Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) Brugerdokumentation Arkitektur & design"

Transkript

1 LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej 32, Århus C cvr-nr.: BBR- review Review af dokumentation, kildekode og miljø til Nyt Bygnings- og Boligregister (BBR) 00 Systemdokumentation Krav Overblik Brugerdokumentation Arkitektur & design 42 Test & performance sdokumentation Udviklerdokumentation Orientering 338 K1 - Indledning K12 - Ændringer Leverancekontrakt + bilag 1-22 Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt Udadvendt changelog - K2 - Systemarkitektur? K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Sæt af 8 manualer Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal Visual Studio projekter (30+)? Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejæedning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Meget omfattende? Indadvendt Udadvendt 10. september, 2014 (Version 1.0) Resultat af overtagelsesprøve 2012 shåndbog for Nyt BBR skontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver for performancetest, stresstest, m.v. Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for tilføjelser Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser

2 1. Resumé og overordnede indstillinger Dette review har kritisk gennemgået den eksisterende dokumentation og kildekode der udgør it-systemet Nyt BBR. Reviewet er foretaget på den dokumentationssamling, som den nuværende leverandør (KMD) har anset som den nyeste og mest opdaterede version. Endvidere er den nuværende leverandør blevet inddraget i et kvalitativt interview samt en efterfølgende proces, hvor afklaringer og supplerende dokumentation er blevet inddraget. Det kvalitative interview havde også til formål at opklare og demonstrere, at kompetencesættet omkring BBR-løsningen er intakt hos den nuværende leverandør. Reviewet af Nyt BBR giver indtryk af et it-system, der altovervejende og på det generelle niveau er yderst veldokumenteret og også er blevet forvaltet og løbende vedligeholdt siden udvikling og idriftsættelsen. En overdragelse til en eventuel anden, ny leverandør i forbindelse med et genudbud af Nyt BBR ser således ikke ud til at blive forhindret af det nuværende dokumentationsniveau eller den generelle kvalitet af dokumentationen. Dog vil en styrkelse og opdatering af systemdokumentationen og den støttende dokumentation til udviklingsmiljøet i væsentlig grad forenkle og accelerere en systemoverdragelse. Reviewets overordnede indstillinger: Nyt BBRs generelle (forretnings- og domæneorienterede) dokumentation er i overvejende rigtig god stand. Kildekode og udviklingsmiljø er dokumentationsmæssigt i meget begrænset omfang understøttet. Centrale tekniske og udviklerrettede guides og vejledninger bør udarbejdes til at støtte en eventuel overdragelse af Nyt BBR. Systemdokumentationen bør opdateres og tage udgangspunkt i dette reviews indstillinger og forslag til rework (primært opdateringer og revideringer). Det vurderes at det vil være nødvendigt at håndhæve de kontraktmæssige forpligtigelser for den nuværende leverandør til aktivt at støtte op omkring en transition til en ny leverandørkontekst. Der bør derfor formuleres forslag til organisering og aktiviteter til at sikre denne transition. ii

3 sfortegnelse Resumé og overordnede indstillinger...ii Introduktion... 1 Samlet konklusion... 5 Underområde: Overblik... Underområde: krav... 8 Underområde: Arkitektur & Design... 9 Underområde: Systemdokumentation Underområde: Brugerdokumentation Underområde: Udviklerdokumentation Underområde: Test & Performance Underområde: sdokumentation Bilag iii

4 2. Introduktion 2.1 Baggrund KOMBIT har i forbindelse med planlægningen af et genudbud af videreudvikling og drift af it-løsningen Nyt BBR bedt Lakeside som uvildig part foretage et generelt review af den dokumentation og kildekode, der udgør Nyt BBR. Reviewet er foretaget med henblik på at sikre en sikker transition eller overdragelse til en eventuel ny leverandør. 2.2 Primært formål Det primære formål er at vurdere, om it-løsningen det nye BBR er i en tilstand hvor løsningen rent teknisk kan overdrages til en anden leverandør f.eks. ved genudbud: Er kontraktens krav til åbenhed, dokumentation og overdragelighed tilgodeset? Er dokumentationen fyldestgørende og retvisende? Er kildekoden velstruktureret og arkitekturmæssig sund? Er der bindinger til den nuværende leverandørs (KMD) drifts- og udviklingsmiljø der står i vejen for eller besværliggør en eventuel overdragelse? Det er heraf afledt, at vurderingen også indeholder anbefalinger til korrigerende aktiviteter ( ) på punkter, hvor løsningen i form af dokumentation, kildekode eller miljøbeskrivelser vurderes ikke at være overdragelig i tilstrækkeligt omfang. 2.3 Sekundært formål 2.4 Reviewet vil påpege og foreslå yderligere kvalificerende aktiviteter, der kan sikre en bedre, hurtigere eller mere sikker overdragelse til en ny leverandør. Afgrænsning Det ligger uden for scope af dette review at vurdere løsningens forretningsmæssige eller funktionelle performance dvs. hvor godt Nyt BBR-løsningen løser den domænespecifikke opgave omkring opdatering og registrering af BBR-oplysninger. Det ligger også udenfor scope af dette review at vurdere BBR-løsningens nonfunktionelle performance dvs. generelle ydelse, svartider eller ressourceudnyttelse. 2.5 Metode og rapportens opbygning Reviewet har kritisk gennemgået den eksisterende dokumentation, i det som den nuværende leverandør (KMD) har anset som den nyeste og mest opdaterede version, ligesom selve kildekoden er blevet reviewet. Endvidere er den nuværende leverandør blevet interviewet. Dels for at besvare opklarende spørgsmål og dels demonstrere at kompetencesættet omkring BBR-løsningen er intakt. Reviewmetoder Metodemæssigt har forløbet for reviewet taget udgangspunkt i en traditionel Faganinspektion samt ISO standard (Systems and software Quality Requirements and Evaluation), med speciel fokus på områderne i standarden omkring maintainability og portability capabilities. 1

5 Endvidere er tjeklisten fra Lakesides egen kvalitetshåndbog omkring overdragelsesreview blevet anvendt. Hovedaktiviteter Der er foretaget review af eksisterende dokumentation med henblik på vurdering af kvalitet og egnethed for overdragelse til en eventuel ny systemleverandør. Reviewet har taget udgangspunkt i 4 overordnede kriterier: Er dokumentationen fyldestgørende? Er dokumentationen forståelig? Er dokumentationen retvisende? Understøtter og bidrager dokumentationen til løsningens eventuelle overdragelse? Der er foretaget kvalitative interviews af relevante ressourcer hos nuværende leverandør med henblik på at vurdere og kvalificere særlige områder omkring f.eks. arkitekturvalg, byggemiljøer og konfiguration af udviklings-, deployment- og driftsmiljøer. Der er foretaget en gennemgang af kildekode og udvidede stikprøver for at validere at kodemoduler, snitflader, datamodeller osv. er i overensstemmelse med dokumentationen og at strukturering af kildekoden er hensigtsmæssig. Dokumentationsgrundlag et har gennemgået den samlede generelle og tekniske dokumentation og kildekode, som den nuværende leverandør har stillet til rådighed. Dette dokumentationsgrundlag har et omfang af ca siders dokumentation1 fordelt over forskellige kategorier (se figuren nedenfor) samt naturligvis kildekoden og evt. vejledninger til udviklingsmiljøet. 1 Der er under de kvalitative interviews på foranledning af review-teamets opklarende spørgsmål frembragt yderligere enkelte stykker systemdokumentation og rapporter, der dog ikke er medtaget i denne oversigt. 2

6 Resultat af overtagelsesprøv Leverancekontrakt e februar 2012 Kapitel 1 Indledning Resultat af overtagelsesprøv skontrakt e februar 2012 kapitel 12 Ændringer Resultat af overtagelsesprøv shåndbog e februar 2012 kapitel 12 Ændringer Udadvendt Change Log Resultat af Kontrakt overtagelsesprøv e februar 2012 Installationsvejledning til Net Applikationsserver Installationsvejledning til Net Webserver sdokumentation Kode, test og performance Overblik Leverancekontrakt Bilag 2 Kravspecifikation Kapitel 11 Overensstemmelses matrix krav systembeskrivelse Udviklerdokumentation Arkitektur og design Kapitel Datamodel Kapitel 9 - Sikkerhed Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService Kapitel 2 Systemarkitektur Kapitel 4 Brugerdialog Kapitel 5 - Udskrifter til borgerne Byggevejledning Vejledning til opsætning af udviklingsmiljø Brugerdokumentation Systemdokumentation Bilag til kap 6: Energidata ind i BBR Stress-test rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekoden Nyt BBR Krav Kapitel 6 Dataudveksling Resultat af Resultat af overtagelsesprøv overtagelsesprøve e februar 2012 februar 2012 Performancetest rapporter og vejledninger Kapitel 3 Forretningslogik Kapitel 8 Administrationsdatabase Installationsvejledning til databaseserver Kapitel 10 Rapporter BBR Adresser Adresser BOB Brugeradministration Generelt Inddataboks Meddelelse Rapporter Systemadministration Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Signaturforklaring Dokument Dokument Dokument med med bilag bilag [Dokumenter der burde være der] Figur 1 Visuelt overblik over dokumentationspakken, opdelt i overordnede kategorier. Antal sider dokumentation (tilnærmet) Arkitektur og Design Brugerdokumentation sdokumentation Krav Overblik 318 Systemdokumentation Test og Performance 903 Ialt Kildekode Visual Studio solutions opdelt i et antal projekter Tabel 1: Omtrentligt omfang af Nyt BBR dokumentationen fordelt på områder. Denne dokumentation henvender sig bredt til en række interne og eksterne interessenter. På den efterfølgende side er der udarbejdet en infografik, der illustrerer den samlede dokumentations sammensætning, fordeling i forhold til målgrupper og behov for rework i forhold til en sikker overdragelse til evt. ny udviklings- og driftsleverandør. 3

7 2.6 Målgruppe og læsevejledninger Rapporten har KOMBIT som primær målgruppe. Rapporten præsenterer de væsentligste resultater først, og giver mulighed for at dykke ned i detaljer efter behov. I hovedrapporten findes konklusioner for hele dokumentationspakken samt for de enkelte underområder. Opsummeringer og vurderinger af de enkelte elementer kan findes i bilaget Opsummerende Reviews. Bemærk at de enkelte reviews i denne opsummering fremstår i mere rå stand, da det er reviewteamets konsoliderede kommentarer og vurderinger. Her fremgår reviewets findings og observationer i mere detaljeret form, ligesom vurderingen i forhold til reviewets 4 kriterier fremgår. I rapporten gøres brug af en infografik (se Figur 2 og Figur 3), hvor de vigtigste elementer i dokumentationspakken er opsummeret. På infografikken er der en lang række informationer, og for at sikre entydig tolkning af disse er der på Figur 2 beskrevet en læsevejledning til infografikken. Figur 2 De vigtigste egenskaber ved dokumentationspakkens elementer er opsummeret i en infografik, og på denne figur ses en vejledning til hvordan figuren skal læses. Selve infografikken er at finde på Figur 3. Hvert underområde er opsummeret i et separat kapitel, og for at fastholde overblikket er den relevante del af infografikken inkluderet for de enkelte underområder. I hver opsummering er der dels en overordnet delkonklusion for underområdet, dels indstillinger og forslag til revidering (rework) af den pågældende dokumentation. Indstillinger til rework er områder, hvor reviewteamet mener der bør sættes ind, hvis en overdragelse til en anden leverandør skal sikres. Forslag til rework er områder, hvor reviewteamet vurderer at en indsats kan være nyttig og f.eks. forenkle en eventuel overdragelse af Nyt BBR, men ikke er afgørende. 4

8 3. Samlet konklusion Reviewet af Nyt BBR giver indtryk af et it-system, der altovervejende og på det generelle niveau er yderst veldokumenteret og også er blevet forvaltet og løbende vedligeholdt siden udvikling og idriftsættelsen. Den kodenære dokumentation er meget snæver, og der er kun i begrænset omfang udarbejdet vejledninger og miljøbeskrivelser målrettet nye udviklere på projektet. I praksis betyder det, at en eventuel ny leverandør vil skulle afsætte ressourcer i et omfang, der kan være betydeligt, førend et nyt udviklingsteam har etableret passende udviklingsmiljøer og dannet sig et overblik over koden og de praktiske konsekvenser af de designvalg, der er foretaget i koden. En overdragelse til en eventuel anden, ny leverandør i forbindelse med et genudbud af Nyt BBR ser ikke ud til at blive forhindret i væsentligt omfang af det nuværende dokumentationsniveau eller den generelle kvalitet af dokumentationen. Dog vil en styrkelse og opdatering af systemdokumentationen og den støttende dokumentation til udviklingsmiljøet i væsentlig grad forenkle og accelerere en systemoverdragelse. Reviewets overordnede konklusioner Nyt BBRs generelle (forretnings- og domæneorienterede) dokumentation er i overvejende rigtig god stand. Kildekode og udviklingsmiljø er dokumentationsmæssigt i meget begrænset omfang understøttet. Centrale tekniske og udviklerrettede guides og vejledninger bør udarbejdes til at støtte en eventuel overdragelse af Nyt BBR. Systemdokumentationen bør ajourføres og tage udgangspunkt i dette reviews indstillinger og forslag til rework (primært opdateringer og revideringer). Det vil være nødvendigt at håndhæve de kontraktmæssige forpligtigelser for den nuværende leverandør til aktivt at støtte op omkring en transition til en ny leverandørkontekst. Der bør derfor formuleres forslag til organisering og aktiviteter til at sikre denne transition. Den direkte udviklerrettede dokumentation (vejledninger, kogebøger, miljøbeskrivelser m.v.) er stort set fraværende, og på udviklingssiden bærer dokumentationen stærkt præg af at være tavs viden hos nøglepersoner i leverandørens udviklingsteam. 5

9 00 Systemdokumentation Krav Overblik Brugerdokumentation Arkitektur & design 42 Test & performance sdokumentation Udviklerdokumentation Orientering 338 Udadvendt 318 K1 - Indledning K12 - Ændringer Leverancekontrakt + bilag 1-22 Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt - K2 - Systemarkitektur - Udadvendt changelog K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Sæt af 8 manualer - Indadvendt 460 Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal Visual Studio projekter (30+) Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejæedning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Meget omfattende Resultat af overtagelsesprøve 2012 for performancetest, stresstest, m.v. Væsentlige behov for tilføjelser shåndbog for Nyt BBR skontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser Figur 3: Infografik der illustrerer dokumentationen for Nyt BBRs sammensætning, områder, omfang, målgrupper, generelle tilstand, indhold samt mangler og forslag til forbedringer. 6

10 4. Underområde: Overblik 00 Den overordnede dokumentation og den forretningsvendte del af kontraktmaterialet giver et godt overblik over baggrunden for og behovskataloget bag Nyt BBRløsningen. Overblik 42 Ingen 4.2 Forslag til rework Overbliksdokumentationen (de enkelte dokumenter) kunne med fordel have en decideret læsevejledning, der udpeger relevante områder i forhold til de nævnte målgrupper. Dette kunne evt. støtte sig op ad en (grafisk) oversigt over løsningsdokumentationen, så læserens overblik styrkes. Kravene til anvendelse af åbne standarder og 318 fællesoffentlige arkitekturprincipper, har siden denne kontrakts indgåelse flyttet sig en del ud over snitflader beskrevet med OIOXML (f.eks. K1 - Indledning K12 - Ændringer snitflader rettet mod integration og udveksling Leverancekontrakt + bilag 1-22 med FESD-løsninger). Således bør Nyt BBR med Kontrakt KMD-BBR + bilag 1-13 udgangspunkt i Leverance-kontrakten (især bilag 2 - Kravspecifikation) fremadrettet forholde sig eksplicit til Digitaliseringsstyrelsens opstilling af sæt af obligatoriske åbne standarder. Udadvendt changelog Det vil klart styrke overdrageligheden, hvis det nuværende meget detaljerede, internt orienterede ændringsdokument blev suppleret med eller omarbejdet til et eksternt orienteret revisionsdokument. Dokumentet kunne med fordel disponeres således at det kun indeholdt de væsentligste ændringer for de sidste 3-4 versioner og at historikken blev vendt om i forhold til det nuværende, således at change loggen fulgte Nyt BBR løsningens versionering og angav de nyeste versioner først. Det vurderes at dette produkt kunne frembringes med en mindre indsats ved at redigere det foreliggende dokument - Kapitel 12 - Ændringer Indstillinger til rework

11 5. Underområde: Krav 00 Krav Krav og opgaver som Nyt BBR skal løse fremstår veldokumenterede, klare og strukturerede. I sagens natur kan en kravspecifikation ikke opdateres, men i forbindelse med et evt. nyt udbud af Nyt BBR og eventuelt nye og opdaterede krav vil det være en stor fordel om der blev taget aktivt stilling til Digitaliseringsstyrelsens opstilling af sæt af obligatoriske åbne standarder, jævnfør [Bilag Obligatoriske, åbne standarder for offentlige it-systemer]. Der er derfor som sådan ikke direkte presserende behov for at revidere denne del af BBR-dokumentationen. 5.1 Indstillinger til rework Ingen En læsevejledning vil styrke kravsdokumentationen og gøre det nemmere for nye aktører og interessenter at overskue og forstå denne del af løsningen. En supplerende proces med at opsamle nye og ændrede krav til løsningen og løsningens virkemåde kan med fordel baseres på den eksisterende kravsdokumentation. 5.2 Forslag til rework K11 - Overenstemmelsesmatrix krav systembeskrivelse Leverancekontrakt - 8

12 6. Underområde: Arkitektur & Design 00 Beskrivelsen af Nyt BBRs arkitektur og overordnede design er meget kortfattet, men vurderes at være valid. Interview med leverandøren understøtter denne vurdering. Mange beslutninger er bevidst overladt til det underliggende framework (.NET) og platform, ligesom løsningen baserer sig på en traditionel arkitektur for webløsninger. Arkitektur & design 6.1 Indstillinger til rework 6.2 Forslag til rework Der savnes en beskrivelse af hvor arkitektur og design fraviger de frameworks, der henvises til, alternativt en eksplicit note om, at der ikke er foretaget modifikationer.2 I forhold til overdragelighed af systemet giver denne del af dokumentation anledning til overvejelser omkring hvorvidt teknologivalget er fremtidssikkert, idet der refereres til servere og værktøjer med en del år på bagen (IIS 6.0,.NET 3.0, Windows Server 2003 R2, Microsoft SQL Server 2005, m.v.).3 Ingen K2 - Systemarkitektur - 2 Interview med leverandøren bekræfter at de beskrevne frameworks er blevet fulgt nøje. Dette bør fremgå af dokumentationen. 3 Den interviewbaserede, kvalitative del af reviewet har også afklaret, at den underliggende teknologi- og driftsplatform løbende er blevet opgraderet. Dette er betryggende og forslaget her går alene på, at dette også afspejles i den relevante del af dokumentationen. 9

13 . Underområde: Systemdokumentation.2 Forslag til rework Der kunne med fordel udarbejdes en læsevejledning til kapitlet samt tilhørende bilag. F.eks. med en opdeling af brugerdialogen rettet mod forretnings- eller domænebrugere samt bruger- og BBRadministratorer Alle dokumenterne, der udgør systemdokumentationen (se oversigt i figur til højre) bør som et minimum føres ajour i forhold til de ændringer, der er foretaget på Nyt BBR-løsningen over tid i miljø, versioner af komponenter samt snitflader til eksterne systemer. Dokumentationen fremstår langt overvejende fyldestgørende, men er næppe helt ajourført. Løsningens datamodel er helt central for at forstå løsningens indretning og interne design. Derfor er der et stort behov for sikring af konsistens mellem den beskrevne datamodel (kapitel ) og øvrige dele af systemdokumentationen, der henviser til eller benytter datamodellen. Under reviewet af kildekoden er det blevet bemærket, at certifikatvalideringen bør undergå en mere detaljeret analyse. Især i forhold til hvordan det bliver valideret, at de certifikater, som løsningens klienter anvender, rent faktisk er OCES-certifikater. 55 Systemdokumentation.1 Indstillinger til rework 00 Dokumenterne, der tilsammen udgør systemdokumentationen til Nyt BBR, beskriver dels den domænemodel og forretningslogik, der ligger til grund for BBR samt den datamodel systemet bygger på. Dokumentationen omfatter også de snitflader Nyt BBR udstiller i forhold til eksterne systemer og services. Systemdokumentationen for Nyt BBR er ret omfattende, men mangler opdatering på en række afgørende punkter - især hvis overdrageligheden af løsningen skal sikres. K3 - Forretningslogik K4 - Brugerdialog + bilag K5 - Udskrifter til borgerne K10 - Rapporter (Systembeskrivelse) K6 - Dataudveksling + bilaget Systemdesign for Energidata ind i BBR K - Datamodel + bilaget Table Report K8 - Administrationsdatabase K9 - Sikkerhed Vejledning til snitfalden: AddressGeometryService Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser 10

14 8. Underområde: Brugerdokumentation 00 Brugerdokumentation Indstillinger til rework 8.2 Forslag til rework Man kunne overveje at dele den brugerrettede dokumentation op i en decideret systemhjælp, der alene dokumenterer og bistår brugeren i den rent anvendelsesmæssige del af Nyt BBR og en dokumentation målrettet superbrugere, der rummer mere baggrunds- og domænedokumentation. Det ville dels gøre dokumentationens omfang mere overskuelig og måske enklere at anvende. 460 Sæt af 8 manualer - Baggrundsafsnittene (kaldet Forord e.lign.) i Brugerdokumentationen (alle dokumenter) bør valideres af en domæneekspert med henblik på om henvisninger til regler, bekendtgørelser, cirkulærer, etc. for ejendomsområdet er opdaterede og korrekte. Brugerdokumentationen fremstår generelt fyldestgørende og ganske retvisende. Brugerdokumentationen rummer en stor domæneviden og formidler denne sammen med anvendelsen af Nyt BBR-systemet. Sproget er direkte henvendt til brugeren i alle dokumenter, instruerende og rigt illustreret med skærmbilleder. Bemærk dog at der ikke er foretaget interviews med brugere i forhold til om der savnes yderligere dokumentation. Trods brugerdokumentationens eksterne karakter kan den i et overdragelsescenarie godt tænkes anvendt internt af nye udviklere, der skal forstå BBR-domænet. 11

15 9. Underområde: Udviklerdokumentation Der bør udarbejdes et generelt overbliksdokument over kildekoden. Dvs. modulernes virkemåde, projekternes indbyrdes relationer og afhængigheder. Der bør udarbejdes en byggevejledning. Både en generel vejledning samt detaljerede byggevejledningser for Nyt BBRs komponenter og moduler. Der bør udarbejdes en vejledning til opsætning af udviklingsmiljøet. Der bør udarbejdes en vejledning til nye udviklere med opsummering af nødvendige informationer og referencer til hvor yderligere information kan forefindes. Webapplikation baseret på Microsoft.NET plalform 2 projekter (server og klient) Struktureret i et antal Visual Studio projekter (30+) Performancetest - rapporter og vejledninger Generelt overbliksdokument over kildekode Byggevejledning Vejledning til opsætning af udviklingsmiljø Vejledning til kommandolinjescripts Guide til videreudvikling Kendte fejl og mangler Der kunne udvikles vejledninger til de kommandolinie-scripts, der knytter sig til BBRløsningens konfiguration, test og deployment. Det er dog usikkert om en eventuel ny leverandør vil kunne drage fuld nytte af disse. En guide til videreudvikling kan være med til at Meget omfattende styrke forståelsen af design- og arkitekturvalg samt generel kurs for løsningen. F.eks. oversigt over hvilke dele eller moduler der har behov for opdatering eller refactoring. 9.2 Forslag til rework Udviklerdokumentation 9.1 Indstillinger til rework 00 Dokumentationen der retter sig mod udviklere samt tekniske profiler hos systemejeren er i det udleverede materiale meget begrænset. Dette stiller en evt. ny leverandør i en situation, hvor der potentielt skal afses betydelige ressourcer til at etablere en viden og et overblik over de nødvendige udviklings-, bygge- og deploymentmiljøer. Kildekoden til Nyt BBR fremstår struktureret i form af to Visual Studio Solutions, der hver repræsenterer et modul i løsningen (klient og server). Hver solution er yderligere opdelt i et antal projekter og moduler. 12

16 10. Underområde: Test & Performance 10.1 Indstillinger til rework 00 Resultat af overtagelsesprøve 2012 Ingen 10.2 Forslag til rework for performancetest, stresstest, m.v. Gennemfør forskellige typer performancetest, hvor relevante egenskaber som skalerbarhed og robusthed af Nyt BBR afdækkes, og eventuelle fejl og mangler bliver identificeret. Resultaterne herfra Væsentlige behov for tilføjelser kan direkte indgå i udarbejdelsen af SLA-aftaler i et overdragelsesscenarie. Der kan med fordel søges inspiration i eksisterende litteratur i forhold til hvordan testforløb specificeres, eksekveres og afrapporteres. (Der er som bilag vedlagt en konceptuel beskrivelse af, hvordan et dækkende test-koncept kan etableres og eksekveres.) Udarbejd et sæt af unit-tests, så funktionalitet af områder, kodeblokke og algoritmer sikres bevaret (eller bevidst ændret) ved efterfølgende tilføjelser og ændringer. Test & performance Overordnet set er testmaterialet yderst begrænset i omfang. Det er derfor ikke muligt på basis af det skriftlige materiale at afgøre i hvor høj grad kildekoden er systematisk testet, funktionelt og performancemæssigt. Dokumentationen for overtagelsesprøven (test-drejebog, referat af test, testrapporter etc.) tegner et billede af en tilrettelagt og metodisk overdragelse ligesom dokumentationen har inkluderet dokumentation af løbende udførte loadtests ved idriftsættelse af nye versioner af Nyt BBR. Det bør dog fremhæves, at testrapporten kun i begrænset omfang opfylder det erklærede formål, da testen er udført under uens vilkår: på en udviklermaskine i en konfiguration der er væsensforskellig fra produktionsmiljøet og uden sikring af at forstyrrende processer er stoppet på maskinen på forhånd. Derfor kan testen kun i meget begrænset omfang bruges til at uddrage væsentlige konklusioner om BBRløsningens opførsel i produktionsmiljøet. Der er ikke noget i dokumentationen, der beskriver en mere systematisk eller kodenær testdækning. Reviewteamet har vurderet at dette ikke står i vejen for eller yderligere understøtter et overdragelsesscenarie for løsningen. Man kan også konstatere, at Nyt BBR-løsningen i flere år har kørt i meget stabil drift med ganske få fejl og funktionsforstyrrelser. 13

17 11. Underområde: sdokumentation sdokumentationen indeholder flere meget kortfattede vejledninger. Den kortfattede form samt fravær af fejlscenarier og udbedringsforslag er en hindrende faktor i forhold til en eventuel overdragelse til en ny leverandør. Det vurderes at der forudsættes tavs viden hos udførende part eller adgang til kolleger med kendskab til servicen. sdokumentation Indstillinger til rework shåndbog for Nyt BBR Der mangler en beskrivelse af hvilken ITIL-tilgang, skontrakt samt bilag Installationsvejledning der anvendes i driften. for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for KOMBITs krav til sikkerhedspolitikker er indarbejnyt BBR Webserver det med KMD efter de standarder man arbejdede med i (DS484). En opdateret driftshåndbog må forventes at rette sig mod ISO-2001 eller Installationsvejledning til ISO databaseserver Installationsvejledningerne til både Nyt BBR applikations- og webserver bør ajourføres til nuværende tilstand, både hvad angår installation på aktuvæsentlige behov for opdateringer og tilføjelser elle miljøer og konsistenstjek i forhold til brug af eksterne CPR-services. De indforståede elementer bør udspecificeres så der ikke forudsættes intern KMD-viden. (F.eks. afsnit 2.1: WM-version angives til Dispensation, egen TDM, men uden angivelse af hvad dette betyder i praksis.) Der bør være en angivelse af, hvilke certifikater der skal erhverves, herunder hvilke krav der er til certifikaterne (f.eks. om det er et bestemt CVR-nummer, der skal udstede certifikaterne). Det bør fremgå om testmiljøer og produktionsmiljø adskiller sig fra hinanden på væsentlige områder, og i givet fald hvordan de er forskellige Materialet og dokumentationen omkring driften og systemforvaltningen omkring Nyt BBR er generelt af meget høj kvalitet, og størstedelen af materialet har ikke givet anledning til kommentarer fra reviewteamet. skontrakt og tilhørende bilag udgør tilsammen en yderst fyldestgørende opsamling af information, krav og vilkår omkring driften af Nyt BBR. Materialet er af høj kvalitet og er - målgruppen taget i betragtning - letforståeligt. Materialet kan derfor med fordel bruges som afsæt for krav til en eventuel ny driftsleverandør og til at sikre en stabil drift under en eventuel overdragelse. Der er dog beskrevet design- og teknologivalg, der potentielt kan stå i vejen for en overdragelse (f.eks. anvendelse af KMD s inderste sikkerhedszone, og manglende specifikation af protokol for interne services ). 14

18 Der bør udarbejdes en installationsvejledning til databaseserveren tilsvarende den, der foreligger til web- og applikationsserver. Specifikation af protokol for interne services, 00 samt beskrivelse af hvad det indebærer at anvende KMD s inderste sikkerhedszone. sdokumentation Forslag til rework 338 Der udestår angivelse af testmiljøer og vilkår/specifikation for disse. shåndbogen bør opdateres til de aktuelle forhold, og figurtegninger bør opdateres eller kommenteres (så det fremgår eksplicit at der ikke er sket ændringer hvis dateringen af figurerne ligger langt tilbage i forhold til dokumentets overordnede datering). Dokumentet tager udgangspunkt i ITIL processer, og det vil fremme overdrageligheden hvis der blev tilføjet en mere struktureret beskrivelse af hvilke processer og procedurer der anvendes, og hvilke der er fravalgt. Der savnes mere detaljerede procedurebeskrivelser for alle områder, eller specifikke henvisninger til hvor sådanne er placeret, hvis de allerede eksisterer. Test af korrekt installation består alene i at konstatere at servicen kører, og at der ikke er fejl i log og eventlog. En opsamling af kendte fejlscenarier (f.eks. ved opdateringer) ville hjælpe meget på overdrageligheden (og generelt driften af servicen) shåndbog for Nyt BBR skontrakt samt bilag Installationsvejledning for Nyt BBR Applikationsserver Installationsvejledning for nyt BBR Webserver Installationsvejledning til databaseserver Væsentlige behov for opdateringer og tilføjelser 15

19 12. Bilag Bilag: [Opsummerende reviews af Nyt BBR] Bilag: [Obligatoriske, åbne standarder for Offentlige it-systemer] Bilag: [Kvalitetssikring af software - Performance test] Bilag: [Referat af kvalitativt Interview med leverandør (KMD)] 16

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Analyse af Winformatik

Analyse af Winformatik 0 Analyse af Winformatik Nærværende rapport om de grønlandske kommuners IT system - Winformatik, er en del at det analyse materiale der vil blive inddraget i Beslutningsgrundlag for igangsættelse af fase

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE

ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE il Århus Kommune, Socialforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE ANALYSE AF IT-LØSNINGER TIL UDSATTE BØRN, UNGE OG VOKSNE Rambøll Olof

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere