ANSØGNING fra Bornholms Regionskommune til puljen vedrørende forløbsprogrammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING fra Bornholms Regionskommune til puljen vedrørende forløbsprogrammer"

Transkript

1 SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKRETARIA- TET Ullasvej Rønne Tlf.: Fax: CVR: P-enhed: ANSØGNING fra Bornholms Regionskommune til puljen vedrørende forløbsprogrammer 29. september 2009 Med nedenstående ansøgning, søges om midler fra: Pulje vedrørende forløbsprogrammer - hvortil regioner og kommuner er ansøgningsberettigede parter. Ansøgningen er indkaldt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med ansøgningsfrist 1. oktober Navn på faglig kontaktperson: Marianne Steenstrup Svendsen Afdeling i den kommunale forvaltning: Social- og sundhedssekretariatet Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Vibeke Juel Blem Stillingsbetegnelse: Områdechef Social og sundhed Tlf. nr.: Der ansøges om i alt: ,00 kr. (jævnfør vedhæftede regneark) Projektets varighed: Projektet forventes igangsat: Projektet forventes afsluttet Regnskabsansvarlig: Birgit Dahl Olsen Tlf.nr.: Revisor: Kommunernes Revision A/S J.nr.:

2 Side 2/12 Projektbeskrivelse 1 Projektets titel Forløbsprogrammer for kronisk syge i Bornholms Regionskommune 2 Projektets baggrund I sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne er det aftalt, at samarbejdet omkring den patientrettede forebyggelse og indsatsen overfor kronisk sygdom tager udgangspunkt i forløbsprogrammer. I sundhedsaftalen er der ligeledes aftalt forløbsprogrammer for otte folkesygdomme. Et forløbsprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats over for patienter med en specifik sygdom. Forløbsprogrammet skal bidrage til at sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats samt sikre en præcis beskrivelse af opgavefordeling, kommunikation og samarbejde mellem alle involverede parter (praktiserende læge, hospital og kommune). Forløbsprogrammet sigter på at opnå høj kvalitet af indsatsen i hele forløbet og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Forløbsprogrammet er ikke en udtømmende beskrivelse af alle indsatser i relation til den sygdom forløbsprogrammet beskriver. Et forløbsprogram skal understøtte samordningsudvalgenes arbejde med den lokale tilrettelæggelse af arbejdet med den i forløbsprogrammet beskrevne sygdom. Der forligger aktuelt godkendte forløbsprogrammer for diabetes type 2 og KOL, men indenfor de kommende år forventes forløbsprogrammerne indenfor de øvrige 6 folkesygdomme samt demens at være klar. I henhold til Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden er det (endnu) frivilligt, hvorvidt en kommune vil tilmelde sig et forløbsprogram. Da den fastlagte sundhedsfaglige indsats i de to udarbejdede forløbsprogrammer - KOL og diabetes type 2 - er omfattende, er der udarbejdet en minimumsstandard, som parterne (praktiserede læger og kommunen) forpligter sig til, når de tilmelder sig de to forløbsprogrammer. Baggrunden for denne ansøgning er derfor ønsket om, at kommunen kan tilmelde sig forløbsprogrammerne men samtidig udbygge samarbejdet med patientforeningerne inspireret af et allerede etableret samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse omkring kræft-rehabilitering. Samarbejdet omkring kræft-rehabilitering omfatter også Bornholms Hospital og de praktiserende læger.

3 Side 3/12 3 Projektets mål er at etablere grundlaget for og bidrage til en sammenhængende indsats i forhold til et tværgående samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom - i samspillet med praktiserende læger, Bornholms Hospital og patientforeninger. er at kronisk syge borgere oplever, at de får den indsats, de har brug for, når de har brug for den, og at indsatsen er af høj kvalitet og at der opleves sammenhæng i indsatsen. 4 Projektets formål og delmål 1. er at udvikle Bornholms Regionskommunes organisering af kommunens nuværende og kommende tilbud - blandt andet kommunens sundhedsvejleder, Motion på Recept, udviklingssygeplejersker, ældrerådgivere, den generelle patientuddannelse (efter Standford-modellen), rygestopkurser, kostkurser, Døgnplejen på Bornholm, Bornholms Plejehjem, job- og beskæftigelsesområdet - så der opnås størst mulig synergieffekt internt i kommunens tilbud i forhold til borgere med de otte folkesygdomme og demens. 2. er at medvirke til at Bornholms Regionskommune kan tilslutte sig minimumsstandarden i forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2 samt minimumsstandarderne i de efterfølgende forløbsprogrammer. 3. er at implementere minimumsstandarderne for forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type er at udarbejde en kogebog der anviser implementeringen af forløbsprogrammer. Kogebogen er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der gøres med implementeringen af forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2. Af kogebogen vil det blandt andet fremgå, at der skal gøres følgende, når der kommer et nyt forløbsprogram: Nedsættes en arbejdsgruppe. At arbejdsgruppen blandt andet skal kortlægge nuværende status. Afdække forudsætninger for at kunne implementere forløbsprogrammet. Afdække behovet for og etablere konkrete arbejdsgange mellem de tre aktører - Bornholms Regionskommune, de praktiserende læger og Bornholms Hospital - samt med patientforeninger. 5. plan for implementering af Region Hovedstandens kommende forløbsprogrammer herunder blandt andet forløbsprogrammerne for muskel-skeletlidelser og hjerte-karsygdomme. 5 Projektets metode og indsats

4 Side 4/12 Projektet er bygget op omkring en tværgående projektlederfunktion. Den tværgående projektleders opgaver bliver: 1. at generere samarbejdet omkring forløbsprogrammer dels mellem kommunens aktører internt, dels i forhold til eksterne aktører Bornholms Hospital, praktiserende læger og patientforeninger. 2. at indgå i de to arbejdsgrupper, der er nedsat omkring forløbsprogrammerne for henholdsvis KOL og diabetes type 2 med henblik på at implementere de to forløbsprogrammer. Medlemmerne af de to arbejdsgrupper udpeges af Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital. 3. indgå i arbejdsgrupper omkring de forløbsprogrammer, der måtte komme mens projektlederen er ansat. 4. kortlægge eksisterende tilbud i Bornholms Regionskommune. 5. tilpasse eksisterende tilbud i Bornholms Regionskommune herunder kommunens sundhedsvejleder, Motion på Recept, udviklings sygeplejersker, ældrerådgivere, rygestopkurser, kostkurser og patientuddannelsen (i henhold til Stanford-modellen), Døgnplejen på Bornholm, Bornholms Plejehjem, job- og beskæftigelsesområdet - så de passer i en forløbsprogramsammenhæng. 6. afdække behovet for nye tilbud i Bornholms Regionskommune. 7. sikre intern koordinering og kommunikation i kommunen med henblik på at sikre, at forløbsprograms-tanken tænkes ind i Bornholms Regionskommunes tilbud, så der opnås størst mulig synergi mellem kommunens tilbud. 8. at sikre lokal implementering af de tværsektorielle tiltag, der udvikles fra Region Hovedstaden IT, fælles kompetenceudvikling og monitorering. 9. undervise primært kommunens aktører i den lokale udgave af et givent forløbsprogram. 10. at udarbejde en kogebog - der anviser fremtidige implementeringer af forløbsprogrammer - i samarbejde med Bornholms Hospital, de praktiserende læger samt patientforeninger. 11. at afsøge muligheden for at udvikle nye organisationsformer, fx tværsektorielle teams omkring diabetes. 12. medvirke til afklaring og implementering af IT-værktøjer, der kan understøtte kommunikation med Bornholms Hospital og øens praktiserende læger omkring forløbsprogrammer baseret på Edifact. 13. medvirke til at udvikle og iværksætte konkrete indsatser som elementer i forløbsprogrammer fx træningsforløb. Relaterede projekter: Region Hovedstaden har oplyst, at man centralt i Regionen vil søge om puljemidler til udvikling af områder, der med fordel kan løftes på tværs, herunder IT-området, kompetenceudvikling mv. Bornholms Hospital har endvidere oplyst, at man har anmodet Regionen om midler fra denne pulje til en projektleder i forhold til forløbsprogrammet vedrørende diabetes type 2. Formålet med nærværende projekt er som beskrevet at sikre, at kommunen kan være en aktiv

5 Side 5/12 medspiller sammen med Bornholms Hospital og de praktiserende læger i forbindelse med implementering af forløbsprogrammerne, herunder sikre kommunikationen og koordinationen i forhold til de regionale initiativer på IT-området og i forhold til fælles kompetenceudvikling. Ligeledes vil Bornholms Regionskommune - såfremt Bornholm Hospital varetager projektledelsen i den tværsektorielle projektgruppe i forhold til diabetes type 2 - have særligt fokus på KOL og Bornholms Regionskommunes tværgående projektlederfunktion vil indgå i et team med projektlederen fra Bornholms Hospital. Både nærværende projekt og projektet fra Bornholms hospital blev drøftet og godkendt på Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital den Da Samordningsudvalget finder det vigtigt, at alle 3 ben i sundhedstrekanten understøttes og udvikles for at understøtte implementeringen af forløbsprogrammer, blev det aftalt at søge regionens forebyggelsespulje med henblik på organisations- og kompetenceudvikling i forhold til almen praksis. 6 Projektets målgruppe Den overordnede målgruppe er borgere med kronisk sygdom. Mens de aktører der konkret er i spil omkring implementeringen af forløbsprogrammer, er aktørerne i den såkaldte sundhedstrekant, som består af hospital, kommuner og almen praksis. Derudover er ønsket ligeledes at patientforeninger kommer til at spille en central rolle i forbindelse med implementeringen af forløbsprogrammer. 7 Evalueringsdesign Regionen har meddelt, at der søges udviklet en samlet evaluerings- og analysemodel som opfølgning på forløbsprogrammerne. Bornholms Regionskommune vil bidrage med udvikling og implementering af modellen i det omfang, det er påkrævet. Der henvises til bilag 1, som kommunen har modtaget fra Region Hovedstaden. Region Hovedstanden oplyser, at indholdet i bilaget vil indgå i den ansøgning Region Hovedstaden sender af sted vedrørende økonomisk tilskud fra puljer til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom. Lokalt gennemført audit på forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2 i samarbejde med Bornholms hospital og praktiserende læger. 8. Projektets forventede resultater

6 Side 6/12 at der er opnået kommunalpolitisk godkendelse til kommunens tilslutning til minimumsstandarderne for forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2 at Samordningsudvalget under Bornholms Hospital godkender implementering af forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2. at de regionalt udviklede forløbsprogrammer for KOL og diabetes type 2 er lokalt udmøntet på Bornholm i et samarbejde mellem praktiserende læger, Bornholms Hospital, kommunen og patientforeninger. at der er gennemført en audit på forløbsprogrammerne KOL og diabetes type 2. at der er planlagt og igangsat afhængigt af tempoet i Region Hovedstaden - kompetenceudvikling for kommunens medarbejder i regi af regionens fælles kompetenceudviklingsprojekt En skolebænk. at kommunen er parat til at indgå i en IT-kommunikation med Bornholms Hospital og øens praktiserende læger omkring forløbsprogrammer baseret på Edifact. at der er udarbejdet en generisk kogebog til håndtering af de kommende forløbsprogrammer. 9 Tidsplan (milepæle) Fremdriften i projektet er primært knyttet op på de møder, der afholdes fire gange om året i Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital. De fire møder ligger i henholdsvis marts, juni, september og december. På alle Samordningsudvalgets møder drøftes status for nye forløbsprogrammer. Når der kommer nye programmer, skal der lægges plan for disses implementering. Tempoet og fremdrift omkring IT og kompetenceudvikling afhænger i høj grad af tempoet i Region Hovedstaden. Medio 2009 Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital: Nedsættelse af to arbejdsgrupper med repræsentation fra Bornholms Hospital, de praktiserende læger og Bornholms Regionskommune. Hvor den ene arbejdsgruppe er omkring diabetes type 2, den anden omkring KOL. I de to arbejdsgrupper er der indledende drøftelser og afklaring af de centralt udarbejdede forløbsprogrammer for KOL og diabetes type 2. December 2009 Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital får svar på projektansøgninger fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. I Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital: Drøftes det videre forløb set i lyset af tilbagemeldingen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på denne

7 Side 7/12 ansøgning og Bornholms Hospitals ansøgning. Februar / marts 2010 Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital: Indleder tættere samarbejde med patientforeninger i relation til forløbsprogrammerne for diabetes type 2 og KOL. Marts 2010 I Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital redegør de to arbejdsgrupper for status på deres drøftelser og afklaringer omkring de regionalt udarbejdede forløbsprogrammer for diabetes type 2 og KOL. Ansættelse af projektleder. Juni 2010 I Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital opnås administrativ enighed om at anbefale kommunen at tilslutte sig minimumsstandarderne i forhold til de to forløbsprogrammer KOL og diabetes type 2. August 2010 Politisk behandling i Bornholms Regionskommune med henblik på at kommunen formelt tilslutter sig minimumsstandarderne for forløbsprogrammerne for både KOL og diabetes type 2. Behandlingen baseres på en kort beskrivelse af, hvordan de to forløbsprogrammer ser ud på Bornholm. September december 2010 Udarbejdelse af generisk kogebog for implementering af forløbsprogrammer på Bornholm på baggrund af erfaringerne med de to første forløbsprogrammer - KOL og diabetes type 2. Endelig udrulning af de to forløbsprogrammer herunder - udvikling, afprøvning og igangsættelse af nye aktiviteter, der er nødvendige i forhold til at opfylde minimumsstandarden for henholdsvis forløbsprogrammer for KOL og diabetes type 2. December 2010 I Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital: Fremlægges og drøftes status med henblik på justeringer. Der fremlægges status på afklaring af IT omkring Region Hovedstadens udvikling af fælles IT til at støtte kommunikationen omkring forløbsprogrammerne. Der fremlægges status på samarbejdet omkring forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2, på konkrete indsatser eksisterende og nye. Projektlederen fremlægger den generiske kogebog for implementering af kommende forløbsprogrammer på Bornholm baseret på erfaringerne fra KOL og diabetes type 2. Marts 2011 Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital: Behandler forslag til audit. Forslaget er udarbejdet af de to arbejdsgrupper bag forløbsprogrammerne for KOL og diabetes type 2.

8 Side 8/12 Fremlæggelse af revideret tidsplan for den sidste periode frem til projektets afslutning juni 2012, idet tidsplanen for den sidste del af perioden vil afhænge af, hvornår de to næste programmer kommer. August 2011 Gennemførelse af audit. September 2011 På Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital: Fremlægges den audit, der er gennemført dels på implementeringen af forløbsprogrammet for KOL, dels på implementeringen af forløbsprogrammet for diabetes type 2. Oplæg til plan for implementering af IT-værktøjer, der kan understøtte kommunikation med Bornholms Hospital og øens praktiserende læger omkring forløbsprogrammer baseret på Edifact. Oplæg til plan for implementering de næste forløbsprogrammer. Juni 2012 slutter projektet med plan for det videre arbejde herunder plan for implementering af forløbsprogrammerne for muskel-skeletlidelser og hjerte-kar-sygdomme. Der udarbejdes en midtvejs- og slutrapport vedrørende projektet gennemførelse omkring. De to rapporter udarbejdes henholdsvis og juni Perspektivering af projektet Projektet vil medføre et tættere samarbejde mellem praktiserende læger, kommunen og Bornholms Hospitalet, som er et af de vigtigste elementer i sundhedsaftalerne. give redskaber til implementering af forløbsprogrammer med mange interessenter. medføre en mere systematisk og proaktiv indsats, der forebygger progression af sygdom, akutte episoder og komplikationer. medføre at kronisk syge borgere oplever, at de får den indsats, de har brug for, når de har brug for den og at indsatsen er af høj kvalitet og er sammenhængende. er at udvikle Bornholms Regionskommunes organisering af kommunes nuværende og kommende tilbud, så der opnås størst mulig synergieffekt internt i kommunens tilbud i forhold til borgere med de otte folkesygdomme og demens. 11 Projektets ledelse og organisation

9 Side 9/12 Projektet er organiseret under Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital, der fungerer som styregruppe for projektet. For hvert forløbsprogram nedsættes en projektgruppe med faglige repræsentanter fra Bornholms Hospital, praktiserende læger og Bornholms Regionskommune. Kommunens projektleder indgår i alle projektgrupperne med henblik på implementering af forløbsprogrammer. Projektledelsen i de enkelte grupper aftales med Bornholms Hospital. Idet det forventes at Bornholms Hospital står for projektledelsen af nogle af grupperne, Bornholms Regionskommune for andre. Eventuel delt ledelse af formandskabet. Projektlederen referer til områdechefen for Social og Sundhed. Der er delt formandskab i Samordningsudvalget omkring Bornholms Hospital, hvor områdechefen er den ene del af formandskabet, hospitalschefen den anden. 12 Referencer Region Hovedstadens forløbsprogram for diabetes type 2. Region Hovedstadens forløbsprogram for KOL. Sundhedsaftalen med Region Hovedstanden. Ovenstående ligger på: 13 Budgetforslag kr Samlet Ansøgningsbeløb - Bornholms Regionskommune Projektleder 32 t. ( til )*) Projektleder etablering 25 IT-understøttelse af kommunikation/værktøj Pulje til igangsættelse af aktivitet Budget i alt Medfinansiering til projektet: Genoptræning/diætvejledning = Motion på Recept (ca. 500 tkr. årligt) Sundhedsvejleder Rygestopkurser Kostkurser

10 Side 10/12 Patientuddannelse (Standford-modellen) Udviklingssygeplejersker, ældrerådgivere mv. Relaterede projektet: Tværgående regionale tiltag: o Tværgående kompetenceudvikling: Projekt én skolebænk o Udvikling af generelle retningslinjer/værktøjer i fht. IT- understøttelsen o Evaluering/monitorering Bornholms Hospital: o Projektleder til udmøntning af diabetes forløbsprogram Regional forebyggelsespulje: o Samordningsudvalget omkring Bornholm Hospital har aftalt at fremsende ansøgning til regional forebyggelsespulje med henblik på organisations- og kompetenceudvikling i almen praksis i forhold til forløbsprogrammer. *) kr. PL-2009 Projektleder - årsløn 32 t. 385 PL-fremskivning på 5 % årligt. 32

11 Side 11/12 Bilag 1 Oplæg fra Region Hovedstaden vedrørende udvikling af en samlet evaluerings- og analysemodel som opfølgning på forløbsprogrammerne Der er udviklet forløbsprogrammer, der dækker region og kommuner for KOL og Type 2 diabetes i region hovedstaden. Det er velkendt, at kvaliteten af de samlede sundhedsfaglige ydelser på området for kroniske sygdomme ikke lever op til målsætningerne. Det er beskrevet, at kun cirka 50 % af patienterne tilbydes de ydelser, der har gavnlig effekt på sygdommen. Herunder er det kun en mindre andel af patienterne, der følger de sundhedsfaglige anbefalinger, som er opsat af videnskabelige selskaber og sundhedsmyndigheder. Desuden hersker der stor social ulighed i behandling af patienter med kroniske sygdomme. Formålet med forløbsprogrammerne er således at forbedre patienternes behandling og behandlingsforløb og også mindske den sociale ulighed. Udvikling af en samlet evaluerings- og analysemodel, der understøtter en dynamisk kvalitetsudvikling af den samlede indsats til patienter i specifikke forløbsprogrammer i de involverede organisationer i region og kommuner. Målet er således, at udvikle en simpel valid og forståelig model, der afspejler effekten af centrale kliniske indsatser og samtidig vurderer om disse indsatser har en effekt på patient niveau, for at sikre patientforløb af høj faglig kvalitet. Den samlede løbende evaluering af forløbsprogrammerne omfatter såvel kvalitetssikring og kvalitetsudvikling med fokus på kliniske, patientbaserede og organisatoriske kvalitetsmål. Samtidigt skal programmernes costeffectivenes vurderes, hvor dette skønnes relevant. Evalueringen skal foregå i de enkelte organisationer og samtidigt i samarbejde med regionens hospitaler, kommuner og almen praksis. Resultaterne fra kvalitetsmålingerne skal rapporteres til klinikere, administratorer og ledere og indgå i kvalitetsudviklingsarbejdet i de enkelte organisationer og i den tværsektorielle kvalitetsudvikling i regionen. Det er centralt at regionen står for indhentning og bearbejdning af data og også for formidlingen til hospitaler og kommuner. Data der indgår i kvalitetsarbejdet skal, hvor dette er muligt indhentes fra allerede eksisterende datakilder, såsom NIP data (Det Nationale Indikator projekt), DAK-E registreringer fra datafangst modul, landspatientregisteret, medicin registeret brugerundersøgelserne, Akkrediteringsstandarderne og tilhørende indikatorer skal inddrages også som datakilder til vurdering af forløbsprogrammernes kvalitetsopfyldelsesgrad. Projektet skal løbende evaluere: Den kliniske kvalitet

12 Side 12/12 Den patientoplevede kvalitet Den organisatoriske kvalitet Cost effectiveness estimater Evalueringsopgaven vedrører den samlede indsats over for kronisk syge, dvs. både forløbsprogrammerne og patientuddannelse og egenomsorg. Derfor søges der om støtte til den samlede evalueringsmodel både fra puljen vedr. forløbsprogrammer og fra puljen vedr. patientuddannelse og egenomsorg. Projekt nr. Titel Beløb mio. kr. 16 Evalueringsmodel for 5,0 forløbsprogrammer og patientuddannelse 17 Estimering af behovet 0,4 for sundhedsfaglige ydelser til KOLpatienter i Region Hovedstaden I alt 5,4

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Bornholms Regionskommune, 11.marts Tilskudsmodtager (kommunens eller regionens navn) Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune, 11.marts Tilskudsmodtager (kommunens eller regionens navn) Bornholms Regionskommune Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

1. Projektets bagrund

1. Projektets bagrund Projekt 13, 2010 Tværsektoriel implementering af Forløbsprogrammer for kronisk syge på Bornholm Maj-Britt Fogelstrøm, projektleder Bornholms Hospital Projekt 13, 2010 Indhold 1. Projektets bagrund... 2

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Satspuljeopslag: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Ansøgningsfrist den 5. april 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011

Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011 April 2011 Region Hovedstaden Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011 Baselineanalyse April 2011 Udarbejdet af projektleder Line Sønderby

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Satspuljeopslag: Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien Ansøgningsfrist den 18. maj 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 er der

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Dagsorden: 1. Orientering om Sund Vækst plan og Røgfrit København v. Jens Egsgaard og Ane Friis Bendix

Dagsorden: 1. Orientering om Sund Vækst plan og Røgfrit København v. Jens Egsgaard og Ane Friis Bendix [Ref. nr.] Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 19. juni 2013 Referat fra møde i Samordningsudvalget

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme diabetes type 2, KOL og hjerte-karsygdom.

Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme diabetes type 2, KOL og hjerte-karsygdom. Ansøgning til pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012. 29. september 2009 Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtager (kommunens eller regionens navn) Helsingør Kommune Projektnummer/numre (jf. tilsagnsskrivelse)

Læs mere

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen om forebyggelse DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Tid: Fredag

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade. 1 Projektbeskrivelse: Styrket. Rehabiliteringsforløbene for borgere med er ofte komplekse. Kompleksiteten kommer til udtryk inden for både det sundhedsfaglige, det socialfaglige og det organisatoriske

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes

Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes Satspuljeopslag: Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes Ansøgningsfrist den 22. november 2018 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner til

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Kronisk sygdom og patientuddannelse

Kronisk sygdom og patientuddannelse Kronisk sygdom og patientuddannelse Temamøde om patientuddannelse Region Syddanmark 9. september 2010 Jette Blands læge, MPH Team for kronisk sygdom Center for Forebyggelse Disposition Kronisk sygdom projektet

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning

Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning VEJLEDNING Til ansøgningsskema Øget brug af videotolkning Skema 1 Generelle oplysninger om projektet 1.1 Projektets titel anføres i rubrik 1.1 1.2 Ansøgerorganisationens navn, adresse og CV-nummer. Projektleders

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Gentofte Kommune. 2. Projektets titel Implementering

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom. Tina Roikjer Køtter, leder, Sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune (formand)

Arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom. Tina Roikjer Køtter, leder, Sundhedsstrategisk afsnit, Ballerup Kommune (formand) DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Dato: 31.august 2015 Kl.: 14-16 Sted: Deltagere: Afbud: Regionsgården lokale H6 Tina Roikjer Køtter, leder, Sundhedsstrategisk

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Udbredelse og forankring af peers-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner

Udbredelse og forankring af peers-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner Satspuljeopslag: Udbredelse og forankring af peers-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner Ansøgningsfrist den 1. november 2019 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis

Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis NOTAT Revideret pr. 11. januar 2018 Governance for Program for Kvalitetsudvikling i almen praksis Formål Med baggrund i overenskomstaftale af 14. september 2017 mellem PLO og RLTN skal der etableres et

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 29-09-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. finanslovsaftalen for 2015. Initiativet

Læs mere