TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)"

Transkript

1 TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse - Bilag med godkendelseskrav til Arbejdstilsynets censorer og eksaminatorer Version januar 2013 Gældende fra 1. januar

2 Vejledning for gaffelstablercertifikat- og gaffeltruckcertifikatprøver Forord Formålet med denne vejledning er, at give eksaminatorer og censorer, begge godkendt if. bilag 2 af TUR på vegne af Arbejdstilsynet, den bedst mulige baggrund for at kunne udføre en kvalificeret og ensartet bedømmelse ved certifikatprøverne, hvilket er en væsentlig forudsætning for at certifikatprøverne giver en landsdækkende merit. Vejledningen er udarbejdet af TUR, og vejledningen er efterfølgende godkendt af Arbejdstilsynet jf. 23 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011, om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Vejledningen vil orientere om baggrunden for certifikatprøven og vilkårene for at bestå såvel den teoretiske som den praktiske prøve. Derudover er der i vejledningen angivet regler, rammer og vilkår for certifikatprøven samt kriterierne for at blive godkendt som eksaminator og som censor. Grundlag for certifikatkravet Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011, om arbejdsmiljøfaglige uddannelser gælder følgende for gaffeltrucks og gaffelstablere: (Fra bekendtgørelse nr. 1088) 5. Gaffeltrucks og gaffelstablere, som har mekanisk løft af byrden langs den ene side af en lodret mast og har mekanisk kørsel, må kun føres af en person, der er i besiddelse af gaffeltruckførercertifikat. Det fremgår af bilag 2, afsnit 2.1 og 2.2, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et gaffeltruckførercertifikat. Stk. 2. Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til: 1) Gaffeltrucks og gaffelstablere med en løftehøjde på højst 1 meter. 2) Gaffeltrucks og gaffelstablere, som altid under kørslen er styret af skinner eller lignende, fx sporbundne plukketrucks og reolstablere. 3) Gaffeltrucks og gaffelstablere, der tilhører et skib og føres af dets besætning. Stk. 3. Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til jordbrugstraktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs siden af en lodret mast, når løfterens største løftehøjde ikke overstiger 3,3 m, og føreren mindst er i besiddelse af traktorførerbevis. Denne undtagelse gælder dog kun ved traktorernes anvendelse inden for jordbruget, og kun for traktorer, der ikke er udlejet erhvervsmæssigt med fører fra maskinstationer og lignende. Stk. 4. Gaffeltrucks monteret med selvstændig bevægelig kranarm må kun føres af personer, der er i besiddelse af kranførercertifikat. 2

3 Udover kravene om certifikat til forskellige typer maskiner, er der i bekendtgørelsen angivet kravene til at erhverve certifikatet: Krav til erhvervelse af certifikat 8. Certifikat kan kun udstedes til den, der 1. kan fremlægge bevis for at have aflagt en prøve, der godtgør, at personen er i besiddelse af de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikationer, der kræves for at føre det tekniske hjælpemiddel, der søges certifikat til, og 2. er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort. Alderskrav 25. Certifikater efter denne bekendtgørelses kapitel 2 samt 10 og 11 kan kun udstedes til personer, der er fyldt 18 år. Stk. 2. Certifikater efter bekendtgørelsen kapitel 2 kan dog erhverves af unge, som er fyldt 15 år, i det omfang erhvervelsen er et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov, og hvis erhvervelsen er nødvendig for den konkrete uddannelses gennemførelse. Certifikatudstedelse og certifikattyper Der findes to typer certifikater, A og B, med tilsvarende uddannelser. Prøver kan aflægges i to hovedgrupper af gaffeltruck: A: Gaffelstabler, der kan betjenes gående (førerstangsgaffeltruck, evt. med ståplade). B: Gaffeltruck, som føreren skal stå eller sidde på. Uddannelsesbevis udgør certifikatet. Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutioner godkendt til arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser af Ministeriet for Børn og Undervisning jf. bekg. af lov om arbejdsmarkedsuddannelser nr. 381 af 2010 og bekg. af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af Det fremgår heraf, at Ministeriet for Børn og Undervisning efter udtalelse fra henholdsvis. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse og Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætter nærmere regler om udformning og udstedelse af beviser. Uddannelsen vurderes først som gennemført, når både praktisk og teoretisk prøve er gennemført og bestået. 3

4 Hvis prøven er aflagt på særlige vilkår efter dispensation fra Arbejdstilsynet, skal dispensation følge uddannelsesbevis. Se også efterfølgende under Prøvens gennemførelse. Krav til certifikatprøven Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011, om arbejdsmiljøfaglige uddannelser fastsætter Arbejdstilsynet omfanget af kravene til certifikatprøverne. De specifikke krav til prøven er fastsat i de respektive censorvejledninger inden for de forskellige certifikattyper (jf. 23). Efteruddannelsesudvalg/fagligt udvalg Denne vejledning er udarbejdet af Transporterhvervets Uddannelser (TUR), som er efteruddannelsesudvalg og fagligt udvalg for transporterhvervene. Vejledningen er godkendt af Arbejdstilsynet, og er således at betragte som Arbejdstilsynets krav til certifikatprøverne til gaffelstablercertifikat (A) og gaffeltruckcertifikat (B). Krav til kvalifikationer i forhold til certifikatprøven I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011, om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 2, er der specificeret hvilke kvalifikationer, der er nødvendige for at føre og betjene henholdsvis gaffeltrucks og gaffelstablere. Disse kvalifikationer skal dokumenteres ved certifikatprøven. Ved prøven skal følgende kvalifikationer godtgøres: 1) kende til risici forbundet med arbejde med gaffeltrucken/gaffelstableren, 2) kende til gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger, 3) kende til gaffeltruckens/gaffelstablerens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, 4) kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, valg af forlæns/baglæns kørsel, kørsel i snævre rum, 5) kunne betjene gaffeltrucken/gaffelstableren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, 6) kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed, 7) kunne afsætte og optage byrden sikkerhedsmæssigt forsvarligt i reoler og blokstabler med varierende højde, 8) kunne stuve gods på lastbil og i container, 9) kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes, 10) kunne vælge egnet palle/løftetilbehør, 11) vide, hvor ofte gaffeltrucken/gaffelstableren skal efterses og vedligeholdes, 12) kunne gennemføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, 13) kende reglerne om personløft med gaffeltruck, 14) kunne foretage elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, og 15) kende til den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning. 4

5 Ovennævnte kvalifikationskravs dybde og omfang er indarbejdet i den af TUR/Arbejdstilsynet udarbejdede/godkendte teoriprøve, og for den praktiske del af prøvens vedkommende beskrevet i denne vejledning. Se afsnittet Bedømmelse og passagekriterier. Uddannelsen der fører til certifikatet og selve certifikatprøven aflægges på erhvervsskoler, AMUcentre eller andre institutioner, der er godkendt til udbud af certifikatuddannelserne jf. 21 i ovennævnte bekendtgørelse. Uddannelserne til gaffeltruckcertifikat og gaffelstablercertifikat er udviklet af TUR og godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning (se bilag 1 med beskrivelser af uddannelserne). Beskrivelserne kan også findes på: og Generelle bestemmelser for certifikatprøven Certifikatprøven bedømmes af en eksaminator (faglæreren) og af en censor, begge godkendt af TUR på vegne af Arbejdstilsynet. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for, at eksaminator har de nødvendige faglige kvalifikationer og er godkendt til at kunne foretage bedømmelsen i henhold til denne censorvejledning. Censoren er en erfaren gaffeltruckfører enten fra erhvervslivet eller fra en uddannelsesinstitution. Censoren udpeges af uddannelsesinstitutionen og godkendes af TUR på vegne af Arbejdstilsynet. Regler og procedurer vedrørende godkendelse og opretholdelse af godkendelse fremgår af bilag 2. En censor kan ikke bedømme certifikatprøver på en uddannelsesinstitution, hvor vedkommende er ansat. En censor og en eksaminator kan ikke bedømme certifikatprøver, hvor der kan opstå mistanke eller tvivl om inhabilitet; som for eksempel bedømmelse af vedkommendes familie, venner, bekendte, kolleger, medarbejdere eller andre personer med personlig relation til censor/eksaminator. Hvis censor og eksaminator er uenige om hvorvidt deltagerens (eksaminandens) præstation skal bedømmes til Bestået eller Ikke bestået, er censors bedømmelse afgørende (som i 14 stk. 3 i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK 262 af 20/03/2007, UVM). Certifikatprøvens opdeling Certifikatprøven opdeles i to dele: 1) Teoretisk del 2) Praktisk del 5

6 De to prøvedele er i princippet to af hinanden uafhængige prøver som begge skal bestås i vilkårlig rækkefølge inden for 6 måneder - for at der kan udstedes et certifikat. Certifikatprøven aflægges normalt på kursets sidste dag. Certifikatprøvens gennemførelse Indstilling til prøve Kun elever, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat, indstilles til certifikatprøven. Den teoretiske del Den teoretiske del af prøven gennemføres ved at deltageren besvarer en række spørgsmål i en elektronisk prøve via Internet, udviklet og vedligeholdt af TUR samt godkendt af Arbejdstilsynet. Prøven løses selvstændigt uden brug af hjælpemidler og notater (lommeregner, blyant og papir er tilladt). Deltagernes gennemførelse af den teoretiske prøve overværes af en tilsynsførende. Den tilsynsførende skal være en person, der ikke har fungeret som underviser for deltagerne. Den teoretiske prøve til certifikat A omfatter 15 spørgsmål, hvortil der maksimalt må anvendes 30 minutter til den enkelte deltagers besvarelse. Den teoretiske prøve til certifikat B omfatter 20 spørgsmål, hvortil der maksimalt må anvendes 45 minutter til den enkelte deltagers besvarelse. Der må kun anvendes prøver udarbejdet af TUR og godkendt af Arbejdstilsynet. Hvis uddannelsesinstitutionen på baggrund af en individuel vurdering har ydet særlig hjælp/pædagogisk støtte til en deltager under uddannelsen, og hvis uddannelsesinstitutionen har vurderet, at der er behov for særlig hjælp/pædagogisk støtte i forbindelse med prøven, kan eksaminator give tilladelse til, at der for eksempel anvendes tolk, hjælp til oplæsning af spørgsmål eller betjening af pc i forbindelse med prøveaflæggelsen. Alle omkostninger til tolkehjælp eller supplerende hjælp/støtte afholdes af deltageren medmindre andet er aftalt med uddannelsesinstitutionen. Der skal anvendes autoriserede eller statsprøvede tolke 1. Den praktiske del 1 Der findes en autorisationsordning med krav til uddannelse, prøver mm., men ikke for alle sprog. De autoriserede tolke anvendes ved retssager og andre situationer med et juridisk aspekt. Der kan forekomme sprog hvor det ikke vil være muligt at finde en statsautoriseret eller statsprøvet tolk, i disse tilfælde henvises til fx Flygtningehjælpens Tolkeservice 6

7 Den praktiske del af certifikatprøven foregår i øvelsesområdet ved, at deltagerne udfører en række arbejdsopgaver. Arbejdstilsynet kan give dispensation i forhold til prøven vedrørende hvilke typer maskiner der anvendes ved prøveaflæggelsen. Der kan ansøges om dispensation i tilfælde hvor deltageren på grund af fysiske begrænsninger ikke er i stand til at føre og betjene almindelig forekommende maskiner på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Såfremt der gives dispensation til at aflægge prøve på en bestemt maskine eller maskintype, skal det påføres på vedkommendes certifikat, at certifikatet kun gælder til pågældende maskine eller maskintype. Dette gælder også, hvis der kræves særligt eftermonteret hjælpeudstyr på maskinen for at deltageren kan betjene denne. Arbejdsopgaverne til prøven Censor skal, før prøvens begyndelse, have godkendt arbejdsopgavernes egnethed som vurderingsgrundlag for Arbejdstilsynets krav. Arbejdsopgaverne til prøven skal være typiske arbejdsopgaver for en gaffeltruck med en sværhedsgrad, som står i rimeligt forhold til uddannelsens varighed, og som samtidig gør det muligt at bedømme deltagernes færdigheder i forhold til Arbejdstilsynets krav. Typiske arbejdsopgaver 1 : 1) Godshåndtering; optagning og afsætning af forskelligt gods (stykgods, pallegods, langgods) i forskellige højder (op til mindst 3000 mm), i forskellige reoltyper; stabling af gods. 2) Lastning og losning; lastning og losning af gods i container og på lastbillad. 3) Manøvrering; i snævre rum, smalle gange, økonomivending, ramper og pladser. Der skal til prøven være samme type udstyr til rådighed, som krævet i forbindelse med uddannelsen, således at arbejdsopgaverne til prøven kan tilrettelægges i overensstemmelse med de ovenfor nævnte typiske arbejdsopgaver. Til prøven må der maksimalt være 7 gaffeltrucks/gaffelstablere kørende samtidigt (pr. eksaminator/censor). Der må dog aldrig være flere gaffeltrucks/gaffelstablere kørende samtidigt, end at eksaminator og censor kontinuerligt kan overskue hele området, alle deltagere og alle øvelser. Den praktiske del af certifikatprøven bør afspejle, at der i uddannelsesforløbet har været arbejdet med ovennævnte arbejdsopgaver. Den praktiske prøvedel kan dog tilrettelægges således, at den enkelte deltager ikke nødvendigvis skal nå at udføre samtlige arbejdsopgaver nævnt ovenfor, men i stedet tilfældigt valgte (af eksaminator og censor) arbejdsopgaver, som gør det muligt at bedømme deltagernes færdigheder. Arbejdsopgaverne bedømmes af eksaminator og censor, og der observeres på alle deltagere. 1 De nævnte opgaver vedrører certifikat B. I forbindelse med praktiske prøver til certifikat A tilpasses arbejdsopgaverne i forhold til maskinerne. For eksempel skal der ikke indgå rampekørsel med gaffelstablere. 7

8 Til gaffeltruckførercertifikat A er den praktiske prøvedels samlede varighed for den enkelte deltager 45 minutter, svarende til 15 minutters kørsel pr. opgave. Til gaffeltruckførercertifikat B er den praktiske prøvedels samlede varighed for den enkelte deltager 1 time, svarende til 20 minutters kørsel pr. opgave. Gaffelstablercertifikat A Hver enkelt deltager skal som minimum udføre de fastlagte opgaver for tre forskellige typer gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr. Gaffeltruckførercertifikat B Hver enkelt deltager skal som minimum udføre de fastlagte opgaver for: En gaffelstabler, en eldrevet 3-hjulet gaffeltruck eller en el-drevet 4-hjulet gaffeltruck, og en motor-drevet gaffeltruck. I stedet for den el-drevne 3-hjulede gaffeltruck, eller den el-drevne 4-hjulede gaffeltruck, kan der anvendes en rækketruck. Eksempler på fejltyper For at opnå den størst mulige ensartethed i den landsdækkende bedømmelse af certifikatprøvens praktiske del, er der nedenfor nævnt en række typiske fejlmuligheder, som udgangspunkt for bedømmelsen af den enkelte deltagers præstationer. Fejltyperne er inddelt i to grupper: Type 1 fejl Påkørsel: Nedrivning: Skæv stabling: Rampekørsel: Enhver form for påkørsel der påfører eller risikerer at påføre - personer, gods eller andet materiel skader. Enhver form for nedrivning eller tab af gods der medfører eller risikerer at medføre skader på personer, gods eller andet materiel. Enhver form for skæv stabling af gods, hvor der er fare for, at godset vælter eller medfører andre risici. Forkert rampekørsel med gods. Uforsvarlig kørsel: Uforsvarlig tilsidesættelse af stabilitets- og sikkerhedsfaktorer for eksempel for høj hastighed, højt løftede gafler eller andre situationer, hvor eksaminator/censor skønner, at der er fare for uheld eller ulykker. Type 2 fejl 8

9 Manglende orientering: Hvor deltageren tydeligvis ikke orienterer sig i forhold til kørselsretningen og andre situationer, hvor føreren er uopmærksom. Manglende signalgivning: Hvor deltageren ikke følger eventuelle lokale påbud om signalgivning eller andre situationer hvor signalgivning er hensigtsmæssig i forhold til at afværge farlige situationer. Rampekørsel: Forkert rampekørsel uden gods. Usikker betjening: Placering af gods: Mast og gafler: Parkering: Usikker og uhensigtsmæssig betjening af gaffeltrucken og gaffeltruckens funktioner. Hvis godset placeres på en usikker og uhensigtsmæssig måde i reoler, containere og på lad. For eksempel hvis godset ikke står tæt sammen på ladet, står for tæt sammen i reolen, læsses/aflæsses i forkert rækkefølge. Hvis gaflerne ikke er vandrette ved optag og afsæt af gods. Hvis tilt ikke anvendes hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med praksis. Hvis der ikke køres med korrekt gaffelhøjde med og uden gods. Gafler ikke nede, parkeringsbremse ej aktiveret, retningsvælger ikke i neutral, uhensigtsmæssig placering af truck, sideskift ej i neutral stilling og styrehjulsorientering. Vejledende bedømmelseskriterier Type 1 fejl: Prøven kan ikke godkendes. Type 2 fejl: Prøven kan ikke godkendes, hvis der er noteret flere end fire fejl. Ved gentagelse af samme type fejl dog højst tre fejl. Ovennævnte fejltyper og bedømmelseskriterier er vejledende. Det er vigtigt, at bedømmelsen af den enkelte deltager sker på baggrund af en helhedsvurdering af deltagerens præstationer ved prøven. Helhedsvurderingen af deltagerens præstationer ved prøven tager udgangspunkt i tre hovedområder: 1) Sikkerhed i arbejdet 2) Godsbehandling og godsplacering 9

10 3) Maskinbetjening og manøvrering I forbindelse med vurderingen har sikkerheden højeste prioritet det betyder at hvis deltageren laver alvorlige fejl af sikkerhedsmæssig betydning (type 1 fejl eller lign.), kan vedkommende ikke bestå prøven. Arbejdsopgaverne udføres i et passende tempo, som skal afspejle, at der køres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og med en sikkerhed og rutine, som viser, at deltageren har opnået de nødvendige færdigheder i betjening af gaffeltrucks i henhold til Arbejdstilsynets krav. Det er i den forbindelse vigtigt at fastslå, at kravene for at bestå prøven ikke skal sættes urealistisk højt. Uddannelsernes normerede varighed er afstemt således, at langt de fleste af deltagerne normalt vil kunne nå uddannelsens mål inden for den fastlagte tid. Passagekriterier 1) Såvel den teoretiske som den praktiske prøve skal bestås. 2) For at bestå den teoretiske del skal alle spørgsmål, hvori der indgår aflæsning af lastdiagrammer, være korrekt besvarede. I de øvrige spørgsmål må der maksimalt være 4 fejl for gaffeltruckførercertifikat B og tilsvarende maksimalt 3 fejl for gaffeltruckførercertifikat A. 3) For at bestå den praktiske del skal ovennævnte bedømmelseskriterier være opfyldt. Den endelige bedømmelse Der benyttes kun: Bestået (B) Ikke Bestået (IB) Før endelig, samlet bedømmelse af den praktiske prøve afgives, skal eksaminator og censor foretage votering, idet der her skal anlægges en helhedsvurdering. Hvis censor og eksaminator er uenige om hvorvidt deltagerens (eksaminandens) præstation skal bedømmes til Bestået eller Ikke bestået, er censors bedømmelse afgørende (som i 14 stk. 3 i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK 262 af 20/03/2007, UVM). Hvis en deltager ikke består den praktiske prøve, skal eksaminator og censor over for vedkommende gøre rede for, hvad der ligger til grund for bedømmelsen. Gaffeltruckførercertifikatet udstedes, når såvel den teoretiske som den praktiske prøvedel er godkendt. Se også oven for under Certifikatprøvens gennemførelse. 10

11 Ikke beståede, delvis beståede prøver og omprøver Hvis en deltager kun består enten den teoretiske eller den praktiske prøve, gælder denne i 6 måneder og kan derfor genbruges ved en ny prøveaflæggelse inden for dette tidsrum. Uddannelsesinstitutionen udsteder dokumentation for den beståede del. Uddannelsesinstitutionen (eksaminatoren) vurderer i hvert enkelt tilfælde i samråd med deltageren - om der er behov for supplerende undervisning og i givet fald, hvor meget undervisning der er behov for, hvis deltageren kun har bestået den teoretiske eller den praktiske prøve. Hvis en deltager hverken består den teoretiske eller den praktiske prøve, skal vedkommende normalt gennemføre et helt nyt uddannelsesforløb. Hvis en deltager ikke består den teoretiske prøve eller den praktiske prøve, kan vedkommende tidligst komme til omprøve dagen efter den ordinære prøve. Hvis deltageren heller ikke består omprøven, kan vedkommende tidligst komme til omprøve igen efter 5 hverdage. Hvis deltageren heller ikke består 2. omprøve, skal vedkommende gennemføre et helt nyt uddannelsesforløb. Direkte prøve (prøve uden forudgående gennemførelse af uddannelse) Der gives normalt ikke adgang til direkte prøve uden forudgående uddannelse. I tilfælde hvor en person kan dokumentere erfaring som gaffeltruckfører fra et land, hvor der ikke kræves certifikat/uddannelse, og det antages, at personen har de fornødne kvalifikationer, har personen mulighed for at få foretaget en individuel kompetencevurdering i henhold til Ministeriet for Børn og Undervisnings regler herfor, hvor det vurderes om der kan gives tilladelse til deltagelse i en direkte prøve. Arbejdstilsynet kan tillige indstille, at personer der i forbindelse med anerkendelse af vedkommendes kvalifikationer fra andre lande, skal have foretaget en kvalifikationsvurdering med henblik på en eventuel deltagelse i en direkte prøve. En kvalifikationsvurdering omhandler de teoretiske og praktiske kvalifikationer, der er nødvendige for, at personen kan indstilles til certifikatprøven. Kvalifikationsvurderingen foretages på en uddannelsesinstitution som er godkendt hertil i henhold til Ministeriet for Børn og Undervisnings regler. Alle omkostninger vedrørende kvalifikationsvurderingen og en eventuel direkte prøve afholdes af deltageren med mindre andet er aftalt med uddannelsesinstitutionen Tilsyn Arbejdstilsynet, og/eller TUR på vegne af Arbejdstilsynet, fører tilsyn med at certifikatprøverne sker efter denne vejlednings bestemmelser. Afgørelser træffes af TUR efter samråd med Arbejdstilsynet. 11

12 Klagemuligheder Deltagere Uddannelsesinstitutionen behandler eventuelle klager fra deltagere i henhold til Bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser og om arbejdsmarkedsuddannelser, Bek. nr. 802 af 22/09/2003. Eksaminator og censor Eksaminator og censor skal påse, at prøverne er i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning samt øvrige relevante regler som for eksempel Arbejdsmiljøregler. Eksaminator og censor skal endvidere påse, at deltagerne får en ensartet og retfærdig bedømmelse af deres præstationer. Finder censor eller eksaminator, at prøven ikke er forløbet efter reglerne, skal der indgives klage til uddannelsesinstitutionen med kopi til TUR. Uddannelsesinstitutionen afgiver eventuelle bemærkninger til TUR. Klager afgøres af TUR efter samråd med Arbejdstilsynet. 12

13 Bilag 1 Relaterede uddannelser Nummer: Titel: Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage Kort titel: Gaffelstabler A Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fire forskellige typer selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. På en sikker og forsvarlig måde foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling. Den fysiske placering og genfinding af varer kan ske ved hjælp af stregkoder og håndterminaler. Udover betjening af gaffelstablere kan deltageren aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt medvirke til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv. Deltageren kan desuden aktivt arbejde med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere. Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis Uddannelsesbevis udstedes til deltagere som har bestået certifikatprøven og efter underviserens vurdering, har gennemført den øvrige del af uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter kravene til certifikatprøven, som afholdes i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november Prøven afholdes i henhold til censorvejledningen. Målgruppe: Specielle adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). Varighed: 5,0 dage. 13

14 Nummer: Titel: Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Kort titel: Gaffeltruck 7dg Varighed: 7,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fem forskellige typer gaffeltrucks, og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. På en sikker og forsvarlig måde foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling. Den fysiske placering og genfinding af varer kan ske ved hjælp af stregkoder og håndterminaler. Udover betjening af gaffeltrucks og gaffelstablere kan deltageren aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt medvirke til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv. Deltageren kan desuden aktivt arbejde med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis Uddannelsesbevis udstedes til deltagere som har bestået certifikatprøven og efter underviserens vurdering, har gennemført den øvrige del af uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter kravene til certifikatprøven, som afholdes i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november Prøven afholdes i henhold til censorvejledningen. Målgruppe: Specielle adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). Varighed: 7,0 dage 14

15 Bilag 2 Procedurer og vilkår for godkendelse som eksaminator og som censor Gældende fra den 1. januar Bemærk! Faglærere der er godkendt som Arbejdstilsynets censor før 1. januar 2013 overgår uden videre til at være godkendt som Arbejdstilsynets eksaminator. Opretholdelse af godkendelsen sker som angivet nedenfor. Godkendelse som eksaminator For at blive godkendt som eksaminator skal vedkommende godkendes af TUR på vegne af Arbejdstilsynet. TURs godkendelse sker på baggrund af ansøgningsskema (rekvireres hos TUR), udfyldt og indsendt af en uddannelsesinstitution samt resultatet af teoretisk og eventuelt praktisk prøve. Personer, der kan dokumentere erhvervserfaring inden for gaffeltruckområdet, skal have: 1) Dokumentation om kørsel med gaffeltruck fra virksomhed/virksomheder. 2) Minimum 1 års erfaring, hvor gaffeltrucken jævnligt er benyttet, inden for de seneste 10 år. 3) Gaffeltruckførercertifikat B. 4) Gennemført føltjeneste (minimum et helt gaffeltruckcertifikatkursus B). 5) Bestået TURs (Arbejdstilsynets) teoretiske prøve. Personer uden dokumenteret erhvervserfaring inden for gaffeltruckområdet skal have: 1) Gaffeltruckcertifikat B 2) Gennemført føltjeneste (minimum et helt gaffeltruckcertifikatkursus B) 3) Bestået godkendelsesprøve, bestående af en udvidet certifikatprøve (teoretisk og praktisk). Prøven censoreres af erfarne gaffeltruckførere udpeget af TUR på vegne af Arbejdstilsynet. Såfremt ovennævnte betingelser er opfyldt, godkendes vedkommende af TUR på vegne af Arbejdstilsynet som eksaminator. Godkendelsens opretholdelse For at opretholde godkendelsen som eksaminator skal vedkommende følge TURs/Arbejdstilsynets aftalte efteruddannelse. Dette indebærer, at eksaminator som minimum skal deltage på TURs konference for gaffeltruckområdet mindst hvert andet år for at opretholde godkendelsen som eksaminator. 15

16 Godkendelse som censor (før 1. januar 2013 benævnt som skoleudpeget censor ) Censorer godkendes af TUR på vegne af Arbejdstilsynet og på baggrund af ansøgningsskema (rekvireres hos TUR), udfyldt og indsendt af skolen. TUR vurderer ansøgningen og meddeler afgørelsen til skolen. Ved vurderingen lægges der vægt på censors erhvervserfaring inden for gaffeltruckområdet. Censoren behøver ikke at være gaffeltruckfører, men skal være en person fra erhvervslivet eller en uddannelsesinstitution - med gaffeltruckcertifikat og med relevant erhvervserfaring inden for det pågældende gaffeltruckområde. Censoren skal holde sig ajour med udviklingen inden for gaffeltruckområdet. Dette kan for eksempel ske ved deltagelse på de konferencer o. lign., som TUR/Arbejdstilsynet måtte tilrettelægge. Generelt Godkendelse som henholdsvis eksaminator og censor giver ret til bedømmelse af certifikatprøver på alle uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning til udbud af gaffeltruck-/gaffelstablercertifikatuddannelser. Der skal foreligge godkendelse fra TUR, før eksaminator og censor må bedømme certifikatprøver i henhold til denne vejledning. Tilbagekaldelse af godkendelse Godkendelsen som henholdsvis eksaminator og censor kan tilbagekaldes af TUR, hvis betingelserne nævnt ovenfor ikke er opfyldt. Endvidere kan tilbagekaldelse ske, hvis gældende sikkerhedsregler og/eller bestemmelserne i denne vejledning ikke overholdes. Eventuel tilbagekaldelse af godkendelse kan kun ske efter samråd med Arbejdstilsynet. Ved tilbagekaldelse af godkendelser skal Ministeriet for Børn og Undervisning orienteres. 16

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

TURs vejledning for krancertifikatprøve. Lastbilmonteret Kran, over 25 TM Certifikattype E.

TURs vejledning for krancertifikatprøve. Lastbilmonteret Kran, over 25 TM Certifikattype E. TURs vejledning for krancertifikatprøve. Lastbilmonteret Kran, over 25 TM Certifikattype E. Indhold: Arbejdstilsynets krav til prøven Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse Bedømmelse Bilag

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

TURs vejledning for krancertifikatprøve. Mobilkran. Certifikattype B.

TURs vejledning for krancertifikatprøve. Mobilkran. Certifikattype B. TURs vejledning for krancertifikatprøve. Mobilkran. Certifikattype B.. Indhold: Arbejdstilsynets krav til prøven Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse Bedømmelse Bilag med relateret uddannelsesmål

Læs mere

Befordring af fysisk handicappede passagerer

Befordring af fysisk handicappede passagerer Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR August 2013 Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Undervisningsplanens

Læs mere

Kranførercertifikat G Censorvejledning.

Kranførercertifikat G Censorvejledning. Kranførercertifikat G Censorvejledning. Krav til prøven. Prøven skal godtgøre kendskab til: 1. Kranens korrekte placering, opstilling og afrigning. 2. Kranens funktioner og sikkerhedsudstyr. 3. Sammenhæng

Læs mere

Censorvejledningen. Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter omfanget af kravene til prøven for de enkelte certifikattyper.

Censorvejledningen. Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter omfanget af kravene til prøven for de enkelte certifikattyper. BEK 1088 23. Censorvejledningen De i kapitel 2 nævnte certifikater udstedes i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser af uddannelsesinstitutioner godkendt i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Befordring af fysisk handicappede passagerer

Befordring af fysisk handicappede passagerer Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Juni 2015 Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Undervisningsplanens

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Page 1 of 17 BEK nr 1088 af 28/11/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-12-2011 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 28. november 2011. Nr. 1088.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 28. november 2011. Nr. 1088. Lovtidende A 2011 Udgivet den 1. december 2011 28. november 2011. Nr. 1088. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser I medfør af 41, 41 b, 74, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

Gældende fra 1. oktober 2015 Indhold

Gældende fra 1. oktober 2015 Indhold Arbejdstilsynets krav til gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B), jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28/11/2011 Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven -

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

KRAN D og E. Siden sidst

KRAN D og E. Siden sidst KRAN D og E Siden sidst KRAN D og E Siden sidst KRAN B Siden sidst KRAN B Siden sidst Nye uddannelsesbøger (tidligere kaldet uddannelsesjournaler) nu også udarbejdet og klar til at blive lagt på www.tur.dk

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Kran: Opstilling. Opstille lidt rutinepræget. Vurdere bæreevne på underlag. Afspærre området. Kan bruge diagram i opstilling. Opstille lidt usikkert

Kran: Opstilling. Opstille lidt rutinepræget. Vurdere bæreevne på underlag. Afspærre området. Kan bruge diagram i opstilling. Opstille lidt usikkert 1. Trafiklys: Kran Kran: Opstilling Niveau Opstille beslutsomt, hurtigt og korrekt Vurdere byrden og løfteopgaven Udvise overblik over opgaven Opstille rutinelignende Opstille lidt rutinepræget Vurdere

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. Side 1 af 5 Nummer: 46905 Titel: ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. Kort titel: ADR Grund Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 29-09-2011 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. civilingeniør Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: AT regler på kranområdet, hierarki, m.m. Nye regler om førercertifikat til teleskoplæsser

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST! Censorvejledning til Tårn- og svingkran

UDKAST! Censorvejledning til Tårn- og svingkran UDKAST! Censorvejledning til Tårn- og svingkran 2012 1 Forord Denne censorvejledning er udarbejdet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) og godkendt af Arbejdstilsynet. Vejledningen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER

FÅ DEN NYESTE VIDEN AMU-KURSER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER LEARNMARK.DK/KURSER AMU-KURSER FÅ DEN NYESTE VIDEN KURSER MÅLRETTET GODS- CHAUFFØRER FOKUS PÅ SERVICE SIKKERHED MILJØ LEARNMARK.DK/KURSER KURSER MÅLRETTET GODSCHAUFFØRER GAFFELTRUCK CERTIFIKATKURSUS B Efter kurset er du i

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 1342 af 08.12.2006 Bekendtgørelse om

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør

Skuemestervejledning. November 2013. Ædelstensfatter. Guldsmed. Korpussølvsmed. Bestiksølvsmed. Ciselør November 2013 Skuemestervejledning Ædelstensfatter Guldsmed Korpussølvsmed Bestiksølvsmed Ciselør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Side 1 af 5 Nummer: 43996 Titel: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Kort titel: Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 06-11-2004 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Mekaniker. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Mekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker

Skuemestervejledning. November 2010. Cykelmekaniker. Knallertmekaniker. Cykelmontør. Motorcykelmekaniker November 2010 Skuemestervejledning Cykelmekaniker Knallertmekaniker Cykelmontør Motorcykelmekaniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Januar 2012 Skuemester- og lærervejledning for specialet CNC - tekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation

Skuemestervejledning. November Skibstekniker, design. Skibstekniker, konstruktion. Skibstekniker, maritime rør. Skibstekniker, reparation November 2010 Skuemestervejledning Skibsteknikerassistent Skibstekniker, design Skibstekniker, konstruktion Skibstekniker, maritime rør Skibstekniker, reparation Skibsteknikerassistent Industriens Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse

Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse Vejledning for den praktiske prøve i lastsikring i forbindelse med grundlæggende kvalifikationsuddannelse for godschauffører 1. Regelgrundlaget Regelgrundlaget for prøveaflæggelse er fastsat i bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen.

Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Prøven er en mundtlig gruppeeksamen. Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen er reguleret af: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 367 af 19/04/2016) (hovedbekendtgørelsen)

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i områdefag, Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve.

Prøve i uddannelsesspecifikt fag. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Prøven er en mundtlig individuel prøve. Prøve i uddannelsesspecifikt fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014.

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Sikkerheds- og certifikatkurser

Sikkerheds- og certifikatkurser 2015 Sikkerheds- og certifikatkurser Vi har i dette katalog samlet en vifte af kurser inden for lovpligtig sikkerhed og certifikater. Nogle kurser er tværfaglige, mens andre henvender sig til særlige brancher.

Læs mere

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG

Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Prøvebestemmelser UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG Grundforløb 2, Social- og Sundhedsuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2015 Prøvebestemmelser for prøve i det uddannelsesspecifikke

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere

Branchenormer for faglærere

Branchenormer for faglærere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelle forhold... 1.1 Pædagogisk uddannelse... 1. Personlige krav... 1. Faglige krav... 1..1 Særligt for kørelærere... 1.. Særligt for teorilærere... 1.. Særligt for eksaminatorer...

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål Eksaminationsgrundlag Prøven har til formål at skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de kompetencemål, som er fastsat

Læs mere