Orientering/Nyhedsbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering/Nyhedsbrev"

Transkript

1 Orientering/Nyhedsbrev Nr. 77 Maj årgang

2 Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 100 stk. Ansvarshavende : Formand i ØSDC Janni Thye Redaktør : John Nygaard Tverfaldet Hammel Tlf Orientering/Nyhedsbrev udkommer normalt 2-3 gange årligt, dette nummer er en speciel udgave, da det ud over det sædvanlige stof, også indeholder hold-lister for alle undervisningshold i ØSDC. Klubbens dansere og callere opfordres til at komme med indlæg til bladet. Indlæg kan indsendes som brev eller via e-post. Indlæg sendes direkte til redaktøren. Østjysk Square Dance Clubs bestyrelse: Formand (President) Janni Thye Fejøvænget Tilst Næstformand (Vicepresident) Kurt Jørgensen Bjarupgårdsvej 29 Mollerup 8600 Silkeborg Kasserer (Treasurer) Jytte Christensen Infanterivej Randers Sekretær (Secretary) DGI kontaktperson Inger Fogh Madsen Østergårdsvej 4, Voel 8600 Silkeborg Bestyrelsesmedlem Hanne Frost B.S. Ingemands Vej 15, Selling 8370 Hadsten

3 Formanden har ordet. Ja så er endnu en forårssæson gået og jeg håber alle har haft en god oplevelse på deres undervisningsaftener. Vi har også haft nogle gode danse her i foråret, synes vi da selv, og dette vil vi også lave i efteråret. Desværre lykkedes det ikke at bevare A2 indlæringsholdet i Randers med Carsten Toldbod, men sygdom, flytninger m.v. er ingen herre over. Vi vil i stedet forsøge at opstarte nyt Mainstream hold med Stig som underviser så kender I nogen, der kunne være interesseret i at begynde med at danse squaredance så sig endelig til. Vi har også måtte opgive vores 2 båndhold om torsdagen med Peder. Det er vi selvfølgelig meget kede af, da vi dermed også mister nogle dansere, som har været med næsten siden startet af klubben. Vi håber selvfølgelig at se dem bare en gang imellem ude til vore arrangementer eller måske på et af de eksisterende hold. Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, er Hanne Frost indtrådt i bestyrelsen og Kurt Jørgensen er blevet næstformand. Som nye suppleanter har vi Jens Guldmann (Gjern danser) og Hans Jørgen Bugge (Brabrand danser) og vi byder velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og tak til Jørgen Møller, for mange års tro tjeneste. Jørgen Møller slipper os ikke helt, idet han har indvilget i at indgå i arbejdsgruppen i New Beat 2012 som vi skal køre sammen med forårsfestivalen. I Gjern vil der blive undervist i Mainstream med intro til Plus, og Plus med intro til A1, vi håber det vil give ny inspiration til Gjern danserne. Det er jo altid rart at lære nyt og holde hjernecellerne i gang. Som noget nyt vil vi i efteråret kører C1 indlæring over 5 søndage se hjemmesiden. Dette vil ske i samarbejde med Carsten Nielsen. Vi håber på, at dette vil blive en succes. Med dette indlæg vil jeg ønske jer en god sommer og på forhåbentlig gensyn til efterår og andre danse ude i sommerlandet. Janni formand - 3 -

4 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I ØSDC SØNDAG, DEN lavet en drejebog. 22 deltagere. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere John Nygård blev valgt som dirigent, Helle Stevn som referent og Bent Husted som stemmetæller. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 2. Formandens beretning Det har været et spændende år med masser af aktiviteter som f.eks. Nytårsdans, Forårsfestival/New Beat, Sommerdans, Sensommerdans og workshopdanse med Carsten (C1). Juleafslutningen blev desværre aflyst pga. af sne, men bliver så afholdt i forbindelse med denne generalforsamling. Hyggedansene med naboklubberne har ligget lidt stille. Det er desværre ikke lykkedes at få startet nye hold op, selv om vi prøver at gøre opmærksom på os selv, bl.a. med opvisninger. DAASDC gør også, hvad de kan for at få gang i dansen igen. Alle hold har været uændrede i I Gjern danses der med succes mainstream hver onsdag, ligesom der hver onsdag er hyggedans med Plus i ulige uger og A1 i lige uger. I Randers startede Carsten Toldbod som underviser i Danserne har været glade for Carsten, men holdet har været en del amputeret fra januar 2011 og bliver sandsynligvis nedlagt. Det gode samarbejde med DGI fortsatte i 2010, og vi får stadig tilskud til forskellige arrangementer. Inger er fortsat kontaktperson til DGI. Forårsfestivalen 2010 blev afholdt sammen med New Beat, og det var en stor succes. Udvalgsmedlemmerne har lavet en drejebog. John Nygård er valgt ind i koordineringsudvalget for Region Syd. Tak til udvalgene og medlemmerne, uden hvis hjælp det ikke går. Bestyrelsen takkes for et godt og konstruktivt samarbejde. 3. Forelæggelse af regnskab Jytte gennemgik regnskabet. Der blev stillet et spørgsmål om, hvad posten it omfattede, og kassereren svarede, at det bl.a. var et tilskud til telefonudgifter på kr. 800 hver til Janni og Inger, deltagelse i Groupcare m.v. Det blev foreslået, at der fremover blev tilknyttet en note til denne post, hvilket kassereren accepterede. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for klubbens virksomhed i det kommende år Nytårsdansen er allerede afviklet. Forårsfestivalen afholdes sidst i marts, og der afholdes endvidere en aprilsdans d april. Til aprilsdansen får callerne entreindtægten, mens klubben så måske kan tjene lidt på salg af mad og drikke. Sommerdansen med Johnny Preston afholdes i år over 2 dage den juni i Gjern. Sensommerdans med Carsten afholdes den 11. september, og der danses mainstream/plus. Alle opfordres til at komme og hjælpe til at give nye dansere en god oplevelse. Der afholdes 4 workshopdanse i C1 med Carsten, der koordineres med Kolding, som også afholder 4 workshopper med Lars Inge. Det skal måske forsøges med andre niveauer, hvis der er interesse herfor. Entreindtægten går til calleren. Juleafslutningen afholdes som sædvanlig sidst i november. Der arbejdes på igen at afholde New Beat i forbindelse med Forårsfestivalen Det foregår igen i Voelhallerne, og det meste er på plads. Medlemmerne vil senere blive bedt om at hjælpe til

5 Vi vil forsøge at starte et nyt hold op. DAASDC gør også en stor indsats for at synliggøre squaredansen, så forhåbentlig vender det. Medlemmerne orienteres fortsat via hjemmesiden samt udsendelse af remindere til mailadresser. Der udkommer et klubblad inden sommerferien med referat af genralforsamlingen m.v. Medlemmerne opfordres til at komme med indlæg. Der har ikke været plads til fællesdanse med naboklubberne i 2011, men de genoptages eventuelt i Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen. 5. Drøftelse af og afstemning om indkomne forslag Bestyrelsen fremlagde to forslag til vedtægtsændringer. Forslag 1: 1 Foreningens hjemsted er Østjylland med adresse hos den til enhver tid valgte formand. ændres til 1 Foreningens hjemsted er Randers, Favrskov, Silkeborg og Århus kommune med adresse hos den til enhver tid valgte formand. Begrundelsen herfor er, at det af hensyn til tilskud, lokaleleje og børneattester er mest hensigtsmæssigt, at vi har hjemsted i alle fire kommuner. Der blev spurgt, om det ikke var et krav, at der skulle være en afdeling i hver kommune. Næstformanden svarede, at dette ikke var tilfældet. Han havde spurgt kommunerne. Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for Forslag 2: 5 Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af formand og dirigent. ændres til 5 Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af dirigent og referent. Begrundelsen herfor er, at dirigent og referent i sagens natur altid er til stede på generalforsamlingen, mens formanden ikke nødvendigvis er til stede, og vi så risikerer, at referatet ikke kan underskrives. Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år Kassereren fremlagde budgettet. Der blev spurgt om, hvad vi får fra DGI. Hertil kunne kassereren svare, at vi får tilskud ved opstart af nye hold samt tilskud til inspirationsdanse. Der kan dog kun søges tilskud til inspirationsdans én gang om året. Gunnar mente, at vi burde sigte efter at undgå minus på budgettet. Hertil svarede kassereren, at der var blevet brugt et beløb at holde holdet i Randers i gang og fastholde medlemmerne dér. Dette ser ud til at mislykkedes. Klubbens kassebeholdning skal bruges med fornuft til at fastholde medlemmerne. (Klubben har pt 72 medlemmer). Budgettet blev vedtaget med 22 stemmer for 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Inger Fogh Madsen (sekretær), Jørgen Møller (næstformand) og Jytte Christensen (kassererer) var på valg. Jørgen Møller modtog ikke genvalg. Kassereren og Inger blev genvalgt med bifald. Dirigenten havde en fuldmagt fra Hanne Frost, som accepterede at stille op til bestyrelsen. Hun blev valgt med bifald. Dirigenten havde fuldmagt fra Jens Guldmand og Hans Jørgen Bugge, som accepterede at stille op som suppleanter til bestyrelsen

6 De blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant med bifald. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Johan Tommerup og Monika blev genvalgt som revisorer med bifald. Gunnar blev genvalgt som revisorsuppleant med bifald. 9. Eventuelt Bent oplyste, at DASSDC havde afholdt PRmøde med 22 deltagere, hvor der var blevet nedsat forskellige arbejdsgrupper, bl.a. en internetgruppe, som Bent selv deltager i, og en opvisningsgruppe. Der skal gøres PR på landsplan. På mødet deltog en professionel reklamekonsulent, som evt. kan hjælpe. Monika bemærkede, at klubben var ved at blive en højniveauklub. Hertil svarede Jytte, at det desværre var sådan, det var, selv om vi alle godt kunne tænke os, at der var flere hold på alle niveauer. Der er dog fortsat mainstream/plus i Gjern. 10. Afslutning Formanden rettede en tak til Jørgen for hans mangeårige deltagelse i bestyrelsen. Han vil blive savnet, men deltager i New Beatudvalget Hun bød Hanne velkommen i bestyrelsen og takkede John for at have påtaget sig hvervet som dirigent. Der er da ikke noget at sige til at squaredansen dør! Faste squares Vejle et eksempel!!!! New Beat festivallen 2011 blev den dans, som jeg vil huske for de faste squares, hvor det ikke var nemt at komme til at danse, hvis man ikke havde 7 andre i en fast square. Jeg kan da også finde på at danse 2 tips i den samme square, men så brydes den op, og man finder nogle andre dansere. For mig et det, det dejlige ved squaredansen. Men sådan skulle det ikke være i Vejle. Hvis man sagde noget, til dem med de faste squares, så fik man det svar: jeg har også betalt for at danse og jeg vil have nogle gode danse! Denne oplevelse gav mig virkelig noget at tænke over, idet jeg på dette tidspunkt havde tænkt mig at arbejde for DAASDC, her efter at jeg er gået på efterløn. Hanne Frost Ps. Siden Vejle er jeg blevet valgt til DAASDC s bestyrelse. Det skal heller ikke være tvivl om, at jeg vil arbejde på, at man bruger computerkort til flere og flere danse. Dirigenten sluttede med at fastslå, at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 45 dage, da der var blevet vedtaget forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formand: Janni Thye Dirigent: John Nygaard - 6 -

7 Skal squaredansen dø nu? Hvis du kommer ud til festival danse, så er det klart, at der bliver færre og færre dansere, især på Mainstream niveauet. I Vejle til New Beat Festivallen var der desværre kun en Mainstream square. Dette var meget uheldigt, at disse få dansere dansede i den største hal, desuden var det endnu mere uheldigt, at den store hal var tættest på indgange til hele DGI centeret, så alle der skulle til Messe i hallerne ved siden af dansehallen lige kikkede ind i den store sal 1 square man kan ikke fortænke dem i at tænke, squaredans, det har jeg ikke lyst til, for der er da ikke den stemning, som vi ellers kan have til en festivaldans. Her tabte vi måske nogle nye dansere. Ærgerligt! Hvilket måske kunne have været anderledes ved at bytte 2 skilte! Tilbage til spørgsmålet!! DAASDC havde indkaldt til et ide møde søndag d. 27. februar 2011 i Odense, for hvordan vi får squaredansen til at overleve. Der dukkede ca 20 deltager op incl. Bestyrelse!! Var der virkelig ikke flere. Lotte lagde ud med de tanker, hun som formand havde gjort sig omkring squaredansens fremme. Her var mange ideer på banen: Nyt PR materiale, Plakater, Priser/gratis, reklamer, konkurrence for at få nye dansere, opvisninger med dansetøj eller i alm. tøj Så kom en reklamemand på banen, Jørgen, hvis firma har lavet DSB reklamen med Harry, som kører på 10. år. Han gennemgik også nogle ideer, og rigtig mange af disse var de samme som Lotte havde haft på bordet. MEN en af hans største anker var, DAASDC s hjemmeside, han havde da aldrig fundet den for hvad er DAASDC nej få et nyt domæne, som siger noget omkring squaredans. Ingen kan huske DAASDC og ingen ved hvad det står for. Websiden var alt for kedelig der skulle video klip på så skiftede jævnligt, der skulle ske noget og henvisning med GRØNT til hvor nye dansere skulle se om der startede nye hold op i nærheden af deres bopæl. Den anden del af web siden er for squaredansere, men de skal såmen nok finde de informationer, de søger. Vi skal passe på at det materiale, vi udsender virkelig er til folk, der ikke ved noget om squaredans, og ikke til dansere, som allerede kender termer. Der blev nedsat nogle arbejdsgrupper, der kunne have været mange flere, men antallet af deltagere begrænsede dette. Så næste gang DAASDC indkalder, så kom frem på banen og mød op!! Det er vigtigt at der kommer nye ideer frem og at opgaverne deles på mange, for - 7 -

8 bestyrelsen kan IKKE alene få squaredansen til at overleve. Der kan følgende grupper op at køre: a) Lave en konkurrence og regler, hvor 1. præmien er en rejse til USA til convention for 2 personer, 2. præmie en rejse til IPAC for 2 dansere og 3. præmien en rejse til Danish Convention for 2 dansere, alle med ophold og danseafgift betalt. b) Gøre squaredansen mere synlig. Her kunne det være på nettet, f.eks. FACEBOOK men også andre steder. Små henvisninger flere steder på nettet. F.eks. sundhed.dk, netdokter.dk og hjerteforeningen, diabetes foreningen o.lign. c) TV reklame, her får man store udgifter, det er ikke gratis at bruge TV som medie, men der er også et af de steder, hvor du når flest. Her havde vi forestillet os at lave et pilot projekt med TV Lorry, her er det største seergrundlag, men det er også dyrest. Forslaget gik på, at reklamere i ca 3 uger for opstart af nye hold. Gruppen forestillede sig at DAASDC og callerforeningen, CSD tog ½ delen af udgifterne og resten blev betalt af klubberne i området. I dette område er 9 klubber, hvor vi i gruppen havde forestillet os at de 2 største kunne gå ind med et betydeligt beløb og resten deles mellem de andre. Alle klubber bruger jo reklamepenge på annoncer hvert år, når man vil starte nye hold. Men det har desværre vist sig at den ene af de 2 store har meldt fra, at de ikke vil bruge penge på reklame. Det er en stor udgift, idet der udover udsendelsen via TV2 også skal laves et materiale. Dette materiale kan så bruges i de andre TV regioner, hvis dette pilot projekt falder godt ud. Det kræver virkelig at DAASDC (alle dansere) vil støtte op omkring projektet p.g.a. udgifternes størrelse. d) Singler. En stor del at den danske befolkning er singler, hvorfor ikke udbyde nye hold for singler, hvor par er velkomne, men på singlernes præmisser. Kik på linedans hvorfor har de haft så stor succes? Måske fordi du kan komme alene. PAS PÅ at vores PR materiale, ikke kun henvender sig til par! Disse forslag er ikke gratis, og derfor skal der flyttes penge fra DAASDC s - 8 -

9 opsparing til reklame. Hvis squaredansen skal dø, så skal hele formuen være brugt på at få den til at overleve. Efter min mening! Hilsen Hanne Frost Ps: Siden dette indlæg blev skrevet, er der sket den udvikling i DAASDC, at der er afholdt repræsentantskabsmøde og her blev der i 2011 frigivet kr. til PR. Disse penge skal bl.a. dække en konkurrence i at få nye dansere og til at få lavet en udredning af, hvordan vi når vores målgruppe. Det er dyrt at bruge reklamekroner, hvis man ikke når de rigtige modtagere. Forårsfestival og Aprildans hos ØSDC Cafeteriet hos ØSDC var rigt udstyret med kager bagt af klubbens medlemmer. Det var virkelig dejlige kager, de smagte bare så godt. Det var svært at vælge, så jeg måtte prøve flere stykker, men til den ene kage, der kom jeg desværre for sent den så ellers så indbydende ud med abrikoser. Jeg vil gerne sige tak til disse bagere det gjorde I rigtig godt. Hilsen Hanne ØSDC s bestyrelse Referat ekstraordinær generalforsamling i ØSDC Torsdag d. 14 april 2011 kl. 20,00 21 deltagere Formanden bød velkommen, til den ekstraordinære generalforsamling. Dagsorden 1. Valg af dirigent, John Nygaard, referent Inger Fogh Madsen og stemmetæller Bent Husted. 2. Endelig vedtagelse af, de på den ordinære generalforsamling den fremlagte og godkendte vedtægtsændringer. Forslag Foreningens hjemsted er Østjylland med adresse hos den til enhver tid valgte formand. Ændres til. 1. Foreningens hjemsted er Randers, Favrskov, Silkeborg og Århus kommune, med adresse hos den til enhver tid valgte formand. Ændringen blev vedtaget med 21 stemmer for. Forslag 2. 5 Generalforsamlingens referent udfærdiger et referat, som underskrives af formand og dirigent. Ændres til 5 Generalforsamlingens referent udfærdigeret referat, som underskrives af dirigent og referent. Ændringen blev vedtaget med 21 stemmer for. 3. Stig Peiliche foreslår Randers bliver nedlagt. Stig vil gerne være repræsentant til kommunen. Det tager bestyrelsen til efterretning. John Nygaard Inger Fogh Madsen Dirigent Referent - 9 -

10 Undervisningsplan efteråret Foreløbig udgave, følg med på: Dag Sted Tid Niveau Underviser Mandag Brabrand C1 dans Carsten Nielsen Onsdag Gjern Mainstream intro Plus Bent R. Husted Onsdag Gjern Plus intro A1 Bent R. Husted Torsdag Hinnerup A2 dans Carsten Nielsen Torsdag Hinnerup C2 dans Carsten Nielsen Carsten Underviser i Brabrand og Hinnerup Bent Underviser i Gjern

11 Nyt fra arrangementsudvalget. I skrivende stund tænker jeg tilbage på, hvad arrangementsudvalget har udrettet det sidste års tid, og hvad vi skal lave frem over. Vi er stadig 7 i udvalget + et passivt medlem, som gerne vil bage kage og boller, og hjælpe os i boden. Annita har forladt os efter mange års tro tjeneste, men har dog lovet at hjælpe os engang imellem. En stor tak til Annita, for godt og sjovt samarbejde. Her et lille indblik i, hvad det siddende udvalg har af opgaver. Helen er kommet i udvalget, og hjælper Kirsten med blomster og pynt. Bent H. styrer stadig alt det med vores anlæg og højttalere. Johan henter og bringer scener, pølsekoger og lignende fra fjernlageret, og passer godt på værktøjskassen. Janni opbevarer alle de grønne velour duge, og sørger for de er vasket til dansene. John sørger for, at der bliver lavet flyers til dansene, nyhedsbrev / blad og meget andet. Og jeg (Inger ) opbevarer alle de duge der skal stryges, 2 store kasser med ting og sager, som bruges ved de fleste arrangementer. Så det kører rigtig godt, også fordi vore medlemmer er gode til at træde til med en hjælpende hånd både før, under og efter dansene, og så er vores medlemmer rigtig gode til, at bage lækre kager og kokosmakroner. Det er altid nemmere at skulle arrangere en dans stor som lille, når man ved man kan hente hjælp Tak for det. Vi forsøger også at planlægge et par år ud i fremtiden, i samråd med bestyrelsen, så allerede nu er det bestemt, at vi sammen med Forårsfestival 2012, skal have New-beat i Voel. Så da får vi igen brug for mange hjælpere. Det varer heller ikke så længe før klubben har 25 års jubilæum, hvordan det skal fejres ved vi ikke endnu. Med ønsket om en go sommer til jer alle. Inger - Arrangementsudvalget Træet fra klubbens julefrokost

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 86 Maj 2014 22. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 16.3.2014 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Orientering/Nyhedsbrev

Orientering/Nyhedsbrev Orientering/Nyhedsbrev Nr. 89 Maj 2015 23. årgang Orinterings/Nyhedsbrev Klubblad for dansere i ØSTJYDSK SQUARE DANCE CLUB Hjemmeside www.osdc.dk Bladet uddeles gratis til klubmedlemmer. Oplag ca. 80 stk.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere