Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse (Underskrevet af bestyrelsen og revisor). 4. Fælles Grundejer Foreningen Kratvejsarealet (FGF) i henhold til FGF's vedtægter. 5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent, bidrag samt påkravsgebyr. 7. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter. 8. Valg af revisor og revisor suppleant. 9. Eventuelt. Fremmødt på generalforsamlingen var følgende husstande: 1, 3, 7, 23, 27,51, 63, 67, 71, 75, , 85, 87, 89, og 93. (17 parceller ud af 48). Der var udstedt fuldmagter fra 9, 31, 41, 65, 73 og 77. Kopi af fuldmagter afleveret til referenten, Steen (85). Ad 1) Valg af dirigent: Carsten (1) blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig. Ordet blev overdraget til formanden. Ad 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder og 4 arbejdsdage. Torben og Dan har deltaget i 3 bestyrelsesmøder i fællesgrundejerforeningen. Konstituering På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 2014, konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Morten Sørensen, nr. 67 Næstformand: Torben Gjaldbæk, nr. 51 (Repræsentant i FGF) Kasserer: Ole Madsen, nr. 7 Medlem: Dan Thunø Iversen, nr. 75 (Suppleant i FGF) Medlem: Klaus Hansen, nr. 79 Suppleant: Conni Brunsgård nr. 41 Suppleant: Henrik Kofoed, nr. 65 Side 1 af 6

2 Nabolisten (tilmelding: Opsøgende arbejde har resulteret i stor opbakning. 46 ud af 48 tilmeldt. Mulighed for anonymitet tilføjet. Udsendelse af reklamer IKKE tilladt vha. Nabolisten. I tilfælde af spørgsmål og kommentarer til bestyrelsen, så kontakt bestyrelsen direkte og ikke igennem Nabolisten. Næste skridt: Solodden.dk alias til alle. Hjemmesiden og nyhedsbreve (www.solodden.dk) 2 nyhedsbreve udsendt. Bestyrelses referater på hjemmesiden. Hjemmesiden flyttet til nyt webhotel. GF ejer nu domæne og webhotel. Stort tak til Filip, som er webmaster. Næste skridt: Etablering af digitalt lager for bestyrelsen. Udkørsel til Kratvej Trafiksaneringsplan for Kratvej vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 24. juni Etablering af to bump og udvidelse af den anbefalede hastighed begrænsning på 45 km/t. Tidshorisont er ikke kendt. Antenneforening Bestyrelsen vedtog efter en mindre undersøgelse ikke at arbejde videre med antenneforeningen. Grundejernes forpligtigelser Forpligtigelser klarlagt og kommunikeret vha. nyhedsbreve (snerydning, vedligeholdelse m.m.). Næste skridt: Udarbejde dokument og velkomstfolder Præventive foranstaltninger mod indbrud Bestyrelsen anbefaler at grundejerne tilslutter sig Nabohjælp.dk. Mere info i et kommende nyhedsbrev. Stibelysning ved broen Forsøget, som blev fremlagt på GF 2014, med at i en periode at slukke for 4 af 6 lamper, blev gennemført i perioden oktober til december. DONG opsagde kontrakten om stibelysningen i december. Udløber i oktober Stibelysnings forslag fremlægges på GF 2015 Vedligeholdelse af fællesarealerne Gartner/entreprenør: STV Græsslåning af fællesområderne om sommeren. Snerydning af vejen om vinteren. Vores aftaler er fastprisaftaler. Arbejdet udført tilfredsstillende. Grundejerne skal selv: Fjerne sne, ukrudt og affald på sti og fortove. Glatførebekæmpelse på fortov, vej og stier. Side 2 af 6

3 Arbejdsdage Arbejdsdage d. 14/6 og d. 21/9. Arbejdsdagen d. 21/9 var en stor succes. Ikke pga. fremmødet, som var på sit normale niveau (ca. 15), men fordi der var en hel del, som arbejde dagene op til arbejdsdagen, så de opgaver der skulle udføres på dagen blev hurtigt klaret. Udført arbejde på arbejdsdagene: Sand på vejen. Perlesten på stierne Fældning af enkelte mindre træer. Beskæring og almindelig plantepleje Vedligeholdelse af søerne Forenings udstyr, kan lånes ved at henvende sig til bestyrelsen: waders, le og stor ukrudts gasbrænder Arbejdsdagene er ikke kun arbejde, men også en måde at lære sine naboer at kende. Området ved trampestien Lørdag d. 4/10 og søndag d. 5/10 blev der fældet 8 store træer ved søen ud mod Kratvejen (ved nr. 9 og 11). Arbejdet gik rigtig godt, dog kunne der godt have været et par ekstra om lørdagen. Vestforbrændingen hentede affaldet for 900 kr. pr. stk. for de to store bunker. Resultatet blev rigtig godt, men der er stadig en del der kan gøres i dette område. Desuden åbner rydningsarbejdet op for hvordan området skal se ud. Ad hoc entreprenør arbejde Diverse ad hoc entreprenør arbejder blev udført i Søerne Søerne blev ryddet for siv og dunhammere af flere omgang. Primært i den sydlige sø. Dels med hjælp fra en entreprenør, som på 8 timer og 3 mand fjernede tons materiale. Dels på de to arbejdsdage, hvor 2-3 mand fjernede nogle læs fra begge søer. I 2015 fortsættes arbejdet, dels med at holde den sydlige sø, men også med at rydde den nordlige. Det forventes at omfanget over tid mindskes. Området omkring søerne er ligeledes yderligere vedligeholdt. F.eks. græsslåning på stien nord for søen. Kloakkerne I forbindelse med regnvejret d. 15/10 blev det konstateret at et par af vejristene var stoppede. Tre vejriste blev renset. Der blev bl.a. fundet malingsrester. Sølodden er separat kloakeret, dvs. regnvand, som falder på tage og veje løber direkte ud i vores søer. Vejristene må kun anvendes til ikke forurenede vand. Dvs. ingen malingsrester m.m. Grundejerforeningen ejer kloakkerne på Sølodden. Nærmere undersøgelse af vores kloakker viste at: de fleste vejriste trænger til rensning. Regnvands delen af kloaksystemet omfatter følgende, som skal renses op til hvert år: Olieskillefilter (fjerner olie og andet som flyder på vand) Side 3 af 6

4 Sandfang (filtrer partikler fra regnvandet) Overløbsbassin Rensningen af kloaksystemet på budgettet Vedligeholdelsesplan for kloakkerne bør udarbejdes. Veje, stier og parkering Vejen og fortove fik tilført sand. Stierne fik tilført ærtesten. Bør nok være perlesten. Vejen og stierne skal vedligeholdes med jævne mellemrum. Dvs. følgende udføres Fjernelse af ukrudt i fliserne og på stierne (konstant - udføres af grundejerne) Veje og fortove: tilførsel af sand (ca. 2. år) Stier: tilførsel af ærte/perlesten (ca. 2. år). Vedligeholdelsesplan for veje og stier bør udarbejdes. Husk at benytte de eksisterende parkeringspladser. Prøv at undgå at parkere langs den del af vejen som er mest trafikkeret f.eks. i sving. Parkerings regler i Ballerup kommune pr. 1. september 2014: 2. Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Fremtiden for fællesarealerne? Hvordan skal vores arealer se ud og hvordan skal de vedligeholdelses? Området omkring søerne skal det hele være græs eller skal der være buske og træer? Hvad med trampestien ved Kratvejssøen? Hvad med området omkring støjvolden? Skal stien omlægges, så den følger toppen og træer og buske plantes på skråningerne? Hvor ofte skal kloakkerne renses? Skal der udføres TV-inspektion? Med hvilket interval? Beplantning og vedligeholdelsesplaner udarbejdes snarligt. Hvis der er personer, som har inputs til hvordan fællesarealerne skal se ud, så kontakt endelig bestyrelsen. Kommende arbejdsopgaver Her til sidst opsummeres de projekter som bestyrelsen muligvis vil arbejde i det kommende år. Belysning af stien Havedage og andre sociale arrangementer Udvidelse af hjemmesiden og Nabolisten Udarbejdning af et dokument indeholdende grundejernes forpligtigelser og andet vedr. Sølodden. Udarbejde vedligeholdelsesplan for fællesarealerne (søerne, vejen, stierne, kloakkerne m.m.) Beplantningsplan for fællesarealerne. Udbredelse af Nabohjælp.dk Snerydning af stien ved nr. 61 og 63. Side 4 af 6

5 Formandens beretning blev godkendt og der var fra generalforsamlingen stor ros til bestyrelsen for det store arbejde der var ydet. Ad 3) Aflæggelse af regnskab til godkendelse: (Regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor). Regnskabet blev gennemgået og godkendt enstemmigt. Ad 4) Fælles Grundejer Foreningen Kratvejsarealet (FGF) i henhold til FGF's vedtægter: Torben og Dan har deltaget i 3 bestyrelsesmøder i fællesgrundejerforeningen. Der er kommet ny formand og kasserer i FGF. Asfalt projektet langs nyttehaverne afventer en beslutning fra FGF bestyrelsen der er indhentet overslag fra to entreprenører. Budget og regnskab blev fremlagt. FGF-kontingent fastholdes i den kommende periode på nuværende niveau. Ad 5) Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. Forslag til løsning af stibelysningen fremlagt af bestyrelsen blev fremlagt til afstemning. Det blev vedtaget, at der skulle arbejdes videre med de fire fremlagte forslag på generalforsamlingen fuldmagter stemte for 1 undlod at stemme, derfor gik vi over til at stemme om de fremlagte forslag, se indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag 1: 1 fuldmagt for Forslag 2: fuldmagter for Forslag 3: 1 for Forslag 4: 2 for Derfor har bestyrelsen af generalforsamlingen hermed fået fuldmagt til at arbejde videre med forslag 2, der går ud på at etablere et nyt anlæg med nye fremtidssikrede armaturer til et budget på under kr Der vil på først kommende bestyrelsesmøde blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde løsningsforslag og budget, så bestyrelsen kan træffe en endelig beslutning. Ad 6) Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent, bidrag samt påkravsgebyr. Budgettet blev fremlagt og godkendt enstemmigt. Det blev vedtaget at kontingentet skal stige til kr. pr år Budget og kontingentforhøjelse blev vedtaget med 15 stemmer+6 fuldmagter for og 1 stemme imod. En stemme forlod generalforsamlingen før afstemningen. Side 5 af 6

6 Ad 7) Valg af fem bestyrelsesmedlemmer samt 1-3 suppleanter. Ole (7) vil udtræde af bestyrelsen og Henrik (65) ændres derfor fra suppleant til medlem. Der var genvalg til de øvrige bestyrelses medlemmer. Der blev ikke valgt nye suppleanter. Suppleant Conni (41) blev genvalgt. Ad 8) Valg af revisor og revisor suppleant. Der var genvalg til Erik (23) som revisor. Pladsen som revisor suppleant er stadig ledig, da ingen ønskede at stille op. Ad 9) Eventuelt. Generalforsamlingen udtrykte stor ros til bestyrelsens indsats. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamling for hævet. Referent Steen (85) Referat godkendt d. 3. maj 2015 af Formand, Morten Sørensen, nr. 67 Dirigent, Carsten Munkholm, nr. 1 Side 6 af 6

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Referat af G/F Dyvekes generalforsamling 21. marts 2015

Referat af G/F Dyvekes generalforsamling 21. marts 2015 Referat af G/F Dyvekes generalforsamling 21. marts 2015 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jan Kyrsting som dirigent, og han bliver valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterer, at dagsorden er udsendt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere