Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013"

Transkript

1 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang Februar 2013

2 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang darbejdet af Kent Alstrup Slotte og Kulturejendomme Februar

3 Den saa kaldte røde Broe Den ældste bro 4 Træbroens fornyelse 5 Stenbroen bygges 7 Broen udvides 9 Stillevej 10 Konklusion 11 Kilder 12 3

4 Den ældste bro Røde bro kan spores tilbage til i hvert fald starten af 1600-årene. Hvornår den oprindeligt er skabt kan ikke siges med sikkerhed (1). Usikkerheden bliver ikke mindre af, at broen optræder under forskellige navne gennem tiderne. Som broen fremtræder nu, er der tale om en bred, stensat dæmning med gennemløb i midten (fig. 1). Oprindeligt har der været en lang træbro. Den omtales ved begyndelsen af 1600-tallet som en bro ud af volden (2). Med det menes de lave skanser bag Slotsherrens Hus. Også betegnelsen broen til vedhaven dækker over Røde Bro. Det nævnes kun om den, at den havde et rækværk ud mod søen, altså Lille Slotssø. En anden oplysning får betydning for opsporingen af broens historie senere i århundredet. Det siges nemlig, at den ligger i nærheden af Vaskerhuset; det hus der ligger lige nord for Røde bro, bag Fadeburslængen. Fra 1680 erne og frem, foreligger der meget minituøse regnskaber over udleverede materialer til reparationer og nyindretninger på slottet (3). Heraf fremgår det at Vaskerhusbroen ofte skulle repareres, faktisk forekommer der større eller mindre reparationer hvert år, herunder af vindebroen. Fig. 1: Frederiksborg Slot, prospekt far 1739 af J.J. Bruun. Røde Bro ses yderst til højre. Rosenborg, fotografi af Lene Gerd Larsen Denne vindebro ses ikke på nogen ældre fremstillinger af broen. Nu findes broen kun gengivet på fugleperspektiver der viser hele slotsanlægget. Til gengæld ser man den port, der nævnes som en stakitport for Vadsker Broen. På stikket i bogen med slottets ældste trykte beskrivelse fra 1646 af slotsforvalteren Johan Adam Berg, ses det som et regulært porthus (fig. 2). 4

5 Det samme observeres på Resens stik fra Det sidste er dog mere eller mindre kopieret efter Berg. I hele denne periode omtales broen under navnet Vaskerhusbroen, undtagen da der i 1691 skal slås brædder på tværs af broens bærende stolper, for at svanerne ikke skal komme ind i dyrehaven i Indelukket. Da omtales Röedbroe for første gang. Det gamle navn holdt sig dog et stykke tid endnu, ved siden af det nye. Træbroens fornyelse I 1697 blev der opført en ny Röde broe. Den havde 11 fag, under hver fiire Lange Peller, fem Lengde Bielker med Rechwerch paa baade Sider, samt Stolper Skifuer og Löesholter. Altså har hvert fag hvilet på fire piller, eller stolper, og der har været rækværk. Resten virker noget uklart. Til gengæld siges det at byggeriet forestodes af en bygmester Steenwinckel, formodentlig Hans, eller Johan, Steenwinckel, af den gamle slægt af bygmestre; både hans far og farfar havde medvirket ved Frederiksborgs opførelse under Christian IV. Materialerne til den nye bro blev udleveret fra februar til august. Netop i august oplyses det, at to håndværkere, slottets tømmermand Hans Caspar og stukkatøren og billedskæreren Morten Grønvold (4) skulle vurdere hvilke materialer fra den nedrevne bro, der kunne genanvendes ved opførelsen af den nye. Fig. 2: Fugleperspektiv fra Bergs beskrivelse, Røde Bro ses til venstre i billedet At broen nu omtales som den røde, selv om navnet vaskerhusbroen forekommer endnu, må hentyde til broens bemaling. Det ses da også at der udleveres farver til to broer, nemlige Røde Bro og Grønne Bro. 5

6 Den sidste gik i to tempi fra arealet bag Audienshuset til Indelukket. Fra Audienshusets nye trappetårn havde Kongen altså en privat adgang til en tur i det grønne. I øvrigt var også denne bro, der går tilbage til Christian IV s tid, oprindeligt rødmalet. Først efter 1680 var broen blevet grønmalet. Her i 1697 blev broen nyopført i huggen sten, men skulle alligevel males, formodentlig var det broens rækværk der fik en tur. Blandt de farver der leveredes, nævnes brunrødt, spansk grøn og blyhvidt. Den brunrøde var en blandingsfarve, som formodentlig har været blandet op med blyhvidt, for at give den kraftige røde farve, man umiddelbart forbinder med broens navn. Broens port nævnes ikke, men på et fugleperspektiv i Rigsarkivet, ses to kraftige portstolper, hvor der på de tidligere fugleperspektiver sås et egentligt porthus. Stikket kan dateres til denne periode, bl.a. ses det trappetårn, der i 1680 erne opførtes ved Audienshusets gavl (fig. 3). Da man ikke ser haven nord for slotssøen, kan det ikke siges om tegningen er fra før eller efter anlægget af barokhaven omkring Det ses heller ikke om Grønne Bro er muret eller af træ, men rækværket står til gengæld lige så tydeligt som jernrækværket på S-broen, hvilket lader formode at den nye bro havde grønmalet jernrækværk. Fig. 3. Fugleperspektiv, efter ca Rigsarkivet. 6

7 Stenbroen bygges Over de næste mange år repareres der jævnligt på broen, men gennem århundredet bliver oplysningerne i materialeregnskaberne mere og mere sparsomme. Men i Rentekammerets bygningskontors regnskaber dukker der pludseligt nyt op om broen. I 1794 nævnes det at den såkaldte Røde Bro på Frederiksborg er nyopført i kampesten med en åbning i midten til vandet. Det er en beskrivelse der passer iøjnefaldende godt på broens nuværende udseende. Fra at være en let konstruktion i træ, blev broen nu en dæmning, med gennemløb i midten. Oprindeligt har det åbenbart været meningen at dæmningens sider skulle stå med græstørv. Til Rentekammeret indsendtes en forespørgsel om hvorvidt, det kunne koste så meget mere at belægge broens sider med kampesten, fremfor græstørv. Formodentlig er det arkitekten, professor Meyn, der har ment at en stenbro ville give mere pondus til anlægget som helhed. Rentekammeret indvilligede i forslaget. Meyn kunne tillige oplyse, at broens rækværk - Gelænderværket - nu var malet. Mon ikke det blev rødt igen? I øvrigt har broen jo i dag kun en ganske lav stenkant. Hvornår man har opgivet at vedligeholde et rækværk vides ikke, lige som det ikke fremgår om dette var af træ eller jern. Fig. 4. Røde Bro. Nordside, antagelig med oprindelig stenbeklædning, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 7

8 At bringe de mange kampesten til broarbejdet må have været besværligt, for Meyn indstillede at slottets materialkuske skulle have en gratifikation - en bonus. Rentekammeret forhørte sig straks hvor mange kuske der var tale om, og hvad han mente ville være et passende beløb. De fire materialkuske og de to slotskuske fik derefter henholdsvis fire og to rigsdaler (6). I de næste hundrede år sker der tilsyneladende ikke de store ændringer med Røde Bro. Der repareres på den af og til, bl.a. op til Frederik VI s salving i I den forbindelse oplyses det at gelænderet er borttaget, og at broen trænger til istandsættelse (7). Arbejdet med broen kommer dog ikke i gang før i Om arbejdet vides ikke andet end at der skulle fragtes en del materialer til stedet. Da slottets to materialheste ikke alene kunne klare de til dels lange ture, måtte man leje heste til formålet (8). I øvrigt betød de fattige tider efter statsbankerotten, at håndværkere og leverandører måtte vente i årevis på at få deres penge. Så sent som 1827 blev regningerne for reparationen af Røde Bro sendt til de deputerede for finanserne, den kommission der tog sig af statsgælden (9). Hvornår regningerne blev betalt ses ikke, men der gik i hvert fald 11 år inden det skete! På tegningen af Frederiksborg ved midten af 1800-årene (fig. 5) skimtes Røde Bro i baggrunden til venstre. Om end man ikke ser broen i detaljer, kan man alligevel slutte noget om broens udseende. Brobuen ses nemlig tydeligt, og det fremgår at der ikke har været meget mur over buen, ligesom i dag. Noget rækværk ses ikke. Til gengæld ses det at broen er væsentligt smallere end i dag. Fig. 5. Frederiksborg Slot ved midten af 1800-tallet. Røde Bro skimtes til venstre. Med Frederiksborgs brand i december 1859, fik Røde Bro en ny rolle. Hidtil havde hovedlandevejen fra København over Hillerød til Helsingør gået via Byporten, Staldgaden, S-broen, og videre gennem porten i Slotsherrens 8

9 Hus til Møntporten. Men nu blev trafikken generende for genopbygningen af slottet, og arkitekten, Ferdinand Meldahl, fik gennemført at landevejen nu skulle gå over Røde Bro. Det skete med en kongelig resolution af 5. maj 1862 (10). For at lette trafikken blev de bygninger der lukkede Karruselgården mod syd, herunder det såkaldte Judicérhus, nedrevet. Den nye landevej fik også andre uheldige konsekvenser. Efterhånden som bilismen vandt frem, kom både Møntport og Karruselport til at ligge udsat. I 1965 var der blevet nedsat et udvalg, der skulle komme med forslag til en ny vejføring uden om slottet. I 1969 forelå udvalgets rapport, men den fik ikke følger foreløbigt. Allerede året efter blev Karruselporten påkørt, og måtte af sikkerhedsmæssige grunde nedtages (11). Da karruselporten genopstilledes i 1984, var man kun nået til at ensrette trafikken i nordgående retning. Om end det var en klar forbedring, blev forholdene ikke optimale før man i 1988 endelig fik lukket for gennemkørsel. Broen udvides Imidlertid havde trafikken sat sit tydelige præg på Røde Bros fremtoning. I 1932 blev broen derfor gjort godt en halv gang bredere. I Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes tegningssamling er bevaret en tegning (fig.6), der i detaljer fortæller om broudvidelsen. Fig. 6.Tegning til Broudvidelsen i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. På plantegningen i øverste venstre hjørne (fig. 7) ses hvordan brobanen udvides i bredden mod syd. Man ser den gamle fløjmur markeret, og hvor den nye fløjmur skal stå. Der er angivet kantsten til mere end to meter brede fortove, noget broen tilsyneladende ikke havde haft før. Det ses at at gennemløbet bliver drejet en anelse mod vest, således at 9

10 bådturen under broen drejer en tredjedel inde. Grunden til dette ses på opstalten nederst til venstre. (fig. 8) For ikke at få gennemfarten for tæt på den højere østre skrænt, har man været nødt til at bøje af. På både dette og tværsnittet øverst til højre (fig. 9) ses at den nye del af broen skulle stå på pæle, hvor den gamle del af broen ser ud til at være muret op fra grunden. På tværsnittet ses det også, at der hen over gennemløbet er lagt bjælker af jernbeton. Oven på disse er så brolægningen lagt. Den overordentligt oplysende tegning har detaljer af betonbjælkerne og blandingsforhold til både jernbetonen og støttemurene. Fig. 7. Plan. Detalje af fig. 5. Stillevej Endelig i 1988 blev landevejen lagt uden om slottet, og ruten over Røde Bro til Mønterbroen blev stillevej. Der etableredes vejbump, hvortil der findes tegninger i Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes tegningsarkiv (fig. 10). Fig. 8. Opstalt. Detalje af fig

11 Konklusion Røde Bro har lange aner. Den har været repareret og rekonstrueret flere gange, for endelig at skifte ham fra træbro til stenbro. Fig. 9. Tværsnit. Detalje af fig. 5. Trafikken over broen har i alle årene haft en betydning for broens skæbne. Idelige reparationer af træbroen vidner om hestehoves flugt over plankerne, når turen gik mellem slottet og ladegården mod vest. Endelig blev man træt af alle lapperierne, og fik skabt en stenklædt bro, der bedre kunne modstå tidens tand. Men igen fik trafikken en afgørende indflydelse på broens udseende. Broen blev landevej nr. 7, og med biltrafikken krævedes plads, og Røde Bro måtte gøres bredere. I vor tid er man langt om længe nået til den erkendelse, at vejen gennem slottet var uholdbar. Trafikken førtes udenom slotsområdet, og broen blev en rolig optakt for forventningsfulde museumsgæster. Ved broens forestående restaurering vil der givetvis være interessante iagttagelser at gøre. Blandt andet vil grænsen mellem gammelt og nyt være tydelig, ikke mindst mellem den oprindeligt smallere bro og den nyere bredere bro. Fig. 10. Vejbump. Uffe Kjerulf, Styrelsen for slotte og Kulturejendomme. 11

12 12

13 Litteratur Noter Kjerulf, Uffe: Ringrendingsporten på Frederiksborg Slot, Boligministeriet, Ejendomsdirektoratet Møntportudvalget: Betænkning om vejforholdene i Hillerød omkring Frederiksborg Slot, 1969 Steenberg, Jan: Christian IV s Frederiksborg, Hillerød ) I Rigsarkivet skulle befinde sig en tegning af Røde bro. Tegningen dateres til ca. 1529, men det er desværre ikke lykkedes at lokalisere denne tegning. I øvrigt lyder dateringen umiddelbart noget utroligt; tegninger fra så gammel tid er et sjældent syn. En plausibel forklaring kunne simpelthen være at der en slåfejl, at der egentlig skulle stå 1829, hvilket ville give mere mening i et regnskab fra ) Steenberg, s. 181, note til kapitlet Udenfor slotsportene. 3) Rigsarkivet, Reviderede regnskaber, Kgl. slotte og haver, Frederiksborg, Materiale- og brændselsregnskab. 4) Han skar bl.a. de pragtfulde billedrammer i audiensgangen. 5) Rigsarkivet, Rentekammeret, Danske afdeling, Bygningskontoret, journal C , nr ) Ibid, nr ) Rigsarkivet, Rentekammeret, danske afdeling, Bygningskontoret, 1814, nr ) Ibid, 1816, nr. 593 og ) Ibid, journalen, 12. april 1817, nr ) Beretning om Frederiksborgs gjenopførelse og restaurering efter branden d. 17. december 1859, København ) Kjerulf, sidste kapitel. 13

14 14 Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V T slke.dk

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

DA MILJØET KOM TIL BYEN. Fotografier af Niels Hurup

DA MILJØET KOM TIL BYEN. Fotografier af Niels Hurup DA MILJØET KOM TIL BYEN Fotografier af Niels Hurup Bent Flyvbjerg DA MILJØET KOM TIL BYEN Fotografier af Niels Hurup Dansk Byplanlaboratorium Byplanhistoriske Noter Da miljøet kom til byen Bent Flyvbjerg

Læs mere

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup

50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde. Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Toke Haunstrup Toke Haunstrup 50 år med ufoer - erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde Skandinavisk UFO Information 50 år med ufoer -

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998.

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998. 262 Anmeldelser Bind 4 præsenterer en overgangstid, hvor dansk søfart fremstår i stor mangfoldighed, med fordums arv og fremtids løfter. Der er al grund til at se frem til næste bind. Benny Christensen

Læs mere

De danske rådhuse er præget af en vis systematik

De danske rådhuse er præget af en vis systematik 60 HVORFOR SER VORES RÅDHUSE UD SOM DE GØR? Af Pablo Henrik Llambias Socialdemokratiets kulturpolitiske indflydelse har siden 30erne gjort sig gældende ved udformningen af de danske rådhuse. Gør den sig

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM

Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Susanne Teglkamp LEDERGRUPPEN I UDVIKLING BRING POTENTIALET FREM Af samme forfatter: Ledergruppen - det dynamiske omdrejningspunkt (2012) I den gode ledelses tjeneste (2012) LEDERGRUPPEN I UDVIKLING Copyright

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder

Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om pleje af fredede fortidsminder Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen 2009 Redaktion: Torben Dehn

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere