TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)"

Transkript

1 TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse - Bilag med godkendelseskrav til Arbejdstilsynets censorer og eksaminatorer Version januar 2013 Gældende fra 1. januar

2 Vejledning for gaffelstablercertifikat- og gaffeltruckcertifikatprøver Forord Formålet med denne vejledning er, at give eksaminatorer og censorer, begge godkendt if. bilag 2 af TUR på vegne af Arbejdstilsynet, den bedst mulige baggrund for at kunne udføre en kvalificeret og ensartet bedømmelse ved certifikatprøverne, hvilket er en væsentlig forudsætning for at certifikatprøverne giver en landsdækkende merit. Vejledningen er udarbejdet af TUR, og vejledningen er efterfølgende godkendt af Arbejdstilsynet jf. 23 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011, om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Vejledningen vil orientere om baggrunden for certifikatprøven og vilkårene for at bestå såvel den teoretiske som den praktiske prøve. Derudover er der i vejledningen angivet regler, rammer og vilkår for certifikatprøven samt kriterierne for at blive godkendt som eksaminator og som censor. Grundlag for certifikatkravet Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011, om arbejdsmiljøfaglige uddannelser gælder følgende for gaffeltrucks og gaffelstablere: (Fra bekendtgørelse nr. 1088) 5. Gaffeltrucks og gaffelstablere, som har mekanisk løft af byrden langs den ene side af en lodret mast og har mekanisk kørsel, må kun føres af en person, der er i besiddelse af gaffeltruckførercertifikat. Det fremgår af bilag 2, afsnit 2.1 og 2.2, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et gaffeltruckførercertifikat. Stk. 2. Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til: 1) Gaffeltrucks og gaffelstablere med en løftehøjde på højst 1 meter. 2) Gaffeltrucks og gaffelstablere, som altid under kørslen er styret af skinner eller lignende, fx sporbundne plukketrucks og reolstablere. 3) Gaffeltrucks og gaffelstablere, der tilhører et skib og føres af dets besætning. Stk. 3. Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til jordbrugstraktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs siden af en lodret mast, når løfterens største løftehøjde ikke overstiger 3,3 m, og føreren mindst er i besiddelse af traktorførerbevis. Denne undtagelse gælder dog kun ved traktorernes anvendelse inden for jordbruget, og kun for traktorer, der ikke er udlejet erhvervsmæssigt med fører fra maskinstationer og lignende. Stk. 4. Gaffeltrucks monteret med selvstændig bevægelig kranarm må kun føres af personer, der er i besiddelse af kranførercertifikat. 2

3 Udover kravene om certifikat til forskellige typer maskiner, er der i bekendtgørelsen angivet kravene til at erhverve certifikatet: Krav til erhvervelse af certifikat 8. Certifikat kan kun udstedes til den, der 1. kan fremlægge bevis for at have aflagt en prøve, der godtgør, at personen er i besiddelse af de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikationer, der kræves for at føre det tekniske hjælpemiddel, der søges certifikat til, og 2. er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort. Alderskrav 25. Certifikater efter denne bekendtgørelses kapitel 2 samt 10 og 11 kan kun udstedes til personer, der er fyldt 18 år. Stk. 2. Certifikater efter bekendtgørelsen kapitel 2 kan dog erhverves af unge, som er fyldt 15 år, i det omfang erhvervelsen er et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse, der er reguleret ved lov eller i henhold til lov, og hvis erhvervelsen er nødvendig for den konkrete uddannelses gennemførelse. Certifikatudstedelse og certifikattyper Der findes to typer certifikater, A og B, med tilsvarende uddannelser. Prøver kan aflægges i to hovedgrupper af gaffeltruck: A: Gaffelstabler, der kan betjenes gående (førerstangsgaffeltruck, evt. med ståplade). B: Gaffeltruck, som føreren skal stå eller sidde på. Uddannelsesbevis udgør certifikatet. Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutioner godkendt til arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsuddannelser af Ministeriet for Børn og Undervisning jf. bekg. af lov om arbejdsmarkedsuddannelser nr. 381 af 2010 og bekg. af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af Det fremgår heraf, at Ministeriet for Børn og Undervisning efter udtalelse fra henholdsvis. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse og Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætter nærmere regler om udformning og udstedelse af beviser. Uddannelsen vurderes først som gennemført, når både praktisk og teoretisk prøve er gennemført og bestået. 3

4 Hvis prøven er aflagt på særlige vilkår efter dispensation fra Arbejdstilsynet, skal dispensation følge uddannelsesbevis. Se også efterfølgende under Prøvens gennemførelse. Krav til certifikatprøven Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011, om arbejdsmiljøfaglige uddannelser fastsætter Arbejdstilsynet omfanget af kravene til certifikatprøverne. De specifikke krav til prøven er fastsat i de respektive censorvejledninger inden for de forskellige certifikattyper (jf. 23). Efteruddannelsesudvalg/fagligt udvalg Denne vejledning er udarbejdet af Transporterhvervets Uddannelser (TUR), som er efteruddannelsesudvalg og fagligt udvalg for transporterhvervene. Vejledningen er godkendt af Arbejdstilsynet, og er således at betragte som Arbejdstilsynets krav til certifikatprøverne til gaffelstablercertifikat (A) og gaffeltruckcertifikat (B). Krav til kvalifikationer i forhold til certifikatprøven I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november 2011, om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 2, er der specificeret hvilke kvalifikationer, der er nødvendige for at føre og betjene henholdsvis gaffeltrucks og gaffelstablere. Disse kvalifikationer skal dokumenteres ved certifikatprøven. Ved prøven skal følgende kvalifikationer godtgøres: 1) kende til risici forbundet med arbejde med gaffeltrucken/gaffelstableren, 2) kende til gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger, 3) kende til gaffeltruckens/gaffelstablerens beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, 4) kende til korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed, valg af forlæns/baglæns kørsel, kørsel i snævre rum, 5) kunne betjene gaffeltrucken/gaffelstableren sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, 6) kende til forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed, 7) kunne afsætte og optage byrden sikkerhedsmæssigt forsvarligt i reoler og blokstabler med varierende højde, 8) kunne stuve gods på lastbil og i container, 9) kunne vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes, 10) kunne vælge egnet palle/løftetilbehør, 11) vide, hvor ofte gaffeltrucken/gaffelstableren skal efterses og vedligeholdes, 12) kunne gennemføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, 13) kende reglerne om personløft med gaffeltruck, 14) kunne foretage elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, og 15) kende til den konkrete maskine, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning. 4

5 Ovennævnte kvalifikationskravs dybde og omfang er indarbejdet i den af TUR/Arbejdstilsynet udarbejdede/godkendte teoriprøve, og for den praktiske del af prøvens vedkommende beskrevet i denne vejledning. Se afsnittet Bedømmelse og passagekriterier. Uddannelsen der fører til certifikatet og selve certifikatprøven aflægges på erhvervsskoler, AMUcentre eller andre institutioner, der er godkendt til udbud af certifikatuddannelserne jf. 21 i ovennævnte bekendtgørelse. Uddannelserne til gaffeltruckcertifikat og gaffelstablercertifikat er udviklet af TUR og godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning (se bilag 1 med beskrivelser af uddannelserne). Beskrivelserne kan også findes på: og Generelle bestemmelser for certifikatprøven Certifikatprøven bedømmes af en eksaminator (faglæreren) og af en censor, begge godkendt af TUR på vegne af Arbejdstilsynet. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for, at eksaminator har de nødvendige faglige kvalifikationer og er godkendt til at kunne foretage bedømmelsen i henhold til denne censorvejledning. Censoren er en erfaren gaffeltruckfører enten fra erhvervslivet eller fra en uddannelsesinstitution. Censoren udpeges af uddannelsesinstitutionen og godkendes af TUR på vegne af Arbejdstilsynet. Regler og procedurer vedrørende godkendelse og opretholdelse af godkendelse fremgår af bilag 2. En censor kan ikke bedømme certifikatprøver på en uddannelsesinstitution, hvor vedkommende er ansat. En censor og en eksaminator kan ikke bedømme certifikatprøver, hvor der kan opstå mistanke eller tvivl om inhabilitet; som for eksempel bedømmelse af vedkommendes familie, venner, bekendte, kolleger, medarbejdere eller andre personer med personlig relation til censor/eksaminator. Hvis censor og eksaminator er uenige om hvorvidt deltagerens (eksaminandens) præstation skal bedømmes til Bestået eller Ikke bestået, er censors bedømmelse afgørende (som i 14 stk. 3 i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK 262 af 20/03/2007, UVM). Certifikatprøvens opdeling Certifikatprøven opdeles i to dele: 1) Teoretisk del 2) Praktisk del 5

6 De to prøvedele er i princippet to af hinanden uafhængige prøver som begge skal bestås i vilkårlig rækkefølge inden for 6 måneder - for at der kan udstedes et certifikat. Certifikatprøven aflægges normalt på kursets sidste dag. Certifikatprøvens gennemførelse Indstilling til prøve Kun elever, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat, indstilles til certifikatprøven. Den teoretiske del Den teoretiske del af prøven gennemføres ved at deltageren besvarer en række spørgsmål i en elektronisk prøve via Internet, udviklet og vedligeholdt af TUR samt godkendt af Arbejdstilsynet. Prøven løses selvstændigt uden brug af hjælpemidler og notater (lommeregner, blyant og papir er tilladt). Deltagernes gennemførelse af den teoretiske prøve overværes af en tilsynsførende. Den tilsynsførende skal være en person, der ikke har fungeret som underviser for deltagerne. Den teoretiske prøve til certifikat A omfatter 15 spørgsmål, hvortil der maksimalt må anvendes 30 minutter til den enkelte deltagers besvarelse. Den teoretiske prøve til certifikat B omfatter 20 spørgsmål, hvortil der maksimalt må anvendes 45 minutter til den enkelte deltagers besvarelse. Der må kun anvendes prøver udarbejdet af TUR og godkendt af Arbejdstilsynet. Hvis uddannelsesinstitutionen på baggrund af en individuel vurdering har ydet særlig hjælp/pædagogisk støtte til en deltager under uddannelsen, og hvis uddannelsesinstitutionen har vurderet, at der er behov for særlig hjælp/pædagogisk støtte i forbindelse med prøven, kan eksaminator give tilladelse til, at der for eksempel anvendes tolk, hjælp til oplæsning af spørgsmål eller betjening af pc i forbindelse med prøveaflæggelsen. Alle omkostninger til tolkehjælp eller supplerende hjælp/støtte afholdes af deltageren medmindre andet er aftalt med uddannelsesinstitutionen. Der skal anvendes autoriserede eller statsprøvede tolke 1. Den praktiske del 1 Der findes en autorisationsordning med krav til uddannelse, prøver mm., men ikke for alle sprog. De autoriserede tolke anvendes ved retssager og andre situationer med et juridisk aspekt. Der kan forekomme sprog hvor det ikke vil være muligt at finde en statsautoriseret eller statsprøvet tolk, i disse tilfælde henvises til fx Flygtningehjælpens Tolkeservice 6

7 Den praktiske del af certifikatprøven foregår i øvelsesområdet ved, at deltagerne udfører en række arbejdsopgaver. Arbejdstilsynet kan give dispensation i forhold til prøven vedrørende hvilke typer maskiner der anvendes ved prøveaflæggelsen. Der kan ansøges om dispensation i tilfælde hvor deltageren på grund af fysiske begrænsninger ikke er i stand til at føre og betjene almindelig forekommende maskiner på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Såfremt der gives dispensation til at aflægge prøve på en bestemt maskine eller maskintype, skal det påføres på vedkommendes certifikat, at certifikatet kun gælder til pågældende maskine eller maskintype. Dette gælder også, hvis der kræves særligt eftermonteret hjælpeudstyr på maskinen for at deltageren kan betjene denne. Arbejdsopgaverne til prøven Censor skal, før prøvens begyndelse, have godkendt arbejdsopgavernes egnethed som vurderingsgrundlag for Arbejdstilsynets krav. Arbejdsopgaverne til prøven skal være typiske arbejdsopgaver for en gaffeltruck med en sværhedsgrad, som står i rimeligt forhold til uddannelsens varighed, og som samtidig gør det muligt at bedømme deltagernes færdigheder i forhold til Arbejdstilsynets krav. Typiske arbejdsopgaver 1 : 1) Godshåndtering; optagning og afsætning af forskelligt gods (stykgods, pallegods, langgods) i forskellige højder (op til mindst 3000 mm), i forskellige reoltyper; stabling af gods. 2) Lastning og losning; lastning og losning af gods i container og på lastbillad. 3) Manøvrering; i snævre rum, smalle gange, økonomivending, ramper og pladser. Der skal til prøven være samme type udstyr til rådighed, som krævet i forbindelse med uddannelsen, således at arbejdsopgaverne til prøven kan tilrettelægges i overensstemmelse med de ovenfor nævnte typiske arbejdsopgaver. Til prøven må der maksimalt være 7 gaffeltrucks/gaffelstablere kørende samtidigt (pr. eksaminator/censor). Der må dog aldrig være flere gaffeltrucks/gaffelstablere kørende samtidigt, end at eksaminator og censor kontinuerligt kan overskue hele området, alle deltagere og alle øvelser. Den praktiske del af certifikatprøven bør afspejle, at der i uddannelsesforløbet har været arbejdet med ovennævnte arbejdsopgaver. Den praktiske prøvedel kan dog tilrettelægges således, at den enkelte deltager ikke nødvendigvis skal nå at udføre samtlige arbejdsopgaver nævnt ovenfor, men i stedet tilfældigt valgte (af eksaminator og censor) arbejdsopgaver, som gør det muligt at bedømme deltagernes færdigheder. Arbejdsopgaverne bedømmes af eksaminator og censor, og der observeres på alle deltagere. 1 De nævnte opgaver vedrører certifikat B. I forbindelse med praktiske prøver til certifikat A tilpasses arbejdsopgaverne i forhold til maskinerne. For eksempel skal der ikke indgå rampekørsel med gaffelstablere. 7

8 Til gaffeltruckførercertifikat A er den praktiske prøvedels samlede varighed for den enkelte deltager 45 minutter, svarende til 15 minutters kørsel pr. opgave. Til gaffeltruckførercertifikat B er den praktiske prøvedels samlede varighed for den enkelte deltager 1 time, svarende til 20 minutters kørsel pr. opgave. Gaffelstablercertifikat A Hver enkelt deltager skal som minimum udføre de fastlagte opgaver for tre forskellige typer gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr. Gaffeltruckførercertifikat B Hver enkelt deltager skal som minimum udføre de fastlagte opgaver for: En gaffelstabler, en eldrevet 3-hjulet gaffeltruck eller en el-drevet 4-hjulet gaffeltruck, og en motor-drevet gaffeltruck. I stedet for den el-drevne 3-hjulede gaffeltruck, eller den el-drevne 4-hjulede gaffeltruck, kan der anvendes en rækketruck. Eksempler på fejltyper For at opnå den størst mulige ensartethed i den landsdækkende bedømmelse af certifikatprøvens praktiske del, er der nedenfor nævnt en række typiske fejlmuligheder, som udgangspunkt for bedømmelsen af den enkelte deltagers præstationer. Fejltyperne er inddelt i to grupper: Type 1 fejl Påkørsel: Nedrivning: Skæv stabling: Rampekørsel: Enhver form for påkørsel der påfører eller risikerer at påføre - personer, gods eller andet materiel skader. Enhver form for nedrivning eller tab af gods der medfører eller risikerer at medføre skader på personer, gods eller andet materiel. Enhver form for skæv stabling af gods, hvor der er fare for, at godset vælter eller medfører andre risici. Forkert rampekørsel med gods. Uforsvarlig kørsel: Uforsvarlig tilsidesættelse af stabilitets- og sikkerhedsfaktorer for eksempel for høj hastighed, højt løftede gafler eller andre situationer, hvor eksaminator/censor skønner, at der er fare for uheld eller ulykker. Type 2 fejl 8

9 Manglende orientering: Hvor deltageren tydeligvis ikke orienterer sig i forhold til kørselsretningen og andre situationer, hvor føreren er uopmærksom. Manglende signalgivning: Hvor deltageren ikke følger eventuelle lokale påbud om signalgivning eller andre situationer hvor signalgivning er hensigtsmæssig i forhold til at afværge farlige situationer. Rampekørsel: Forkert rampekørsel uden gods. Usikker betjening: Placering af gods: Mast og gafler: Parkering: Usikker og uhensigtsmæssig betjening af gaffeltrucken og gaffeltruckens funktioner. Hvis godset placeres på en usikker og uhensigtsmæssig måde i reoler, containere og på lad. For eksempel hvis godset ikke står tæt sammen på ladet, står for tæt sammen i reolen, læsses/aflæsses i forkert rækkefølge. Hvis gaflerne ikke er vandrette ved optag og afsæt af gods. Hvis tilt ikke anvendes hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med praksis. Hvis der ikke køres med korrekt gaffelhøjde med og uden gods. Gafler ikke nede, parkeringsbremse ej aktiveret, retningsvælger ikke i neutral, uhensigtsmæssig placering af truck, sideskift ej i neutral stilling og styrehjulsorientering. Vejledende bedømmelseskriterier Type 1 fejl: Prøven kan ikke godkendes. Type 2 fejl: Prøven kan ikke godkendes, hvis der er noteret flere end fire fejl. Ved gentagelse af samme type fejl dog højst tre fejl. Ovennævnte fejltyper og bedømmelseskriterier er vejledende. Det er vigtigt, at bedømmelsen af den enkelte deltager sker på baggrund af en helhedsvurdering af deltagerens præstationer ved prøven. Helhedsvurderingen af deltagerens præstationer ved prøven tager udgangspunkt i tre hovedområder: 1) Sikkerhed i arbejdet 2) Godsbehandling og godsplacering 9

10 3) Maskinbetjening og manøvrering I forbindelse med vurderingen har sikkerheden højeste prioritet det betyder at hvis deltageren laver alvorlige fejl af sikkerhedsmæssig betydning (type 1 fejl eller lign.), kan vedkommende ikke bestå prøven. Arbejdsopgaverne udføres i et passende tempo, som skal afspejle, at der køres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og med en sikkerhed og rutine, som viser, at deltageren har opnået de nødvendige færdigheder i betjening af gaffeltrucks i henhold til Arbejdstilsynets krav. Det er i den forbindelse vigtigt at fastslå, at kravene for at bestå prøven ikke skal sættes urealistisk højt. Uddannelsernes normerede varighed er afstemt således, at langt de fleste af deltagerne normalt vil kunne nå uddannelsens mål inden for den fastlagte tid. Passagekriterier 1) Såvel den teoretiske som den praktiske prøve skal bestås. 2) For at bestå den teoretiske del skal alle spørgsmål, hvori der indgår aflæsning af lastdiagrammer, være korrekt besvarede. I de øvrige spørgsmål må der maksimalt være 4 fejl for gaffeltruckførercertifikat B og tilsvarende maksimalt 3 fejl for gaffeltruckførercertifikat A. 3) For at bestå den praktiske del skal ovennævnte bedømmelseskriterier være opfyldt. Den endelige bedømmelse Der benyttes kun: Bestået (B) Ikke Bestået (IB) Før endelig, samlet bedømmelse af den praktiske prøve afgives, skal eksaminator og censor foretage votering, idet der her skal anlægges en helhedsvurdering. Hvis censor og eksaminator er uenige om hvorvidt deltagerens (eksaminandens) præstation skal bedømmes til Bestået eller Ikke bestået, er censors bedømmelse afgørende (som i 14 stk. 3 i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK 262 af 20/03/2007, UVM). Hvis en deltager ikke består den praktiske prøve, skal eksaminator og censor over for vedkommende gøre rede for, hvad der ligger til grund for bedømmelsen. Gaffeltruckførercertifikatet udstedes, når såvel den teoretiske som den praktiske prøvedel er godkendt. Se også oven for under Certifikatprøvens gennemførelse. 10

11 Ikke beståede, delvis beståede prøver og omprøver Hvis en deltager kun består enten den teoretiske eller den praktiske prøve, gælder denne i 6 måneder og kan derfor genbruges ved en ny prøveaflæggelse inden for dette tidsrum. Uddannelsesinstitutionen udsteder dokumentation for den beståede del. Uddannelsesinstitutionen (eksaminatoren) vurderer i hvert enkelt tilfælde i samråd med deltageren - om der er behov for supplerende undervisning og i givet fald, hvor meget undervisning der er behov for, hvis deltageren kun har bestået den teoretiske eller den praktiske prøve. Hvis en deltager hverken består den teoretiske eller den praktiske prøve, skal vedkommende normalt gennemføre et helt nyt uddannelsesforløb. Hvis en deltager ikke består den teoretiske prøve eller den praktiske prøve, kan vedkommende tidligst komme til omprøve dagen efter den ordinære prøve. Hvis deltageren heller ikke består omprøven, kan vedkommende tidligst komme til omprøve igen efter 5 hverdage. Hvis deltageren heller ikke består 2. omprøve, skal vedkommende gennemføre et helt nyt uddannelsesforløb. Direkte prøve (prøve uden forudgående gennemførelse af uddannelse) Der gives normalt ikke adgang til direkte prøve uden forudgående uddannelse. I tilfælde hvor en person kan dokumentere erfaring som gaffeltruckfører fra et land, hvor der ikke kræves certifikat/uddannelse, og det antages, at personen har de fornødne kvalifikationer, har personen mulighed for at få foretaget en individuel kompetencevurdering i henhold til Ministeriet for Børn og Undervisnings regler herfor, hvor det vurderes om der kan gives tilladelse til deltagelse i en direkte prøve. Arbejdstilsynet kan tillige indstille, at personer der i forbindelse med anerkendelse af vedkommendes kvalifikationer fra andre lande, skal have foretaget en kvalifikationsvurdering med henblik på en eventuel deltagelse i en direkte prøve. En kvalifikationsvurdering omhandler de teoretiske og praktiske kvalifikationer, der er nødvendige for, at personen kan indstilles til certifikatprøven. Kvalifikationsvurderingen foretages på en uddannelsesinstitution som er godkendt hertil i henhold til Ministeriet for Børn og Undervisnings regler. Alle omkostninger vedrørende kvalifikationsvurderingen og en eventuel direkte prøve afholdes af deltageren med mindre andet er aftalt med uddannelsesinstitutionen Tilsyn Arbejdstilsynet, og/eller TUR på vegne af Arbejdstilsynet, fører tilsyn med at certifikatprøverne sker efter denne vejlednings bestemmelser. Afgørelser træffes af TUR efter samråd med Arbejdstilsynet. 11

12 Klagemuligheder Deltagere Uddannelsesinstitutionen behandler eventuelle klager fra deltagere i henhold til Bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser og om arbejdsmarkedsuddannelser, Bek. nr. 802 af 22/09/2003. Eksaminator og censor Eksaminator og censor skal påse, at prøverne er i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning samt øvrige relevante regler som for eksempel Arbejdsmiljøregler. Eksaminator og censor skal endvidere påse, at deltagerne får en ensartet og retfærdig bedømmelse af deres præstationer. Finder censor eller eksaminator, at prøven ikke er forløbet efter reglerne, skal der indgives klage til uddannelsesinstitutionen med kopi til TUR. Uddannelsesinstitutionen afgiver eventuelle bemærkninger til TUR. Klager afgøres af TUR efter samråd med Arbejdstilsynet. 12

13 Bilag 1 Relaterede uddannelser Nummer: Titel: Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage Kort titel: Gaffelstabler A Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fire forskellige typer selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. På en sikker og forsvarlig måde foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling. Den fysiske placering og genfinding af varer kan ske ved hjælp af stregkoder og håndterminaler. Udover betjening af gaffelstablere kan deltageren aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt medvirke til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv. Deltageren kan desuden aktivt arbejde med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere. Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis Uddannelsesbevis udstedes til deltagere som har bestået certifikatprøven og efter underviserens vurdering, har gennemført den øvrige del af uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter kravene til certifikatprøven, som afholdes i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november Prøven afholdes i henhold til censorvejledningen. Målgruppe: Specielle adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). Varighed: 5,0 dage. 13

14 Nummer: Titel: Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage Kort titel: Gaffeltruck 7dg Varighed: 7,0 dage. Godkendelsesperiode: og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fem forskellige typer gaffeltrucks, og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr under iagttagelse af gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. På en sikker og forsvarlig måde foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling. Den fysiske placering og genfinding af varer kan ske ved hjælp af stregkoder og håndterminaler. Udover betjening af gaffeltrucks og gaffelstablere kan deltageren aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, udføre dagligt vedligehold og eftersyn, samt medvirke til at iværksætte lovpligtige eftersyn og reparationer ifølge EU`s maskindirektiv. Deltageren kan desuden aktivt arbejde med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis Uddannelsesbevis udstedes til deltagere som har bestået certifikatprøven og efter underviserens vurdering, har gennemført den øvrige del af uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter kravene til certifikatprøven, som afholdes i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 28. november Prøven afholdes i henhold til censorvejledningen. Målgruppe: Specielle adgangskrav: Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort). Varighed: 7,0 dage 14

15 Bilag 2 Procedurer og vilkår for godkendelse som eksaminator og som censor Gældende fra den 1. januar Bemærk! Faglærere der er godkendt som Arbejdstilsynets censor før 1. januar 2013 overgår uden videre til at være godkendt som Arbejdstilsynets eksaminator. Opretholdelse af godkendelsen sker som angivet nedenfor. Godkendelse som eksaminator For at blive godkendt som eksaminator skal vedkommende godkendes af TUR på vegne af Arbejdstilsynet. TURs godkendelse sker på baggrund af ansøgningsskema (rekvireres hos TUR), udfyldt og indsendt af en uddannelsesinstitution samt resultatet af teoretisk og eventuelt praktisk prøve. Personer, der kan dokumentere erhvervserfaring inden for gaffeltruckområdet, skal have: 1) Dokumentation om kørsel med gaffeltruck fra virksomhed/virksomheder. 2) Minimum 1 års erfaring, hvor gaffeltrucken jævnligt er benyttet, inden for de seneste 10 år. 3) Gaffeltruckførercertifikat B. 4) Gennemført føltjeneste (minimum et helt gaffeltruckcertifikatkursus B). 5) Bestået TURs (Arbejdstilsynets) teoretiske prøve. Personer uden dokumenteret erhvervserfaring inden for gaffeltruckområdet skal have: 1) Gaffeltruckcertifikat B 2) Gennemført føltjeneste (minimum et helt gaffeltruckcertifikatkursus B) 3) Bestået godkendelsesprøve, bestående af en udvidet certifikatprøve (teoretisk og praktisk). Prøven censoreres af erfarne gaffeltruckførere udpeget af TUR på vegne af Arbejdstilsynet. Såfremt ovennævnte betingelser er opfyldt, godkendes vedkommende af TUR på vegne af Arbejdstilsynet som eksaminator. Godkendelsens opretholdelse For at opretholde godkendelsen som eksaminator skal vedkommende følge TURs/Arbejdstilsynets aftalte efteruddannelse. Dette indebærer, at eksaminator som minimum skal deltage på TURs konference for gaffeltruckområdet mindst hvert andet år for at opretholde godkendelsen som eksaminator. 15

16 Godkendelse som censor (før 1. januar 2013 benævnt som skoleudpeget censor ) Censorer godkendes af TUR på vegne af Arbejdstilsynet og på baggrund af ansøgningsskema (rekvireres hos TUR), udfyldt og indsendt af skolen. TUR vurderer ansøgningen og meddeler afgørelsen til skolen. Ved vurderingen lægges der vægt på censors erhvervserfaring inden for gaffeltruckområdet. Censoren behøver ikke at være gaffeltruckfører, men skal være en person fra erhvervslivet eller en uddannelsesinstitution - med gaffeltruckcertifikat og med relevant erhvervserfaring inden for det pågældende gaffeltruckområde. Censoren skal holde sig ajour med udviklingen inden for gaffeltruckområdet. Dette kan for eksempel ske ved deltagelse på de konferencer o. lign., som TUR/Arbejdstilsynet måtte tilrettelægge. Generelt Godkendelse som henholdsvis eksaminator og censor giver ret til bedømmelse af certifikatprøver på alle uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning til udbud af gaffeltruck-/gaffelstablercertifikatuddannelser. Der skal foreligge godkendelse fra TUR, før eksaminator og censor må bedømme certifikatprøver i henhold til denne vejledning. Tilbagekaldelse af godkendelse Godkendelsen som henholdsvis eksaminator og censor kan tilbagekaldes af TUR, hvis betingelserne nævnt ovenfor ikke er opfyldt. Endvidere kan tilbagekaldelse ske, hvis gældende sikkerhedsregler og/eller bestemmelserne i denne vejledning ikke overholdes. Eventuel tilbagekaldelse af godkendelse kan kun ske efter samråd med Arbejdstilsynet. Ved tilbagekaldelse af godkendelser skal Ministeriet for Børn og Undervisning orienteres. 16

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Befordring af fysisk handicappede passagerer

Befordring af fysisk handicappede passagerer Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR August 2013 Befordring af fysisk handicappede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Undervisningsplanens

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 28. november 2011. Nr. 1088.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 28. november 2011. Nr. 1088. Lovtidende A 2011 Udgivet den 1. december 2011 28. november 2011. Nr. 1088. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser I medfør af 41, 41 b, 74, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Udskrevet den 22-04-2015 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: 45288 Titel: Billettering og kundeservice Kort titel: Billettering Varighed: 3,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-12-2005 og fremefter

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Sikkerheds- og certifikatkurser

Sikkerheds- og certifikatkurser 2015 Sikkerheds- og certifikatkurser Vi har i dette katalog samlet en vifte af kurser inden for lovpligtig sikkerhed og certifikater. Nogle kurser er tværfaglige, mens andre henvender sig til særlige brancher.

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Evaluering af certifikatuddannelserne for teleskoplæsser

Evaluering af certifikatuddannelserne for teleskoplæsser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Evaluering af certifikatuddannelserne for teleskoplæsser Foto udlånt af EUC-NORDVESTSJÆLLAND Udført af konsulent Bodil Rasmussen, Byggeriets Uddannelser,

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af TUR Februar 2014 Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer Vejledende undervisningsplan udgivet af

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik

Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner SÅDAN. Handel og logistik > SÅDAN Korte kurser Læs mere om korte kurser til medarbejdere inden for virksomhedens handels- og logistikfunktioner Handel og logistik Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative

Læs mere

Transportuddannelserne

Transportuddannelserne Transportuddannelserne Vejledning for censorer ved svendeprøver under transportuddannelserne Lager og terminal Transporterhvervets Uddannelser Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Redigeret den 23. november

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lovpligtige uddannelser

Lovpligtige uddannelser Lovpligtige uddannelser Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

UVMS SLUTMÅL FOR NIVEAUER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS NIVEAUER... 5

UVMS SLUTMÅL FOR NIVEAUER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS NIVEAUER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE KILDEMATERIALE... 4 INTERNET-SITES... 4 Bekendtgørelser & vejledninger vedrørende mureruddannelsen... 4 UVMs Elevplan... 4 Logbog for murerlærlinge... 4 UVMS SLUTMÅL FOR ER... 5 UNDERVISNINGSMINISTERIETS

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver

Vejledning vedrørende gennemførelsen af prøver Dette dokument indeholder en vejledning om, hvordan en prøve til en funktionsuddannelse skal gennemføres. Vejledningen forklarer hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Planlægning af prøven Allerede når

Læs mere

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN.

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. 5-1 Prøver og recertificering Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. BASIS = Svejsning af tykvæggede plastmaterialer ved metoderne

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat.

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. DFU UB UB nr. 50 Uddannelsesbestemmelser 2. udg. SEP 2009 Hele UB nr. 50 er driftshåndbog. GRUNDUDDANNELSE DEFINITION 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. GENERELT

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Råd og vink. Adgang til prøve

Råd og vink. Adgang til prøve Råd og vink vedrørende forhold i forbindelse med aflæggelse af prøve i de gymnasiale uddannelser og i eux-forløb, jf. bekendtgørelse nr. 1018 af 25. august 2010 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support

AGENDA. om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support AGENDA om turteori.dk & turforlag kurserne på turteori.dk kursernes opbygning og indhold markedsføring support TUR FORLAG udgiver primært bøger og e-læringskurser etableret 1980, har udgivet e-lærings

Læs mere