For mange kopier og for få originaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For mange kopier og for få originaler"

Transkript

1 For mange kopier og for få originaler en undersøgelse af idéudviklingsmiljøet i den danske tv-branche Af Jesper Mortensen Speciale *cand.public*sdu Vejleder: Lene Rimestad Eksamensnr:

2 Indholdsfortegnelse: side 1. Indledning Problemformulering 6 3. Teori Kreativitet Det flygtige grundstof Definitionen af det kreative menneske At modellere det ukendte Den indre motivation Arbejdet er lønnen i sig selv Målbarhed af kreative produkter Metoder Det kreative problem De kreative faser Refleksion i handling Stilladsering Divergent/konvergent tænkning Miljø Et udviklende miljø Det vigtige miljø Den økologiske model Opsummering teori Metode Det kvalitative interview Risiko for bias Etik Anonymitet Journalister som interviewofre Interviewguide Det åbne interview Interviewspørgsmål Validitet og generaliserbarhed Fortolkning Opsummering metode Analyse Indledning Præsentation af cases 40 For mange kopier og for få originaler Side 2

3 5.3 Kreativitet Det kreative tidspunkt Viden om domænet Den indre motivation Det kreative menneske Metoder De konvergente og divergente tanker Rammer og benspænd Refleksion i handling Miljø Den kreative medarbejder Anerkendelse og feedback Opsummering Konklusion Indledning Kreativitet Medarbejderens motivation til at være kreativ Den vidende medarbejder Tid til ubevidst behandling af emnerne Refleksion over arbejdet Delkonklusion kreativiteten i den enkelte Metoder Det nødvendige stillads Tid til at tænke Delkonklusion metoder Miljø Anerkendelse og feedback Samlende konklusion Perspektiv English summary Kildefortegnelse Bilag 9.1 Bilag 1 programmer mandag i uge 44, Bilag 2 interview med Mette Fyhn Christiansen Bilag 3 interview med Flemming Christensen Bilag 4 interview med Morten Steenstrup Bilag 5 interview med Henrik Helms Bilag 6 interview med Maria Winther Bilag 7 interview med Nikolaj Venge.95 For mange kopier og for få originaler Side 3

4 Indledning Danskerne er uofficielle nordiske mestre i at se TV 1. På trods af, at forbruget af TV efter adskillige års stigning nu ser ud til at være stagneret, så bruger en dansker i gennemsnit 198 minutter om dagen på at sidde foran skærmen. Men hvad er det så danskerne sidder og forbruger af tvprodukter, når de bruger næsten tre og en halv time om dagen med fjernbetjeningen i hånden? Det er særdeles ensartede programmer blot i forskellige versioner, der bliver fordøjet i tv-sofaen 2. TV-stationerne skaber deres dagsprogrammer ud fra, hvad de kan se virker og har gode seertal på de andre kanaler, og dermed udebliver fornyelsen. Min hypotese i denne undersøgelse er, at der i strømmen af danskproducerede tv-programmer er for mange dårlige kopier og for få gode originaler. Der kan være flere forskellige årsager til at seerne udsættes for adskillige tv-programmer, der til forveksling kan ligne hinanden. Årsagen kan ligge hos den enkelte tv-tilrettelægger og dennes grad af kreativitet, den kan ligge i den form for idéudvikling der bruges eller netop ikke bruges hos produktionsselskaber og tv-stationer, eller den kan ligge i det omkringliggende arbejdsmiljø på tvfabrikkerne. Den faktiske idéudvikling i den danske tv-branche er et emne, der ikke er blevet belyst i særlig høj grad. Der findes en del teori omkring metoder til idéudvikling, men jeg mener, at det er lige så vigtigt at få belyst hvordan disse metoder virker og om de overhovedet bruges ude i tvmiljøet. I en tid med faldende reklameindtægter for de kommercielle stationer og stadig skærpede politiske krav for de licensfinansierede kanaler, så er kravene for at klare sig i den danske tvbranche store. Det er dyrt at producere tv-programmer 3, og man skal derfor være forholdsvis sikker på at have en succes i hus. Succes defineres ofte gennem seertallene, ikke på kreativitet eller originalitet, så hvis man vil kunne håbe på at få et job, når den igangværende produktion er færdig, så skal seertallene være gode. Det kan være en af grundene til, at tv-stationerne satser deres lønpenge på nogle tilrettelæggere de kender, og at disse tilrettelæggere bruger deres energi på at kopiere eller i bedste fald videreudvikle på programkoncepter, som de kan se får høje seertal på andre kanaler. Det er en systematik, der minimerer risikoen for både stationernes topchefer og for deres tilrettelæggere. Men det er et problem, at de personer der dækker familien Danmarks primære medieforbrug ikke tør være kreative; at de ikke bliver klædt ordentligt på til at være kreative, og at de muligvis ikke bliver støttet godt nok af deres overordnede gennem den kreative proces. Originaliteten opstår først, når tv-tilrettelæggerne tør forsøge at sprænge det efter min mening meget statiske 1 Ifølge 2011-tal fra det nordiske tv-samarbejde Nordvision. Nordmænd og finner ser næstmest tv 20 minutter færre om dagen i forhold til de danske tv-forbrugere. 2 Jf. bilag 1. 3 Det anslås, at et afsnit af den mest populære serie i 2011, X-Factor, koster i nærheden af to mio. kroner. I den billige ende ligger nogle af halvtimesprogrammerne på DR2, der koster mellem kroner per afsnit. For mange kopier og for få originaler Side 4

5 domæne, der hedder dansk tv. Ifølge Websters Dictionary er kreativitet kunstnerisk eller intellektuel opfindsomhed. Kreativitets-begrebet bygger på, at mennesket kan skabe noget nyt. En amerikansk kunstner har defineret kreativitet således: Kreativitet er at se noget, som ikke allerede eksisterer. Du bliver nødt til at finde ud af, hvordan det kan blive til noget, og så bliver du legekammerat med Gud. (Michele Shea oversat af Klaus Nielsen 2009). At se noget som ikke allerede eksisterer. Det virker som en uhåndgribelig størrelse, men hvis den indre kreativitet eksisterer, hvis motivationen er til stede og ikke mindst, hvis det rette miljø for tilrettelæggeren er til stede, så eksisterer muligheden for at se noget nyt og bringe det videre til de mange seere, der ikke vidste, at de gerne ville se noget nyt, men bliver beriget, underholdt og stimuleret af det nye. Det kan så være et spørgsmål, ikke mindst i forbindelse med denne undersøgelse, hvordan man definerer et tv-koncept som værende nyt. Der vil sandsynligvis ofte kunne findes et link til tidligere udsendelser; metoder, casting; klipning, der foregår på nogenlunde samme måde. Men det er som med et godt maleri. Det er uendeligt svært at beskrive, hvordan et godt maleri skal se ud, men når man står foran det, så kan man se, at det er godt. Efter min mening vil man i tv-branchen altid selv kunne se på et tv-koncept, om det er nyskabende og kreativt. Om man med en ny idé har erobret nyt land inden for tv-verdenen, og om man har gjort det via den rette idéudvikling og styring fra ledelsen. Hos den enkelte tv-tilrettelægger handler det om at være kreativ. Kreativiteten hos den enkelte kan defineres som evnen til at kombinere viden fra flere andre felter til et nyt felt 4. En god idé er jo netop en idé, der bringer hidtil adskilte felter sammen i en meningsfuld kombination (Buhl 2006). Så for at få den gode idé skal man besidde viden om domænet, og man skal vide, hvordan man gennem kreative metoder bruger denne viden til at skabe nye koncepter. Endelig skal den gode idé kunne supporteres af andre, så ideen bliver anerkendt og løftet videre. Det handler ikke kun om at være dygtig og kreativ, der handler også om at have det rette miljø omkring sig til at supportere ideerne, og forhåbentlig at have en strategi og en målsætning, der går lidt længere end bare til det næste programforslag. Udviklingen af en ny ide kan defineres som værende en opgave, hvor man skal overvinde nogle forhindringer for at nå et mål. Man må først, som i en god tv-dokumentar eller endda en Hollywoodfilm, igennem en række opgaver for at blive lykkelig og nedkomme med et nyt koncept. Denne rejse kræver oftest nogle hjælpere, og det er her at det omkringliggende miljø er vigtigt at idéudvikleren har et godt idéudviklingsmiljø at arbejde i. 4 Indenfor tv-koncepter kan dette eksemplificeres med DR2-programmet Nak og Æd, der kombinerede et jagtprogram og et madlavningsprogram. For mange kopier og for få originaler Side 5

6 Denne undersøgelse vil tage udgangspunkt i den enkelte tv-tilrettelæggers kreativitet, i de måder der arbejdes med kreativitet i tv-tilrettelæggerens virksomhed og endelig i det miljø, der omgiver tv-tilrettelæggeren. Jeg vil især benytte mig af teorier fra Teresa Amabile omkring indre motivation hos tilrettelæggeren, Mihalyi Csikszentmihalyis teorier om kreativitet og Kristoffer Henriksens teori på miljø-området. Gennem kvalitative interviews med tv-tilrettelæggere vil jeg forsøge at kortlægge en vigtig del af tv-branchens DNA. Og via dette komme frem til en konklusion, der giver et indblik i hvilke faktorer, der påvirker fødslen af et program. Forskellige faktorer, der alle er med til at skabe de billeder og koncepter vi danskere hver dag bruger gennemsnitligt 198 minutter på at se flimre forbi på skærmen. Problemformulering Udfordringen i denne undersøgelse er, at problemet er forholdsvist svært at definere og resultatet er svært at måle. Med hensyn til problemet, så vil det være en smagssag, om man mener, at danske tv-koncepter ligner hinanden for meget, og at der dermed er for meget intetsigende tv. Og med hensyn til resultatet, så kan det være yderst svært at måle på en kognitiv proces, som den kreative udvikling af et tv-program er. Men et blik henover tv-programmerne for en tilfældig dag i en tilfældig uge viser, at hovedparten af de danske koncepter, der udsendes, består af mad, bolig og politi- eller ambulancereportager 5. Så det må nøgternt kunne konstateres, at emnemæssigt, så ligner en stor del af de danske tvkoncepter hinanden. Derfor har jeg valgt følgende problemformulering: Hvorfor skaber den danske tv-branche flere kopier end originaler? En undersøgelse af idéudviklingsmiljøet i den danske tv-branche. Det er en humanistisk funderet undersøgelse, der først vil beskæftige sig med den eksisterende teori på området, og derefter vil forsøge at afdække nogle tendenser omkring den danske tvbranche gennem interviews med tv-tilrettelæggere. Det må kunne forventes, at undersøgelsen giver nogle fingerpeg om i hvilke miljøer, med hvilke metoder og med hvilken motivation hvilende i den enkelte kreative medarbejder, at der er bedst grobund for originale idéer. Men i sagens natur vil undersøgelsen ikke være i stand til at udkomme med en enkeltstående, facitlignende konklusion. 5 Mandag i uge er der ni boligprogrammer, fem madprogrammer og ni politi/ambulanceprogrammer. I alt 23 programmer ud af 54 danskproducerede programmer på fem udvalgte danske kanaler den uge. Se bilag1. For mange kopier og for få originaler Side 6

7 Jeg har valgt at afgrænse undersøgelsen til at omhandle tv-branchen, men det kunne være oplagt, at lave en lignende undersøgelse i den danske radiobranche. Her er udbuddet af kanaler endnu større og udfordringen med at skabe unikke radioprogrammer stor. Problematikken i undersøgelsen er koncentreret omkring tre kerneområder i tv-branchen; kreativitet hos den enkelte medarbejder, idéudviklingsmetoder i organisationen og idéudviklingsmiljøet (herunder anerkendelse/feedback) i organisationen. Man kunne have udvidet for eksempel undersøgelsen af kreativiteten i den enkelte til også at omfatte tv-tilrettelæggerens sociale miljø uden for tv-stationen, men jeg har valgt at holde fokus på de faktorer som selve tvstationen som organisation har mulighed for at have indflydelse på. Det kan hævdes, at tvstationen ikke har indflydelse på kreativiteten hos den enkelte medarbejder, men det mener jeg i højeste grad, at tv-stationen som organisation har. Gennem efteruddannelse, coaching, mulighed for at skabe et kreativt miljø og generel talentudvikling nogle emner jeg vender tilbage til i teoriafsnittet. TEORI I bund og grund kommer denne undersøgelse til at handle om kreativitet både hos den enkelte og hos en organisation. Kreativitet er en forholdsvis uhåndgribelig størrelse, som nogle mener kan måles gennem subjektive vurderinger hos en række eksperter på et domæne, men som andre mener altid vil kunne angribes fortolkningsmæssigt. Trods denne uenighed på området, så vil jeg nu i dette teoriafsnit præsentere en række teorier, som jeg mener kan bruges som afsæt til undersøgelsen og analysen i dette speciale. Der findes adskillige kognitive teorier om kreativitet, men forskningen i kreativitet begyndte først at skille sig ud fra anden kognitiv forskning for godt 60 år siden. Gennem en heftig debat blev det efterhånden klart, at man ikke kunne sætte lighedstegn mellem intelligens og kreativitet. Det var ikke nødvendigvis de personer, der havde de bedste karakterer og dermed antaget størst intelligens, der også var de mest kreative. Men der skulle et paradigmeskifte til i kognitiv forskning før separationen af kreativiteten fra intelligensen var en realitet. Statistikeren Spearman var en af de hårdeste modstandere. Han var en af de fremmeste forskere indenfor måling af intelligenskvotient, og mente at al bevis var lagt frem for, at der ikke fandtes specielle evner som kreativitet (Runco, 2007). Men der er gradvist gennem de seneste 50 år kommet en erkendelse, blandt kognitive forskere og i samfundet i det hele taget, af at kreativitet er en selvstændig evne. Det skal dog nævnes, at man stadig i dag ikke mener, at intelligens og kreativitet er fuldstændig adskilt der findes det forbehold, at kreativitet kræver et minimum af intelligens og i den anden ende af For mange kopier og for få originaler Side 7

8 skalaen har der vist sig en tendens til, at man kan finde personer med meget høj intelligens, men med meget lav kreativitet. Forskningen inden for kreativitet kom usikkert fra land. De første forskere var endnu usikre på, om man kunne udskille kreativitet fra intelligens, men amerikanerne Wallach og Kogan (1965) fik med deres banebrydende undersøgelser skabt grobund for teorierne om divergent tænkning og foretog, hvad der var usædvanligt for den tid, deres undersøgelser i et meget afslappet miljø. De studerende, der var mål for undersøgelserne, blev fortalt at de ikke fik karakterer og at de bare skulle slappe af og have det sjovt. Med andre ord, så blev undersøgelsen foretaget i en form for kreativt miljø, og det gav markant anderledes resultater end undersøgelser foretaget i de sædvanlige testmiljøer, hvor de studerende var vant til at tænke konvergent at gå efter et enkelt facit. Mere om divergent og konvergent tænkning senere først skal vi forsøge at definere kreativitet. Kreativitet Det flygtige grundstof Kreativitet er et nødvendigt grundstof i den danske tv-branche, men et begreb der er ganske svært at definere. Det er en flygtig størrelse som mange forsøger at fange, men som ingen har en nedskrevet opskrift på, hvordan man optimerer. Enkelte kreative personer som forfattere, kunstmalere, musikere og lignende har måske en fornemmelse af, hvad der virker for dem, når de skal være kreative, mens det er langt sværere at definere nogle gode råd til en hel branche om hvad de skal gøre, når de skal være kreative og iderige, og der skal fødes nye tv-koncepter. Kreativiteten og originaliteten er yderst vigtig for en branche som tv-branchen. Men hvordan sætter man gang i en kreativ proces, og hvad er kreativitet egentlig? Der er forskellige definitioner ud fra hvilken tilgang man har til begrebet her er et bud fra en amerikansk psykolog: Creativity happens when someone does something new that is also useful or generative or influential (Patricia Stokes 2006:2). Set med hendes øjne skal man tilføje noget nyt til et allerede eksisterende domæne, og det skal være noget nyttigt, generere nye ting eller have en form for indflydelse. Med disse kriterier kan vi allerede si en hel del tv-koncepter fra som værende ikke-kreative. Hvis kravet for at stemple et nyt tv-koncept som kreativt er, at det er nyt og har en indflydelse på seerne, så er mange programmer allerede ude af konkurrencen. Men nu skal Patricia Stokes ikke have lov at stå alene med definitionen på kreativitet. En af de mest anerkendte og citerede forskere inden for kreativitetsteori er den amerikanske professor i psykologi, Mihaly Csikszentmihalyi. Han forsøger, at tage lidt af det mystiske eller endda spirituelle For mange kopier og for få originaler Side 8

9 ud af definitionen på kreativitet. Ifølge ham er kreativitet betinget af tre faktorer: Et domæne, eksperter på området og individuelle kvaliteter. Domæne Individuelle kvaliteter Eksperter (figur 1: Csikszentmihalyi, 1996) For at kunne betegnes som værende kreativ, så skal man være indehaver af nogle kvaliteter, der kan ændre folks opfattelse af et bestemt domæne. Eller i yderste grad være i stand til at udvikle et nyt domæne. Og dine præstationer som kreativ skal over tid kunne bedømmes af eksperter til at være noget vedvarende. Det kræver en vurdering over tid for at stemple noget som kreativt, og det kræver en hård og vedvarende indsats at skabe en original ide: and a genuinely creative accomplishment is almost never the result of a sudden insight, a lightbulb flashing on in the dark, but comes after years of hard work. (Csikszentmihalyi, 1996) Kreativitet kan betegnes som et begreb, der kræver hårdt arbejde, og i det hele taget defineres kreativitet ofte gennem de personer, der udfører det kreative arbejde. Definitionen af det kreative menneske Der findes helt sikkert en del ledere inden for de kreative brancher, der meget gerne vil have en opskrift på det kreative menneske. Det vil gøre det væsentligt nemmere, at ansætte de rette personer til de rette stillinger i de virksomheder, der lever af kreativitet. Men det nærmeste man kommer på at lave en karakteristik af et kreativt menneske kommer fra Csikszentmihalyi, og det er en karakteristik, der efter min mening er så bred, at den ikke kan bruges som meget andet end en slags tjekliste på karakteristika som man skal være opmærksom på, når man leder efter kreative hoveder. Her er Csikszentmihalyis 10 karakteristika for det kreative menneske: For mange kopier og for få originaler Side 9

10 kreative mennesker har betydelig mental energi kreative mennesker er intelligente, men besidder også naivitet kreative mennesker udfører deres fag i en kombination af disciplin og leg kreative mennesker har en samtidighed mellem fantasi og realisme kreative mennesker er både introverte og ekstroverte kreative mennesker er både selvbevidste og ydmyge kreative mennesker er feminine og maskuline samtidigt rent psykologisk kreative mennesker er både konservative og rebelske kreative mennesker besidder både kølighed og passion over for deres fag kreative mennesker oplever både nydelse og smerte ved deres job Som det ses er der rigtigt mange dobbeltsidede karakteristika at forholde sig til. Og de fleste mennesker herunder tv-tilrettelæggere - vil kunne se sig selv i større eller mindre grad i hovedparten af de ovennævnte egenskaber. Hvis jeg skal fremhæve et enkelt karakteristika som det vigtigste, så er det at kreative mennesker både er konservative og rebelske. Det går fint i spænd med andre teorier om, at man skal kunne beherske et domæne godt og grundigt (konservativt) for at kunne sprænge det med banebrydende kreative idéer (rebelsk). Det er især de amerikanske forskere, der gør sig gældende, når man leder efter teori om kreativitets-domænet. To forskere fra henholdsvis Californien og Oregon har undersøgt mulighederne for at kategorisere kreative mennesker. Et ganske relevant område at komme omkring i en undersøgelse som denne for hvordan vurderer man, hvor god en ide er og hvor kreativt et menneske er? Og om det er en manglende kreativitet hos for eksempel en tilrettelægger, der er årsag til mangel på gode idéer? Kaufman og Beghetto opdeler i deres undersøgelse fra 2009 at opdele kreative udøvere i deres Four C Model of Creativity. Deres hensigt er at nuancere forskningen indenfor kreativitet i andet end opdelingen mellem dagligdags kreativitet, som for eksempel en kreativ måde at lave mad på til den helt eminente kreativitet, der udvider eksisterende domæner og sågar foranlediger paradigmeskift. Deres model med opdeling i fire slags kreativitet kan især bruges til at kategorisere forskellige slags kreativitet, hvor for eksempel enestående kreativitet benævnes som Big-C og hverdagskreativitet benævnes som little-c. Hvis man skal forsøge at indplacere kreativiteten hos en tv-tilrettelægger vil det passe bedst under modellens Pro-C kategori. Pro-C er kategorien under Big-C, altså ikke den slags kreativitet, der får hele verden til at spærre øjnene op, men kreativitet der har betydning for netop det felt vedkommende arbejder i. Kaufmann og Beghetto deler denne kategori op i flere underkategorier alt efter hvor stor indflydelse det pågældende kreative arbejde har. Produktion af tv-koncepter vil oftest falde ind under forward incrementation, der omhandler kreative ideer, der blot skubber domænet en smule videre i den retning det i forvejen var rettet imod. Det vil sige, at et tv-koncept leverer en kreativ ide, der til dels er nyskabende, men også læner sig kraftigt op af tidligere koncepter. For mange kopier og for få originaler Side 10

11 Tilrettelæggerne der kan siges at producere inden for Pro-C kategorien vil oftest være betragtet som kreative inden for deres fag/domæne, men vil ikke levere banebrydende nyt og dermed sjældent kunne rykke op i ligaen med Big-C -medlemmerne. At modellere det ukendte Et udgangspunkt for denne undersøgelse var en undren over, at mange tv-programmer i dansk tv er modelleret over de samme skabeloner. En anden amerikansk forsker kommer med et bud på en af årsagerne til, at mennesker ofte efterligner hinanden eller i det mindste ofte efterligner, det de kender i forvejen. Professor Donald Schön, der blandt andet underviser i pædagogik, har lavet undersøgelser, der viser, at man i praksis i uoverskuelige situationer ofte vil modellere det ukendte over det kendte. Det er en situation, der ofte opstår i såkaldte kreative fag, hvor der ikke ligger en fast arbejdsmodus for hvert enkelt produkt. For eksempel i tv-branchen, hvor man mere eller mindre står i en unik situation, hver gang man skal lave et nyt tv-koncept. Man skal med en slidt kliche opfinde den dybe tallerken hver gang: For at kunne omsætte en problematisk situation til et problem, må den praktiserende udføre et bestemt stykke arbejde. Han er nødt til at finde en form for fornuft i en situation, der basalt set ikke har en sådan fornuft. Når professionelle skal overveje, hvilken vej man skal gå, så står de oftest over for en kompleks og uklart defineret situation, i hvilken geografiske, topologiske, finansielle, økonomiske og politiske spørgsmål er rodet sammen i én pærevælling. (Schön 2001:44). Hvis man skal relatere Schöns teori til den danske tv-branche, så kan man godt forestille sig en situation, hvor et hold mennesker sidder omkring et skrivebord og skal opfinde et nyt koncept. Der vil være et væld af hensyn til økonomi, geografi, intern politik og utallige andre emner inden en koncept-idé kan sendes videre op i systemet. Derfor foreligger der en god mulighed for, at man vil forsøge at modellere over det allerede kendte; de koncept-ideer som ligner nogle der tidligere er blevet godkendt af ledelsen, og dermed har opfyldt de skrevne og uskrevne regler indenfor økonomi, geografi og intern politik på stationen. Der er dog det forbehold, at der naturligvis findes situationer inden for tv-branchen, hvor man som idéudvikler befinder sig på det Donald Schön kalder de højtliggende områder i den professionelle praksis afvekslende topografi. De områder, hvor man kan gøre brug af de allerede eksisterende praksisser og teorier for eksempel inden for bestemte genrer. Genrer, hvor der eksisterer alment kendte teknikker, som man kan gøre brug af, hvis man bliver tildelt en på forhånd snævert defineret opgave. Her skal man ikke genopfinde den dybe tallerken den står allerede klar på hylden. For mange kopier og for få originaler Side 11

12 Men det er så til gengæld ude i de lavtliggende, ukendte og sumpede områder, at man skal finde originaliteten. Det er her, at konceptudviklere ifølge Schön har muligheden for at skabe noget, der er originalt og som kan påkalde sig opmærksomhed. Når den kreative person betræder ukendt land, og må opfinde nye måder at klare sig på. På sin vis er jeg enig i Schöns idé om at betræde sumpede områder, men man kan konstatere, at der er et dilemma mellem på den ene side at udvide sin personlige viden ved at bevæge sig ud af den personlige komfort-zone, og så det at besidde stor viden på et område for at kunne se nye sammenhænge og derigennem få originale idéer. Men måske skal vi bare acceptere, at originale idéer er ganske sjældne. Det var i hvert fald en opdagelse den amerikanske professor Sarnoff Mednick gjorde, da han udarbejdede sin teori om associativ tænkning (Mednick 1962). Vore første tanker når vi skal løse et kreativt problem er sjældent ret originale, men bygget over vore hidtidige erfaringer. Derfor vil vores umiddelbare første ideer oftest være en barriere vi skal over for at komme til de ægte originale ideer. Undersøgelser har vist, at hvis man giver en testperson en opgave og beder om adskillige svarmuligheder (fx: hvor mange ting kan du komme i tanke om, der er firkantede) og derefter deler svarene op i to halvdele, så vil de originale svar oftest komme i anden halvdel (Mednick 1962; Milgram 1978; Runco 1985). Man skal først hen over alle de svar, der ligger lige for. De gode svar kommer i sidste ende af associationskæden og derfor må man formode, at det er en rigtig god ide at tage sig god tid, når man behandler et kreativt problem, hvis man vil grave de originale svar og ideer frem. Muligvis et paradoks, når man taler om tv-branchen, hvor deadlines er et evigt emne også når det gælder længerevarende serier og tv-koncepter. Et andet paradoks nævnt af Mednick er, at jo flere gange en person arbejder kreativt associerende indenfor det samme felt, jo mindre bliver sandsynligheden for at vedkommende kan finde en original og kreativ løsning på et problem. Man græsser simpelthen området af, og får stadig sværere ved at finde nyt, ifølge Mednick (1962). Men ikke alle kognitive forskere er enige om at associerende tænkning er den rette vej til originale ideer. Andre teorier peger mod analog tænkning i stedet. Altså at man bevæger sig i en fremadgående retning, hvor en ny idé bygger videre på foregående idéer. Som eksempel bruges en række opfindelser, der især er sket på baggrund af analog tænkning. Weisberg (1995) har identificeret en række kreative ideer og opfindelser, hvor; ( ) information from a previous situation is transferred to the new situation that is analogous to the old. Han mener, at de fleste genialiteter er opstået gennem en ny fortolkning af det oprindelige problem, ved hjælp af en utraditionel tilgang til løsningen af problemet eller lignende metode. Andre forskere er gået et skridt videre og har opdelt den analoge tænkning i tre dele: den lokale, der tager en del af et eksperiment og bruger det i et andet. Den regionale, hvor en tænkning er taget fra et domæne og brugt i et nærliggende domæne. Og endelig langdistance analogien, hvor For mange kopier og for få originaler Side 12

13 tænkningen er taget fra et domæne og bruges i et andet domæne, der ikke ligger lige i nærheden af det første. Den analoge tænkning mener jeg dog har sin væsentligste styrke, når man tænker mere i opfindelser af konkrete ting, maskiner, etc. Her handler det om en fysisk udvikling, hvorimod udvikling af en original idé inden for det humanistiske område hænger mere sammen med en psykologisk udvikling. En udvikling der blandt andet er betinget af en indre motivation hos det kreative menneske. Den indre motivation Kreative mennesker findes i alverdens udformninger og i alverdens forskellige brancher. Men ifølge Csikszentmihalyi så har de alle en ting til fælles; at de rigtig godt kan lide det de laver. Professionen kan være alt fra designer til tv-tilrettelægger, men fælles for kreative mennesker er, at de generelt syntes, at deres arbejde er sjovt (Csikszentmihalyi, 1996). Det kan være vidt forskellige ting kreative personer laver, så Csikszentmihalyi konkluderer, at grunden til at de alle har den nogenlunde samme følelse af, at deres arbejde er sjovt er måden de udfører deres opgaver på. Deres arbejde er belønnende i sig selv de arbejder ikke udelukkende for at tjene penge til at putte mad i munden og betale en husleje. For at komme ind til kreativitetens kerne i mennesket kan det være en idé at gå helt tilbage til vores arts oprindelse. Den helt basale kreativitet opstod gennem vores evolution. Hvis man skulle overleve som individ, så var kreativitet en ganske god egenskab. Vores forfædre opdagede simpelthen vigtigheden af at lære noget nyt. Derfor er vores race gennem langsom evolution blevet udstyret med den egenskab, at vi føler en form for velvære eller endda lykke, når vi opdager noget nyt når vi er kreative. Det er denne følelse, der ifølge Mihaly Csikszentmihalyi er nøglen til det som kreative mennesker lever højt på, når de fortæller, at de syntes deres arbejde er sjovt og at de gør det af lyst. Bagsiden af medaljen er vores andre basale egenskaber fra urmennesket, der gør at vi hele tiden forsøger at spare energi at sofaen trækker mere end skrivebordet. Urmennesket havde brug for dette for at spare ressourcer, men for os er det denne følelse, der til stadighed kæmper med følelsen af belønning, når vi rent faktisk bruger vores hjerne og er kreative. To modsatrettede følelser, der er i evig konflikt med hinanden. Vigtigheden ligger i, at kunne udfordre kreative mennesker til en opgave, hvor de har en fornemmelse af, at der ligger en belønning og venter. Ifølge denne teori så kræver kreative mennesker en form for styring. Når det gælder tv-branchen, så stiller det krav til redaktørerne. Csikszentmihalyi har gennem adskillige år fulgt kreative personer, der i høj grad nød deres arbejde uden at blive belønnet med mange penge eller berømmelse. Deres motivation lå nærmere i kvaliteten af den aktivitet de var i gang med. En følelse, der ikke kunne fremkaldes ved hjælp af alkohol eller stoffer, men som kom nærmest automatisk, når personen var i gang med den aktivitet vedkommende nød rigtig meget. Csikszentmihalyi har valgt at kalde følelsen: flow. For mange kopier og for få originaler Side 13

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45

Motivation. i matematikundervisningen. Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014. Side 1 af 45 Motivation i matematikundervisningen Allan R. Meineche (LK10141488), marts 2014 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 - Indledning 3 1.1 Læsevejledning 5 1.2 Afgrænsning 5 2 Metode 6 2.1 Empiri 6 2.1.1 Elevernes

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Pigers lyst til at lære i natur/teknik

Pigers lyst til at lære i natur/teknik Pigers lyst til at lære i natur/teknik -Inquiry Based Science Education Camilla Mørch Jørgensen LH291127 Dato: 18.4.2013 Faglærer-vejleder: Jens Jakob Ellebæk Pædagogisk vejleder: Johanne Skovgaard Larsen

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION

FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION En forskningsbaseret evaluering af projekt VIP Viden- og InnovationsPartnerskaber DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid FRA TVÆRFAGLIGHED

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere