Referat fra Bystævne den 17. marts 2013 kl. 15 i konfirmandstuen. 1) Valg af dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Bystævne den 17. marts 2013 kl. 15 i konfirmandstuen. 1) Valg af dirigent"

Transkript

1 Referat fra Bystævne den 17. marts 2013 kl. 15 i konfirmandstuen. 1) Valg af dirigent Torben, Oldermand foreslog Charlotte la Cour som dirigent. Charlotte blev valgt uden modkandidater. Charlotte konstaterede, at bystævnet var rettidigt indkaldt, og at mødet var beslutningsdygtigt. Hun konstaterede endvidere, at bystævnet blev gennemført på baggrund af de reviderede vedtægter, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling umiddelbart inden dette bystævne. 2) Oldermandens beretning v/torben Oldermanden nævnte, at det i bystyret havde været et aktivt år, hvor der var afholdt ikke mindre end syv møder. Herudover blev følgende punkter fremhævet. Arbejdende udvalg Først gav oldermanden ordet til de arbejdende udvalg: o Festudvalg v/maria, Merete og Dorthe Grundlovsfest blev en succes med mange deltagere. Der var et ønske om, at vi tænker i, hvordan vi fornyr konceptet i år. Høstfest blev en succes, i år var der også et marked med boder, som fungerede godt. Også tak til Jens og Charlotte for at lægge hus til arrangementerne. Halloween var godt besøgt de børn der gik rundt og deltog i arrangementet bagefter tog mange familier på sengen, fordi de ikke have slik nok. Juletræstænding og fastelavn gik også rigtig godt, de blev afholdt i samarbejde med menighedsrådet. o Boldbaneudvalg v/henrik Finansiering kommunen har sponsoreret , der primært skal gå til at bygge en række shelters. Herudover har bystyret undersøgt yderligere muligheder for finansiering af bygningen. Shelter der planlægges bygget tre shelters med tilhørende ildsted og muldtoilet. Der er en række begrænsninger for anvendelsen af området, som skal overholdes derfor kan der fx ikke bygges en legeplads. Tidsplan der skal bygges en weekend den juni Der blev sendt en seddel rundt med tilmelding til at hjælpe med bygningen + at lave mad til fællesspisning. Der var en opfordring til at melde sig til festudvalg m.m. I forhold til vedtægter skal bystyre facilitere, men ikke nødvendigvis igangsætte arrangementer, derfor er det vigtigt at får flere folk på banen til at støtte op. Der blev rundsendt en seddel, hvor man kan melde sig. Reviderede vedtægter Oldermanden nævnte, at bystyret har brugt meget tid og energi på vedtægterne. Det ligger os på sinde at vores arbejde afspejler vedtægterne, og vi følte at det var tide at få lavet visse ændringer, samt få skrevet noget af det mere aktuelt Samarbejde med kommunen Er fortsat rigtig godt. Vi nyder stor respekt, men er også blevet mere realistiske i forhold til, hvad der kan opnås, og hvad der ikke kan. Vi fornemmer også at kommunen ikke er ligeså rundhåndet med de store løfter til os.

2 o Høringssvar Vi blander os kun hvis vi føler at det har byens almene interesse. Vi takker i øvrigt ivrige folk i byen, der er med til at drive disse ting. Bystyret har Torslundevej 133 I samarbejde med de omkringboende naboer har vi forfattet indtil flere høringssvar. En ny ansøgning om lovliggørelse af garagebyggeriet er ude netop nu, og vi støtter fortsat ikke, at man opfører ulovligt byggeri for herefter at søge om dispensation. Specielt ikke når det går ud over naboer. Bystyret har gjort kommunen opmærksom på, at vi ikke synes, sagsforløbet er ok. Torslundevej 79 Som ovenfor har bystyret været med i flere høringer, fordi vi føler at har byens almen interesse. Vognmanden har fået en tidsbegrænset tilladelse til at drive forretning videre i maksimalt to år, hvorefter udstykningen skal effektueres. Vi tilslutter os denne løsning. o Gadejorder Oldermanden redegjorde for sagen. Begrebet gadejorder stammer i virkeligheden fra udstykningen i forbindelse med landboreformernen i slutningen af 1700-tallet. Det var de stykker jord, der fx blev brugt til fælles græsning og vanding af husdyr. I skete der den ændring, at de gadejorder, der ikke blev gjort krav på, tilfaldt kommunen. Torslunde Bylaug har tidligere gjort krav på jordene, hvorfor de ikke er tilfaldet kommunen. Kommunen fører pt. en sag i retten på vegne af bylauget. Kommunen finansierer endvidere omkostningerne hertil, idet sagen forventes at danne præcedens. Bystyret afventer rettens afgørelse af adkomstretten til jorderne. Vi har redegjort for vores part i sagen som gammelt Bylaug, der historisk set har gjort krav på jorderne, men i flere tilfælde løbende har givet folk brugsret til dem mod at passe dem. Vi ønsker, at der ikke umiddelbart kan vindes hævd på disse jorder, idet de har kulturhistorisk betydning og er vigtige i forhold til byens historie. Ydermere kunne jorderne med tiden blive interessante til rekreative formål. Sagen har endvidere principiel betydning, da det forhold, at områderne har karakter af umatrikulerede gadejorder også vil sikre eksisterende områder især fællesområdet ved Sprøjtehusbakken mod at kunne anvendes til andre formål. Bylauget vil således fx kunne sikre, at kommunen ikke kan vælge fx at udstykke Sprøjtehusbakken til beboelse. o Fortove og Torslundevej Er udsat på ubestemt tid. Vi vil sammen med kommunen lave en fremadrettet plan om at spise elefanten i små bidder!. o Bredebjergvej/Torslundemagle vej er blevet repareret. o Lille Bygade Kommunen og bystyret opfordrer til oprettelse af et vejlaug efter samme model fra Lille Solhøjvej til at varetage de forskellige interesser i forhold til blandt andet rydning af sne samt reparation af huller. Som det er nu, er det uoverskueligt, hvem der har ansvaret for hvilket vejstykke, men sker der en ulykke (med posten eksempelvis) vil der skulle placeres et ansvar. o Gelænder på Sprøjtehusbakken skiftes til foråret. o Skraldeordning har kørt som forsøg i Merlegårdsparken og vil sandsynligvis blive bredt til resten af kommunen. o Flytning af spole ved Køgevej så også cyklister kan få lyset til at skifte. Trafiksikkerhed og beplantning Det er vigtigt at understrege at Torslunde er et meget sikkert sted at befinde sig rent trafikalt, på trods af nogle i byen vedvarende klager til kommunen omkring sikkerheden. Har man spørgsmål desangående står vi til rådighed. Hjemmeside Går i luften snarest

3 o Hjemmesideudvalget v/adam, Torben og Henrik har udarbejdet en ny hjemmeside. Fokus er især på at gøre hjemmesiden mere dynamisk med nyheder, arrangementer og indlæg om, hvad der sker i landsbyen. o Hjemmesiden skal blandt andet gøre det meget nemmere at lægge indhold på, og det bliver nemmere for alle at kommentere på sager og skrive indlæg. o Hjemmesiden bygges op med aktivitetskalender, nyhedsbreve og gallerier med billeder fra landsbyen. o Nyt domæne - Vi har indkøbt domænet torslunde.dk, hvor den nye hjemmeside placeres. Ellekilde Vi vil gerne sikre, at de nye beboere på Ellekilde bliver godt integreret i landsbyen. Fremtidige visioner Vi vil gerne være visionære omkring fremtidens Torslunde og vil igangsætte langsigtet arbejde med dette i det nyvalgte bystyre. Vi påtænker at samles til en slags seminar hvor vi tænker store tanker. Det kunne fx være, om vi skal have et byhus på sigt, om vi skal forsøge at blive årets landsby, eller om vi skal have eget postnummer. Kommentarer til beretningen: Der var et ønske om at tage spørgsmålet om skovrejsning ved Solhøj op og fastlægge bylaugets holdning hertil. Oldermanden lovede at tage det op. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3) Aflæggelse og godkendelse af regnskab v/mogens Skatmesteren fremlagde regnskabet for året, som var godkendt af begge revisorer. Han bemærkede, at der var et samlet overskud på årets aktiviteter på knap , hvilket er lidt højt i forhold til, at det vil være ønskværdigt, at hovedparten af overskuddet går til aktiviteter i landsbyen. Regnskabet blev godkendt. 4) Fastsættelse af kontingent for kommende år Skatmesteren foreslog på bystyrets vegne, at kontingentet blev fastholdt på samme niveau som sidste år, dvs. 200 kr. pr. husstand. Dette blev vedtaget. 5) Valg i henhold til vedtægterne Efter de nye vedtægter består bystyret af en oldermand, en skatmester og fire bymænd. Herudover vælges to suppleanter. Oldermanden, 2 bymænd og den ene suppleant vælges i lige år, mens skatmesteren 2 bymænd og den anden suppleant vælges i ulige år. Idet antallet af bymænd i de nye vedtægter udvides med en, og der derfor skulle vælges 3 i år, blev det besluttet, at de to bymænd med højest stemmetal blev valgt for to år, og den tredje bymand blev valgt for et år.

4 a) Valg af skatmester. Skatmester Mogens Spang-Thomsen tilkendegav, at han gerne modtog genvalg. Skatmesteren blev genvalgt uden modkandidater. b) Valg af tre bymænd. Wili Jensen tilkendegav, at han ønskede at genopstille. Merete Larsen tilkendegav, at hun ikke ønskede at genopstille. Der blev foretaget skriftlig afstemning mellem fire kandidater til de tre poster. Til bymænd for to år blev valgt Henrik Dybdahl og Lars-Georg Rödel. Til bymand for et år var der stemmelighed. Wili Jensen blev valgt, idet Niels Berendsen trak sig. c) Valg af suppleanter. Kim Jalsøe tilkendegav, at han ikke ønskede genvalg. Idet Henrik Dybdahl, der var eksisterende suppleant valgt i lige år, blev valgt til bymand, skulle der vælges to suppleanter. Det blev besluttet, at kandidaten med højest stemmetal blev valgt til førstesuppleant for to år, og kandidaten med næsthøjest stemmetal til andensuppleant for et år Der blev foretaget skriftlig afstemning mellem tre kandidater til de to suppleantposter. Niels Berendsen blev valgt som førstesuppleant for to år, og Helle Gammelgaard som andensuppleant for et år. d) Revisorer. Henrik Hansen havde tilkendegivet, at han genopstillede. Herudover opstillede Søren Frederiksen. Begge blev valgt uden modkandidater. Det nye bystyre består således af følgende i perioden : Oldermand Torben Mandrup på valg i 2014 Skatmester Mogens Spang-Thomsen på valg i 2015 Bymand Adam Lebech på valg i 2014 Bymand Wili Jensen på valg i 2014 Bymand Henrik Dybdahl - på valg i 2015 Bymand Lars-Georg Rödel på valg i suppleant Niels Berendsen på valg i suppleant Helle Gammelgaard på valg i ) Behandling af indkomne forslag (skal være oldermanden i hænde senest 3 uger før Bystævnet) Der var ingen rettidigt indkomne forslag. 7) Eventuelt Johnny orienterede om affaldsindsamlingen i regi af Danmarks Naturfredningsforening, hvor han er lokalformand. Alle blev opfordret til at deltage i indsamlingen. Man mødes søndag den 21. april 2013 kl. 10 ved Sprøjtehusbakken. Det blev drøftet, at der var mange huller i vejene efter vinteren. Det blev orienteret om, at der er mulighed for gratis at låne Torshøjgård til arrangementer. Man henvender sig til forstanderen om arrangementer. Der orienteres om mulighederne på hjemmesiden. Det blev foreslået at male byporten svenskrød. Bystyret går videre med denne ide. Det blev foreslået, at der udover shelters på sportspladsen kunne overvejes tilsvarende på Solhøj Fælles. Der var et forslag om, at bylauget skulle ændre status til grundejerforening. Der blev dog udtrykt tvivl.

5 Formanden for museumsforeningen orienterede om foredragsarrangementet om Torslundes historie i forsamlingshuset den 18. marts Der var en debat om retningslinjer for støtte til arrangementer i byen, hvor private erhvervsdrivende som fx kogekonerne og drikportvin.dk er involveret. Der var almindelig tilslutning til, at det vil være i orden at støtte denne slags arrangementer og tillid til, at bystyret kunne håndtere problemstillingerne. Der var ros til bystyret for at have gjort det godt det seneste år. Bylauget var efter bystævnet vært ved et oste- og pølsebord.

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula

Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Referat fra Generalforsamling i Forældrerepræsentantskabet på Sankt Annæ Skole Mandag den 27. februar 2012 i skolens aula Klasser repræsenteret: 0A, 0B, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A,

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere