Orientering/Nyhedsbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering/Nyhedsbrev"

Transkript

1 Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj årgang

2 Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100 stk. Ansvarshavende : Formand i ØSDC Janni Thye Redaktør : John Nygaard Tverfaldet Hammel Tlf Orientering/Nyhedsbrev udkommer normalt 2-3 gange årligt, dette nummer er en speciel udgave, da det ud over det sædvanlige stof, også indeholder hold-lister for alle undervisningshold i ØSDC. Klubbens dansere og callere opfordres til at komme med indlæg til bladet. Indlæg kan indsendes som brev eller via e-post. Indlæg sendes direkte til redaktøren. Østjysk Square Dance Clubs bestyrelse: Formand (President) Janni Thye Fejøvænget Tilst Næstformand (Vicepresident) Kurt Jørgensen Bjarupgårdsvej 29 Mollerup 8600 Silkeborg Kasserer (Treasurer) Jytte Christensen Infanterivej Randers Sekretær (Secretary) DGI kontaktperson Inger Fogh Madsen Østergårdsvej 4, Voel 8600 Silkeborg Bestyrelsesmedlem Hanne Frost B.S. Ingemands Vej 15, Selling 8370 Hadsten

3 Formanden har ordet. Ja så er endnu en forårssæson gået og jeg håber alle har haft en god oplevelse på deres undervisningsaftener. Vi har også haft nogle gode danse her i foråret, synes vi da selv, og dette vil vi også lave i efteråret. Desværre lykkedes det ikke at bevare A2 indlæringsholdet i Randers med Carsten Toldbod, men sygdom, flytninger m.v. er ingen herre over. Vi vil i stedet forsøge at opstarte nyt Mainstream hold med Stig som underviser så kender I nogen, der kunne være interesseret i at begynde med at danse squaredance så sig endelig til. Vi har også måtte opgive vores 2 båndhold om torsdagen med Peder. Det er vi selvfølgelig meget kede af, da vi dermed også mister nogle dansere, som har været med næsten siden startet af klubben. Vi håber selvfølgelig at se dem bare en gang imellem ude til vore arrangementer eller måske på et af de eksisterende hold. Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, er Hanne Frost indtrådt i bestyrelsen og Kurt Jørgensen er blevet næstformand. Som nye suppleanter har vi Jens Guldmann (Gjern danser) og Hans Jørgen Bugge (Brabrand danser) og vi byder velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og tak til Jørgen Møller, for mange års tro tjeneste. Jørgen Møller slipper os ikke helt, idet han har indvilget i at indgå i arbejdsgruppen i New Beat 2012 som vi skal køre sammen med forårsfestivalen. I Gjern vil der blive undervist i Mainstream med intro til Plus, og Plus med intro til A1, vi håber det vil give ny inspiration til Gjern danserne. Det er jo altid rart at lære nyt og holde hjernecellerne i gang. Som noget nyt vil vi i efteråret kører C1 indlæring over 5 søndage se hjemmesiden. Dette vil ske i samarbejde med Carsten Nielsen. Vi håber på, at dette vil blive en succes. Med dette indlæg vil jeg ønske jer en god sommer og på forhåbentlig gensyn til efterår og andre danse ude i sommerlandet. Janni formand - 3 -

4 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I ØSDC SØNDAG, DEN lavet en drejebog. 22 deltagere. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere John Nygård blev valgt som dirigent, Helle Stevn som referent og Bent Husted som stemmetæller. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Formandens beretning Det har været et spændende år med masser af aktiviteter som f.eks. Nytårsdans, Forårsfestival/New Beat, Sommerdans, Sensommerdans og workshopdanse med Carsten (C1). Juleafslutningen blev desværre aflyst pga. af sne, men bliver så afholdt i forbindelse med denne generalforsamling. Hyggedansene med naboklubberne har ligget lidt stille. Det er desværre ikke lykkedes at få startet nye hold op, selv om vi prøver at gøre opmærksom på os selv, bl.a. med opvisninger. DAASDC gør også, hvad de kan for at få gang i dansen igen. Alle hold har været uændrede i I Gjern danses der med succes mainstream hver onsdag, ligesom der hver onsdag er hyggedans med Plus i ulige uger og A1 i lige uger. I Randers startede Carsten Toldbod som underviser i Danserne har været glade for Carsten, men holdet har været en del amputeret fra januar 2011 og bliver sandsynligvis nedlagt. Det gode samarbejde med DGI fortsatte i 2010, og vi får stadig tilskud til forskellige arrangementer. Inger er fortsat kontaktperson til DGI. Forårsfestivalen 2010 blev afholdt sammen med New Beat, og det var en stor succes. Udvalgsmedlemmerne har lavet en drejebog. John Nygård er valgt ind i koordineringsudvalget for Region Syd. Tak til udvalgene og medlemmerne, uden hvis hjælp det ikke går. Bestyrelsen takkes for et godt og konstruktivt samarbejde. 3. Forelæggelse af regnskab Jytte gennemgik regnskabet. Der blev stillet et spørgsmål om, hvad posten it omfattede, og kassereren svarede, at det bl.a. var et tilskud til telefonudgifter på kr. 800 hver til Janni og Inger, deltagelse i Groupcare m.v. Det blev foreslået, at der fremover blev tilknyttet en note til denne post, hvilket kassereren accepterede. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år Nytårsdansen er allerede afviklet. Forårsfestivalen afholdes sidst i marts, og der afholdes endvidere en aprilsdans d april. Til aprilsdansen får callerne entreindtægten, mens klubben så måske kan tjene lidt på salg af mad og drikke. Sommerdansen med Johnny Preston afholdes i år over 2 dage den juni i Gjern. Sensommerdans med Carsten afholdes den 11. september, og der danses mainstream/plus. Alle opfordres til at komme og hjælpe til at give nye dansere en god oplevelse. Der afholdes 4 workshopdanse i C1 med Carsten, der koordineres med Kolding, som også afholder 4 workshopper med Lars Inge. Det skal måske forsøges med andre niveauer, hvis der er interesse herfor. Entreindtægten går til calleren. Juleafslutningen afholdes som sædvanlig sidst i november. Der arbejdes på igen at afholde New Beat i forbindelse med Forårsfestivalen Det foregår igen i Voelhallerne, og det meste er på plads. Medlemmerne vil senere blive bedt om at hjælpe til

5 Vi vil forsøge at starte et nyt hold op. DAASDC gør også en stor indsats for at synliggøre squaredansen, så forhåbentlig vender det. Medlemmerne orienteres fortsat via hjemmesiden samt udsendelse af remindere til mailadresser. Der udkommer et klubblad inden sommerferien med referat af genralforsamlingen m.v. Medlemmerne opfordres til at komme med indlæg. Der har ikke været plads til fællesdanse med naboklubberne i 2011, men de genoptages eventuelt i Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen. 5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag Bestyrelsen fremlagde to forslag til vedtægtsændringer. Forslag 1: 1 Foreningens hjemsted er Østjylland med adresse hos den til enhver tid valgte formand. ændres til 1 Foreningens hjemsted er Randers, Favrskov, Silkeborg og Århus kommune med adresse hos den til enhver tid valgte formand. Begrundelsen herfor er, at det af hensyn til tilskud, lokaleleje og børneattester er mest hensigtsmæssigt, at vi har hjemsted i alle fire kommuner. Der blev spurgt, om det ikke var et krav, at der skulle være en afdeling i hver kommune. Næstformanden svarede, at dette ikke var tilfældet. Han havde spurgt kommunerne. Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for Forslag 2: 5 Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af formand og dirigent. ændres til 5 Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af dirigent og referent. Begrundelsen herfor er, at dirigent og referent i sagens natur altid er til stede på generalforsamlingen, mens formanden ikke nødvendigvis er til stede, og vi så risikerer, at referatet ikke kan underskrives. Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år Kassereren fremlagde budgettet. Der blev spurgt om, hvad vi får fra DGI. Hertil kunne kassereren svare, at vi får tilskud ved opstart af nye hold samt tilskud til inspirationsdanse. Der kan dog kun søges tilskud til inspirationsdans én gang om året. Gunnar mente, at vi burde sigte efter at undgå minus på budgettet. Hertil svarede kassereren, at der var blevet brugt et beløb at holde holdet i Randers i gang og fastholde medlemmerne dér. Dette ser ud til at mislykkedes. Klubbens kassebeholdning skal bruges med fornuft til at fastholde medlemmerne. (Klubben har pt 72 medlemmer). Budgettet blev vedtaget med 22 stemmer for 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Inger Fogh Madsen (sekretær), Jørgen Møller (næstformand) og Jytte Christensen (kassererer) var på valg. Jørgen Møller modtog ikke genvalg. Kassereren og Inger blev genvalgt med bifald. Dirigenten havde en fuldmagt fra Hanne Frost, som accepterede at stille op til bestyrelsen. Hun blev valgt med bifald. Dirigenten havde fuldmagt fra Jens Guldmand og Hans Jørgen Bugge, som accepterede at stille op som suppleanter til bestyrelsen

6 De blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant med bifald. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Johan Tommerup og Monika blev genvalgt som revisorer med bifald. Gunnar blev genvalgt som revisorsuppleant med bifald. 9. Eventuelt Bent oplyste, at DASSDC havde afholdt PRmøde med 22 deltagere, hvor der var blevet nedsat forskellige arbejdsgrupper, bl.a. en internetgruppe, som Bent selv deltager i, og en opvisningsgruppe. Der skal gøres PR på landsplan. På mødet deltog en professionel reklamekonsulent, som evt. kan hjælpe. Monika bemærkede, at klubben var ved at blive en højniveauklub. Hertil svarede Jytte, at det desværre var sådan, det var, selv om vi alle godt kunne tænke os, at der var flere hold på alle niveauer. Der er dog fortsat mainstream/plus i Gjern. 10. Afslutning Formanden rettede en tak til Jørgen for hans mangeårige deltagelse i bestyrelsen. Han vil blive savnet, men deltager i New Beatudvalget Hun bød Hanne velkommen i bestyrelsen og takkede John for at have påtaget sig hvervet som dirigent. Der er da ikke noget at sige til at squaredansen dør! Faste squares Vejle et eksempel!!!! New Beat festivallen 2011 blev den dans, som jeg vil huske for de faste squares, hvor det ikke var nemt at komme til at danse, hvis man ikke havde 7 andre i en fast square. Jeg kan da også finde på at danse 2 tips i den samme square, men så brydes den op, og man finder nogle andre dansere. For mig et det, det dejlige ved squaredansen. Men sådan skulle det ikke være i Vejle. Hvis man sagde noget, til dem med de faste squares, så fik man det svar: jeg har også betalt for at danse og jeg vil have nogle gode danse! Denne oplevelse gav mig virkelig noget at tænke over, idet jeg på dette tidspunkt havde tænkt mig at arbejde for DAASDC, her efter at jeg er gået på efterløn. Hanne Frost Ps. Siden Vejle er jeg blevet valgt til DAASDC s bestyrelse. Det skal heller ikke være tvivl om, at jeg vil arbejde på, at man bruger computerkort til flere og flere danse. Dirigenten sluttede med at fastslå, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 45 dage, da der var blevet vedtaget forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formand: Janni Thye Dirigent: John Nygaard - 6 -

7 Skal squaredansen dø nu? Hvis du kommer ud til festival danse, så er det klart, at der bliver færre og færre dansere, især på Mainstream niveauet. I Vejle til New Beat Festivallen var der desværre kun en Mainstream square. Dette var meget uheldigt, at disse få dansere dansede i den største hal, desuden var det endnu mere uheldigt, at den store hal var tættest på indgange til hele DGI centeret, så alle der skulle til Messe i hallerne ved siden af dansehallen lige kikkede ind i den store sal 1 square man kan ikke fortænke dem i at tænke, squaredans, det har jeg ikke lyst til, for der er da ikke den stemning, som vi ellers kan have til en festivaldans. Her tabte vi måske nogle nye dansere. Ærgerligt! Hvilket måske kunne have været anderledes ved at bytte 2 skilte! Tilbage til spørgsmålet!! DAASDC havde indkaldt til et ide møde søndag d. 27. februar 2011 i Odense, for hvordan vi får squaredansen til at overleve. Der dukkede ca 20 deltager op incl. Bestyrelse!! Var der virkelig ikke flere. Lotte lagde ud med de tanker, hun som formand havde gjort sig omkring squaredansens fremme. Her var mange ideer på banen: Nyt PR materiale, Plakater, Priser/gratis, reklamer, konkurrence for at få nye dansere, opvisninger med dansetøj eller i alm. tøj Så kom en reklamemand på banen, Jørgen, hvis firma har lavet DSB reklamen med Harry, som kører på 10. år. Han gennemgik også nogle ideer, og rigtig mange af disse var de samme som Lotte havde haft på bordet. MEN en af hans største anker var, DAASDC s hjemmeside, han havde da aldrig fundet den for hvad er DAASDC nej få et nyt domæne, som siger noget omkring squaredans. Ingen kan huske DAASDC og ingen ved hvad det står for. Websiden var alt for kedelig der skulle video klip på så skiftede jævnligt, der skulle ske noget og henvisning med GRØNT til hvor nye dansere skulle se om der startede nye hold op i nærheden af deres bopæl. Den anden del af web siden er for squaredansere, men de skal såmen nok finde de informationer, de søger. Vi skal passe på at det materiale, vi udsender virkelig er til folk, der ikke ved noget om squaredans, og ikke til dansere, som allerede kender termer. Der blev nedsat nogle arbejdsgrupper, der kunne have været mange flere, men antallet af deltagere begrænsede dette. Så næste gang DAASDC indkalder, så kom frem på banen og mød op!! Det er vigtigt at der kommer nye ideer frem og at opgaverne deles på mange, for - 7 -

8 bestyrelsen kan IKKE alene få squaredansen til at overleve. Der kan følgende grupper op at køre: a) Lave en konkurrence og regler, hvor 1. præmien er en rejse til USA til convention for 2 personer, 2. præmie en rejse til IPAC for 2 dansere og 3. præmien en rejse til Danish Convention for 2 dansere, alle med ophold og danseafgift betalt. b) Gøre squaredansen mere synlig. Her kunne det være på nettet, f.eks. FACEBOOK men også andre steder. Små henvisninger flere steder på nettet. F.eks. sundhed.dk, netdokter.dk og hjerteforeningen, diabetes foreningen o.lign. c) TV reklame, her får man store udgifter, det er ikke gratis at bruge TV som medie, men der er også et af de steder, hvor du når flest. Her havde vi forestillet os at lave et pilot projekt med TV Lorry, her er det største seergrundlag, men det er også dyrest. Forslaget gik på, at reklamere i ca 3 uger for opstart af nye hold. Gruppen forestillede sig at DAASDC og callerforeningen, CSD tog ½ delen af udgifterne og resten blev betalt af klubberne i området. I dette område er 9 klubber, hvor vi i gruppen havde forestillet os at de 2 største kunne gå ind med et betydeligt beløb og resten deles mellem de andre. Alle klubber bruger jo reklamepenge på annoncer hvert år, når man vil starte nye hold. Men det har desværre vist sig at den ene af de 2 store har meldt fra, at de ikke vil bruge penge på reklame. Det er en stor udgift, idet der udover udsendelsen via TV2 også skal laves et materiale. Dette materiale kan så bruges i de andre TV regioner, hvis dette pilot projekt falder godt ud. Det kræver virkelig at DAASDC (alle dansere) vil støtte op omkring projektet p.g.a. udgifternes størrelse. d) Singler. En stor del at den danske befolkning er singler, hvorfor ikke udbyde nye hold for singler, hvor par er velkomne, men på singlernes præmisser. Kik på linedans hvorfor har de haft så stor succes? Måske fordi du kan komme alene. PAS PÅ at vores PR materiale, ikke kun henvender sig til par! Disse forslag er ikke gratis, og derfor skal der flyttes penge fra DAASDC s - 8 -

9 opsparing til reklame. Hvis squaredansen skal dø, så skal hele formuen være brugt på at få den til at overleve. Efter min mening! Hilsen Hanne Frost Ps: Siden dette indlæg blev skrevet, er der sket den udvikling i DAASDC, at der er afholdt repræsentantskabsmøde og her blev der i 2011 frigivet kr. til PR. Disse penge skal bl.a. dække en konkurrence i at få nye dansere og til at få lavet en udredning af, hvordan vi når vores målgruppe. Det er dyrt at bruge reklamekroner, hvis man ikke når de rigtige modtagere. Forårsfestival og Aprildans hos ØSDC Cafeteriet hos ØSDC var rigt udstyret med kager bagt af klubbens medlemmer. Det var virkelig dejlige kager, de smagte bare så godt. Det var svært at vælge, så jeg måtte prøve flere stykker, men til den ene kage, der kom jeg desværre for sent den så ellers så indbydende ud med abrikoser. Jeg vil gerne sige tak til disse bagere det gjorde I rigtig godt. Hilsen Hanne ØSDC s bestyrelse Referat ekstraordinær generalforsamling i ØSDC Torsdag d. 14 april 2011 kl. 20,00 21 deltagere Formanden bød velkommen, til den ekstraordinære generalforsamling. Dagsorden 1. Valg af dirigent, John Nygaard, referent Inger Fogh Madsen og stemmetæller Bent Husted. 2. Endelig vedtagelse af, de på den ordinære generalforsamling den fremlagte og godkendte vedtægtsændringer. Forslag Foreningens hjemsted er Østjylland med adresse hos den til enhver tid valgte formand. Ændres til. 1. Foreningens hjemsted er Randers, Favrskov, Silkeborg og Århus kommune, med adresse hos den til enhver tid valgte formand. Ændringen blev vedtaget med 21 stemmer for. Forslag 2. 5 Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af formand og dirigent. Ændres til 5 Generalforsamlingens referent udfærdigeret referat, som underskrives af dirigent og referent. Ændringen blev vedtaget med 21 stemmer for. 3. Stig Peiliche foreslår Randers bliver nedlagt. Stig vil gerne være repræsentant til kommunen. Det tager bestyrelsen til efterretning. John Nygaard Inger Fogh Madsen Dirigent Referent - 9 -

10 Undervisningsplan efteråret Foreløbig udgave, følg med på: Dag Sted Tid Niveau Underviser Mandag Brabrand C1 dans Carsten Nielsen Onsdag Gjern Mainstream intro Plus Bent R. Husted Onsdag Gjern Plus intro A1 Bent R. Husted Torsdag Hinnerup A2 dans Carsten Nielsen Torsdag Hinnerup C2 dans Carsten Nielsen Carsten Underviser i Brabrand og Hinnerup Bent Underviser i Gjern

11 Nyt fra arrangementsudvalget. I skrivende stund tænker jeg tilbage på, hvad arrangementsudvalget har udrettet det sidste års tid, og hvad vi skal lave frem over. Vi er stadig 7 i udvalget + et passivt medlem, som gerne vil bage kage og boller, og hjælpe os i boden. Annita har forladt os efter mange års tro tjeneste, men har dog lovet at hjælpe os engang imellem. En stor tak til Annita, for godt og sjovt samarbejde. Her et lille indblik i, hvad det siddende udvalg har af opgaver. Helen er kommet i udvalget, og hjælper Kirsten med blomster og pynt. Bent H. styrer stadig alt det med vores anlæg og højttalere. Johan henter og bringer scener, pølsekoger og lignende fra fjernlageret, og passer godt på værktøjskassen. Janni opbevarer alle de grønne velour duge, og sørger for de er vasket til dansene. John sørger for, at der bliver lavet flyers til dansene, nyhedsbrev / blad og meget andet. Og jeg (Inger ) opbevarer alle de duge der skal stryges, 2 store kasser med ting og sager, som bruges ved de fleste arrangementer. Så det kører rigtig godt, også fordi vore medlemmer er gode til at træde til med en hjælpende hånd både før, under og efter dansene, og så er vores medlemmer rigtig gode til, at bage lækre kager og kokosmakroner. Det er altid nemmere at skulle arrangere en dans stor som lille, når man ved man kan hente hjælp Tak for det. Vi forsøger også at planlægge et par år ud i fremtiden, i samråd med bestyrelsen, så allerede nu er det bestemt, at vi sammen med Forårsfestival 2012, skal have New-beat i Voel. Så da får vi igen brug for mange hjælpere. Det varer heller ikke så længe før klubben har 25 års jubilæum, hvordan det skal fejres ved vi ikke endnu. Med ønsket om en go sommer til jer alle. Inger - Arrangementsudvalget Træet fra klubbens julefrokost

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 80 April 2012 20. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 75 Maj 2010 18. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer og dansere i kredsen.

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 83 Maj 2013 21. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

NYHEDSBREV / ORIENTERING

NYHEDSBREV / ORIENTERING NYHEDSBREV / ORIENTERING Maj 2016 - Nr. 91 - Årgang 24 Orintering / Nyhedsbrev Klubblad for medlemmer af Østjysk Square Dace Club. Oplag er ca. 80 eksemplarer. Udkommer normalt tre gange årligt. Med dette

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d.19.03.06 Sted: Skolen på Herreåsen, Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg Tid: Søndag den 19. marts 2006. Kl: 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens

Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens Referat fra repræsentantskabsmøde d.18.03.07 i Horsens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse 5. Indkomne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent.

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent. Den 27. april 2010 Referat fra generalforsamlingen 2010 Fredag den 23. april 2010 kl. 16.00 til 17.30 Sted: Sorø Storekro, Ad 1. Valg af dirigent og referent Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding.

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Til stede: Lotte Vangsgaard, Kristen Foged, Claus Hansen, Per Hertz, Bjarne Trampedach, Ingeborg Vind Nielsen, Per Hertz, Britta Bertel Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere