Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen."

Transkript

1 Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle? Al-Mu tazilah Al-Mu tazilah svarede ved først at bevise den centrale rolle, Allahs retfærdighed har, for at hindre enhver i at anklage Allah for undertrykkelse. De konkluderede, at Allahs retfærdighed ingen mening har, medmindre mennesket har fri vilje. Altså sagde de, at mennesket skaber sine handlinger, og er fri til at gøre hvad det vil, fordi hvis det gør noget af egen vilje, på basis af et valg uden at være tvunget, så er belønning og straf for handlingen både rationel og retfærdig. De fastholdte, at hvis Allah skaber mennesker, og tvinger dem til at følge en bestemt vej, såsom at gøre folk til syndere eller troende, så ville afstraffelsen af synderne, fordi de var syndige, og belønningen af de lydige troende, fordi de var troende, være uretfærdig. Al-Mu tazilah støttede deres holdninger, som var baseret på logik, med Ayaat fra den noble Qur an, såsom: Og Allah ønsker ikke uretfærdighed for Tjenerne. [Ghafir 40:31] Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. [Al-An am 6:149] Allah ønsker at gøre det nemt for jer; Han ønsker ikke at gøre det besværligt for jer.) [Al-Baqarah 2:185] De brugte logik til at bevise deres argumenter, og forsøgte derefter at citere mange tekstuelle (Naqlee el. Sam ee) beviser til at støtte deres argument, såsom: Allah vil sandelig ikke ændre, hvad der findes i et folk, før de ændrer, hvad de har i deres indre. [Al-Ra d 13:11] 1

2 På denne dag vil enhver sjæl blive gengældt for hvad den tilegnede sig. [Ghafir 40:17] For at opsummere deres holdning, så mente de, grundet Allahs retfærdighed, som er blevet nævnt i teksten, at det er umuligt, at Allah tvang mennesket til at handle, og derefter straffede eller belønnede det, da dette ville være uretfærdigt. Derfor har mennesker fri vilje i alle deres handlinger, og det er dem der skaber deres handlinger og de egenskaber, som finder sted i tingene, som et resultat af deres handling. Det vil sige, at al-mu tazilah begyndte diskussionen med; Tanke 1: Allah (Subhanahu wa Ta aala) er retfærdig Derefter byggede de andre tanker på denne oprindelige præmis Tanke 2: Allahs retfærdighed har ingen mening, hvis mennesket ikke har fri vilje i sine handlinger Derefter citerede de Ayaat fra Qur anen, som omtaler Allahs Attributter og Allahs Handlinger, som tilsyneladende støttede deres holdning Fejltagelsen i dette er her: De begyndte diskussionen med en præmis, som ligger udenfor sanserne, dvs. det er udenfor menneskets forståelse; mennesket kan ikke opfatte, hvordan Allah er retfærdig, da dette kun er noget, Han kan se for Sig; vi kan aldrig forestille os dette. At bygge flere tanker på dette, ville resultere i en tvivlsom tanke, som ikke sømmer sig for den islamiske Aqidah. Det vil sige, at de begyndte at diskutere det, som er utilgængeligt via sanserne, og ligestillede det usete med mennesket, dvs. de ligestillede Allahs Attributter med menneskets handlinger. Og det var en stor fejltagelse. De gav altså intellektet frie tøjler til at granske sager, som for mennesket er umuligt at bedømme. Al-Jabriyah I denne atmosfære, som blev skabt af al-mu tazilah, så opstod der en anden gruppe, som blev kendt som al-jabriyah. De havde holdningen, at mennesket bliver tvunget til at udføre handlinger; mennesket har ingen fri vilje, og ingen magt til at indlede handlinger. Mennesket er med andre ord ligesom en fjer i vinden, eller ligesom en træstamme, der flyder på vandet. De sagde, at hvis mennesket skaber sine egne handlinger, så omfatter Allahs magt ikke alting, dvs. mennesket er en partner sammen med Allah i skabelsen af ting i denne verden. Hvis det er et faktum, at Allahs magt skaber ting, så har mennesket per definition intet at gøre med skabelsen af handlingerne; hverken delvist eller i helhed. Al-Jabriyah fastholdte, at Allah er skaberen af menneskets handlinger, og individet vil udføre handlingen i overensstemmelse med Allahs vilje. Al-Jabriyah mente, at mennesket ikke er andet end 2

3 en modtager, som tvinges af Allah, ligesom ethvert objekt, til at udføre handlinger, uden nogen vilje eller indflydelse. De bragte Ayaat fra Qur anen for at støtte deres holdninger, såsom: Sandelig! Du vejleder ikke den du kan lide, men Allah vejleder den Han vil. [Al-Saffat 28:56] Og Allah skabte jer, og jeres værk. [Al-Saffat 37:96] Det vil sige, at al-jabriyah begyndte diskussionen med; Tanke 1: Allahs magt, vilje og evne til at skabe Derefter byggede de flere tanke på denne præmis Tanke 2: Hvis mennesket skaber handlinger - så er Allah ikke almægtig - Hvis mennesket skaber handlinger, så sker det ifølge menneskets vilje og ikke Allahs - Hvis mennesket skaber handlinger, så har Allah en partner i evnen til at skabe Derfor konkluderede de, at mennesket ikke har en fri vilje. Fejltagelsen er her; De begyndte diskussionen med tanker, som ligger udenfor sansernes rækkevidde. De forlod diskussionen om det sanseligt tilgængelige, og begyndte at diskutere det sanseligt utilgængelige, dvs. mennesket kan ikke opfatte Allahs magt, Allahs vilje, og evnen til at skabe, som Allah har - mennesket har ikke nogen af disse evner, og kan ikke forestille sig hvordan det er/forstå disse evner, kun Allah har viden om dem. Men vi bekræfter erkendelsen af dem, fordi Allah fortæller os om dem gennem en absolut beviskilde - Qur anen. Så hvis mennesket byggede flere tanker på disse tanker, ville det afføde tvivlsomme tanker, som ikke sømmer sig for den islamiske Aqidah. De begyndte altså at diskutere den sanseligt utilgængelige, og ligestillede derfor det usete med mennesket, dvs. de ligestillede Allahs Attributter med menneskets handlinger. Og det var en stor vildfarelse. De gav altså intellektet frie tøjler til at granske sager, som mennesket ikke er i stand til at bedømme. Begge grupper begyndte diskussionen med Allahs Attributter/handlinger; noget som ligger udenfor sansernes rækkevidde, og som ikke er egnet til at bygge absolutte tanker på. De indså ikke forstandens begrænsninger. De brugte logikken, hvor den ikke kan bruges, dvs. logik, som ikke er baseret på en sanset realitet. Ahlus-Sunnahs Holdning til al-qada wal-qadar 3

4 Ahlus-Sunnah har en kompromisløsning imellem al-mu tazilah og al-jabriyah, fordi de ikke accepterer de andre holdningers ekstreme synspunkter, og de forsøgte at bringe holdningerne sammen i en syntese (sammenfatning). De sagde, at alle menneskets handlinger sker med Allahs vilje. Hvis Allah ønsker noget, så behøver Han blot at sige, Bliv til, og det bliver til. [Al-Baqarah 2:117] De påstod, at Allah har skænket enhver skabning bestemte egenskaber, såsom godt og ondt, og disse egenskaber indebærer belønning og straf. Menneskets handlinger er derfor resultatet af skæbnen. Hvad angår de syndige og de vantro, så argumenterede de for, at Allah ønsker at synderne skal være syndige, og at de vantro skal være vantro, ikke tvingende, men grundet deres valg. Allah vidste, at de på grund af deres valg, ville blive syndere og vantro. De adskilte sig fra al-jabriyah, fordi de mente, at mennesket har fri vilje, men at Allah skaber menneskets handlinger; for at forklare dette, så fremsatte de idéen om Kasb Ikhtiyari. Dette betyder stort set, at mennesket har fri vilje, men Allah kender menneskets vilje og skaber derfor menneskets handlinger i realiteten. Så man har den frie vilje til at dreje til højre eller venstre, og hvis man beslutter sig for at dreje til venstre, så kender Allah denne beslutning, og får personen til at dreje til venstre. Og man har den frie vilje til at forsøge at slå nogen, og hvis man beslutter sig for at slå personen, så er det Allah, der skaber handlingen. De brugte de samme beviser som al-jabriyah for at argumentere for, at Allah skaber menneskets handlinger. Nogle af de tekstuelle (Naqlee el. Sam ee) beviser, som de brugte til at bevise idéen om Kasb Ikhtiyari, er: Lad den der vil erkende, erkende (budskabet), og lad den der vil benægte, benægte (budskabet). [Al-Kahf 18:29] Den får hvad den har tilegnet sig (af godt), og den straffes for hvad den har tilegnet sig (af ondt). [Al- Baqarah 2:286] Deres konklusion er faktisk den samme som al-jabriyahs, da de mener, at Allah ved hvad mennesket vil gøre, før det gør det, og tvinger det til at handle, for at udføre hvad Han ved, det vil gøre; derfor tvinger Han det til at handle, selvom mennesket har fri vilje. Fejltagelsen i dette er her; De begyndte diskussionen med en præmis, som ligger udenfor sansernes rækkevidde, dvs. det ligger udenfor menneskets forståelse, dvs. mennesket kan ikke opfatte hvad Allah ved, da dette kun er 4

5 noget, Han kan vide; vi kan slet ikke forestille os det. Så at bygge flere tanker på dette, ville resultere i en tvivlsom tanke, som ikke sømmer sig for den islamiske Aqidah. Det vil altså sige, at de begyndte at diskutere det sanseligt utilgængelige, og ligestillede derfor det usete med mennesket, dvs. de ligestillede Allahs viden med menneskets handlinger. Og det var en stor vildfarelse. De gav altså intellektet frie tøjler til at granske sager, som er umulige for mennesket at opfatte. De indså ikke forstandens begrænsninger. De brugte logikken, hvor logik ikke kan bruges, dvs. logik, som ikke er baseret på en sanset realitet. Derfor var de faktisk ligesom al-mutakallimoon (Skolastikerne), fordi de tænkte på samme fejlagtige måde. Den Korrekte Holdning Grundlaget for diskussionen om al-qada wal-qadar er ikke 1) menneskets handling i forhold til om det skabte handlingen eller om Allah skabte den. Det er heller ikke 2) Allahs vilje i den forstand, at menneskets handling er betinget af Hans vilje, således at den eksisterer med denne vilje, fordi Allahs vilje er noget, vi ikke kan forstå. Kun Allah forstår dette fuldstændigt; dog bekræfter vi erkendelsen af den, men vi kan ikke begynde diskussionen på dette grundlag. Og det er heller ikke 3) Allahs viden i forhold til, at Han ved, at mennesket vil udføre en given handling, fordi Allahs viden er udenfor vores fatteevne; det er ikke en sanset realitet, men den stemmer overens med realiteten; derfor kan vi ikke begynde diskussionen på dette grundlag, men vi bekræfter erkendelsen af Allahs viden, fordi den bliver nævnt i Qur anen. Og til sidst, det er heller ikke, at 4) denne handling fra mennesket er nedskrevet i Den Bevarede Tavle (al-lawh al-mahfooz), så han handler ifølge det som er nedskrevet; mennesket kan ikke sanse al-lawh al-mahfooz, og kan derfor ikke referere til den, når det beslutter sig for at udføre en handling eller ej. Grundlaget for diskussionen er slet ikke nogle af disse ting. Diskussionsemnet, hvorpå spørgsmålet om al-qada wal-qadar er bygget, er dette: tvinges mennesket til at udføre en handling, god eller ond, eller har det et valg? Og har mennesket mulighed for at vælge at udføre sin handling, eller har det intet valg? Når man diskuterer et emne, så må man indse, hvornår man kan kommentere, og hvordan man skal kommentere. Hvis man gransker diskussionens spørgsmål, vil man se at spørgsmålet drejer sig om menneskets handlinger, dvs. en realitet, som mennesket kan sanse. Man vil også se, at dette ikke er omtalt tydeligt i Qur anen, og derfor blev dette spørgsmål stillet af muslimer, Har mennesket fri vilje eller ingen vilje?, og der var et stort postyr over det - fordi svaret ikke gives tydeligt. Fordi svaret ikke blev givet tydeligt, så forsøgte folk at tænke over det for at give et svar, men som udgangspunkt for diskussionen, så brugte de desværre beviser, som ligger udenfor sansernes rækkevidde, og frembragte ikke nogen absolutte tanker. Da den diskuterede realitet (menneskets handlinger) er en realitet, som sanses af mennesket, så kan vi rationalisere svaret, dvs. vi kan tænke rationelt over svaret. Note: mange folk kalder al-mu tazilah for rationalister, men hvis man gransker deres tænkningsmåde, så indser man, at den overhovedet ikke er 5

6 rationel - den er logisk, og således vil de betegne enhver, der rationaliserer over dette emne, ligesom al- Mu tazilah, når de selv er mere ligesom al-mu tazilah, fordi de vil indlede diskussionen med det sanseligt utilgængelige og bygge tanker derfra. Der er ikke noget problem med menneskets bedømmelse af en sanselig realitet, f.eks. Er dette et æble?, Kan grise flyve?, Har mennesket en fri vilje?, fordi disse spørgsmål ligger indenfor rammerne af menneskets forstand Forstanden har fire kriterier, som alle sammen skal være tilgængelige, så man kan komme med en rationel bedømmelse; de er følgende: 1) En sanselig realitet - direkte eller indirekte sanselig (eks. en sten vs. tyngdekraften) 2) En funktionel hjerne med evne til at sammenkæde - den sindssyge kan ikke tænke klart 3) Fem sanser - dvs. syn, hørelse, lugt, smag og følelse 4) Tidligere oplysninger - eks. billedet af en løve og at det hedder en løve Derfor vil vi rationalisere (ganske legitimt) over menneskets handlinger, og vi vil ikke begynde med Allahs Attributter. En person, som gransker menneskets handlinger, vil opdage, at det lever indenfor to sfærer: 1) den ene sfære som vi dominerer, og det er den sfære, som ligger indenfor regionen af vores adfærd, og hvor vores handlinger finder sted med vores valg; 2) den anden sfære dominerer os, og vi eksisterer indenfor dens domæne, og det der finder sted over os, sker uden vores valg, uanset om de oprinder fra os, eller indtræffer over os. De handlinger, som hører ind under sfæren, der dominerer os, har vi hverken noget valg i eller i deres eksistens. De kan inddeles i to typer: den første er dem som er pålagt af universets love. Den anden er de handlinger som ikke er direkte forbundet til universets love. Vi stilles ikke til regnskab for noget som ligger indenfor denne sfære, og dette klassificeres som skæbne (Qada) fra Allah. At universets love er fra Allah, er rimelig nemt at opfatte. Men at forstå hvordan de ting, der rammer os, og som ikke er forbundet til universets love, er Qada fra Allah, kræver dybere tænkning. De nemmeste eksempler på dette, er de ulykkelige begivenheder som finder sted, såsom at pådrage sig en sygdom, togulykker, eller at snuble og forstue sin ankel. Men området for denne sfære som dominerer os, er ikke begrænset til ulykker, men inkluderer også de ting vi har intention om, såsom at ankomme til en destination, bestå en eksamen eller etablere Khilafah. Det der er nødvendigt at forstå, er at vi kun kontrollerer vores handlinger, dvs. vores lemmer og intet andet end det. Når det handler om de nævnte eksempler, såsom at nå frem til en destination, bestå en eksamen eller etablere Khilafah, så kontrollerer vi kun vores handlinger, og vi forsøger derfor at opnå et formål; resultatet er absolut ikke indenfor vores kontrol, og involverer komplekse indbyrdes forhold imellem folk og materie; det inkluderer mange faktorer, som ikke kontrolleres af folk. Når man drager ud på en rejse, så forsøger man at nå frem til en destination, men det kan slå fejl på grund af mange faktorer, såsom at bilen bryder 6

7 sammen, eller en bilulykke på motorvejen - så vi har ikke absolut kontrol over, om vi vil ankomme til vores destination. Vi forsøger at genetablere Khilafah, men hvor og hvornår vi etablerer den, er ikke i vores kontrol. Skønt der har været ublodige kupforsøg, så kontrollerer Da wah bærerne ikke udkommet. De komplekse situationer skal studeres nøje for at finde ud af, hvilke aspekter der faktisk er Qada, og hvilke aspekter der er indenfor folks kontrol; det er farligt at generalisere, og betegne ting som Qada, uden at lave denne adskillelse. Tag eksemplet med ægteskab; ofte betegner folk dette som Qada, men efter dybere granskning, så opdager vi, at der er elementer, som er i menneskets kontrol, og elementer som er udenfor dets kontrol. Om manden og kvinden mødte hinanden på gaden eller andetsteds, er ikke i deres kontrol, men så snart de har mødt hinanden, så er det deres beslutning om at blive gift eller ej, og det er ikke noget Allah tvinger dem til. Men selv hvis de beslutter sig for at blive gift, om de er i stand til at fuldføre ægteskabet eller ej, er ikke i deres kontrol. Hvis der er noget vi ikke kontrollerer, så hører det per definition ind under den anden sfære, og er derfor fra Allah. Hvis noget indtræffer over os, som vi ikke kontrollerer, såsom at vinde en pris, eller at snuble og brække et ben, så konkluderer vi, at dette er fra Allah, men det ligger udenfor vores forstands rækkevidde at forstå, hvordan Allah sørgede for, at dette ville ske for os. Det er udenfor vores fatteevne at diskutere, hvordan Allah gør noget, og sørger for at visse ting vil indtræffe over os, uden vores kontrol. Hvad angår den sfære som mennesket dominerer, så er det den sfære, hvori det handler ifølge det system, det selv vælger, om end det er den guddommelige lov (dvs. Shari ah), eller enhver anden, eks. den sekulære livsstil eller den kommunistiske livsstil. I denne sfære udføres handlingerne af mennesket eller indtræffer over ham med dets vilje. Eksempelvis, det går, spiser, drikker og rejser når som helst det vil, og det afholder sig ligeledes fra at gøre nogen af disse, når det vil; det brænder også med ild og skærer med en kniv, når det vælger at gøre det; og det tilfredsstiller instinktet for arten og overlevelse, og mavens sult, som det vil. Alt dette udfører det, eller afholder sig fra det, af egen vilje. Derfor stilles mennesket til regnskab for de handlinger, som finder sted indenfor denne sfære. Altså belønnes det for handlingen, som indeholder belønning, og straffes for den, hvis den indeholder straf. Disse handlinger har intet med al-qada at gøre, eller vice versa. Fordi det er mennesket, der udførte dem af egen vilje og valg. Derfor hører de valgfrie handlinger ikke ind under emnet al-qada. Selvom vi er underlagt al-qada wal-qadar, så betyder det ikke, at vi bliver fatalistiske, og underkaster os hvad end der sker for os, da vi ikke har viden om det. Der er forskel på Aqidah og en Hukm Shar i, og i spørgsmålet om handlinger, så skal vi referere til de Shariamæssige regler, som Allah har pålagt os, uanset om vi kontrollerer udkommet eller ej. Eksempelvis erkender vi, at slutningen på Ajal (livets frist) er fra Allah - men dette betyder ikke, at vi kan dræbe os selv, og derefter hævde, at vi ikke kan stilles til regnskab for det, fordi Ajal er fra Allah ; nej, denne holdning kan vi ikke have. Vi erkender, at Ajal er fra Allah, fordi det er en del af vores 7

8 Aqidah, og efter at have accepteret Aqidah, så underkaster vi os til Allahs påbud og afholder os fra at begå selvmord. Altså erkender vi Allah, og følger derefter Hans påbud, og hvad end der sker for os efter det, som vi ikke kan kontrollere, så siger vi blot Alhamdulillah (dvs. enhver lovprisning tilkommer Allah), uanset om det virker godt eller ondt for os, fordi Allah ved bedst. 8

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

nævnes den klage, som salmedigteren Asaf har sat ord på. 1 Han konstaterede, at»til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent«. Til ingen nytte.

nævnes den klage, som salmedigteren Asaf har sat ord på. 1 Han konstaterede, at»til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent«. Til ingen nytte. 1 Hva er meningen? Det er ikke gratis at være menneske. Især ikke, hvis man er et levende menneske. For det vil kunne mærkes, at man lever. Blandt andet kommer det en gang imellem til at gøre ondt. Det

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Konsekvenser og straf

Konsekvenser og straf Kronik bragt i dagbladet Politiken den 26. august 2003: Konsekvenser og straf Begrebet konsekvens er blevet til et modeord, ikke mindst i politiske kredse, hvor det bliver brugt som et straffende begreb.

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Epistel 2 Kor 6,1-2; 2 Kor 6,10

Epistel 2 Kor 6,1-2; 2 Kor 6,10 1 Urup Kirke. Søndag d. 17. februar 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i Fasten, Matt. 4,1-11. 1. tekstrække. Salmer. DDS 753: Gud, du som lyset og dagen oplod DDS 691: Loven er

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Mistet og fundet. 3. søndag efter Trinitatis 2015. Salmer: 750, 446, 3, 492, 674, 725 Faderen tager vel barnet til nåde, så tager trælbårne syndere du

Mistet og fundet. 3. søndag efter Trinitatis 2015. Salmer: 750, 446, 3, 492, 674, 725 Faderen tager vel barnet til nåde, så tager trælbårne syndere du Mistet og fundet 3. søndag efter Trinitatis 2015 Salmer: 750, 446, 3, 492, 674, 725 Faderen tager vel barnet til nåde, så tager trælbårne syndere du Evangelieteksten til 3. søndag efter Trinitatis læser

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme

* betyder at sammen synges i Rødding 1030, men ikke i Lihme Tekster: Sl 110,1-4, ApG 1,1-11, Mark 16,14-20 Salmer: 257 Vaj nu 251 Jesus himmelfaren * 261 Halleluja for lysets 254 Fuldendt 438 Hellig * 250 v.5 Mellem engle * 260 Du satte * betyder at sammen synges

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Når Solar plexus lider.

Når Solar plexus lider. Når Solar plexus lider. Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud af det

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Salmer: Indgangssalme: DDS 754: Se, nu stiger solen Salme mellem læsninger: DDS 617: Nu bør ej synden mere Salme før prædikenen: DDS 695: Nåden hun er af kongeblod

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

CELLEGRUPPE UNDERVISNING

CELLEGRUPPE UNDERVISNING CELLEGRUPPE UNDERVISNING INTRODUKTION TIL SERIEN AFSNIT Livet på jorden byder på rigtig mange udfordringer, kampe og spørgsmål. 1. TJENESTE 2. SEX 3. PENGE 4. GLÆDE Denne serie sætter fokus på nogle af

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

KONFLIKTER. i byggeriet

KONFLIKTER. i byggeriet konflikter _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 31 KONFLIKTER i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS I en virkelighed,

Læs mere

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724 Man kan sige, at Gud tilbyder den eneste kærlighed, der varer evigt, nemlig troen på at vi er så elsket, at døden og dermed ensomheden ophæves i det evige liv. Prædiken til søndag den 1.juni 2014, dagen

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Emne: Global Gud Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Målgruppe: teenagers, ca. 150-200 stk. Tekster: Sl 139,1-18 + Jes 49,15 Sl 139,1-18 v1 For korlederen.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Den buddhistiske teori om et ikke- selv

Den buddhistiske teori om et ikke- selv Den buddhistiske teori om et ikke- selv - en kritisk analyse af den buddhistiske menneskeopfattelse Henrik Lydholm Stud.mag. i Historie og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Udviklingsbistand gaver i gensidig tillid

Udviklingsbistand gaver i gensidig tillid Synopsiseksamen Studiegruppen om Tillid i ledelse: Udviklingsbistand gaver i gensidig tillid Af Emil Matias Rasmussen Side 1 af 5 Udviklingsbistand gaver i gensidig tillid. Den danske udviklingsbistandsstrategi

Læs mere

har opgivet at finde forbindelse mellem hjernehalvdelene men i stedet har koblet hjernen op på pcen, smartphonen og netflexen.

har opgivet at finde forbindelse mellem hjernehalvdelene men i stedet har koblet hjernen op på pcen, smartphonen og netflexen. Om at rejse ud som en sørøver Konfirmationsprædiken 2014 tekst: den fortabte søn Kære konfirmander Det er en stor dag idag. I sidder her I er unge og smukke. Vi er stolte af jer og vi har glædet os rigtig

Læs mere

Henrik højlund & carsten andersen. De overbeviste. Samtaler om tro

Henrik højlund & carsten andersen. De overbeviste. Samtaler om tro Henrik højlund & carsten andersen De overbeviste Samtaler om tro Indhold Forord... 9 Arvesynd og fortabelse... 12 Fjerner jeg fortabelsen, fjerner jeg Kristus... 14 Det er fuldkommen uretfærdigt... 17

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 1 Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 466 - Vor Herres Jesu mindefest 473 - Dit minde skal, O Jesus, stå 457 - Du som gik foran os 470 - Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 412 v. 5-6 af

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Meddelelse om rettigheder

Meddelelse om rettigheder Meddelelse om rettigheder Denne folder indeholder vigtige oplysninger om dine rettigheder, når du befinder dig på politistationen. Med rettigheder mener vi vigtige privilegier og støtte, som alle har ret

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

ALLAH. Når terapien møder. Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem?

ALLAH. Når terapien møder. Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem? modelfoto: bam/scanpix Religion Af Ida Andersen Når terapien møder ALLAH Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem? Traumatiserede

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere