9079/15 ikn DG G 3 A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9079/15 ikn DG G 3 A"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174 ECOFIN 373 ENV 324 POLGEN 79 ENER 186 INST 169 AUDIO 13 AGRI 272 JAI 342 PECHE 173 CYBER 40 SOC 335 COMER 70 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union COM(2015) 215 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bedre regulering for bedre resultater - En EUdagsorden Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2015) 215 final. Bilag: COM(2015) 215 final 9079/15 ikn DG G 3 A DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den COM(2015) 215 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bedre regulering for bedre resultater - En EU-dagsorden {SWD(2015) 110 final} {SWD(2015) 111 final} DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bedre regulering for bedre resultater - En EU-dagsorden 1. VI SKAL LEVERE BEDRE RESULTATER: DET KRÆVER EN ÆNDRING AF VORES MÅDE AT ARBEJDE PÅ PÅ EUROPÆISK PLAN Kommissionen er fast besluttet på at få ændret, både hvad Den Europæiske Union (EU) gør, og hvordan den gør det. EU, EU's institutioner og EU's lovkompleks er til for borgere og virksomheder, som skal kunne se det i deres dagligdag og i deres gøremål. Vi skal have genoprettet deres tillid til, at vi er i stand til at opnå resultater. Juncker-Kommissionen er en ny start herpå. Vi vil gøre alt for at finde løsninger på de store problemer, som medlemsstaterne ikke kan løse alene: en investeringsplan på 315 mia. EUR, som skal skabe arbejdspladser og vækst; en energiunion, som skal give sikker, billig og bæredygtig energi; en intern sikkerhedsdagsorden, så vi kan tackle fælles trusler som terrorisme og organiseret kriminalitet; et digitalt indre marked, der kan lukke op for mulighederne på internettet; og en dagsorden for migration. Vores nye initiativer har deres udspring i almindelige politiske prioriteter. Kommissionen kan ikke, og skal heller ikke, inddrages i alt, hvad der rører sig i EU. Kommissionens første arbejdsprogram viser, at der er sket ændringer. Der er kun 23 større nye initiativer, som er tæt forbundne med de vedtagne politiske prioriteter. De øvrige, rutineprægede tiltag, som følger heraf i årets løb, vil også afspejle den samme tendens med hensyn til fokus og formål. Initiativet om et "resultatorienterede EU-budget" vil også have til formål at vise, hvilken merværdi EUbudgettet har for borgerne i Unionen. Det er politiske prioriteter, der styrer Kommissionens tiltag over for de udfordringer, som EU står over for i dag. Bedre regulering er et værktøj, der kan bidrage til, at politikbeslutninger er solide og træffes på rette tid, men det kan aldrig erstatte politiske beslutninger som sådan. I dag viser vi flere foranstaltninger, som kan give bedre regler og bedre resultater. Vi vil åbne mere op for den politiske beslutningstagning og lytte og interagere bedre med dem, som gennemfører og har fordel af EU-lovgivning. Vi vil se med nye øjne på alle politikområder for at slå fast, hvor der er behov for at forbedre eksisterende foranstaltninger. Vi vil fortsætte, som vi er startet, nemlig at fokusere på de ting, som det er nødvendigt, at EU gør, og at sørge for, at de bliver gjort godt. Ved at anvende principperne om bedre regulering vil det kunne sikres, at foranstaltningerne er understøttet af faktuelle forhold, at de er vel udformede og til mærkbar og holdbar fordel for borgere, virksomheder og samfundet som helhed. Det gælder både for ny lovgivning og for det store kompleks af eksisterende EU-lovgivning. Denne lovgivning er væsentlig, hvis det indre marked, som er en drivkraft for vores økonomi, skal kunne udvikle sig på en holdbar måde, og hvis der skal kunne mobiliseres investeringer, som er nødvendige for at kunne fremme jobskabelse og vækst. Den underbygger den europæiske samfundsmodel og giver mening til de rettigheder og friheder, som er så dyrebare for borgerne, blandt andet sikkerhed og ret til retfærdighed. Den hjælper os også til at kunne imødegå fælles udfordringer som energisikkerhed og beskyttelse af miljø og klima. I mange 2

4 tilfælde erstatter et enkelt sæt af EU-regler et kludetæppe af 28 forskellige nationale regler, og det gør livet lettere for borgere og for virksomheder, fordi det forenkler lovrammen, mindsker regelbyrden i hele det indre marked og gør regulering mere forudsigelig. EU's lovkompleks er ikke alene nødvendig, det er også vores store styrke - det gør EU væsensforskellig fra alle andre modeller for kollektiv styring i hele verden. Derfor er det så vigtigt, at hver eneste foranstaltning i EU's regelværk passer til formålet, er moderne, effektiv, forholdsmæssig, praktisk og så enkel som muligt. Lovgivning skal gøre det, den er beregnet til, den skal være let at gennemføre, give sikkerhed og forudsigelighed, og den må ikke give unødige byrder. Altså fornuftige, realistiske regler, der bliver ordentligt gennemført og håndhævet i hele EU. Regler, som gør, at vi kan nå vores fælles mål - hverken mere, eller mindre. Bedre regulering handler ikke om "mere" eller "mindre" EU-lovgivning, og heller ikke om deregulering eller nedprioritering af bestemte politikområder eller om at kompromittere de værdier, som er så dyrebare for os, blandt andet social- og miljøbeskyttelse og grundlæggende rettigheder, herunder også retten til sundhed, blot for at nævne nogle få eksempler. Med bedre regulering vil vi sørge for, at vi faktisk opnår noget med de ambitiøse politikmål, som vi har sat os selv. Igennem de sidste ti år har EU indført en omfattende mængde af værktøjer og procedurer til bedre regulering for sikre dette. Disse vigtige ændringer er allerede ved at give resultater, men denne Kommission har besluttet at gå endnu videre. Det vi vil med bedre regulering skal gælde overalt og uden forskel og skal bygge på de fremskridt, der allerede er gjort med konsekvensanalyser og programmet for målrettet regulering (REFIT). Vi skal ikke pålægge politikker, men forberede dem nøje og basere dem på fuldstændig gennemsigtighed og engagement, og vi skal lytte til dem, som bliver berørt af lovgivningen, således at det bliver nemt at gennemføre den. Vi er åbne over for ekstern feedback og ekstern kontrol, så vi har sikkerhed for, at vi gør det rigtige. EU-politikker bør også revideres regelmæssigt, og vi må være gennemskuelige og tage ansvaret for de politikmål, som vi har sat, ved at se på, hvad der har fungeret godt, og hvad det er nødvendigt at ændre på. Bedre regulering er ikke en bureaukratisk øvelse. Borgere, virksomheder og andre interessenter dømmer EU ud fra de virkninger, som de kan se, at EU s tiltag får, ikke blot af nye initiativer, men hvad der er endnu vigtigere, af de regler, som allerede er i kraft. Kommissionen vil påtage sig det politiske ansvar for at anvende principperne og procedurerne for bedre regulering i sit arbejde og opfordrer de andre EU-institutioner og medlemsstaterne til at gøre det samme. 2. ÅBENHED OG GENNEMSKUELIGHED 2.1. Vi skal have flere høringer, være bedre til at lytte Ved at åbne op for den politiske beslutningstagning kan EU blive mere gennemsigtig og ansvarlig, og det giver samtidig sikkerhed for, at politikkerne bliver baseret på det bedst mulige grundlag og dermed bliver mere effektive. På alle niveauer på lokalt, regionalt og nationalt niveau og på EU-niveau er det dem, der berøres af lovgivning, som bedst forstår, hvilken indvirkning denne lovgivning har, og som kan give indsigt i, hvad der skal til for at gøre den bedre. Kommissionen vil lytte mere til, hvad borgere og interessenter har at sige, og vil være åbne over for feedback fra dem gennem hele processen fra den første ide dukker op, til 3

5 Kommissionen fremsætter et forslag, og videre til vedtagelsen af lovgivning og evalueringen heraf. Kommissionen vil oprette en webportal, hvor man kan følge hvert enkelt initiativ. Med udgangspunkt i de nuværende høringsstandarder 1 vil Kommissionens nye retningslinjer for bedre regulering betyde en styrket indsats fra vores side med at øge kvaliteten af høringerne og gøre dem mere gennemsigtige, så de kan nå ud til alle relevante interessenter og fokusere på, hvad der er nødvendigt, for at der kan blive truffet gode beslutninger. Det vil foregå på to måder. For det første vil interessenterne kunne fremsætte deres synspunkter under hele livscyklus for en politik. Med "køreplaner" og "indledende konsekvensanalyser" vil interessenterne få mulighed for at give feedback og komme med relevante oplysninger lige fra starten af arbejdet med et nyt initiativ 2. Der vil også blive offentlige høringer af tolv ugers varighed, når der forberedes nye forslag, og når vi evaluerer og foretager "kvalitetskontrol" af eksisterende lovgivning. Efter at Kommissionen har vedtaget et forslag, får de nationale parlamenter lejlighed til at fremsætte begrundede udtalelser vedrørende nærhedsprincippet. Desuden vil Kommissionen opfordre borgere eller interessenter til at komme med feedback inden for otte uger 3. For at disse synspunkter kan blive inddraget i lovgivningsdebatten, vil Kommissionen samle dem og forelægge dem for Europa-Parlamentet og Rådet. For det andet vil alle interessenter kunne komme med feedback til retsakter med tekniske eller specifikke elementer, som er nødvendige for at kunne gennemføre lovgivning, som er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet. Det er første gang, at selve udkastene til delegerede retsakter bliver åbne for den brede offentlighed på Kommissionens netsted i fire uger, og dette sker parallelt med høringen af eksperterne i medlemsstaterne. Vigtige gennemførelsesretsakter, som kræver en udvalgsudtalelse, vil også være offentligt tilgængelige i fire uger, så interessenter kan fremsætte deres bemærkninger, inden der foretages afstemning af medlemsstaterne i det relevante udvalg 4. Kommissionen vil offentliggøre en vejledende liste online over alle sådanne retsakter, som er undervejs, således at interessenterne kan planlægge på forhånd, hvad de vil gøre. Det vil også være nødvendigt med passende konsekvensanalyser, når det ser ud til, at retsakterne vil kunne få betydelige konsekvenser. Da arbejdsmarkedets parter spiller en særlig rolle og er uafhængige, vil der gælde særlige regler for Kommissionens konsultationer i henhold til artikel 154 i TEUF og for dets forslag i henhold til artikel 155 i TEUF KOM(2002) 704 suppleret med COM(2012) 746, SWD(2012) 422 og COM(2014) 368. Sådanne køreplaner og indledende konsekvensanalyser vil blive gjort tilgængelige via et automatisk varslingssystem på https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homepage.do; Uden at dette griber ind i specifikke regler, der gælder for Kommissionens forslag i medfør af artikel 155, stk. 2, i TEUF. Der vil være visse undtagelser for både udkast til delegerede retsakter og til gennemførelsesretsakter, blandt andet når udkastet til gennemførelsesretsakter vedrører finansiel forvaltning, og for begge typer af retsakter når der ikke er nogen (eller kun en begrænset) skønsbeføjelse angående indholdet; når en omfattende høring allerede har fundet sted under forberedelsen af retsakten (ligesom i forbindelse med et EU-agentur); når der et tale om et hastetilfælde, hvor det ikke er muligt at afholde sådanne høringer; eller af andre behørigt begrundede årsager. 4

6 2.2. Vi skal være bedre til at forklare, hvad vi gør, og hvorfor I hvert enkelt tilfælde må vi være bedre til at forklare, hvorfor vi handler, hvilke resultater vi håber at opnå, og hvad konsekvenserne kan være. Alle Kommissionens forslag vil blive ledsaget af en bedre begrundelse 5. Ud over formålet med den foreslåede foranstaltning vil det blive forklaret, hvordan principperne om bedre regulering er blevet anvendt, hvorfor det er nødvendigt med initiativet, hvorfor det er det bedste værktøj for EU, hvad interessenterne mener, og hvilke miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser det sandsynligvis vil få, navnlig for konkurrenceevnen og for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Der vil også være en mere indgående forklaring på, hvordan initiativet imødekommer principperne om nærhed (hvorfor målet ikke kan nås af medlemsstaterne alene) og om proportionalitet (så den foreslåede foranstaltning ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målet hermed). Det er vigtigt, hvis der skal kunne opnås mere ansvarlighed Hvordan påvirker EU-retten folk, virksomheder og samfundet som helhed Alle kan komme med deres mening Kommissionen ønsker, at interessenter skal kunne komme med feedback ikke kun på særlige punker, når der opstilles en bestemt politik men om alle aspekter af EU's politik og lovgivning og til hver en tid. Vi vil gerne have at vide, hvordan EU-retten påvirker folk og virksomheder, og hvordan vi kan få den til at fungere bedre. Med det nye felt på vores netsted om bedre regulering, "Lighten the Load - Have Your Say", vil alle få mulighed for komme deres synspunkter og bemærkninger til eksisterende EU-love og EU-initiativer ud over ved de formelle høringer, som Kommissionen iværksætter. Vi vil gerne høre, hvad folk finder irriterende eller besværligt, og hvad de mener bør forbedres. Vi vil svare herpå ved direkte opfølgning eller ved at videresende kommentarerne til nærmere overvejelse til den nye platform for interessenter, som er beskrevet nedenfor. Denne brug af interaktive værktøjer i vores digitale tidsalder vil give europæiske borgere, arbejdsmarkedets parter og den enkelte virksomhed en direkte adgang til at forstå og få indflydelse på EUpolitik. 3. VI SKAL GØRE DET BEDRE: BEDRE VÆRKTØJER, BEDRE POLITIKKER 3.1. Hvordan kan vi nå vores mål: med bedre regulering og en afbalanceret dagsorden Bedre regulering betyder ikke, at bestemte politikker eller mål er at foretrække frem for andre. Det drejer sig om at gøre det klart, hvad målene er, hvad de så end måtte være. Det drejer sig om at sikre, at den valgte politikløsning er den bedste og mindst byrdefulde måde til at nå disse mål på, og vi skal være ærlige om, hvor godt disse løsninger fungerer. Alle betydningsfulde konsekvenser hvad enten de er positive eller negative, om de kan kvantificeres eller ej bør analyseres og overvejes. Fra i dag gælder der nye integrerede retningslinjer om bedre regulering for Kommissionens arbejde 6. De skal sikre, at de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser bliver ved 5 6 Der kræves en begrundelse til alle lovgivningsforslag og delegerede retsakter, men ikke til gennemførelsesretsakter. Der vil være en overgangsperiode indtil udgangen af 2015 for de initiativer, som allerede er langt fremskredne. Når det nye Udvalg for Forskriftskontrol benytter de nye krav i retningslinjerne for bedre regulering, skal det foretage en pragmatisk vurdering i sin kvalitetskontrol, og tage hensyn til tidsplanen for det forberedende arbejde med hver enkelt konsekvensanalyse og vigtig evaluering, som det får til opgave at foretage. Den offentlige høring om udkast til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og 5

7 med at indgå i overvejelserne i alt analytisk arbejde, som Kommissionen udfører, sammen med de grundlæggende rettigheder. De er en påmindelse til Kommissionen om at benytte den bedste, tilgængelige dokumentation og videnskab og om at gøre mere ved tilsagnet om, at der skal være klare planer for overvågning og gennemførelse, før der vedtages foranstaltninger. De skal også sikre, at vi i alt, hvad vi gør, fortsat har det som en prioritet, at EU skal forblive konkurrencedygtig, og at EU's udvikling skal være bæredygtig. Når der overvejes politikløsninger, vil vi se på såvel forskriftsmæssige som velordnede 7 ikkeforskriftsmæssige midler og på, hvordan gennemførelsen og håndhævelsen af eksisterende lovgivning kan gøres bedre. Vi vil finde løsninger, som udnytter alle muligheder i digitale og andre teknologier, som vi har i dag og måske får i morgen, og som ikke virker begrænsende på innovation og fungerer effektivt både i den digitale og i den fysiske verden. Vi vil især være opmærksomme på de regler, som påvirker SMV'er, der alt for ofte føler sig hæmmet af bureaukrati. Alle disse regler kommer dog ikke fra Bruxelles. Og mange EUregler er lige så relevante for mindre virksomheder som for store selskaber. En arbejdstager i en lille virksomhed, der fremstiller håndværksprodukter, har samme ret til beskyttelse af sundhed og sikkerhed som en, der arbejder i produktionshallen i en kæmpe fabrik. Men hvis vores lovgivningsramme er alt for kompliceret, alt for besværlig eller alt for bureaukratisk, er der risiko for, at mindre virksomheder simpelthen ikke er i stand til at følge den - og så er arbejdstagerne ikke beskyttede, eller også må virksomheden bruge sine knappe midler til at anvende reglerne og ikke til at skabe vækst og arbejdspladser i virksomheden. Vi vil bruge princippet om "Tænk småt først" mere gennemgående, når vi forbereder initiativer. Vi vil tage hensyn til små og mellemstore virksomheders interesser, når vi udformer og evaluerer politikker, og forsøge at finde en lettere ordning for dem. Der kan endog blive tale om en fuldstændig undtagelse for mikrovirksomheder, hvis det er muligt og giver mening 8. Når det ikke er muligt, for eksempel fordi det så ikke bliver muligt at nå de sociale, miljømæssige og økonomiske mål i den foreslåede lovgivning, vil Kommissionen forklare hvorfor En Kommission, der er åben for kontrol Hvad vi har lovet ovenfor er en ambitiøs ændring af vores måde at fungere på. Kontrol kan hjælpe os til at holde fast i principperne om bedre regulering og sikre, at forslagene baseres på bedst mulig dokumentation og analyse. Siden 2006 er det Udvalget for Konsekvensanalyse, der har varetaget denne kontrol. Udvalget har sørget for, at kvaliteten af det arbejde med konsekvensanalyse, som Kommissionen foretager, inden den træffer beslutninger om nye initiativer, er i orden. Som det blev meddelt i december , vil der komme et nyt Udvalg for Forskriftskontrol i stedet for det eksisterende udvalg, og det vil få en stærkere rolle. offentliggørelsen af planlægningen heraf vil foregå, så det passer sammen med de krav, der stilles til den interne arbejdsproces. 7 8 Principperne om bedre selvregulering og fælles regulering og Kommissionens praksis i forbindelse hermed kan ses på: Der findes en definition af små, mellemstore og mikrovirksomheder på: 9 Se IP/14/

8 Det nye udvalg skal vurdere kvaliteten af konsekvensanalyserne, som understøtter den politiske beslutningstagning. Hvis Kommissionen beslutter at handle uden at have en passende konsekvensanalyse til at understøtte forslaget, skal den forklare offentligheden hvorfor. I modsætning til tidligere skal udvalget også kontrollere vigtige evalueringer og "kvalitetskontroller" af eksisterende lovgivning. Med den sammensætning, som udvalget får, vil det kunne give en uvildig udtalelse på grundlag af alsidig viden om de relevante analytiske metoder. Det nye udvalg vil bestå af en formand og seks medlemmer. De skal arbejde på fuld tid hvilket ikke har været tilfældet før og må ikke være inddraget i andet politikarbejde inden for Kommissionen. Tre af disse medlemmer skal være personer, der ikke er ansat i EU-institutionerne, og de vil blive ansat på tidsbegrænsede vilkår, uden mulighed for forlængelse. Alle medlemmerne vil blive udvalgt gennem strengt objektive udvælgelsesprocedurer på grundlag af deres ekspertise EU-institutionerne må stå sammen Kommissionens forslag er blot forslag. De skal behandles og vedtages af medlovgiverne. Forslagene kommer sjældent uændrede ud af lovgivningsprocessen. Der foretages ændringer i Europa-Parlamentet og i Rådet. Når retsakten så er vedtaget, bliver den gennemført nationalt eller regionalt af medlemsstaterne. Det kan påvirke de hermed forbundne fordele og omkostninger både til det værre og til det bedre. Kommissionen spiller en nøglerolle i forbindelse med bedre regulering, men den kan ikke opnå noget alene. Som led i den demokratiske proces, ligger retten til at ændre lovgivning naturligt hos Europa-Parlamentet og Rådet men det gør også ansvaret for at tage hensyn til konsekvenserne af de ændringer, som de foretager. Europa-Parlamentet og Rådet bør derfor gøre som Kommissionen og arbejde på at opnå bedre regulering, ligesom også medlemsstaterne bør gøre det, når de gennemfører og anvender EU-retten. Af den interinstitutionelle aftale fra 2003 om bedre lovgivning fremgår det, hvordan Europa- Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen skal samarbejde for at sikre den bedst mulige forberedelse af EU-lovgivning. Men disse gode intentioner er ikke blevet fulgt konsekvent. For eksempel udførte Kommissionen mellem 2007 og 2014 over 700 konsekvensanalyser, og i samme periode vurderede Europa-Parlamentet konsekvenserne af omkring 20 af sine ændringsforslag, mens Rådet slet ikke vurderede nogen. Det er alt for sjældent, at medlovgiverne begynder deres overvejelser over et forslag med en egentlig gennemgang af Kommissionens konsekvensanalyse. Og navnlig på de sidste trin i forhandlingerne bliver der indgået aftaler, uden at der bliver taget fuldt ud hensyn til de direkte og indirekte konsekvenser, som kompromisændringerne kan få. Førhen har Europa-Parlamentet og Rådet også til tider tøvet med at tilslutte sig foranstaltninger, som skulle mindske de administrative byrder. For eksempel er et forslag om en standardmomsangivelse blevet udvandet og blokeret af medlemsstaterne i Rådet og dermed også den besparelse på 15 mia. EUR, som det vil kunne give. Medlemsstaterne er også ofte mere vidtgående, end hvad der kræves af EU-lovgivningen, når de implementerer på nationalt plan ("overregulering"). Det kan give fordele, men også unødvendige omkostninger for virksomheder og offentlige myndigheder, og det bliver fejlagtigt associeret med EUlovgivningen. 7

9 Kommissionen kan dog se, at stemningen i både Europa-Parlamentet og Rådet er vendt, og det kan betyde, at alle ikke blot bakker op om principperne om bedre regulering, men også at disse principper bliver brugt. En virkelig ændring er kun mulig, hvis alle EU-institutionerne og også hver og en af medlemsstaterne står sammen. Kommissionen foreslår nu en ny aftale med Europa- Parlamentet og Rådet. Formålet hermed er at få alle parter til at lovgive bedre og til at arbejde sammen, således at borgere, virksomheder og samfundet som helhed kan se, hvilke fordele der er ved EU i deres dagligdag. Vi anser bedre regulering for at være en vigtig politisk prioritet både for nye forslag og for eksisterende lovgivning. Da vi har et fælles ansvar over for offentligheden i EU som helhed, opfordrer vi de andre institutioner til at gøre det samme og til at arbejde sammen med os for at nå dette mål. Vi opfordrer navnlig Europa-Parlamentet og Rådet til: at prioritere initiativer, som kan forenkle eller forbedre eksisterende love for eksempel de initiativer, der er nævnt i Kommissionens REFIT-program således at fordelene herved hurtigere kan vise sig at foretage en konsekvensanalyse af alle væsentlige ændringer, som Europa-Parlamentet og Rådet foreslår under lovgivningsprocessen. Hvis Europa-Parlamentet og Rådet finder, at et forslag er blevet væsentligt anderledes end Kommissionens oprindelige forslag, bør de analysere den mulige økonomiske, sociale og miljømæssige indvirkning og regelbyrden, inden de træffer en endelig afgørelse at blive enige om, at lovgivning bør være forståelig og klar, så parterne har let ved at forstå deres rettigheder og pligter, at den stiller passende krav til indberetning, overvågning og evaluering, at den ikke giver uforholdsmæssige omkostninger, og at den er praktisk gennemførlig at blive enige om, at hver institution kan indkalde en uafhængig instans til at foretage en vurdering af de nævnte faktorer i tilfælde af en væsentlig ændring af Kommissionens forslag. En sådan vurdering bør gøres færdig og tilgængelig for offentligheden inden for en rimelig tid og inddrage alt allerede eksisterende arbejde med konsekvensanalyse. Hver institution udpeger et medlem til denne instans, som vitterligt har den specifikke ekspertise, der er behov for, og ingen interessekonflikt, og som kan handle uafhængigt af den udpegende myndighed at blive enige om, at allerede gældende lovgivning skal være evalueret på behørig vis, så det kan fastslås, om der vil kunne benyttes eksisterende værktøjer til dette arbejde inden der overvejes nye initiativer systematisk i alle nye retsakter at inddrage bestemmelser, som gør det muligt at foretage overvågning og senere evaluering at pointere over for medlemsstaterne, at de bør undgå ubegrundet overregulering af EUregler, når de gennemfører dem i national ret. Overregulering kan måske gøre det lettere at nå lovgivningens mål i lokal sammenhæng og måske give større fordele, men det kan også give betydelige ekstra byrder. Medlemsstaterne bør opfordres til at forklare årsagerne til al overregulering 8

10 at blive enige om en revideret fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter, herunder kriterier for at afgrænse dem i forhold til gennemførelsesretsakter 10 at være mere gennemskuelige og deltagerorienterede at arbejde på at få bedre lovforslag, således at EU-lovene bliver korrekte, forståelige, klare og sammenhængende således at alle har let ved og er sikre på at forstå deres rettigheder og pligter at arbejde mere med omarbejdning af lovgivning, således at lovene kan blive klare og velstrukturerede, efter en ændring, og at gøre EU-lovgivningen så tilgængelig som muligt, således at alle kan se den lovgivning, som berører dem. Og den skal være online, ajourført, pålidelig, komplet og konsolideret. Kommissionens forslag til en ny interinstitutionel aftale udgør et solidt forhandlingsgrundlag, og Kommissionen håber, at de tre institutioner vil kunne få den færdigbehandlet inden udgangen af i år. 4. VI SKAL OPFRISKE DEN EKSISTERENDE LOVGIVNING At se på fordele og omkostninger er ikke blot at tage et øjebliksbillede ved tilblivelsen af en politik. Der bør foretages analyse og evaluering i hele livscyklussen for en politik for at sikre, at den hele tiden er formålstjenlig. Det betyder, at vi, efter at en politik er blevet implementeret, skal se bagud på den indvirkning, som denne politik har haft i praksis på specifikke sektorer, og foreslå, hvordan belastningen kan gøres lettere, uden at det går ud over formålet med denne politik. En evaluering af den art vil normalt indebære en offentlig høring. Vi må nøjagtigt kunne sige, hvor resultaterne har været skuffende, og hvor der har været utilsigtede virkninger, enten af økonomisk, social eller miljømæssig art. Vi må være parate til at genoverveje og forbedre de ting, der måtte være nødvendige. Vi må også finde nye måder, hvorpå vil kan drøfte og nå til enighed med Europa-Parlamentet og Rådet om, hvad der har fungeret, og hvad der ikke har. Ellers vil det være umuligt at finde en ordentlig måde at begrænse bureaukratiet på eller at foretage de nødvendige ændringer af lovgivningen. Politikere har en naturlig tendens til at fokusere på nye initiativer. Men EU bliver ikke blot bedømt ud fra nye politiske initiativer, men også på konsekvenser og byrder, som følger af eksisterende EU-lovgivning. Derfor er en aktiv forvaltning af eksisterende EU-lovgivning politisk set ligeså vigtig som deet at udarbejde nye initiativer. Men selv gode regler kan blive forældede og mere besværlige, end de behøver at være, eller de bliver ikke ved med at leve op til deres formål. For eksempel kan ændringer på markedet betyde, at en lov ikke længere er nyttig eller relevant eller tjener sit formål. Med ændringer på det teknologiske område kan det politiske mål måske opnås på en anden og bedre måde for eksempel at en formular kan indsendes online. Det kan også ske, at der under implementeringen af en politik opnås erfaringer takket være bedre overvågning og evaluering, og det kan give et nyt syn på, hvilken løsning der kan være den bedste. 10 Disse kriterier kan fastlægges ud fra Szájer-betænkningen fra Europa-Parlamentet (om opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser). En tilpasning af forskriftsproceduren med kontrol til Lissabontraktaten kan ske efter vedtagelsen af en ny fælles forståelse. 9

11 4.1. REFIT-programmet EU-retten skal blive ved med at være formålstjenlig Programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT) er Kommissionens program, som skal sikre, at EU-lovgivningen bliver ved med at være formålstjenlig og giver de resultater, som har været EU-lovgivernes hensigten med den. REFIT er ikke rettet mod at deregulere, men mod at regulere bedre. Formålet med programmet er på den mest effektive og virkningsfulde måde at give borgere, virksomheder og samfundet som helhed de fordele, der er ved EU-retten, og samtidig at fjerne bureaukrati og mindske omkostningerne, uden at det skader de politiske mål. REFIT er ikke et enkeltstående tiltag, men et vedvarende tilsagn om at ville sørge for, at hele EU-retten kan fungere på bedste måde. REFIT går hånd i hånd med en ambitiøs politisk beslutningstagning. En upartisk vurdering af eksisterende lovgivning vil ofte kunne vise, hvordan regelbyrden kan mindskes, for dermed at opnå en bedre gennemførelse af reglerne og en højere standard. Der vil også kunne peges på nye politiske udfordringer, som opstår i en verden, hvor alt forandrer sig så hurtigt, og som ældre lovgivning er dårligt egnet til at håndtere. Siden REFIT-programmet blev lanceret i 2012, er der allerede kommet meget mere fokus på de daglige udfordringer, som det eksisterende lovgivningskompleks giver borgere og virksomheder. Fremskridtene kan læses ud af REFIT's resultattavle. Den seneste udgave er netop blevet offentliggjort 11. På grundlag heraf vil Kommissionen styrke REFIT, så der kan opnås bedre og mere håndgribelige resultater. REFIT bliver mere: målrettet der fokuseres på de mest alvorlige kilder til ineffektivitet og unødvendige byrder kvantitativt hvert REFIT-forslag ledsages af overslag over potentielle fordele og omkostningsbesparelser. En ajourføring af overslagene vil blive offentliggjort efter vedtagelse af lovgivningen, og Kommissionen vil arbejde sammen med medlemsstater og interessenter om at kontrollere, om dette potentiale omsættes til reelle virkninger i praksis inklusivt den nye REFIT-platform vil være en uvurderlig kilde til forslag til at forbedre EU-lovene. forankret i den politiske beslutningstagning REFIT vil få en central rolle i Kommissionens årlige arbejdsprogram og i den politiske dialog, som Kommissionen har med de øvrige EU-institutioner før og efter vedtagelsen af arbejdsprogrammet. REFIT er et fælles ansvar. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til eftertrykkeligt at bakke op om initiativer, som kan gøre det eksisterende lovgivningskorpus mere effektivt og virkningsfuldt REFIT i praksis Alle kommende REFIT-initiativer vil afspejle denne nye, styrkede tilgang, og der vil blive trukket på arbejdet i den nye REFIT-platform og på resultaterne af igangværende evalueringer, navnlig de evalueringer og kvalitetskontroller, som har høj prioritet i REFIT. På grundlag af erfaringerne herfra kan der udformes kommende lovgivningsforslag. Hvis det viser sig, at omkostningerne i forbindelse med regulering vil blive uforholdsmæssigt store i 11 SWD(2015)

12 forhold til målene, kan der overvejes alternative måder til at nå de samme mål på. For eksempel vil kommende revisioner af reglerne om den særlige momsordning for små virksomheder, EU's toldkvikskranke og de miljømæssige fokusområder kunne føre til betydelige besparelser. Nye og igangværende initiativer, der kan mindske byrderne... Der vil blive annonceret en række nye initiativer som led i Kommissionens arbejdsprogram senere på året. Kommissionen er dog allerede gået i gang med at mindske byrderne på områder som: Offentlige udbud: Kommissionen vil foreslå en standardformular, som skal gøre det mindre besværligt for SMV'er hver gang at skulle udfylde lange og komplicerede dokumenter, når de byder på offentlige udbud. Erhvervsstatistik: Kommissionen vil se på, hvilke omkostningsbesparelser der kan være for virksomheder, ud fra en rammeforordning om integration af erhvervsstatistikker (FRIBS) og statistikker for det indre marked (SIMSTAT). Kemikalielovgivning: EU's kemikalielovgivning har medført betydelige besparelser for virksomheder, der opererer i det indre marked. Men det er vanskeligt og dyrt for små virksomheder at leve op til de hermed forbundne administrative krav. Kommissionen vil sørge for, at reglerne bliver forenklet for stoffer, der bruges i små mængder, og etablere en handlingsplan for at hjælpe SMV'er til at overholde fristen den 1. juni 2018 for registrering af disse mængder. I 2015 vil der blive fremsat forslag til forenkling af autorisationen, til reduktion af mængden af krævede oplysninger og til større forudsigelighed med hensyn til proceduren. Ophævelse af forældet lovgivning... Desuden vil Kommissionen fortsætte med at screene sektorlovgivning for at identificere forældet lovgivning, som ikke længere tjener et formål eller er forbundet med alt for store byrder, og foreslå ophævelse heraf. Der er 23 tilfælde af lovgivning, som kan komme på tale med hensyn til ophævelse inden for forskellige politikområder 12. Der foretages hvert år gennemgang af retsakter inden for landbrug og fiskeri for at se, hvilke retsakter der er blevet forældede. Denne praksis vil fremover skulle anvendes i hele Kommissionen. Evalueringer og kvalitetskontrol... Desuden foregår der kontrol og omfattende evalueringer, som skal bane vej for mulige kommende tiltag inden for en bred vifte af politikker og lovgivning, for eksempel betalingsefterslæb, pesticider, ernærings- og sundhedsanprisninger, bilforsikring, EUforordning om derivater og kapitalkravsforordningen. Andre evalueringer inden for REFIT er også ved at være færdige. Det gælder navnlig følgende: Ved kvalitetskontrollen af den generelle fødevarelovgivning (forordning 178/2002) vil der blive set på, om de grundlæggende principper og definitioner heri er blevet gennemført i 12 For nærmere oplysninger henvises til REFIT's resultattavle. 11

13 praksis, og om virksomhederne skal pålægges nyt ansvar under hensyntagen til de regler og standarder, der er indført ved senere lovgivning, gennemførelsen heraf og de heraf følgende kumulerede virkninger og potentielle overlapninger. Til opfølgning på den omfattende evaluering af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, som skal være færdig inden udgangen af 2015, vil Kommissionen se på, hvad det er nødvendigt at tage fat på, og udarbejde særlige foranstaltninger, som kan lette byrderne for SMV'er og hjælpe dem til at kunne overholde kravene fra EU. Der vil blive set på mulige tiltag, som kan skabe større sammenhæng og konsistens mellem lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og kemikalielovgivningen (REACH). Resultaterne af kvalitetskontrollen af kemikalielovgivningen uden for REACH (som skal være afsluttet i 2016) vil ligeledes kunne vise andre muligheder for at mindske byrderne. Forbedring af gennemførelsen... Det er ikke blot ved at ændre lovgivningen, at de administrative byrder kan mindskes. Der er mange andre måder at opnå en bedre anvendeles af EU-retten på. Kommissionen vil for eksempel: indlede en omfattende revision af indberetningskravene for at se, hvordan byrderne kan lempes. I denne revision vil der især blive fokuseret på områder, hvor interessenter inden for den senere tid har udtrykt bekymringer, for eksempel, landbrug, energi, miljø og finansielle tjenesteydelser arbejde sammen med medlemsstaterne for at se, hvordan der bedst kan sikres efterlevelse af EU-retten på nationalt plan, også de medlemsstater, som er i gang med at se på, hvor godt EU's og medlemsstaternes regler samlet set er med til at beskytte miljøet (som i "Make It Work"-initiativet). Formålet her er at finde løsninger, som kan gøre anvendelsen af EU-retten mere effektiv på nationalt og lokalt plan, og at gøre den mindre kompliceret, samtidig med at beskyttelsesniveauet opretholdes at færdiggøre arbejdet med en database, der skal give et samlet, pålideligt overblik over EU's og medlemsstaternes krav til fødevaremærkning som en hjælp for især SMV'er fortsætte med nøje at overvåge, at EU-direktiver bliver gennemført i national ret på en klar og korrekt måde og inden for de fastsatte frister, og at EU-reglerne bliver ordentligt gennemført og håndhævet i alle medlemsstater, både af hensyn til retssikkerhed og for at borgere og virksomheder kan udnytte mulighederne i det indre marked. Forenkling af EU-finansiering... Kommissionen har længe talt for en forenkling af forvaltningen af EU-midler, således at fordelene ved denne finansiering kan blive større, samtidig med at der opretholdes høje standarder i den finansielle forvaltning. De fremskridt, der gøres med forenkling, kan aflæses i en resultattavle over administrativ forenkling, som regelmæssigt bliver offentliggjort af Kommissionen 13. De komplicerede administrative regler for gennemførelsen af EU-budgettet på både EU-plan og medlemsstatsplan er med til at øge bureaukrati, forsinkelser, omkostninger til kontrol og fejl. Forenkling er en af byggestenene i det nye EU-tiltag "et resultatorienteret EU-budget", og Kommissionen vil fortsætte dette arbejde, for eksempel inden for: 13 Resultattavle for forenkling under FFR , COM(2014) 114 final af

14 den fælles landbrugspolitik, hvor Kommissionen vil forenkle forvaltningen af den fælles markedsordning, bl.a. ved at samle 200 nuværende kommissionsforordninger i 40 gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. de europæiske struktur- og investeringsfonde, hvor Kommissionen vil nedsætte en gruppe på højt plan, som skal overvåge, hvordan forenklingen foregår i medlemsstaterne. Kommissionen vil indlede en række undersøgelser for at se, hvor der kan opnås yderligere omkostningsbesparelser og forenkling, og oprette en interaktiv database med retsakter og vejledninger for medlemsstaterne, støttemodtagere og interessenter. gennemførelsen af Horisont 2020, hvor der er en ny række af forenklinger under forberedelse inden for rammerne af forsknings- og innovationsprogrammet En inklusiv tilgang Kommissionen vil indhente input fra interessenter for at høre, hvordan de mener, at EUlovgivningen kan forbedres. Ud over det nye netsted "Lighten the Load - Have Your Say", som er beskrevet ovenfor, er Kommissionen ved at oprette en ny "REFIT-platform". Snart vil folk få mulighed for at give deres mening til kende her, og den vil være et væsentligt element for det inklusive arbejde med en fælles dagsorden. I platformen vil der blive inddraget eksperter på højt plan fra erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, som vil blive udpeget efter en åben og gennemsigtig procedure og desuden eksperter fra alle 28 medlemsstater, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Alle interessenter vil kunne sende deres tanker og forslag vedrørende EU-loves indvirkning til platformen og foreslå, hvordan lovgivningen kan forbedres. Platformen vil se på disse forslag og fremsætte synspunkter om specifikke temaer, for eksempel om "barrierer for digitalisering" eller "innovation", og vil komme med konkrete forslag til Kommissionen. Platformen vil blive ledet af Kommissionens førstenæstformand. Kommissionen vil besvare alle forslag fra platformen og systematisk forklare, hvordan den agter at følge op på dem. Kommissionen vil opfordre medlemsstaterne til at gøre det samme, når forslagene vedrører gennemførelse i national lovgivning og implementering af lovgivning. 5. KONKLUSION I denne meddelelse er der anført en række tiltag, som viser Kommissionens vilje til at ville anvende bedre regulering i sit daglige arbejde. Formålet er at gøre arbejdet mere gennemsigtigt og inklusivt, så de forskellige forslag bliver af en højere kvalitet, og at sikre, at der med de nuværende regler bedre bliver realiseret vigtige samfundsmæssige mål. Men Kommissionen kan ikke alene opnå bedre regulering. Det kræver en fælles indsats fra alle EU-institutioner, medlemsstater og andre aktører som for eksempel arbejdsmarkedets parter. Europa-Parlamentet og Rådet har et særligt ansvar for, at vi får bedre regulering. Kommissionen opfordrer dem til hurtigt at gå i gang med forhandlingerne på grundlag af Kommissionens forslag til en ny interinstitutionel aftale, således at den kan være klar inden udgangen af

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 Europa-Kommissionen Forenkling Samhørighedspolitik for 2014-2020 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er forenkling? 3 Hvordan kan forenkling opnås? 4 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 1 Harmonisering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere