Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje"

Transkript

1 Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Uddannelsesniveauer og realkompetencevurdering Transfer: Læringssamtalen som transfer metode Introduktion til uddannelsesniveauer i oversigt samt Realkompetencevurdering. v/ konsulent Jens Kristian Kristiansen, Tietgen KompetenceCenter og LedelsesAkademiet Lillebælt

2 Transfer Læringssamtalen som transfer metode

3 Udvikling af førstelinjeledere i staten - læringssamtalen som transfer metode Formål: Formålet er at styrke og udvikle statsansatte førstelinjelederes ledelseskompetencer både i forhold til rollen som personaleleder og som ressource- og driftsleder. Læringssamtalen som transfer metode anvendes for at sikre overføring af kompetencer lært i én situation til anvendelse i en anden situation. Jo bedre førstelinjelederen forstår det lærte i forhold til kerneopgaven, jo større er sandsynligheden for, at det bliver anvendt i praksis. Det, der sker før og efter undervisningen, er mindst lige så vigtigt som det, der sker i undervisningen! Proces: For at fremme transfer starter udviklingsforløbet med en lærings-kontraktsamtale før undervisningen Opfølgningssamtale 1 og 2 inddrager det, som sker i selve undervisningen og omsætter anvendelsen af det lærte efter undervisningen. Jo mere deltageren og lederen følger op på det lærte, jo mere transfer!

4 Overføring af viden til praksis Der er fire forhold, som har betydning for, om det lykkes at overføre viden til praksis: Viljen til at gøre noget anderledes Muligheden for at gøre noget anderledes Evnen til at sætte mål for dit eget arbejde Troen på, at du kan Det kræver ledelsesmæssig opbakning, hvorfor læringssamtalen er et vigtig værktøj

5 3 vigtige aktører Deltager Leder Deltagers nærmeste chef Underviser

6 Kræver Før Under - Efter Før 35-40% Under 20% Efter 40-45% Behov for læring kan skabes Målsætning og målforpligtelse - selv har sat Tiltro til egne evner stor effekt Identiske elementer deltagers egne eksempler Træning med transfer Underviserens power Organisering af arbejdssituationer Understøttende miljø drøftelse med andre Systematisk opfølgning

7 Transfer sikring Før Under Efter Deltager Kompetenceafklaring Læringssamtale Læringskontrakt Refleksionslog Erfaringslog Konkrete opgaver/cases Eksamen (AU Diplom) Opfølgningssamtaler Erfaringslog Opfølgningssamtale Netværk/Videndeling Leder Behovsafklaring Kompetenceafklaring Læringssamtaler Læringskontrakter Løbende støtte og opbakning Opfølgningssamtaler Interesse Opfølgningssamtale Sikring af transfer Underviser Oplæring i metode Standby på proces Gennemgår læringskontrakter Løbende støtte og opbakning Relatere til cases og opgaver Løbende støtte og opbakning

8 Understøttet af metode og værktøj Kompetenceafklaring Læringskontrakt Refleksionsark Lærings-/opfølgningssamtaler Eksamensopgave

9 Realkompetencevurdering (RKV) Få et bevis på det du kan

10 Hvad er realkompetencer Undervisningsministeriets definition Realkompetence omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Undervisningsministeriets model

11 Hvor kommer de fra? I arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse Gennem højskoleophold og aftenskolekurser Gennem deltagelse i foreningsliv fx som idrætsleder Gennem tillidshverv Som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation Gennem udlandsophold fx sprogtilegnelse

12 RKV forløb

13 Min Kompetencemappe

14 Vi har værktøjskassen

15 Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Grundlæggende Lederuddannelse Introduktion til forløbet og eksempel på minilektion med temaet ledelse af forandringer med særlig fokus på følelser, modstand og forandringsparathed. v/ chefkonsulent Anne Hundtofte, Erhvervsakademi Lillebælt og LedelsesAkademiet Lillebælt

16 GLU Grundlæggende lederuddannelse, AMU

17 Læringssamtale Evaluering Formål At deltageren på et grundlæggende niveau kan varetage ledelsesmæssige problematikker i praksis At deltagerne bliver bevidst om egen ledelsesrolle, -stil og adfærd At deltageren kan anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt At deltageren kan udforme konkrete handleplaner til opfyldelse af mål og rammer i den offentlige forvaltning, herunder vurdering af ressourceforbrug. At deltageren kan lede dynamiske processer på det operationelle niveau. At deltageren kan desuden skabe trivsel og motivation samt øge effektivitet og produktivitet, uden at det resulterer i stress og mistrivsel. Hvordan bliver dette konkret for deltageren?

18 Modul 1: Ledelse og Samarbejde Antal dage: 3 AMU-mål: Tema: Lederstile, Lederroller Konstruktive dialoger mellem leder/medarbejdere Håndtering af Ledelses- og samarbejdsproblemer Udvikling af egne kommunikationsevner/ færdigheder i relation til professionelle samtaler Modul 3: Situationsbestemt ledelse Antal dage: 2 AMU-mål: Tema: Anvendelse af situationsbestemt ledelse Motivation og vækst hos medarbejderne Prioritering af til eget ledelsesarbejde Delegering af ansvar, opgaver og kompetencer Optimering af medarbejderens ressourcer og viden Modul 2: Medarbejderinvolvering i ledelse Antal dage: 3 AMU-mål: Tema: Udviklingsprocesser, effektivitet kompetenceudvikling, motivation Forståelse for egen lederrolle, - stil og adfærd Ledelse, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed Ledelse af medarbejdere; Synlig ledelse, Sætte mål og retning, Rollemodel Modul 4: Ledelse af forandringsprocesser Antal dage: 3 AMU-mål: Tema: Afdække, gennemføre dynamiske forandringsprocesser Viden om forandringsprocesser Viden om modstand og frustrationsreaktioner Forandringsværktøjer/innovation Lederen som sparringspartner i forandringsprocessen Modul 5: Selvledelse i offentlig forvaltning Antal dage: 2 AMU-mål: Tema: Omsætte organisationens strategier og mål til egen hverdagspraksis Ledelse af dig selv frisættende ledelse Sætte mål og rammer for egen ledelse Udarbejdelse af egne handleplaner Kan og skal krav i den daglige ledelse

19 Processen i forandringer Jeg skal kunne forstå det Jeg skal kunne det Jeg skal ville det

20 Hvor forandringsparat er du?

21 Følelsernes ambivalens Udvikling og nogle former for ændringer vækker næsten altid ambivalente følelser. I os alle. På den ene side På den anden side - Dejligt med noget nyt! - Øv, jeg holdt af det andet - Det bliver spændende at arbejde - Jeg er tryg ved det jeg kender tættere sammen - Nu gik det lige så godt med - Håbet - endelig kan vi komme til at - Ønsker om at opretholde grænser - Ønsker om at udvide grænser - Den gamle måde var rigtig god - Jeg kan allerede se det virker!.. -

22 Modstand mod forandringer Forsvarsmekanismer er tanker og handlinger, der bliver brugt til at beskytte individers, gruppers og organisationers vante måde at gøre tingene på. Forsvarsmekanismer lægges imellem individet/gruppen og en hvilken som helst trussel. Forsvarsmekanismer forhindrer læring; især den læring, som skulle lære os at reducere den trussel, som startede det hele" Frit efter: Chris Argyris, Strategi, Change and Defensive Routines, 1985 Medarbejdernes forkerte modstand mod ledelsens rigtige forandring eller retning

23 Kilde: Krarup og Hundtofte Følelseskontiuum

24 Følelsesmæssige reaktioner Benægtende Fokus på omgivelserne Commitment Fortid Undgår emner Virker ubekymret Tager ikke initiativ Lader som ingenting Gør som man plejer Skyder skyld på andre Arbejder med / tager følgeskab Har styr på / kontrol over ting Kan reflektere over situationen Har overskud til at hjælpe andre Præget af optimisme Fremtid Udtrykker bekymring Viser vrede Viser utilfredshed Bliver passive Bliver udmattede og overvældede Tænker på alternativer til Modstand Afsøger nye handlemuligheder Er engageret Ser muligheder Tager chancer Genererer ideer Svært ved at fokusere Undersøgende Fokus på mig Inspiration fra Kübler-Ross

25 EMOTIONELT I hvor høj grad er du opmærksom på at tale med dine medarbejdere om: 1. Hvilke tanker og bekymringer forandringen bevirker 2. Hvilke følelser forandringen igangsætter 3. Hvilke behov og ønsker for tryghed, sikkerhed og forudsigelighed medarbejderne har

26 Benægtende Lederens rolle - håndtering Kommunikere Nævne fakta Referere ledelsesbeslutninger Fastholde strategi Insistere Fokus på omgivelserne Monitorere / Anerkende Fastholde visionen Belønne / rose Geare til kommende forandringsprocesser Commitment Fortid Overvinde modstand Aktiv lytning Reframe Drage omsorg Holde ud Liste positive konsekvenser Facilitere Fastholde fokus Flytte ud af komfortzone Delegere ansvar Involvere medarbejdere Fremtid Modstand Undersøgende Fokus på mig Inspiration fra Kübler-Ross

27 Asynkron følelsesmæssig bearbejdning i organisationen Kilde: Performance Management moderne ledelse i praksis

28 Metodik Mellem moduler: Refleksion over egen praksis træning af værktøjerne På modulet: Praksisnær tilgang via Konkrete øvelser og afprøvning af værktøjer Drøftelser gruppearbejde Ingen eksamen

29 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. Grundlæggende lederudviklingsforløb Forår 2015 Efterår 2015

30 Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Akademiuddannelse i Ledelse Introduktion til modulet Ledelse i praksis samt minilektion med introduktion til temaet ledelsesstile. v/ konsulent Jens Linder, Erhvervsakademi Lillebælt og LedelsesAkademiet Lillebælt

31 Akademiuddannelsen i Ledelse Teoretisk fundament og praktisk håndelag

32 Jens Linder Navigatør (handelsflåden og søværnet) Læreruddannet (Master i offentlig ledelse) Uddannelseschef Underviser Rådgiver - Forfatter

33 Akademiuddannelsen i Ledelse (AU i Ledelse) Fælles obligatoriske moduler 30 ECTS Valgmoduler 20 ECTS Afgangsprojekt 10 ECTS Ledelse i praksis Organisation og arbejdspsykologi Det strategiske lederskab Mindst 10 ECTS inden for fagområdet og højst 10 ECTS fra andet fagområde

34 Præmis 1: Kompetencegivende uddannelse Ledelse i praksis uddrag af studieordningen Formål At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis At deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring. At deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder. At deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer. At deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturere et projekt. Hvordan bliver dette konkret for deltageren?

35 Præmis 2: Udviklingen i statslige organisationer

36 INDLEDNING Tanken er, at der inden for tydelige mål og rammer gives mulighed for maksimal autonomi i forhold til at prioritere indsatser. Der sker altså et miks af central styring og decentral mulighed for påvirkning ved udførelsen. Performance Management adskiller sig fra traditionel kontrol af hårde mål og resultater ved også at have fokus på at definere og måle på bløde mål for den adfærd, der skal til for at skabe resultater i organisationen, samt at prioritere de eksterne mål, der fortæller os noget om kunders og brugeres oplevelse af ydelser, services og produkter.

37 Læringssamtale Modul 1: Introduktion og afdækning af værdibegreber Analyser og målsætninger Modul 2: Kommunikation, dialog og involvering af medarbejdere i arbejdet med præstationer Modul 3: Kulturbegrebet, teamudvikling og teamledelse Modul 4: Tilrettelæggelse og ledelse af forandringer samt afsæt til eksamen Eksamen Evaluering

38 Metodik Mellem moduler: læsning bog + artikler, studiegrupper, sparring med underviser vedr. egen case, evt. samtaler med egen leder. Ca sider i alt for hele modulet. På modulet: Emneopdeling Kort gennemgang af det læste + Konkretisering at gøre det praksisnært: øvelser, debat, gruppearbejde mv. Fx med ledelsesstile på modul 1

39

40 Hvad vil du gøre i 10 forskellige situationer?

41 Alene: Vælg A-F i 10 situationer (3 min.) I 2-4 mands grupper: fremkom med et fælles svar for hver situation ved enighed! Situation En af dine medarbejdere vil kunne deltage i et kursus, som flere af dem er interesseret i. Hvem skal deltage? Det skal afgøres, om antallet af medarbejdere i dit område skal reduceres Eget svar Gruppens svar Der skal evt. købes nyt og ikke helt billigt udstyr, som dine medarbejdere vil skulle anvende Der skal træffes afgørelse om, hvor dit omkostningsbudget skal nedskæres Det skal afgøres, hvem af ansøgerne til en ledig stilling i dit område skal ansættes Ferierne skal fastlægges for den kommende sæson Der skal fastlægges en arbejdsmæssig målsætning for en af dine medarbejdere Der skal træffes afgørelse om, hvorvidt en af dine medarbejdere for en 3-måneders periode skal "udlånes" til en anden afdeling Dine medarbejdere skal skifte arbejdsplads og de enkelte lokaler skal fordeles En af dine medarbejdere skal uddannes og trænes til at arbejde med særlige rådgivningsopgaver. Hvem skal det være?

42 Vi kan have forskellig opfattelse af teksten! (mening!) Vi kan have forskellige mål for hvad vi vil med vore medarbejdere! (Grad af autonomi, indflydelse mv.) Vi kan have forskellige holdninger til ledelse! På baggrund af viden om teorier og modeller for ledelse og ledelsesstile, kan vi analysere og argumentere for ledelsesmæssige valg.

43 At deltagerne opnår metodeforståelse for og færdigheder i at kunne strukturere et projekt. Ledelse i praksis uddrag af studieordningen Formål At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis At deltageren opnår indsigt i egen ledelsespraksis og skal kunne definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring. At deltageren gennem kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder. At deltageren gennem analyse af sammenhæng mellem praksis og teori kan vurdere hvilket af fagets redskaber, der er relevant at tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige situationer.

44

45

46 Processer foretages af medarbejdere: motivation og samarbejde! Eksterne mål på effekt og oplevelse

47

48 Fra bogen: Resultatmålinger og stress, Peter Dahler-Larsen, Signe Pihl-Thingvad Syddansk Universitetsforlag Målstyring: Resultatmålinger og stress (Gymnasier, Sprogskoler, Jobcentre): Der er ikke enighed om hvad der skal måles på Medarbejdere synes ofte ikke at der måles på ting som er relevante for kerneydelsen Medarbejdere får ikke direkte stress af resultatmålingerne og kravene, men synes at internalisere og stille højere forventninger til sig selv (Public service motivation!) Der er et behov for yderligere dialog om hvorfor og hvordan der skal arbejdes med mål samt at medarbejdere får indflydelse på opgaveløsningen!

49 Modul 1: Introduktion til forløbet og afdækning af værdibegreber i organisationer. Ledelse historisk set Ledelsesstile og det personlige perspektiv Ledelse i kontekst Strategier og perspektiver på værdi- og resultatskabelse Analyser i nærområdet Koblingen mellem eget lederskab og enhedens resultater Introduktion til erhvervscase Modul 2: Kommunikation, dialog og involvering af medarbejdere i arbejdet med præstationer Kommunikation, perception, skabelse af mening Medier, argumentationsformer, magt Appreciative Inquiry Coaching og ledelsesbaseret coaching Processer for målnedbrydning Arbejdet med optimeringer og effektiviseringer Situationsbestemt Ledelse II HRM, kompetencer og MUS Modul 3: Kulturbegrebet, teamudvikling og teamledelse Individ, grupper og teams Kulturperspektiver, beskrivelse af og udvikling af kulturer Teamorganisering og teamudvikling Teamledelse Kobling af teamudvikling og resultatskabelse: Målbaseret teamledelse Modul 4: Tilrettelæggelse og ledelse af forandringer samt afsæt til eksamen Ledelsesteknologier og strategier for forandring Mennesker i forandringer Tilrettelæggelse af forandringer Lederen som kommunikator ved forandringer Design af processer og planer for forandringer Internationale tendenser i samfundsudvikling og i ledelse Læring på forløbet og perspektiver på deltagernes egen udvikling i ledelse og karriere Finpudsning af erhvervscase og afsæt til mundtlig eksamen

50 Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje Diplom i Ledelse Introduktion til modulet Det personlige lederskab samt minilektion med introduktion til temaet Det personlige lederskab og kommunikation v/ adjunkt Lillian Fannikke, University College Lillebælt og LedelsesAkademiet Lillebælt

51 Diplomuddannelsen i ledelse Lederskab og kommunikation 1 Lillian Fannikke

52 Diplomuddannelsen i ledelse Formål Studieordningen DIL At kvalificere nuværende og kommende lederes personlige og faglige kompetence til selvstændigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisation i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner samt udvikle egen praksis. Den uddannede skal kunne vurdere, reflektere og anvende elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operationelt niveau. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder

53 Om niveauforskellen til AU Læringsudbyttet for diplomuddannelser er et niveau højere end for AU, idet det samlede læringsudbytte yderligere skal sætte de uddannede i stand til selvstændigt at kunne reflektere over problemstillinger samt til at kunne varetage komplekse og udviklingsorienterede erhvervsfunktioner. At kunne reflektere over problemstillinger forstås som evnen til at anstille bevidste betragtninger, overvejelser og at forholde sig kritisk til problemstillinger, hvilket er en forudsætning for håndtering af den øgede kompleksitet i opgavevaretagelsen. Øget teoretisk indsigt og stærkere metodiske færdigheder er på den måde en forudsætning for at nå det samlede læringsudbytte i en diplomuddannelse.

54

55 Det personlige lederskab - formål Lederskab og kommunikation 1 Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring lederes forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer Hensigten er at udvikle forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige kommunikative tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen er en del af Ud fra et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag arbejdes der med forskellige ledelsesteorier, strategier og metoder til belysning af lederskab og kommunikation samt det professionelle lederskab. Der inddrages problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til eftertanke og for at forankre læring og udvikling i egen praksis.

56 Dag 1 Introduktion til ledelse og kommunikation Om eksamen og vejledning Kommunikation teorier og tilgange Videnskabsteoretiske perspektiver på kommunikation Lineær og cirkulær forståelse Dag 2 Systemisk ledelse Det autopoietiske system og forstyrrelser Betydningen af relationer og kontekst Position og perspektiv Domæneteori 2. ordens ledelse Gamemastering fra gameplayer til gamemaster CMM Dag 3 Anerkendende kommunikation som ledelsesstil Anerkendende kommunikative tilgange og metoder Anerkendelse, værdsættelse og ros Sprogets skabende kraft Magt og kommunikation Dag 4 Samtaler og opsamling på læring af modulet Professionelle samtaler og lederen som coach Ledelse med narrative perspektiver Refleksion og analyse af kommunikation i egen organisation sat i forhold til egen kompetenceudvikling

57 Hvad tager du med dig fra i dag? Hvad vil du kigge nærmere på til næste gang? Refleksioner siden sidst?

58 Domæneteorien - til forståelse af udviklings- og ændringsprocesser i organisationer Et hvilket som helst organisationssystem kan forstås ud fra tre domæner: Det personlige, Produktionens og Refleksionens Grundtanken i domæneteorien er, at man kan sortere sproglige handlinger ud fra forskellige logikker, der er retningsgivende for, hvordan vi forholder os til og taler om tingene Humberto Maturana m.fl.

59 Det personlige domæne Her udveksler vi personligt forankrede værdidomme, holdninger, overbevisninger, følelser og meninger Der kommunikeres ud fra en subjektiv vinkel Jeg synes..., Det kan da virkelig ikke passe, Ej, hvor er det bare godt. Og der lyttes med et ressonans-øre Succeskriteriet her er ikke at nå til enighed, men at give de enkelte medarbejdere rum og mulighed for at blive set, hørt og forstået Er vi for meget i det personlige domæne i en organisation, bliver der nemt for mange synsninger og for mange diskussioner på præmissen om, at noget er rigtigt og noget er forkert.

60 Produktionens domæne Organisationens funktionsniveau. Her hersker logik, linearitet og objektivitet. Her er vedtagne regler og procedurer for, hvordan tingene er, og hvad der skal gøres. Her findes der én rigtig måde at gøre tingene på - Et univers. Man taler fagligt, formelt og professionelt Her plejer vi at gøre, Det vi har aftalt at gøre i disse situationer, er mv. Rammerne er tydelige og hvis man bliver i tvivl, er der regler for, hvem man kan spørge, eller hvor man kan finde det rigtige svar, eller der bliver sat et nyt skilt op. Dominerer produktionens domæne for meget i en organisation, kan det vise sig i for mange beslutninger og regler, så der ikke kan ageres kreativt.

61 Refleksionens domæne Er en slags helle, hvor man træder et skridt tilbage og indtager en metaposition, så man kan undersøge de løbende samtaler eller forretningsgange nærmere Forskellighed og uenighed er velkommen. Intet er rigtigt, og intet er forkert et multivers Her kommunikeres ud fra en lyttende, nysgerrig, undrende, udforskende og meningssøgende position. Succeskriteriet er ikke at blive enig, men at skabe nye perspektiver Pointen: Et problem kan sjældent løses inden for eget domæne. Skal vi ændre og justere vores handlinger og holdninger, er vi nødt til at åbne os for, at der er andre måder at se og gøre tingene på

62 Domænerne er metaforer for tre grundtyper af kontekster, som man taler og forstår ud fra er principielt til stede samtidig og konstant, blot i skiftende konstellationer Når man kommunikerer ud fra et domæne, forekommer det én selv helt indlysende, logisk og rimeligt, det man siger Konflikter opstår som følge af uklarhed om, hvilket domæne der kommunikeres ud fra Domæneteorien giver et sprog, der kan være hjælpsomt, når vi skal navigere imellem forskellige kontekster i organisationen

63 Refleksion og drøftelse Hvilket domæne er fremherskende i din organisation? Hvad ville det mon tilføre din organisation, hvis du inviterede over i de to andre domæner? Find eksempler på kommunikation i din organisation, hvor man har talt ud fra hver sit domæne. (Du som part/ikke part) Hvordan kan man som leder koordinere forståelser mellem forskellige domæner? Hvad har oplægget om domænerne inspireret til i forhold til din ledelsespraksis?

64 Refleksion og drøftelse Særlige pointer fra drøftelserne? Spørgsmål?

65 Hvad har været særlig inspirerende og brugbart? Hvad er du blevet mere nysgerrig på? Hvad vil du kigge nærmere på til næste gang?

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Delprojekt: Evaluering af Diplomuddannelse i ledelse i relation til ledelsesmæssig praksis Af

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere

Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere Rammesætning 1 Pædagogisk ledelse Program for d. 3. og 4. marts 10.00 Velkomst, præsentation af deltagere og konsulenter Pædagogisk ledelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere