Orientering/Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering/Nyhedsbrev"

Transkript

1 Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj årgang

2 Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100 stk. Ansvarshavende : Formand i ØSDC Janni Thye Redaktør : John Nygaard Tverfaldet Hammel Tlf Orientering/Nyhedsbrev udkommer normalt 2-3 gange årligt, dette nummer er en speciel udgave, da det ud over det sædvanlige stof, også indeholder hold-lister for alle undervisningshold i ØSDC. Klubbens dansere og callere opfordres til at komme med indlæg til bladet. Indlæg kan indsendes som brev eller via e-post. Indlæg sendes direkte til redaktøren. Østjysk Square Dance Clubs bestyrelse: Formand (President) Janni Thye Fejøvænget Tilst Næstformand (Vicepresident) Kurt Jørgensen Bjarupgårdsvej 29 Mollerup 8600 Silkeborg Kasserer (Treasurer) Jytte Christensen Infanterivej Randers Sekretær (Secretary) DGI kontaktperson Inger Fogh Madsen Østergårdsvej 4, Voel 8600 Silkeborg Bestyrelsesmedlem Hanne Frost B.S. Ingemands Vej 15, Selling 8370 Hadsten

3 Formanden har ordet. Ja så er endnu en forårssæson gået og jeg håber alle har haft en god oplevelse på deres undervisningsaftener. Vi har også haft nogle gode danse her i foråret, synes vi da selv, og dette vil vi også lave i efteråret. Desværre lykkedes det ikke at bevare A2 indlæringsholdet i Randers med Carsten Toldbod, men sygdom, flytninger m.v. er ingen herre over. Vi vil i stedet forsøge at opstarte nyt Mainstream hold med Stig som underviser så kender I nogen, der kunne være interesseret i at begynde med at danse squaredance så sig endelig til. Vi har også måtte opgive vores 2 båndhold om torsdagen med Peder. Det er vi selvfølgelig meget kede af, da vi dermed også mister nogle dansere, som har været med næsten siden startet af klubben. Vi håber selvfølgelig at se dem bare en gang imellem ude til vore arrangementer eller måske på et af de eksisterende hold. Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, er Hanne Frost indtrådt i bestyrelsen og Kurt Jørgensen er blevet næstformand. Som nye suppleanter har vi Jens Guldmann (Gjern danser) og Hans Jørgen Bugge (Brabrand danser) og vi byder velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og tak til Jørgen Møller, for mange års tro tjeneste. Jørgen Møller slipper os ikke helt, idet han har indvilget i at indgå i arbejdsgruppen i New Beat 2012 som vi skal køre sammen med forårsfestivalen. I Gjern vil der blive undervist i Mainstream med intro til Plus, og Plus med intro til A1, vi håber det vil give ny inspiration til Gjern danserne. Det er jo altid rart at lære nyt og holde hjernecellerne i gang. Som noget nyt vil vi i efteråret kører C1 indlæring over 5 søndage se hjemmesiden. Dette vil ske i samarbejde med Carsten Nielsen. Vi håber på, at dette vil blive en succes. Med dette indlæg vil jeg ønske jer en god sommer og på forhåbentlig gensyn til efterår og andre danse ude i sommerlandet. Janni formand - 3 -

4 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I ØSDC SØNDAG, DEN lavet en drejebog. 22 deltagere. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere John Nygård blev valgt som dirigent, Helle Stevn som referent og Bent Husted som stemmetæller. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Formandens beretning Det har været et spændende år med masser af aktiviteter som f.eks. Nytårsdans, Forårsfestival/New Beat, Sommerdans, Sensommerdans og workshopdanse med Carsten (C1). Juleafslutningen blev desværre aflyst pga. af sne, men bliver så afholdt i forbindelse med denne generalforsamling. Hyggedansene med naboklubberne har ligget lidt stille. Det er desværre ikke lykkedes at få startet nye hold op, selv om vi prøver at gøre opmærksom på os selv, bl.a. med opvisninger. DAASDC gør også, hvad de kan for at få gang i dansen igen. Alle hold har været uændrede i I Gjern danses der med succes mainstream hver onsdag, ligesom der hver onsdag er hyggedans med Plus i ulige uger og A1 i lige uger. I Randers startede Carsten Toldbod som underviser i Danserne har været glade for Carsten, men holdet har været en del amputeret fra januar 2011 og bliver sandsynligvis nedlagt. Det gode samarbejde med DGI fortsatte i 2010, og vi får stadig tilskud til forskellige arrangementer. Inger er fortsat kontaktperson til DGI. Forårsfestivalen 2010 blev afholdt sammen med New Beat, og det var en stor succes. Udvalgsmedlemmerne har lavet en drejebog. John Nygård er valgt ind i koordineringsudvalget for Region Syd. Tak til udvalgene og medlemmerne, uden hvis hjælp det ikke går. Bestyrelsen takkes for et godt og konstruktivt samarbejde. 3. Forelæggelse af regnskab Jytte gennemgik regnskabet. Der blev stillet et spørgsmål om, hvad posten it omfattede, og kassereren svarede, at det bl.a. var et tilskud til telefonudgifter på kr. 800 hver til Janni og Inger, deltagelse i Groupcare m.v. Det blev foreslået, at der fremover blev tilknyttet en note til denne post, hvilket kassereren accepterede. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år Nytårsdansen er allerede afviklet. Forårsfestivalen afholdes sidst i marts, og der afholdes endvidere en aprilsdans d april. Til aprilsdansen får callerne entreindtægten, mens klubben så måske kan tjene lidt på salg af mad og drikke. Sommerdansen med Johnny Preston afholdes i år over 2 dage den juni i Gjern. Sensommerdans med Carsten afholdes den 11. september, og der danses mainstream/plus. Alle opfordres til at komme og hjælpe til at give nye dansere en god oplevelse. Der afholdes 4 workshopdanse i C1 med Carsten, der koordineres med Kolding, som også afholder 4 workshopper med Lars Inge. Det skal måske forsøges med andre niveauer, hvis der er interesse herfor. Entreindtægten går til calleren. Juleafslutningen afholdes som sædvanlig sidst i november. Der arbejdes på igen at afholde New Beat i forbindelse med Forårsfestivalen Det foregår igen i Voelhallerne, og det meste er på plads. Medlemmerne vil senere blive bedt om at hjælpe til

5 Vi vil forsøge at starte et nyt hold op. DAASDC gør også en stor indsats for at synliggøre squaredansen, så forhåbentlig vender det. Medlemmerne orienteres fortsat via hjemmesiden samt udsendelse af remindere til mailadresser. Der udkommer et klubblad inden sommerferien med referat af genralforsamlingen m.v. Medlemmerne opfordres til at komme med indlæg. Der har ikke været plads til fællesdanse med naboklubberne i 2011, men de genoptages eventuelt i Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen. 5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag Bestyrelsen fremlagde to forslag til vedtægtsændringer. Forslag 1: 1 Foreningens hjemsted er Østjylland med adresse hos den til enhver tid valgte formand. ændres til 1 Foreningens hjemsted er Randers, Favrskov, Silkeborg og Århus kommune med adresse hos den til enhver tid valgte formand. Begrundelsen herfor er, at det af hensyn til tilskud, lokaleleje og børneattester er mest hensigtsmæssigt, at vi har hjemsted i alle fire kommuner. Der blev spurgt, om det ikke var et krav, at der skulle være en afdeling i hver kommune. Næstformanden svarede, at dette ikke var tilfældet. Han havde spurgt kommunerne. Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for Forslag 2: 5 Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af formand og dirigent. ændres til 5 Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af dirigent og referent. Begrundelsen herfor er, at dirigent og referent i sagens natur altid er til stede på generalforsamlingen, mens formanden ikke nødvendigvis er til stede, og vi så risikerer, at referatet ikke kan underskrives. Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år Kassereren fremlagde budgettet. Der blev spurgt om, hvad vi får fra DGI. Hertil kunne kassereren svare, at vi får tilskud ved opstart af nye hold samt tilskud til inspirationsdanse. Der kan dog kun søges tilskud til inspirationsdans én gang om året. Gunnar mente, at vi burde sigte efter at undgå minus på budgettet. Hertil svarede kassereren, at der var blevet brugt et beløb at holde holdet i Randers i gang og fastholde medlemmerne dér. Dette ser ud til at mislykkedes. Klubbens kassebeholdning skal bruges med fornuft til at fastholde medlemmerne. (Klubben har pt 72 medlemmer). Budgettet blev vedtaget med 22 stemmer for 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Inger Fogh Madsen (sekretær), Jørgen Møller (næstformand) og Jytte Christensen (kassererer) var på valg. Jørgen Møller modtog ikke genvalg. Kassereren og Inger blev genvalgt med bifald. Dirigenten havde en fuldmagt fra Hanne Frost, som accepterede at stille op til bestyrelsen. Hun blev valgt med bifald. Dirigenten havde fuldmagt fra Jens Guldmand og Hans Jørgen Bugge, som accepterede at stille op som suppleanter til bestyrelsen

6 De blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant med bifald. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Johan Tommerup og Monika blev genvalgt som revisorer med bifald. Gunnar blev genvalgt som revisorsuppleant med bifald. 9. Eventuelt Bent oplyste, at DASSDC havde afholdt PRmøde med 22 deltagere, hvor der var blevet nedsat forskellige arbejdsgrupper, bl.a. en internetgruppe, som Bent selv deltager i, og en opvisningsgruppe. Der skal gøres PR på landsplan. På mødet deltog en professionel reklamekonsulent, som evt. kan hjælpe. Monika bemærkede, at klubben var ved at blive en højniveauklub. Hertil svarede Jytte, at det desværre var sådan, det var, selv om vi alle godt kunne tænke os, at der var flere hold på alle niveauer. Der er dog fortsat mainstream/plus i Gjern. 10. Afslutning Formanden rettede en tak til Jørgen for hans mangeårige deltagelse i bestyrelsen. Han vil blive savnet, men deltager i New Beatudvalget Hun bød Hanne velkommen i bestyrelsen og takkede John for at have påtaget sig hvervet som dirigent. Der er da ikke noget at sige til at squaredansen dør! Faste squares Vejle et eksempel!!!! New Beat festivallen 2011 blev den dans, som jeg vil huske for de faste squares, hvor det ikke var nemt at komme til at danse, hvis man ikke havde 7 andre i en fast square. Jeg kan da også finde på at danse 2 tips i den samme square, men så brydes den op, og man finder nogle andre dansere. For mig et det, det dejlige ved squaredansen. Men sådan skulle det ikke være i Vejle. Hvis man sagde noget, til dem med de faste squares, så fik man det svar: jeg har også betalt for at danse og jeg vil have nogle gode danse! Denne oplevelse gav mig virkelig noget at tænke over, idet jeg på dette tidspunkt havde tænkt mig at arbejde for DAASDC, her efter at jeg er gået på efterløn. Hanne Frost Ps. Siden Vejle er jeg blevet valgt til DAASDC s bestyrelse. Det skal heller ikke være tvivl om, at jeg vil arbejde på, at man bruger computerkort til flere og flere danse. Dirigenten sluttede med at fastslå, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 45 dage, da der var blevet vedtaget forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formand: Janni Thye Dirigent: John Nygaard - 6 -

7 Skal squaredansen dø nu? Hvis du kommer ud til festival danse, så er det klart, at der bliver færre og færre dansere, især på Mainstream niveauet. I Vejle til New Beat Festivallen var der desværre kun en Mainstream square. Dette var meget uheldigt, at disse få dansere dansede i den største hal, desuden var det endnu mere uheldigt, at den store hal var tættest på indgange til hele DGI centeret, så alle der skulle til Messe i hallerne ved siden af dansehallen lige kikkede ind i den store sal 1 square man kan ikke fortænke dem i at tænke, squaredans, det har jeg ikke lyst til, for der er da ikke den stemning, som vi ellers kan have til en festivaldans. Her tabte vi måske nogle nye dansere. Ærgerligt! Hvilket måske kunne have været anderledes ved at bytte 2 skilte! Tilbage til spørgsmålet!! DAASDC havde indkaldt til et ide møde søndag d. 27. februar 2011 i Odense, for hvordan vi får squaredansen til at overleve. Der dukkede ca 20 deltager op incl. Bestyrelse!! Var der virkelig ikke flere. Lotte lagde ud med de tanker, hun som formand havde gjort sig omkring squaredansens fremme. Her var mange ideer på banen: Nyt PR materiale, Plakater, Priser/gratis, reklamer, konkurrence for at få nye dansere, opvisninger med dansetøj eller i alm. tøj Så kom en reklamemand på banen, Jørgen, hvis firma har lavet DSB reklamen med Harry, som kører på 10. år. Han gennemgik også nogle ideer, og rigtig mange af disse var de samme som Lotte havde haft på bordet. MEN en af hans største anker var, DAASDC s hjemmeside, han havde da aldrig fundet den for hvad er DAASDC nej få et nyt domæne, som siger noget omkring squaredans. Ingen kan huske DAASDC og ingen ved hvad det står for. Websiden var alt for kedelig der skulle video klip på så skiftede jævnligt, der skulle ske noget og henvisning med GRØNT til hvor nye dansere skulle se om der startede nye hold op i nærheden af deres bopæl. Den anden del af web siden er for squaredansere, men de skal såmen nok finde de informationer, de søger. Vi skal passe på at det materiale, vi udsender virkelig er til folk, der ikke ved noget om squaredans, og ikke til dansere, som allerede kender termer. Der blev nedsat nogle arbejdsgrupper, der kunne have været mange flere, men antallet af deltagere begrænsede dette. Så næste gang DAASDC indkalder, så kom frem på banen og mød op!! Det er vigtigt at der kommer nye ideer frem og at opgaverne deles på mange, for - 7 -

8 bestyrelsen kan IKKE alene få squaredansen til at overleve. Der kan følgende grupper op at køre: a) Lave en konkurrence og regler, hvor 1. præmien er en rejse til USA til convention for 2 personer, 2. præmie en rejse til IPAC for 2 dansere og 3. præmien en rejse til Danish Convention for 2 dansere, alle med ophold og danseafgift betalt. b) Gøre squaredansen mere synlig. Her kunne det være på nettet, f.eks. FACEBOOK men også andre steder. Små henvisninger flere steder på nettet. F.eks. sundhed.dk, netdokter.dk og hjerteforeningen, diabetes foreningen o.lign. c) TV reklame, her får man store udgifter, det er ikke gratis at bruge TV som medie, men der er også et af de steder, hvor du når flest. Her havde vi forestillet os at lave et pilot projekt med TV Lorry, her er det største seergrundlag, men det er også dyrest. Forslaget gik på, at reklamere i ca 3 uger for opstart af nye hold. Gruppen forestillede sig at DAASDC og callerforeningen, CSD tog ½ delen af udgifterne og resten blev betalt af klubberne i området. I dette område er 9 klubber, hvor vi i gruppen havde forestillet os at de 2 største kunne gå ind med et betydeligt beløb og resten deles mellem de andre. Alle klubber bruger jo reklamepenge på annoncer hvert år, når man vil starte nye hold. Men det har desværre vist sig at den ene af de 2 store har meldt fra, at de ikke vil bruge penge på reklame. Det er en stor udgift, idet der udover udsendelsen via TV2 også skal laves et materiale. Dette materiale kan så bruges i de andre TV regioner, hvis dette pilot projekt falder godt ud. Det kræver virkelig at DAASDC (alle dansere) vil støtte op omkring projektet p.g.a. udgifternes størrelse. d) Singler. En stor del at den danske befolkning er singler, hvorfor ikke udbyde nye hold for singler, hvor par er velkomne, men på singlernes præmisser. Kik på linedans hvorfor har de haft så stor succes? Måske fordi du kan komme alene. PAS PÅ at vores PR materiale, ikke kun henvender sig til par! Disse forslag er ikke gratis, og derfor skal der flyttes penge fra DAASDC s - 8 -

9 opsparing til reklame. Hvis squaredansen skal dø, så skal hele formuen være brugt på at få den til at overleve. Efter min mening! Hilsen Hanne Frost Ps: Siden dette indlæg blev skrevet, er der sket den udvikling i DAASDC, at der er afholdt repræsentantskabsmøde og her blev der i 2011 frigivet kr. til PR. Disse penge skal bl.a. dække en konkurrence i at få nye dansere og til at få lavet en udredning af, hvordan vi når vores målgruppe. Det er dyrt at bruge reklamekroner, hvis man ikke når de rigtige modtagere. Forårsfestival og Aprildans hos ØSDC Cafeteriet hos ØSDC var rigt udstyret med kager bagt af klubbens medlemmer. Det var virkelig dejlige kager, de smagte bare så godt. Det var svært at vælge, så jeg måtte prøve flere stykker, men til den ene kage, der kom jeg desværre for sent den så ellers så indbydende ud med abrikoser. Jeg vil gerne sige tak til disse bagere det gjorde I rigtig godt. Hilsen Hanne ØSDC s bestyrelse Referat ekstraordinær generalforsamling i ØSDC Torsdag d. 14 april 2011 kl. 20,00 21 deltagere Formanden bød velkommen, til den ekstraordinære generalforsamling. Dagsorden 1. Valg af dirigent, John Nygaard, referent Inger Fogh Madsen og stemmetæller Bent Husted. 2. Endelig vedtagelse af, de på den ordinære generalforsamling den fremlagte og godkendte vedtægtsændringer. Forslag Foreningens hjemsted er Østjylland med adresse hos den til enhver tid valgte formand. Ændres til. 1. Foreningens hjemsted er Randers, Favrskov, Silkeborg og Århus kommune, med adresse hos den til enhver tid valgte formand. Ændringen blev vedtaget med 21 stemmer for. Forslag 2. 5 Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af formand og dirigent. Ændres til 5 Generalforsamlingens referent udfærdigeret referat, som underskrives af dirigent og referent. Ændringen blev vedtaget med 21 stemmer for. 3. Stig Peiliche foreslår Randers bliver nedlagt. Stig vil gerne være repræsentant til kommunen. Det tager bestyrelsen til efterretning. John Nygaard Inger Fogh Madsen Dirigent Referent - 9 -

10 Undervisningsplan efteråret Foreløbig udgave, følg med på: Dag Sted Tid Niveau Underviser Mandag Brabrand C1 dans Carsten Nielsen Onsdag Gjern Mainstream intro Plus Bent R. Husted Onsdag Gjern Plus intro A1 Bent R. Husted Torsdag Hinnerup A2 dans Carsten Nielsen Torsdag Hinnerup C2 dans Carsten Nielsen Carsten Underviser i Brabrand og Hinnerup Bent Underviser i Gjern

11 Nyt fra arrangementsudvalget. I skrivende stund tænker jeg tilbage på, hvad arrangementsudvalget har udrettet det sidste års tid, og hvad vi skal lave frem over. Vi er stadig 7 i udvalget + et passivt medlem, som gerne vil bage kage og boller, og hjælpe os i boden. Annita har forladt os efter mange års tro tjeneste, men har dog lovet at hjælpe os engang imellem. En stor tak til Annita, for godt og sjovt samarbejde. Her et lille indblik i, hvad det siddende udvalg har af opgaver. Helen er kommet i udvalget, og hjælper Kirsten med blomster og pynt. Bent H. styrer stadig alt det med vores anlæg og højttalere. Johan henter og bringer scener, pølsekoger og lignende fra fjernlageret, og passer godt på værktøjskassen. Janni opbevarer alle de grønne velour duge, og sørger for de er vasket til dansene. John sørger for, at der bliver lavet flyers til dansene, nyhedsbrev / blad og meget andet. Og jeg (Inger ) opbevarer alle de duge der skal stryges, 2 store kasser med ting og sager, som bruges ved de fleste arrangementer. Så det kører rigtig godt, også fordi vore medlemmer er gode til at træde til med en hjælpende hånd både før, under og efter dansene, og så er vores medlemmer rigtig gode til, at bage lækre kager og kokosmakroner. Det er altid nemmere at skulle arrangere en dans stor som lille, når man ved man kan hente hjælp Tak for det. Vi forsøger også at planlægge et par år ud i fremtiden, i samråd med bestyrelsen, så allerede nu er det bestemt, at vi sammen med Forårsfestival 2012, skal have New-beat i Voel. Så da får vi igen brug for mange hjælpere. Det varer heller ikke så længe før klubben har 25 års jubilæum, hvordan det skal fejres ved vi ikke endnu. Med ønsket om en go sommer til jer alle. Inger - Arrangementsudvalget Træet fra klubbens julefrokost

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere