HANDLINGS- PLAN UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGS- PLAN UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan"

Transkript

1 HANDLINGS- PLAN { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan

2 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } VÆKST I SYDDANMARK EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED FOKUS PÅ RESULTATER I 2020 skal Syddanmark være en region med høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse samt virksomheder, der agerer globalt. Det er vores vision. For at komme derhen skal vi videreudvikle vores syddanske styrker og potentialer. I denne handlingsplan for kan du læse om, hvad vi konkret vil sætte i gang inden for strategiens tre forretningsområder, Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv. Vækstindsatsen fokuserer på sundheds- og velfærdsløsninger, offshore og energieffektivisering samt erhvervsturisme og kreative erhverv herunder, design. Vi vil bruge handlingsplanen til at prioritere de indsatser, der giver størst effekt på vores overordnede mål. Vi har opbygget et godt fundament for vækstindsatsen med gode rammer for offentlig-privat innovationssamarbejde, store vækstsatsninger inden for bl.a. automatisering og talentudvikling og erhvervsklynger med national gennemslagskraft. Disse indsatser skal vi i den kommende periode viderevikle henover grænsen og internationalt. Vi skal bl.a. tiltrække internationale eliteiværksættere og -studerende, indgå i europæiske forsknings- og udviklingssamarbejder og brande vores styrker på de internationale eksportmarkeder. Samtidig holder vi fast i vores effektstyring og løbende evaluering, som er grundlæggende for, at vi når vores mål. Vi har udarbejdet en effektmodel og et porteføljestyringssystem, hvor vi følger tæt op på de igangsatte projekter. Erfaringerne bruger vi fremadrettet til at sikre de størst mulige effekter og resultater. Denne periode er også starten på en ny EU-strukturfondsperiode for , hvor EU-midlerne som hidtil skal bidrage til at skabe vækst og jobs i de syddanske virksomheder. Samtidig vil en del af midlerne i den nye periode være målrettet uddannelse og kompetenceudvikling, herunder social inklusion af udsatte grupper i samfundet. Desuden vil der være større opmærksomhed på effektskabelse og regional specialisering. Det stemmer godt overens med den tilgang, vi har i Syddansk Vækstforum. Vi ser frem til at få de nye midler ud at arbejde i Syddanmark. Det nytiltrådte Syddanske Vækstforum får et stærkt udgangspunkt, men også en række samfundsmæssige udfordringer, som vi gennem et forpligtende samarbejde skal finde løsninger på, så vi sikrer fortsat vækst og udvikling i Syddanmark. Carl Holst Formand for Syddansk Vækstforum INDHOLD: 04 Strategisk sammenhæng 05 Handlingsplan i De strategiske rammer 08 Indsatsområder 10 Redskaber 13 Den Syddanske Vækstmodel 14 Sundheds- og velfærdsløsninger 16 Energieffektivisering 19 Offshore 21 Turisme 22 Kreative erhverv, herunder design 24 Effektmodellen 25 Indsatsen for social inklusion 26 Vækst i yderområder 27 Grænseoverskridende samarbejde og internationalisering 28 Særlige indsatser 29 Tværgående kriterier 31 Økonomi og ansøgning Side 02 / 03

3 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } STRATEGISK SAMMENHÆNG HANDLINGSPLAN Syddansk Vækstforum arbejder ud fra en langsigtet erhvervsstrategi, der omhandler perioden Til udmøntning af strategien er der udarbejdet en handlingsplan for perioden Handlingsplanen er et prioriteringsredskab for Vækstforum og skal angive rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering inden for erhvervsudviklingsstrategiens tre forretningsområder: Sundheds- og velfærdsinnovation Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Handlingsplanen indeholder bl.a. en kort beskrivelse af potentialer, udfordringer og delmål samt konkrete initiativer, som Vækstforum særligt vil prioritere. Handlingsplanen er udarbejdet med det forbehold, at der er nye EU-strukturfondsprogrammer på vej, herunder Socialfondsprogrammet, Regionalfondsprogrammet og Interreg 5A. Desuden er den kommende lov om erhvervsfremme og regional udvikling endnu ikke vedtaget. Handlingsplanen vil således løbende blive opdateret. Vejle, december 2013 Hvem er Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, videns og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsparter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunkt for den regionale vækstindsats. Vækstforums tre hovedopgaver: At udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan At overvåge de regionale og lokale vækstvilkår Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i og den fortsatte indsats for at realisere de strategiske 2020 mål: Et produktivitetsniveau 10 pct. over OECD-gennemsnittet, og En erhvervsfrekvens på niveau med OECD s top 5 Vækstforums strategiske 2020 mål Bæredygtig energi Energieffektivisering Offshore Menneskelige ressourcer, uddannelse, herunder social inklusion Iværksætteri At indstille til medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter Oplevelseserhverv Erhvervsturisme Markedsføring af turisme Kreative erhverv, herunder design Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering Særlige indsatsområder Side 04 / 05

4 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } DE STRATEGISKE RAMMER FOR INDSATSEN I Vækstforum ønsker fortsat at fokusere på få forretningsområder med et stort vækstpotentiale. De strategiske mål om øget produktivitet og øget erhvervsfrekvens skal opnås gennem anvendelse af redskaberne: Menneskelige ressourcer og uddannelse, herunder social inklusion Iværksætteri Forskning, Innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, det grænseoverskridende samarbejde og internationalisering indgår som tværgående prioriteringer inden for forretningsområderne. Vækstforum vil tage initiativ til udviklingen af socialøkonomiske virksomheder samt arbejde for øget social inklusion i eksisterende virksomheder inden for forretningsområderne. Vækstforum kan på eget initiativ igangsætte særlige indsatser, hvis en særlig indsats har et stort erhvervspotentiale, som ligger uden for Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser, der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke rammebetingelser. Side 06 / 07

5 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } INDSATSOMRÅDER Handlingsplanen indeholder følgende indsatsområder: SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION: Sundheds- og velfærdsløsninger Erhverv, der arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger, som kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer inden for velfærdsområdet og samtidig skabe øget vækst i private virksomheder samt øget effektivitet og kvalitet. Velfærdsområdet defineres bredt, dog med fokus på at udnytte forretningsmulighederne i velfærdsteknologier og velfærdsservices i tilknytning til sygehusbyggerier, forebyggelse, herunder fødevarer og ernæring, øget egenomsorg, pleje samt sygdomsbehandling. BÆREDYGTIG ENERGI: Energieffektivisering og Offshore Erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter, som medfører en intelligent og effektiv energiudnyttelse inden for alle energiformer og inden for alle typer erhverv. Erhverv, der arbejder med teknologier, viden og komponenter til anvendelse i hele værdikæden for offshore energiproduktion, såvel vedvarende som fossil energi. OPLEVELSESERHVERV: Erhvervsturisme, markedsføring af turisme og kreative erhverv, herunder design Erhverv inden for mødeturisme, herunder konferencer, kongresser, værtskab mv. International markedsføring af turisme gennem regionalt funderede offentlige-private samarbejder med erhvervet i spidsen. Erhverv, der arbejder med fødevarer, hvor der er indbygget oplevelser med henblik på at øge produktets værdi. Erhverv, som anvender design som metode til at opnå øget merværdi. Kreative erhverv, hvor der er særlige syddanske styrker og potentialer, herunder design. Side 08 / 09

6 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } REDSKABER Vækstforum anvender følgende redskaber som et bærende element i erhvervsudviklingsindsatsen: Menneskelige ressourcer og uddannelse herunder indsatsen for social inklusion efteruddannelse af arbejdsstyrken, erhvervsrettet uddannelse på alle niveauer, samt tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Iværksætteri herunder tiltrækning af kapital, udvikling af vækstvirksomheder og fremme af iværksætterkultur. Forskning, innovation og nye teknologier herunder øget teknologianvendelse, teknologioverførsel, brug af design, IKT og forsknings- og innovationssamarbejder. Klyngeudvikling udvikling af erhvervsklynger som metode til at sikre vækst inden for forretningsområderne. Vækstforum kan indstille projekter til støtte, der anvender et eller flere af ovenstående redskaber. Ved større klyngesatsninger kan Vækstforum understøtte længerevarende udviklingsforløb på op til 5 år. Side 10 / 11

7 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } DEN SYDDANSKE VÆKSTMODEL EFTERSPØRGSEL FORSKNING OG UDDANNELSE VÆKST FINANSIERING UDBUD Den syddanske vækstmodel er fundamentet for at realisere potentialet inden for de enkelte forretningsområder. Modellen er udtryk for en helhedsorienteret erhvervspolitisk tilgang, som giver mulighed for at sætte ind, hvor udfordringerne og potentialerne er størst inden for de enkelte forretningsområder. Modellen understøtter udvikling af rammebetingelser hele vejen rundt om forretningsområderne. Udbud: Vækstforum vil understøtte etableringen af nye virksomheder, udvikling af vækstvirksomheder samt flere og bedre produkter og services på markedet. Efterspørgsel: Vækstforum vil stimulere, organisere og kvalificere efterspørgslen efter nye produkter og services. Finansiering: Vækstforum vil forbedre virksomhedernes adgang til risikovillig kapital og udviklingsmidler. Forskning og uddannelse: Vækstforum vil styrke forskning, uddannelse og viden på forretningsområderne og sikre virksomhedernes adgang til de rette kompetencer. Side 12 / 13

8 { HANDLINGSPLAN } SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION { HANDLINGSPLAN } SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER Der er et stort potentiale i Syddanmark inden for sundheds- og velfærdsløsninger: Efterspørgslen efter sundheds- og velfærdsløsninger forventes på både nationalt og globalt plan at vokse hastigt, idet antallet af ældre og kronisk syge vokser. Efterspørgslen ligger både hos det offentlige og hos borgerne selv, som i stigende grad tager ansvar for egen sundhed, ligesom der er stigende fokus på forebyggelse. I Syddanmark er der inden for velfærdsteknologier særlige erhvervspotentialer inden for telemedicin, automatisering, intelligente hjælpemidler samt it-systemudvikling. Der er etableret et økosystem med samspil mellem private virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører, som har fokus rettet mod mulighederne inden for sundhedsog velfærdsløsninger. Der er etableret en fælles platform for innovations- og erhvervssamarbejde. Syddanmark har opnået en international førerposition gennem satsningen på velfærdsteknologier, og er bl.a. udpeget som europæisk referencested. Udfordringer i : Der er behov for at øge antallet af iværksættere inden for forretningsområdet. Der er behov for at styrke udviklingen af vækstvirksomheder inden for forretningsområdet. Der er behov for at styrke udbuddet af produkter og services. Virksomhedernes kendskab til og samarbejde med det offentlige såvel som det private marked skal øges med henblik på kommercialisering. Virksomheders og forsknings- og videninstitutioners gensidige kendskab til og samarbejde med hinanden skal øges med henblik på kommercialisering. Der er behov for systematisk opsamling af markedets behov både i sundhedsvæsenet og på social- og ældreområdet i kommunerne som afsæt for samarbejde med virksomhederne. Der er behov for at styrke virksomhedernes internationale engagement, herunder eksportaktiviteter. Der er behov for at styrke virksomhedernes strategiske forretningsudvikling i partnerskaber, herunder de mindre virksomheders samarbejde med større virksomheder. Vækstforums delmål i : 5 pct. vækst i virksomhedernes omsætning. 10 pct. flere vækstvirksomheder. 10 pct. flere iværksættere. Vækstforum vil i særligt prioritere: At Welfare Tech videreudvikles til et nationalt innovationsnetværk med international gennemslagskraft samt opnår EU-Kommissionens guldklyngecertifikat. At der forankres et KIC (Knowledge and Innovation Community) inden for området sund og aktiv aldring med knudepunkt i Syddanmark. At videreudvikle det samlede velfærdsteknologiske økosystem med afsæt i resultater fra økosystemanalysen. At skabe og tiltrække internationale elite-iværksættere inden for velfærdsteknologi. At videreudvikle det offentlig-private samarbejde med henblik på at øge eksporten og kommercialisere den offentlige sektors kompetencer. Vækstforum vil derudover tage initiativ til: At etablere aktiviteter, der understøtter udviklingen af et internationalt teststed for velfærdsteknologi i Syddanmark, herunder sikre virksomhedernes adgang hertil. At videreudvikle det offentlig-private samarbejde og øge efterspørgslen efter intelligente velfærdsløsninger, bl.a. gennem Living Lab Denmark. At omstille det syddanske erhvervsliv, så flere virksomheder får kendskab til og udnytter det velfærdsteknologiske potentiale, bl.a. via strategiske partnerskaber mellem små og store virksomheder og side-stepping. At udvikle målrettede initiativer, der kan styrke eksporten inden for velfærdsteknologi i et formaliseret samarbejde med bl.a. Healthcare Denmark. At udvikle aktiviteter, som kan forbedre virksomheders muligheder for at få adgang til at omsætte offentlig viden og kompetence til udvikling og afprøvning af nye forretningskoncepter i forbindelse med nyt sygehusbyggeri. At udvikle aktiviteter, der kan understøtte virksomheders samarbejdsrelationer med Japan omkring velfærds- og robotteknologi. Side 14 / 15

9 { HANDLINGSPLAN } BÆREDYGTIG ENERGI { HANDLINGSPLAN } ENERGIEFFEKTIVISERING Der er et stort potentiale i Syddanmark inden for energieffektivisering: Regionen har en stærk erhvervsklynge inden for energieffektivisering med high-end teknologier og produkter til effektiv energiudnyttelse med et stort eksportpotentiale. Energieffektiviseringsklyngen har en omsætning på ca. 24 mia. kr. årligt med høj eksportintensitet. Energieffektiviseringer gennem EU s mål kan skabe 1 mio. nye jobs i EU og spare 60 mia. om året i reduceret energiforbrug. De syddanske virksomheder i energieffektiviseringsklyngen har væsentlige kompetencer på området og derfor et betydeligt potentiale for at tiltrække de nye jobs. Det forventes, at den globale efterspørgsel på energieffektive løsninger vil stige markant frem mod Som følge heraf forventes de syddanske virksomheder at opnå høje vækstrater inden for f.eks. Power Electronics på pct. Udfordringer i : Energibranchen har fortsat svært ved at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Den fortsatte stærke position på det globale marked forudsætter et hjemmemarked med efterspørgsel og adgang til udvikling, test og demonstration. Det globale marked er præget af stor konkurrence, og det er en udfordring for SMV erne at etablere sig på eksportmarkedet. Fortsat vækst i branchen er afhængig af, at der etableres eller tiltrækkes flere vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Vækstforums delmål i : 10 pct. højere optag på ingeniørstudierne i regionen. 10 pct. øget eksportandel fra SMV erne. 10 pct. flere vækstvirksomheder. Vækstforum vil i særligt prioritere: At Lean Energy Cluster videreudvikles til et nationalt innovationsnetværk med international gennemslagskraft samt opnår EU-Kommissionens guldklyngecertifikat. At videreudvikle det samlede økosystem inden for energieffektivisering med afsæt i resultater fra økosystemanalysen. At invitere Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt universiteter og andre relevante parter til at drøfte og iværksætte konkrete løsninger, som skal tiltrække elitestuderende samt sikre forskning på internationalt niveau. At tiltrække kvalificeret arbejdskraft til branchen i samarbejde med foreningen work-live-stay, der har til formål at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark gennem en målrettet tiltræknings- og beskæftigelsesindsats. Vækstforum vil derudover tage initiativ til: At afdække og kvalificere finansieringsmulighederne i branchen fra idé til eksportmarked. At styrke iværksætteri og øge tiltrækning af internationale vækstiværksættere. Side 16 / 17

10 { HANDLINGSPLAN } BÆREDYGTIG ENERGI { HANDLINGSPLAN } OFFSHORE Der er et stort potentiale i Syddanmark inden for offshore: Antallet af jobs i vindmølleindustrien i Europa forventes at stige fra i 2010 til i En væsentlig del vil ligge inden for offshore vind-energi. Danske virksomheder har indtil 2013 været involveret i etableringen af ca. 95 pct. af alle verdens havmølleparker. Mange af disse kompetencer ligger i Syddanmark særligt inden for projektering, etablering, drift, vedligehold, test og demonstration. Regionen har en stærk erhvervsklynge på offshoreområdet, med stort eksportpotentiale. Den danske offshore vind-energibranche forventer at have årlige vækstrater på over 5 pct. de næste 10 år. Danske olie- og gasforekomster i Nordsøen har givet et samlet bidrag til staten på 224 mia. kr. fra Den danske olie-gas sektor har et højt kvalitets- og kompetenceniveau med potentiale til at udnytte nye forretningsmuligheder inden for olie- og gas sektoren og vindenergisektoren både nationalt og internationalt. Udfordringer i : Energibranchen har fortsat svært ved at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft med bl.a. de rette videregående og erhvervsfaglige uddannelser. At sikre, at de danske virksomheder kan klare sig i den stigende globale konkurrence inden for offshore vind-energi. At sikre fortsat udvikling i olie-gas sektoren trods svindende fossile ressourcer i Nordsøen. Det er f.eks. nødvendigt med en mere effektiv udvinding, opdyrkning af nye forretningsområder og større internationalisering i SMV er. Vækstforums delmål i : 10 pct. højere optag på relevante tekniske, videregående og erhvervsfaglige uddannelser på forretningsområdet. SMV ernes eksportandel øges med 10 pct. 10 pct. flere vækstvirksomheder. Vækstforum vil i særligt prioritere: At videreudvikle Offshoreenergy.dk som nationalt innovationsnetværk med international gennemslagskraft og understøtte, at EU-Kommissionens guldklyngecertifikat fastholdes. At videreudvikle det samlede økosystem inden for offshore med afsæt i resultater fra økosystemanalysen. At fortsætte samarbejdet med Region Midtjylland og Region Nordjylland om et fælles vindprogram, der skal sikre sammenhæng og udvikling i hele vindenergi-værdikæden. At LORC (Lindoe Offshore Renewables Center) opnår status som EU-godkendt vindmølletestcenter. Vækstforum vil desuden tage initiativ til: At tiltrække kvalificeret arbejdskraft i branchen i samarbejde med work-live-stay. At flere offshorevirksomheder, både inden for olie-gas og vindenergi, øger deres internationale kompetencer for at styrke deres konkurrenceevne og eksport. Side 18 / 19

11 { HANDLINGSPLAN } OPLEVELSESERHVERV { HANDLINGSPLAN } TURISME Der er et stort potentiale i Syddanmark inden for turisme: Det tyske marked er det vigtigste udenlandske marked for syddansk turisme, hvor tyske gæster i 2011 stod for 23 pct. af den samlede turismeomsætning mod 13 pct. på landsplan. Der forventes øget privat forbrug og rejselyst blandt tyske turister. Markedsføring mod det tyske marked kan sikre fortsat tiltrækning og øgning af antallet af tyske gæster. Region Syddanmark er den næststørste erhvervsturismeregion i Danmark. 33 pct. af turismeforbruget i 2011 kom fra erhvervsturister, 7 pct. af disse var udenlandske. Internationale erhvervsturister har et døgnforbrug, som er væsentligt højere end feriegæsterne. Syddanmark har et godt udbud af hotel-, møde- og konferencefaciliteter. Antallet af erhvervsovernatninger forventes at stige de kommende år. Turismen gav i 2011 anledning til godt fuldtidsjobs i selve turismeerhvervet inklusiv afledte effekter. I f.eks. detailhandlen gav turismeforbruget anledning til i alt fuldtidsjobs. Jobskabelsen sker inden for forskellige erhverv, i yderområder og på alle niveauer i virksomhederne. Turismeerhvervet rummer derfor mulighed for inklusion af personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet eller særlige udfordringer. Udfordringer i : Syddanmark får ikke tilstrækkelig andel i den internationale vækst i turismeovernatninger. Det er en særlig udfordring at få en større andel af det voksende tyske marked til Syddanmark. Produktiviteten er stagneret i hele sektoren, også inden for erhvervsturisme. Lav tilfredshed med pris-kvalitetsforholdet. Syddanmarks styrke som ferie- og erhvervsturismemål er ikke tilstrækkeligt synligt på det internationale marked og skal markedsføres stærkere. Internationale deltagere udgør kun 7 pct. af erhvervsturister i Syddanmark. 90 pct. af alle internationale kongresser og konferencer i Danmark varer kun 1-2 dage. Kompetenceniveauet er lavt sammenlignet med andre brancher. Vækstforums delmål i : 5 pct. stigning i produktiviteten i turismeerhverv. 10 pct. flere udenlandske overnatninger. 10 pct. flere erhvervsovernatninger. 10 pct. flere af de beskæftigede inden for turismen opnår et højere uddannelsesniveau (EUD, LVU,MVU og KVU). Vækstforum vil i særligt prioritere: International markedsføring af turisme gennem regionalt funderede offentlige-private samarbejder med erhvervet i spidsen. At understøtte tiltrækning af internationale kongresser og konferencer i samarbejde med Inspiring Denmark. At højne kompetenceniveauet i turismebranchen bl.a. gennem tværregionalt samarbejde og baseret på erfaringerne fra Oplevelsernes Academy. Vækstforum vil desuden tage initiativ til: Fortsat at understøtte det regionale Koordineringsudvalg for Turisme, der bl.a. skal følge og koordinere turisme- og destinationsudviklingen og sikre samarbejdet med staten. I Syddanmark sker udviklingen af feriesteder, aktiviteter og oplevelser i regionens fem destinationer. Udvikling af destinationerne og etablering af Destination Management Organisations (DMO er) danner i de kommende år grundlaget for udviklingen af den syddanske ferieturisme. Vækstforum har i perioden 2012 og 2013 støttet etablering og udvikling af destinationerne. Destinationerne forventes at bidrage til Vækstforums delmål om stigende produktivitet og stigende antal overnatninger. I 2014 og 2015 vil Vækstforums indsats ligge inden for erhvervsturisme, markedsføring og kompetenceudvikling. Side 20 / 21

12 { HANDLINGSPLAN } OPLEVELSESERHVERV { HANDLINGSPLAN } KREATIVE ERHVERV, HERUNDER DESIGN Der er et stort potentiale i Syddanmark inden for design: Virksomheder der anvender design som metode i deres strategi- og forretningsudvikling, vil kunne opnå højere værditilvækst. Syddanmark har stærke vidensinstitutioner og virksomheder, der anvender design, som kan bidrage til at udbrede designanvendelsen i virksomheder. Syddanmark bliver i stigende grad brugt som internationalt testområde for designidéer og -koncepter. Med en fortsat udvikling og branding af designstyrker internationalt vil Syddanmark kunne styrke sin internationale position. Der er etableret en klyngeorganisation, Design2Innovate, der kan fungere som fælles platform for øget designanvendelse og styrkelse af de kreative erhverv. Der er mange små virksomheder inden for de kreative erhverv, herunder designerhverv, hvis potentiale kan styrkes ved, at de i højere grad end i dag gennemgår forretningsudviklings- og vækstforløb. Udfordringer i : Kun 30 pct. af virksomhederne i regionen efterspørger kompetencer inden for design, og kun få virksomheder anvender design til strategi- og forretningsudvikling. Kreative erhverv, herunder designbranchen, er kendetegnet ved mange små eller enkeltmandsejede virksomheder, som kan have udfordringer ved at imødekomme virksomheders stigende og mere komplekse krav. Syddanmark er den region i landet, hvor andelen af de kreative erhverv fylder næstmindst set i forhold til det samlede erhvervsliv. Vækstforums delmål i : 10 pct. flere virksomheder bruger design i forretnings- og strategiudvikling. 10 pct. højere omsætning inden for kreative erhverv, herunder design. 10 pct. flere med videregående uddannelse inden for kreative erhverv, herunder design. 10 pct. flere vækstvirksomheder inden for kreative erhverv, herunder design. Vækstforum vil i særligt prioritere: At Design2Innovate videreudvikles til et nationalt innovationsnetværk med international gennemslagskraft samt opnår EU-Kommissionens guldklyngecertifikat. At videreudvikle det samlede økosystem inden for kreative erhverv, herunder design, med afsæt i resultater fra økosystemanalysen. At videreudvikle og styrke en øget designanvendelse i virksomheder gennem et øget samarbejde med de relevante parter. At styrke udviklingen af iværksættere og vækstvirksomheder samt højne kompetencerne i de kreative erhverv, herunder design. At brande Syddanmarks styrker inden for designområdet nationalt og internationalt bl.a. gennem et samarbejde med M-fonden. Vækstforum vil desuden tage initiativ til: At understøtte en proces, der kan sikre en stærk profilering af den syddanske designsatsning i forbindelse med, at Danmark søger om at blive World Design Capital i At tage initiativ til etablering af et internationalt Videncenter for Designanvendelse, som på et forskningsbaseret videngrundlag understøtter virksomhedernes innovation og skaber øget vækst gennem brug af design. Side 22 / 23

13 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } EFFEKTMODELLEN Projekter vurderes ud fra den forventede effekt i forhold til omkostninger (pris) og forventet tid, før effekten realiseres (tid) INDSATSEN FOR SOCIAL INKLUSION Samlet forventet effekt 5,00 4,00 3,00 2,00 LAV 1,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Tid og pris HØJ MELLEM I strukturfondsperioden skal 20 pct. af midlerne under socialfonden anvendes på social inklusion med særligt fokus på at fremme beskæftigelsen. Indsatserne skal have fokus på Vækstforums mål om en erhvervsfrekvens på niveau med top 5 i OECD. Vækstforums delmål for : En erhvervsfrekvens på 79 % Vækstforums indsats for social inklusion vil ske på to områder: En indsats for etablering af flere socialøkonomiske virksomheder gennem fokus på vækst, iværksætteri og entreprenørskab. En indsats for at flere eksisterende virksomheder arbejder med social inklusion. Vækstforum vil i : Støtte indsatser inden for Vækstforums forretningsområder, der øger muligheden for, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse. Side 24 / 25

14 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } VÆKST I YDEROMRÅDERNE I strukturfondsperioden er følgende syddanske yderområder udpeget som yderområder: Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Svendborg, Langeland, Ærø og syddanske småøer. Derudover er der dele af andre kommuner, der har de samme problematikker som de udpegede yderområder. I forbindelse den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi er Væksforum forpligtiget til (ifølge udkast til ny erhvervsudviklingslov) at beskrive indsatsen for yderområderne, herunder f.eks: Styrker og udfordringer i yderområderne. Indsatser, der skal bygge bro mellem yderområderne og Vækstforums indsatser inden for prioriterede regionale styrkepositioner. Særlige indsatsområder, hvor der er lokale vækstpotentialer, samt Hvordan lokale og regionale ressourcer inddrages i udformningen og udmøntningen af indsatsen. Vækstforum vil i : Gennemføre den ovenstående strategiproces i forhold til yderområderne. Forsætte indsatsen for at realisere yderområdernes potentiale inden for forretningsområderne ved at: Understøtte og videreudvikle styrkepositioner i yderområderne inden for Vækstforums forretningsområder og bygge bro til aktørerne i resten af regionen. Styrke vækstiværksætteri inden for forretningsområderne i yderområderne. Fortsætte og videreudvikle samarbejdet med de vestdanske regioner inden for fødevareområdet og undersøge potentialerne for videreudvikling af fødevareturismen i yderområderne. Afsætte midler til forundersøgelser, projektudvikling og udvikling af samarbejder, der bidrager til udvikling af større, strategiske indsatser i yderområderne (redefinering af puljen til projektudvikling i yderområderne). Udnytte yderområdernes naboskab til Tyskland ved at afdække fælles styrkepositioner og etablere samarbejder hen over grænsen. Indsatsen skal udmøntes i samspil med INTERREG 5A programmet. Styrke og formalisere samarbejdet i yderområdenetværket, så netværket bidrager aktivt til gennemførelsen af vækstpolitikken for yderområderne. Yderområdenetværket har eksisteret siden 2009 og består af kommuner, region og erhvervsfremmeaktører m.fl. GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE OG INTERNATIONALISERING Med udgangspunkt i forretningsområderne vil Syddansk Vækstforum understøtte grænseoverskridende og internationale indsatser inden for: Erhvervsklyngerne Forskning og uddannelse Synliggørelse af syddanske kompetencer Det grænseoverskridende samarbejde: Potentialet i det grænseoverskridende samarbejde skal udnyttes, så det understøtter Region Syddanmarks erhvervsmæssige styrker således, at de syddanske klyngers samarbejde kan udvikles hen over grænsen. Samarbejdet tager afsæt i Partnerskabsaftalen og årsplanerne med delstaten Slesvig- Holsten. Det grænseoverskridende samarbejde skal udvides, så det også omfatter andre nordtyske delstater, herunder især Hamborg. Inden for de syddanske styrkepositioner tilstræbes der desuden interregionale projekter med nordtyske delstater i regi af Nordsø- og Østersøprogrammerne. Endvidere skal der med støtte fra Interreg 5A-programmet gennemføres projekter med særligt potentiale for at understøtte Vækstforums forretningsområder, herunder især inden for Bæredygtig energi, Sundheds- og velfærdsinnovation og Oplevelsesehverv, samt derudover kultur og markedsføring af regionen og et grænseoverskridende uddannelses- og arbejdsmarked. Internationalisering: Vækstforum vil arbejde for internationalisering af klyngerne i forretningsområdernes ved at: Understøtte tiltrækning af nationale som internationale midler f.eks. fra Interregprogrammerne og fra EU s forskningsprogrammer, herunder Horizon Etablere en pulje til at understøtte internationalisering. Understøtte samarbejde med udvalgte klyngeaktører i andre lande f.eks. om udvikling af klynge-værktøjer, erfaringudvikling mv. Vækstforum vil styrke samspillet med internationale videninstitutioner til gavn for syddanske virksomheder, så de får bedst mulig adgang til forskning på højt niveau og internationale talenter. Vækstforum vil arbejde for at tiltrække internationale kongresser inden for forretningsområderne. Internationaliseringsindsatsen understøttes af det Syddanske Bruxelleskontor. Side 26 / 27

15 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } SÆRLIGE INDSATSER TIL HØJERE VÆKST TVÆRGÅENDE KRITERIER FOR VÆKSTFORUMS INITIATIVER Vækstforum ønsker at agere på både langt og kort sigt. Fokuseringen på tre forretningsområder er et led i den langsigtede omstillingsproces. På kort sigt kan der opstå behov for en hurtig og konkret indsats fra Vækstforums side. Vækstforum kan derfor på eget initiativ igangsætte særlige indsatser med stort erhvervs potentiale, som rækker ud over Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser, der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke rammebetingelser. Særlige indsatser besluttes af Vækstforum, eventuelt som en del af handlingsplanen. De særlige indsatser er tidsbegrænsede. Der afsættes puljemidler særskilt til særlige indsatser. Vækstforums indsats bygger på en række tværgående kriterier, som vil blive lagt til grund for indsatsen: Virksomhedsengagement Vækstforum lægger afgørende vægt på et stærkt engagement fra private virksomheder i initiativerne. Offentlig-private partnerskaber Initiativerne skal skabe samspil mellem den offentlige og den private sektor med henblik på at udnytte fælles potentialer og skabe løsninger på et højere niveau. Samordning og koordinering Initiativerne skal medvirke til at samordne og koordinere regionens mange aktiviteter med henblik på at sikre synergi og undgå overlap og parallelsystemer. Fokusering Initiativerne skal bidrage til at samle kræfterne i større og perspektivrige initiativer, der synligt og markant løfter regionen på udvalgte områder. Vækst i yderområder Initiativerne skal komme hele regionen til gode ved at satse på brobygning til yderområdernes særlige styrker og potentialer til gavn for hele regionen. Bæredygtighed Initiativerne skal skabe vækst og udvikling uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at få opfyldt deres behov i fare. Begrebet bæredygtighed omfatter miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Samfinansiering Der skal være bredt ejerskab og fælles prioritering af ressourcer til de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum igangsætter. Samfinansiering og matchning af midler vil være et krav, uanset om det gælder EU-midler eller regionale erhvervsudviklingsmidler. Globalisering Initiativerne skal have perspektiver i forhold til globaliseringens muligheder og omsætte dem til konkurrencemæssige fordele. Der satses målrettet og strategisk på internationalt samarbejde. Side 28 / 29

16 { HANDLINGSPLAN } { HANDLINGSPLAN } ØKONOMI & ANSØGNING Syddansk Vækstforum har indstillingsret til regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler. Derudover vil Vækstforum arbejde for at tiltrække såvel nationale som internationale midler, herunder fra EU s forskningsprogram Horizon 2020 og INTERREG 5A, til at undersøtte udviklingen af forretningsområderne. Hvis du vil ansøge om projektstøtte, kan du få hjælp fra Vækstforums sekretariat. Du kan læse mere om, hvordan du kan søge midler fra Vækstforum på hvor du også kan finde en ansøgningsvejledning. Du er også velkommen til at kontakte Vækstforums hotline på tlf eller mail: Side 30 / 31

17 HOTLINE Syddansk Vækstforums hotline er åben for potentielle ansøgere på alle hverdage fra kl Her vil der være mulighed for at tale med en medarbejder, der enten selv kan hjælpe dig med at afklare eventuelle spørgsmål eller lede dig videre til den rigtige person. Kontakt hotline: Syddansk Vækstforum Damhaven Vejle DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid 3515 Mediegruppen

HANDLINGS- PLAN udkast. udkast. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Handlingsplan

HANDLINGS- PLAN udkast. udkast. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Handlingsplan HANDLINGS- PLAN 2014-15 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Handlingsplan 2014-15 { handlingsplan } Forord af vækstforums formand - under udarbejdelse - INDHOLD:

Læs mere

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 HANDLINGS- PLAN 2014-15 { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 VÆKST I SYDDANMARK EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED FOKUS PÅ RESULTATER I 2020 skal

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i handlingsplanen Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i handlingsplanen 2012-2013 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Handlingsplan 2012-13 Handlingsplanen er udgangspunkt for Vækstforums indsats i 2012-13 og det første skridt

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst

Det syddanske Vækstforums Handlingsplan Omstilling til højere vækst Det syddanske Vækstforums Handlingsplan 2009-2010 - Omstilling til højere vækst Fremtidens erhvervsfyrtårne Temaet for handlingsplan 2009-2010 er: Omstilling til højere vækst Regeringens seneste regionalpolitiske

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014

Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 Pkt. 4 bilag 1 Syddansk indspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 HØJVÆKSTMODEL Der skabes for få højvækstvirksomheder i Danmark, kun 2% af de danske virksomheder med over 250 ansatte er etableret inden

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

UDKAST Syddansk Vækstforum Handlingsplan

UDKAST Syddansk Vækstforum Handlingsplan UDKAST Syddansk Vækstforum Handlingsplan 2016 17 1 Indhold Forord... 3 Den regionale vækstindsats muligheder og udfordringer... 4 De strategiske rammer... 5 Offshore... 7 Energieffektive teknologier...

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Vækst gennem samarbejde -- / Syddansk Vækstforum - handlingsplan

Vækst gennem samarbejde -- / Syddansk Vækstforum - handlingsplan Vækst gennem samarbejde -- / Syddansk Vækstforum - handlingsplan 2016-2017 -- Syddansk Vækstforum / Handlingsplan 2016-17 -- Indhold s.3 Forord s.18 Højvækstmodellen s.4 Den regionale vækstindsats muligheder

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Vækstpartnerskabsaftale 2017/2018 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Det går fremad med væksten i Danmark. Det gælder også i Syddanmark. Den digitale omstilling af danske virksomheder er central

Læs mere

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset Referat Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-18:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Regionsrådssalen Regionshuset Birthe Friis Mortensen, Grethe Johnsen, Hinrich Jürgensen, Ib Kristensen,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1 Godkendelse af referat...2 1.1 Godkendelse af referat fra møde i KKR Syddanmark den 18. november 2016...2 2 Regionalpolitiske sager...2 2.1

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Bilag 4b. Syddansk Vækstforum Handlingsplan 2012-13

Bilag 4b. Syddansk Vækstforum Handlingsplan 2012-13 Bilag 4b Syddansk Vækstforum Handlingsplan 2012-13 1 Medlemmerne af Syddansk Vækstforum Medlemmerne af Vækstforum indsættes her. 2 Forord Omstillingsdagsorden (produktivitet) Handlingsplanen som udmøntning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

REGIONAL ERHVERVSFREMME SKABER VÆKST

REGIONAL ERHVERVSFREMME SKABER VÆKST SYDDANMARK Vækstfremme i Syddanmark REGIONAL ERHVERVSFREMME SKABER VÆKST Erhvervsklynger satser på både store og små virksomheder Effekt: 14.000 arbejdspladser og ekstra 34 mia. kr. i omsætning 1 intro

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi

Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi 2012-16 Baggrund Det Syddanske Vækstforum skal i løbet af 2011 udarbejde en ny strategi for sit arbejde i perioden 2012-2016. Strategien

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Vækst gennem samarbejde

Vækst gennem samarbejde Udkast Vækst gennem samarbejde 2018-2019 -- / Syddansk Vækstforums handlings- og investeringsplan -- Syddansk Vækstforum / Udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi -- Indhold s.3 Forord

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

Regionshuset, Vejle 11. juni Regional Udvikling. v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regionshuset, Vejle 11. juni 2013 Regional Udvikling v/vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard Regional Udviklings mål for 2016 Konkurrencedygtige virksomheder En veluddannet arbejdskraft Effektiv

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Omstilling til højere vækst

Omstilling til højere vækst Syddansk Vækstforums Handlingsplan 2009-2010 Omstilling til højere vækst Velfærdsteknologier og -service Oplevelseserhverv Energi Klynger Hvem er Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012. Strategi. Vækstforum Region Syddanmark

Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012. Strategi. Vækstforum Region Syddanmark Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012 Strategi Vækstforum Region Syddanmark Strategiens grundlag Klyngeudvikling Oplevelsesøkonomi Det Sunde Liv Menneskelige ressourcer Forskning, innovation og nye teknologier

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere