Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje"

Transkript

1 Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Uddannelsesniveauer og realkompetencevurdering Transfer: Læringssamtalen som transfer metode Introduktion til uddannelsesniveauer i oversigt samt Realkompetencevurdering. v/ konsulent Jens Kristian Kristiansen, Tietgen KompetenceCenter og LedelsesAkademiet Lillebælt

2 Transfer Læringssamtalen som transfer metode

3 Udvikling af førstelinjeledere i staten - læringssamtalen som transfer metode Formål: Formålet er at styrke og udvikle statsansatte førstelinjelederes ledelseskompetencer både i forhold til rollen som personaleleder og som ressource- og driftsleder. Læringssamtalen som transfer metode anvendes for at sikre overføring af kompetencer lært i én situation til anvendelse i en anden situation. Jo bedre førstelinjelederen forstår det lærte i forhold til kerneopgaven, jo større er sandsynligheden for, at det bliver anvendt i praksis. Det, der sker før og efter undervisningen, er mindst lige så vigtigt som det, der sker i undervisningen! Proces: For at fremme transfer starter udviklingsforløbet med en lærings-kontraktsamtale før undervisningen Opfølgningssamtale 1 og 2 inddrager det, som sker i selve undervisningen og omsætter anvendelsen af det lærte efter undervisningen. Jo mere deltageren og lederen følger op på det lærte, jo mere transfer!

4 Overføring af viden til praksis Der er fire forhold, som har betydning for, om det lykkes at overføre viden til praksis: Viljen til at gøre noget anderledes Muligheden for at gøre noget anderledes Evnen til at sætte mål for dit eget arbejde Troen på, at du kan Det kræver ledelsesmæssig opbakning, hvorfor læringssamtalen er et vigtig værktøj

5 3 vigtige aktører Deltager Leder Deltagers nærmeste chef Underviser

6 Kræver Før Under - Efter Før 35-40% Under 20% Efter 40-45% Behov for læring kan skabes Målsætning og målforpligtelse - selv har sat Tiltro til egne evner stor effekt Identiske elementer deltagers egne eksempler Træning med transfer Underviserens power Organisering af arbejdssituationer Understøttende miljø drøftelse med andre Systematisk opfølgning

7 Transfer sikring Før Under Efter Deltager Kompetenceafklaring Læringssamtale Læringskontrakt Refleksionslog Erfaringslog Konkrete opgaver/cases Eksamen (AU Diplom) Opfølgningssamtaler Erfaringslog Opfølgningssamtale Netværk/Videndeling Leder Behovsafklaring Kompetenceafklaring Læringssamtaler Læringskontrakter Løbende støtte og opbakning Opfølgningssamtaler Interesse Opfølgningssamtale Sikring af transfer Underviser Oplæring i metode Standby på proces Gennemgår læringskontrakter Løbende støtte og opbakning Relatere til cases og opgaver Løbende støtte og opbakning

8 Understøttet af metode og værktøj Kompetenceafklaring Læringskontrakt Refleksionsark Lærings-/opfølgningssamtaler Eksamensopgave

9 Realkompetencevurdering (RKV) Få et bevis på det du kan

10 Hvad er realkompetencer Undervisningsministeriets definition Realkompetence omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Undervisningsministeriets model

11 Hvor kommer de fra? I arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse Gennem højskoleophold og aftenskolekurser Gennem deltagelse i foreningsliv fx som idrætsleder Gennem tillidshverv Som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation Gennem udlandsophold fx sprogtilegnelse

12 RKV forløb

13 Min Kompetencemappe

14 Vi har værktøjskassen

15 Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Grundlæggende Lederuddannelse Introduktion til forløbet og eksempel på minilektion med temaet ledelse af forandringer med særlig fokus på følelser, modstand og forandringsparathed. v/ chefkonsulent Anne Hundtofte, Erhvervsakademi Lillebælt og LedelsesAkademiet Lillebælt

16 GLU Grundlæggende lederuddannelse, AMU

17 Læringssamtale Evaluering Formål At deltageren på et grundlæggende niveau kan varetage ledelsesmæssige problematikker i praksis At deltagerne bliver bevidst om egen ledelsesrolle, -stil og adfærd At deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt At deltageren kan udforme konkrete handleplaner til opfyldelse af mål og rammer i den offentlige forvaltning, herunder vurdering af ressourceforbrug. At deltageren kan lede dynamiske processer på det operationelle niveau. At deltageren kan desuden skabe trivsel og motivation samt øge effektivitet og produktivitet, uden at det resulterer i stress og mistrivsel. Hvordan bliver dette konkret for deltageren?

18 Modul 1: Ledelse og Samarbejde Antal dage: 3 AMU-mål: Tema: Lederstile, Lederroller Konstruktive dialoger mellem leder/medarbejdere Håndtering af Ledelses- og samarbejdsproblemer Udvikling af egne kommunikationsevner/ færdigheder i relation til professionelle samtaler Modul 3: Situationsbestemt ledelse Antal dage: 2 AMU-mål: Tema: Anvendelse af situationsbestemt ledelse Motivation og vækst hos medarbejderne Prioritering af til eget ledelsesarbejde Delegering af ansvar, opgaver og kompetencer Optimering af medarbejderens ressourcer og viden Modul 2: Medarbejderinvolvering i ledelse Antal dage: 3 AMU-mål: Tema: Udviklingsprocesser, effektivitet kompetenceudvikling, motivation Forståelse for egen lederrolle, - stil og adfærd Ledelse, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed Ledelse af medarbejdere; Synlig ledelse, Sætte mål og retning, Rollemodel Modul 4: Ledelse af forandringsprocesser Antal dage: 3 AMU-mål: Tema: Afdække, gennemføre dynamiske forandringsprocesser Viden om forandringsprocesser Viden om modstand og frustrationsreaktioner Forandringsværktøjer/innovation Lederen som sparringspartner i forandringsprocessen Modul 5: Selvledelse i offentlig forvaltning Antal dage: 2 AMU-mål: Tema: Omsætte organisationens strategier og mål til egen hverdagspraksis Ledelse af dig selv frisættende ledelse Sætte mål og rammer for egen ledelse Udarbejdelse af egne handleplaner Kan og skal krav i den daglige ledelse

19 Processen i forandringer Jeg skal kunne forstå det Jeg skal kunne det Jeg skal ville det

20 Hvor forandringsparat er du?

21 Følelsernes ambivalens Udvikling og nogle former for ændringer vækker næsten altid ambivalente følelser. I os alle. På den ene side På den anden side - Dejligt med noget nyt! - Øv, jeg holdt af det andet - Det bliver spændende at arbejde - Jeg er tryg ved det jeg kender tættere sammen - Nu gik det lige så godt med - Håbet - endelig kan vi komme til at - Ønsker om at opretholde grænser - Ønsker om at udvide grænser - Den gamle måde var rigtig god - Jeg kan allerede se det virker!.. -

22 Modstand mod forandringer Forsvarsmekanismer er tanker og handlinger, der bliver brugt til at beskytte individers, gruppers og organisationers vante måde at gøre tingene på. Forsvarsmekanismer lægges imellem individet/gruppen og en hvilken som helst trussel. Forsvarsmekanismer forhindrer læring; især den læring, som skulle lære os at reducere den trussel, som startede det hele" Frit efter: Chris Argyris, Strategi, Change and Defensive Routines, 1985 Medarbejdernes forkerte modstand mod ledelsens rigtige forandring eller retning

23 Kilde: Krarup og Hundtofte Følelseskontiuum

24 Følelsesmæssige reaktioner Benægtende Fokus på omgivelserne Commitment Fortid Undgår emner Virker ubekymret Tager ikke initiativ Lader som ingenting Gør som man plejer Skyder skyld på andre Arbejder med / tager følgeskab Har styr på / kontrol over ting Kan reflektere over situationen Har overskud til at hjælpe andre Præget af optimisme Fremtid Udtrykker bekymring Viser vrede Viser utilfredshed Bliver passive Bliver udmattede og overvældede Tænker på alternativer til Modstand Afsøger nye handlemuligheder Er engageret Ser muligheder Tager chancer Genererer ideer Svært ved at fokusere Undersøgende Fokus på mig Inspiration fra Kübler-Ross

25 EMOTIONELT I hvor høj grad er du opmærksom på at tale med dine medarbejdere om: 1. Hvilke tanker og bekymringer forandringen bevirker 2. Hvilke følelser forandringen igangsætter 3. Hvilke behov og ønsker for tryghed, sikkerhed og forudsigelighed medarbejderne har

26 Benægtende Lederens rolle - håndtering Kommunikere Nævne fakta Referere ledelsesbeslutninger Fastholde strategi Insistere Fokus på omgivelserne Monitorere / Anerkende Fastholde visionen Belønne / rose Geare til kommende forandringsprocesser Commitment Fortid Overvinde modstand Aktiv lytning Reframe Drage omsorg Holde ud Liste positive konsekvenser Facilitere Fastholde fokus Flytte ud af komfortzone Delegere ansvar Involvere medarbejdere Fremtid Modstand Undersøgende Fokus på mig Inspiration fra Kübler-Ross

27 Asynkron følelsesmæssig bearbejdning i organisationen Kilde: Performance Management moderne ledelse i praksis

28 Metodik Mellem moduler: Refleksion over egen praksis træning af værktøjerne På modulet: Praksisnær tilgang via Konkrete øvelser og afprøvning af værktøjer Drøftelser gruppearbejde Ingen eksamen

29 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Grundlæggende lederudviklingsforløb Forår 2015 Efterår 2015

30 Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Akademiuddannelse i Ledelse Introduktion til modulet Ledelse i praksis samt minilektion med introduktion til temaet ledelsesstile. v/ konsulent Jens Linder, Erhvervsakademi Lillebælt og LedelsesAkademiet Lillebælt

31 Akademiuddannelsen i Ledelse Teoretisk fundament og praktisk håndelag

32 Jens Linder Navigatør (handelsflåden og søværnet) Læreruddannet (Master i offentlig ledelse) Uddannelseschef Underviser Rådgiver - Forfatter

33 Akademiuddannelsen i Ledelse (AU i Ledelse) Fælles obligatoriske moduler 30 ECTS Valgmoduler 20 ECTS Afgangsprojekt 10 ECTS Ledelse i praksis Organisation og arbejdspsykologi Det strategiske lederskab Mindst 10 ECTS inden for fagområdet og højst 10 ECTS fra andet fagområde

34 Præmis 1: Kompetencegivende uddannelse Ledelse i praksis uddrag af studieordningen Formål At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis At deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring. At deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder. At deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer. At deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturere et projekt. Hvordan bliver dette konkret for deltageren?

35 Præmis 2: Udviklingen i statslige organisationer

36 INDLEDNING Tanken er, at der inden for tydelige mål og rammer gives mulighed for maksimal autonomi i forhold til at prioritere indsatser. Der sker altså et miks af central styring og decentral mulighed for påvirkning ved udførelsen. Performance Management adskiller sig fra traditionel kontrol af hårde mål og resultater ved også at have fokus på at definere og måle på bløde mål for den adfærd, der skal til for at skabe resultater i organisationen, samt at prioritere de eksterne mål, der fortæller os noget om kunders og brugeres oplevelse af ydelser, services og produkter.

37 Læringssamtale Modul 1: Introduktion og afdækning af værdibegreber Analyser og målsætninger Modul 2: Kommunikation, dialog og involvering af medarbejdere i arbejdet med præstationer Modul 3: Kulturbegrebet, teamudvikling og teamledelse Modul 4: Tilrettelæggelse og ledelse af forandringer samt afsæt til eksamen Eksamen Evaluering

38 Metodik Mellem moduler: læsning bog + artikler, studiegrupper, sparring med underviser vedr. egen case, evt. samtaler med egen leder. Ca sider i alt for hele modulet. På modulet: Emneopdeling Kort gennemgang af det læste + Konkretisering at gøre det praksisnært: øvelser, debat, gruppearbejde mv. Fx med ledelsesstile på modul 1

39

40 Hvad vil du gøre i 10 forskellige situationer?

41 Alene: Vælg A-F i 10 situationer (3 min.) I 2-4 mands grupper: fremkom med et fælles svar for hver situation ved enighed! Situation En af dine medarbejdere vil kunne deltage i et kursus, som flere af dem er interesseret i. Hvem skal deltage? Det skal afgøres, om antallet af medarbejdere i dit område skal reduceres Eget svar Gruppens svar Der skal evt. købes nyt og ikke helt billigt udstyr, som dine medarbejdere vil skulle anvende Der skal træffes afgørelse om, hvor dit omkostningsbudget skal nedskæres Det skal afgøres, hvem af ansøgerne til en ledig stilling i dit område skal ansættes Ferierne skal fastlægges for den kommende sæson Der skal fastlægges en arbejdsmæssig målsætning for en af dine medarbejdere Der skal træffes afgørelse om, hvorvidt en af dine medarbejdere for en 3-måneders periode skal "udlånes" til en anden afdeling Dine medarbejdere skal skifte arbejdsplads og de enkelte lokaler skal fordeles En af dine medarbejdere skal uddannes og trænes til at arbejde med særlige rådgivningsopgaver. Hvem skal det være?

42 Vi kan have forskellig opfattelse af teksten! (mening!) Vi kan have forskellige mål for hvad vi vil med vore medarbejdere! (Grad af autonomi, indflydelse mv.) Vi kan have forskellige holdninger til ledelse! På baggrund af viden om teorier og modeller for ledelse og ledelsesstile, kan vi analysere og argumentere for ledelsesmæssige valg.

43 At deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturere et projekt. Ledelse i praksis uddrag af studieordningen Formål At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis At deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring. At deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder. At deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.

44

45

46 Processer foretages af medarbejdere: motivation og samarbejde! Eksterne mål på effekt og oplevelse

47

48 Fra bogen: Resultatmålinger og stress, Peter Dahler-Larsen, Signe Pihl-Thingvad Syddansk Universitetsforlag Målstyring: Resultatmålinger og stress (Gymnasier, Sprogskoler, Jobcentre): Der er ikke enighed om hvad der skal måles på Medarbejdere synes ofte ikke at der måles på ting som er relevante for kerneydelsen Medarbejdere får ikke direkte stress af resultatmålingerne og kravene, men synes at internalisere og stille højere forventninger til sig selv (Public service motivation!) Der er et behov for yderligere dialog om hvorfor og hvordan der skal arbejdes med mål samt at medarbejdere får indflydelse på opgaveløsningen!

49 Modul 1: Introduktion til forløbet og afdækning af værdibegreber i organisationer. Ledelse historisk set Ledelsesstile og det personlige perspektiv Ledelse i kontekst Strategier og perspektiver på værdi- og resultatskabelse Analyser i nærområdet Koblingen mellem eget lederskab og enhedens resultater Introduktion til erhvervscase Modul 2: Kommunikation, dialog og involvering af medarbejdere i arbejdet med præstationer Kommunikation, perception, skabelse af mening Medier, argumentationsformer, magt Appreciative Inquiry Coaching og ledelsesbaseret coaching Processer for målnedbrydning Arbejdet med optimeringer og effektiviseringer Situationsbestemt Ledelse II HRM, kompetencer og MUS Modul 3: Kulturbegrebet, teamudvikling og teamledelse Individ, grupper og teams Kulturperspektiver, beskrivelse af og udvikling af kulturer Teamorganisering og teamudvikling Teamledelse Kobling af teamudvikling og resultatskabelse: Målbaseret teamledelse Modul 4: Tilrettelæggelse og ledelse af forandringer samt afsæt til eksamen Ledelsesteknologier og strategier for forandring Mennesker i forandringer Tilrettelæggelse af forandringer Lederen som kommunikator ved forandringer Design af processer og planer for forandringer Internationale tendenser i samfundsudvikling og i ledelse Læring på forløbet og perspektiver på deltagernes egen udvikling i ledelse og karriere Finpudsning af erhvervscase og afsæt til mundtlig eksamen

50 Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Diplom i Ledelse Introduktion til modulet Det personlige lederskab samt minilektion med introduktion til temaet Det personlige lederskab og kommunikation v/ adjunkt Lillian Fannikke, University College Lillebælt og LedelsesAkademiet Lillebælt

51 Diplomuddannelsen i ledelse Lederskab og kommunikation 1 Lillian Fannikke

52 Diplomuddannelsen i ledelse Formål Studieordningen DIL At kvalificere nuværende og kommende lederes personlige og faglige kompetence til selvstændigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisation i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner samt udvikle egen praksis. Den uddannede skal kunne vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operationelt niveau. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder

53 Om niveauforskellen til AU Læringsudbyttet for diplomuddannelser er et niveau højere end for AU, idet det samlede læringsudbytte yderligere skal sætte de uddannede i stand til selvstændigt at kunne reflektere over problemstillinger samt til at kunne varetage komplekse og udviklingsorienterede erhvervsfunktioner. At kunne reflektere over problemstillinger forstås som evnen til at anstille bevidste betragtninger, overvejelser og at forholde sig kritisk til problemstillinger, hvilket er en forudsætning for håndtering af den øgede kompleksitet i opgavevaretagelsen. Øget teoretisk indsigt og stærkere metodiske færdigheder er på den måde en forudsætning for at nå det samlede læringsudbytte i en diplomuddannelse.

54

55 Det personlige lederskab - formål Lederskab og kommunikation 1 Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring lederes forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer Hensigten er at udvikle forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige kommunikative tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen er en del af Ud fra et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag arbejdes der med forskellige ledelsesteorier, strategier og metoder til belysning af lederskab og kommunikation samt det professionelle lederskab. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til eftertanke og for at forankre læring og udvikling i egen praksis.

56 Dag 1 Introduktion til ledelse og kommunikation Om eksamen og vejledning Kommunikation teorier og tilgange Videnskabsteoretiske perspektiver på kommunikation Lineær og cirkulær forståelse Dag 2 Systemisk ledelse Det autopoietiske system og forstyrrelser Betydningen af relationer og kontekst Position og perspektiv Domæneteori 2. ordens ledelse Gamemastering fra gameplayer til gamemaster CMM Dag 3 Anerkendende kommunikation som ledelsesstil Anerkendende kommunikative tilgange og metoder Anerkendelse, værdsættelse og ros Sprogets skabende kraft Magt og kommunikation Dag 4 Samtaler og opsamling på læring af modulet Professionelle samtaler og lederen som coach Ledelse med narrative perspektiver Refleksion og analyse af kommunikation i egen organisation sat i forhold til egen kompetenceudvikling

57 Hvad tager du med dig fra i dag? Hvad vil du kigge nærmere på til næste gang? Refleksioner siden sidst?

58 Domæneteorien - til forståelse af udviklings- og ændringsprocesser i organisationer Et hvilket som helst organisationssystem kan forstås ud fra tre domæner: Det personlige, Produktionens og Refleksionens Grundtanken i domæneteorien er, at man kan sortere sproglige handlinger ud fra forskellige logikker, der er retningsgivende for, hvordan vi forholder os til og taler om tingene Humberto Maturana m.fl.

59 Det personlige domæne Her udveksler vi personligt forankrede værdidomme, holdninger, overbevisninger, følelser og meninger Der kommunikeres ud fra en subjektiv vinkel Jeg synes..., Det kan da virkelig ikke passe, Ej, hvor er det bare godt. Og der lyttes med et ressonans-øre Succeskriteriet her er ikke at nå til enighed, men at give de enkelte medarbejdere rum og mulighed for at blive set, hørt og forstået Er vi for meget i det personlige domæne i en organisation, bliver der nemt for mange synsninger og for mange diskussioner på præmissen om, at noget er rigtigt og noget er forkert.

60 Produktionens domæne Organisationens funktionsniveau. Her hersker logik, linearitet og objektivitet. Her er vedtagne regler og procedurer for, hvordan tingene er, og hvad der skal gøres. Her findes der én rigtig måde at gøre tingene på - Et univers. Man taler fagligt, formelt og professionelt Her plejer vi at gøre, Det vi har aftalt at gøre i disse situationer, er mv. Rammerne er tydelige og hvis man bliver i tvivl, er der regler for, hvem man kan spørge, eller hvor man kan finde det rigtige svar, eller der bliver sat et nyt skilt op. Dominerer produktionens domæne for meget i en organisation, kan det vise sig i for mange beslutninger og regler, så der ikke kan ageres kreativt.

61 Refleksionens domæne Er en slags helle, hvor man træder et skridt tilbage og indtager en metaposition, så man kan undersøge de løbende samtaler eller forretningsgange nærmere Forskellighed og uenighed er velkommen. Intet er rigtigt, og intet er forkert et multivers Her kommunikeres ud fra en lyttende, nysgerrig, undrende, udforskende og meningssøgende position. Succeskriteriet er ikke at blive enig, men at skabe nye perspektiver Pointen: Et problem kan sjældent løses inden for eget domæne. Skal vi ændre og justere vores handlinger og holdninger, er vi nødt til at åbne os for, at der er andre måder at se og gøre tingene på

62 Domænerne er metaforer for tre grundtyper af kontekster, som man taler og forstår ud fra er principielt til stede samtidig og konstant, blot i skiftende konstellationer Når man kommunikerer ud fra et domæne, forekommer det én selv helt indlysende, logisk og rimeligt, det man siger Konflikter opstår som følge af uklarhed om, hvilket domæne der kommunikeres ud fra Domæneteorien giver et sprog, der kan være hjælpsomt, når vi skal navigere imellem forskellige kontekster i organisationen

63 Refleksion og drøftelse Hvilket domæne er fremherskende i din organisation? Hvad ville det mon tilføre din organisation, hvis du inviterede over i de to andre domæner? Find eksempler på kommunikation i din organisation, hvor man har talt ud fra hver sit domæne. (Du som part/ikke part) Hvordan kan man som leder koordinere forståelser mellem forskellige domæner? Hvad har oplægget om domænerne inspireret til i forhold til din ledelsespraksis?

64 Refleksion og drøftelse Særlige pointer fra drøftelserne? Spørgsmål?

65 Hvad har været særlig inspirerende og brugbart? Hvad er du blevet mere nysgerrig på? Hvad vil du kigge nærmere på til næste gang?

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE

BESKRIVELSE AF LEDERUDVIKLINGSFORLØB FOR FORSKNINGSLEDERE AU HR Kompetenceudvikling Juni 2015 AARHUS UNIVERSITET 2 Baggrund Som led i AU s strategiske fokus på ledelse tilbyder AU HR lederudviklingsforløb målrettet forskere med personale og/eller økonomiansvar.

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere

Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Træningsforløb for HR konsulenter Coaching af ledere Coaching i en organisatorisk sammenhæng Coaching af ledere et træningsforløb Formål Det overordnede formål er at styrke konsulenternes evne til at gennemføre

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du godt tænke dig at blive leder og har du en kort uddannelsesbaggrund, er Den Grundlæggende

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Kursusforløbet i Projekt Ledelse af Team

Kursusforløbet i Projekt Ledelse af Team NFA Formidlingsmøder april 2008 Oplæg v. konsulenterne i projektet Kursusforløbet i Projekt Ledelse af Team Michael Martini Jørgensen, Arbejds- og organisationspsykolog, ph.d mmj@aarhus.dk; michaelmartini@hotmail.com

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Har du været leder i en kort årrække eller er du lige blevet udnævnt som

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere