9079/15 ikn DG G 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9079/15 ikn DG G 3 A"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174 ECOFIN 373 ENV 324 POLGEN 79 ENER 186 INST 169 AUDIO 13 AGRI 272 JAI 342 PECHE 173 CYBER 40 SOC 335 COMER 70 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union COM(2015) 215 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bedre regulering for bedre resultater - En EUdagsorden Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2015) 215 final. Bilag: COM(2015) 215 final 9079/15 ikn DG G 3 A DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den COM(2015) 215 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bedre regulering for bedre resultater - En EU-dagsorden {SWD(2015) 110 final} {SWD(2015) 111 final} DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bedre regulering for bedre resultater - En EU-dagsorden 1. VI SKAL LEVERE BEDRE RESULTATER: DET KRÆVER EN ÆNDRING AF VORES MÅDE AT ARBEJDE PÅ PÅ EUROPÆISK PLAN Kommissionen er fast besluttet på at få ændret, både hvad Den Europæiske Union (EU) gør, og hvordan den gør det. EU, EU's institutioner og EU's lovkompleks er til for borgere og virksomheder, som skal kunne se det i deres dagligdag og i deres gøremål. Vi skal have genoprettet deres tillid til, at vi er i stand til at opnå resultater. Juncker-Kommissionen er en ny start herpå. Vi vil gøre alt for at finde løsninger på de store problemer, som medlemsstaterne ikke kan løse alene: en investeringsplan på 315 mia. EUR, som skal skabe arbejdspladser og vækst; en energiunion, som skal give sikker, billig og bæredygtig energi; en intern sikkerhedsdagsorden, så vi kan tackle fælles trusler som terrorisme og organiseret kriminalitet; et digitalt indre marked, der kan lukke op for mulighederne på internettet; og en dagsorden for migration. Vores nye initiativer har deres udspring i almindelige politiske prioriteter. Kommissionen kan ikke, og skal heller ikke, inddrages i alt, hvad der rører sig i EU. Kommissionens første arbejdsprogram viser, at der er sket ændringer. Der er kun 23 større nye initiativer, som er tæt forbundne med de vedtagne politiske prioriteter. De øvrige, rutineprægede tiltag, som følger heraf i årets løb, vil også afspejle den samme tendens med hensyn til fokus og formål. Initiativet om et "resultatorienterede EU-budget" vil også have til formål at vise, hvilken merværdi EUbudgettet har for borgerne i Unionen. Det er politiske prioriteter, der styrer Kommissionens tiltag over for de udfordringer, som EU står over for i dag. Bedre regulering er et værktøj, der kan bidrage til, at politikbeslutninger er solide og træffes på rette tid, men det kan aldrig erstatte politiske beslutninger som sådan. I dag viser vi flere foranstaltninger, som kan give bedre regler og bedre resultater. Vi vil åbne mere op for den politiske beslutningstagning og lytte og interagere bedre med dem, som gennemfører og har fordel af EU-lovgivning. Vi vil se med nye øjne på alle politikområder for at slå fast, hvor der er behov for at forbedre eksisterende foranstaltninger. Vi vil fortsætte, som vi er startet, nemlig at fokusere på de ting, som det er nødvendigt, at EU gør, og at sørge for, at de bliver gjort godt. Ved at anvende principperne om bedre regulering vil det kunne sikres, at foranstaltningerne er understøttet af faktuelle forhold, at de er vel udformede og til mærkbar og holdbar fordel for borgere, virksomheder og samfundet som helhed. Det gælder både for ny lovgivning og for det store kompleks af eksisterende EU-lovgivning. Denne lovgivning er væsentlig, hvis det indre marked, som er en drivkraft for vores økonomi, skal kunne udvikle sig på en holdbar måde, og hvis der skal kunne mobiliseres investeringer, som er nødvendige for at kunne fremme jobskabelse og vækst. Den underbygger den europæiske samfundsmodel og giver mening til de rettigheder og friheder, som er så dyrebare for borgerne, blandt andet sikkerhed og ret til retfærdighed. Den hjælper os også til at kunne imødegå fælles udfordringer som energisikkerhed og beskyttelse af miljø og klima. I mange 2

4 tilfælde erstatter et enkelt sæt af EU-regler et kludetæppe af 28 forskellige nationale regler, og det gør livet lettere for borgere og for virksomheder, fordi det forenkler lovrammen, mindsker regelbyrden i hele det indre marked og gør regulering mere forudsigelig. EU's lovkompleks er ikke alene nødvendig, det er også vores store styrke - det gør EU væsensforskellig fra alle andre modeller for kollektiv styring i hele verden. Derfor er det så vigtigt, at hver eneste foranstaltning i EU's regelværk passer til formålet, er moderne, effektiv, forholdsmæssig, praktisk og så enkel som muligt. Lovgivning skal gøre det, den er beregnet til, den skal være let at gennemføre, give sikkerhed og forudsigelighed, og den må ikke give unødige byrder. Altså fornuftige, realistiske regler, der bliver ordentligt gennemført og håndhævet i hele EU. Regler, som gør, at vi kan nå vores fælles mål - hverken mere, eller mindre. Bedre regulering handler ikke om "mere" eller "mindre" EU-lovgivning, og heller ikke om deregulering eller nedprioritering af bestemte politikområder eller om at kompromittere de værdier, som er så dyrebare for os, blandt andet social- og miljøbeskyttelse og grundlæggende rettigheder, herunder også retten til sundhed, blot for at nævne nogle få eksempler. Med bedre regulering vil vi sørge for, at vi faktisk opnår noget med de ambitiøse politikmål, som vi har sat os selv. Igennem de sidste ti år har EU indført en omfattende mængde af værktøjer og procedurer til bedre regulering for sikre dette. Disse vigtige ændringer er allerede ved at give resultater, men denne Kommission har besluttet at gå endnu videre. Det vi vil med bedre regulering skal gælde overalt og uden forskel og skal bygge på de fremskridt, der allerede er gjort med konsekvensanalyser og programmet for målrettet regulering (REFIT). Vi skal ikke pålægge politikker, men forberede dem nøje og basere dem på fuldstændig gennemsigtighed og engagement, og vi skal lytte til dem, som bliver berørt af lovgivningen, således at det bliver nemt at gennemføre den. Vi er åbne over for ekstern feedback og ekstern kontrol, så vi har sikkerhed for, at vi gør det rigtige. EU-politikker bør også revideres regelmæssigt, og vi må være gennemskuelige og tage ansvaret for de politikmål, som vi har sat, ved at se på, hvad der har fungeret godt, og hvad det er nødvendigt at ændre på. Bedre regulering er ikke en bureaukratisk øvelse. Borgere, virksomheder og andre interessenter dømmer EU ud fra de virkninger, som de kan se, at EU s tiltag får, ikke blot af nye initiativer, men hvad der er endnu vigtigere, af de regler, som allerede er i kraft. Kommissionen vil påtage sig det politiske ansvar for at anvende principperne og procedurerne for bedre regulering i sit arbejde og opfordrer de andre EU-institutioner og medlemsstaterne til at gøre det samme. 2. ÅBENHED OG GENNEMSKUELIGHED 2.1. Vi skal have flere høringer, være bedre til at lytte Ved at åbne op for den politiske beslutningstagning kan EU blive mere gennemsigtig og ansvarlig, og det giver samtidig sikkerhed for, at politikkerne bliver baseret på det bedst mulige grundlag og dermed bliver mere effektive. På alle niveauer på lokalt, regionalt og nationalt niveau og på EU-niveau er det dem, der berøres af lovgivning, som bedst forstår, hvilken indvirkning denne lovgivning har, og som kan give indsigt i, hvad der skal til for at gøre den bedre. Kommissionen vil lytte mere til, hvad borgere og interessenter har at sige, og vil være åbne over for feedback fra dem gennem hele processen fra den første ide dukker op, til 3

5 Kommissionen fremsætter et forslag, og videre til vedtagelsen af lovgivning og evalueringen heraf. Kommissionen vil oprette en webportal, hvor man kan følge hvert enkelt initiativ. Med udgangspunkt i de nuværende høringsstandarder 1 vil Kommissionens nye retningslinjer for bedre regulering betyde en styrket indsats fra vores side med at øge kvaliteten af høringerne og gøre dem mere gennemsigtige, så de kan nå ud til alle relevante interessenter og fokusere på, hvad der er nødvendigt, for at der kan blive truffet gode beslutninger. Det vil foregå på to måder. For det første vil interessenterne kunne fremsætte deres synspunkter under hele livscyklus for en politik. Med "køreplaner" og "indledende konsekvensanalyser" vil interessenterne få mulighed for at give feedback og komme med relevante oplysninger lige fra starten af arbejdet med et nyt initiativ 2. Der vil også blive offentlige høringer af tolv ugers varighed, når der forberedes nye forslag, og når vi evaluerer og foretager "kvalitetskontrol" af eksisterende lovgivning. Efter at Kommissionen har vedtaget et forslag, får de nationale parlamenter lejlighed til at fremsætte begrundede udtalelser vedrørende nærhedsprincippet. Desuden vil Kommissionen opfordre borgere eller interessenter til at komme med feedback inden for otte uger 3. For at disse synspunkter kan blive inddraget i lovgivningsdebatten, vil Kommissionen samle dem og forelægge dem for Europa-Parlamentet og Rådet. For det andet vil alle interessenter kunne komme med feedback til retsakter med tekniske eller specifikke elementer, som er nødvendige for at kunne gennemføre lovgivning, som er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet. Det er første gang, at selve udkastene til delegerede retsakter bliver åbne for den brede offentlighed på Kommissionens netsted i fire uger, og dette sker parallelt med høringen af eksperterne i medlemsstaterne. Vigtige gennemførelsesretsakter, som kræver en udvalgsudtalelse, vil også være offentligt tilgængelige i fire uger, så interessenter kan fremsætte deres bemærkninger, inden der foretages afstemning af medlemsstaterne i det relevante udvalg 4. Kommissionen vil offentliggøre en vejledende liste online over alle sådanne retsakter, som er undervejs, således at interessenterne kan planlægge på forhånd, hvad de vil gøre. Det vil også være nødvendigt med passende konsekvensanalyser, når det ser ud til, at retsakterne vil kunne få betydelige konsekvenser. Da arbejdsmarkedets parter spiller en særlig rolle og er uafhængige, vil der gælde særlige regler for Kommissionens konsultationer i henhold til artikel 154 i TEUF og for dets forslag i henhold til artikel 155 i TEUF KOM(2002) 704 suppleret med COM(2012) 746, SWD(2012) 422 og COM(2014) 368. Sådanne køreplaner og indledende konsekvensanalyser vil blive gjort tilgængelige via et automatisk varslingssystem på https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homepage.do; Uden at dette griber ind i specifikke regler, der gælder for Kommissionens forslag i medfør af artikel 155, stk. 2, i TEUF. Der vil være visse undtagelser for både udkast til delegerede retsakter og til gennemførelsesretsakter, blandt andet når udkastet til gennemførelsesretsakter vedrører finansiel forvaltning, og for begge typer af retsakter når der ikke er nogen (eller kun en begrænset) skønsbeføjelse angående indholdet; når en omfattende høring allerede har fundet sted under forberedelsen af retsakten (ligesom i forbindelse med et EU-agentur); når der et tale om et hastetilfælde, hvor det ikke er muligt at afholde sådanne høringer; eller af andre behørigt begrundede årsager. 4

6 2.2. Vi skal være bedre til at forklare, hvad vi gør, og hvorfor I hvert enkelt tilfælde må vi være bedre til at forklare, hvorfor vi handler, hvilke resultater vi håber at opnå, og hvad konsekvenserne kan være. Alle Kommissionens forslag vil blive ledsaget af en bedre begrundelse 5. Ud over formålet med den foreslåede foranstaltning vil det blive forklaret, hvordan principperne om bedre regulering er blevet anvendt, hvorfor det er nødvendigt med initiativet, hvorfor det er det bedste værktøj for EU, hvad interessenterne mener, og hvilke miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser det sandsynligvis vil få, navnlig for konkurrenceevnen og for små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Der vil også være en mere indgående forklaring på, hvordan initiativet imødekommer principperne om nærhed (hvorfor målet ikke kan nås af medlemsstaterne alene) og om proportionalitet (så den foreslåede foranstaltning ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målet hermed). Det er vigtigt, hvis der skal kunne opnås mere ansvarlighed Hvordan påvirker EU-retten folk, virksomheder og samfundet som helhed Alle kan komme med deres mening Kommissionen ønsker, at interessenter skal kunne komme med feedback ikke kun på særlige punker, når der opstilles en bestemt politik men om alle aspekter af EU's politik og lovgivning og til hver en tid. Vi vil gerne have at vide, hvordan EU-retten påvirker folk og virksomheder, og hvordan vi kan få den til at fungere bedre. Med det nye felt på vores netsted om bedre regulering, "Lighten the Load - Have Your Say", vil alle få mulighed for komme deres synspunkter og bemærkninger til eksisterende EU-love og EU-initiativer ud over ved de formelle høringer, som Kommissionen iværksætter. Vi vil gerne høre, hvad folk finder irriterende eller besværligt, og hvad de mener bør forbedres. Vi vil svare herpå ved direkte opfølgning eller ved at videresende kommentarerne til nærmere overvejelse til den nye platform for interessenter, som er beskrevet nedenfor. Denne brug af interaktive værktøjer i vores digitale tidsalder vil give europæiske borgere, arbejdsmarkedets parter og den enkelte virksomhed en direkte adgang til at forstå og få indflydelse på EUpolitik. 3. VI SKAL GØRE DET BEDRE: BEDRE VÆRKTØJER, BEDRE POLITIKKER 3.1. Hvordan kan vi nå vores mål: med bedre regulering og en afbalanceret dagsorden Bedre regulering betyder ikke, at bestemte politikker eller mål er at foretrække frem for andre. Det drejer sig om at gøre det klart, hvad målene er, hvad de så end måtte være. Det drejer sig om at sikre, at den valgte politikløsning er den bedste og mindst byrdefulde måde til at nå disse mål på, og vi skal være ærlige om, hvor godt disse løsninger fungerer. Alle betydningsfulde konsekvenser hvad enten de er positive eller negative, om de kan kvantificeres eller ej bør analyseres og overvejes. Fra i dag gælder der nye integrerede retningslinjer om bedre regulering for Kommissionens arbejde 6. De skal sikre, at de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser bliver ved 5 6 Der kræves en begrundelse til alle lovgivningsforslag og delegerede retsakter, men ikke til gennemførelsesretsakter. Der vil være en overgangsperiode indtil udgangen af 2015 for de initiativer, som allerede er langt fremskredne. Når det nye Udvalg for Forskriftskontrol benytter de nye krav i retningslinjerne for bedre regulering, skal det foretage en pragmatisk vurdering i sin kvalitetskontrol, og tage hensyn til tidsplanen for det forberedende arbejde med hver enkelt konsekvensanalyse og vigtig evaluering, som det får til opgave at foretage. Den offentlige høring om udkast til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og 5

7 med at indgå i overvejelserne i alt analytisk arbejde, som Kommissionen udfører, sammen med de grundlæggende rettigheder. De er en påmindelse til Kommissionen om at benytte den bedste, tilgængelige dokumentation og videnskab og om at gøre mere ved tilsagnet om, at der skal være klare planer for overvågning og gennemførelse, før der vedtages foranstaltninger. De skal også sikre, at vi i alt, hvad vi gør, fortsat har det som en prioritet, at EU skal forblive konkurrencedygtig, og at EU's udvikling skal være bæredygtig. Når der overvejes politikløsninger, vil vi se på såvel forskriftsmæssige som velordnede 7 ikkeforskriftsmæssige midler og på, hvordan gennemførelsen og håndhævelsen af eksisterende lovgivning kan gøres bedre. Vi vil finde løsninger, som udnytter alle muligheder i digitale og andre teknologier, som vi har i dag og måske får i morgen, og som ikke virker begrænsende på innovation og fungerer effektivt både i den digitale og i den fysiske verden. Vi vil især være opmærksomme på de regler, som påvirker SMV'er, der alt for ofte føler sig hæmmet af bureaukrati. Alle disse regler kommer dog ikke fra Bruxelles. Og mange EUregler er lige så relevante for mindre virksomheder som for store selskaber. En arbejdstager i en lille virksomhed, der fremstiller håndværksprodukter, har samme ret til beskyttelse af sundhed og sikkerhed som en, der arbejder i produktionshallen i en kæmpe fabrik. Men hvis vores lovgivningsramme er alt for kompliceret, alt for besværlig eller alt for bureaukratisk, er der risiko for, at mindre virksomheder simpelthen ikke er i stand til at følge den - og så er arbejdstagerne ikke beskyttede, eller også må virksomheden bruge sine knappe midler til at anvende reglerne og ikke til at skabe vækst og arbejdspladser i virksomheden. Vi vil bruge princippet om "Tænk småt først" mere gennemgående, når vi forbereder initiativer. Vi vil tage hensyn til små og mellemstore virksomheders interesser, når vi udformer og evaluerer politikker, og forsøge at finde en lettere ordning for dem. Der kan endog blive tale om en fuldstændig undtagelse for mikrovirksomheder, hvis det er muligt og giver mening 8. Når det ikke er muligt, for eksempel fordi det så ikke bliver muligt at nå de sociale, miljømæssige og økonomiske mål i den foreslåede lovgivning, vil Kommissionen forklare hvorfor En Kommission, der er åben for kontrol Hvad vi har lovet ovenfor er en ambitiøs ændring af vores måde at fungere på. Kontrol kan hjælpe os til at holde fast i principperne om bedre regulering og sikre, at forslagene baseres på bedst mulig dokumentation og analyse. Siden 2006 er det Udvalget for Konsekvensanalyse, der har varetaget denne kontrol. Udvalget har sørget for, at kvaliteten af det arbejde med konsekvensanalyse, som Kommissionen foretager, inden den træffer beslutninger om nye initiativer, er i orden. Som det blev meddelt i december , vil der komme et nyt Udvalg for Forskriftskontrol i stedet for det eksisterende udvalg, og det vil få en stærkere rolle. offentliggørelsen af planlægningen heraf vil foregå, så det passer sammen med de krav, der stilles til den interne arbejdsproces. 7 8 Principperne om bedre selvregulering og fælles regulering og Kommissionens praksis i forbindelse hermed kan ses på: Der findes en definition af små, mellemstore og mikrovirksomheder på: 9 Se IP/14/

8 Det nye udvalg skal vurdere kvaliteten af konsekvensanalyserne, som understøtter den politiske beslutningstagning. Hvis Kommissionen beslutter at handle uden at have en passende konsekvensanalyse til at understøtte forslaget, skal den forklare offentligheden hvorfor. I modsætning til tidligere skal udvalget også kontrollere vigtige evalueringer og "kvalitetskontroller" af eksisterende lovgivning. Med den sammensætning, som udvalget får, vil det kunne give en uvildig udtalelse på grundlag af alsidig viden om de relevante analytiske metoder. Det nye udvalg vil bestå af en formand og seks medlemmer. De skal arbejde på fuld tid hvilket ikke har været tilfældet før og må ikke være inddraget i andet politikarbejde inden for Kommissionen. Tre af disse medlemmer skal være personer, der ikke er ansat i EU-institutionerne, og de vil blive ansat på tidsbegrænsede vilkår, uden mulighed for forlængelse. Alle medlemmerne vil blive udvalgt gennem strengt objektive udvælgelsesprocedurer på grundlag af deres ekspertise EU-institutionerne må stå sammen Kommissionens forslag er blot forslag. De skal behandles og vedtages af medlovgiverne. Forslagene kommer sjældent uændrede ud af lovgivningsprocessen. Der foretages ændringer i Europa-Parlamentet og i Rådet. Når retsakten så er vedtaget, bliver den gennemført nationalt eller regionalt af medlemsstaterne. Det kan påvirke de hermed forbundne fordele og omkostninger både til det værre og til det bedre. Kommissionen spiller en nøglerolle i forbindelse med bedre regulering, men den kan ikke opnå noget alene. Som led i den demokratiske proces, ligger retten til at ændre lovgivning naturligt hos Europa-Parlamentet og Rådet men det gør også ansvaret for at tage hensyn til konsekvenserne af de ændringer, som de foretager. Europa-Parlamentet og Rådet bør derfor gøre som Kommissionen og arbejde på at opnå bedre regulering, ligesom også medlemsstaterne bør gøre det, når de gennemfører og anvender EU-retten. Af den interinstitutionelle aftale fra 2003 om bedre lovgivning fremgår det, hvordan Europa- Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen skal samarbejde for at sikre den bedst mulige forberedelse af EU-lovgivning. Men disse gode intentioner er ikke blevet fulgt konsekvent. For eksempel udførte Kommissionen mellem 2007 og 2014 over 700 konsekvensanalyser, og i samme periode vurderede Europa-Parlamentet konsekvenserne af omkring 20 af sine ændringsforslag, mens Rådet slet ikke vurderede nogen. Det er alt for sjældent, at medlovgiverne begynder deres overvejelser over et forslag med en egentlig gennemgang af Kommissionens konsekvensanalyse. Og navnlig på de sidste trin i forhandlingerne bliver der indgået aftaler, uden at der bliver taget fuldt ud hensyn til de direkte og indirekte konsekvenser, som kompromisændringerne kan få. Førhen har Europa-Parlamentet og Rådet også til tider tøvet med at tilslutte sig foranstaltninger, som skulle mindske de administrative byrder. For eksempel er et forslag om en standardmomsangivelse blevet udvandet og blokeret af medlemsstaterne i Rådet og dermed også den besparelse på 15 mia. EUR, som det vil kunne give. Medlemsstaterne er også ofte mere vidtgående, end hvad der kræves af EU-lovgivningen, når de implementerer på nationalt plan ("overregulering"). Det kan give fordele, men også unødvendige omkostninger for virksomheder og offentlige myndigheder, og det bliver fejlagtigt associeret med EUlovgivningen. 7

9 Kommissionen kan dog se, at stemningen i både Europa-Parlamentet og Rådet er vendt, og det kan betyde, at alle ikke blot bakker op om principperne om bedre regulering, men også at disse principper bliver brugt. En virkelig ændring er kun mulig, hvis alle EU-institutionerne og også hver og en af medlemsstaterne står sammen. Kommissionen foreslår nu en ny aftale med Europa- Parlamentet og Rådet. Formålet hermed er at få alle parter til at lovgive bedre og til at arbejde sammen, således at borgere, virksomheder og samfundet som helhed kan se, hvilke fordele der er ved EU i deres dagligdag. Vi anser bedre regulering for at være en vigtig politisk prioritet både for nye forslag og for eksisterende lovgivning. Da vi har et fælles ansvar over for offentligheden i EU som helhed, opfordrer vi de andre institutioner til at gøre det samme og til at arbejde sammen med os for at nå dette mål. Vi opfordrer navnlig Europa-Parlamentet og Rådet til: at prioritere initiativer, som kan forenkle eller forbedre eksisterende love for eksempel de initiativer, der er nævnt i Kommissionens REFIT-program således at fordelene herved hurtigere kan vise sig at foretage en konsekvensanalyse af alle væsentlige ændringer, som Europa-Parlamentet og Rådet foreslår under lovgivningsprocessen. Hvis Europa-Parlamentet og Rådet finder, at et forslag er blevet væsentligt anderledes end Kommissionens oprindelige forslag, bør de analysere den mulige økonomiske, sociale og miljømæssige indvirkning og regelbyrden, inden de træffer en endelig afgørelse at blive enige om, at lovgivning bør være forståelig og klar, så parterne har let ved at forstå deres rettigheder og pligter, at den stiller passende krav til indberetning, overvågning og evaluering, at den ikke giver uforholdsmæssige omkostninger, og at den er praktisk gennemførlig at blive enige om, at hver institution kan indkalde en uafhængig instans til at foretage en vurdering af de nævnte faktorer i tilfælde af en væsentlig ændring af Kommissionens forslag. En sådan vurdering bør gøres færdig og tilgængelig for offentligheden inden for en rimelig tid og inddrage alt allerede eksisterende arbejde med konsekvensanalyse. Hver institution udpeger et medlem til denne instans, som vitterligt har den specifikke ekspertise, der er behov for, og ingen interessekonflikt, og som kan handle uafhængigt af den udpegende myndighed at blive enige om, at allerede gældende lovgivning skal være evalueret på behørig vis, så det kan fastslås, om der vil kunne benyttes eksisterende værktøjer til dette arbejde inden der overvejes nye initiativer systematisk i alle nye retsakter at inddrage bestemmelser, som gør det muligt at foretage overvågning og senere evaluering at pointere over for medlemsstaterne, at de bør undgå ubegrundet overregulering af EUregler, når de gennemfører dem i national ret. Overregulering kan måske gøre det lettere at nå lovgivningens mål i lokal sammenhæng og måske give større fordele, men det kan også give betydelige ekstra byrder. Medlemsstaterne bør opfordres til at forklare årsagerne til al overregulering 8

10 at blive enige om en revideret fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter, herunder kriterier for at afgrænse dem i forhold til gennemførelsesretsakter 10 at være mere gennemskuelige og deltagerorienterede at arbejde på at få bedre lovforslag, således at EU-lovene bliver korrekte, forståelige, klare og sammenhængende således at alle har let ved og er sikre på at forstå deres rettigheder og pligter at arbejde mere med omarbejdning af lovgivning, således at lovene kan blive klare og velstrukturerede, efter en ændring, og at gøre EU-lovgivningen så tilgængelig som muligt, således at alle kan se den lovgivning, som berører dem. Og den skal være online, ajourført, pålidelig, komplet og konsolideret. Kommissionens forslag til en ny interinstitutionel aftale udgør et solidt forhandlingsgrundlag, og Kommissionen håber, at de tre institutioner vil kunne få den færdigbehandlet inden udgangen af i år. 4. VI SKAL OPFRISKE DEN EKSISTERENDE LOVGIVNING At se på fordele og omkostninger er ikke blot at tage et øjebliksbillede ved tilblivelsen af en politik. Der bør foretages analyse og evaluering i hele livscyklussen for en politik for at sikre, at den hele tiden er formålstjenlig. Det betyder, at vi, efter at en politik er blevet implementeret, skal se bagud på den indvirkning, som denne politik har haft i praksis på specifikke sektorer, og foreslå, hvordan belastningen kan gøres lettere, uden at det går ud over formålet med denne politik. En evaluering af den art vil normalt indebære en offentlig høring. Vi må nøjagtigt kunne sige, hvor resultaterne har været skuffende, og hvor der har været utilsigtede virkninger, enten af økonomisk, social eller miljømæssig art. Vi må være parate til at genoverveje og forbedre de ting, der måtte være nødvendige. Vi må også finde nye måder, hvorpå vil kan drøfte og nå til enighed med Europa-Parlamentet og Rådet om, hvad der har fungeret, og hvad der ikke har. Ellers vil det være umuligt at finde en ordentlig måde at begrænse bureaukratiet på eller at foretage de nødvendige ændringer af lovgivningen. Politikere har en naturlig tendens til at fokusere på nye initiativer. Men EU bliver ikke blot bedømt ud fra nye politiske initiativer, men også på konsekvenser og byrder, som følger af eksisterende EU-lovgivning. Derfor er en aktiv forvaltning af eksisterende EU-lovgivning politisk set ligeså vigtig som deet at udarbejde nye initiativer. Men selv gode regler kan blive forældede og mere besværlige, end de behøver at være, eller de bliver ikke ved med at leve op til deres formål. For eksempel kan ændringer på markedet betyde, at en lov ikke længere er nyttig eller relevant eller tjener sit formål. Med ændringer på det teknologiske område kan det politiske mål måske opnås på en anden og bedre måde for eksempel at en formular kan indsendes online. Det kan også ske, at der under implementeringen af en politik opnås erfaringer takket være bedre overvågning og evaluering, og det kan give et nyt syn på, hvilken løsning der kan være den bedste. 10 Disse kriterier kan fastlægges ud fra Szájer-betænkningen fra Europa-Parlamentet (om opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser). En tilpasning af forskriftsproceduren med kontrol til Lissabontraktaten kan ske efter vedtagelsen af en ny fælles forståelse. 9

11 4.1. REFIT-programmet EU-retten skal blive ved med at være formålstjenlig Programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT) er Kommissionens program, som skal sikre, at EU-lovgivningen bliver ved med at være formålstjenlig og giver de resultater, som har været EU-lovgivernes hensigten med den. REFIT er ikke rettet mod at deregulere, men mod at regulere bedre. Formålet med programmet er på den mest effektive og virkningsfulde måde at give borgere, virksomheder og samfundet som helhed de fordele, der er ved EU-retten, og samtidig at fjerne bureaukrati og mindske omkostningerne, uden at det skader de politiske mål. REFIT er ikke et enkeltstående tiltag, men et vedvarende tilsagn om at ville sørge for, at hele EU-retten kan fungere på bedste måde. REFIT går hånd i hånd med en ambitiøs politisk beslutningstagning. En upartisk vurdering af eksisterende lovgivning vil ofte kunne vise, hvordan regelbyrden kan mindskes, for dermed at opnå en bedre gennemførelse af reglerne og en højere standard. Der vil også kunne peges på nye politiske udfordringer, som opstår i en verden, hvor alt forandrer sig så hurtigt, og som ældre lovgivning er dårligt egnet til at håndtere. Siden REFIT-programmet blev lanceret i 2012, er der allerede kommet meget mere fokus på de daglige udfordringer, som det eksisterende lovgivningskompleks giver borgere og virksomheder. Fremskridtene kan læses ud af REFIT's resultattavle. Den seneste udgave er netop blevet offentliggjort 11. På grundlag heraf vil Kommissionen styrke REFIT, så der kan opnås bedre og mere håndgribelige resultater. REFIT bliver mere: målrettet der fokuseres på de mest alvorlige kilder til ineffektivitet og unødvendige byrder kvantitativt hvert REFIT-forslag ledsages af overslag over potentielle fordele og omkostningsbesparelser. En ajourføring af overslagene vil blive offentliggjort efter vedtagelse af lovgivningen, og Kommissionen vil arbejde sammen med medlemsstater og interessenter om at kontrollere, om dette potentiale omsættes til reelle virkninger i praksis inklusivt den nye REFIT-platform vil være en uvurderlig kilde til forslag til at forbedre EU-lovene. forankret i den politiske beslutningstagning REFIT vil få en central rolle i Kommissionens årlige arbejdsprogram og i den politiske dialog, som Kommissionen har med de øvrige EU-institutioner før og efter vedtagelsen af arbejdsprogrammet. REFIT er et fælles ansvar. Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til eftertrykkeligt at bakke op om initiativer, som kan gøre det eksisterende lovgivningskorpus mere effektivt og virkningsfuldt REFIT i praksis Alle kommende REFIT-initiativer vil afspejle denne nye, styrkede tilgang, og der vil blive trukket på arbejdet i den nye REFIT-platform og på resultaterne af igangværende evalueringer, navnlig de evalueringer og kvalitetskontroller, som har høj prioritet i REFIT. På grundlag af erfaringerne herfra kan der udformes kommende lovgivningsforslag. Hvis det viser sig, at omkostningerne i forbindelse med regulering vil blive uforholdsmæssigt store i 11 SWD(2015)

12 forhold til målene, kan der overvejes alternative måder til at nå de samme mål på. For eksempel vil kommende revisioner af reglerne om den særlige momsordning for små virksomheder, EU's toldkvikskranke og de miljømæssige fokusområder kunne føre til betydelige besparelser. Nye og igangværende initiativer, der kan mindske byrderne... Der vil blive annonceret en række nye initiativer som led i Kommissionens arbejdsprogram senere på året. Kommissionen er dog allerede gået i gang med at mindske byrderne på områder som: Offentlige udbud: Kommissionen vil foreslå en standardformular, som skal gøre det mindre besværligt for SMV'er hver gang at skulle udfylde lange og komplicerede dokumenter, når de byder på offentlige udbud. Erhvervsstatistik: Kommissionen vil se på, hvilke omkostningsbesparelser der kan være for virksomheder, ud fra en rammeforordning om integration af erhvervsstatistikker (FRIBS) og statistikker for det indre marked (SIMSTAT). Kemikalielovgivning: EU's kemikalielovgivning har medført betydelige besparelser for virksomheder, der opererer i det indre marked. Men det er vanskeligt og dyrt for små virksomheder at leve op til de hermed forbundne administrative krav. Kommissionen vil sørge for, at reglerne bliver forenklet for stoffer, der bruges i små mængder, og etablere en handlingsplan for at hjælpe SMV'er til at overholde fristen den 1. juni 2018 for registrering af disse mængder. I 2015 vil der blive fremsat forslag til forenkling af autorisationen, til reduktion af mængden af krævede oplysninger og til større forudsigelighed med hensyn til proceduren. Ophævelse af forældet lovgivning... Desuden vil Kommissionen fortsætte med at screene sektorlovgivning for at identificere forældet lovgivning, som ikke længere tjener et formål eller er forbundet med alt for store byrder, og foreslå ophævelse heraf. Der er 23 tilfælde af lovgivning, som kan komme på tale med hensyn til ophævelse inden for forskellige politikområder 12. Der foretages hvert år gennemgang af retsakter inden for landbrug og fiskeri for at se, hvilke retsakter der er blevet forældede. Denne praksis vil fremover skulle anvendes i hele Kommissionen. Evalueringer og kvalitetskontrol... Desuden foregår der kontrol og omfattende evalueringer, som skal bane vej for mulige kommende tiltag inden for en bred vifte af politikker og lovgivning, for eksempel betalingsefterslæb, pesticider, ernærings- og sundhedsanprisninger, bilforsikring, EUforordning om derivater og kapitalkravsforordningen. Andre evalueringer inden for REFIT er også ved at være færdige. Det gælder navnlig følgende: Ved kvalitetskontrollen af den generelle fødevarelovgivning (forordning 178/2002) vil der blive set på, om de grundlæggende principper og definitioner heri er blevet gennemført i 12 For nærmere oplysninger henvises til REFIT's resultattavle. 11

13 praksis, og om virksomhederne skal pålægges nyt ansvar under hensyntagen til de regler og standarder, der er indført ved senere lovgivning, gennemførelsen heraf og de heraf følgende kumulerede virkninger og potentielle overlapninger. Til opfølgning på den omfattende evaluering af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, som skal være færdig inden udgangen af 2015, vil Kommissionen se på, hvad det er nødvendigt at tage fat på, og udarbejde særlige foranstaltninger, som kan lette byrderne for SMV'er og hjælpe dem til at kunne overholde kravene fra EU. Der vil blive set på mulige tiltag, som kan skabe større sammenhæng og konsistens mellem lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og kemikalielovgivningen (REACH). Resultaterne af kvalitetskontrollen af kemikalielovgivningen uden for REACH (som skal være afsluttet i 2016) vil ligeledes kunne vise andre muligheder for at mindske byrderne. Forbedring af gennemførelsen... Det er ikke blot ved at ændre lovgivningen, at de administrative byrder kan mindskes. Der er mange andre måder at opnå en bedre anvendeles af EU-retten på. Kommissionen vil for eksempel: indlede en omfattende revision af indberetningskravene for at se, hvordan byrderne kan lempes. I denne revision vil der især blive fokuseret på områder, hvor interessenter inden for den senere tid har udtrykt bekymringer, for eksempel, landbrug, energi, miljø og finansielle tjenesteydelser arbejde sammen med medlemsstaterne for at se, hvordan der bedst kan sikres efterlevelse af EU-retten på nationalt plan, også de medlemsstater, som er i gang med at se på, hvor godt EU's og medlemsstaternes regler samlet set er med til at beskytte miljøet (som i "Make It Work"-initiativet). Formålet her er at finde løsninger, som kan gøre anvendelsen af EU-retten mere effektiv på nationalt og lokalt plan, og at gøre den mindre kompliceret, samtidig med at beskyttelsesniveauet opretholdes at færdiggøre arbejdet med en database, der skal give et samlet, pålideligt overblik over EU's og medlemsstaternes krav til fødevaremærkning som en hjælp for især SMV'er fortsætte med nøje at overvåge, at EU-direktiver bliver gennemført i national ret på en klar og korrekt måde og inden for de fastsatte frister, og at EU-reglerne bliver ordentligt gennemført og håndhævet i alle medlemsstater, både af hensyn til retssikkerhed og for at borgere og virksomheder kan udnytte mulighederne i det indre marked. Forenkling af EU-finansiering... Kommissionen har længe talt for en forenkling af forvaltningen af EU-midler, således at fordelene ved denne finansiering kan blive større, samtidig med at der opretholdes høje standarder i den finansielle forvaltning. De fremskridt, der gøres med forenkling, kan aflæses i en resultattavle over administrativ forenkling, som regelmæssigt bliver offentliggjort af Kommissionen 13. De komplicerede administrative regler for gennemførelsen af EU-budgettet på både EU-plan og medlemsstatsplan er med til at øge bureaukrati, forsinkelser, omkostninger til kontrol og fejl. Forenkling er en af byggestenene i det nye EU-tiltag "et resultatorienteret EU-budget", og Kommissionen vil fortsætte dette arbejde, for eksempel inden for: 13 Resultattavle for forenkling under FFR , COM(2014) 114 final af

14 den fælles landbrugspolitik, hvor Kommissionen vil forenkle forvaltningen af den fælles markedsordning, bl.a. ved at samle 200 nuværende kommissionsforordninger i 40 gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter. de europæiske struktur- og investeringsfonde, hvor Kommissionen vil nedsætte en gruppe på højt plan, som skal overvåge, hvordan forenklingen foregår i medlemsstaterne. Kommissionen vil indlede en række undersøgelser for at se, hvor der kan opnås yderligere omkostningsbesparelser og forenkling, og oprette en interaktiv database med retsakter og vejledninger for medlemsstaterne, støttemodtagere og interessenter. gennemførelsen af Horisont 2020, hvor der er en ny række af forenklinger under forberedelse inden for rammerne af forsknings- og innovationsprogrammet En inklusiv tilgang Kommissionen vil indhente input fra interessenter for at høre, hvordan de mener, at EUlovgivningen kan forbedres. Ud over det nye netsted "Lighten the Load - Have Your Say", som er beskrevet ovenfor, er Kommissionen ved at oprette en ny "REFIT-platform". Snart vil folk få mulighed for at give deres mening til kende her, og den vil være et væsentligt element for det inklusive arbejde med en fælles dagsorden. I platformen vil der blive inddraget eksperter på højt plan fra erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, som vil blive udpeget efter en åben og gennemsigtig procedure og desuden eksperter fra alle 28 medlemsstater, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Alle interessenter vil kunne sende deres tanker og forslag vedrørende EU-loves indvirkning til platformen og foreslå, hvordan lovgivningen kan forbedres. Platformen vil se på disse forslag og fremsætte synspunkter om specifikke temaer, for eksempel om "barrierer for digitalisering" eller "innovation", og vil komme med konkrete forslag til Kommissionen. Platformen vil blive ledet af Kommissionens førstenæstformand. Kommissionen vil besvare alle forslag fra platformen og systematisk forklare, hvordan den agter at følge op på dem. Kommissionen vil opfordre medlemsstaterne til at gøre det samme, når forslagene vedrører gennemførelse i national lovgivning og implementering af lovgivning. 5. KONKLUSION I denne meddelelse er der anført en række tiltag, som viser Kommissionens vilje til at ville anvende bedre regulering i sit daglige arbejde. Formålet er at gøre arbejdet mere gennemsigtigt og inklusivt, så de forskellige forslag bliver af en højere kvalitet, og at sikre, at der med de nuværende regler bedre bliver realiseret vigtige samfundsmæssige mål. Men Kommissionen kan ikke alene opnå bedre regulering. Det kræver en fælles indsats fra alle EU-institutioner, medlemsstater og andre aktører som for eksempel arbejdsmarkedets parter. Europa-Parlamentet og Rådet har et særligt ansvar for, at vi får bedre regulering. Kommissionen opfordrer dem til hurtigt at gå i gang med forhandlingerne på grundlag af Kommissionens forslag til en ny interinstitutionel aftale, således at den kan være klar inden udgangen af

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 19.5.2015 COM(2015) 215 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bedre regulering

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0215 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0215 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0215 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. juni 2015 15/04130-1 Kommissionens meddelelse om Bedre regulering for bedre resultater en

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - SEK(2009) 972 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2009 (22.07) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2009/0106 (CNS) 12235/09 ADD 2 ENER 257 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0338 (CNS) 13732/16 ADD 3 FISC 172 IA 100 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A

8922/12 kb/pp/mce 1 DG G 3 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. april 2012 (24.04) (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2010/0246 (COD) 8922/12 COMPET 209 CHIMIE 36 ENFOPOL 106 ENV 295 MI 254 ENT 94 UD 115 CODEC 1026 NOTE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. februar 2016 (OR. en) 6622/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: RÅDET (KONKURRENCEEVNE) delegationerne Tidl. dok. nr.: 6260/16 Vedr.: MI 111 COMPET 103

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 9565/16 ADD 3 FORSLAG fra: modtaget: 26. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CONSOM 126 MI 393

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. marts 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12354/15 SOC 539 EMPL 354 SAN 297 FØLGESKRIVELSE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) EPSCO-Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL )

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2016 (OR. en) 8682/16 OJ CRP1 17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2585. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. og 13. maj 2016 Kl.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2015 (OR. en) 14799/15 ADD 7 SOC 700 MI 770 ANTIDISCRIM 15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. december 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0337 (CNS) 13730/16 ADD 3 FISC 170 IA 99 FORSLAG fra: modtaget: 26. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. februar 2016 (OR. en) 5782/16 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2016 til: EF 18 ECOFIN 68 JAI 73 COSI 13 COTER 11 RELEX 74 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere