og den fortsatte indsats for at realisere de strategiske 2020 mål: Et produktivitetsniveau 10 pct. over OECD-gennemsnittet, og En erhvervsfrekvens på niveau med OECD s top 5 Vækstforums strategiske 2020 mål Bæredygtig energi Energieffektivisering Offshore Menneskelige ressourcer, uddannelse, herunder social inklusion Iværksætteri At indstille til medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter Oplevelseserhverv Erhvervsturisme Markedsføring af turisme Kreative erhverv, herunder design Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering Særlige indsatsområder Side 04 / 05

4 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } DE STRATEGISKE RAMMER FOR INDSATSEN I Vækstforum ønsker fortsat at fokusere på få forretningsområder med et stort vækstpotentiale. De strategiske mål om øget produktivitet og øget erhvervsfrekvens skal opnås gennem anvendelse af redskaberne: Menneskelige ressourcer og uddannelse, herunder social inklusion Iværksætteri Forskning, Innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde og internationalisering indgår som tværgående prioriteringer inden for forretningsområderne. Vækstforum vil tage initiativ til udviklingen af socialøkonomiske virksomheder samt arbejde for øget social inklusion i eksisterende virksomheder inden for forretningsområderne. Vækstforum kan på eget initiativ igangsætte særlige indsatser, hvis en særlig indsats har et stort erhvervspotentiale, som ligger uden for Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser, der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke rammebetingelser. Side 06 / 07

5 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } INDSATSOMRÅDER Handlingsplanen indeholder følgende indsatsområder: SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION: Sundheds- og velfærdsløsninger Erhverv, der arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger, som kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for velfærdsområdet og samtidig skabe øget vækst i private virksomheder samt øget effektivitet og kvalitet. Velfærdsområdet defineres bredt, dog med fokus på at udnytte forretningsmulighederne i velfærdsteknologier og velfærdsservices i tilknytning til sygehusbyggerier, forebyggelse, herunder fødevarer og ernæring, øget egenomsorg, pleje samt sygdomsbehandling. BÆREDYGTIG ENERGI: Energieffektivisering og Offshore Erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer og inden for alle typer erhverv. Erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. OPLEVELSESERHVERV: Erhvervsturisme, markedsføring af turisme og kreative erhverv, herunder design Erhverv inden for mødeturisme, herunder konferencer, kongresser, værtskab mv. International markedsføring af turisme gennem regionalt funderede offentlige-private samarbejder med erhvervet i spidsen. Erhverv, der arbejder med fødevarer, hvor der er indbygget oplevelser med henblik på at øge produktets værdi. Erhverv, som anvender design som metode til at opnå øget merværdi. Kreative erhverv, hvor der er særlige syddanske styrker og potentialer, herunder design. Side 08 / 09

6 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } REDSKABER Vækstforum anvender følgende redskaber som et bærende element i erhvervsudviklingsindsatsen: Menneskelige ressourcer og uddannelse herunder indsatsen for social inklusion efteruddannelse af arbejdsstyrken, erhvervsrettet uddannelse på alle niveauer, samt tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Iværksætteri herunder tiltrækning af kapital, udvikling af vækstvirksomheder og fremme af iværksætterkultur. Forskning, innovation og nye teknologier herunder øget teknologianvendelse, teknologioverførsel, brug af design, IKT og forsknings- og innovationssamarbejder. Klyngeudvikling udvikling af erhvervsklynger som metode til at sikre vækst inden for forretningsområderne. Vækstforum kan indstille projekter til støtte, der anvender et eller flere af ovenstående redskaber. Ved større klyngesatsninger kan Vækstforum understøtte længerevarende udviklingsforløb på op til 5 år. Side 10 / 11

7 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } DEN SYDDANSKE VÆKSTMODEL EFTERSPØRGSEL FORSKNING OG UDDANNELSE VÆKST FINANSIERING UDBUD Den syddanske vækstmodel er fundamentet for at realisere potentialet inden for de enkelte forretningsområder. Modellen er udtryk for en helhedsorienteret erhvervspolitisk tilgang, som giver mulighed for at sætte ind, hvor udfordringerne og potentialerne er størst inden for de enkelte forretningsområder. Modellen understøtter udvikling af rammebetingelser hele vejen rundt om forretningsområderne. Udbud: Vækstforum vil understøtte etableringen af nye virksomheder, udvikling af vækstvirksomheder samt flere og bedre produkter og services på markedet. Efterspørgsel: Vækstforum vil stimulere, organisere og kvalificere efterspørgslen efter nye produkter og services. Finansiering: Vækstforum vil forbedre virksomhedernes adgang til risikovillig kapital og udviklingsmidler. Forskning og uddannelse: Vækstforum vil styrke forskning, uddannelse og viden på forretningsområderne og sikre virksomhedernes adgang til de rette kompetencer. Side 12 / 13

8 { HANDLINGSPLAN } SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION { HANDLINGSPLAN } SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER Der er et stort potentiale i Syddanmark inden for sundheds- og velfærdsløsninger: Efterspørgslen efter sundheds- og velfærdsløsninger forventes på både nationalt og globalt plan at vokse hastigt, idet antallet af ældre og kronisk syge vokser. Efterspørgslen ligger både hos det offentlige og hos borgerne selv, som i stigende grad tager ansvar for egen sundhed, ligesom der er stigende fokus på forebyggelse. I Syddanmark er der inden for velfærdsteknologier særlige erhvervspotentialer inden for telemedicin, automatisering, intelligente hjælpemidler samt it-systemudvikling. Der er etableret et økosystem med samspil mellem private virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører, som har fokus rettet mod mulighederne inden for sundhedsog velfærdsløsninger. Der er etableret en fælles platform for innovations- og erhvervssamarbejde. Syddanmark har opnået en international førerposition gennem satsningen på velfærdsteknologier, og er bl.a. udpeget som europæisk referencested. Udfordringer i : Der er behov for at øge antallet af iværksættere inden for forretningsområdet. Der er behov for at styrke udviklingen af vækstvirksomheder inden for forretningsområdet. Der er behov for at styrke udbuddet af produkter og services. Virksomhedernes kendskab til og samarbejde med det offentlige såvel som det private marked skal øges med henblik på kommercialisering. Virksomheders og forsknings- og videninstitutioners gensidige kendskab til og samarbejde med hinanden skal øges med henblik på kommercialisering. Der er behov for systematisk opsamling af markedets behov både i sundhedsvæsenet og på social- og ældreområdet i kommunerne som afsæt for samarbejde med virksomhederne. Der er behov for at styrke virksomhedernes internationale engagement, herunder eksportaktiviteter. Der er behov for at styrke virksomhedernes strategiske forretningsudvikling i partnerskaber, herunder de mindre virksomheders samarbejde med større virksomheder. Vækstforums delmål i : 5 pct. vækst i virksomhedernes omsætning. 10 pct. flere vækstvirksomheder. 10 pct. flere iværksættere. Vækstforum vil i særligt prioritere: At Welfare Tech videreudvikles til et nationalt innovationsnetværk med international gennemslagskraft samt opnår EU-Kommissionens guldklyngecertifikat. At der forankres et KIC (Knowledge and Innovation Community) inden for området sund og aktiv aldring med knudepunkt i Syddanmark. At videreudvikle det samlede velfærdsteknologiske økosystem med afsæt i resultater fra økosystemanalysen. At skabe og tiltrække internationale elite-iværksættere inden for velfærdsteknologi. At videreudvikle det offentlig-private samarbejde med henblik på at øge eksporten og kommercialisere den offentlige sektors kompetencer. Vækstforum vil derudover tage initiativ til: At etablere aktiviteter, der understøtter udviklingen af et internationalt teststed for velfærdsteknologi i Syddanmark, herunder sikre virksomhedernes adgang hertil. At videreudvikle det offentlig-private samarbejde og øge efterspørgslen efter intelligente velfærdsløsninger, bl.a. gennem Living Lab Denmark. At omstille det syddanske erhvervsliv, så flere virksomheder får kendskab til og udnytter det velfærdsteknologiske potentiale, bl.a. via strategiske partnerskaber mellem små og store virksomheder og side-stepping. At udvikle målrettede initiativer, der kan styrke eksporten inden for velfærdsteknologi i et formaliseret samarbejde med bl.a. Healthcare Denmark. At udvikle aktiviteter, som kan forbedre virksomheders muligheder for at få adgang til at omsætte offentlig viden og kompetence til udvikling og afprøvning af nye forretningskoncepter i forbindelse med nyt sygehusbyggeri. At udvikle aktiviteter, der kan understøtte virksomheders samarbejdsrelationer med Japan omkring velfærds- og robotteknologi. Side 14 / 15

9 { HANDLINGSPLAN } BÆREDYGTIG ENERGI { HANDLINGSPLAN } ENERGIEFFEKTIVISERING Der er et stort potentiale i Syddanmark inden for energieffektivisering: Regionen har en stærk erhvervsklynge inden for energieffektivisering med high-end teknologier og produkter til effektiv energiudnyttelse med et stort eksportpotentiale. Energieffektiviseringsklyngen har en omsætning på ca. 24 mia. kr. årligt med høj eksportintensitet. Energieffektiviseringer gennem EU s mål kan skabe 1 mio. nye jobs i EU og spare 60 mia. om året i reduceret energiforbrug. De syddanske virksomheder i energieffektiviseringsklyngen har væsentlige kompetencer på området og derfor et betydeligt potentiale for at tiltrække de nye jobs. Det forventes, at den globale efterspørgsel på energieffektive løsninger vil stige markant frem mod Som følge heraf forventes de syddanske virksomheder at opnå høje vækstrater inden for f.eks. Power Electronics på pct. Udfordringer i : Energibranchen har fortsat svært ved at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Den fortsatte stærke position på det globale marked forudsætter et hjemmemarked med efterspørgsel og adgang til udvikling, test og demonstration. Det globale marked er præget af stor konkurrence, og det er en udfordring for SMV erne at etablere sig på eksportmarkedet. Fortsat vækst i branchen er afhængig af, at der etableres eller tiltrækkes flere vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Vækstforums delmål i : 10 pct. højere optag på ingeniørstudierne i regionen. 10 pct. øget eksportandel fra SMV erne. 10 pct. flere vækstvirksomheder. Vækstforum vil i særligt prioritere: At Lean Energy Cluster videreudvikles til et nationalt innovationsnetværk med international gennemslagskraft samt opnår EU-Kommissionens guldklyngecertifikat. At videreudvikle det samlede økosystem inden for energieffektivisering med afsæt i resultater fra økosystemanalysen. At invitere Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt universiteter og andre relevante parter til at drøfte og iværksætte konkrete løsninger, som skal tiltrække elitestuderende samt sikre forskning på internationalt niveau. At tiltrække kvalificeret arbejdskraft til branchen i samarbejde med foreningen work-live-stay, der har til formål at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark gennem en målrettet tiltræknings- og beskæftigelsesindsats. Vækstforum vil derudover tage initiativ til: At afdække og kvalificere finansieringsmulighederne i branchen fra idé til eksportmarked. At styrke iværksætteri og øge tiltrækning af internationale vækstiværksættere. Side 16 / 17

10 { HANDLINGSPLAN } BÆREDYGTIG ENERGI { HANDLINGSPLAN } OFFSHORE Der er et stort potentiale i Syddanmark inden for offshore: Antallet af jobs i vindmølleindustrien i Europa forventes at stige fra i 2010 til i En væsentlig del vil ligge inden for offshore vind-energi. Danske virksomheder har indtil 2013 været involveret i etableringen af ca. 95 pct. af alle verdens havmølleparker. Mange af disse kompetencer ligger i Syddanmark særligt inden for projektering, etablering, drift, vedligehold, test og demonstration. Regionen har en stærk erhvervsklynge på offshoreområdet, med stort eksportpotentiale. Den danske offshore vind-energibranche forventer at have årlige vækstrater på over 5 pct. de næste 10 år. Danske olie- og gasforekomster i Nordsøen har givet et samlet bidrag til staten på 224 mia. kr. fra Den danske olie-gas sektor har et højt kvalitets- og kompetenceniveau med potentiale til at udnytte nye forretningsmuligheder inden for olie- og gas sektoren og vindenergisektoren både nationalt og internationalt. Udfordringer i : Energibranchen har fortsat svært ved at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft med bl.a. de rette videregående og erhvervsfaglige uddannelser. At sikre, at de danske virksomheder kan klare sig i den stigende globale konkurrence inden for offshore vind-energi. At sikre fortsat udvikling i olie-gas sektoren trods svindende fossile ressourcer i Nordsøen. Det er f.eks. nødvendigt med en mere effektiv udvinding, opdyrkning af nye forretningsområder og større internationalisering i SMV er. Vækstforums delmål i : 10 pct. højere optag på relevante tekniske, videregående og erhvervsfaglige uddannelser på forretningsområdet. SMV ernes eksportandel øges med 10 pct. 10 pct. flere vækstvirksomheder. Vækstforum vil i særligt prioritere: At videreudvikle Offshoreenergy.dk som nationalt innovationsnetværk med international gennemslagskraft og understøtte, at EU-Kommissionens guldklyngecertifikat fastholdes. At videreudvikle det samlede økosystem inden for offshore med afsæt i resultater fra økosystemanalysen. At fortsætte samarbejdet med Region Midtjylland og Region Nordjylland om et fælles vindprogram, der skal sikre sammenhæng og udvikling i hele vindenergi-værdikæden. At LORC (Lindoe Offshore Renewables Center) opnår status som EU-godkendt vindmølletestcenter. Vækstforum vil desuden tage initiativ til: At tiltrække kvalificeret arbejdskraft i branchen i samarbejde med work-live-stay. At flere offshorevirksomheder, både inden for olie-gas og vindenergi, øger deres internationale kompetencer for at styrke deres konkurrenceevne og eksport. Side 18 / 19

11 { HANDLINGSPLAN } OPLEVELSESERHVERV { HANDLINGSPLAN } TURISME Der er et stort potentiale i Syddanmark inden for turisme: Det tyske marked er det vigtigste udenlandske marked for syddansk turisme, hvor tyske gæster i 2011 stod for 23 pct. af den samlede turismeomsætning mod 13 pct. på landsplan. Der forventes øget privat forbrug og rejselyst blandt tyske turister. Markedsføring mod det tyske marked kan sikre fortsat tiltrækning og øgning af antallet af tyske gæster. Region Syddanmark er den næststørste erhvervsturismeregion i Danmark. 33 pct. af turismeforbruget i 2011 kom fra erhvervsturister, 7 pct. af disse var udenlandske. Internationale erhvervsturister har et døgnforbrug, som er væsentligt højere end feriegæsterne. Syddanmark har et godt udbud af hotel-, møde- og konferencefaciliteter. Antallet af erhvervsovernatninger forventes at stige de kommende år. Turismen gav i 2011 anledning til godt fuldtidsjobs i selve turismeerhvervet inklusiv afledte effekter. I f.eks. detailhandlen gav turismeforbruget anledning til i alt fuldtidsjobs. Jobskabelsen sker inden for forskellige erhverv, i yderområder og på alle niveauer i virksomhederne. Turismeerhvervet rummer derfor mulighed for inklusion af personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet eller særlige udfordringer. Udfordringer i : Syddanmark får ikke tilstrækkelig andel i den internationale vækst i turismeovernatninger. Det er en særlig udfordring at få en større andel af det voksende tyske marked til Syddanmark. Produktiviteten er stagneret i hele sektoren, også inden for erhvervsturisme. Lav tilfredshed med pris-kvalitetsforholdet. Syddanmarks styrke som ferie- og erhvervsturismemål er ikke tilstrækkeligt synligt på det internationale marked og skal markedsføres stærkere. Internationale deltagere udgør kun 7 pct. af erhvervsturister i Syddanmark. 90 pct. af alle internationale kongresser og konferencer i Danmark varer kun 1-2 dage. Kompetenceniveauet er lavt sammenlignet med andre brancher. Vækstforums delmål i : 5 pct. stigning i produktiviteten i turismeerhverv. 10 pct. flere udenlandske overnatninger. 10 pct. flere erhvervsovernatninger. 10 pct. flere af de beskæftigede inden for turismen opnår et højere uddannelsesniveau (EUD, LVU,MVU og KVU). Vækstforum vil i særligt prioritere: International markedsføring af turisme gennem regionalt funderede offentlige-private samarbejder med erhvervet i spidsen. At understøtte tiltrækning af internationale kongresser og konferencer i samarbejde med Inspiring Denmark. At højne kompetenceniveauet i turismebranchen bl.a. gennem tværregionalt samarbejde og baseret på erfaringerne fra Oplevelsernes Academy. Vækstforum vil desuden tage initiativ til: Fortsat at understøtte det regionale Koordineringsudvalg for Turisme, der bl.a. skal følge og koordinere turisme- og destinationsudviklingen og sikre samarbejdet med staten. I Syddanmark sker udviklingen af feriesteder, aktiviteter og oplevelser i regionens fem destinationer. Udvikling af destinationerne og etablering af Destination Management Organisations (DMO er) danner i de kommende år grundlaget for udviklingen af den syddanske ferieturisme. Vækstforum har i perioden 2012 og 2013 støttet etablering og udvikling af destinationerne. Destinationerne forventes at bidrage til Vækstforums delmål om stigende produktivitet og stigende antal overnatninger. I 2014 og 2015 vil Vækstforums indsats ligge inden for erhvervsturisme, markedsføring og kompetenceudvikling. Side 20 / 21

12 { HANDLINGSPLAN } OPLEVELSESERHVERV { HANDLINGSPLAN } KREATIVE ERHVERV, HERUNDER DESIGN Der er et stort potentiale i Syddanmark inden for design: Virksomheder der anvender design som metode i deres strategi- og forretningsudvikling, vil kunne opnå højere værditilvækst. Syddanmark har stærke vidensinstitutioner og virksomheder, der anvender design, som kan bidrage til at udbrede designanvendelsen i virksomheder. Syddanmark bliver i stigende grad brugt som internationalt testområde for designidéer og -koncepter. Med en fortsat udvikling og branding af designstyrker internationalt vil Syddanmark kunne styrke sin internationale position. Der er etableret en klyngeorganisation, Design2Innovate, der kan fungere som fælles platform for øget designanvendelse og styrkelse af de kreative erhverv. Der er mange små virksomheder inden for de kreative erhverv, herunder designerhverv, hvis potentiale kan styrkes ved, at de i højere grad end i dag gennemgår forretningsudviklings- og vækstforløb. Udfordringer i : Kun 30 pct. af virksomhederne i regionen efterspørger kompetencer inden for design, og kun få virksomheder anvender design til strategi- og forretningsudvikling. Kreative erhverv, herunder designbranchen, er kendetegnet ved mange små eller enkeltmandsejede virksomheder, som kan have udfordringer ved at imødekomme virksomheders stigende og mere komplekse krav. Syddanmark er den region i landet, hvor andelen af de kreative erhverv fylder næstmindst set i forhold til det samlede erhvervsliv. Vækstforums delmål i : 10 pct. flere virksomheder bruger design i forretnings- og strategiudvikling. 10 pct. højere omsætning inden for kreative erhverv, herunder design. 10 pct. flere med videregående uddannelse inden for kreative erhverv, herunder design. 10 pct. flere vækstvirksomheder inden for kreative erhverv, herunder design. Vækstforum vil i særligt prioritere: At Design2Innovate videreudvikles til et nationalt innovationsnetværk med international gennemslagskraft samt opnår EU-Kommissionens guldklyngecertifikat. At videreudvikle det samlede økosystem inden for kreative erhverv, herunder design, med afsæt i resultater fra økosystemanalysen. At videreudvikle og styrke en øget designanvendelse i virksomheder gennem et øget samarbejde med de relevante parter. At styrke udviklingen af iværksættere og vækstvirksomheder samt højne kompetencerne i de kreative erhverv, herunder design. At brande Syddanmarks styrker inden for designområdet nationalt og internationalt bl.a. gennem et samarbejde med M-fonden. Vækstforum vil desuden tage initiativ til: At understøtte en proces, der kan sikre en stærk profilering af den syddanske designsatsning i forbindelse med, at Danmark søger om at blive World Design Capital i At tage initiativ til etablering af et internationalt Videncenter for Designanvendelse, som på et forskningsbaseret videngrundlag understøtter virksomhedernes innovation og skaber øget vækst gennem brug af design. Side 22 / 23

13 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } EFFEKTMODELLEN Projekter vurderes ud fra den forventede effekt i forhold til omkostninger (pris) og forventet tid, før effekten realiseres (tid) INDSATSEN FOR SOCIAL INKLUSION Samlet forventet effekt 5,00 4,00 3,00 2,00 LAV 1,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Tid og pris HØJ MELLEM I strukturfondsperioden skal 20 pct. af midlerne under socialfonden anvendes på social inklusion med særligt fokus på at fremme beskæftigelsen. Indsatserne skal have fokus på Vækstforums mål om en erhvervsfrekvens på niveau med top 5 i OECD. Vækstforums delmål for : En erhvervsfrekvens på 79 % Vækstforums indsats for social inklusion vil ske på to områder: En indsats for etablering af flere socialøkonomiske virksomheder gennem fokus på vækst, iværksætteri og entreprenørskab. En indsats for at flere eksisterende virksomheder arbejder med social inklusion. Vækstforum vil i : Støtte indsatser inden for Vækstforums forretningsområder, der øger muligheden for, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse. Side 24 / 25

14 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } VÆKST I YDEROMRÅDERNE I strukturfondsperioden er følgende syddanske yderområder udpeget som yderområder: Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Svendborg, Langeland, Ærø og syddanske småøer. Derudover er der dele af andre kommuner, der har de samme problematikker som de udpegede yderområder. I forbindelse den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi er Væksforum forpligtiget til (ifølge udkast til ny erhvervsudviklingslov) at beskrive indsatsen for yderområderne, herunder f.eks: Styrker og udfordringer i yderområderne. Indsatser, der skal bygge bro mellem yderområderne og Vækstforums indsatser inden for prioriterede regionale styrkepositioner. Særlige indsatsområder, hvor der er lokale vækstpotentialer, samt Hvordan lokale og regionale ressourcer inddrages i udformningen og udmøntningen af indsatsen. Vækstforum vil i : Gennemføre den ovenstående strategiproces i forhold til yderområderne. Forsætte indsatsen for at realisere yderområdernes potentiale inden for forretningsområderne ved at: Understøtte og videreudvikle styrkepositioner i yderområderne inden for Vækstforums forretningsområder og bygge bro til aktørerne i resten af regionen. Styrke vækstiværksætteri inden for forretningsområderne i yderområderne. Fortsætte og videreudvikle samarbejdet med de vestdanske regioner inden for fødevareområdet og undersøge potentialerne for videreudvikling af fødevareturismen i yderområderne. Afsætte midler til forundersøgelser, projektudvikling og udvikling af samarbejder, der bidrager til udvikling af større, strategiske indsatser i yderområderne (redefinering af puljen til projektudvikling i yderområderne). Udnytte yderområdernes naboskab til Tyskland ved at afdække fælles styrkepositioner og etablere samarbejder hen over grænsen. Indsatsen skal udmøntes i samspil med INTERREG 5A programmet. Styrke og formalisere samarbejdet i yderområdenetværket, så netværket bidrager aktivt til gennemførelsen af vækstpolitikken for yderområderne. Yderområdenetværket har eksisteret siden 2009 og består af kommuner, region og erhvervsfremmeaktører m.fl. GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OG INTERNATIONALISERING Med udgangspunkt i forretningsområderne vil Syddansk Vækstforum understøtte grænseoverskridende og internationale indsatser inden for: Erhvervsklyngerne Forskning og uddannelse Synliggørelse af syddanske kompetencer Det grænseoverskridende samarbejde: Potentialet i det grænseoverskridende samarbejde skal udnyttes, så det understøtter Region Syddanmarks erhvervsmæssige styrker således, at de syddanske klyngers samarbejde kan udvikles hen over grænsen. Samarbejdet tager afsæt i Partnerskabsaftalen og årsplanerne med delstaten Slesvig- Holsten. Det grænseoverskridende samarbejde skal udvides, så det også omfatter andre nordtyske delstater, herunder især Hamborg. Inden for de syddanske styrkepositioner tilstræbes der desuden interregionale projekter med nordtyske delstater i regi af Nordsø- og Østersøprogrammerne. Endvidere skal der med støtte fra Interreg 5A-programmet gennemføres projekter med særligt potentiale for at understøtte Vækstforums forretningsområder, herunder især inden for Bæredygtig energi, Sundheds- og velfærdsinnovation og Oplevelsesehverv, samt derudover kultur og markedsføring af regionen og et grænseoverskridende uddannelses- og arbejdsmarked. Internationalisering: Vækstforum vil arbejde for internationalisering af klyngerne i forretningsområdernes ved at: Understøtte tiltrækning af nationale som internationale midler f.eks. fra Interregprogrammerne og fra EU s forskningsprogrammer, herunder Horizon Etablere en pulje til at understøtte internationalisering. Understøtte samarbejde med udvalgte klyngeaktører i andre lande f.eks. om udvikling af klynge-værktøjer, erfaringudvikling mv. Vækstforum vil styrke samspillet med internationale videninstitutioner til gavn for syddanske virksomheder, så de får bedst mulig adgang til forskning på højt niveau og internationale talenter. Vækstforum vil arbejde for at tiltrække internationale kongresser inden for forretningsområderne. Internationaliseringsindsatsen understøttes af det Syddanske Bruxelleskontor. Side 26 / 27

15 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } SÆRLIGE INDSATSER TIL HØJERE VÆKST TVÆRGÅENDE KRITERIER FOR VÆKSTFORUMS INITIATIVER Vækstforum ønsker at agere på både langt og kort sigt. Fokuseringen på tre forretningsområder er et led i den langsigtede omstillingsproces. På kort sigt kan der opstå behov for en hurtig og konkret indsats fra Vækstforums side. Vækstforum kan derfor på eget initiativ igangsætte særlige indsatser med stort erhvervs potentiale, som rækker ud over Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser, der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke rammebetingelser. Særlige indsatser besluttes af Vækstforum, eventuelt som en del af handlingsplanen. De særlige indsatser er tidsbegrænsede. Der afsættes puljemidler særskilt til særlige indsatser. Vækstforums indsats bygger på en række tværgående kriterier, som vil blive lagt til grund for indsatsen: Virksomhedsengagement Vækstforum lægger afgørende vægt på et stærkt engagement fra private virksomheder i initiativerne. Offentlig-private partnerskaber Initiativerne skal skabe samspil mellem den offentlige og den private sektor med henblik på at udnytte fælles potentialer og skabe løsninger på et højere niveau. Samordning og koordinering Initiativerne skal medvirke til at samordne og koordinere regionens mange aktiviteter med henblik på at sikre synergi og undgå overlap og parallelsystemer. Fokusering Initiativerne skal bidrage til at samle kræfterne i større og perspektivrige initiativer, der synligt og markant løfter regionen på udvalgte områder. Vækst i yderområder Initiativerne skal komme hele regionen til gode ved at satse på brobygning til yderområdernes særlige styrker og potentialer til gavn for hele regionen. Bæredygtighed Initiativerne skal skabe vækst og udvikling uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at få opfyldt deres behov i fare. Begrebet bæredygtighed omfatter miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Samfinansiering Der skal være bredt ejerskab og fælles prioritering af ressourcer til de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum igangsætter. Samfinansiering og matchning af midler vil være et krav, uanset om det gælder EU-midler eller regionale erhvervsudviklingsmidler. Globalisering Initiativerne skal have perspektiver i forhold til globaliseringens muligheder og omsætte dem til konkurrencemæssige fordele. Der satses målrettet og strategisk på internationalt samarbejde. Side 28 / 29

16 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } ØKONOMI & ANSØGNING Syddansk Vækstforum har indstillingsret til regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler. Derudover vil Vækstforum arbejde for at tiltrække såvel nationale som internationale midler, herunder fra EU s forskningsprogram Horizon 2020 og INTERREG 5A, til at undersøtte udviklingen af forretningsområderne. Hvis du vil ansøge om projektstøtte, kan du få hjælp fra Vækstforums sekretariat. Du kan læse mere om, hvordan du kan søge midler fra Vækstforum på hvor du også kan finde en ansøgningsvejledning. Du er også velkommen til at kontakte Vækstforums hotline på tlf eller mail: Side 30 / 31

17 HOTLINE Syddansk Vækstforums hotline er åben for potentielle ansøgere på alle hverdage fra kl Her vil der være mulighed for at tale med en medarbejder, der enten selv kan hjælpe dig med at afklare eventuelle spørgsmål eller lede dig videre til den rigtige person. Kontakt hotline: Syddansk Vækstforum Damhaven Vejle DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid 3515 Mediegruppen

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 HANDLINGS- PLAN 2014-15 { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 VÆKST I SYDDANMARK EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED FOKUS PÅ RESULTATER I 2020 skal

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser

Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser Samarbejde om virksomheders deltagelse i erhvervsfremmeaktiviteter på tværs af regionsgrænser 1. Baggrund for samarbejdsaftalen De tre vestdanske vækstfora for Region Syddanmark, Region Midtjylland og

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012. Strategi. Vækstforum Region Syddanmark

Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012. Strategi. Vækstforum Region Syddanmark Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012 Strategi Vækstforum Region Syddanmark Strategiens grundlag Klyngeudvikling Oplevelsesøkonomi Det Sunde Liv Menneskelige ressourcer Forskning, innovation og nye teknologier

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS. Mødeturisme SYDDANMARK. Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser

TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS. Mødeturisme SYDDANMARK. Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser SYDDANMARK Mødeturisme TURISTER I JAKKESÆT ER BIG BUSINESS Syddanmark satser på flere møder, konferencer og kurser Nyborg scorer en milliard om året på mødeturister 1 intro Tekst: Astrid Westergaard /

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet.

I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er ikke færdigbearbejdet. Bilag til sagsfremstilling Dato: 7. august 2012 Synopsis for Handlingsplan 2013-2014 for den regionale udviklingsstrategi I synopsis beskriver vi kort indholdet i den kommende handlingsplan. Teksten er

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

FAKTA OM REGION SJÆLLAND

FAKTA OM REGION SJÆLLAND FAKTA OM REGION SJÆLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Sjælland Region Sjælland har i alt ca. 816.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere