Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design"

Transkript

1 LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej 32, Århus C cvr-nr.: BBR- review Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) 00 Systemdokumentation Krav Overblik Brugerdokumentation Arkitektur & design 42 Test & performance sdokumentation Udviklerdokumentation Orientering 338 K1 - Indledning K12 - Ændringer Leverancekontrakt + bilag 1-22 Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt Udadvendt changelog - K2 - Systemarkitektur? K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Sæt af 8 manualer Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal Visual Studio projekter (30+)? Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejæedning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Meget omfattende? Indadvendt Udadvendt 10. september, 2014 (Version 1.0) Resultat af overtagelsesprøve 2012 shåndbog for Nyt BBR skontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver for performancetest, stresstest, m.v. Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for tilføjelser Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser

2 1. Resumé og overordnede indstillinger Dette review har kritisk gennemgået den eksisterende dokumentation og kildekode der udgør it-systemet Nyt BBR. Reviewet er foretaget på den dokumentationssamling, som den nuværende leverandør (KMD) har anset som den nyeste og mest opdaterede version. Endvidere er den nuværende leverandør blevet inddraget i et kvalitativt interview samt en efterfølgende proces, hvor afklaringer og supplerende dokumentation er blevet inddraget. Det kvalitative interview havde også til formål at opklare og demonstrere, at kompetencesættet omkring BBR-løsningen er intakt hos den nuværende leverandør. Reviewet af Nyt BBR giver indtryk af et it-system, der altovervejende og på det generelle niveau er yderst veldokumenteret og også er blevet forvaltet og løbende vedligeholdt siden udvikling og idriftsættelsen. En overdragelse til en eventuel anden, ny leverandør i forbindelse med et genudbud af Nyt BBR ser således ikke ud til at blive forhindret af det nuværende dokumentationsniveau eller den generelle kvalitet af dokumentationen. Dog vil en styrkelse og opdatering af systemdokumentationen og den støttende dokumentation til udviklingsmiljøet i væsentlig grad forenkle og accelerere en systemoverdragelse. Reviewets overordnede indstillinger: Nyt BBRs generelle (forretnings- og domæneorienterede) dokumentation er i overvejende rigtig god stand. Kildekode og udviklingsmiljø er dokumentationsmæssigt i meget begrænset omfang understøttet. Centrale tekniske og udviklerrettede guides og vejledninger bør udarbejdes til at støtte en eventuel overdragelse af Nyt BBR. Systemdokumentationen bør opdateres og tage udgangspunkt i dette reviews indstillinger og forslag til rework (primært opdateringer og revideringer). Det vurderes at det vil være nødvendigt at håndhæve de kontraktmæssige forpligtigelser for den nuværende leverandør til aktivt at støtte op omkring en transition til en ny leverandørkontekst. Der bør derfor formuleres forslag til organisering og aktiviteter til at sikre denne transition. ii

3 sfortegnelse Resumé og overordnede indstillinger...ii Introduktion... 1 Samlet konklusion... 5 Underområde: Overblik... Underområde: krav... 8 Underområde: Arkitektur & Design... 9 Underområde: Systemdokumentation Underområde: Brugerdokumentation Underområde: Udviklerdokumentation Underområde: Test & Performance Underområde: sdokumentation Bilag iii

4 2. Introduktion 2.1 Baggrund KOMBIT har i forbindelse med planlægningen af et genudbud af videreudvikling og drift af it-løsningen Nyt BBR bedt Lakeside som uvildig part foretage et generelt review af den dokumentation og kildekode, der udgør Nyt BBR. Reviewet er foretaget med henblik på at sikre en sikker transition eller overdragelse til en eventuel ny leverandør. 2.2 Primært formål Det primære formål er at vurdere, om it-løsningen det nye BBR er i en tilstand hvor løsningen rent teknisk kan overdrages til en anden leverandør f.eks. ved genudbud: Er kontraktens krav til åbenhed, dokumentation og overdragelighed tilgodeset? Er dokumentationen fyldestgørende og retvisende? Er kildekoden velstruktureret og arkitekturmæssig sund? Er der bindinger til den nuværende leverandørs (KMD) drifts- og udviklingsmiljø der står i vejen for eller besværliggør en eventuel overdragelse? Det er heraf afledt, at vurderingen også indeholder anbefalinger til korrigerende aktiviteter ( ) på punkter, hvor løsningen i form af dokumentation, kildekode eller miljøbeskrivelser vurderes ikke at være overdragelig i tilstrækkeligt omfang. 2.3 Sekundært formål 2.4 Reviewet vil påpege og foreslå yderligere kvalificerende aktiviteter, der kan sikre en bedre, hurtigere eller mere sikker overdragelse til en ny leverandør. Afgrænsning Det ligger uden for scope af dette review at vurdere løsningens forretningsmæssige eller funktionelle performance dvs. hvor godt Nyt BBR-løsningen løser den domænespecifikke opgave omkring opdatering og registrering af BBR-oplysninger. Det ligger også udenfor scope af dette review at vurdere BBR-løsningens nonfunktionelle performance dvs. generelle ydelse, svartider eller ressourceudnyttelse. 2.5 Metode og rapportens opbygning Reviewet har kritisk gennemgået den eksisterende dokumentation, i det som den nuværende leverandør (KMD) har anset som den nyeste og mest opdaterede version, ligesom selve kildekoden er blevet reviewet. Endvidere er den nuværende leverandør blevet interviewet. Dels for at besvare opklarende spørgsmål og dels demonstrere at kompetencesættet omkring BBR-løsningen er intakt. Reviewmetoder Metodemæssigt har forløbet for reviewet taget udgangspunkt i en traditionel Faganinspektion samt ISO standard (Systems and software Quality Requirements and Evaluation), med speciel fokus på områderne i standarden omkring maintainability og portability capabilities. 1

5 Endvidere er tjeklisten fra Lakesides egen kvalitetshåndbog omkring overdragelsesreview blevet anvendt. Hovedaktiviteter Der er foretaget review af eksisterende dokumentation med henblik på vurdering af kvalitet og egnethed for overdragelse til en eventuel ny systemleverandør. Reviewet har taget udgangspunkt i 4 overordnede kriterier: Er dokumentationen fyldestgørende? Er dokumentationen forståelig? Er dokumentationen retvisende? Understøtter og bidrager dokumentationen til løsningens eventuelle overdragelse? Der er foretaget kvalitative interviews af relevante ressourcer hos nuværende leverandør med henblik på at vurdere og kvalificere særlige områder omkring f.eks. arkitekturvalg, byggemiljøer og konfiguration af udviklings-, deployment- og driftsmiljøer. Der er foretaget en gennemgang af kildekode og udvidede stikprøver for at validere at kodemoduler, snitflader, datamodeller osv. er i overensstemmelse med dokumentationen og at strukturering af kildekoden er hensigtsmæssig. Dokumentationsgrundlag et har gennemgået den samlede generelle og tekniske dokumentation og kildekode, som den nuværende leverandør har stillet til rådighed. Dette dokumentationsgrundlag har et omfang af ca siders dokumentation1 fordelt over forskellige kategorier (se figuren nedenfor) samt naturligvis kildekoden og evt. vejledninger til udviklingsmiljøet. 1 Der er under de kvalitative interviews på foranledning af review-teamets opklarende spørgsmål frembragt yderligere enkelte stykker systemdokumentation og rapporter, der dog ikke er medtaget i denne oversigt. 2

6 Resultat af overtagelsesprøv Leverancekontrakt e februar 2012 Kapitel 1 Indledning Resultat af overtagelsesprøv skontrakt e februar 2012 kapitel 12 Ændringer Resultat af overtagelsesprøv shåndbog e februar 2012 kapitel 12 Ændringer Udadvendt Change Log Resultat af Kontrakt overtagelsesprøv e februar 2012 Installationsvejledning til Net Applikationsserver Installationsvejledning til Net Webserver sdokumentation Kode, test og performance Overblik Leverancekontrakt Bilag 2 Kravspecifikation Kapitel 11 Overensstemmelses matrix krav systembeskrivelse Udviklerdokumentation Arkitektur og design Kapitel Datamodel Kapitel 9 - Sikkerhed Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService Kapitel 2 Systemarkitektur Kapitel 4 Brugerdialog Kapitel 5 - Udskrifter til borgerne Byggevejledning Vejledning til opsætning af udviklingsmiljø Brugerdokumentation Systemdokumentation Bilag til kap 6: Energidata ind i BBR Stress-test rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekoden Nyt BBR Krav Kapitel 6 Dataudveksling Resultat af Resultat af overtagelsesprøv overtagelsesprøve e februar 2012 februar 2012 Performancetest rapporter og vejledninger Kapitel 3 Forretningslogik Kapitel 8 Administrationsdatabase Installationsvejledning til databaseserver Kapitel 10 Rapporter BBR Adresser Adresser BOB Brugeradministration Generelt Inddataboks Meddelelse Rapporter Systemadministration Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Signaturforklaring Dokument Dokument Dokument med med bilag bilag [Dokumenter der burde være der] Figur 1 Visuelt overblik over dokumentationspakken, opdelt i overordnede kategorier. Antal sider dokumentation (tilnærmet) Arkitektur og Design Brugerdokumentation sdokumentation Krav Overblik 318 Systemdokumentation Test og Performance 903 Ialt Kildekode Visual Studio solutions opdelt i et antal projekter Tabel 1: Omtrentligt omfang af Nyt BBR dokumentationen fordelt på områder. Denne dokumentation henvender sig bredt til en række interne og eksterne interessenter. På den efterfølgende side er der udarbejdet en infografik, der illustrerer den samlede dokumentations sammensætning, fordeling i forhold til målgrupper og behov for rework i forhold til en sikker overdragelse til evt. ny udviklings- og driftsleverandør. 3

7 2.6 Målgruppe og læsevejledninger Rapporten har KOMBIT som primær målgruppe. Rapporten præsenterer de væsentligste resultater først, og giver mulighed for at dykke ned i detaljer efter behov. I hovedrapporten findes konklusioner for hele dokumentationspakken samt for de enkelte underområder. Opsummeringer og vurderinger af de enkelte elementer kan findes i bilaget Opsummerende Reviews. Bemærk at de enkelte reviews i denne opsummering fremstår i mere rå stand, da det er reviewteamets konsoliderede kommentarer og vurderinger. Her fremgår reviewets findings og observationer i mere detaljeret form, ligesom vurderingen i forhold til reviewets 4 kriterier fremgår. I rapporten gøres brug af en infografik (se Figur 2 og Figur 3), hvor de vigtigste elementer i dokumentationspakken er opsummeret. På infografikken er der en lang række informationer, og for at sikre entydig tolkning af disse er der på Figur 2 beskrevet en læsevejledning til infografikken. Figur 2 De vigtigste egenskaber ved dokumentationspakkens elementer er opsummeret i en infografik, og på denne figur ses en vejledning til hvordan figuren skal læses. Selve infografikken er at finde på Figur 3. Hvert underområde er opsummeret i et separat kapitel, og for at fastholde overblikket er den relevante del af infografikken inkluderet for de enkelte underområder. I hver opsummering er der dels en overordnet delkonklusion for underområdet, dels indstillinger og forslag til revidering (rework) af den pågældende dokumentation. Indstillinger til rework er områder, hvor reviewteamet mener der bør sættes ind, hvis en overdragelse til en anden leverandør skal sikres. Forslag til rework er områder, hvor reviewteamet vurderer at en indsats kan være nyttig og f.eks. forenkle en eventuel overdragelse af Nyt BBR, men ikke er afgørende. 4

8 3. Samlet konklusion Reviewet af Nyt BBR giver indtryk af et it-system, der altovervejende og på det generelle niveau er yderst veldokumenteret og også er blevet forvaltet og løbende vedligeholdt siden udvikling og idriftsættelsen. Den kodenære dokumentation er meget snæver, og der er kun i begrænset omfang udarbejdet vejledninger og miljøbeskrivelser målrettet nye udviklere på projektet. I praksis betyder det, at en eventuel ny leverandør vil skulle afsætte ressourcer i et omfang, der kan være betydeligt, førend et nyt udviklingsteam har etableret passende udviklingsmiljøer og dannet sig et overblik over koden og de praktiske konsekvenser af de designvalg, der er foretaget i koden. En overdragelse til en eventuel anden, ny leverandør i forbindelse med et genudbud af Nyt BBR ser ikke ud til at blive forhindret i væsentligt omfang af det nuværende dokumentationsniveau eller den generelle kvalitet af dokumentationen. Dog vil en styrkelse og opdatering af systemdokumentationen og den støttende dokumentation til udviklingsmiljøet i væsentlig grad forenkle og accelerere en systemoverdragelse. Reviewets overordnede konklusioner Nyt BBRs generelle (forretnings- og domæneorienterede) dokumentation er i overvejende rigtig god stand. Kildekode og udviklingsmiljø er dokumentationsmæssigt i meget begrænset omfang understøttet. Centrale tekniske og udviklerrettede guides og vejledninger bør udarbejdes til at støtte en eventuel overdragelse af Nyt BBR. Systemdokumentationen bør ajourføres og tage udgangspunkt i dette reviews indstillinger og forslag til rework (primært opdateringer og revideringer). Det vil være nødvendigt at håndhæve de kontraktmæssige forpligtigelser for den nuværende leverandør til aktivt at støtte op omkring en transition til en ny leverandørkontekst. Der bør derfor formuleres forslag til organisering og aktiviteter til at sikre denne transition. Den direkte udviklerrettede dokumentation (vejledninger, kogebøger, miljøbeskrivelser m.v.) er stort set fraværende, og på udviklingssiden bærer dokumentationen stærkt præg af at være tavs viden hos nøglepersoner i leverandørens udviklingsteam. 5

9 00 Systemdokumentation Krav Overblik Brugerdokumentation Arkitektur & design 42 Test & performance sdokumentation Udviklerdokumentation Orientering 338 Udadvendt 318 K1 - Indledning K12 - Ændringer Leverancekontrakt + bilag 1-22 Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt - K2 - Systemarkitektur - Udadvendt changelog K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Sæt af 8 manualer - Indadvendt 460 Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal Visual Studio projekter (30+) Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejæedning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Meget omfattende Resultat af overtagelsesprøve 2012 for performancetest, stresstest, m.v. Væsentlige behov for tilføjelser shåndbog for Nyt BBR skontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Figur 3: Infografik der illustrerer dokumentationen for Nyt BBRs sammensætning, områder, omfang, målgrupper, generelle tilstand, indhold samt mangler og forslag til forbedringer. 6

10 4. Underområde: Overblik 00 Den overordnede dokumentation og den forretningsvendte del af kontraktmaterialet giver et godt overblik over baggrunden for og behovskataloget bag Nyt BBRløsningen. Overblik 42 Ingen 4.2 Forslag til rework Overbliksdokumentationen (de enkelte dokumenter) kunne med fordel have en decideret læsevejledning, der udpeger relevante områder i forhold til de nævnte målgrupper. Dette kunne evt. støtte sig op ad en (grafisk) oversigt over løsningsdokumentationen, så læserens overblik styrkes. Kravene til anvendelse af åbne standarder og 318 fællesoffentlige arkitekturprincipper, har siden denne kontrakts indgåelse flyttet sig en del ud over snitflader beskrevet med OIOXML (f.eks. K1 - Indledning K12 - Ændringer snitflader rettet mod integration og udveksling Leverancekontrakt + bilag 1-22 med FESD-løsninger). Således bør Nyt BBR med Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 udgangspunkt i Leverance-kontrakten (især bilag 2 - Kravspecifikation) fremadrettet forholde sig eksplicit til Digitaliseringsstyrelsens opstilling af sæt af obligatoriske åbne standarder. Udadvendt changelog Det vil klart styrke overdrageligheden, hvis det nuværende meget detaljerede, internt orienterede ændringsdokument blev suppleret med eller omarbejdet til et eksternt orienteret revisionsdokument. Dokumentet kunne med fordel disponeres således at det kun indeholdt de væsentligste ændringer for de sidste 3-4 versioner og at historikken blev vendt om i forhold til det nuværende, således at change loggen fulgte Nyt BBR løsningens versionering og angav de nyeste versioner først. Det vurderes at dette produkt kunne frembringes med en mindre indsats ved at redigere det foreliggende dokument - Kapitel 12 - Ændringer Indstillinger til rework

11 5. Underområde: Krav 00 Krav Krav og opgaver som Nyt BBR skal løse fremstår veldokumenterede, klare og strukturerede. I sagens natur kan en kravspecifikation ikke opdateres, men i forbindelse med et evt. nyt udbud af Nyt BBR og eventuelt nye og opdaterede krav vil det være en stor fordel om der blev taget aktivt stilling til Digitaliseringsstyrelsens opstilling af sæt af obligatoriske åbne standarder, jævnfør [Bilag Obligatoriske, åbne standarder for offentlige it-systemer]. Der er derfor som sådan ikke direkte presserende behov for at revidere denne del af BBR-dokumentationen. 5.1 Indstillinger til rework Ingen En læsevejledning vil styrke kravsdokumentationen og gøre det nemmere for nye aktører og interessenter at overskue og forstå denne del af løsningen. En supplerende proces med at opsamle nye og ændrede krav til løsningen og løsningens virkemåde kan med fordel baseres på den eksisterende kravsdokumentation. 5.2 Forslag til rework K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt - 8

12 6. Underområde: Arkitektur & Design 00 Beskrivelsen af Nyt BBRs arkitektur og overordnede design er meget kortfattet, men vurderes at være valid. Interview med leverandøren understøtter denne vurdering. Mange beslutninger er bevidst overladt til det underliggende framework (.NET) og platform, ligesom løsningen baserer sig på en traditionel arkitektur for webløsninger. Arkitektur & design 6.1 Indstillinger til rework 6.2 Forslag til rework Der savnes en beskrivelse af hvor arkitektur og design fraviger de frameworks, der henvises til, alternativt en eksplicit note om, at der ikke er foretaget modifikationer.2 I forhold til overdragelighed af systemet giver denne del af dokumentation anledning til overvejelser omkring hvorvidt teknologivalget er fremtidssikkert, idet der refereres til servere og værktøjer med en del år på bagen (IIS 6.0,.NET 3.0, Windows Server 2003 R2, Microsoft SQL Server 2005, m.v.).3 Ingen K2 - Systemarkitektur - 2 Interview med leverandøren bekræfter at de beskrevne frameworks er blevet fulgt nøje. Dette bør fremgå af dokumentationen. 3 Den interviewbaserede, kvalitative del af reviewet har også afklaret, at den underliggende teknologi- og driftsplatform løbende er blevet opgraderet. Dette er betryggende og forslaget her går alene på, at dette også afspejles i den relevante del af dokumentationen. 9

13 . Underområde: Systemdokumentation.2 Forslag til rework Der kunne med fordel udarbejdes en læsevejledning til kapitlet samt tilhørende bilag. F.eks. med en opdeling af brugerdialogen rettet mod forretnings- eller domænebrugere samt bruger- og BBRadministratorer Alle dokumenterne, der udgør systemdokumentationen (se oversigt i figur til højre) bør som et minimum føres ajour i forhold til de ændringer, der er foretaget på Nyt BBR-løsningen over tid i miljø, versioner af komponenter samt snitflader til eksterne systemer. Dokumentationen fremstår langt overvejende fyldestgørende, men er næppe helt ajourført. Løsningens datamodel er helt central for at forstå løsningens indretning og interne design. Derfor er der et stort behov for sikring af konsistens mellem den beskrevne datamodel (kapitel ) og øvrige dele af systemdokumentationen, der henviser til eller benytter datamodellen. Under reviewet af kildekoden er det blevet bemærket, at certifikatvalideringen bør undergå en mere detaljeret analyse. Især i forhold til hvordan det bliver valideret, at de certifikater, som løsningens klienter anvender, rent faktisk er OCES-certifikater. 55 Systemdokumentation.1 Indstillinger til rework 00 Dokumenterne, der tilsammen udgør systemdokumentationen til Nyt BBR, beskriver dels den domænemodel og forretningslogik, der ligger til grund for BBR samt den datamodel systemet bygger på. Dokumentationen omfatter også de snitflader Nyt BBR udstiller i forhold til eksterne systemer og services. Systemdokumentationen for Nyt BBR er ret omfattende, men mangler opdatering på en række afgørende punkter - især hvis overdrageligheden af løsningen skal sikres. K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser 10

14 8. Underområde: Brugerdokumentation 00 Brugerdokumentation Indstillinger til rework 8.2 Forslag til rework Man kunne overveje at dele den brugerrettede dokumentation op i en decideret systemhjælp, der alene dokumenterer og bistår brugeren i den rent anvendelsesmæssige del af Nyt BBR og en dokumentation målrettet superbrugere, der rummer mere baggrunds- og domænedokumentation. Det ville dels gøre dokumentationens omfang mere overskuelig og måske enklere at anvende. 460 Sæt af 8 manualer - Baggrundsafsnittene (kaldet Forord e.lign.) i Brugerdokumentationen (alle dokumenter) bør valideres af en domæneekspert med henblik på om henvisninger til regler, bekendtgørelser, cirkulærer, etc. for ejendomsområdet er opdaterede og korrekte. Brugerdokumentationen fremstår generelt fyldestgørende og ganske retvisende. Brugerdokumentationen rummer en stor domæneviden og formidler denne sammen med anvendelsen af Nyt BBR-systemet. Sproget er direkte henvendt til brugeren i alle dokumenter, instruerende og rigt illustreret med skærmbilleder. Bemærk dog at der ikke er foretaget interviews med brugere i forhold til om der savnes yderligere dokumentation. Trods brugerdokumentationens eksterne karakter kan den i et overdragelsescenarie godt tænkes anvendt internt af nye udviklere, der skal forstå BBR-domænet. 11

15 9. Underområde: Udviklerdokumentation Der bør udarbejdes et generelt overbliksdokument over kildekoden. Dvs. modulernes virkemåde, projekternes indbyrdes relationer og afhængigheder. Der bør udarbejdes en byggevejledning. Både en generel vejledning samt detaljerede byggevejledningser for Nyt BBRs komponenter og moduler. Der bør udarbejdes en vejledning til opsætning af udviklingsmiljøet. Der bør udarbejdes en vejledning til nye udviklere med opsummering af nødvendige informationer og referencer til hvor yderligere information kan forefindes. Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal Visual Studio projekter (30+) Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejledning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Der kunne udvikles vejledninger til de kommandolinie-scripts, der knytter sig til BBRløsningens konfiguration, test og deployment. Det er dog usikkert om en eventuel ny leverandør vil kunne drage fuld nytte af disse. En guide til videreudvikling kan være med til at Meget omfattende styrke forståelsen af design- og arkitekturvalg samt generel kurs for løsningen. F.eks. oversigt over hvilke dele eller moduler der har behov for opdatering eller refactoring. 9.2 Forslag til rework Udviklerdokumentation 9.1 Indstillinger til rework 00 Dokumentationen der retter sig mod udviklere samt tekniske profiler hos systemejeren er i det udleverede materiale meget begrænset. Dette stiller en evt. ny leverandør i en situation, hvor der potentielt skal afses betydelige ressourcer til at etablere en viden og et overblik over de nødvendige udviklings-, bygge- og deploymentmiljøer. Kildekoden til Nyt BBR fremstår struktureret i form af to Visual Studio Solutions, der hver repræsenterer et modul i løsningen (klient og server). Hver solution er yderligere opdelt i et antal projekter og moduler. 12

16 10. Underområde: Test & Performance 10.1 Indstillinger til rework 00 Resultat af overtagelsesprøve 2012 Ingen 10.2 Forslag til rework for performancetest, stresstest, m.v. Gennemfør forskellige typer performancetest, hvor relevante egenskaber som skalerbarhed og robusthed af Nyt BBR afdækkes, og eventuelle fejl og mangler bliver identificeret. Resultaterne herfra Væsentlige behov for tilføjelser kan direkte indgå i udarbejdelsen af SLA-aftaler i et overdragelsesscenarie. Der kan med fordel søges inspiration i eksisterende litteratur i forhold til hvordan testforløb specificeres, eksekveres og afrapporteres. (Der er som bilag vedlagt en konceptuel beskrivelse af, hvordan et dækkende test-koncept kan etableres og eksekveres.) Udarbejd et sæt af unit-tests, så funktionalitet af områder, kodeblokke og algoritmer sikres bevaret (eller bevidst ændret) ved efterfølgende tilføjelser og ændringer. Test & performance Overordnet set er testmaterialet yderst begrænset i omfang. Det er derfor ikke muligt på basis af det skriftlige materiale at afgøre i hvor høj grad kildekoden er systematisk testet, funktionelt og performancemæssigt. Dokumentationen for overtagelsesprøven (test-drejebog, referat af test, testrapporter etc.) tegner et billede af en tilrettelagt og metodisk overdragelse ligesom dokumentationen har inkluderet dokumentation af løbende udførte loadtests ved idriftsættelse af nye versioner af Nyt BBR. Det bør dog fremhæves, at testrapporten kun i begrænset omfang opfylder det erklærede formål, da testen er udført under uens vilkår: på en udviklermaskine i en konfiguration der er væsensforskellig fra produktionsmiljøet og uden sikring af at forstyrrende processer er stoppet på maskinen på forhånd. Derfor kan testen kun i meget begrænset omfang bruges til at uddrage væsentlige konklusioner om BBRløsningens opførsel i produktionsmiljøet. Der er ikke noget i dokumentationen, der beskriver en mere systematisk eller kodenær testdækning. Reviewteamet har vurderet at dette ikke står i vejen for eller yderligere understøtter et overdragelsesscenarie for løsningen. Man kan også konstatere, at Nyt BBR-løsningen i flere år har kørt i meget stabil drift med ganske få fejl og funktionsforstyrrelser. 13

17 11. Underområde: sdokumentation sdokumentationen indeholder flere meget kortfattede vejledninger. Den kortfattede form samt fravær af fejlscenarier og udbedringsforslag er en hindrende faktor i forhold til en eventuel overdragelse til en ny leverandør. Det vurderes at der forudsættes tavs viden hos udførende part eller adgang til kolleger med kendskab til servicen. sdokumentation Indstillinger til rework shåndbog for Nyt BBR Der mangler en beskrivelse af hvilken ITIL-tilgang, skontrakt samt bilag Installationsvejledning der anvendes i driften. for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for KOMBITs krav til sikkerhedspolitikker er indarbejnyt BBR Webserver det med KMD efter de standarder man arbejdede med i (DS484). En opdateret driftshåndbog må forventes at rette sig mod ISO-2001 eller Installationsvejledning til ISO databaseserver Installationsvejledningerne til både Nyt BBR applikations- og webserver bør ajourføres til nuværende tilstand, både hvad angår installation på aktuvæsentlige behov for opdateringer og tilføjelser elle miljøer og konsistenstjek i forhold til brug af eksterne CPR-services. De indforståede elementer bør udspecificeres så der ikke forudsættes intern KMD-viden. (F.eks. afsnit 2.1: WM-version angives til Dispensation, egen TDM, men uden angivelse af hvad dette betyder i praksis.) Der bør være en angivelse af, hvilke certifikater der skal erhverves, herunder hvilke krav der er til certifikaterne (f.eks. om det er et bestemt CVR-nummer, der skal udstede certifikaterne). Det bør fremgå om testmiljøer og produktionsmiljø adskiller sig fra hinanden på væsentlige områder, og i givet fald hvordan de er forskellige Materialet og dokumentationen omkring driften og systemforvaltningen omkring Nyt BBR er generelt af meget høj kvalitet, og størstedelen af materialet har ikke givet anledning til kommentarer fra reviewteamet. skontrakt og tilhørende bilag udgør tilsammen en yderst fyldestgørende opsamling af information, krav og vilkår omkring driften af Nyt BBR. Materialet er af høj kvalitet og er - målgruppen taget i betragtning - letforståeligt. Materialet kan derfor med fordel bruges som afsæt for krav til en eventuel ny driftsleverandør og til at sikre en stabil drift under en eventuel overdragelse. Der er dog beskrevet design- og teknologivalg, der potentielt kan stå i vejen for en overdragelse (f.eks. anvendelse af KMD s inderste sikkerhedszone, og manglende specifikation af protokol for interne services ). 14

18 Der bør udarbejdes en installationsvejledning til databaseserveren tilsvarende den, der foreligger til web- og applikationsserver. Specifikation af protokol for interne services, 00 samt beskrivelse af hvad det indebærer at anvende KMD s inderste sikkerhedszone. sdokumentation Forslag til rework 338 Der udestår angivelse af testmiljøer og vilkår/specifikation for disse. shåndbogen bør opdateres til de aktuelle forhold, og figurtegninger bør opdateres eller kommenteres (så det fremgår eksplicit at der ikke er sket ændringer hvis dateringen af figurerne ligger langt tilbage i forhold til dokumentets overordnede datering). Dokumentet tager udgangspunkt i ITIL processer, og det vil fremme overdrageligheden hvis der blev tilføjet en mere struktureret beskrivelse af hvilke processer og procedurer der anvendes, og hvilke der er fravalgt. Der savnes mere detaljerede procedurebeskrivelser for alle områder, eller specifikke henvisninger til hvor sådanne er placeret, hvis de allerede eksisterer. Test af korrekt installation består alene i at konstatere at servicen kører, og at der ikke er fejl i log og eventlog. En opsamling af kendte fejlscenarier (f.eks. ved opdateringer) ville hjælpe meget på overdrageligheden (og generelt driften af servicen) shåndbog for Nyt BBR skontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser 15

19 12. Bilag Bilag: [Opsummerende reviews af Nyt BBR] Bilag: [Obligatoriske, åbne standarder for Offentlige it-systemer] Bilag: [Kvalitetssikring af software - Performance test] Bilag: [Referat af kvalitativt Interview med leverandør (KMD)] 16

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13

KIH Database. Systemdokumentation for KIH Databasen. 1. maj 2013. Side 1 af 13 KIH Database Systemdokumentation for KIH Databasen 1. maj 2013 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Systemoverblik... 3 KIH Database applikationsserver... 5 Forudsætninger

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører

NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG NemRefusion genudbud Tekniske Dialogmøder med leverandører 1. Indledning Frem mod genudbuddet af NemRefusion er der i vanlig stil afholdt tekniske dialogmøder med interesserede

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Bilag 4 Dokumentation

Bilag 4 Dokumentation Bilag 4 Dokumentation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERORDNEDE DOKUMENTATIONSKRAV... 4 3.1 FORMAT... 4 3.2 LEVERING AF DOKUMENTATION... 4 3.3 KONFIGURATIONSSTYRING

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet?

Visual Studio Team System. Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Visual Studio Team System Team Build en grundpille i søgen efter it-projektproduktivitet? Agenda: Introduktion Hvorfor Automatiseret Build Microsoft Team Build Rapportering/Data warehouse Commentor A/S

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION

RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION RAMMEAFTALEBILAG A - KRAVSPECIFIKATION Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 6 KRAVSPECIFIKATION Mindstekrav

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Studieordning del 3-2014

Studieordning del 3-2014 Studieordning del 3-2014 Valgfag Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 6 del 3 Valgfag 1. Valgfrie uddannelseselementer...2 2. Valgfaget Android...2 3.

Læs mere

REVIEW AF KRAVMATERIALE

REVIEW AF KRAVMATERIALE REVIEW AF KRAVMATERIALE Feedback til kommunerne, 10. og 11. december 2013 Kommunernes Sygedagpengesystem Indledning Ide-camps: Hvad kunne vi godt tænke os? Nov. 2012 Netværksmøde og kick-off på høring

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0 Installationsvejledning Version 13.0.0 her> Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Autorisation... 3 2 Installation af KMD Digital Valgliste Konfiguration...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 007d.01 Stamdata Register Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 13.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende Sundhed i Danmark

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på:

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på: Praktisk information Kursussteder Kurserne afholdes i SAS Knowledge & Education Centre på følgende adresser: København - Købmagergade 7-9, 1150 København K Skanderborg - Kr. Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Erfaringsopsamling 2014 - opsummering

Erfaringsopsamling 2014 - opsummering Erfaringsopsamling 2014 - opsummering Workshop, 24. februar 2014 24. marts 2014 1 PROGRAM 13:00 13:10 Velkomst, formål med og rammer for workshoppen (v/ Morten Meyerhoff Nielsen) 13:10 13:30 Vejledningens

Læs mere

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person

Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Kommentar fra KMS til Specifikation af Serviceinterface for Person Organisation Side Kapitel Afsnit/figur/tabel /note Type af kommentar (generel (G), redaktionel (R), teknisk (T)) Kommentar KMS-1 G Godt

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015

Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipper for Kirkenettet - Bilag 2 til It-Strategi 2013-2015 Arkitekturprincipperne består af 27 principper, som det er obligatorisk at overveje ved nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere