Referat fra generalforsamlingen afholdt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009"

Transkript

1 VAT Referat fra generalforsamlingen afholdt medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab 5. Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent 6. Valg af: a. Formand for 2 år b. Kasserer ekstraordinært for 1 år c. Sekretær for 2 år d. Fire bestyrelsesmedlemmer for 1 år e. To suppleanter for 1 år f. En revisor g. En revisorsuppleant 7. Eventuelt. Ad pkt. 1: Valg af referent: Per Kyllesbech Petersen blev valgt til referent. Ad pkt. 2: Valg af dirigent: Mette Pærremand blev valgt til dirigent. Ad pkt. 3: Formandens beretning: Den konstituerede formand John Pærremand startede med at byde de fremmødte velkommen. Bestyrelsen udsendte i marts måned 2008 et spørgeskema hvor medlemmerne blev spurgt om deres holdning til en række spørgsmål. Grunden hertil var det ringe fremmøde til møderne. Bestyrelsen har brugt besvarelserne i arbejdet siden, og vil fortsat gøre det. Klubbens sekretær har lavet et sammendrag/konklusion af besvarelserne som uddeltes til de fremmødte (bilag 1). Det er bestyrelsens agt fremover at arrangere 1-2 møder om måneden i sæsonen, og derudover kan der blive arrangeret ekstra udflugter og diverse éngangsaktiviteter. I januar 2008 besluttede vi at modernisere hjemmesiden, og der blev købt nyt domæne Det er Per med assistance fra Johannes, der har stået for introduktionen og udbygningen af den nye side, med et efter bestyrelsens mening, rigtig godt resultat. Hjemmesiden bruges i højere grad til at komme ud med Nyt fra klubben, der ikke er nået med i klubbladet. Også aflysninger og lignende lægges ud på siden, så formanden opfordrede alle medlemmer til at bruge siden til at følge med i klubbens aktiviteter. 1

2 Som noget nyt startede vi efter sidste generalforsamling med at udsende et Nyhedsbrev med bl.a. påmindelse om møder i klubben, til alle der har opgivet en -adresse til klubben. Af aktiviteter/begivenheder i klubben i den forgangne sæson nævntes: 19. april: Tur til københavnske akvarieforretninger i samarbejde med Roskilde Akvarieforening. To nye akvarieforretninger så dagens lys i Den ene var ikke ny, men fik ny ejer og adresse. Det er Akvariefisken, som tidligere ejedes af Poul Hansen, men som nu er overtaget af Mads Christensen og nu ligger udenfor Vemmelev. Akvariefisken er annoncør i medlemsbladet. Akvariestuen blev nystartet den 21. september i Rosted af Jakob Vilholm, som også er medlem af klubben. Klubben fik igen i år en danmarksmester i hjemmebedømmelse. Det var Mathias Noval, der for 4. år i træk vandt Klasse 2 Junior. Johannes Noval blev klubmester i klasse 2B og fik en andenplads ved kredsmesterskabet. Tillykke til begge. Havebassingruppen startede som vanligt op i maj, og havde stor tilslutning fra starten. Forårsturen gik til saltvandsakvariet i Burg. Det var også i maj, og tilslutningen til denne hyggelige tur var også god. Sommerfesten blev holdt hos Johannes Noval. Der var ligeledes pænt fremmøde, og det foregik i hyggelige landlige omgivelser. Tak til Johannes for at han lagde hus og kræfter til. På bestyrelsesmødet umiddelbart før sæsonstart efter sommerpausen, meddelte Erling Jensen at han og kasserer Lotte Jensen trak sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Den resterende bestyrelse besluttede at køre videre indtil den ordinære generalforsamling med de resterende 5 medlemmer, og man konstituerede John Pærremand som formand, og Johannes Noval som kasserer. 31. oktober inviteredes klubbens medlemmer til et planteforedrag i Prammands Bonnie Dyrecenter. Gruppernes aktiviteter: Akvariegruppen har haft projekter om baggrunde, købte og hjemmelavede. Bjarne Larsen overtager igen gruppen efter Johannes, hvis Johannes vælges som kasserer. Fotogruppen har for 4 år i træk udsendt kalenderen med egne billeder. Der er kun få aktive medlemmer tilbage i gruppen. Saltvandsgruppen har også meget få aktive tilbage, men de hygger sig på møderne. Havebassingruppen har haft et godt fremmøde sæsonen igennem, men efter Erlings udmeldelse mangler gruppen en person, der vil stå for denne gruppe. Gruppens faste medlemmer opfordredes til at finde én iblandt sig, som vil stå som kontaktperson for denne gruppe. Opdrætskonkurrencen i klubben er gået helt i stå i 2008, men det ser ud til at der kommer lidt gang i den i Medlemmerne opfordres til at anmelde deres opdræt til konkurrencen, som også er en landskonkurrence klubberne imellem. Som tidligere nævnt har bestyrelsen overvejet at arrangere færre møder fremadrettet, men forårsturen og sommerfesten bevares. Bestyrelsen efterlyser i den anledning forslag til hvor forårsturen kan gå til, og hvor sommerfesten kan afholdes. Også forslag til andre arrangementer efterlyses. En af de væsentligste aktiviteter i klubben er udsendelse af medlemsbladet, som takket være annoncørerne hviler i sig selv økonomisk. Det er en aktivitet vi vil forsøge at fastholde, men redaktøren modtager meget få, faktisk ingen indlæg til bladet, så medlemmerne opfordres kraftigt til at støtte udgivelsen af bladet ved at indsende indlæg til bladet. Formanden benyttede her lejligheden til at takke annoncørerne for den trofaste støtte til klubben og han opfordrede medlemmerne til at støtte annoncørerne. Klub- og kredsmesterskaber i hjemmebedømmelse afholdes 22. marts. Sidste frist for tilmelding er 12. marts. DM afvikles i weekenden april. Dansk Akvarie Unions kreds 2-3 arrangerer sammen med Karlemosens Akvarieklub den 31. oktober en stor Akvadag med tilhørende DM i klubakvarier og om søndagen den 1. november, DAUs delegeretmøde. John takkede Per for at have samlet de facts sammen, der blev nævnt i beretningen. Da der ingen bemærkninger var til beretningen, blev denne taget til efterrretning og godkendt. 2

3 Ad pkt. 4: Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet var opstillet således at man kunne se tallene fra sidste år, som det blev vedtaget på forrige års generalforsamling. Da Johannes af arbejdsmæssige årsager var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, fremlagde Frank Johansen regnskabet, der var uddelt til generalforsamlingens deltagere. Frank oplæste kassererens bemærkninger som var tilsendt bestyrelsen via mail. Regnskabet viser et underskud på 3099,46. Underskudet skyldes at der er skiftet regnskabeproksis, således at indtægter bogføres i det år de vedrører og ikke det år de modtages. De giver et bedre overblik over året. Da vores kontigent betaling forfalder ultimo året før har de tidliger blevet bogført i det gamle år. Kontigent for 2009 var på 31/ således 4670,-. Det betyder at vi efter ganle regnskabsprincipper ville have et overskud på 1570,54. Bladet har kostet os 3706, men her er annonce indtægterne for år 2008 blevet bogført i november og december 2007, hvilket så gav et større indtægt på bladet i Alle klubbens penge står på en bankkonto i sparnord. Det var pr 31/ kr ,94. Bestyrelsen har besluttet at bruge nogle af pengene på en projektor. Af aktiver har vi kun vores flash anlæg tilbage. Det er vurderet til 500 kr, og vil så kunne afskrives helt i Efter regnskabets afslutning har det vist sig at vi ikke har betalt kontigent til DAU for Det er 25 kr pr medlem (1075 kr for 43 medlemmer), og vil blive bogført i Forglemmelsen kan skyldes skiftet i formand og kasserer. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad pkt. 5: Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. Uændret kontingent blev vedtaget. Bestyrelsen havde indsendt et forslag til ændring af vedtægternes 4 stk. 3 (bilag 2). Forslaget blev fremlagt skriftligt til generalforsamlingens deltagere. Generalforsamlingen blev af en af de fremmødte gjort opmærksom på at forslaget var tvetydigt, og at man burde vælge enten 7 eller 5 medlemmer af bestyrelsen. Der var derfor enighed om at rette forslaget, så bestyrelsen herefter består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget, og ændringen i vedtægternes 4 stk. 3 vil fremgå af de vedtægter, der kan ses på klubbens hjemmeside (http://vatk.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=98&itemid=100). Ad pkt. 6: Valg (ifølge de nye vedtægter): a. Formand: John Pærremand nyvalgt for 2 år b. Kasserer: Johannes Noval nyvalgt for 1 år c. Sekretær: Per Kyllesbech Petersen genvalgt for 2 år d. Bestyrelsesmedlem: Frank Johansen genvalgt for 1 år Bjarne Larsen genvalgt for 1 år e. Suppleanter: Birthe Petersen genvalgt for 1 år Kim Baisner nyvalgt for 1 år f. Revisor Laila Mogensen genvalgt for 1 år g. Revisorsuppleant Mette Pærremand genvalgt for 1 år Ad pkt. 7: Evt.: John takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for det arbejde de havde gjort for klubben i det forløbne år, og bød velkommen til Kim Baisner, der besatte den ledige suppleantpost. Spørgeskemaundersøgelsens besvarelser blev herefter drøftet og uddybet, og det foranledigede et par forslag til bestyrelsen, som den kan arbejde videre på. 3

4 Der var f.eks. forslag til at afvikle de foredrag, der kunne have almen interesse, på Slagelse Bibliotek efter at have offentliggjort mødet (og evt. andre møder/arrangementer) gennem kommunens aktivitetsannonce i dags- og ugepressen i området. Planlægning af grundaktiviteter for et år ad gangen. Etablering af et webkamera der kunne fremvise udviklingen i et opdræt i realtime, eller en fotoserie med kommentarer f.eks. opbygningen af klubakvariet til konkurrencen i efteråret. Forslag til aktiviteter/ture: Tur til Kbh. eller Odense Zoo, evt. med guidet rundvisning. Nyord (som blev aflyst forrige år). Fjord og Bælt Museet Humleore Skov med afslutning og spisning (for egen regning) på Malerklemmen Tur til Nexelø/Sejrø Holmegaards Mose Hov Vig ved Nyk. Sj. for at fange daphnier Mysisfangst ved strand eller havn (aug./sept.) Lyslokning med fotografering af insekter og tilhørende sammenskuds-grill/hygge. Helle og Frank tilbød at lægge hus og have til sommerfesten og foreslog at flytte den til august, f.eks. den 8. august. Referent: Per Kyllesbech Petersen. 4

5 Konklusion på spørgeskemaundersøgelsen 9 medlemmer har udfyldt spørgeskemaet, der blev udsendt med medlemsbladet i marts Til spørgsmålet om der er noget nedlemmerne savner i forhold til de arrangementer der er i klubben, svarer flertallet nej. En enkelt vil gerne have flere møder i havebasingruppen. En anden udtrykker stor glæde for sit medlemskab, men har specialiseret sig så meget, at han kun ønsker at afse tid, når dette emne er på banen. 2. Alle giver udtryk for at de ikke synes vi laver for mange arrangementer. En enkelt udtrykker dog forståelse for at bestyrelsen ønsker at skrue lidt ned for arrangementerne, da fremmødet er så lille. 3. Nogen svarer ja til spørgsmålet om møderne er kedelige, men har ingen forslag til forbedringer, andre har ønske om bedre foredrag om netop deres specialinteresser. En del mener ikke møderne er kedelige, eller har ikke svaret (måske fordi de ikke kommer så tit til møderne). 4. Meningerne er delt ligeligt omkring mandag som en god mødedag. Én oplyser, at 1. mandag i måneden bruges af mange forskellige foreninger, så konkurrencen er stor netop på denne dag. 5. Klublokalets placering i Sørby: En tredjedel mener det er en hindring for deltagelse, dog uden at angive hvorfor, andre svarer nej eller skriver at de gerne kører til møder uanset hvor de afvikles. Én mener en placering i Slagelse vil få flere (specielt yngre) til at komme til møder i klubben. Én kunne godt tænke sig et lokale, hvor der er fuld råderet og hvor der kan rodes med projekter af forskellig art. 6. Alle giver udtryk for at kontingentet er rimeligt. 7. De fleste skriver at de ikke ved om vi tager os godt nok af nye medlemmer, formentlig fordi de ikke selv kommer så tit til møderne. Der er dog et par forslag til hvordan det kan gøres. A. En fast kontaktperson (som vi har) der tager sig specielt af nye, spørger til deres interesse, og i øvrigt snakker med dem, så de føler sig velkomne, og så de hurtigt føler at de bliver en del af flokken. B. Udlevering af et skema der er udformet således at det giver bestyrelsen og medlemmerne en god indsigt i det nye medlems interesseområde og forventninger til klubben (forslag til udformning var vedlagt).. 8. En del siger ja til at klubben har indfriet deres forventninger. Ingen siger at den ikke har. Nogen har forslag til forbedringer: Flere foredrag og rejsebeskrivelser. At få mere ät vide om de andre medlemmers akvarier/terrarier og evt. specialinteresser/-viden. Tips om steder hvor man kan fange levende foder, evt. fælles fangstture. Forretningsbesøg/-udflugter. Oplysninger om nyheder indenfor hobbyen. P.b.v. Per Kyllesbech Petersen sekretær

6

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl. 10.00, Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for 2014.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere